Према члану 2. тачка 10) Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013 у даљем тексту: Закон), консолидовани годишњи финансијски извештај је финансијски извештај економске целине коју чине матично и сва зависна правна лица. Сходно  члану 27. овог закона, правна лица која имају контролу (контролно, односно матично правно лице) над једним или више правних лица (подређено, односно зависно правно лице), у складу са Законом и са захтевима МСФИ, обавезна су да састављају, приказују, достављају и обелодањују консолидоване финансијске извештаје. При томе, консолидоване годишње финансијске извештаје саставља правно лице које је у економској целини матично правно лице.

Поводом званичне предаје ових извештаја, Агенција за привредне  регистре (у даљем тексту: Агенција) је обавестила све заинтересоване кориснике, да им је, у оквиру посебног информационог система Агенције, омогућен јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном  документацијом за 2017. годину за све групе правних лица, чији је рок за достављање 31. јул 2018. године.

 

Начин достављања консолидованих финансијских извештаја

Консолидовани годишњи финансијски извештај (КФИ) за 2017. годину достављају матична правна лица која имају контролу над једним или више зависних правних лица у земљи и иностранству, најкасније до 31. јула 2018. године. 

Изузетно, матично правно лице које је истовремено зависно у некој другој, вишој економској целини, није дужно да достави консолидовани годишњи финансијски извештај, под условом да и његово матично правно лице такође има седиште у Републици Србији.

Консолидовани годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (КФИ), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја (који се налази на сајту Агенције).

ВАЖНА НАПОМЕНА: Пре почетка рада у посебном информационом систему Агенције, корисник треба да изврши проверу података у евиденцији обвезника за правно лице за које доставља извештај. Уколико утврди да у овој евиденцији нису ажурни статусни подаци, подаци о законском заступнику, величини, регулативи и обрасцима на којима се саставља извештај, потребно је да без одлагања упути рекламацију на и-мејл адресу: obveznicifi@apr.gov.rs. После извршене исправке у евиденцији обвезника, постојаће могућност да се приступи састављању и достављању извештаја применом Посебног информационог система Агенције.

 

Треба такође имати у виду:

1) Корисници који немају направљен кориснички налог у посебном информационом систему Агенције неопходно је да исти креирају уласком на линк тог корисничког упутства и прате кораке за креирање налога;

2) Корисници који имају кориснички налог приступају посебном информационом систему уносом електронске поште (и-мејл адресе) и лозинке која је коришћена при креирању корисничког налога.

3) Приликом почетка рада на систему, код опције „Врста захтева“, корисник у падајућој листи бира опцију „КФИ – Консолидовани годишњи финансијски извештај“, а опцију „Матично правно лице“ корисник обавезно обележава јер ову врсту извештаја обвезници подносе у својству матичног правног лица и систем неће дозволити креирање захтева без обележавања овог поља.

Ако обвезник не достави консолидовани годишњи финансијски извештај путем посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно Закону у електронском облику, те да исти неће бити обрађен нити јавно објављен на интернет страници Агенције.  

Обрасци консолидованог финансијског извештаја

Консолидовани годишњи финансијски извештај чине обрасци: 

– Консолидовани биланс стања, 

– Консолидовани биланс успеха, 

– Консолидовани извештај о осталом резултату, 

– Консолидовани извештај о токовима готовине, 

– Консолидовани извештај о променама на капиталу,  

– Напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај (у форми текста).

Консолидовани годишњи финансијски извештаји састављају се на обрасцима прописаним подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја које примењује матично правно лице.
Уз обрасце консолидованог годишњег финансијског извештаја доставља се документација за јавно објављивање из члана 34. Закона, и то: 

– одлука о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја, 

– ревизорски извештај,

– консолидовани годишњи извештај о пословању (само ако је матично правно лице јавно друштво или је разврстано као велико – према мишљењу Министарства финансија, бр. 011-00-748/2015-16 од 13. јула 2015. године).

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање документације који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

Сви консолидовани годишњи финансијски извештаји подлежу обавези ревизије, у складу са Законом о ревизији.

Обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција могу да доставе и остала документа релевантна за поступак обраде и јавног објављивања извештаја (извод из надлежног регистра који представља основ за насталу статусну или другу промену и сл.).

Матична правна лица чији су законски заступници ограничени потписом дужна су да доставе сагласност супотписника

Обрасци консолидованог годишњег финансијског извештаја, укључујући и напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај, документација из члана 34. Закона, као и остала приложена документа представљају целину која мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чланом 33. став 6. Закона). Консолидовани годишњи финансијски извештаји који нису потписани на наведени начин (нпр. потписани од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) враћају се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

 

Накнада за јавно објављивање консолидованог извештаја

За јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016), која износи за 6.000 динара.

Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику је обезбеђено у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање“ (као што је описано у корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја).
По истеку Законом прописаног рока (31. јул 2018. године), обвезници могу Агенцији да доставе консолидовани годишњи финансијски извештај за 2017. годину, најкасније до краја 2017. године (уз плаћање накнаде за јавно објављивање од 6.000 динара увећане по основу неблаговременог достављања од 3.000 динара).

Ако уплата накнаде није идентификована до момента потписивања и достављања извештаја, потребно је обавезно приложити доказ о уплати накнаде у посебни информациони систем Агенције у делу „Документација“, у супротном неће моћи да се достави финансијски извештај.

 

Остале напомене

Потпун и рачунски тачан консолидовани годишњи финансијски извештај уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује као исправан на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању.

У случају да обвезник достави неисправан консолидовани годишњи финансијски извештај, обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника наведену у захтеву (КФИ).

Недостатке из обавештења обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У супротном, консолидовани годишњи финансијски извештај неће бити уписан у Регистар.

Уколико се консолидовани годишњи финансијски извештај јавно објави као неисправан или се правно лице нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник има могућност да најкасније до краја 2018. године достави потпуно нови консолидовани годишњи финансијски извештај за 2017. годину.

Обвезници могу захтевати замену консолидованог годишњег финансијског извештаја, односно документације по извршеном јавном објављивању исправног консолидованог годишњег финансијског извештаја.