Na osnovu čl. 23. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), čl. 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14 i 103/15), čl. 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 103/15) i ovlašćenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 021-01-34/3/2014-05 od 1. 4. 2015. godine, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici s decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-000-55/2016-12 od 12. januara 2016. godine, koje dajemo u nastavku:

 
Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici s decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

 

Nominalni iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

Roditeljski dodatak od 1. januara 2016.

 

 

 –

za prvo dete – jednokratno

38.046,14

 

 –

za drugo dete – 148.774,82 u 24 rate

Rata – 6.198,95

 

 –

za treće dete – 267.782,43 u 24 rate

Rata – 11.157,60

 

 –

za četvrto dete – 357.039,46 u 24 rate

Rata – 14.876,64

 

2)

DEČIJI DODATAK za decembar 2015. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.659,11

3.456,86

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar 2015.

9.136,95

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. 1. 2016.

 

 

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje: Zakon)

8.171,22

9.805,47

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

 

 –

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,83

3,40

 –

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,60

7,93

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

 

 

 –

za smeštaj jednog deteta

14.353,95

 

 –

za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

8.833,20

 

 

Obrazloženje:

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).