Процењено је да укупне економске активности у 2015. години, мерене бруто домаћим производом и исказане у сталним ценама, имају реални раст од 0,8% у односу на претходну годину. Посматрано по делатностима, реални раст бруто додате вредности имају: сектор прерађивачке индустрије, сектор грађевинарства и сектор снабдевање електричном енергијом, гасом и паром. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, сектору јавних услуга и осталих услуга.

Процењено је да је индустријска производња у 2015. години имала раст физичког обима од 8,2% у односу на претходну годину. Највећи раст физичког обима има сектор снабдевање електричном енергијом, гасом и паром. Процењено је да је пољопривредна производња у 2015. години имала пад физичког обима од 8,0%.

Процењено је да вредност изведених радова у грађевинарству у 2015. години бележи раст од 20,5% у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало бележи реални раст од 1,4%, док промет у трговини на велико бележи раст од 2,5% у текућим ценама. У сектору услуге смештаја и исхране у 2015. години забележен је реални раст од 1,8%, док је број ноћења туриста повећан за 8,8%. Сектор саобраћај и складиштење имао је раст физичког обима од 7,7%, а област телекомуникација раст од 0,8%.

Стопа незапослености, која је у трећем кварталу 2015. године износила 16,7%, добијена је на основу Анкете о радној снази.

Зараде без пореза и доприноса номинално су мање у 2015. години, у односу на 2014. за 0,4%, а реално за 2,2%. На пад зарада у 2015. највише је утицала примена закона о умањењу зарада запослених у јавном сектору.

Процењено је да ће годишња стопа инфлације износити 1,6%.

Важнији индекси економских кретања

(Индекси: претходна година = 100)

 

 

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

20151)

Бруто домаћи производ

– сталне цене

 

101,4

 

99,0

 

102,6

 

98,2

 

100,8

Физички обим производње

 

Пољопривреда

Искоришћавање шума

Индустрија

Грађевинарство

 

 

100,9

102,3

102,5

118,9

 

 

82,3

94,9

97,8

101,2

 

 

121,7

105,2

105,5

79,4

 

 

102,1

101,5

93,5

102,5

 

 

92,0

105,2

108,2

120,5

Унутрашња трговина

 

Промет у трговини на велико, осим трговине моторним возилима, текуће цене

Промет у трговини на мало, осим трговине моторним возилима, сталне цене

 

 

 

 

114,7

 

82,0

 

 

 

 

111,7

 

98,0

 

 

 

 

100,9

 

94,9

 

 

 

 

97,0

 

102,4

 

 

 

 

102,5

 

101,4

Спољнотрговинска робна размена

 

Извоз, у мил. евра

Увоз, у мил. евра

 

 

 

114,2

114,7

 

 

 

103,5 103,3

 

 

 

125,8

105,1

 

 

 

101,2 100,2

 

 

 

107,9

105,5

Услуге смештаја и исхране

 

Угоститељство – сталне цене

Туристи – ноћења

 

101,6

103,6

 

98,5

97,6

 

100,4

101,3

 

99,8

92,7

 

101,8

108,8

Саобраћај и складиштење

 

Саобраћај – укупно

Превоз путника

Превоз робе

 

 

108,8

110,0

105,8

 

 

100,8

110,6

101,4

 

 

104,0

101,3

111,6

 

 

122,1 130,0

102,3

 

 

107,7

108,1

106,7

Поштанске активности и телекомуникације

– Делатност пошта

– Телекомуникације

 

 

101,4 114,9

 

 

100,2

118,1

 

 

99,1

127,0

 

 

98,6

103,0

 

 

99,4

100,8

Цене

 

Цене произвођача

– Индустријских производа за домаће тржиште

– Производа пољопривреде и рибарства

 

Потрошачке цене

Годишња стопа инфлације2) 

 

Цене угоститељских услуга

 

 

 

114,2

 

118,1

 

111,0

7,0

 

104,2

 

 

 

105,6

 

125,8

 

107,8

12,2

 

106,1

 

 

 

103,6

 

98,7

 

107,8

2,2

 

105,9

 

 

 

100,7

 

97,3

 

102,9

1,7

 

100,8

 

 

 

100,3

 

99,2

 

101,9

1,6

 

101,5

 

Просечне зараде без

пореза и доприноса

 

Номиналне

Реалне

 

 

 

 

111,2

100,2

 

 

 

 

109,0

101,1

 

 

 

 

106,2

98,5

 

 

 

 

101,4

98,5

 

 

 

 

99,6

97,8

Стопа незапослености 3)

23,0

23,9

22,1

19,4

16,74)

1) Процена.

2) Децембар текуће у односу на децембар претходне године

3) Извор: Анкета о радној снази

4)III квартал

Републички завод за статистику
Саопштење број  343/2015