На основу чл. 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чл. 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14 и 103/15), чл. 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр. 103/15) и овлашћења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-01-34/3/2014-05 од 1. 4. 2015. године, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици с децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак под бр. 401-000-55/2016-12 од 12. јануара 2016. године, које дајемо у наставку:

 
Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици с децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

Номинални износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

Родитељски додатак од 1. јануара 2016.

 

 

 –

за прво дете – једнократно

38.046,14

 

 –

за друго дете – 148.774,82 у 24 рате

Рата – 6.198,95

 

 –

за треће дете – 267.782,43 у 24 рате

Рата – 11.157,60

 

 –

за четврто дете – 357.039,46 у 24 рате

Рата – 14.876,64

 

2)

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК за децембар 2015. године
(прво, друго, треће и четврто дете)

2.659,11

3.456,86

3)

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за децембар 2015.

9.136,95

 

II

ЦЕНЗУС за остваривање права на дечији додатак од 1. 1. 2016.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона о финансијској подршци породици са децом (даље: Закон)

8.171,22

9.805,47

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

 –

члан 19. став 1. тачка 1. Закона

2,83

3,40

 –

члан 19. став 1. тачка 2. Закона

6,60

7,93

III

НАКНАДА ЗА РАД ХРАНИТЕЉА

 

 

 –

за смештај једног детета

14.353,95

 

 –

за смештај двоје и више деце (нето износ по детету)

8.833,20

 

 

Образложење:

На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС“, број 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).