Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Glava 20.0, Program 1504 – Podsticaji razvoju privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4004 – Podrška malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini. 

Polazeći od ovih zakonskih odredbi, Vlada je donela UREDBU o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini, kojim se utvrđuje Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i odabranim poslovnim bankama.

 

1. Namena sredstava Programa

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke opreme, i to:

1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;

2) polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godina i

3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Oprema koja je predmet Programa, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, sem ako fizičko lice nije preduzetnik.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

1) nabavku putničkih, teretnih i komercijalnih vozila;

2) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.;

3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita kao što su troškovi: obrade kredita, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika kredita, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;

4) refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu;

5) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;

6) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

 

2. Finansijski okvir programa

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme.

Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi 5% učešća, dok će se preostalih 70% vrednosti investicije obezbediti iz kredita poslovnih banaka uključenih u sprovođene Programa. Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od vrednosti opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara. U slučaju da su ukupni troškovi nabavke opreme viši od 10.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke.

Korisnik sredstava ima zabranu dve godine, od dana sklapanja ugovora sa Nacionalnom agencijom, da otuđi opremu što kontrolišu banke i Nacionalna agencija i izveštavaju Ministarstvo.

 

3. Pravila poziva za podnošenje predloga projekata

3.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu, kao i

2) preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u APR, razvrstani na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu.

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:

1) da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka uključenih u realizaciju ovog programa;

2) da su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2012. godine;

3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4) da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;

5) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

6) da vlasnici i/ili odgovorna lica nisu osuđivani;

7) da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

8) svrha i namena investiranja u opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;

9) da privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema finansijskim izveštajima iz 2014. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;

10) da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:

– primarna poljoprivredna proizvodnja;

– trgovina (maloprodaja i veleprodaja);

– proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;

– organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti;

– proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;

– proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim;

11) da nisu u teškoćama, a prema sledećoj definiciji:

a) Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjoročno, ugrozili njegov opstanak.

b) Privredni subjekt je u teškoćama:

– ako je odgovornost za njegove dugove ograničena a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;

– ako najmanje jedno lice neograničeno odgovara za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine  kapitala;

– ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

v) Privredni subjekt je u teškoćama i ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su: rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak.

g) Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;

12) da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (2013, 2014, 2015. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

3.2. Podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo će, nakon izbora poslovnih banaka za učešće u Programu, objaviti javni poziv privrednim subjektima za dodelu bespovratnih sredstava u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija kao i informacija o uslovima izabranih banaka, biće objavljeni na internet sajtu Ministarstva: www.mpriv.gov.rs Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs i Preduzetničkog servisa: www.preduzetnickiservis.rs.

Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi istovremeno sa zahtevom za kredit u ekspozituri/filijali jedne od poslovnih banaka koje učestvuju u realizaciji Programa i to dostavljanjem popunjenog obrasca za prijavu, kao i prateće dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova za učešće u skladu sa Programom. 

Banke će primati isključivo zahteve privrednih subjekata koji zadovoljavaju sve uslove Programa i koji su predali neophodnu konkursnu dokumentaciju.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke. Drugi zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i zahtev za kredit kod druge banke je moguće podneti tek nakon prijema obaveštenja da je privrednom subjektu odbijen prvobitan zahtev.

Nakon prijema zahteva za dodelu bespovratnih sredstava i zahteva za kredit, banka ocenjuje kreditni zahtev privrednog subjekta i ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava, a zatim predloge za odobrenj ili odbijanje kreditnog zahteva uz obrazloženje i uz svu potrebnu dokumentaciju, poslovna banka dostavlja Komisiji za dodelu bespovratnih sredstava, koju rešenjem, obrazuje ministar privrede. Komisija za dodelu bespovratnih sredstava vrši pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti i selekciju zahteva i donosi odluke o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstva.

U roku od osam dana od dana donošenja odluke, Nacionalna agencija i poslovna banka obaveštavaju privredni subjekat i u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke sklapaju ugovor o dodeli bespovratnih sredstava, odnosno ugovor o kreditu za nabavku opreme sa privrednim subjektom.

Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava, obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, obavezu korisnika da nabavku opreme okonča najkasnije u roku od šest meseci od sklapanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, kao i vremenski okvir u kom privredni subjekat opremu kupljenu uz podršku bespovratnih sredstava dodeljenih iz ovog programa ne sme da otuđi.

Uz ugovor se prilaže i blanko menica koja služi kao sredstvo obezbeđenja za dodelu bespovratnih sredstava u slučaju da se utvrdi nenamensko trošenje sredstava ili eventualne zloupotrebe.

U roku od pet dana od dana sklapanja ugovora sa bankom, privredni subjekat dužan je da uplati 5% učešća u troškovima nabavke opreme. Sve eventualne rizike kursnih razlika, snosi podnosilac zahteva.

Po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, Nacionalna agencija će, u roku od 15 dana od dana uplate učešća od strane privrednih subjekata, preneti odobrena bespovratna sredstva na poseban, namenski račun privrednog subjekta kod poslovne banke kod koje je odobren kredit, koja će celokupan iznos vrednosti investicije uplatiti po profakturi/predugovoru za opremu.

 

4. Način realizacije programa

Ministarstvo će raspisati javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa, o čemu će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv i konkursna dokumentacija biće objavljeni na internet sajtu Ministarstva: www.mpriv.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs i upućeni elektronskom poštom svim bankama koje posluju u Republici Srbiji i koje trenutno imaju dozvolu za rad Narodne banke Srbije.

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti, ocenjivanje, rangiranje zahteva, kao i donošenje odluke o izboru poslovnih banaka koje će učestvovati u sprovođenju Programa obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka, koju rešenjem, obrazuje ministar privrede. Pravo učešća na ovom konkursu imaju sve zainteresovane poslovne banke koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Obavezujući uslovi za sve banke koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se krediti odobravaju pod sledećim uslovima:

– period počeka – šest meseci;

– primarno sredstvo obezbeđenja kredita je zaloga nad kupljenom opremom ili na pokretnoj imovini koja nije predmet kupovine;

– isključuje se hipoteka kao moguće sredstvo obezbeđenja kredita;

– potencijalni troškovi i naknade u ukupnom iznosu do 1%;

– privredni subjekti mogu otplatiti kredit prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, s tim da ga ne mogu otplatiti u prvih šest meseci od potpisivanja ugovora sa bankom.

Kriterijum za izbor banke biće predložena visina kamatne stope definisane ročnosti od 18 i 36 meseci a pravo na učešće u realizaciji Programa imaće maksimalno pet najbolje rangiranih banaka.

 

5. Praćenje realizacije programa

Nadzor i namensku kontrolu korišćenja sredstava vrše poslovne banke i Nacionalna agencija u saradnji sa Ministarstvom.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Nacionalnoj agenciji i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije aktivnosti tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u finansijsku dokumentaciju.