На основу чл. 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 и 142/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/14) и решења број 021-02-1/2014-01 од 28. 4. 2014. године, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици с децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак под бр. 401-00-56/9/2015-12 од 20. октобра 2015. које дајемо у наставку:

Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици с децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

Номинални износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

Родитељски додатак од 1. октобра 2015.

 

 

 

за прво дете – једнократно

38.046,14

 

 

за друго дете – 148.774,82 у 24 рате

Рата – 6.198,95

 

 

за треће дете – 267.782,43 у 24 рате

Рата – 11.157,60

 

 

за четврто дете – 357.039,46 у 24 рате

Рата – 14.876,64

 

2)

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК за септембар 2015. године
(прво, друго, треће и четврто дете)

2.640,63

3.432,83

3)

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за септембар 2015.

9.230,70

 

II

ЦЕНЗУС за остваривање права на дечији додатак од 1.10.2015.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

8.212,22

9.854,66

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

 

Члан 19. став 1. тачка 1. Закона

2,83

3,40

 

Члан 19. став 1. тачка 2. Закона

6,60

7,93

III

НАКНАДА ЗА РАД ХРАНИТЕЉА

 

 

 

за смештај једног детета

14.504,75

 

 

за смештај двоје и више деце (нето износ по детету)

8.926,00

 

Образложење:

На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС“, број 36/2004).