U obrazac PPP-PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine, bez obzira na koji se period odnosi isplata. Drugačije rečeno, za unos podataka o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku izvršenim za kalendarsku 2018. godinu relevantan je trenutak isplate, a ne period na koji se ti prihodi odnose. Primera radi, ukoliko je isplata zarade za decembar 2017. godine izvršena u januaru 2018. godine, ta isplata će se uneti u obrazac PPP-PO za 2018. godinu. Nasuprot tome, ukoliko je isplata zarade za decembar 2018. godine izvršena u januaru 2019. godine, takva isplata neće biti uneta u obrazac PPP-PO za 2018. godinu.

Prihodi za koje je propisan neoporezivi iznos unose se u obrazac PPP-PO, ali samo deo tih prihoda za koje je plaćen porez po odbitku.

Pravno lice (rezident) koje je u toku 2018. godine pravnom licu isplaćivalo prihode, na koje se, saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica obračunava i plaća porez po odbitku, takođe ima obavezu izdavanja Potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima.

Odredbama člana 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da je poreski obveznik odnosno poreski platac dužan da licu za koje je platio porez po odbitku izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku (dalje: Pravilnik), koji je na snazi od 1.1.2014. godine, propisan je obrazac Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku PPP-PO, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Odredbama člana 16. Pravilnika propisano je da je isplatilac prihoda koji Poreskoj upravi podnosi pojedinačnu poresku prijavu u obavezi da licu za koje je platio porez po odbitku izda Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na Obrascu PPP-PO, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Pod porezom po odbitku podrazumeva se plaćen porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Izdavanje Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku ima za svrhu da omogući fizičkom licu – primaocu prihoda da raspolaže tačnim podacima o ostvarenom prihodu i plaćenim porezima i doprinosima u određenoj godini, što je posebno značajno za ona fizička lica koja ostvaruju veće prihode i koja su potencijalni obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, i /ili, imaju pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer su uplatili doprinose na osnovicu koja je viša od najviše zakonom propisane osnovice.

Uputstvo za popunjavanje obrasca PPP-PO možete pogledati u članku časopisa Poslovni savetnik – Izdavanje potvrde o plaćenom porezu po odbitku za 2016. godinu – kliknite ovde.

U članu 179. stav 1. tačka 3a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisana je prekršajna odgovornost isplatioca prihoda koji, licima – primaocima prihoda, za koje je platio porez po odbitku, ne izda Potvrdu o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku. Novčana kazna za pravna lica propisana je u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara. Za isti prekršaj preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Redakcija