< <

Сви подаци о економским
кретањима у 2017. години, изнети у овом саопштењу, процењени су на основу доступних
и до сада објављених података. Приказани показатељи не обухватају податке за АП
Косово и Метохија.

Бруто домаћи производ (БДП), који представља меру укупне економске активности
свих резидентних институционалних јединица, јесте најважнији макроекономски агрегат.
Процењено је да је укупна економска активност у 2017. години, мерена БДП-ом и исказана
у сталним ценама, остварила реални раст од 1,9% у односу на претходну годину.

Процењено је да су бруто инвестиције у основна средства у 2017. години,
у поређењу са претходном годином, оствариле реални раст од 5,3%.

Процењено је да је индустријска производња у 2017. години имала раст
физичког обима од 3,9% у односу на претходну годину. Пољопривредна производња у
2017 години, у односу на 2016, остварила је пад физичког обима од 10,0%.

Процењено је да вредност изведених радова у грађевинарству
у 2017. години бележи реални раст од 2,8% у односу на претходну годину. Промет у
трговини на мало бележи реални раст од 4,0%, док промет у трговини на велико бележи
раст од 7,8% у текућим ценама. У сектору Услуге смештаја и исхране у 2017. години
забележен је реални раст од 7,8%, док је број ноћења туриста повећан за 10,3% у
односу на претходну годину. Сектор Саобраћај и складиштење има процењени раст физичког
обима од 9,9%, а област телекомуникација раст од 1,2%. Процењена спољнотрговинска
робна размена у еврима, у 2017. години, у односу на 2016, показује раст извоза за
13,0% и раст увоза за 14,2%.

Према резултатима Анкете о радној снази дошло је до
повећања запослености и смањења незапослености. Стопа запослености у трећем кварталу
2017. године износи 48,2%, а стопа незапослености 12,9%.

Процењено је да су зараде без пореза и доприноса у
2017. години, у односу на 2016, номинално веће за 4,1%, а реално за 1,1%.

Процењено је да годишња
стопа инфлације износи 3,0%.

 

ВАЖНИЈИ ИНДЕКСИ
ЕКОНОМСКИХ КРЕТАЊА

 

                                               (Индекси: претходна
година = 100)

 

 

 

2013.

 

2014.

 

2015.

 

2016.

 

2017.1)

 

Бруто домаћи
производ

у сталним ценама

Бруто инвестиције
у основне фондове

у сталним ценама

 

 

 

102,6

 

 

 88,0

 

 

 

98,2

 

 

96,4

 

 

 

100,2

 

 

105,6

 

 

 

102,8

 

 

105,1

 

 

 

101,9

 

 

105,3

 

Физички обим
производње

 

Пољопривреда

Искоришћавање шума

Индустрија

Грађевинарство

 

 

 

 

121,8

105,2

105,5

 79,4

 

 

 

 

102,4

101,5

 93,5

 102,5

 

 

 

 

91,6

101,7

108,3

120,4

 

 

 

 

108,3

106,2

104,7

108,0

 

 

 

 

 90,0

104,8

103,9

102,8

 

Унутрашња
трговина

 

Промет у трговини на велико, осим трговине моторним возилима, текуће
цене

Промет у трговини на мало, осим трговине моторним возилима, сталне
цене

 

 

 

 

 

 

100,9

 

 

 94,9

 

 

 

 

 

 

 97,0

 

 

102,4

 

 

 

 

 

 

102,1

 

 

 101,6

 

 

 

 

 

 

100,8

 

 

107,6

 

 

 

 

 

 

107,8

 

 

104,0

 

Спољнотрговинска
робна размена

 

Извоз, у мил. евра

Увоз, у мил. евра

 

 

 

 

125,8 105,1

 

 

 

 

101,5

100,1

 

 

 

 

107,9 105,8

 

 

 

 

111,6

104,2

 

 

 

 

113,0 114,2

 

Услуге смештаја
и исхране

 

Угоститељство – сталне цене

Туристи – ноћења

 

 

 

 

 

100,4

101,3

 

 

 

 

 

 99,8

 92,7

 

 

 

 

 

101,9

109,3

 

 

 

 

 

107,0

113,3

 

 

 

 

 

107,8

110,3

 

Саобраћај
и складиштење

 

Саобраћај – укупно

Превоз путника

Превоз робе

 

 

 

 

104,0

101,3

111,6

 

 

 

 

122,1

130,0

102,3

 

 

 

 

105,9 106,7

103,6

 

 

 

 

111,1

106,9

124,9

 

 

 

 

109,9

108,8

113,1

 

Поштанске
активности и телекомуникације

– Делатност пошта

– Телекомуникације

 

 

 

  99,1 127,0

 

 

    

 98,6

103,0

 

 

 

100,0

101,6

 

 

  

100,5

101,2

 

 

 

 100,5 101,2

 

Цене

 

Цене произвођача

– индустријских производа за домаће тржиште

– производа пољопривреде и рибарства

 

Потрошачке цене

Годишња стопа инфлације2) 

 

Цене угоститељских услуга

 

 

 

 

  

 

   103,6

 

 98,7

 

 

107,8

 

2,2

 

 

105,9

 

 

 

 

    

 

     100,7

 

 97,3

 

 

102,9

 

1,7

 

 

100,8

 

 

 

 

    

 

     100,2

 

 99,2

 

 

101,9

 

1,5

 

 

101,5

 

 

 

 

      

 

       99,6

 

 99,1

 

 

101,2

 

1,6

 

 

99,8

 

 

 

 

   

 

    103,4

 

    104,3

 

 

103,0

 

3,0

 

 

101,8

 

Просечне зараде
без

пореза и доприноса

 

Номиналне

Реалне

 

 

 

 

106,2

 98,5

 

 

 

 

101,4

 98,5

 

 

 

 

 99,8

 97,9

 

 

 

 

103,7

102,5

 

 

 

 

104,1

 101,1

 

Стопа запослености
3)

 

Стопа незапослености

 

37,7

 

22,1

 

42,0

 

19,2

 

42,5

 

17,7

 

 45,2

 

15,3

 

48,24)

 

12,94

 

1) Процена.

2) Децембар текуће у односу на децембар
претходне године

3) Извор: Анкета о радној снази (упоредивост је прекинута
2014. године), подаци су упоредиви за период 2014–2017.

4) III квартал 2017.

 

Републички завод
за статистику

Саопштење
број 354