Saopštenje Alumni kluba Pravosudne akademije:

Doprinos rešavanju problema u izboru sudija i tužilaca, koji već godinama
predstavljaju centralnu temu srpskog pravosuđa, dali su eksperti EU u
svom finalnom Izveštaju sačinjenog nakon dvoipogodišnjeg projekta Jačanja
kapaciteta Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužioca (DVT),
vrednog 2 miliona evra. Svečana Konferencija povodom završetka projekta
održana je 19. oktobra 2017. u Palati Srbija uz prisustvo Dragomira
Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Zagorke Dolovac,
Republički javni tužilac, predstavnika Ministarstva pravde. AKPA su
predstavljale su Iva Marković i Tijana Levakov.

Postojeća situacija u izboru sudija i
tužilaca u Srbiji je problematična, jer su procedure nejasne i nerecizne
i ne postoji pravna izvesnost. Ovo je posledica neuspešnog pokušaja da
se pomire dva sistema izbora (onog postojećeg pre početka rada
Pravosudne akademije (PA) i novog, koji podrazumeva PA), navodi se u
finalnom izveštaju eksperata EU.

Veoma mali broj svršenih polaznika PA
postaju sudije i tužioci i zato je dovedena u pitanje svrha postojanja i
uloga PA, navodi se u Izveštaju eksperata. U preporukama za
prevazilaženje situacije se navodi da sistem izbora sudija i tužilaca
mora počivati na principu zasluga. Predloženo je da izbor bude zasnovan
na jedinstvenom pristupu preko Pravosudne akademije, pod rukovodstvom i
nadzorom VSS-a i DVT-a. Takođe se u Izveštaju uzimaju u obzir interesi
sudijskih i tužilačkih pomoćnika, te se predlaže definitivni prelazak na
novi sistem izbora uz prelazni period u kome bi na svakom konkursu bili
zastupljeni i svršeni polaznici PA i sudijski i tužilački pomoćnici u
precizno određenom procentu (sistem kvota). U preporukama se zaključuje
da je novi sistem izbora neizbežan jer je usuglašen sa standardima EU i
odražava njene najbolje prakse.

Dvoipogodišnji projekat, vredan dva
miliona evra, imao je za cilj prenos dobre prakse, iskustava i stručnog
znanja između španskih i grčkih pravosudnih organa i VSS, DVT i
Ministarstva pravde, radi usaglašavanja srpskih propisa i prakse sa
pravnim tekovinama EU. Projekat je bio usmeren na jačanje kapaciteta tih
organa u postupcima izbora i napredovanja sudija, javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca, jačanje disciplinske odgovornosti i etike
nosilaca pravosudne funkcije, kao i na unapređenje odnosa sa drugim
državnim organima, medijima i civilnim društvom.

 

Izvor: sajt Alumni kluba Pravosudne akademije