Cilj ovog teksta je kratak osvrt na zakonodavni okvir koji reguliše elektronsko poslovanje u zemlji, kao i da ukaže na neke novine koje je doneo novi zakon koji reguliše oblast elektronskog poslovanja u Republici Srbiji i da se definišu i pojednostave osnovni pojmovi elektronskog poslovanja.

Domaći zakonodavni okvir

Zakonodavni okvir elektronskog poslovanja kod nas je Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl. glasnik RS”, br. 94/2017 – u daljem tekstu: Zakon). Osnovni cilj Zakona je da se omogući i podstakne brže i efikasnije poslovanje i smanjenje troškova poslovanja, da se razvije tržište usluga od poverenja i modernizuje i, usled toga, učini efikasnijim rad organa javnih vlasti i privrednih subjekata, zatim da se omogući građanima lakši i sigurniji pristup uslugama organa državne uprave i drugih subjekata i pristup većem broju navedenih usluga, kao i pouzdano čuvanje elektronskih dokumenata, što će doprineti smanjenju troškova za čuvanje dokumentacije.

Posebni ciljevi zakonskog uređivanja sastoje se u tome da se pravnim uređenjem ove materije otvori prostor za intenzivnije elektronsko poslovanje, zatim da se stvori poverenje najšire javnosti u upotrebu i razmenu elektronskih dokumenata i upotrebu usluga od poverenja u elektronskom poslovanju, kao i da se postigne konkurentnost na svetskim tržištima.

Osnovni instrumenti i pojmovi elektronskog poslovanja – zakonske definicije i objašnjenje pojmova

– Elektronsko ili e-poslovanje

Zakon definiše elektronsko poslovanje kao upotrebu podataka u elektronskom obliku, sredstava elektronske komunikacije i elektronske obrade podataka u obavljanju poslova fizičkih i pravnih lica.

Dok je elektronski oblik podataka definisan kao digitalni zapis podataka pogodan za elektronsku obradu i prenos putem sredstava elektronske komunikacije, elektronska transakcija je poslovna aktivnost između dve ili više strana, koja se obavlja elektronskim putem…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.