Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11, u daljem tekstu: Zakon), državni praznik Republike Srbije je Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se praznuje 11. novembra. Ove godine ovaj dan državnog praznika pada u sredu. Toga dana ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga. Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dan državnog praznika ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu. Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dan državnog praznika.

U sredu 11. novembra, zaposleni imaju pravo da odsustvuju s rada, i za taj dan odsustva ostvaruju naknadu zarade, a ukoliko na taj dan imaju obavezu da rade, zbog potrebe posla, pored zarade za rad na taj dan imaju pravo i na uvećanje zarade za rad na praznik.

 
Odsustvo na dan praznika i pravo na naknadu zarade

Pravo na odsustvo s rada u sredu 11. novembra imaju zaposleni koji rade u petodnevnom rasporedu radnog vremena (ponedeljak–petak) kao i zaposleni koji rade u šestodnevnom rasporedu radnog vremena (ponedeljak–subota), pošto je sreda njihov redovan radni dan, ali koji je neradan zbog državnog praznika.  

U posebnim slučajevima:

1) zaposleni koji radi u smenskom rasporedu radnog vremena, pa mu je sreda dan nedeljnog odmora, u taj dan odsustvuje s posla po osnovu nedeljnog odmora, bez prava na naknadu zarade;

2) zaposleni koji radi u smenskom rasporedu radnog vremena, pa mu je sreda 11. novembar radni dan, u sredu ima pravo da odsustvuju s posla po osnovu praznika s pravom na naknadu zarade;

3) zaposlenom kome je rasporedom radnog vremena utvrđen rad u turnusu, pravo na naknadu zarade za dan državnog praznika utvrđuje se u zavisnosti da li mu je dan državnog praznika radni ili dan nedeljnog odmora. Kada je dan državnog praznika istovremeno i dan nedeljnog odmora, zaposleni ne ostvaruje pravo na naknadu zarade, jer je ovaj dan plaćen kroz 40-časovnu radnu nedelju (Mišljenje Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, broj 120-02-75/97).   

Za zaposlene koji rade u smenama, pa im dan nedeljnog odmora ne pada u nedelju, već u neki drugi dan u toku nedelje (u sredu, na primer) treba napomenuti da za njih ne važi pomeranje dana praznika na naredni radni dan. Naime, prema tumačenju Ministarstva za rad i zapošljavanje broj 011-00-45/2002-04, od 30. 5. 2002, pravo na pomeranje dana praznovanja utvrđeno je samo ako praznik padne u nedelju prema zvaničnom kalendaru, a ne na dan nedeljnog odmora prema drugačijem rasporedu radnog vremena kod poslodavca.

 

Utvrđivanje naknade zarade za vreme odsustva u dan praznika

Za vreme odsustva s posla na dan praznika, zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade, u skladu sa članom 114. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14). Prema odredbama ovog Zakona, zaposleni ima pravo na naknadu zarade u slučajevima odsustva s rada u dane praznika koji su neradni dani a visina naknade zarade utvrđuje se na sledeći način:

1) Osnovica za naknadu zarade je prosečna zarada zaposlenog u prethodnih 12 meseci, isplaćena u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu;

2) Iznos naknade zarade se utvrđuje tako što se izračunata osnovica za naknadu množi procentom 100.

Naknada zarade za jedan dan odsustva na dan praznika u novembru, utvrđuje se na osnovu prosečne zarade zaposlenog za prethodnih 12 meseci, dakle za period novembar 2014. – oktobar 2015. godine. U prosečnu zaradu za prethodnih 12 meseci, koja služi kao osnov za obračun naknade zarade zaposlenom za odsustvo na dan praznika, računaju se sva primanja u skladu sa zakonom koja čine zaradu, a koja su zaposlenom isplaćena u tih 12 meseci (osnovna zarada, radni učinak, bonusi i nagrade, topli obrok, regres, minuli rad i druga uvećanja koja su zaposlenom isplaćena).

U posebnom slučaju, može se dogoditi da zaposleni nije u prethodnih 12 meseci imao zaradu, bilo zato što je svih 12 prethodnih meseci proveo na raznim vrstama odsustva s rada (bolovanje, porodiljsko) ili nije uopšte radio u tih 12 meseci  (što je slučaj s novozaposlenim radnicima, koji odsustvuje s rada u prvom mesecu rada). U ovim slučajevima, zarada nije ostvarena u prethodnih 12 meseci, pa se obračun naknade zarade u tekućem mesecu obavlja na osnovicu koju čini ugovorena osnovna zarada, koju bi zaposleni primio da je radio, uvećana za minuli rad.

 

Pravo na naknadu plate zaposlenih u javnom sektoru

Zaposleni u javnom sektoru, za odsustvo na dan praznika 11. novembra ostvaruju pravo na naknadu plate prema sledećem:

1) Državni službenici i nameštenici ostvaruju naknadu plate u skladu sa Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 63/06 – ispr., 115/06 – ispr., 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14). Ovaj zakon u članu 32. propisuje da državni službenik i nameštenik koji nije radio na dan praznika koji je po zakonu neradan dan, ima pravo na naknadu plate u visini plate kao da je radio. Prema tome, državnom službeniku i namešteniku, koji odsustvuje na dan praznika, isplaćuje se naknada plate u istom iznosu kao i plata koju bi ostvario da je radio u taj dan;

2) Zaposleni u organima i organizacijama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave ostvaruju naknadu plate na dan praznika u skladu sa Zakonom o radnim odnosima u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 48/91, 66/91, 44/98 – dr. zakon, 49/99 – dr. zakon, 34/01 – dr. zakon, 39/02, 49/05 – Odluka USRS, 79/05 – dr. zakon, 81/05 – ispr. dr. zakona, 83/05 – ispr. dr. zakona i 23/13 – Odluka US). Pri tome, članom 37. stav 3. ovog zakona je propisano da se plata prima i za dane praznika za koje je predviđeno da se ne rade. To znači da zaposleni u ovim organima i organizacijama za vreme odsustvovanja s rada u dane praznika ne primaju naknadu plate već platu u visini koju bi ostvarili da rade u mesecu u kome odsustvuju s rada po ovom osnovu;

3) Zaposleni u javnim službama (zdravstvo, školstvo i sl.), agencijama, ustanovama i kod drugih korisnika javnih sredstava, ostvaruju naknadu plate za odsustvovanje na dan praznika u skladu sa opštim propisima o radu, dakle u skladu sa članom 114. Zakona o radu.

 

Uvećanje zarade za rad na praznik

Rad na praznik i uvećanje zarade po tom osnovu imaće oni zaposleni koji rade na 11. novembar, bez obzira da li to jeste ili ne njihov radni dan. Prema članu 108. stav 1. tačka 1) Zakona o radu,  za časove rada na dan praznika koji je neradan dan, uvećanje zarada iznosi najmanje 110% a obračunava se na osnovnu zaradu zaposlenog. 

Konkretno, kada zaposleni mora da radi na dan državnog praznika 11. novembra, zbog prirode posla, a taj dan bi inače bio njegov radni dan prema rasporedu radnog vremena, tada ovaj zaposleni ostvaruje:

1) zaradu za rad na praznik, prema merilima raspodele kod poslodavca i sopstvenom radnom učinku,

2) uvećanje zarade za rad na dan državnog praznika, i

3) ostale dodatke na zaradu (minuli rad, topli obrok, terenski dodatak itd).

Radeći na dan praznika, zaposleni ostvaruje zaradu, prema rezultatima rada tog dana (u primeru zarada u visini osnovne zarade po danu rada) i uvećanje zarade po stopi od 110%, za rad na praznik, koje je primenjeno na iznos osnovne dnevne zarade. Za dan rada na praznik radniku se obračunava i dnevni iznos „toplog obroka“.

U vezi predstojećeg dana praznika dajemo i sledeće napomene:

1) ukoliko u vreme korišćenja godišnjeg odmora „padne“ i državni praznik, godišnji odmor se produžava za dan praznika;

2) zaposleni, koji zbog rasporeda radnog vremena kod poslodavca radi u smenama, kome rad u smeni počinje u 22.00 časova uoči praznika i nastavlja se na praznik, kao i rad u smeni koja počinje u 22.00 časa na praznik i nastavlja se posle praznika, ima pravo pored redovne zarade, i na uvećanu zaradu za rad noću između 22.00 i 6.00 časova, po procentu uvećanja koje utvrdi poslodavac svojim aktom, pored uvećanja za rad na praznik i uvećanja za rad u smenama; 

3) zaposlenima koji se 11. novembra, na dane praznika, nalaze na bolovanju, porodiljskom ili odsustvu zbog privatnih potreba, pripada naknada zarade utvrđena za ta odsustva.