Na osnovu čl. 23. i 24. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 i 108/2013), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. („Sl. glasnik RS“, br. 110/2013), ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici s decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečji dodatak, br. 401-00-89-11/2014-12, od 12. 11. 2014. godine.

 

Nominalni iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

Roditeljski dodatak od 1. novembra 2014.

 

za prvo dete – jednokratno

37.519,04

 

za drugo dete – 146.713,64 u 24 rate

rata – 6.113,07

 

za treće dete – 264.072,47 u 24 rate

rata – 11.003,02

 

za četvrto dete – 352.092,91 u 24 rate

rata – 14.670,54

2)

Dečji dodatak za oktobar 2014. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.622,28

3.408,97

3)

Novčana pomoć majkama izbeglicama za oktobar 2014.

4.560,23

II

Cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak od 1. 11. 2014.

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

8.075,30

9.690,36

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

– član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,83

3,40

 

– član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,62

7,94

III

Naknada za rad hranitelja

 

– za smeštaj jednog deteta

14.291,88

 

– za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

8.795,00


Obrazloženje

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 7,5% od prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 20/92).