На основу чл. 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 и 142/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/14) и Решења број 021-02-1/2014-01 од 28. 4. 2014. године, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици с децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак под бр. 401-00-56/5/2015-12 од 12. јуна 2015. које дајемо у наставку:

 
Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици с децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

Номинални износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

Родитељски додатак од 1. јуна 2015:

 

 

 

за прво дете – једнократно

рата – 6.155,86

 

 

за друго дете – 147.740,64у 24 рате

рата – 11.080,04

 

 

за треће дете – 265.920,98у 24 рате

рата – 14.773,23

 

 

за четврто дете – 354.557,56у 24 рате

рата – 14.773,23

 

2)

Дечји додатак за мај 2015. године (прво, друго, треће и четврто дете)

2.640,63

3.432,83

3)

Новчана помоћ мајкама избеглицама за мај 2015.

8.871,15

II

Цензус за остваривање права на дечји додатак од
1.6.2015.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

8.172,03

9.806,44

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

 

–члан 19. став 1. тачка 1. Закона

2,83

3,40

 

–члан 19. став 1. тачка 2. Закона

6,60

7,93

III

Накнада за рад хранитеља

 

 

 

–за смештај једног детета

14.821,63

 

 

– за смештај двоје и више деце (нето износ по детету)

9.121,00

 

 

Образложење:

На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС“, број 36/2004).