Од 1. марта 2016. године почео је да се примењује нови Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција („Сл. гласник РС“, бр. 32/09, 70/10, 6/12 и 11/16, у даљем тексту: Правилник).

Правилником се уређују:

– поступак, начин и рокови одлучивања по захтеву за доделу пореског идентификационог броја (у даљем тексту: ПИБ), правним лицима и другим субјектима за чију регистрацију је, у складу са законом и другим прописима, надлежна Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), и

– садржина јединствене регистрационе пријаве оснивања и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника.

На питања која нису уређена овим правилником сходно ће се примењивати одговарајуће одредбе Правилника о пореском идентификационом броју („Сл. гласник РС“, бр. 57/03, 68/03, 32/09 и 48/10).

Правним лицима ПИБ додељује Пореска управа – Централа (у даљем тексту: Централа), преко Агенције. Правна лица подносе Агенцији јединствену регистрациону пријаву за регистрацију оснивања субјекта и регистрацију субјекта у јединствени регистар пореских обвезника (у даљем тексту: пријава). Агенција, у року од 24 часа од пријема пријаве, за субјекте који испуњавају услове за регистрацију, доставља Пореској управи податке из пријаве у електронској или писаној форми.

Централа одређује ПИБ и врши регистрацију правних лица уписом у јединствени регистар пореских обвезника на основу пријаве, и тако одређени ПИБ, заједно са потврдом о додељеном ПИБ-у и извршеној регистрацији, у року од 24 часа од пријема пријаве од Агенције, прослеђује Агенцији у електронској или писаној форми на регистрацију, објављивање и уручење пореском обвезнику.

Пријава за субјекте за чију регистрацију је надлежна Агенција подноси се на обрасцу ЈРППС – Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, који је одштампан уз Правилник и чини његов саставни део.

Централа, по службеној дужности, податке о додељеним ПИБ-овима доставља у електронској форми Агенцији, која на основу података преузетих од Централе ажурира и усклађује податке о додељеним бројевима по службеној дужности.