U “Službenom glasniku RS“, br. 99/2018 od 18.12.2018. godine, objavljeni su propisi za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama:

  • Odluka o utvrđivanju liste reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom
  • Odluka o utvrđivanju pregleda usluga i naknada povezanih s platnim računom
  • Odluka o utvrđivanju izgleda i sadržaja izveštaja o naplaćenim naknadama
  • Odluka o sadržini i načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga
  • Odluka o početnom kapitalu, kapitalu i kapitalnom zahtevu operatora platnog sistema
  • Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune Pravila rada platnog sistema
Donošenjem ovih podzakonskih akata predviđenih ovim zakonom doprineće se većoj transparentnosti pri iskazivanju naknada za platne usluge i standardizaciji termina koje koriste pružaoci platnih usluga pri oglašavanju svojih usluga, kažu u NBS.
Kako ističu u NBS, to će doprineti i da korisnik platnih usluga brzo i jednostavno uporedi ponudu različitih pružalaca platnih usluga, a posebno je značajno što će pružaoci platnih usluga, pored već postojeće obaveze dostavljanja mesečnih izvoda, imati obavezu da izveštavaju korisnika platnih usluga i o svim naplaćenim naknadama za platne usluge u toku godine – zbirno.
Korisnici platnih usluga će tako imati uvid u to koliko novca godišnje ukupno izdvajaju za plaćanje pojedinih naknada za platne usluge.
– Narodna banka Srbije je na osnovu sprovedene detaljne analize podataka o uslugama povezanim s platnim računom, uzimajući u obzir usluge koje korisnici platnih usluga najčešće koriste u vezi s platnim računom, kao i usluge koje korisnike platnih usluga izlažu najvećem trošku, izradila inicijalnu verziju nacrta podzakonskog akta kojim će se utvrditi lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom – kažu u NBS.
Pre pripreme finalne verzije tog akta, NBS je sredinom novembra nacrt tog akta uputila pružaocima platnih usluga, i zainteresovane strane imale su priliku da NBS dostave svoje sugestije i komentare, nakon čega je pripremljena konačna verzija ovog akta, koji će takođe biti donet najkasnije u skladu sa zakonom utvrđenim rokom.
Tada će kao prilog Odluke o utvrđivanju liste reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom biti objavljena i sama Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom.
Primena donetih odluka počeće 17. marta 2019. godine, a prelazni period od tri meseca (između donošenja i početka primene odluka) procenjen je kao adekvatan period da pružaoci platnih usluga usklade svoje poslovanje sa odredbama odluka i pripreme se za to.
U cilju što veće transparentnosti, naknada koje od korisnika platnih usluga naplaćuju, pružaoci platnih usluga će biti dužni i da najmanje jednom godišnje dostave korisniku izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa njegovim platnim računom.
Imajući u vidu značajno učešće transakcija platnim karticama u ukupnim bezgotovinskim plaćanjima (57% u 2017. godini), kao i dalje rastući trend učešća platnih kartica u bezgotovinskim plaćanjima na domaćem tržištu, u junu ove godine usvojen je Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.
Ovaj zakon je stupio na snagu 16. juna, a primenjuje se od 17. decembra 2018. godine, osim člana 9. ovog zakona, čija primena je počela 17. avgusta 2018. godine.
Ovim članom Zakona, predviđeno je da su izdavaoci platnih kartica u obavezi da svakom korisniku koji zahteva izdavanje platne kartice uz tekući račun izdaju platnu karticu kod koje se transakcije obrađuju, notiraju i poravnavaju u platnom sistemu u Srbiji.
Počevši od tog dana, svim novim korisnicima tekućih računa koji zahtevaju platnu karticu izdavalac je dužan da besplatno izda karticu sa domaćom obradom transakcija, a pored toga da korisnicima sve kartice koje ne ispunjavaju uslov domaće obrade transakcija, na svom isteku roka važnosti, zameni karticama sa domaćom obradom transakcija.
Uz tu karticu, tom korisniku, na njegov poseban zahtev u pismenoj formi može biti izdata jedna ili više platnih kartica kod kojih se u domaćim platnim transakcijama obrada naloga za prenos izdatih na osnovu njihove upotrebe ne obavlja u platnom sistemu u Srbiji.
Smisao ove odredbe je u tome da se korisnicima omogući da uvek imaju najmanje jednu platnu karticu nad čijom obradom transakcija postoji efektivan nadzor domaće zakonom odgovorne institucije, odnosno NBS, i time im se garantuje pristup sredstvima na njihovom tekućem računu u slučaju nedostupnosti ili problema u radu sistema nad kojima institucije Srbije nemaju nadzor, niti bilo kakvo pravo uvida u njihovo poslovanje.
Ostale odredbe Zakona primenjuju se od ponedeljka, 17. decembra, pri čemu je predviđeno fazno snižavanje međubankarskih naknada u kartičnim transakcijama.
Izvor: sajt E-kapija
Naslov: Redakcija