Prema članu 2. tačka 10) Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“ br. 62/2013 u daljem tekstu: Zakon), konsolidovani godišnji finansijski izveštaj je finansijski izveštaj ekonomske celine koju čine matično i sva zavisna pravna lica. Shodno  članu 27. ovog zakona, pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno, odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa Zakonom i sa zahtevima MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje. Pri tome, konsolidovane godišnje finansijske izveštaje sastavlja pravno lice koje je u ekonomskoj celini matično pravno lice.

Povodom zvanične predaje ovih izveštaja, Agencija za privredne  registre (u daljem tekstu: Agencija) je obavestila sve zainteresovane korisnike, da im je, u okviru posebnog informacionog sistema Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom za 2017. godinu za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2018. godine.

 

Način dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KFI) za 2017. godinu dostavljaju matična pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više zavisnih pravnih lica u zemlji i inostranstvu, najkasnije do 31. jula 2018. godine. 

Izuzetno, matično pravno lice koje je istovremeno zavisno u nekoj drugoj, višoj ekonomskoj celini, nije dužno da dostavi konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, pod uslovom da i njegovo matično pravno lice takođe ima sedište u Republici Srbiji.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (KFI), u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (koji se nalazi na sajtu Agencije).

VAŽNA NAPOMENA: Pre početka rada u posebnom informacionom sistemu Agencije, korisnik treba da izvrši proveru podataka u evidenciji obveznika za pravno lice za koje dostavlja izveštaj. Ukoliko utvrdi da u ovoj evidenciji nisu ažurni statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličini, regulativi i obrascima na kojima se sastavlja izveštaj, potrebno je da bez odlaganja uputi reklamaciju na i-mejl adresu: obveznicifi@apr.gov.rs. Posle izvršene ispravke u evidenciji obveznika, postojaće mogućnost da se pristupi sastavljanju i dostavljanju izveštaja primenom Posebnog informacionog sistema Agencije.

 

Treba takođe imati u vidu:

1) Korisnici koji nemaju napravljen korisnički nalog u posebnom informacionom sistemu Agencije neophodno je da isti kreiraju ulaskom na link tog korisničkog uputstva i prate korake za kreiranje naloga;

2) Korisnici koji imaju korisnički nalog pristupaju posebnom informacionom sistemu unosom elektronske pošte (i-mejl adrese) i lozinke koja je korišćena pri kreiranju korisničkog naloga.

3) Prilikom početka rada na sistemu, kod opcije „Vrsta zahteva“, korisnik u padajućoj listi bira opciju „KFI – Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“, a opciju „Matično pravno lice“ korisnik obavezno obeležava jer ovu vrstu izveštaja obveznici podnose u svojstvu matičnog pravnog lica i sistem neće dozvoliti kreiranje zahteva bez obeležavanja ovog polja.

Ako obveznik ne dostavi konsolidovani godišnji finansijski izveštaj putem posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi ga u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetni izveštaj nije dostavljen saglasno Zakonu u elektronskom obliku, te da isti neće biti obrađen niti javno objavljen na internet stranici Agencije.  

Obrasci konsolidovanog finansijskog izveštaja

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj čine obrasci: 

– Konsolidovani bilans stanja, 

– Konsolidovani bilans uspeha, 

– Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu, 

– Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine, 

– Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu,  

– Napomene uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (u formi teksta).

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji sastavljaju se na obrascima propisanim podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja koje primenjuje matično pravno lice.
Uz obrasce konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja dostavlja se dokumentacija za javno objavljivanje iz člana 34. Zakona, i to: 

– odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, 

– revizorski izveštaj,

– konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju (samo ako je matično pravno lice javno društvo ili je razvrstano kao veliko – prema mišljenju Ministarstva finansija, br. 011-00-748/2015-16 od 13. jula 2015. godine).

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće aplikacije izvrše potpisivanje dokumentacije koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Svi konsolidovani godišnji finansijski izveštaji podležu obavezi revizije, u skladu sa Zakonom o reviziji.

Obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija mogu da dostave i ostala dokumenta relevantna za postupak obrade i javnog objavljivanja izveštaja (izvod iz nadležnog registra koji predstavlja osnov za nastalu statusnu ili drugu promenu i sl.).

Matična pravna lica čiji su zakonski zastupnici ograničeni potpisom dužna su da dostave saglasnost supotpisnika

Obrasci konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, uključujući i napomene uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, dokumentacija iz člana 34. Zakona, kao i ostala priložena dokumenta predstavljaju celinu koja mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona). Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji koji nisu potpisani na navedeni način (npr. potpisani od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) vraćaju se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

 

Naknada za javno objavljivanje konsolidovanog izveštaja

Za javno objavljivanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije potrebno je platiti naknaduu skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016i 60/2016), koja iznosi za 6.000 dinara.

Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku je obezbeđeno u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje“ (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja).
Po isteku Zakonom propisanog roka (31. jul 2018. godine), obveznici mogu Agenciji da dostave konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu, najkasnije do kraja 2017. godine (uz plaćanje naknade za javno objavljivanje od 6.000 dinara uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja od 3.000 dinara).

Ako uplata naknade nije identifikovana do momenta potpisivanja i dostavljanja izveštaja, potrebno je obavezno priložiti dokaz o uplati naknade u posebni informacioni sistem Agencije u delu „Dokumentacija“, u suprotnom neće moći da se dostavi finansijski izveštaj.

 

Ostale napomene

Potpun i računski tačan konsolidovani godišnji finansijski izveštaj upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljuje kao ispravan na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju.

U slučaju da obveznik dostavi neispravan konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome se dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevu (KFI).

Nedostatke iz obaveštenja obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. U suprotnom, konsolidovani godišnji finansijski izveštaj neće biti upisan u Registar.

Ukoliko se konsolidovani godišnji finansijski izveštaj javno objavi kao neispravan ili se pravno lice nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja 2018. godine dostavi potpuno novi konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu.

Obveznici mogu zahtevati zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije po izvršenom javnom objavljivanju ispravnog konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja.