На основу чл. 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 и 142/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/14) и решења број 021-02-1/2014-01 од 28. 4. 2014. године, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици с децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак под бр. 401-00-56/8/2015-12 од 14. септембра 2015. које дајемо у наставку:

 

Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици с децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

Номинални износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

Родитељски додатак од 1. септембра 2015:

 

 

 

за прво дете – једнократно

37.781,67

 

 

за друго дете – 147.740,64у 24 рате

Рата – 6.155,86

 

 

за треће дете – 265.920,98у 24 рате

Рата – 11.080,04

 

 

за четврто дете – 354.557,56у 24 рате

Рата – 14.773,23

 

2)

Дечји додатак за август 2015. године (прво, друго, треће и четврто дете)

2.640,63

3.432,83

3)

Новчана помоћ мајкама избеглицама за август 2015.

9.403,05

 

II

Цензус за остваривање права на дечји додатак од 1. 09. 2015.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

8.212,22

9.854,66

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

 

– члан 19. став 1. тачка 1. Закона

2,83

3,40

 

– члан 19. став 1. тачка 2. Закона

6,60

7,93

III

Накнада за рад хранитеља

 

 

 

– за смештај једног детета

14.820,33

 

 

– за смештај двоје и више деце (нето износ по детету)

9.120,20

  

Образложење:

На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС“, број 36/2004).