Povodom nedavnih protivpravnih reakcija političara i medija na pojedine
odluke sudova, Društvo sudija Srbije pozvalo je dopisom Visoki savet
sudstva da, u skladu sa svojom ustavnom dužnošću, reaguje povodom
ovakvog ugrožavanja nezavisnosti sudija.

U dopisu, između ostalog, navedeno je i da su nedavne odluke
Apelacionog suda u Beogradu kojima su delimično potvrđene a delimično
ukinute krivične presude Višeg suda u Beogradu i tom sudu naloženo da
postupak sprovede bez procesnih nedostataka i u skladu sa zakonom,
pokrenule lavinu nipodaštavanja, uvreda i pretnji sudijama od strane
pojednih političara i medija, pa se čak najavljuju i hapšenja sudija, kao i preduzimanje određenih mera u predstojećoj reformi pravosuđa protiv takvog, navodno neprihvatljivog, postupanja sudova. 

Da se ovakva kampanja dešava istovremeno sa tzv. konsultacijama
Ministarstva pravde sa strukovnim udruženjima i građanskim društvom u
kojoj pojedini učesnici, a za razliku od saglasnih predloga strukovnih
udruženja sudija i tužilaca i celokupnog građanskog društva, predlažu
rešenja za izmenu Ustava u delu koji uređuje pravosuđe koja bi mogla da
ugroze pravni poredak Republike Srbije i ostvarivanje prava građana na
suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom u pravičnom postupku.

U dopisu je navedeno i da se Društvo sudija Srbije oduvek zalagalo, pa
to čini i sada, da svako, a prvenstveno sudije i sudovi, poštuje pravni
poredak naše države, pa tako i sada poziva sve državne organe i
funkcionere da zakonito, dosledno i savesno obavljaju svoje dužnosti,
rukovođeni time da su pred zakonom svi jednaki, da nedodirljivih ne sme
biti, ali i da su svi nevini dok se krivica ne dokaže.

Takođe, Društvo sudija sa velikom zabrinutošću konstatovalo je da
ovakvo postupanje državnih funkcionera i medija, koje se ponavlja sa
svakom sudskom odlukom koja ne odgovara ishodu kakav je prethodno
protivpravno najavljivan u medijim, predstavljaju neskrivenu protivpravnu
poruku sudijama kako da sude, ne samo u konkretnim, već i u svim ostalim
predmetima za koje je javnost zainteresovana i o kojima su politika i
mediji dali „svoj sud“ unapred, pre i tokom sudskih postupaka. To dalje
ciljano podstiče nepoverenje građana u sudstvo, sa jedne strane, kao i
situaciju u kojoj se sudije osećaju sve manje sigurnim i sve više
zastrašenim da profesionalno, nepristrasno i savesno odlučuju.

Zbog toga Društvo sudija Srbije pozvalo je Visoki savet sudstva da, u
skladu sa svojom ustavnom dužnošću, reaguje povodom ovakvog ugrožavanja
nezavisnosti sudija.

 

Izvor: sajt Društva sudija Srbije