Agencija za privredne registre (Agencija) je obavestila sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od 26. aprila 2017. godine u okviru Finansijskih izveštaja, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omogućen jedinstveni postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2016. godinu, za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2017. godine.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KFI) za 2016. godinu dostavljaju matična pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više zavisnih pravnih lica u zemlji i inostranstvu, najkasnije do 31. jula 2017. godine. 

Izuzetno, matično pravno lice koje je istovremeno zavisno u nekoj drugoj, višoj ekonomskoj celini, nije dužno da dostavi konsolidovani godišnji finansijski izveštaj pod uslovom da i njegovo matično pravno lice takođe ima sedište u Republici Srbiji.
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (KFI), u elektronskom obliku i potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja(koji se nalazi na sajtu Agencije).

 

Ako obveznik ne dostavi konsolidovani godišnji finansijski izveštaj putem posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi ga u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetni izveštaj nije dostavljen saglasno Zakonu o računovodstvu u elektronskom obliku, te da isti neće biti obrađen niti javno objavljen na internet stranici Agencije.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj čine obrasci: 

– konsolidovani bilans stanja, 

– konsolidovani bilans uspeha, 

– konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu, 

– konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine, 

– konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu i  

– napomene uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (u formi teksta).

 

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji sastavljaju se na obrascima propisanim podzakonskim aktima koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja koje primenjuje matično pravno lice.

Uz obrasce konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, dostavlja se i dokumentacija za javno objavljivanje iz člana 34. Zakona, i to: 

– odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, 

– revizorski izveštaj,

– konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju (samo ako je matično pravno lice javno društvo ili je razvrstano kao veliko – prema Mišljenju Ministarstva finansija, br. 011-00-748/2015-16 od 13. jula 2015. godine).

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće aplikacije izvrše potpisivanje dokumentacije koja se prilaže uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

 

Svi konsolidovani godišnji finansijski izveštaji podležu obavezi revizije, u skladu sa Zakonom o reviziji.

 

Obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, mogu da dostave i ostala dokumenta relevantna za postupak obrade i javnog objavljivanja izveštaja (izvod iz nadležnog registra koji predstavlja osnov za nastalu statusnu ili drugu promenu i sl).

Matična pravna lica čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom, dužna su da dostave saglasnost supotpisnika.
 

Dokaz o uplati naknade obveznici su dužni da dostave ukoliko uplata nije identifikovana do momenta potpisivanja i dostavljanja izveštaja

 

Obrasci konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, uključujući i napomene uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, dokumentacija iz člana 34. Zakona, kao i ostala priložena dokumenta, predstavljaju celinu koja mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona). Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji koji nisu potpisani na navedeni način (npr. potpisani su od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), vraćaju se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

Za javno objavljivanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije potrebno je platiti naknaduu skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanjenaknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđeni u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje” (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja).
Po isteku Zakonom propisanog roka (31. jul 2017. godine) obveznici mogu Agenciji da dostave konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu, najkasnije do kraja 2017. godine (uz plaćanje naknade za javno objavljivanje, uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja). 

Potpun i računski tačan konsolidovani godišnji finansijski izveštaj upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljuje kao ispravan na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju.

 

U slučaju da obveznik dostavi neispravan konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, obaveštenje o utvrđenim nedostacima istog dana se objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome se dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika, navedenu u zahtevu (KFI).

Nedostatke iz obaveštenja obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. U suprotnom, konsolidovani godišnji finansijski izveštaj neće biti upisan u Registar.

Ukoliko se konsolidovani godišnji finansijski izveštaj javno objavi kao neispravan ili se pravno lice nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja 2017. godine dostavi potpuno novi konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu.

Obveznici mogu zahtevati zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, odnosno zamenu dokumentacije po izvršenom javnom objavljivanju ispravnog konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja.