На основу чл. 23. и 24. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 и 108/2013), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. („Сл. гласник РС“, бр. 110/2013), министар рада, запошљавања и социјалне политике донео је Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици с децом и цензусима за остваривање права на дечји додатак, бр. 401-00-56/2015-12, од 12. 1. 2015. године.

 

Номинални износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

Родитељски додатак од 1. јануара 2015.

 

 

 

за прво дете – једнократно

37.519,04

 

 

за друго дете – 146.713,64 у 24 рате

рата – 6.113,07

 

 

за треће дете – 264.072,47 у 24 рате

рата – 11.003,02

 

 

за четврто дете – 352.092,91 у 24 рате

рата – 14.670,54

 

2)

Дечји додатак за децембар 2014. године (прво, друго, треће и четврто дете)

2.622,28

3.408,97

3)

Новчана помоћ мајкама избеглицама за децембар 2014.

4.573,65

 

II

Цензус за остваривање права на дечји додатак од 1. 01. 2015.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

8.043,30

9.651,60

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

 

– члан 19. став 1. тачка 1. Закона

2,83

3,40

 

– члан 19. став 1. тачка 2. Закона

6,62

7,94

III

Накнада за рад хранитеља

 

 

 

– за смештај једног детета

14.366,95

 

 

– за смештај двоје и више деце (нето износ по детету)

8.841,20

 

Образложење

На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 7,5% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС“, број 20/92).