Процењено је да је укупна економска активност у 2016. години, мерена бруто домаћим производом и исказана у сталним ценама, остварила реални раст од 2,7% у односу на претходну годину.

Процењено је да су бруто инвестиције у основне фондове у 2016. години, у односу на претходну годину, оствариле реални раст од 6,1%. 

Процењено је да је индустријска производња у 2016. години имала раст физичког обима од 4,3% у односу на претходну годину. Пољопривредна производња је у 2016. у односу на 2015. годину остварила раст физичког обима од 8,1%.

Процењено је да вредност изведених радова у грађевинарству у 2016. години бележи реални раст од 6,0% у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало бележи реални раст од 7,8%, док промет у трговини на велико бележи раст од 0,9% у текућим ценама. У сектору Услуге смештаја и исхране у 2016. години забележен је реални раст од 7,4%, док је број ноћења туриста повећан за 13,5% у односу на претходну годину. Сектор Саобраћај и складиштење имао је раст физичког обима од 8,1%, а област телекомуникација раст од 1,3%. Процењена спољнотрговинска робна размена у еврима у 2016. години, у односу на 2015, показује раст извоза за 9,9% и раст увоза за 4,4%.

Према резултатима Анкете о радној снази дошло је до значајног повећања запослености и смањења незапослености. Стопа запослености у трећем кварталу 2016. године износи 46,8%, а стопа незапослености 13,8%.

Процењено је да су зараде без пореза и доприноса у 2016. години, у односу на 2015, номинално веће за 3,7%, а реално за 2,5%.

Процењено је да годишња стопа инфлације износи 1,6%.

ВАЖНИЈИ ИНДЕКСИ ЕКОНОМСКИХ КРЕТАЊА 

                                               (Индекси: претходна година = 100)

 

 

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

20161)

 

Бруто домаћи производ

у сталним ценама

Бруто инвестиције у основне фондове

у сталним ценама

 

 

66,0

 

 

113,2

 

 

102,6

 

 

88,0

 

 

98,2

 

 

96,4

 

 

100,8

 

 

105,6

 

 

102,7

 

 

106,1

 

Физички обим производње

 

Пољопривреда

Искоришћавање шума

Индустрија

Грађевинарство

 

 

 

80,5

94,9

97,8

101,2

 

 

 

121,8

105,2

105,5

79,4

 

 

 

102,4

101,5

93,5

102,5

 

 

 

91,6

107,7

108,3

120,4

 

 

 

108,1

105,6

104,3

106,0

 

Унутрашња трговина

 

Промет у трговини на велико,осим трговине моторним возилима, текуће цене

Промет у трговини на мало, осим трговине моторним возилима, сталне цене

 

 

 

 

 

 

111,7

 

 

98,0

 

 

 

 

 

 

100,9

 

 

94,9

 

 

 

 

 

 

97,0

 

 

102,4

 

 

 

 

 

 

102,1

 

 

101,8

 

 

 

 

 

 

100,9

 

 

107,8

 

Спољнотрговинска робна размена

 

Извоз, у мил. евра

Увоз, у мил. евра

 

 

 

 

103,5 103,2

 

 

 

 

125,8

105,1

 

 

 

 

101,5 100,1

 

 

 

 

107,9

105,8

 

 

 

 

109,9 104,4

 

Услуге смештаја и исхране

 

Угоститељство – сталне цене

Туристи – ноћења

 

 

 

 

 

98,5

97,6

 

 

 

 

 

100,4

101,3

 

 

 

 

 

99,8

92,7

 

 

 

 

 

101,9

109,3

 

 

 

 

 

107,4

113,5

 

Саобраћај и складиштење

 

Саобраћај – укупно

Превоз путника

Превоз робе

 

 

 

100,8

100,6

101,4

 

 

 

104,0

101,3

111,6

 

 

 

122,1 130,0

102,3

 

 

 

105,9

106,7

103,6

 

 

 

108,1

103,5

123,4

 

Поштанске активности и телекомуникације

– Делатност пошта

– Телекомуникације

 

 

 

100,2 118,1

 

 

99,1

127,0

 

 

 

98,6

103,0

 

 

100,0

101,6

 

 

 

100,4 101,3

 

Цене

 

Цене произвођача

– Индустријских производа за домаће тржиште

– Производа пољопривреде и рибарства

 

Потрошачке цене

Годишња стопа инфлације2)

 

Цене угоститељских услуга

 

 

 

 

 

105,6

 

125,8

 

107,8

12,2

 

106,1

 

 

 

 

 

103,6

 

98,7

 

107,8

2,2

 

105,9

 

 

 

 

 

100,7

 

97,3

 

102,9

1,7

 

100,8

 

 

 

 

 

100,2

 

99,2

 

101,9

1,5

 

101,5

 

 

 

 

 

99,5

 

99,1

 

101,2

1,6

 

99,8

 

Просечне зараде без

пореза и доприноса

 

Номиналне

Реалне

 

 

 

 

109,0

101,1

 

 

 

 

106,2

95,5

 

 

 

 

101,4

98,5

 

 

 

 

99,8

97,9

 

 

 

 

103,7

102,5

 

Стопа запослености 3)

 

Стопа незапослености

 

35,5

 

23,9

 

37,7

 

22,1

 

42,0

 

19,2

 

42,5

 

17,7

 

46,84)

13,84

1) Процена.

2) Децембар текуће у односу на децембар претходне године

3) Извор: Анкета о радној снази

4) III квартал 2016.

 

Републички завод за статистику

Саопштење број  343