Dopisom za osnovne škole br. 610-00-00329/2020-07 od 13.05.2020. godine i dopisom za srednje škole br. 611-00-00360/1/2020-03 od 12.05.2020. godine, data su konkretna uputstva u vezi sa organizacijom rada škola do završetka drugog polugodišta školske 2019/2020. godine koja su se odnosila na ključne aspekte rada škola.

Delovi navedenih dopisa koji su se odnosili na ocenjivanje učenika, odnosno zaključivanje ocena, doveli su do različitih tumačenja u školama i do planiranja i sprovođenja određenih aktivnosti koje nisu bile očekivane. Ovde pre svega mislimo na tumačenje delova dopisa u vezi sa ocenjivanjem nastavnih predmeta sa nedeljnim fondom od četiri časa, gde se pominje usmeno ispitivanje i ocenjivanje učenika.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja smatra da nisu potrebna dodatna usmena ispitivanja učenika osim u slučaju kada se u saradnji učenika i nastavnika utvrdi da nema elemenata za izvođenje zaključne ocene. Naša je pretpostavka da je na početku drugog polugodišta, do uvođenja vanrednog stanja i tokom perioda nastave na daljinu, ostvarena potrebna komunikacija nastavnika i učenika tokom koje su nastavnici obezbedili dovoljno elemenata za izvođenje svih neophodnih ocena – putem usmenog ispitivanja i pismenog ispitivanja. Podsećamo nastavnike na korišćenje svih podataka iz formativnog praćenja i ocenjivanja tokom nastave na daljinu koji mogu biti sigurna osnova za izvođenje sumativne brojčane ocene za kraj drugog polugodišta.

Imajući u vidu navedeno, a zbog aktuelne epidemiološke situacije i konteksta u kome se odvija nastava, ukoliko nedostaju elementi (ocena) za izvođenje ocene za kraj drugog polugodišta i zaključne ocene, moguće je koristiti postojeće veb alate i izbegavati pozivanje učenika u školu radi usmenog ispitivanja. Ovo se odnosi na period od 1. juna 2020. godine do završetka nastavne godine, što će biti uređeno izmenama i dopunama pravilnika o kalendaru obrazovno vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola, koje se očekuju.

Nastavak i evidencija obrazovno-vaspitnih aktivnosti u školama nakon završetka emitovanja TV časova

U skladu sa instrukcijama u vezi sa postupanjem osnovnih i srednjih škola povodom otvaranja objekata za prijem učenika u toku perioda normalizacije uslova nakon vanrednog stanja, obaveštavamo Vas da će TV časovi biti emitovani do 29. maja 2020. godine. Od 1. juna 2020. godine do završetka drugog polugodišta, što će biti bliže uređeno izmenama i dopunama pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, treba nastaviti sa realizacijom nedeljnih operativnih planova za ostvarivanje nastave na daljinu i/ili sa neposrednim aktivnostima koje se odnose na pružanje podrške učenicima u učenju i napredovanju, ocenjivanje, pripremu za maturske/završne ispite i sistematizaciju programskih tema. Izuzetno, u situacijama kada se planira neposredni rad sa učenicima, potrebno je dosledno primenjivati mere sa ciljem prevencije širenja infekcije i sa što manjim brojem učenika u istom periodu rada.

O svim časovima (neposredno ili na daljinu) i drugim obrazovno-vaspitnim aktivnostima iz operativnih planova, evidencija u elektronskom ili štampanom dnevniku vodi se na uobičajen način sve do završetka drugog polugodišta.

U sklopu preventivnih epidemioloških mera, ukoliko učenici dolaze u školu potrebno je na dnevnom nivou voditi evidenciju o svakom učeniku i zaposlenom koji su ulazili u objekat.

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 601-00-9/7/2020-01 od 20.05.2020)