Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14), члан 7, у оквиру раздела 20 – Министарство привреде, Глава 20.0, Програм 1504 – Подстицаји развоју привреде, функција 410 – Општи, економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат 4004 – Подршка малим предузећима за набавку опреме у 2015. години, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељена су средства у износу од 200.000.000,00 динара, намењена за реализацију Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години. 

Полазећи од ових законских одредби, Влада је донела УРЕДБУ о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години, којим се утврђује Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години (у даљем тексту: Програм), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и одабраним пословним банкама.

 

1. Намена средстава Програма

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке опреме, и то:

1) нове производне опреме и/или машина;

2) половне производне опреме и/или машина, не старије од пет година и

3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара која ће се искористити како би се ставиле у погон неискоришћене машине и опрема које производе размењива добра.

Опрема која је предмет Програма, односно за чију се набавку додељују бесповратна средства, не може бити купљена од физичког лица, сем ако физичко лице није предузетник.

Средства за реализацију Програма се не могу користити за:

1) набавку путничких, теретних и комерцијалних возила;

2) покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови шпедиције, складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др.;

3) покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита као што су трошкови: обраде кредита, камате, трошак кредитног бироа за корисника кредита, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разлика и сл.;

4) рефундацију средстава за већ набављену опрему;

5) зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредита;

6) остале трошкове који нису у складу са наменом Програма.

 

2. Финансијски оквир програма

Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке, укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит могу остварити право на суфинансирање до 25% трошкова набавке опреме.

Привредни субјекат је у обавези да обезбеди 5% учешћа, док ће се преосталих 70% вредности инвестиције обезбедити из кредита пословних банака укључених у спровођене Програма. Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од вредности опреме не може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара. У случају да су укупни трошкови набавке опреме виши од 10.000.000,00 динара, корисник може да финансира разлику већим сопственим учешћем или да за овај износ увећа кредитни захтев код банке.

Корисник средстава има забрану две године, од дана склапања уговора са Националном агенцијом, да отуђи опрему што контролишу банке и Национална агенција и извештавају Министарство.

 

3. Правила позива за подношење предлога пројеката

3.1. Корисници бесповратних средстава

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13) према финансијским извештајима за 2014. годину, као и

2) предузетници који воде двојно књиговодство, регистровани у АПР, разврстани на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2014. годину.

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава:

1) да су поднели попуњен пријавни формулар са потребном документацијом једној од банака укључених у реализацију овог програма;

2) да су уписани у регистар АПР најкасније 31. децембра 2012. године;

3) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

4) да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;

5) да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;

6) да власници и/или одговорна лица нису осуђивани;

7) да су у већинском приватном власништву и да нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

8) сврха и намена инвестирања у опрему су у складу са природом делатности субјекта;

9) да привредна друштва, задруге и предузетници, према финансијским извештајима из 2014. године, имају најмање једно запослено лице;

10) да не обављају делатности у следећим секторима:

– примарна пољопривредна производња;

– трговина (малопродаја и велепродаја);

– производња и продаја оружја и војне опреме;

– организовање игара на срећу и сличних делатности;

– производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;

– производња и промет било којих производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама сматрају забрањеним;

11) да нису у тешкоћама, а према следећој дефиницији:

а) Привредни субјект у тешкоћама је привредни субјект који није способан да сопственим средствима, средствима својих власника/акционара или поверилаца или средствима из других извора на тржишту спречи губитке и који би, без интервенције државе, краткорочно или средњорочно, угрозили његов опстанак.

б) Привредни субјект је у тешкоћама:

– ако је одговорност за његове дугове ограничена а изгубио је више од половине основног капитала, од чега је у последњих 12 месеци изгубио више од четвртине основног капитала;

– ако најмање једно лице неограничено одговара за његове дугове, а у финансијским извештајима приказано је да је његов капитал смањен за више од половине, од чега је у последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине  капитала;

– ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.

в) Привредни субјект је у тешкоћама и ако постоје очигледни показатељи који указују на то да је у тешкоћама, као што су: раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и пад или нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама је привредни субјект који је неспособан за плаћање (инсолвентан) или над којим је отворен стечајни поступак.

г) Привредни субјект који је основан пре мање од три године не сматра се привредним субјектом у тешкоћама, изузев ако је реч о малом или средњем привредном субјекту који испуњава услове за отварање стечајног поступка;

12) да у текућој фискалној години и у претходне две године (2013, 2014, 2015. години) нису примили државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 200.000 евра у динарској противвредности.

 

3.2. Подношење захтева за доделу бесповратних средстава

Министарство ће, након избора пословних банака за учешће у Програму, објавити јавни позив привредним субјектима за доделу бесповратних средстава у најмање једном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма, конкурсна документација као и информација о условима изабраних банака, биће објављени на интернет сајту Министарства: www.mpriv.gov.rs Националне агенције: www.narr.gov.rs и Предузетничког сервиса: www.preduzetnickiservis.rs.

Захтев за доделу бесповратних средстава се подноси истовремено са захтевом за кредит у експозитури/филијали једне од пословних банака које учествују у реализацији Програма и то достављањем попуњеног обрасца за пријаву, као и пратеће документације којом се доказује испуњеност услова за учешће у складу са Програмом. 

Банке ће примати искључиво захтеве привредних субјеката који задовољавају све услове Програма и који су предали неопходну конкурсну документацију.

Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава за набавку опреме код једне банке. Други захтев за доделу бесповратних средстава и захтев за кредит код друге банке је могуће поднети тек након пријема обавештења да је привредном субјекту одбијен првобитан захтев.

Након пријема захтева за доделу бесповратних средстава и захтева за кредит, банка оцењује кредитни захтев привредног субјекта и испуњеност услова за доделу бесповратних средстава, а затим предлоге за одобрењ или одбијање кредитног захтева уз образложење и уз сву потребну документацију, пословна банка доставља Комисији за доделу бесповратних средстава, коју решењем, образује министар привреде. Комисија за доделу бесповратних средстава врши прегледање, контролу формалне исправности и селекцију захтева и доноси одлуке о прихватању захтева и додели бесповратних средства.

У року од осам дана од дана доношења одлуке, Национална агенција и пословна банка обавештавају привредни субјекат и у року од 15 дана од дана достављања одлуке склапају уговор о додели бесповратних средстава, односно уговор о кредиту за набавку опреме са привредним субјектом.

Уговор нарочито садржи новчани износ који се додељује кориснику средстава, намене за које се средства додељују, начин преноса бесповратних средстава, обавезу корисника да уколико средства буџета не искористи наменски, мора да иста врати у складу са Уговором, обавезу корисника да набавку опреме оконча најкасније у року од шест месеци од склапања Уговора о додели бесповратних средстава, као и временски оквир у ком привредни субјекат опрему купљену уз подршку бесповратних средстава додељених из овог програма не сме да отуђи.

Уз уговор се прилаже и бланко меница која служи као средство обезбеђења за доделу бесповратних средстава у случају да се утврди ненаменско трошење средстава или евентуалне злоупотребе.

У року од пет дана од дана склапања уговора са банком, привредни субјекат дужан је да уплати 5% учешћа у трошковима набавке опреме. Све евентуалне ризике курсних разлика, сноси подносилац захтева.

По склапању уговора о додели бесповратних средстава, Национална агенција ће, у року од 15 дана од дана уплате учешћа од стране привредних субјеката, пренети одобрена бесповратна средства на посебан, наменски рачун привредног субјекта код пословне банке код које је одобрен кредит, која ће целокупан износ вредности инвестиције уплатити по профактури/предуговору за опрему.

 

4. Начин реализације програма

Министарство ће расписати јавни позив за учешће пословних банака у реализацији Програма, о чему ће објавити јавни позив у најмање једном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Јавни позив и конкурсна документација биће објављени на интернет сајту Министарства: www.mpriv.gov.rs и Националне агенције: www.narr.gov.rs и упућени електронском поштом свим банкама које послују у Републици Србији и које тренутно имају дозволу за рад Народне банке Србије.

Прегледање, контролу формалне исправности, оцењивање, рангирање захтева, као и доношење одлуке о избору пословних банака које ће учествовати у спровођењу Програма обавља Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака, коју решењем, образује министар привреде. Право учешћа на овом конкурсу имају све заинтересоване пословне банке које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије.

Обавезујући услови за све банке које су заинтересоване за учешће у реализацији Програма су да се кредити одобравају под следећим условима:

– период почека – шест месеци;

– примарно средство обезбеђења кредита је залога над купљеном опремом или на покретној имовини која није предмет куповине;

– искључује се хипотека као могуће средство обезбеђења кредита;

– потенцијални трошкови и накнаде у укупном износу до 1%;

– привредни субјекти могу отплатити кредит превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са банком, с тим да га не могу отплатити у првих шест месеци од потписивања уговора са банком.

Критеријум за избор банке биће предложена висина каматне стопе дефинисане рочности од 18 и 36 месеци а право на учешће у реализацији Програма имаће максимално пет најбоље рангираних банака.

 

5. Праћење реализације програма

Надзор и наменску контролу коришћења средстава врше пословне банке и Национална агенција у сарадњи са Министарством.

Корисник средстава дужан је да Министарству, Националној агенцији и Комисији за контролу државне помоћи, у циљу праћења коришћења средстава, омогући надзор у свакој фази реализације активности тако што ће у сваком моменту бити омогућена контрола реализације активности и увид у финансијску документацију.