Агенција за привредне регистре (Агенција) је обавестила сва правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да им је од 26. априла 2017. године у оквиру Финансијских извештаја, у Посебном информационом систему Агенције, омогућен јединствени поступак уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2016. годину, за све групе правних лица, чији је рок за достављање 31. јул 2017. године.

Консолидовани годишњи финансијски извештај (KFI) за 2016. годину достављају матична правна лица која имају контролу над једним или више зависних правних лица у земљи и иностранству, најкасније до 31. јула 2017. године. 

Изузетно, матично правно лице које је истовремено зависно у некој другој, вишој економској целини, није дужно да достави консолидовани годишњи финансијски извештај под условом да и његово матично правно лице такође има седиште у Републици Србији.
Консолидовани годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (KFI), у електронском облику и потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја (који се налази на сајту Агенције).

 

Ако обвезник не достави консолидовани годишњи финансијски извештај путем посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно Закону o рачуноводству у електронском облику, те да исти неће бити обрађен нити јавно објављен на интернет страници Агенције.

Консолидовани годишњи финансијски извештај чинe обрасци: 

– консолидовани биланс стања, 

– консолидовани биланс успеха, 

– консолидовани извештај о осталом резултату, 

– консолидовани извештај о токовима готовине, 

– консолидовани извештај о променама на капиталу и  

– напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај (у форми текста).

 

Консолидовани годишњи финансијски извештаји састављају се на обрасцима прописаним подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја које примењује матично правно лице.

Уз обрасце консолидованог годишњег финансијског извештаја, доставља се и документација за јавно објављивање из члана 34. Закона, и то: 

– одлука о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја, 

– ревизорски извештај,

– консолидовани годишњи извештај о пословању (само ако је матично правно лице јавно друштво или је разврстано као велико – према Мишљењу Министарства финансија, бр. 011-00-748/2015-16 од 13. јула 2015. године).

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање документације која се прилаже уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

 

Сви консолидовани годишњи финансијски извештаји подлежу обавези ревизије, у складу са Законом о ревизији.

 

Обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, могу да доставе и остала документа релевантна за поступак обраде и јавног објављивања извештаја (извод из надлежног регистра који представља основ за насталу статусну или другу промену и сл).

Матична правна лица чији су законски заступници ограничени супотписом, дужна су да доставе сагласност супотписника.
 

Доказ о уплати накнаде обвезници су дужни да доставе уколико уплата није идентификована до момента потписивања и достављања извештаја

 

Обрасци консолидованог годишњег финансијског извештаја, укључујући и напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај, документација из члана 34. Закона, као и остала приложена документа, представљају целину која мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чланом 33. став 6. Закона). Консолидовани годишњи финансијски извештаји који нису потписани на наведени начин (нпр. потписани су од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), враћају се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

За јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђени у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање” (као што је описано у корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја).
По истеку Законом прописаног рока (31. јул 2017. године) обвезници могу Агенцији да доставе консолидовани годишњи финансијски извештај за 2016. годину, најкасније до краја 2017. године (уз плаћање накнаде за јавно објављивање, увећане по основу неблаговременог достављања). 

Потпун и рачунски тачан консолидовани годишњи финансијски извештај уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује као исправан на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању.

 

У случају да обвезник достави неисправан консолидовани годишњи финансијски извештај, обавештење о утврђеним недостацима истог дана се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника, наведену у захтеву (KFI).

Недостатке из обавештења обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У супротном, консолидовани годишњи финансијски извештај неће бити уписан у Регистар.

Уколико се консолидовани годишњи финансијски извештај јавно објави као неисправан или се правно лице нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник има могућност да најкасније до краја 2017. године достави потпуно нови консолидовани годишњи финансијски извештај за 2016. годину.

Обвезници могу захтевати замену консолидованог годишњег финансијског извештаја, односно замену документације по извршеном јавном објављивању исправног консолидованог годишњег финансијског извештаја.