Према одредбама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11, у даљем тексту: Закон), државни празник Републике Србије је Дан примирја у Првом светском рату, који се празнује 11. новембра. Ове године овај дан државног празника пада у среду. Тога дана не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга. Државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга дужни су да обезбеде непрекидно обављање делатности, односно услуга и у дан државног празника ако би због прекида обављања делатности, односно услуга настале штетне последице за грађане и државу. Привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга чија природа делатности, односно технологија процеса рада захтева непрекидан рад, могу да раде и у дан државног празника.

У среду 11. новембра, запослени имају право да одсуствују с рада, и за тај дан одсуства остварују накнаду зараде, а уколико на тај дан имају обавезу да раде, због потребе посла, поред зараде за рад на тај дан имају право и на увећање зараде за рад на празник.

 
Одсуство на дан празника и право на накнаду зараде

Право на одсуство с рада у среду 11. новембра имају запослени који раде у петодневном распореду радног времена (понедељак–петак) као и запослени који раде у шестодневном распореду радног времена (понедељак–субота), пошто је среда њихов редован радни дан, али који је нерадан због државног празника.  

У посебним случајевима:

1) запослени који ради у сменском распореду радног времена, па му је среда дан недељног одмора, у тај дан одсуствује с посла по основу недељног одмора, без права на накнаду зараде;

2) запослени који ради у сменском распореду радног времена, па му је среда 11. новембар радни дан, у среду има право да одсуствују с посла по основу празника с правом на накнаду зараде;

3) запосленом коме је распоредом радног времена утврђен рад у турнусу, право на накнаду зараде за дан државног празника утврђује се у зависности да ли му је дан државног празника радни или дан недељног одмора. Када је дан државног празника истовремено и дан недељног одмора, запослени не остварује право на накнаду зараде, јер је овај дан плаћен кроз 40-часовну радну недељу (Мишљење Министарства за рад, борачка и социјална питања, број 120-02-75/97).   

За запослене који раде у сменама, па им дан недељног одмора не пада у недељу, већ у неки други дан у току недеље (у среду, на пример) треба напоменути да за њих не важи померање дана празника на наредни радни дан. Наиме, према тумачењу Министарства за рад и запошљавање број 011-00-45/2002-04, од 30. 5. 2002, право на померање дана празновања утврђено је само ако празник падне у недељу према званичном календару, а не на дан недељног одмора према другачијем распореду радног времена код послодавца.

 

Утврђивање накнаде зараде за време одсуства у дан празника

За време одсуства с посла на дан празника, запослени остварује право на накнаду зараде, у складу са чланом 114. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Према одредбама овог Закона, запослени има право на накнаду зараде у случајевима одсуства с рада у дане празника који су нерадни дани а висина накнаде зараде утврђује се на следећи начин:

1) Основица за накнаду зараде је просечна зарада запосленог у претходних 12 месеци, исплаћена у складу са општим актом и уговором о раду;

2) Износ накнаде зараде се утврђује тако што се израчуната основица за накнаду множи процентом 100.

Накнада зараде за један дан одсуства на дан празника у новембру, утврђује се на основу просечне зараде запосленог за претходних 12 месеци, дакле за период новембар 2014. – октобар 2015. године. У просечну зараду за претходних 12 месеци, која служи као основ за обрачун накнаде зараде запосленом за одсуство на дан празника, рачунају се сва примања у складу са законом која чине зараду, а која су запосленом исплаћена у тих 12 месеци (основна зарада, радни учинак, бонуси и награде, топли оброк, регрес, минули рад и друга увећања која су запосленом исплаћена).

У посебном случају, може се догодити да запослени није у претходних 12 месеци имао зараду, било зато што је свих 12 претходних месеци провео на разним врстама одсуства с рада (боловање, породиљско) или није уопште радио у тих 12 месеци  (што је случај с новозапосленим радницима, који одсуствује с рада у првом месецу рада). У овим случајевима, зарада није остварена у претходних 12 месеци, па се обрачун накнаде зараде у текућем месецу обавља на основицу коју чини уговорена основна зарада, коју би запослени примио да је радио, увећана за минули рад.

 

Право на накнаду плате запослених у јавном сектору

Запослени у јавном сектору, за одсуство на дан празника 11. новембра остварују право на накнаду плате према следећем:

1) Државни службеници и намештеници остварују накнаду плате у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 63/06 – испр., 115/06 – испр., 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14). Овај закон у члану 32. прописује да државни службеник и намештеник који није радио на дан празника који је по закону нерадан дан, има право на накнаду плате у висини плате као да је радио. Према томе, државном службенику и намештенику, који одсуствује на дан празника, исплаћује се накнада плате у истом износу као и плата коју би остварио да је радио у тај дан;

2) Запослени у органима и организацијама територијалне аутономије и локалне самоуправе остварују накнаду плате на дан празника у складу са Законом о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – Одлука УСРС, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 23/13 – Одлука УС). При томе, чланом 37. став 3. овог закона је прописано да се плата прима и за дане празника за које је предвиђено да се не раде. То значи да запослени у овим органима и организацијама за време одсуствовања с рада у дане празника не примају накнаду плате већ плату у висини коју би остварили да раде у месецу у коме одсуствују с рада по овом основу;

3) Запослени у јавним службама (здравство, школство и сл.), агенцијама, установама и код других корисника јавних средстава, остварују накнаду плате за одсуствовање на дан празника у складу са општим прописима о раду, дакле у складу са чланом 114. Закона о раду.

 

Увећање зараде за рад на празник

Рад на празник и увећање зараде по том основу имаће они запослени који раде на 11. новембар, без обзира да ли то јесте или не њихов радни дан. Према члану 108. став 1. тачка 1) Закона о раду,  за часове рада на дан празника који је нерадан дан, увећање зарада износи најмање 110% а обрачунава се на основну зараду запосленог. 

Конкретно, када запослени мора да ради на дан државног празника 11. новембра, због природе посла, а тај дан би иначе био његов радни дан према распореду радног времена, тада овај запослени остварује:

1) зараду за рад на празник, према мерилима расподеле код послодавца и сопственом радном учинку,

2) увећање зараде за рад на дан државног празника, и

3) остале додатке на зараду (минули рад, топли оброк, теренски додатак итд).

Радећи на дан празника, запослени остварује зараду, према резултатима рада тог дана (у примеру зарада у висини основне зараде по дану рада) и увећање зараде по стопи од 110%, за рад на празник, које је примењено на износ основне дневне зараде. За дан рада на празник раднику се обрачунава и дневни износ „топлог оброка“.

У вези предстојећег дана празника дајемо и следеће напомене:

1) уколико у време коришћења годишњег одмора „падне“ и државни празник, годишњи одмор се продужава за дан празника;

2) запослени, који због распореда радног времена код послодавца ради у сменама, коме рад у смени почиње у 22.00 часова уочи празника и наставља се на празник, као и рад у смени која почиње у 22.00 часа на празник и наставља се после празника, има право поред редовне зараде, и на увећану зараду за рад ноћу између 22.00 и 6.00 часова, по проценту увећања које утврди послодавац својим актом, поред увећања за рад на празник и увећања за рад у сменама; 

3) запосленима који се 11. новембра, на дане празника, налазе на боловању, породиљском или одсуству због приватних потреба, припада накнада зараде утврђена за та одсуства.