Dnevna ažurnost – sudska praksa

U nastavku možete pogledati spisak skraćenih primera sudske prakse po pravnim oblastima, dnevno objavljenih u elektronskom pravnom izdanju Propisi.net (u toku tekuće godine). Spiskovi se mesečno dopunjavaju.
Pretraživanje pojmova možete vršiti sa standardnom opcijom svakog internet pretraživača (Ctrl+F).,

Sudska praksa – decembar 2023.

Ustavni sudovi

13.12.2023. ELEMENTI DISKRIMINACIJE I STAROSNA DOB KAO PREDMET DISKRIMINACIJE; Postoje dva elementa diskriminacije kao pravnog instituta i to: 1. akt diskriminacije – koji obuhvata pravljenje razlike odnosno nejednako postupanje (isključivanje, ograničavanje, davanje prvenstva) u odnosu na neko lice ili grupu lica i 2. osnov diskriminacije – urođeno ili stečeno lično svojstvo koji pr…; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. DISKRIMINACIJA ZABRANOM KRETANjA LICIMA SA NAVRŠENIH 65, ODNOSNO 70 GODINA TOKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID 19; Mera zabrane kretanja lica sa navršenih 65, odnosno 70 godina za vreme vanrednog stanja proglašenog zbog epidemije bolesti COVID 19 bila je propisana prvenstveno radi zaštite njihovog života i zdravlja, te ne predstavlja lišenje slobode kretanja prema svojoj svrsi i sadržini, s obzirom da njena svrha nije b…; (Apelacioni sud (RS))

04.12.2023. IZMENjENA SUDSKA PRAKSA USTAVNOG SUDA O SPORAZUMU O UDELU DRŽAVNE SVOJINE U SREDSTVIMA KOJA KORISTI PREDUZEĆE KAO ISPRAVI O PRELAZU ILI PRENOSU OBAVEZE; Zahtevi pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja učesnika u postupku ne podrazumevaju pravo na ustaljenu sudsku praksu, ali je obaveza najvišeg suda da da suštinske razloge za odstupanje od dotadašnje sudske prakse kako ne bi povredio pravo stranke u postupku na dovoljno obrazloženu sudsku odluk…; (Ustavni sud (RS))

05.12.2023. POVREDA PRAVA NA OBRAZLOŽENU ODLUKU; Kada je drugostepenom presudom preinačena prvostepena presuda, pravo na obrazloženu sudsku odluku, podrazumeva ne samo obavezu suda da odgovori na ključne navode žalioca, već i dužnost da iznese sopstvene argumente i razloge na kojima temelji zauzeti pravni stav. Ovakva obaveza drugostepenog suda pose…; (Ustavni sud (RS))

06.12.2023. SATISFAKCIJA KADA NIJE TRAŽENA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE KOD POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Ako nije tražena naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, utvrđenje te povrede predstavlja odgovarajuću i dovoljnu satisfakciju.; (Ustavni sud (RS))

06.12.2023. NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE NA IME POTRAŽIVANjA PREMA  DUŽNIKU KOJI JE IMAO PRETEŽAN DRUŠTVENI KAPITAL; Propust nadležnog suda da obezbedi namirenje potraživanja utvrđenih pravnosnažnom presudom protiv dužnika koji je u vreme nastanka potraživanja imao pretežan društveni kapital predstavlja povredu prava na imovinu. ; (Ustavni sud (RS))

06.12.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU; Trajanje upravnog spora od tri godine i osam meseci i to bez održavanja usmene rasprave, prekoračuje standard postupanja u razumnom roku.; (Ustavni sud (RS))

06.12.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU; Činjenica da su već vođena dva upravna spora nalaže Upravnom sudu da brže odluči o kasnijim tužbama u istoj stvari: u trenutku prijema kasnijih tužbi taj sud mora imati u vidu koliko je postupak trajao prethodno i stoga po takvim tužbama postupati posebno ažurno.; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. PROPISIVANjE NAKNADE ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRESA ZA KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA ZAPOSLENIH U VOJSCI SRBIJE

; Pravilnikom o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije ne može se propisati da su u koeficijentu za obračun i isplatu plate sadržane i naknade troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora.; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE TUŽBE ZBOG NEDONOŠENjA REŠENjA U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU; Tužbu zbog nedonošenja rešenja u drugostepenom postupku mogu podneti samo stranke koje su izjavile žalbe protiv prvostepenih upravnih akata.; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. DOPRINOS STRANKE TRAJANjU POSTUPKA; Korišćenje svih raspoloživih procesnih sredstava u cilju uspeha u sporu, a koja mogu da utiču na duže trajanje postupka, ne znači da ta sredstva nisu dozvoljena.; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. DOPRINOS SUDA DUGOM TRAJANjU POSTUPKA; Četiri neuspela pokušaja da se tužba dostavi tuženom jasan su pokazatelj za prvostepeni sud da primena pravila o ličnom dostavljanju ne daje rezultat, te da treba posegnuti za procesnim ovlašćenjem dostavljanja tužbe preko oglasne table suda.; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENjE ZBOG OČIGLEDNE GREŠKE; Kako je podnosilac ustavne žalbe podneo prigovor radi ubrzavanja postupka koji se vodio u predmetu pred osnovnim sudom, to je viši sud morao da ima u vidu celokupno trajanje postupka (uključujući i postupak po žalbi), kao jedan od zakonskih kriterijuma prilikom ocene da li je podnosiocu ustavne žalbe p…; (Ustavni sud (RS))

12.12.2023. TRAJANjE PARNIČNOG POSTUPKA; Ukupno trajanje parničnog postupka od sedam godina i devet i po meseci prima facie ukazuje da taj postupak nije okončan u razumnom roku.

Razlog dugog trajanja parničnog postupka je postupanje sudova koji nisu preduzimali sve zakonom predviđene procesne mere koje su im stajale na raspolaganju da se post…; (Ustavni sud (RS))

12.12.2023. TRAJANjE PARNIČNOG POSTUPKA; Ukupno trajanje parničnog postupka duže od 13 godina prima facie ukazuje da taj postupak nije okončan u razumnom roku.

Činjenica da se više puta nalaže ponavljanje razmatranja jednog predmeta pred nižom instancom može, sama po sebi, otkriti ozbiljan nedostatak u pravnom sistemu države.

; (Ustavni sud (RS))

12.12.2023. NEDELOTVORNO POSTUPANjE SUDOVA KOD SUĐENjA U RAZUMNOM ROKU; Činjenica da su prvostepeni sudovi, u pravnoj stvari u kojoj je trebalo da bez odlaganja proslede spise predmeta sudu najviše instance radi odlučivanja o reviziji podnosioca ustavne žalbe, zadržali spise predmeta nepunih deset godina, nedvosmisleno govori o tome da je nedelotvorno postupanje ovih sudova…; (Ustavni sud (RS))

13.12.2023. BLAGOVREMENOST USTAVNE ŽALBE; U slučaju kada u parničnom postupku revizija nije dozvoljena ili nije izjavljena na zakonom propisan način, blagovremenost ustavne žalbe se ceni u odnosu na dan dostavljanja drugostepene sudske odluke.; (Ustavni sud (RS))

 

Krivično pravo

 

05.12.2023. KRIVIČNO DELO NEPOSTUPANjE PO ZDRAVSTVENIM PROPISIMA ZA VREME EPIDEMIJE; Za utvrđivanje postojanja elemenata krivičnog dela iz člana 248. Krivičnog zakonika, odnosno radnje izvršenja, koja se sastoji u nepostupanju izvršioca po propisima, pre svega je od značaja postojanje pravno relevantnih propisa i pojedinačnih akata nadležnih organa koji se uručuju ili usmeno saopštavaju l…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.12.2023. KRIVIČNO DELO KOJE NIJE OBUHVAĆENO PRODUŽENIM KRIVIČNIM DELOM; Krivično delo, iako izvršeno na istom mestu i u bliskom vremenskom periodu kao i produženo krivično delo za koje je okrivljeni već osuđen, ukoliko nije obuhvaćeno tim produženim krivičnim delom u pravnosnažnoj sudskoj presudi, predstavlja posebno krivično delo.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.12.2023. RAZBOJNIŠTVO UČINjENO OD STRANE GRUPE; Za postojanje krivičnog dela iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a je dovoljno da je u izreci presude navedeno da su okrivljeni u grupi izvršili krivično delo i da to proizilazi iz objektivnih činjenica opisanih u izreci presude, a nije neophodno navođenje definicije pojma grupe u smislu odredbe čla…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.12.2023. ZAŠTITNI OBJEKAT KRIVIČNOG DELA SPREČAVANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE RADNjE; Zaštitni objekat krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 322. KZ-a jeste državni organ, odnosno njegovo nesmetano funkcionisanje, koje se ogleda i u obavljanju službenih radnji od strane za to ovlašćenih lica, a koja lica se kod ovog krivičnog dela pojavljuju kao pasivni …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.12.2023. ODNOS KRIVIČNIH DELA IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A I IZ ČLANA 246A STAV 2. KZ-A; Ne postoji kontinuitet inkriminacije radnje krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a i radnje krivičnog dela iz člana 246a stav 2. KZ-a, jer je krivično delo iz člana 246a stav 2. KZ-a, po svojim bitnim obeležjima, novo krivično delo inkriminisano Zakonom i izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.12.2023. KRIVIČNO DELO OTMICA U POMAGANjU; U radnjama okrivljene, koja je bila prisutna kada je oštećeni doveden, te je znala da je oštećeni tučen, da mu je prećeno smrću i da je kontaktirana njegova sestra kojoj je traženo da donese novac jer će u suprotnom saokrivljeni ubiti oštećenog, nakon čega je sa jednim od saokrivljenih krenula radi preuz…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. IZDRŽAVANjE KAZNE KUĆNOG ZATVORA I IZRICANjE JEDINSTVENE KAZNE; Okolnost da okrivljeni u vreme odlučivanja o zahtevu za izricanje jedinstvene kazne započinje sa izdržavanjem kazne u prostorijama u kojima stanuje po nekoj od ranijih osuda koje su obuhvaćene tim zahtevom, nije ni od kakvog uticaja za ocenu ispunjenosti uslova propisanih odredbom člana 62. KZ-a za izrica…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. NAMERA PRIBAVLjANjA MALE IMOVINSKE KORISTI; Namera okrivljenog usmerena na prisvajanje male imovinske koristi izražava se upravo u činjenici da konkretna stvar koju je okrivljeni prisvojio ima tačno određenu vrednost – 4.000,00 dinara, koja egzaktno znači da je njenim prisvajanjem okrivljeni išao za tim da pribavi malu imovinsku korist.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.12.2023. BITNA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA; Zakonska formulacija „ukoliko time nisu ostvarena obeležja nekog drugog krivičnog dela“ u zakonskom opisu krivičnog dela iz člana 227. KZ-a, ne predstavlja bitan element bića tog krivičnog dela, već predstavlja dodatnu obavezu sudu da zbog brojnih novih krivičnih dela uvedenih izmenama i dopunama Kriv…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.12.2023. UBISTVO I TEŠKA TELESNA POVREDA KVALIFIKOVANA SMRĆU; Kada je okrivljeni prema oštećenom preduzeo radnju za koju je znao da može dovesti do njegove smrti pa je na takvu posledicu svoje radnje pristao, u njegovim radnjama se stiču sva obeležja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ-a, a ne krivičnog dela teška telesna povreda kvalifikovana smrću oštećenog iz…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.12.2023. ISTOVRSNO KRIVIČNO DELO I NEMOGUĆNOST UBLAŽAVANjA KAZNE; Ranija osuđivanost okrivljenog zbog krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. KZ-a isključuje, u smislu odredbe člana 57. stav 3. KZ-a,  mogućnost ublažavanja kazne za krivično delo teško ubistvo u pokušaju iz člana 114. stav 1. tačka 2. KZ-a u vezi člana 30. KZ, jer je reč o istovrsni…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.12.2023. KRIVIČNO DELO UNOŠENjE OPASNIH MATERIJA U SRBIJU I NEDOZVOLjENO PRERAĐIVANjE, ODLAGANjE I SKLADIŠTENjE OPASNIH MATERIJA; Za razliku od uvoza opasnog otpada u pogledu kojeg postoji apsolutna zabrana, druge radnje krivičnog dela iz člana 266. stav 1. KZ-a se mogu preduzimati pod uslovima predviđenim zakonom i drugim propisima, tako da ovo krivično delo postoji samo ako se te radnje vrše protivno propisima.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.12.2023. ZASTARELOST KOD KRIVIČNOG DELA NASILjE U PORODICI; Kada je krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ-a izvršeno u određenom vremenskom periodu, zastarelost krivičnog gonjenja se računa od kada je preduzeta poslednja radnja izvršenja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. SABIRANjE IZNOSA KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA PREVARE; Kada je okrivljeni svojim radnjama omogućio vršenje pojedinačnih krivičnih dela prevare ostalim okrivljenima, a što je znao, on je na taj način zajednički učestvovao sa ostalim okrivljenima u preduzimanju svih posebnih krivičnih dela prevare, te su stoga ispunjeni uslovi da se pojedinačni novčani iznosi im…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

04.12.2023. IZVRŠENjE TEŠKE KRAĐE USLED VELIKE OSKUDICE; Izvršenje krivičnog dela protiv imovine koje je okrivljeni izvršio usled teške oskudice, imaće tretman „osobito olakšavajuće okolnosti“.; (Apelacioni sud (RS))

04.12.2023. POTPUNO REŠAVANjE OPTUŽENjA ZA TEŠKU KRAĐU OD STRANE SUDA; Sud nije bitno povredio odredbe krivičnog postupka kada je iz činjeničnog opisa optuženja pojedinačne radnje izostavio, budući da je okrivljenom stavljeno na teret izvršenje teške krađe u produženom trajanju.; (Apelacioni sud (RS))

07.12.2023. POVREDA ZAKONA IZRICANjEM USLOVNE OSUDE; Za krivično delo teška krađa, izvršeno posle 1. 12. 2019. godine nije moguće izreći uslovnu osudu.; (Apelacioni sud (RS))

25.12.2023. ODBIJANjE PREDLOGA ZA ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI; Pravilno je prvostepeni sud odbio predlog da se na osnovu čl. 91. i 92. KZ-a od okrivljenog oduzme imovinska korist, i to novac koji je kod okrivljenog pronađen, kada nije nesumnjivo utvrđeno da je to novac koji je pribavljen krivičnim delom iz člana 246. stav 1. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. NEPRUŽANjE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI; S obzirom na oštećenja na vozilu oštećene, te činjenicu da je drugi mladić prišao oštećenoj da joj pomogne, kao i to da su policijski službenici primetili da se oštećena ne oseća dobro, jasno proizlazi da je okrivljeni bio u obavezi da ostane na licu mesta i pokuša da pruži pomoć povređenom licu, a ne …; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. NEPOŠTOVANjE PROCESNE DISCIPLINE KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Nepoštovanje procesne discipline od strane okrivljenog se ne može ceniti kao otežavajuća okolnost, već je to osnov da se prema njemu primene procesne mere za obezbeđenje njegovog prisustva i nesmetano vođenje krivičnog postupka.; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. VREDNOST IMOVINE KAO USLOV ZA NjENO PRIVREMENO ODUZIMANjE; Da bi sud odredio privremeno oduzimanje imovine mora nesumnjivo biti utvrđeno da njena vrednost prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, pa se stoga vrednost imovine – polovnog putničkog automobila – čije se oduzimanje zahteva, ne može dokazivati paušalnim navodima o njegovoj vrednosti, budući da …; (Apelacioni sud (RS))

29.12.2023. POKUŠAJ UBISTVA NOŽEM KOJI NIJE PRONAĐEN; Okolnost da nije moguće sa sigurnošću utvrditi kojim tačno nožem je oštećenom naneta povreda, jer povredno oružje nije pronađeno, ne dovodi u pitanje krivicu okrivljenog, odnosno ne isključuje činjenicu da je upravo okrivljeni svojim radnjama kritičnom prilikom oštećenom nožem naneo povredu.; (Apelacioni sud (RS))

29.12.2023. POKUŠAJ UBISTVA SA EVENTUALNIM UMIŠLjAJEM; Ceneći sve okolnosti konkretnog slučaja – činjenicu da je okrivljeni oštećenom jednom zadao udarac nožem, nakon čega je svađa između njih prestala, a okrivljeni je nakon toga nožem izbušio gume na motoru iako je objektivno mogao oštećenog da ubode više puta i delo dovrši – pravilno je prvostepeni sud na…; (Apelacioni sud (RS))

29.12.2023. PRISTANAK NA POLNI ČIN USLED KVALIFIKOVANE PRETNjE; Kada je oštećeni izabrao čin izjednačen sa obljubom, jer će ga okrivljeni u suprotnom ubiti, ne radi se o dobrovoljnom pristanku oštećenog na taj čin, već o njegovom shvatanju da na taj način spašava život.; (Apelacioni sud (RS))

29.12.2023. OTPOR ŽRTVE NIJE BITNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA SILOVANjA; Prinuda znači napad na slobodu odlučivanja i postoji kada je žrtva prisiljena na polno opštenje protiv svoje volje, dok postojanje otpora žrtve i slamanje tog otpora od strane učinioca nije nužno obeležje krivičnog dela silovanja.; (Apelacioni sud (RS))

07.12.2023. VAŽNOST SUBJEKTIVNOG OSEĆAJA UGROŽENOSTI KOD UGROŽAVANjA SIGURNOSTI; Biće krivičnog dela ugrožavnje sigurnosti podrazumeva lični osećaj ugroženosti, tj. straha koji se formira zbog pretnji upućenih od strane okrivljenog.; (Viši sud (RS))

 

Krivični postupak

 

01.12.2023. POSTOJANjE POVREDE ZABRANE PREINAČENjA „NA GORE“ U PONOVNOM POSTUPKU; Postupajući po novom optužnom aktu koji je izmenjen na taj način što je unet bitan elemenat krivičnog dela, nakon donošenja odluke po vanrednom pravnom leku kojom su ukinute pravnosnažne presude i predmet vraćen na ponovno suđenje, kada se za osnov mogao uzeti samo raniji optužni akt, a ne njegova izmen…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.12.2023. ISKAZ OŠTEĆENOG NA GLAVNOM PRETRESU I NAČELO NEPOSREDNOSTI; Oštećena je na glavnom pretresu dala identičan iskaz kao pred javnim tužiocem kada je izjavila da ostaje pri svom iskazu datom pred javnim tužiocem, i na takvom iskazu sud može zasnovati svoju presudu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.12.2023. ISPITIVANjE U SVOJSTVU SVEDOKA LICA KOJE JE PRETHODNO IMALO SVOJSTVO OSUMNjIČENOG; Ispitujući svedoka tako što je ostavio na snazi njegov raniji iskaz dat u svojstvu osumnjičenog – konstatujući da svedok ostaje pri iskazu datom pred javnim tužiocem – sud je postupio suprotno procesnim odredbama o ispitivanju svedoka, posebno članu 98. stav 2. ZKP.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.12.2023. IZVEŠTAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KAO DOKAZ U POSTUPKU; Izveštaj Centra za socijalni rad, koji je sačinjen od strane stručnog lica i u svemu prema pravilima struke, predstavlja ispravu izdatu od strane nadležnog državnog organa u zakonom propisanoj proceduri, koja je u smislu člana 2. stav 1. tačka 26. ZKP podobna da se koristi kao dokaz u krivičnom postup…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.12.2023. TROŠKOVI POSTUPKA U SLUČAJU ODBIJANjA OPTUŽBE ZA JEDNO OD VIŠE KRIVIČNIH DELA; Pravno dejstvo koje odluka kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe ima u odnosu na troškove krivičnog postupka može se poistovetiti sa pravnim dejstvom koje u odnosu na troškove krivičnog postupka proizvodi odluka o odbijanju optužbe prema okrivljenom, pa kada je javni tužilac odustao od optužbe za jed…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.12.2023. ZADRŽAVANjE OKRIVLjENOG I OBAVEZNA ODBRANA; To što branilac po službenoj dužnosti okrivljenog nije bio fizički prisutan u momentu donošenja rešenja o zadržavanju okrivljenog i njegovog uručenja okrivljenom, već je u prostorije policijske uprave pristupio naknadno, kada je i započelo saslušanje okrivljenog u njegovom prisustvu, ne znači da okrivljeni nije…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.12.2023. OCENA DOKAZA I BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA; Propust drugostepenog suda da da razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja, odnosno razloge zašto dokaze u spisima predmeta ceni suprotno od prvostepenog suda, predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.12.2023. BRANILAC PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KADA ODBRANA NIJE OBAVEZNA; Iako se nije radilo o krivičnom delu za koje je obavezna odbrana, postavljanje branioca po službenoj dužnosti okrivljenom prilikom njegovog saslušanja u policiji nije učinjeno na štetu okrivljenog jer mu time nije uskraćeno niti povređeno bilo koje pravo propisano odredbama ZKP, dok je za ocenu zakonitosti…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.12.2023. NALAZ I MIŠLjENjE VEŠTAKA KOJE JE PREDLOŽIO OŠTEĆENI; Iako veštačenje od strane veštaka nije izvršeno po naredbi suda, sud je ovlašćen da po svom nahođenju u toku dokaznog postupka donese rešenje kojim prihvata predlog oštećenog da se izvrši uvid u nalaz i mišljenje veštaka koje je oštećeni predložio, čime daje legimitet tako  izvedenom dokazu, pa se na njem…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.12.2023. ISKAZ KOJI JE OKRIVLjENI DAO U SVOJSTVU SVEDOKA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Iskaz okrivljenog koji je on u krivičnom postupku prethodno dao u svojstvu svedoka, kada nije bio upozoren na prava koja kao okrivljeni ima u krivičnom postupku, ne može se koristiti u dokaznom postupku koji se vodi protiv njega kao okrivljenog.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.12.2023. NAGRADA BRANIOCA ZA OBAVLjEN RAZGOVOR SA OKRIVLjENIM PRE NjEGOVOG SASLUŠANjA; Poverljiv razgovor koji je branilac obavio sa okrivljenim pre njegovog saslušanja je sastavni deo odbrane pružene od strane branioca prilikom saslušanja okrivljenog pred javnim tužiocem, pa se stoga ne može tarifirati kao pojedinačna procesna radnja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.12.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE ZA PRETHODNI POSTUPAK; Sudija koji je u istom predmetu postupao kao sudija za prethodni postupak, tako što je odlučivao o žalbi na rešenje o zadržavanju i o žalbi na rešenje o određivanju pritvora, ne može učestvovati u odlučivanju o pritvoru nakon podnošenja optužnog predloga.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.12.2023. PRAVNO SREDSTVO NA REŠENjE O TROŠKOVIMA DONETO PRE ODLUKE USTAVNOG SUDA; Rešenje o troškovima postupka doneto u vreme kada odredba člana 262. stav 2. ZKP nije bila ustavno osporena je, samim tim, doneto u skladu sa tada važećim zakonom, pa stoga ne postoji osnov da se protiv takve odluke podnese zahtev za zaštitu zakonitosti, već se nadležnom organu može podneti predlog z…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.12.2023. ZADRŽAVANjE OKRIVLjENOG I SASLUŠANjE ZA DRUGO KRIVIČNO DELO; Okrivljeni kome je rešenjem javnog tužioca ili policije određeno zadržavanje od 48 sati radi saslušanja nema svojstvo pritvorenika, te se prilikom saslušanja može, i bez odobrenja sudije za prethodni postupak, saslušati i za krivično delo koje nije bilo osnov zadržavanja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.12.2023. SLUŽBENA BELEŠKA O OBAVEŠTENjU PRIMLjENOM OD GRAĐANA I BLAGOVREMENOST PRIVATNE TUŽBE; Službena beleška o obaveštenju primljenom od građana u kojoj oštećeni nije jasno izrazio svoju volju za krivičnim progonom okrivljenog ne može se smatrati krivičnom prijavom prilikom ocene blagovremenosti privatne tužbe u smislu člana 65. stav 3. ZKP.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.12.2023. ODBRANA OKRIVLjENOG I IZMENA KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA; Odbrana okrivljenog data tokom krivičnog postupka, u kojoj se izjašnjavao o istovetnom osnovnom događaju, predstavlja jedinstvenu celinu, pa okolnost da je okrivljenom prvobitno bilo stavljeno na teret nehatno izvršenje krivičnog dela, a da mu je zatim javni tužilac, vršeći izmenu činjeničnog opisa i pravn…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.12.2023. ODSUSTVO OKRIVLjENOG SA GLAVNOG PRETRESA I NEPOSTOJANjE RAZLOGA ZA OBAVEZNU ODBRANU; Kada s obzirom na zaprećenu kaznu za krivično delo za koje se okrivljeni tereti, odbrana okrivljenog nije obavezna, to što je okrivljeni samovoljno napustio suđenje i usled toga odsustvovao sa glavnog pretresa, nije razlog za njegovu obaveznu odbranu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.12.2023. PRIVREMENO ODUZIMANjE IMOVINE STEČENE PRE DONOŠENjA ZAKONA O ODUZIMANjU IMOVINE; Ne radi se o retroaktivnoj primeni zakona kada je je predmet zahteva za privremeno oduzimanje imovine, imovina stečena pre početka primene prvog Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Službeni glasnik RS“, broj 97/08), jer vreme sticanja imovine koja je predmet zahteva nije od utica…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.12.2023. SUMNjA U VERODOSTOJNOST KOPIJE ISPRAVE; Kada je odbrana iskazala sumnju u verodostojnost neoverene kopije isprave, sumnja u pogledu verodostojnosti se mora otkloniti izvođenjem drugih dokaza, ali ukoliko bi i bez te isprave kao dokaza bila doneta ista presuda, tada nije došlo do povrede postupka koja je bila od apsolutnog uticaja na zakonito…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.12.2023. ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA NAKON DONOŠENjA PRESUDE; Kada oštećeni i njegov punomoćnik zahtev za naknadu troškova nisu postavili do okončanja glavnog pretresa, nakon čega je sud doneo i javno objavio presudu kojom je okrivljenog obavezao na plaćanje sudskog paušala, zahtev oštećenog za naknadu troškova koji je nakon toga podnet je neosnovan. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. ODLUČIVANjE O TROŠKOVIMA OKRIVLjENOG KADA NIJE POSTAVLjEN ZAHTEV ZA NjIHOVU NAKNADU; Kada je doneto rešenje o troškovima kojim su okrivljenom dosuđeni troškovi postupka iako nije postojao zahtev za njihovu naknadu, to rešenje se ne može osporaviti u pogledu toga da li su okrivljenom priznati svi troškovi krivičnog postupka koje je imao.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA U SLUČAJU SMRTI OKRIVLjENOG; Naslednici pokojnog okrivljenog, prema kome je krivični postupak obustavljen usled smrti, imaju pravo na naknadu troškova krivičnog postupka kako na ime nagrade za angažovanje branioca tokom postupka, tako i ostalih troškova koji su opredeljeni u odredbi člana 265. stav 1. ZKP, budući da odredba člana 2…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.12.2023. OBAVEZNO TONSKO SNIMANjE GLAVNOG PRETRESA; U postupcima za krivična dela organizovanog kriminala, kao i u postupcima za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, ceo tok glavnog pretresa se obavezno tonski snima, pa kako „shodna primena“ odredaba o glavnom pretresu pred prvostepenim sudom na pretres pred…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.12.2023. SLUČAJNI NALAZ I ROK ZA POKRETANjE KRIVIČNOG POSTUPKA; Rok od šest meseci u kojem javni tužilac mora pokrenuti krivični postupak, a koji počinje da teče od dana kada se javni tužilac upoznao sa materijalom prikupljenim korišćenjem posebnih dokaznih radnji, važi i onda kada je taj materijal prikupljen „slučajnim nalazom“ u smislu člana 164. ZKP.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.12.2023. PREKORAČENjE OPTUŽBE DODAVANjEM ALTERNATIVNE RADNjE IZVRŠENjA; Dodavanjem još jedne altrenativne radnje izvršenja krivičnog dela u izreci presude, a koja radnja optužbom nije stavljena na teret okrivljenom, došlo je do prekoračenja optužbe.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.12.2023. TROŠKOVI RAZGLEDANjA SPISA NAKON OKONČANjA POSTUPKA; Radnja razgledanja spisa, preduzeta nakon pravnosnažnog okončanja postupka, ne može se smatrati radnjom u krivičnom postupku radi priznavanja troškova postupka.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. TROŠKOVI POSTUPKA U SLUČAJU OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE DONETE PO VANREDNOM PRAVNOM LEKU; Presuda Vrhovnog kasacionog suda kojom je okrivljeni oslobođen od optužbe i kojom je određeno da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda, je pravni osnov iz koga proizilazi pravo okrivljenog na naknadu troškova celokupnog krivičnog postupka, bez obzira na to da li su okriv…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. TROŠKOVI BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI I ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI; Branilac po službenoj dužnosti nije ovlašćen na podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv odluke kojom je odlučeno o troškovima na ime nagrade i nužnih troškova koje je zahtevao, jer su njegova prava ograničena pravima koja u postupku ima okrivljeni, dok zahtev za zaštitu zakonitosti u takvom sl…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. ČITANjE ISKAZA SVEDOKA SARADNIKA NA GLAVNOM PRETRESU; Mogućnost da se kompromituju posebne mere zaštite koje su primenjene prema okrivljenom svedoku saradniku, predstavlja drugi važan razlog u smislu člana 406. stav 1. tačka 1. ZKP zbog kog je dolazak svedoka pred sud nemoguć, pa je sud ovlašćen da na glavnom pretresu umesto neposrednog ispitivanja okrivlje…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O ZAHTEVU ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; O žalbi na rešenje kojim je odbačen zahtev branioca okrivljenog za ponavljanje krivičnog postupka, ne može odlučivati sudija koji je u postupku čije se ponavljanje traži, učestvovao u donošenju meritorne odluke.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.12.2023. OPASNOST OD PONAVLjANjA KRIVIČNOG DELA KAO PRITVORSKI RAZLOG; Osobite okolnosti koje su ukazivale da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu, u slučaju puštanja na slobodu, ponoviti krivično delo, a koje su tokom postupka bile predmet ocene i osnov za primenu procesnih mera prema okrivljenom, protekom vremena gube na značaju i težini, te samim tim ne mogu imat…; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. IZRUČENjE DOMAĆEG DRŽAVLjANINA STRANOJ DRŽAVI; Pretpostavka za izručenje stranoj državi jeste da lice čije se izručenje traži nije državljanin Republike Srbije, pa kada je bilateralnim ugovorom predviđeno da svaka strana ugovornica može da odbije izdavanje svojih državljana, u tom slučaju nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručivanje domaćeg drža…; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. ZAKONITOST PRETRESANjA BEZ PRISUSTVA SVEDOKA; Dokazna radnja pretresanja bez prisustva svedoka ne predstavlja apriori dokaznu radnju pribavljenu suprotno pravilima ZKP-a, koji izričito predviđa na kojim dokaznim radnjama se ne može zasnovati sudska odluka ukoliko je određena odredba ZKP-a povređena, a što nije slučaj u pogledu dokazne radnje pretresanj…; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA KAO JEDINI DOKAZ; Činjenica da je okrivljeni kao vlasnik kuće potpisao potvrdu o privremeno oduzetim predmetima koji su u kući pronađeni, sama po sebi, kada se posmatra u povezanosti sa svim ostalim izvedenim dokazima, ne dokazuje sa izvesnošću činjenicu da je zaista on vlasnik navedene opojne droge, niti da je on ovu o…; (Apelacioni sud (RS))

04.12.2023. SLUŽBENA BELEŠKA KAO NEZAKONIT DOKAZ; Službena beleška  u vidu obaveštenja koje policija prima od građana nije zakonit dokaz u krivičnom postupku.; (Viši sud (RS))

05.12.2023. PROPUST TUŽILAŠTVA DA OBAVESTI ODBRANU O ISPITIVANjU SVEDOKA U ISTRAZI; Neobaveštavanje odbrane o ispitivanju svedoka u istrazi nije bitna povreda odredaba krivičnog postupka, pošto je okrivljeni na glavnom pretresu zajedno sa svojim braniocem bio u prilici da postavlja pitanja svedocima koji su ispitani na glavnom pretresu.; (Viši sud (RS))

07.12.2023. UTICAJ NEPRIDRUŽIVANjA OŠTEĆENOG KRIVIČNOM GONjENjU NA KRIVICU OKRIVLjENOG; Nepridruživanje krivičnom gonjenju niti isticanje imovinskopravnog zahteva ne znači da nije nastupila posledica kod oštećenog za ugrožavanje sigurnosti.; (Viši sud (RS))

 

Upravno pravo

 

26.12.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE PREMA ZAKONU O JAVNOM INFORMISANjU I MEDIJIMA IZ 2014. GODINE; Ako je tužbeni zahtev za naknadu nematerijalne štete podnet na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima iz 2014. godine usvojen u celosti ili delimično, dozvoljenost revizije ceni se na osnovu člana 403. stav 3. Zakona o parničnom postupku. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.12.2023. PRESUĐENA STVAR U UPRAVNOM SPORU I PARNIČNI POSTUPAK; Ako je odluka o prestanku radnog odnosa bila predmet ispitivanja u upravnom sporu, preispitivanje te odluke ne može se ponovo tražiti u parničnom postupku.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.12.2023. IZJAVE LICA KOJE JE ZAPOSLENO O ORGANU JAVNE VLASTI; Lice koje je zaposleno u organu javne vlasti može davati izjave i nevezano od funkcije koju obavlja, bez obzira što je prilikom davanja te izjave naznačeno da je zaposleno u nekom od organa javne vlasti, u kom slučaju se novinar, odgovorni urednik i izdavač ne mogu pozivati na isključenje svoje odgovorn…; (Apelacioni sud (RS))

11.12.2023. PRENOŠENjE TUĐE INFORMACIJE; Autentično prenošenje tuđe informacije ne znači da je objavljivanje takve informacije dopušteno. ; (Apelacioni sud (RS))

11.12.2023. ODGOVORNOST ZA OBJAVLjIVANjE TUĐE NEDOPUŠTENE TVRDNjE; Kada u tekstu nije izvršeno distanciranje od tuđe nedopuštene tvrdnje, a pri samom objavljivanju informacija je glasila kako je dobijena na izvoru, takvo autentično prenošenje nedopuštene informacije ne opravdava njeno objavljivanje.; (Apelacioni sud (RS))

13.12.2023. ODGOVORNOST GLAVNOG UREDNIKA I UREDNIKA RUBRIKE; Postojanje odgovornosti urednika rubrike u okviru koje je informacija objavljena ne isključuje odgovornost glavnog urednika, već su oni solidarno odgovorni.; (Apelacioni sud (RS))

13.12.2023. OBAVEZA NOVINARSKE PAŽNjE; Nije postupljeno u skladu s obavezom novinarske pažnje iz člana 9. Zakona o javnom informisanju i medijima kada nije ostavljena mogućnost za zaključak o nevinosti lica na koje se informacija odnosi, a protiv koga je obustavljena istraga zbog krivičnog dela ubistva. ; (Apelacioni sud (RS))

13.12.2023. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE I PRISTANAK NA INFORMACIJE O UMRLOM LICU; Naknada nematerijalne štete je satisfakcija oštećenom fizičkom licu za štetu koju je pretrpelo u svom nematerijalnom dobru, dakle isključivo je vezana za to lice, zbog čega ne prelazi na njegove pravne sledbenike.

Nije potreban pristanak lica koja daju saglasnost za objavljivanje informacija odnosno z…; (Apelacioni sud (RS))

14.12.2023. PRAVO NA PIJETET; Pravo na pijetet predstavlja pravo ličnosti, i to pravo na dobru uspomenu na život člana porodice, odnosno reč je o osećanjima lica bliskih umrlom koja imaju pravo na zaštitu.

Pravo na pijetet je lično pravo članova porodice preminulog kojim se štiti uspomena na preminulog i osećanje dostojanstva u ve…; (Apelacioni sud (RS))

14.12.2023. ROK ZA PODNOŠENjE TUŽBE RADI OBJAVLjIVANjA ODGOVORA NA INFORMACIJU OBJAVLjENU NA ELEKTRONSKOM MEDIJU; U odsustvu izričitog pominjanja elektronskog medija u članu 86. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima, objavljivanje vesti na internet portalu ne može se upodobiti periodičnim novinama ili povremenim radio i TV emisijama, jer bi to bilo protivno prirodi ovog medija, već se može upodobiti dnevno…; (Apelacioni sud (RS))

14.12.2023. ZAŠTITA PRIVATNOSTI KOD OBJAVLjIVANjA INFORMACIJA KOJE ODGOVARAJU SADRŽINI ODLUKE SUDA; Objavljivanje informacija koje odgovaraju opisu događaja u rešenju krivičnog suda ne oslobađa medije dužnosti da štite privatnost i identitet osumnjičenog ili učinioca. ; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. PAŽNjA PRILIKOM PROVERE ISTINITOSTI INFORMACIJE; Pažnja koja se zahteva prilikom provere istinitosti informacije je u korelaciji sa informacijom koja se objavljuje.

Što bi objavljivanje informacije moglo izazvati veću povredu prava ličnosti, to se traži veći stepen pažnje prilikom njene provere.

; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. VREDNOSNI SUD I PRIVATNOST FOTOGRAFIJA NA FEJSBUK PROFILU; Termin „blesav“ ne predstavlja činjeničnu tvrdnju već vrednosni sud, zbog čega se njegova istinitost ne može ispitivati odnosno proveravati, niti ovaj izraz ima uvredljiv karakter.

Fotografije na Fejsbuk profilu smatraju se privatnim fotografija čak i uz oznaku „javnog“ odnosno „public“ objavljivanja.

Za…; (Apelacioni sud (RS))

07.12.2023. KOMUNALNE USLUGE; Vlasnik stana je dužan da plaća komunalne usluge  nezavisno od toga da li faktički koristi stan, odnosno bez obzira da li ga koristi za stanovanje.; (Viši sud (RS))

08.12.2023. DOPLATNA KARTA ZA JAVNO PARKIRALIŠTE; JKP Parking servis ima pravo da naplaćuje doplatne karte, s obzirom da Odluka o javnim parkiralištima („Sl. glasnik Grada Beograda“, br. 18/03, 3/06 i 42/09) nije oglašena neustavnom ili nezakonitom. ; (Viši sud (RS))

20.12.2023. SVOJSTVO EKONOMSKOG OBJEKTA PREMA ZAKONU O PLANIRANjU I IZGRADNjI; Objekti u kojima se gaje psi nisu ekonomski objekti prema Zakonu o planiranju i izgradnji. ; (Upravni sud (RS))

20.12.2023. OBRAZLOŽENjE ODLUKE O IZBORU KANDIDATA; Nisu povređena pravila postupka time što odluka o izboru kandidata ne sadrži i obrazloženje u odnosu na kandidata koji nije izabran kada je u obrazloženju rešenja tuženi organ naveo iz kog razloga i koje je kriterijume cenio prilikom izbora, a u kojoj situaciji tuženi organ nije morao obrazložiti svoju…; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. ODREĐIVANjE VISINE FIRMARINE; Kod imperativnog zakonskog ograničenja firmarine iz odredbe člana 15a stav 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, organ jedinice lokalne samouprave nije ovlašćen da utvrdi komunalnu taksu za isticanje firme u većem iznosu od zakonom propisane, bez obzira na način i iznos koji je u pogledu komunal…; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. VRSTA IZREČENE KAZNE ZA PREKRŠAJ KAO SMETNjA ZA ODOBRAVANjE NABAVKE ORUŽJA; Kažnjavanje za prekršaj protiv javnog reda i mira je smetnja za izdavanje odobrenja za nabavku oružja i onda kada je izrečena novčana kazna. ; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. NEPOTPUNI ZAHTEV I ODLUČIVANjE NA OSNOVU DOSTAVLjENIH DOKAZA; Nepotpunim zahtevom smatra se zahtev uz koji nisu podneti dokazi koji su potrebni za donošenje odluke.

Ukoliko je prvostepeni organ našao da stranka nije dostavila dokaze na osnovu kojih bi moglo biti doneto rešenje kojim joj se priznaje pravo, to ga ne oslobađa obaveze da, ocenom dokaza koje je str…; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. USLOVLjENOST ODLUKE O PRODUŽENjU PRIVREMENOG BORAVKA STRANCU PO OSNOVU SPAJANjA PORODICE; Od pravilnosti i zakonitosti rešenja po zahtevu jednog bračnog druga za produženje privremenog boravka zavisi pravilnost i zakonitost rešenja po zahtevu drugog bračnog druga za produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice – braka sa strancem na privremenom boravku.; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. PLAĆANjE NAKNADE ZA KORIŠĆENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA JAVNE PUTEVE, ŽELEZNIČKU INFRASTRUKTURU I VODNE OBJEKTE; Javni putevi, železnička infrastruktura i vodni objekti su zakonom definisana javna dobra, odnosno dobra u opštoj upotrebi za koja se ne može utvrđivati obaveza plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, niti se mogu utvrđivati merila za plaćanje naknade za korišćenje izgrađenog javnog građev…; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. PRAVO STRANKE NA PRAVNU ZAŠTITU; Kada dokazi u spisima predmeta upućuju na sumnju povodom datuma prijema pismena od strane lica kome je ono naslovljeno, to s aspekta mogućnosti korišćenja procesnih sredstava ne može ići na štetu stranke koja bi se reflektovala u odbačaju tužbe u upravnom sporu, već tužbu treba smatrati blagovremeno po…; (Upravni sud (RS))

22.12.2023. LICE KOJE JE OBVEZNIK POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE; Nema uticaja na odluku o porezu na registrovano oružje pravnosnažna krivična presuda kojom je to oružje oduzeto nekom licu ako se oružni list i dalje vodi na to lice.    ; (Upravni sud (RS))

22.12.2023. OSLOBOĐENjE OD OBAVEZE OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA DOPRINOSA; Starosni penzioner koji je osiguranik samostalne delatnosti, jer u skladu sa zakonom obavlja tu delatnost, obveznik je plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje od momenta upisa u advokatsku komoru. ; (Upravni sud (RS))

22.12.2023. OVLAŠĆENjA PRILIKOM OCENE DOKAZA U UPRAVNOM POSTUPKU; Ovlašćeno službeno lice može prilikom ocene dokaza da izvesne dokaze smatra vrednijim od drugih, a nekima  da uopšte ne pokloni  poverenje, ali u tom slučaju mora da obrazloži svoj izbor, pri čemu je dužno da zaštiti pravo stranke, ali i prava drugih lica i zakonom utvrđen interes, kao i da utvrdi ob…; (Upravni sud (RS))

22.12.2023. KORIŠĆENjE VIŠE PRAVNIH SREDSTAVA U UPRAVNOM POSTUPKU; Zakon o opštem upravnom postupku nijednom odredbom ne predviđa zabranu da se podnese više pravnih sredstava, pa je nezakonit nalog tuženog organa da se stranka opredeli samo za jedno od podnetih vanrednih pravnih sredstava.; (Upravni sud (RS))

25.12.2023. SADRŽINA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA; Iz sadržine zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja koji se upućuje organu javne vlasti mora jasno proizlaziti da se informacija traži u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. ; (Upravni sud (RS))

25.12.2023. MOMENAT PREMA KOME SE CENI OSNOVANOST ZAHTEVA; Osnovanost zahteva za korišćenje podsticaja u stočarstvu ceni se u momentu kada je zahtev podnet, a ne prema činjeničnom stanju kada je o zahtevu rešavano.; (Upravni sud (RS))

25.12.2023. POSTUPANjE U UPRAVNOM SPORU PO ZAHTEVU ZA KAŽNjAVANjE ZBOG NEPOSTUPANjA PO PRESUDI; Sud nije dužan da odlučuje o zahtevu stranke za izricanje novčane kazne zbog nepostupanja po presudi, jer se odluka o kažnjavanju donosi po službenoj dužnosti. ; (Upravni sud (RS))

25.12.2023. OBVEZNIK POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE; Lice je obaveznik poreza na registrovano oružje sve dok oružni list za oružje glasi na to lice. ; (Upravni sud (RS))

06.12.2023. OBRAZLOŽENjE OCENE DOKAZA U UPRAVNOM POSTUPKU; Sistem slobodne ocene dokaza u upravnom postupku nalaže potrebu da se nađe zaštita od eventualne zloupotrebe slobode koja po ovom načelu pripada organu koji vodi postupak.

Jemstvo da će organ nepristrasno oceniti dokaze leži i u njegovoj dužnosti da za svoju ocenu iznese razumljive razloge.

; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. TRENUTAK U UPRAVNOM POSTUPKU OD KOGA SE OCENjUJE POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Za ocenu osnovanosti navoda o povredi prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku merodavan je period od momenta podnošenja žalbe protiv prvostepenog rešenja.; (Ustavni sud (RS))

19.12.2023. PRIJEM U  CRNOGORSKO DRŽAVLjANSTVO; Crnogorsko državljanstvo prijemom ne može steći lice za koje postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore.; (Upravni sud (CG))

22.12.2023. PORESKI KREDIT NA NEPOKRETNOSTI U KOJOJ NIJE PRIJAVLjENO PREBIVALIŠTE; Nema osnova da obveznik ostvari pravo na poreski kredit iz člana 13. st. 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu za zgradu ili stan u kojoj nije prijavio prebivalište.; (Upravni sud (CG))

 

Obligaciono pravo

 

26.12.2023. ZASTARELOST ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE I UTVRĐIVANjE PROUZROKOVANjA ŠTETE RADNjOM KOJA SADRŽI ELEMENTE KRIVIČNOG DELA; Delovanje parničnog suda kada je ovlašćen da utvrdi kao prethodno pitanje da li je šteta prouzrokovana takvom radnjom koja u sebi sadrži elemente krivičnog dela nije usmereno na utvrđivanje krivične odgovornosti, koja se može utvrditi samo u krivičnom postupku, već da bi se eventualno primenila posebna …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.12.2023. PRAVO NA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE U VIDU TROŠKOVA LEČENjA U PRIVATNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI; Ne može se ostvariti pravo na naknadu materijalne štete koja se ogleda u troškovima lečenja u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, jer bi potrebna zdravstvena nega u državnoj zdravstvenoj ustanovi bila pružena na isti način kao u privatnoj zdravstvenoj ustanovi tako da se radi o troškovima koji nisu bili…; (Apelacioni sud (RS))

08.12.2023. ZAŠTITA OD EVIKCIJE; Odgovornost za pravne nedostatke u suštini upotpunjuje dejstvo kupoprodajnog ugovora kao teretnog pravnog posla, ali se ta odgovornost ne može protezati na duže vreme, jer bi se time štetno delovalo na sigurnost prometa. ; (Viši sud (RS))

08.12.2023. ZASTARELOST; Rok zastarelosti se navršava poslednjeg dana potrebnog za zastaru potraživanja, pa tužba podneta sledeći dan po proteku roka zastarelosti ne prekida njegov tok.; (Viši sud (RS))

08.12.2023. NEZAKONIT RAD I POSTOJANjE ŠTETE; Postojanje štete (osim štetne radnje – nezakonitog ili nepravilnog rada, osnova i uzročne veze), predstavlja jedan od uslova za naknadu.

Da bi postojao nezakonit rad tužene, mora da se utvrdi da li je tužena postupila po rešenju u celosti i da li je isplata vršena po pravosnažnom rešenju u skladu sa lim…; (Viši sud (RS))

11.12.2023. PRAVO NA REGRES OSIGURANIKA PREMA OSIGURAVAČU I ROK ZASTARELOSTI; Pravo osiguranika da od osiguravača zahteva naknadu osiguranik stiče momentom kada je treće oštećeno lice obeštetio, odnosno izvršio isplatu i od tog momenta počinje da teče rok zastarelosti ovog prava osiguranika prema osiguravaču.; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.12.2023. INSTITUT STICANjA BEZ OSNOVA; Bitni elementi koji čine sticanje bez osnova su umanjenje imovine jednog lica, uvećanje imovine drugog lica, korelacija između umanjenja i uvećanja imovine lica i odsustvo pravnog osnova koji bi pravno opravdao umanjenje i uvećanje imovine lica.

Pod osnovom kod sticanja bez osnova ne podrazumeva se kauza (osn…; (Ustavni sud (RS))

 

Stvarno pravo

 

01.12.2023. SVOJINSKI POLOŽAJ PRIPATKA; Pripadak čini sastavni deo glavne stvari i deli njegovu pravnu sudbinu, zbog čega vlasniku stambenog objekta pripada pravo svojine na pomoćnom objektu koji pripada tom stambenom objektu. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.12.2023. PUNOVAŽNOST PRENOSA SVOJINE I SAVESNOST; Da bi prenos bio punovažan, prenosilac stvari koja se prenosi u svojinu drugom licu mora i sam biti vlasnik u trenutku prenosa.

U slučaju višestrukih otuđenja nepokretnosti, savesnost može biti relevantna pravna činjenica od uticaja na ocenu sticanja prava svojine kupca nepokretnosti onda kada su svi…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. PRODAJA TUĐE STVARI; Ugovor o prodaji nije apsolutno ništav ako je prodata tuđa stvar ili ako je prodato sporno pravo.; (Apelacioni sud (RS))

14.12.2023. KOLIZIJA STANjA U EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI I STVARNOG STANjA; Kolizija između formalnog stanja u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti i stvarnog materijalnopravnog stanja kod ocene pitanja valjanosti sticanja prava svojine na nepokretnosti presuđuje se i rešava primenom načela morala, savesnosti i poštenja i načela zabrane zloupotrebe prava.; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. SAVESNOST DRŽAVINE; Oborena je zakonska pretpostavka savesnosti državine lica koja znaju da nisu jedini nosioci prava na vraćanje zemljišta. ; (Apelacioni sud (RS))

18.12.2023. LEBDEĆE, PLUTAJUĆE ZALIHE KAO PREDMET ZALOŽNOG PRAVA; Lebdeće, plutajuće zalihe su stvari određene po rodu odnosno ukupnost svih pokretnih stvari koje se nalaze na određenom prostoru.

Koncept plutajućih zaliha zasnovan je na tome da dužnik može te stvari slobodno otuđiti, kupac stiče te stvari bez tereta založnog prava, a zalogodavac je u obavezi da s…; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Porodično pravo

 

25.12.2023. OPREDELjENOST UDELA BRAČNIH DRUGOVA U ZAJEDNIČKOJ IMOVINI; Raspolaganje ugovorom o poklonu jednog bračnog druga na delu zajedničke imovine u korist drugog bračnog druga čiji je to udeo ukazuje da su takvim raspolaganjem opredeljeni njihovi udeli u zajedničkoj imovini. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.12.2023. URAČUNAVANjE U DOPRINOS IZDRŽAVANjU DETETA; Roditelju koji vrši roditeljsko pravo nad detetom u doprinos izdržavanju deteta svakako se računa i svakodnevno angažovanje na njegovoj nezi, čuvanju i vaspitavanju.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.12.2023. IZDRŽAVANjE DETETA; Obavezu izdržavanja maloletnog deteta nema samo roditelj koji je dužnik izdržavanja, već ta obaveza jednako stoji i na strani drugog roditelja koji vrši roditeljsko pravo nad detetom i dužan je toj obavezi udovoljiti, pa i na teret obima zadovoljenja sopstvenih potreba.

; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.12.2023. PROMENA VRŠENjA RODITELjSKOG PRAVA; Porodični zakon ne isključuje mogućnost promene vršenja roditeljskog prava, a odluka o vršenju roditeljskog prava može da se promeni ukoliko su se značajnije promenile okolnosti nakon donošenja te odluke.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.12.2023. PRAVO DECE NA ŽIVOT S RODITELjIMA; Pravo dece na život sa roditeljima podrazumeva da se svakom detetu obezbedi bezbedan život, kakvim se smatra život lišen rizika zanemarivanja.

Deca nisu kompetentna da daju ocenu o važnom i kompleksnom pitanju podobnosti roditelja koji je zavisan od alkohola da samostalno vrši roditeljsko pravo, a nije …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.12.2023. LIŠENjE RODITELjSKOG PRAVA; Prilikom donošenja odluke o lišenju roditeljskog prava, sud je dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta, a ne potrebama njegovih roditelja.

U proceni najboljeg interesa deteta, potrebno je uzeti mišljenje deteta preko stručne ustanove, s tim što mišljenje deteta ne mora da se podudari sa njegovim najbolj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. PRAVO STANOVANjA (HABITATIO); Pravo stanovanja, koje je propisano odredbom člana 194. Porodičnog zakona, predstavlja zakonodavnu meru za ostvarivanje prava deteta na dom kako bi mu se obezbedili životni uslovi potrebni za razvoj deteta zajemčeni članom 27. Konvencije o pravima deteta, koji podrazumevaju životni standard primeren fi…; (Apelacioni sud (RS))

 

Nasledno pravo

 

28.12.2023. PRIVIDNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Okolnost što je u ugovoru o doživotnom izdržavanju sa zakonskim naslednikom kao davaocem izdržavanja naznačena klauzula da je primalac izdržavanja imao volju da ostali zakonski naslednici ne naslede imovinu ne ukazuje na činjenicu da bi se moglo smatrati da taj ugovor predstavlja simulovani ugovor i da se…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

 

Stambeno pravo

 

07.12.2023. REŠENjE O DODELI STANA NA KORIŠĆENjE; Ukoliko rešenje kojim je stan dodeljen na korišćenje kasnije nije stavljeno van snage, tada rešenje o dodeli istog stana dugom licu ne može proizvoditi pravno dejstvo, jer je davalac stana već jedanput raspolagao tim stanom.; (Viši sud (RS))

07.12.2023. ODGOVARAJUĆI STAN; Ukoliko stan koji je u susvojini predlagača po svojoj strukturi takav da nije deljiv, ne može se smatrati odgovarajućim stanom u smislu Zakona o stanovanju.; (Viši sud (RS))

 

Radno pravo

 

21.12.2023. ČLANSTVO U ODBORU ZA UTVRĐIVANjE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA  I UDRUŽENjA POSLODAVACA SINDIKATA KOJI JE PODNEO ZAHTEV ZA PREISPITIVANjE REPREZENTATIVNOSTI DRUGOG SINDIKATA; Članstvo u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca sindikata koji je podneo zahtev za preispitivanje reprezentativnosti drugog sindikata ne utiče na zakonitost odluke o tom zahtevu ako taj odbor nije sazvao i održao sednicu niti je na toj sednici utvrđen i dat predlog…; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. PRIMENA ROKA ZA PREISPITIVANjE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA; Rok od tri godine iz Zakona o radu iz 2005. godine nakon koga je moguće preispitivanje reprezentativnosti sindikata primenjuje se i ako je reprezentativnost utvrđena pred sudom na osnovu Zakona o radu iz 2001. godine, a zahtev za preispitivanje je podnet nakon stupanja na snagu sada važećeg Zakona o rad…; (Upravni sud (RS))

 

Trgovinsko pravo

 

28.12.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA ČLANA KONZORCIJUMA ZA KUPOVINU DRUŠTVENOG KAPITALA; Za obaveze konzorcijuma stvorenog radi kupovine društvenog kapitala nastale  ugovorom zaključenim u njegovu korist odgovara konzorcijum, ali i njegovi članovi srazmerno učešću svakog od njih na aukcijskoj prodaji kapitala.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.12.2023. MOMENAT POSTOJANjA STEČAJNOG RAZLOGA; Stečajni razlog mora postojati u momentu otvaranja stečajnog postupka, bez obzira da li postoji na dan podnošenja predloga.; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.12.2023. PREUZIMANjE STEČAJNE MASE; Pravilna primena člana 105. Zakona o stečaju pre svega podrazumeva nesporno utvrđenje da stvar pripada stečajnoj masi stečajnog dužnika, a zatim i nesporno utvrđenje činjenice o tome ko je u posedu stvari.

; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.12.2023. OSTVARIVANjE PRAVA ZALOŽNOG POVERIOCA U STEČAJNOM POSTUPKU; Podnošenjem obaveštenja založni poverilac stiče pravo da učestvuje u stečajnom postupku, ali da bi ostvario pravo na isplatu iz cene ostvarene prodajom kojom je obuhvaćena nepokretnost opterećena zalogom neophodan preduslov je da je potraživanje prema njegovom dužniku dospelo. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.12.2023. NEPOSTOJANjE DEOBNOG BILANSA; Kada deobni bilans nije sačinjen ili ne može da se pronađe, svim dokaznim sredstvima se može dokazivati šta je kom privrednom subjektu pripalo.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.12.2023. DONOŠENjE REŠENjA O ZAKLjUČENjU STEČAJNOG POSTUPKA; Rešenje o zaključenju postupka stečaja donosi se onda kada se okončaju svi poslovi u postupku stečaja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.12.2023. POSLEDICE ZAKLjUČENjA STEČAJNOG POSTUPKA NAD STEČAJNOM MASOM; Zaključenje postupka stečaja nad stečajnom masom vodi brisanju stečajne mase iz registra stečajnih masa i gubitku stranačke sposobnosti stečajne mase u izvršnim i upravnim postupcima koji su u toku, stečajna masa prestaje da postoji i gubi pravni subjektivitet, prestaju zastupničko svojstvo i ovlašćenja…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.12.2023. USLOVI ZA DONOŠENjE REŠENjA O ZAKLjUČENjU STEČAJNOG POSTUPKA; Da li je stečajni upravnik nešto fakturisao i da li je potraživanje, zbog ponašanja stečajnog upravnika, zastarelo, nije od uticaja na odluku kojom se zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom, a nastavlja nad stečajnom masom. Ovi navodi mogu da se ističu kao primedbe stečajnom sudiji na radnje …; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.12.2023. NADLEŽNOST ZA IZMENU KONAČNE LISTE POTRAŽIVANjA; Stečajni sudija je nadležan da izvrši izmenu konačne liste potraživanja, kada se za to steknu zakonski uslovi.; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

 

15.12.2023. USLOVLjENOST I VISINA NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE AUTORSKOG PRAVA; Traženje naknade materijalne štete zbog povrede autorskog prava nije uslovljeno postavljanjem zahteva za utvrđenje povrede tog prava.

Visina naknade materijalne štete zbog neovlašćenog objavljivanja odnosno eksploatisanja fotografija ne zavisi od članstva njihovog autora u udruženju koje ima cenovnik korišć…; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. PRAVO NA ZAŠTITU INTEGRITETA DELA; Pravna zaštita autoru pruža se i za javno saopštavanje njegovog autorskog dela u izmenjenoj i za javno saopštavanje dela u nepotpunoj formi, iz čega sledi da se izmenjenost oblika odnosi na kvalitativni sadržaj dela, a nepotpunost oblika na njegove dimenzije, pa se naknada nematerijalne štete dosuđuje za …; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. TEHNIČKO UNAPREĐENjE; Zakon o patentima ne priznaje pravnu zaštitu tehničkom unapređenju, pa ono nije  zakonom zaštićeno pravo intelektualne svojine. ; (Apelacioni sud (RS))

 

Parnični postupak

 

28.12.2023. NEGATORNA TUŽBA; Negatorna tužba isključena je u slučajevima kada je treće lice ovlašćeno da uznemirava vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika u mirnom korišćenju stvari, odnosno u svim slučajevima u kojima je vlasnik ili pretpostavljeni vlasnik dužan da trpi tuđe uticaje na svoju stvar.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.12.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE PO PREDLOGU ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; U postupku po predlogu za ponavljanje postupka revizija protiv rešenja drugostepenog suda dopuštena je kad je tim rešenjem postupak ponavljanja pravnosnažno završen i kad su ispunjeni uslovi iz člana 403. Zakona o parničnom postupku.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KOD NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE; U parnicama za naknadu nematerijalne štete uspeh stranke u sporu ne ocenjuje se prema visini postavljenog novčanog iznosa, s obzirom na to da je to okolnost koja zavisi od slobodnog sudijskog uverenja, pa visina potraživanja i nije poznata stranci sve do okončanja postupka.; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KOD PRIZNANjA TUŽBENOG ZAHTEVA; Tužiocu pripadaju troškovi postupka do priznanja tužbenog zahteva.; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. OCENA DOKAZA; Slobodna ocena dokaza ne dozvoljava proizvoljnost, arbitrernost i slobodno zaključivanje.; (Apelacioni sud (RS))

07.12.2023. PREDLOG ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; O osnovanosti predloga za vraćanje u pređašnje stanje sud mora da odluči tek nakon što izvede dokaze koje je stranka predložola na okolnost da je propuštanje bilo opravdano. U suprotnom, sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana  374. stav 2. tačka 12. ZPP.; (Viši sud (RS))

07.12.2023. TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA; Činjenica da tužilac nije uspeo u celosti sa tužbenim zahtevom nije od uticaja na njegovo pravo na naknadu troškova postupka, imajući u vidu da je za deo zahteva za koji je uspeo, tužena svojim radnjama prouzrokovala vođenje ovog spora.; (Viši sud (RS))

07.12.2023. NADLEŽNOST SUDA; Odluka o izboru direktora predstavlja akt o izboru organa pravnog lica, donetog u vršenju osnivačkih prava, te se radi o sporu za čije je rešavanje nadležan viši sud.; (Viši sud (RS))

08.12.2023. USLOVI ZA DONOŠENjE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA; Nedolazak tuženog na ročište predstavlja samo procesni uslov za donošenje presude zbog izostanka.; (Viši sud (RS))

08.12.2023. SOLIDARNA NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA; Jedinstveni suparničar se ne može osloboditi obaveze da solidarno snosi troškove parničnog postupka tvrdnjom da nije prouzrokovao pokretanje spora, te da nije posebnim radnjama uvećao ove troškove.; (Viši sud (RS))

18.12.2023. UKIDANjE KLAUZULE PRAVNOSNAŽNOSTI I REŠENjE O ISPRAVCI; Ukoliko se iz bilo kojih razloga od strane prvostepenog suda pred kojim je vođen postupak, pravnosnažnost nezakonito ili nepravilno konstatuje tj. stavi potvrda pravnosnažnosti, sud je po zahtevu stranke ovlašćen da rešenjem ukine navedenu klauzulu – potvrdu pravnosnažnosti, ukoliko su za to ispunjeni…; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Izvršni postupak

 

07.12.2023. IZVRŠENjE – PASIVNA LEGITIMACIJA; Više javno tužilaštvo  u zahtevima za rehabilitaciju samo zastupa Republiku Srbiju, pa ne može biti označeno kao izvršni dužnik u izvršnom postupku naplate troškova iz rešenja o rehabilitaciji. ; (Viši sud (RS))

08.12.2023. ROK ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA PROTIVIZVRŠENjE; Ukoliko je izvršni dužnik protivizvršni poverilac uspeo sa ustavnom žalbom protiv pravnosnažne presude, rok za podnošenje predloga za protivizvršenje počinje da teče od dana dostavljanja sudske odluke u postupku ponovnog odlučivanja  izvršnom dužniku – protivizvršnom poveriocu, a ne od dana dostavljanja odl…; (Viši sud (RS))

08.12.2023. POTVRDA IZVRŠNOSTI I UREDNOST PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Ukoliko je  izvršni poverilac predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave podneo preko punomoćnika – advokata, a uz isti nije podneta izvršna isprava snabdevena potvrdom izvršnosti, to je podneti predlog za izvršenje neuredan, pa će biti odbačen.   ; (Viši sud (RS))

08.12.2023. NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANjE PO ŽALBI NA REŠENjE O IZVRŠENjU DONETE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE – ODLUKE PRIVREDNOG SUDA; Za odlučivanje po žalbi  na rešenje o izvršenju, koje je doneto na osnovu izvršne isprave – presude privrednog suda, stvarno je nadležan Privredni apelacioni sud.; (Viši sud (RS))

11.12.2023. ODMERAVANjE TROŠKOVA POSTUPKA OD STRANE JAVNOG IZVRŠITELjA U POSTUPKU IZVRŠENjA NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE; Prilikom donošenja odluke o troškovima izvršnog postupka punomoćnika izvršnog poverioca, javni izvršitelj treba da primeni važeću Advokatsku tarifu shodno vrednosti potraživanja iz podnetog predloga za izvršenje na osnovu celokupnog potraživanja iz izvršne isprave, tj. uzima se kao vrednost potraživanja z…; (Osnovni sud (RS))

05.12.2023. DONOŠENjE IZVRŠNE ISPRAVE OD STRANE SUDA KOJI VIŠE NE POSTOJI I OBRAZLOŽENOST ODLUKE; Ako se u situaciji donošenja izvršne isprave od strane suda, koji više ne postoji, izvršni sud nije bavio pitanjem primene pravila iz organizacionih zakona i analizom kretanja parničnog predmeta u kome je izvršna isprava doneta, a što je od značaja za podnošenje predloga za izvršenje bez izvršne isprave …; (Ustavni sud (RS))

 

Akti Evropskog suda za ljudska prava

 

05.12.2023. RADIO-DIFUZNO PREDUZEĆE B92 AD PROTIV SRBIJE (PREDSTAVKA BROJ 67369/16) – PRAVO NA PRIVATAN ŽIVOT I PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANjA – ČL. 8. I 10. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA; Relativno umerena priroda novčanih kazni ne bi bila dovoljna da negira rizik od zastrašujućih efekata na ostvarivanje prava na slobodu izražavanja.

S obzirom na visok nivo zaštite koji uživa štampa, moraju postojati izuzetne okolnosti da bi novine bile legitimno obavezane da objave povlačenje, izvinjenj…; (Evropski sud za ljudska prava)

 

Prekršajno pravo

 

01.12.2023. NEDOSTAVLjANjE PRVOSTEPENE PRESUDE BRANIOCU OKRIVLjENOG I BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Bitna povreda prekršajnog postupka koja je učinjena u postupku dostavljanja prvostepene presude – nedostavljanje prvostepene presude braniocu okrivljenog – ne predstavlja povredu na koju drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti, pa neotklanjanjem tog propusta drugostepenom presudom okrivljenom nije povređe…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. POVREDA PRAVA NA ODBRANU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU; Kada sud okrivljenom koji je negirao izvršenje prekršaja nije dao mogućnost da se izjasni na dokaz pribavljen tokom postupka, bilo na način da je pozvao okrivljenog da se izjasni na taj dokaz ili da ga dostavi okrivljenom na izjašnjenje, a na kom dokazu se zasniva zaključak suda da je okrivljeni učinio prekr…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.12.2023. DOSTAVLjANjE NEADEKVATNIH GARANCIJA; Vlasnik vozila upisan u saobraćajnu dozvolu će prekršajno odgovarati ukoliko se nije odazvao pozivu policijskog službenika niti je dostavio adekvatne garancije o svom boravku van zemlje.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.12.2023. OBAVEZA PRAVNOG LICA DA PRATI STANjE PUTNE MREŽE; Kako je osnivačkim aktom okrivljeno pravno lice obavezano i na praćenje stanja putne mreže, to je bilo obavezno da u svemu postupi i u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.12.2023. POSEBNO OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST NEKORIŠĆENjA VOZILA; To što okrivljeni nije upravljao vozilom, koje je nesporno sve vreme bilo parkirano, od trenutka kada mu je istekla registracija dok nije izvršio prekršaj, sud će ceniti kao posebno olakšavajuću okolnost.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.12.2023. DVA KUMULATIVNA USLOVA BIĆA PREKRŠAJA IZ ČLANA 177. STAV 8. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI; Izreka je nerazumljiva ukoliko nisu navedena oba obeležja prekršaja iz člana 177. stav 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.12.2023. OBRAZLOŽENjE PRESUDE BEZ BITNIH ELEMENATA; Ukoliko obrazloženje presude ne sadrži „ništa“ što je predviđeno članom 254. stav 4. Zakona o prekšajima, presuda će biti nerazumljiva.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

04.12.2023. NERAZUMLjIVOST PRESUDE U POGLEDU RADNjE IZVRŠENjA; Izreka presude je nerazumljiva kada se iz iste ne može zaključiti u čemu se sastoji radnja izvršenja prekršaja koju je preduzeo okrivljeni.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

04.12.2023. NEODGOVORNOST VLASNIKA ZAKUPLjENOG VOZILA; Okrivljeni nije kriv za prekršaj koji je izvršilo lice koje je iznajmilo vozilo, ukoliko je dostavio sve dokaze (ugovor o najmu, fotokopiju lične karte i vozačku dozvolu) da je vozilo tog dana bilo iznajmljeno.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.12.2023. USLOVI  ZA  VRAĆANjE  U   PREĐAŠNjE  STANjE; Kada predlog za vraćanje u pređašnje stanje kažnjeni ne podnese u roku od osam dana od dana prestanka uzroka zbog koga je propušten rok da podnese predlog za vraćanje u pređašnje stanje, niti  istovremeno s molbom preda žalbu, i  bez navođenja i jednog opravdanog razloga za vraćanje u pređašnje stanje iz člana…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.12.2023. OPRAVDAN  IZOSTANAK  OKRIVLjENIH  SA  ROČIŠTA; Kada su okrivljeno pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, uredno pozvani za dan 14. 9. 2023. godine, a istog dana 14. 9. 2023. godine, zaprimljeno opravdanje za izostanak sa ročišta koje je izdato okrivljenom koji se dana 13. 9. 2023. godine javio na pregled lekaru koji mu je utvrdio određenu dija…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.12.2023. VOŽNjA  BEZ  DOZVOLE; To što je okrivljeni naknadno stekao vozačku dozvolu ne otklanja postojanje prekršaja iz člana 330. stav 1. tačka 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, pošto ga je učinio pre izdavanja vozačke dozvole.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.12.2023. BRZINA KRETANjA I NEZAUSTAVLjANjE NA ZNAK CRVENOG SVETLA; To što je usled vlažnog kolovoza okrivljeni proklizao vozilom i nije se zaustavio ispred zaustavne linije semafora već je celom dužinom prošao semafor i zaustavio se na obeleženom pešačkom prelazu kada je bilo upaljeno crveno svetlo na semaforu,  ukazuje  da   brzinu kretanja vozila nije prilagodio usl…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.12.2023. ODNOS  PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI PRAVNOG I ODGOVORNOG LICA; Iako  nije dokazano da  je okrivljena KA konkretnom prilikom omogućila zaposlenoj BT da obavlja taksi delatnost konkretnim vozilom (a da nije posedovala taksi dozvolu za vozilo, niti taksi dozvolu za vozača), to ne znači da nema prekršajne odgovornosti okrivljenog pravnog lica, jer je okrivljena BT kao …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.12.2023. NEPOSTOJANjE  CARINSKOG  PREKRŠAJA; Kada je u konkretnom slučaju Carinarnica  donela  rešenje  kojim  nije   odbila   zahtev da se izmene podaci u JCI, nego je po istom postupila navodeći između ostalog da je zahtev uredan, razumljiv i jasan i da nema nikakvih prethodnih smetnji da se uzme u razmatranje, a do otkrivanja prekršaja je došlo …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

29.12.2023. NEVRAĆANjE REGISTARSKIH TABLICA U ZAKONSKOM ROKU I ZASTARELOST PREKRŠAJNOG GONjENjA; Vreme izvršenja prekršaja koji se sastoji postupanju suprotno odredbi člana 274. stav 1. ZOBS, nastaje protekom zakonskog roka u kom je okrivljeni mogao podneti zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, što je ujedno i rok u kom je okrivljeni trebalo da vrati registarske tablice nadležnom organu …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

29.12.2023. UPRAVLjANjE VOZILOM PO ISTEKU VAŽENjA REGISTRACIONE NALEPNICE I PREKRŠAJ U PRODUŽENOM TRAJANjU; Kada je okrivljeni u određenom vremenskom periodu upravljao vozilom nakon što je rok važenja registracione nalepnice istekao više od 30 dana, i tako u kontinuitetu, sa jedinstvenim umišljajem, istim vozilom i na istom prostoru, učinio više istih prekršaja, ispunjeni su uslovi za primenu instituta prekrša…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

29.12.2023. URUČENjE  POZIVA  KAO OBELEŽJE  PREKRŠAJA; Kada  je predmetni poziv SPI …, okrivljeno pravno lice  prema navodima zahteva primilo na adresi koja  prema podacima iz Agencije za privredne registre,  nema nikakve veze sa okrivljenim pravnim licem, nije dokazano  ni da su okrivljeni (pravno i odgovorno lice) izvršili ppekpšaj iz člana 326. stav 1…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

 

Sudska praksa – novembar 2023.

Ustavni sudovi

10.11.2023. POVREDA PRAVA NA PORODIČNI ŽIVOT U SLUČAJU NESTALOG DETETA; Suština povrede prava na porodični život se sastoji u reakciji i stavovima državnih organa kada im se na to skrene pažnja.

Utvrđivanje povrede prava na porodični život nije ograničeno na slučajeve gde je utvrđeno da je tužena država odgovorna za nestanak, već može da nastane i kada organi ne odgovor…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRIMENA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA; Primena presuda Evropskog suda za ljudska prava ne podrazumeva primenu pojedine presude kao precedenta. ; (Apelacioni sud (RS))

01.11.2023. ODLUČIVANjE O TROŠKOVIMA IZVRŠENjA PREKRŠAJNOG NALOGA; Budući da u troškove prekršajnog postupka spadaju i troškovi izvršenja, a da je prekršajni sud na čijem je području izdat prekršajni nalog nadležan za izvršenje tog naloga, isti sud je nadležan i za odlučivanje o troškovima izvršenja prekršajnog naloga.; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU; Odlučivanje o tužbi u upravnom sporu nakon tri godine i dva meseca ne može se smatrati efikasnim postupanjem, posebno ako u upravnom sporu nisu utvrđivane nove činjenice i izvođeni novi dokazi, već je odluka doneta na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom postupku.; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. PRETERANI FORMALIZAM; Preterani formalizam postoji ako se zbog označavanja grada i njegove gradske opštine kao stranke odbaci tužba.

Sudovi su obavezni da primene pravila postupka, izbegavajući i preterani formalizam koji bi ugrozio pravičnost postupka i preteranu fleksibilnost koja bi učinila bezvrednim (ništavim, bezna…; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. OBRAZLOŽENjE DRUGOSTEPENOG REŠENjA U IZVRŠNOM POSTUPKU I OZNAČAVANjE KONAČNOG OBIMA OBAVEZE IZDRŽAVANjA IZVRŠNOG DUŽNIKA U PREDLOGU ZA IZVRŠENjE; Paušalno je obrazloženje prema kome izvršni poverilac nije opredelio predlog za izvršenje saglasno izreci izvršne isprave pri čemu drugostepeni izvršni sud u svom rešenju nije obrazložio zbog čega i u kom delu predlog za izvršenje nije u saglasnosti sa izrekom izvršne isprave.

U procesnoj situaciji kad…; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. POGREŠNA POUKA O PRAVNOM LEKU I BLAGOVREMENOST USTAVNE ŽALBE; Podnosilac ustavne žalbe ne može da u ustavnosudskom postupku trpi štetne posledice po pitanju blagovremenosti ustavne žalbe zbog toga što je poukom o pravnom leku data mogućnost izjavljivanja žalbe protiv rešenja o odbačaju prigovora radi ubrzavanja postupka. ; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. PODNOŠENjE PRIGOVORA RADI UBRZAVANjA POSTUPKA; Prigovor radi ubrzavanja postupka podnosi se onom sudu pred kojim postupak teče u momentu podnošenja prigovora.; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. AKTI PROTIV KOJIH SE MOŽE IZJAVITI USTAVNA ŽALBA; U postupku po ustavnim žalbama predmet razmatranja mogu da budu akti kojima je konačno odlučeno o pravima i obavezama nekog lica. Rešenjem kojim se ukida prvostepeno rešenje bez vraćanja na ponovno suđenje, u suštini, konačno se odlučuje o tužbi. ; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. PRAVO NA PRISTUP SUDU; Pravom na pristup sudu daje se mogućnost da se ustanovi postupak pred nadležnim sudom radi eventualnog raspravljanja i odlučivanja o postavljenom zahtevu, kojim se konačno može odlučiti o pravima i obavezama nekog lica.

Ustanovljavanje postupka po tužbi moguće je i odlučivanjem o sukobu nadležnosti.

Ust…; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. RAZLOZI USTAVNE ŽALBE PROTIV REŠENjA O IZVRŠENjU; Pitanja zastarelosti i prekida zastarevanja potraživanja istaknuta u izvršnom postupku nisu pitanja koja su vezana za postupak iz koga potiče izvršna isprava, zbog čega se mogu isticati u postupku po ustavnoj žalbi kao povrede prava na pravično suđenje od strane izvršnog dužnika. ; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PRAVNE POSLEDICE NEIZJAŠNjAVANjA IZVRŠNOG POVERIOCA PREMA ČLANU 547. ZIO O TOME KO ĆE SPROVODITI IZVRŠENjE; Prelazne i završne odredbe, po svojoj pravnoj prirodi, imaju za cilj da urede odnose u jednoj oblasti u fazi prelaska s jednog pravnog režima na drugi pravni režim.

Odredbama  člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. godine ne vrši se povreda prava na pristup sudu, odnosno na odlučivanje s…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PODNOŠENjE TUŽBE PROTIV POSLODAVCA KOJI JE PRESTAO DA POSTOJI

; Povređeno je pravo na pristup sudu i pravo na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa ako se od tužioca zahteva da tužbu podnese protiv poslodavca koji je prestao da postoji. ; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. TRAJANjE UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA; Trajanje upravnog postupka kod ocene povrede prava na suđenje u razumnom roku računa se od njegovog pokretanja.

Ukupno trajanje upravnog postupka i upravnog spora od sedam godina i dva meseca, odlučivanje o zahtevu nakon isteka zakonskog roka i o žalbi posle dve godine i neefikasno postupanje suda u upra…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. KORIŠĆENjE NEDOZVOLjENOG PRAVNOG SREDSTVA; Korišćenjem nedozvoljenog pravnog sredstva, po pravilu, ne stiče se pravo na podnošenje ustavne žalbe. Iz tog razloga rok za njeno podnošenje počinje da teče od dana kada je podnosiocu ustavne žalbe dostavljena odluka koja je doneta po poslednjem dozvoljenom pravnom sredstvu.

Meritorno odlučivanje o nedozvolj…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PRAVO NA NEPRISTRASAN SUD; Testom subjektivne nepristrasnosti ispituje se ponašanje konkretnog sudije, odnosno postojanje ličnih predrasuda sudije koji je postupao/odlučivao u određenom predmetu.

Testom objektivne nepristrasnosti se utvrđuje da li je sud pružio dovoljne garancije za isključenje opravdane sumnje u svoju nepristras…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. OBRAZLOŽENOST RAZLOGA O PRISTRASNOSTI SUDIJE; Neulaganjem u spise predmeta podneska kojim je dovedena u sumnju nepristrasnost sudije koji je doneo ožalbenu presudu i neocenjivanjem takvih navoda povređeni su pravo na obrazloženu odluku i pravo na nepristrasan sud.   ; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. TRAJANjE STEČAJNOG POSTUPKA I POSTUPAK RESTITUCIJE; Trajanje stečajnog postupka od deset godina i četiri meseca prima facie ukazuje da taj postupak nije okončan u razumnom roku.

Faktički zastoj u unovčenju imovine koja je predmet restitucije samo u početku se može smatrati opravdanim, dok se višegodišnje trajanje postupka restitucije kao vid odugovlačenj…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. ROKOVI U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANjA; Neuzimanje u obzir specifičnih društvenih prilika tokom vanrednog stanja koje je od 15. marta do 6. maja 2020. godine trajalo zbog pandemije COVID-19, faktora koji su otežavali poštovanje zakonskih rokova i odredbi Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja, prema kojoj su rokovi u…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. RAZLOZI USTAVNE ŽALBE PROTIV REŠENjA O IZVRŠENjU; Pitanja dospelosti potraživanja iz izvršne isprave i pravnog dejstva izvršne isprave nakon što je pravnosnažno potvrđeno usvajanje plana reorganizacije nad izvršnim dužnikom nisu pitanja koja su vezana za postupak iz koga potiče izvršna isprava, zbog čega se mogu isticati u postupku po ustavnoj žalbi ka…; (Ustavni sud (RS))

30.11.2023. ZADRŽAVANjE STRANACA U TRANZITNIM ZONAMA MEĐUNARODNIH AERODROMA; Pojam lišenja slobode ne treba ograničiti samo na slučaj kada se neko lice nalazi u pritvoru ili zatvoru, odnosno kada se drži u ustanovi zatvorenog tipa, jer ono može da ima i brojne druge oblike.

Između lišenja i ograničenja slobode postoji samo razlika u stepenu ili intenzitetu, a ne i u prirodi i …; (Ustavni sud (RS))

30.11.2023. ODBIJANjE ULASKA STRANCA U REPUBLIKU SRBIJU I PRAVO NA PRAVNO SREDSTVO; Nedonošenje odluke o odbijanju ulaska stranca u Republiku Srbiju, koje je prethodilo njegovom zadržavanju u tranzitnom prostoru aerodroma, predstavlja povredu njegovog prava na pravno sredstvo, jer usled toga to lice nije imalo na raspolaganju pravno sredstvo kojim bi pobijalo zakonitost odbijanja ulaska i …; (Ustavni sud (RS))

30.11.2023. PREDLOG PREKRŠAJNOM SUDU ZA IZMENU PRAVNOSNAŽNE PRESUDE; Zahtev za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku može se podneti isključivo ako je reč o neusaglašenosti zakona sa Ustavom i relevantnim međunarodnim pravilima, a kada je prekršajni postupak protiv okrivljenog vođen i okončan zbog prekršaja propisanog opštim pravnim aktom jedinice lokalne samoupra…; (Ustavni sud (RS))

 

Krivično pravo

 

02.11.2023. NEISPRAVNA ROBA I PREVARNA NAMERA; Kada je okrivljeni u telefonskoj komunikaciji oštećenom izjavio da je mobilni telefon čiju je prodaju oglasio na internetu ispravan, a oštećenom potom isporučio neispravan mobilni telefon, nakon čega oštećeni sa njim više nije mogao da stupi u kontakt, kod okrivljenog je postojala namera da lažnim prik…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI – NOVCA PRONAĐENOG PRILIKOM PRETRESANjA; Od okrivljenog se na osnovu čl. 91. i 92. KZ-a, kao imovinska korist pribavljena krivičnim delom, može oduzeti sav novac koji je pronađen i privremeno oduzet prilikom pretresa njegovog stana, a za koji je tokom postupka utvrđeno da potiče od prodaje opojne droge.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.11.2023. IZMENA OPTUŽNOG AKTA I RELATIVNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONjENjA; Javni tužilac je ovlašćen da shodno oceni dokaza izvedenih na glavnom pretresu, izmeni činjenični opis dela u optužnom aktu i pravnu kvalifikaciju dela, pri čemu se i u odnosu na izmenjenu kvalifikaciju i relativnu zastarelost za to krivično delo, krivični postupak ima smatrati kao jedna celina u pogl…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.11.2023. NEOVLAŠĆENO NOŠENjE ORUŽJA I NAREDBA O LEGALIZACIJI ORUŽJA; Da bi naredba o legalizaciji oružja predstavljala osnov za isključenje krivičnog gonjenja kod neovlašćenog nošenja oružja, što je radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 348. stav 4. KZ-a, neophodno je da su radnje neovlašćenog nošenja preduzete u skladu sa ciljem legalizacije, odnosno pod takvom radnjom podra…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.11.2023. UVREDA UČINjENA PUTEM DRUŠTVENE MREŽE; U radnjama okrivljenog, koji je na svom „facebook“ nalogu objavio više tekstova sa uvredljivim rečima koje su se odnosile na privatnog tužioca, a koje reči objektivno posmatrano predstavljaju izjave omalovažavanja privatnog tužioca i nepoštovanje njegovog dostojanstva, i koje su kod njega izazvale osećaj uv…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.11.2023. POKUŠAJ UBISTVA; Činjenica da je okrivljeni po prethodnom dogovoru sa drugim okrivljenim izvršio predmetno krivično delo, pri čemu je sačekao oštećenog da izađe iz zgrade u kojoj stanuje, prišao mu iza leđa i sa udaljenosti od 3 – 4 metra ispalio više metaka, ukazuje da je okrivljeni bio svestan da na ovaj način oštećeno…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.11.2023. VIŠE RADNjI IZVRŠENjA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Kada je za postojanje krivičnog dela dovoljno preduzimanje jedne od više alternativno propisanih radnji izvršenja, a okrivljeni je kritičnom prilikom  preduzeo dve radnje izvršenja, to ova okolnost očigledno prevazilazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela, a zbog čega se ista može ceniti kao o…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.11.2023. NEVRŠENjE SLUŽBENE DUŽNOSTI OD STRANE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA; Kada postoje osnovi sumnje da je počinjeno bilo koje krivično delo, ovlašćeno službeno lice je u obavezi da kao policijski službenik preduzima službene mere i radnje u skladu sa zakonom, pa kad okrivljeni to nije učinio – nije obavestio policijsku ispostavu o predmetnom događaju, čime je onemogućen dalji…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.11.2023. RAZBOJNIŠTVO U POKUŠAJU I UGROŽAVANjE SIGURNOSTI; Kada je pretnja napadom na život i telo, koju je okrivljeni u konkretnom slučaju upotrebio prema oštećenoj, bila upravljena na oduzimanje tuđih pokretnih stvari a ne na ugrožavanje sigurnosti oštećene, radnjama okrivljenog su ostvarena obeležja krivičnog dela razbojništvo u pokušaju iz člana 206. stav 1. u…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.11.2023. IZVRŠNI POSTUPAK I ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI; Kada je u odnosu na protivpravnu imovinsku korist koja je izvršenjem krivičnog dela pribavljena privrednom društvu, u toku izvršni postupak u kojem je ono izvršni dužnik, a po predlogu oštećenog kao izvršnog poverioca, tada nema mesta primeni odredbi o oduzimanju imovinske koristi iz čl. 91. i 92. KZ-a…; (Apelacioni sud (RS))

23.11.2023. ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA NIJE BLANKETNO KRIVIČNO DELO; Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. KZ-a nije krivično delo sa blanketnom dispozicijom, pa stoga sud nije u obavezi da u opisu radnje krivičnog dela navede protivno kom materijalnom propisu je okrivljeni postupiio. ; (Apelacioni sud (RS))

23.11.2023. NEPRIPADAJUĆE REGISTARSKE TABLICE; Stavljanjem na nepripadajuće vozilo registarskih tablica koje su od strane nadležnog organa izdate za drugo vozilo, okrivljeni je napravio lažnu javnu ispravu i time izvršio krivično delo posebni slučajevi falsifikovanja isprave iz člana 356. tačka 5. u vezi člana 355. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

23.11.2023. PRODUŽENO KRIVIČNO DELO SPREČAVANjE I OMETANjE DOKAZIVANjA; Kada je krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336. stav 1. KZ-a  izvršeno primenom prinude, ono predstavlja krivično delo upravljeno protiv ličnosti, pa stoga više takvih krivičnih dela može činiti produženo krivično delo samo ako su izvršena prema istom licu.; (Apelacioni sud (RS))

27.11.2023. ZAHTEVANjE POKLONA I SVRŠENO KRIVIČNO DELO PRIMANjE MITA; Samim zahtevanjem poklona krivično delo primanje mita iz člana 367. stav 1. KZ-a se smatra dovršenim, a ukoliko učinilac preduzme i dalje radnje, pa i radnju primanja poklona, time je samo učinio više radnji istog krivičnog dela, što može biti od značaja prilikom odluke o krivičnoj sankciji.; (Apelacioni sud (RS))

27.11.2023. KRIVIČNO DELO LAKA TELESNA POVREDA I OVLAŠĆENI TUŽILAC; Ako sud nakon održanog glavnog pretresa u krivičnom postupku koji se vodi po optužnom aktu javnog tužioca, oceni da se u radnjama okrivljenog stiču zakonska obeležja krivičnog dela koje se goni po privatnoj tužbi, a oštećeni je krivičnu prijavu podneo u roku predviđenom za privatnu tužbu i u postupku …; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. PODSTREKIVANjE NA PRIMANjE MITA; Okrivljeni je krivično delo primanje mita iz člana 367. stav 1. KZ-a izvršio samim zahtevanjem poklona od drugog lica, pa se ne može smatrati da ga je to drugo lice, nuđenjem poklona koji mu je okrivljeni prethodno zahtevao, podstrekivalo na izvršenje ovog krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. UPRAVLjANjE VOZILOM KAO OPŠTEOPASNA RADNjA KOD KRIVIČNOG DELA IZAZIVANjE OPŠTE OPASNOSTI; Opšteopasna radnja može predstavljati vožnju, odnosno način na koji je okrivljeni upravljao vozilom, kada je u toku dana na magistralnom putu, bežeći od policije, okrivljeni udario u više policijskih vozila i skrenuo sa kolovoza nastavljajući kretanje, čime je izazvao opasnost za život i telo policijskih sl…; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. NEOVLAŠĆENO DRŽANjE OPOJNE DROGE RADI PRODAJE; Za radnju izvršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a koja se sastoji u neovlašćenom držanju opojne droge radi prodaje, nije neophodno da u izreci presude bude navedeno kome je konkretno okrivljeni nameravao da proda opojnu drogu, sa kim se dogovarao, i slično.; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. SVOJSTVO FAKTIČKI ODGOVORNOG LICA; Da bi lice imalo svojstvo faktički odgovornog lica potrebno je da je bilo faktički ovlašćeno da vrši određene poslove, pri čemu nije neophodno da postoji određeni  formalni akt preduzeća o poveravanju tih poslova.; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. POSTUPANjE U NUŽNOJ ODBRANI; Okrivljeni je postupao u nužnoj odbrani, a ne u njenom prekoračenju, kada je oštećeni prvi pucao u okrivljenog, budući da je odbrana okrivljenog u vidu pucanja iz vatrenog oružja bila neophodno potrebna za odbijanje napada i istovremeno srazmerna napadu imajući u vidu intenzitet napada, pri čemu okrivljeni,…; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. TEŠKA KRAĐA NA NAROČITO DRZAK NAČIN; Kada su okrivljene, obmanjujući oštećene, ulazile u njihove stanove, koristeći činjenicu da se radi o starijim osobama koje žive same, te pod izgovorom skidanja „crne magije“ ili uklanjanja „negativne energije“ vršile premetačinu u stanu ili zahtevale od oštećenih da im u tom cilju predaju zlatan nakit, koj…; (Apelacioni sud (RS))

30.11.2023. ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA; U radnjama okrivljenog stiču se sva bitna obeležja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. KZ-a, kada je u svojstvu direktora privrednog društva zaključio ugovore o kupoprodaji nepokretnosti u izgradnji, pri čemu je neke od nepokretnosti prodao i više puta, a novac naplaćen na …; (Apelacioni sud (RS))

14.11.2023. KRITIKA NOSIOCA JAVNE FUNKCIJE NA DRUŠTVENOJ MREŽI; Ne postoji uvreda kada je okrivljeni – predsednik sindikata kritikovao, bez namere omalovažavanja, nosioca javne funkcije u vezi njegove radnje koja se odnosi na javnu nabavku.; (Viši sud (RS))

 

Krivični postupak

 

01.11.2023. TROŠKOVI STRUČNOG SAVETNIKA; Kada se angažovanje stručnog savetnika odnosilo samo na krivično delo za koje je obustavljen krivični postupak prema okrivljenom, troškovi na ime nagrade stručnog savetnika se mogu izdvojiti iz ukupnih troškova postupka, te okrivljeni ima pravo na njihovu naknadu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.11.2023. POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA PRILIKOM PRETRESANjA; Potvrda o privremeno oduzetim  predmetima izdaje se licu od kog su predmeti oduzeti, što je u slučaju predmeta pronađenih i oduzetih prilikom pretresanja stana držalac stana, a za šta nije relevantno koje procesno svojstvo okrivljeni ima u tom trenutku. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. PRISUSTVO SVEDOKA DOKAZNOJ RADNjI PRETRESANjA; Prisustvo svedoka dokaznoj radnji pretresanja stana i drugih prostorija je činjenično pitanje koje se može utvrđivati iskazima svedoka na glavnom pretresu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. POSTAVLjANjE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI RADI ZAKLjUČENjA SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA; Nakon što je okrivljeni predložio pregovaranje o eventualnom zaključenju sporazuma o priznanju krivičnog dela, ali je, pošto je u smislu člana 74. tačka 8. ZKP poučen da mora imati branioca, izjavio da nije angažovao branioca i da ne želi to da učini, javni tužilac mu može postaviti branioca po službenoj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. ISKAZ POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KAO NEDOZVOLjEN DOKAZ; Iskaz svedoka – policijskog službenika – u  delu koji se odnosi na razgovor tog svedoka sa okrivljenim koji je obavljen pre pokretnja krivičnog postupka, u trenutku kada on nije imao svojstvo okrivljenog, predstavlja dokaz koji nije dozvoljen u skladu sa odredbama ZKP, pa se na takvom dokazu ne može zasni…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. UVIĐAJ MESTA; Javni tužilac vršenje uviđaja može poveriti policiji, a policija je ovlašćena da postupajući po primljenom obaveštenju izvrši uviđaj mesta događaja – kuće, kao mesta na kome se mogu pronaći predmeti i tragovi krivičnog dela, i da o tome sačini zapisnik koji sadrži podatke bitne za tok i sadržinu preduz…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. ODRŽAVANjE GLAVNOG PRETRESA U ODSUSTVU OKRIVLjENOG I OBAVEZNA ODBRANA; Održavanje glavnog pretresa u skraćenom postupku, u odsustvu uredno pozvanog okrivljenog kome se sudi za krivično delo za koje je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ne predstavlja suđenje u odsustvu, te stoga odbrana okrivljenog u toj procesnoj situaciji nije obavezna.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O ŽALBI NA PRESUDU; I onda kada sudija nije doneo meritornu odluku koja se pobija žalbom, ali je sproveo krivični postupak tokom kog su izvedeni skoro svi dokazi na kojima se ta odluka zasniva, postoji razlog za njegovo obavezno izuzeće prilikom odlučivanja o žalbi protiv takve odluke.  ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. NADLEŽNOST ZA VOĐENjE EKSTRADICIONOG POSTUPKA; Kada je zamolnicom strane države traženo izručenje okrivljenog zbog krivičnog dela organizovanog kriminala, za vođenje ekstradicionog postupka prema okrivljenom je na osnovu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, nadležan Viši sud …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. POSEBNE MERE ZA SPREČAVANjE VRŠENjA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA I ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“; Mere propisane Zakonom o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima ne predstavljaju krivičnu sankciju, već posebne mere koje se po sili zakona sprovode posle izvršenja kazne zatvora na učinioce krivičnih dela iz člana 3. tog Zakona, pa time što ih…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. PREDMET IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Time što je sud u izreci presude precizirao predmet kojim su oštećenom nanete lake telesne povrede, pri čemu je činjenični opis u izreci presude ostao u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva, optužba nije prekoračena.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.11.2023. TROŠKOVI PRED SUDOM PRAVNOG LEKA U SLUČAJU UKIDANjA PRVOSTEPENE PRESUDE; Donoseći odluku kojom je prvostepenu presudu ukinio i predmet vratio na ponovni postupak, sud pravnog leka nije mogao doneti i odluku o dužnosti plaćanja troškova koji su pred njim nastali, pa u tom slučaju zahtev za naknadu tih troškova se može postaviti i naknadno, jer će se o njima odlučivati u pono…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.11.2023. OTKAZIVANjE PUNOMOĆJA NA GLAVNOM PRETRESU I DUŽNOST BRANIOCA DA PRUŽA PRAVNU POMOĆ; Otkazivanjem punomoćja za odbranu od strane branioca na glavnom pretresu i davanjem usmenog punomoćja izjavom na zapisnik drugom braniocu, ne prestaje obaveza branioca koji je otkazao punomoćje za odbranu da pruža pravnu pomoć okrivljenom u narednih 30 dana, već ta obaveza prestaje samo u slučaju ako j…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. IZLAZAK VEŠTAKA NA LICE MESTA NAKON IZVRŠENOG VEŠTAČENjA; Izlazak veštaka na lice mesta nakon obavljenog veštačenja ne predstavlja uviđaj niti rekonstrukciju, već je to naknadni neposredni uvid radi preciziranja činjenica koje su već bile predmet veštačenja i koje samim tim predstavljaju deo tog veštačenja. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. VANBRAČNA ZAJEDNICA I SVOJSTVO PRIVILEGOVANOG SVEDOKA; Ako vanbračna zajednica svedoka i okrivljenog u trenutku njenog svedočenja u postupku protiv okrivljenog više ne postoji, svedok tada nema svojstvo privilegovanog svedoka i stoga organ postupka nije dužan da je pre ispitivanja upozori da ne mora da svedoči. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. PRETRESANjE VIŠE PROSTORIJA KOJE OKRIVLjENI KORISTI; Kada se naredba o pretresanju odnosi na zgradu i na sve prostorije čiji je okrivljeni korisnik, na osnovu ovakve naredbe ovlašćena službena lica policije imaju mogućnost da izvrše pretres i više prostorija u toj zgradi ukoliko postoje naznake da ih okrivljeni koristi.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. URAČUNLjIVOST OKRIVLjENOG I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Sud može u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima da precizira izreku presude u pogledu smanjenja stepena uračunljivosti okrivljenog, čime optužba nije prekoračena, jer se takvom izmenom u činjeničnom opisu radnje izvršenja krivičnog dela ne otežava procesni položaj okrivljenog. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. PREPOZNAVANjE LICA I REDOSLED PREDUZIMANjA DOKAZNIH RADNjI; Redosled preduzimanja dokaznih radnji nije od uticaja na njihovu zakonitost, pa se tako radnja prepoznavanja lica od strane oštećenog može preduzeti nakon što je okrivljeni već saslušan.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. UPOZNAVANjE SA ISKAZOM SVEDOKA KOJI SE NE MOŽE PRONAĆI; Kada se prisustvo svedoka na glavnom pretresu ne može obezbediti, jer se oni ne mogu pronaći, to predstavlja opravdan razlog da se sud, i bez saglasnosti stranaka, upozna sa sadržinom njihovih iskaza datim pred javnim tužiocem.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“ I JEDINSTVENA KAZNA; Kada je okrivljenom prvom prvostepenom presudom za jedno krivično delo izrečena uslovna osuda, na koju odluku se žalila samo odbrana, dok je za drugo oslobođen optužbe, na koju odluku se žalilo tužilaštvo, pa je nakon ukidanja te presude, u ponovnom postupku, za oba krivična dela osuđen na kazne zatvo…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. TROŠKOVI DOVOĐENjA SVEDOKA; Da bi svedok snosio troškove svog dovođenja ukoliko ih je prouzrokovao svojom krivicom, sud ga posebnim rešenjem mora obavezati na snošenje tih troškova.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. TROŠKOVI PREDISTRAŽNOG POSTUPKA; U slučaju izabranog branioca, troškovi koje je okrivljeni imao za odbranu u predistražnom postupku su troškovi krivičnog postupka o kojima odlučuje sud, a na čiju naknadu okrivljeni ima pravo kada troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.11.2023. SPECIJALNO PUNOMOĆJE ZA NAPLATU SVIH TROŠKOVA; Putem specijalnog punomoćja advokata je moguće ovlastiti da zahteva od suda naplatu troškova nastalu angažovanjem i ranije angažovanih advokata.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.11.2023. PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA BRANIOCA; Okrivljeni imaju pravo na naknadu stvarnih troškova prevoza njihovih branilaca od kancelarije do suda.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.11.2023. TROŠKOVI POSTUPKA I ODBACIVANjE OPTUŽNOG AKTA38612-262; Odbacivanje optužnog akta iz razloga nastupanja kod okrivljenog teške bolesti zbog koje trajno ne može učestvovati u postupku, predstavlja formalni akt kojim se ne rešava krivičnopravna stvar, budući da se krivični postupak može nastaviti na zahtev nadležnog tužioca kada prestanu razlozi koji trajno spr…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.11.2023. OBAVEŠTAVANjE BRANIOCA O SEDNICI VEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA; Drugostepeni sud je povredio zakon na štetu okrivljenog kada njegovog branioca nije obavestio o sednici veća na kojoj je odlučivano o žalbi branioca okrivljenog protiv prvostepene presude kojom je okrivljenom izrečena kazna zatvora, iako je branilac to zahtevao u blagovremeno izjavljenoj žalbi na prvoste…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.11.2023. ODLUČIVANjE O PRITVORU KAO RAZLOG ZA OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE; Obrazlažući postojanje opravdane sumnje u rešenju o produženju pritvora okrivljenom, sudija je izrazio visok stepen jasnoće u pogledu krivice okrivljenog,  u većoj meri nego što je to neopohodno za donošenje odluke o pritvoru, a kako opravdana sumnja predstavlja kvalitet sumnje koji opravdava podizanje optužbe…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.11.2023. EKSTRADICIJA I PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA; Okolnost da je okrivljeni u krivičnom postupku zbog krivičnog dela za koje je ekstradiran Republici Srbiji, osuđen za blaže krivično delo u odnosu na ono na koje se odnosila molba stranoj državi za njegovo izručenje, nije od uticaja na zakonitost presude.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.11.2023. ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA DONETE PRE ODLUKE USTAVNOG SUDA U VEZI ČLANA 262. STAV 2. ZKP; U odnosu na odluke o zahtevima za naknadu troškova koje su donete pre Odluke Ustavnog suda kojom je utvrđeno da odredba člana 262. stav 2. ZKP nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom, može se podneti predlog za izmenu pojedinačnog akta o kojem odlučuje organ koji je taj akt …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.11.2023. SLUŽBENA BELEŠKA POLICIJE KAO DOKAZ U POSTUPKU; Službene beleške granične policije iz kojih je sud utvrdio samo objektivne činjenice vezano za kretanje saobraćaja na graničnom prelazu i koje sadrže opis preduzetih zakonitih radnji policijskih službenika do kojih su došli operativnim radom – opservacijom, ne predstavljaju nezakonite dokaze, već isprav…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.11.2023. POVREDA ZABRANE PREINAČENjA „NA GORE“; Drugostepeni sud pobijanu presudu ispituje samo u granicama koje su date u žalbi, pa kada se žalbom ne pobija odluka o krivičnoj sankciji koja je okrivljenom izrečena prvostepenom presudom, drugostepeni sud ne može okrivljenog osuditi na  novčanu kaznu u iznosu većem nego što ga je osudio prvostepeni …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.11.2023. POBIJANjE ŽALBOM UTVRĐENOG ČINjENIČNOG STANjA I ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“; Kada je javni tužilac prvostepenu presudu pobijao zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, navodeći da je pogrešan zaključak prvostepenog suda u pogledu pravne kvalifikacije dela, takva žalba javnog tužioca je u sebi sadržala i žalbu zbog povrede krivičnog zakona iz člana 439. tačka 2. Z…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.11.2023. IZVOĐENjE ZAKLjUČAKA NA OSNOVU INDICIJA; U odsustvu neposrednih dokaza, do potrebnih zaključaka sud može doći na osnovu posrednih dokaza – indicija i slobodnog sudijskog uverenja, ali uz uslov da se kreće u granicama logičnog i razumnog zaključivanja, i na način da se utvrde takvi činjenični zaključci koji isključuju mogućnost drugačijeg činjeničn…; (Apelacioni sud (RS))

14.11.2023. OBAVEZA SUDA DA OTKLONI RAZLIČITOSTI U NALAZIMA VEŠTAKA; Ne mogu se koristiti delovi dva neusaglašena nalaza veštaka.; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. EVIDENCIJA OSTVARENE TELEFONSKE KOMUNIKACIJE; Evidenciju ostvarene telefonske komunikacije policija može pribaviti po osnovu naloga sudije za prethodni postupak, a ne postupajući po zahtevu javnog tužioca za prikupljanje potrebnih obaveštenja.; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. IZVEŠTAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KAO NEDOZVOLjEN DOKAZ; Naknadno pribavljen izveštaj Centra za socijalni rad za potrebe krivičnog postupka, nakon što se oštećena u tom postupku izjasnila da ne želi da svedoči, ne može se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

14.11.2023. NEPOTPUNO REŠENjE O PRITVORU ZBOG RANIJE OSUĐIVANOSTI; Rešenje o određivanju pritvora zbog ranije osuđivanosti mora da se obrazloži i to kako u pogledu činjenice ranije osuđivanosti tako i neophodnosti takve mere.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. UČESTALE POSETE BRANIOCA OKRIVLjENOM U PRITVORU I TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA; Sud neće dosuditi sve troškove na ime posete branioca okrivljenom ukoliko su iste bile učestale.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. KORIŠĆENjE KRIVIČNE PRIJAVE U KRIVIČNOM POSTUPKU; Iako krivična prijava ne može da se koristiti kao dokaz, činjenica da je prvostepeni sud samo izvršio uvid u istu, a kasnije na osnovu krivične prijave nije utvrđivao činjenično stanje, takvo postupanje prvostepenog suda ne utiče na zakonitost odluke.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. TAČNO ODREĐENA OVLAŠĆENjA SUDA U FAZI PREISPITIVANjA OPTUŽNOG AKTA; U fazi ispitivanja optužnog akta sud će odbiti optuženje samo ako u dispozitivu optužnog akta nisu navedena sva zakonska obeležja bića krivičnog dela, odnosno njegovi subjektivni i objektivni elementi. ; (Viši sud (RS))

17.11.2023. NAKNADA ZA SLUŽBENU ODBRANU; Pravilnik o visini nagrade za rad advokata po službenoj dužnosti ostaje na snazi do donošenja novog pravilnika, te njegovo dejstvo ne prestaje po samom zakonu donošenjem novog Zakona o advokaturi.; (Viši sud (RS))

30.11.2023. DRŽAVLjANSTVO KAO RAZLOG ZA PRODUŽENjE EKSTRADICIONOG PRITVORA; Činjenice da je okrivljeni dvojni strani državljanin koji u Republici Srbiji nema prijavljeno ni prebivalište ni boravište, daju osnova za zaključak da je u pitanju okrivljeni koji je životno vezan za druge zemlje, a što predstavlja relevantan i dovoljan razlog za produženje ekstradicionog pritvora na osnovu o…; (Ustavni sud (RS))

 

Upravno pravo

 

08.11.2023. OPRAVDAN INTERES JAVNOSTI DA ZNA; Ličnosti i događaji za koje postoji opravdan interes demokratske javnosti da sazna i komentariše su: govor političara o vojnicima iz Drugog svetskog rata, postupanje sudija u određenom predmetu u pogledu lica koje optuženo za zlostavljanje dece, učešće člana opštinskog veća u debati o dodeli subvencija…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. KONTEKST U KOME JE OBJAVLjENA FOTOGRAFIJA I OVLAŠĆENjE ZA NjENO OBJAVLjIVANjE; Ako su informacije u tekstu u kome su objavljene fotografije nedopuštene, kontekst u kome su te fotografije objavljene čini da interes javnosti za njihovo objavljivanje nije bio pretežan.

Sama činjenica da je neka strana u ranijim prilikama sarađivala sa štampom ne može poslužiti kao argument da se ona l…; (Apelacioni sud (RS))

16.11.2023. KOMUNALNA USLUGA ISPORUKE VODE; Odlučne činjenice kod ocene postojanja obaveze plaćanja računa za isporučenu vodu se tiču okolnosti da li je isporuka izvršena i da li je tuženi koristio tu uslugu u skladu sa propisima koji regulišu tu vrstu komunalne delatnosti i to Zakonom o komunalnim delatnostima, Odlukom o distribuciji i prečišća…; (Apelacioni sud (RS))

16.11.2023. POJAM JAVNE LIČNOSTI U OKVIRU JAVNOG INFORMISANjA; Javne ličnosti su osobe koje obavljaju javne funkcije ili se koriste javnim izvorima prihoda i šire govoreći sve one osobe koje imaju ulogu u javnom životu, u politici, ekonomiji, umetnosti, naučnoj sferi, sportu ili bilo kom drugom području.; (Apelacioni sud (RS))

15.11.2023. ISPLATA PENZIJE; Pravo na penziju predstavlja stečeno pravo, te obustava isplate penzije predstavlja štetu nastalu nezakonitim radom u smislu člana 172. Zakona o obligacionim odnosima.; (Viši sud (RS))

01.11.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Zahtev za zaštitu prava u postupku javnih nabavki može podneti ponuđač koji ima realni interes da podnese taj zahtev, pod uslovom da je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama.; (Upravni sud (RS))

22.11.2023. SADRŽINA DISPOZITIVA; Dispozitiv zaključka mora da sadrži i odluku organa u vezi sa troškovima koji, sa razloga iznetih u obrazloženju, tužiocu nisu priznati.; (Upravni sud (RS))

22.11.2023. REŠENjE KOLEGIJALNOG ORGANA; Zakonom o opštem upravnom postupku nije propisano da rešenje kolegijalnog organa treba da sadrži imena i prezimena njegovih članova.; (Upravni sud (RS))

22.11.2023. UPOZNATOST SA ČINjENICOM DA JE O ZAHTEVU STRANKE ODLUČENO; Činjenica da je stranka podnela zahtev organu ne podrazumeva i da je ona upoznata sa činjenicom da je po tom zahtevu odlučeno, već se takvo saznanje zasniva isključivo na nesumnjivom utvrđenju činjenice da je upravni akt stranci dostavljen u skladu sa zakonom.; (Upravni sud (RS))

23.11.2023. UPOTREBA JEZIKA I PISMA U UPRAVNOM POSTUPKU; Podnošenje zahteva na srpskom jeziku koji je svojeručno potpisan i nestavljanje primedbe na zapisnik i njegovo potpisivanje ukazuju da je stranka koristila jezik i pismo koje razume. ; (Upravni sud (RS))

23.11.2023. IZDAVANjE LIČNE KARTE BEZ UZIMANjA BIOMETRIJSKIH PODATAKA; Propisi o ličnoj karti ne predviđaju mogućnost izdavanja lične karte bez uzimanja biometrijskih podataka, zbog čega verska ubeđenja, prigovor savesti i razlozi subjektivne prirode nemaju uticaja na to.   ; (Upravni sud (RS))

23.11.2023. VISINA KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANjE FIRME; Nije moguće utvrditi komunalnu taksu za isticanje firme u većem iznosu od zakonom propisanog, bez obzira na način i iznos koji je u pogledu komunalne takse utvrđen odlukom o lokalnim komunalnim taksama, osim ako je pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva.

Poslovna jedinica, odnosno ogranak i pr…; (Upravni sud (RS))

23.11.2023. PRAVO ZAINTERESOVANE JAVNOSTI NA UPRAVNI SPOR; Zainteresovana javnost koja tvrdi da je došlo do kršenja prava u zaštiti nepokretnih kulturnih dobara ima pravo na postupak preispitivanja pred sudom u upravnom sporu, u cilju pobijanja materijalne i procesne zakonitosti bilo kog pojedinačnog upravnog akta.; (Upravni sud (RS))

23.11.2023. PRIMENA ZAKONA PRILIKOM IZDAVANjA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZGRADNjU OBJEKATA U GRANICAMA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA; Ministarstvo nadležno za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja dužno je da u postupku izdavanja posebne građevinske dozvole za izvođenje pripremnih radova na izgradnji takvog objekta, pored uslova propisanih odredbama Zakona o pl…; (Upravni sud (RS))

24.11.2023. AKTI KOJI SU POTREBNI ZA ODOBRAVANjE IZVOĐENjA PRIPREMNIH RADOVA ZA GRAĐENjE KOJI MOGU NARUŠITI SVOJSTVA NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA; Izvođenje pripremnih radova za građenje koji mogu narušiti svojstva nepokretnog kulturnog dobra ne može biti odobreno bez saglasnosti nadležnog organa, čak i kada je taj organ utvrdio uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite. ; (Upravni sud (RS))

24.11.2023. LICE KOME JE ODOBRENO VRŠENjE ZAŠTITNIH ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA I ISTRAŽIVANjA; Odobrenje ustanovi zaštite da vrši zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja na nepokretnom kulturnom dobru ne ovlašćuje drugo lice da na tom dobru izvodi prethodne i pripremne radove.  ; (Upravni sud (RS))

24.11.2023. NADLEŽNOST ZA DONOŠENjE ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA; Ako je odluku o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja donelo opštinsko veće, a ovaj organ nema rukovodioca, odluku o raspodeli sredstava treba da donese to veće kao kolegijalni organ, dok tu odluku potpisuje predsedavajući ovog or…; (Upravni sud (RS))

24.11.2023. NASTANAK POREZA NA IMOVINU; Kada na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, pored prava svojine konstituisanog u korist određenog lica, ne postoji i pravo, državina ili korišćenje iz člana 2. stav 1. tačka 2. do 8. Zakona o porezima na imovinu konstituisano u korist lica koje nije imalac prava svojine, porez na imovinu pl…; (Upravni sud (RS))

27.11.2023. ZUP KOJI SE PRIMENjUJE NA VANREDNA PRAVNA SREDSTVA U POSTUPCIMA NA KOJE SE PRIMENjIVAO ZUP IZ 1997. GODINE; ZUP iz 2016. godine ne sadrži odredbe koji omogućavaju primenu ZUP-a iz 1997. godine na okončane postupke u slučaju korišćenja  vanrednih pravnih sredstava.; (Upravni sud (RS))

27.11.2023. POSTUPANjE PO PODNESKU UZ KOJI NISU PODNETI DOKAZI; Podnesak stranke sa zahtevom za priznavanje određenog prava, uz koji stranka nije podnela ni ukazala na dokaze bez kojih se ne mogu utvrditi činjenice od kojih zavisi priznavanje prava, a nije to učinila ni po pozivu organa, ne može se smatrati neurednim podneskom koji sprečava postupanje organa, već se…; (Upravni sud (RS))

27.11.2023. BRISANjE ZABELEŠKE LEKARA; Zabeleška koju je lekar upisao u rubriku „dijagnoza“ je informacija koja predstavlja subjektivnu ocenu lekara i nema potrebne elemente da bi se mogla smatrati podatkom o ličnosti.; (Upravni sud (RS))

27.11.2023. PRINCIP OPREDELjENOSTI TROŠKOVA I UPRAVNI SPOR; Princip opredeljenosti troškova, u smislu odredbe člana 163. stav 2. ZPP-a, znači da u zahtevu za njihovu naknadu, pored specifiranih – precizno (opredeljeno) označenih procesnih radnji preduzetih u upravnom sporu, mora biti jasno specifirana (opredeljena) i vrsta troškova za koje se traži naknada, jer j…; (Upravni sud (RS))

28.11.2023. INSTITUT ZASTARELOSTI ADMINISTRATIVNOG IZVRŠENjA; Institut zastarelosti administrativnog izvršenja nije propisan nijednom odredbom Zakona o opštem upravnom postupku iz 1997. godine.; (Upravni sud (RS))

28.11.2023. UTICAJ ODLUKE USTAVNOG SUDA NA ODLUČIVANjE O IZDAVANjU TAKSI DOZVOLA; Osnov za drugačije odlučivanje u upravnoj stvari odbijanja zahteva za izdavanje taksi dozvole zbog broja registrovanih taksi vozila većeg od propisanog može predstavljati odluka Ustavnog suda o utvrđenoj neustavnosti odredbe Odluke o taksi prevozu kojom se taj broj ograničava. ; (Upravni sud (RS))

17.11.2023. ZASTARELOST NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE; Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine zastareva u roku od pet godina iz člana 114. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Obligaciono pravo

 

16.11.2023. POČETAK ROKA ZASTARELOSTI REGRESNOG ZAHTEVA I NjEGOVO TRAJANjE; Rok zastarelosti regresnog zahteva Garantnog fonda prema vlasniku neosiguranog vozila počinje teći sa isplatom naknade štete oštećenom licu. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.11.2023. ODGOVORNOST REPUBLIKE SRBIJE ZA MATERIJALNU ŠTETU USLED NEMOGUĆNOSTI NAPLATE POTRAŽIVANjA PREMA PRIVATIZOVANOM PREDUZEĆU; Odgovornost Republike Srbije za materijalnu štetu koja je za poverioca nastala usled nemogućnosti naplate potraživanja postoji kod dužnika koji je preduzeće sa većinskim društvenim ili državnim kapitalom zbog toga što je Republika Srbija donetim zakonima i njihovim izmenama i dopunama kontinuirano vrš…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.11.2023. NEDOSTATAK MOTIVA I NAMERE DAREŽLjIVOSTI; Raspolaganje celokupnom pokretnom imovinom u korist poklonoprimca koji ne živi sa poklonodavcem i ne bavi se poljoprivredom uz zadržavanje prava plodouživanja na poklonjenim nepokretnostima i zaključenje ugovora o poklonu u vreme kada postoji pravnosnažna obaveza poklonodavca u većem iznosu koju nije dobro…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.11.2023. ODNOS IZMEĐU ZAHTEVA  NA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE  U VISINI VREDNOSTI RADOVA POTREBNIH ZA OTKLANjANjE UOČENIH NEDOSTATAKA I ZAHTEVA ZA ČINIDBU KOJA SE SASTOJI U OBAVEZI OTKLANjANjA UOČENIH NEDOSTATAKA; Naručilac radova ne može sa uspehom isticati zahtev za naknadu štete u visini vrednosti radova potrebnih za otklanjanje uočenih nedostataka na građevinskom objektu  zbog kojih delo nije neupotrebljivo, odnosno kad posao nije izvršen u suprotnosi sa izričitim uslovima ugovora, već je  dužan da dopusti p…; (Apelacioni sud (RS))

09.11.2023. POSTOJANjE ALTERNATIVNE OBAVEZE; Da bi postojala alternativna obaveza potrebno je da se obaveze razlikuju po predmetu, a ne po nekim drugim svojstvima.; (Apelacioni sud (RS))

15.11.2023. DEPOZIT KOD ZAKUPA NEPOKRETNOSTI; Zakupodavac može u drugom postupku da traži naknadu štete zbog prevremenog raskida, ali nije ovlašćen da se samovoljno naplati iz depozita koji nije dat kao obezbeđenje trajanja ugovora.; (Viši sud (RS))

17.11.2023. UPOZORENjE JAVNOG BELEŽNIKA; Kada se traži solemnizacija ugovora o prometu nepokretnosti sagrađenih bez odobrenja za izgradnju pre novembra 2015. godine, javni beležnik je dužan da u smislu odredbe člana 4a Zakona o prometu nepokretnosti upozori ugovorne strane na posledice zaključenja ovakvog ugovora i da to upozorenje unese u ugov…; (Viši sud (RS))

17.11.2023. PRAVO NA ISPLATU NAKNADE IZ OSIGURANjA I NjEN OBIM; Na pravo na isplatu naknade iz osiguranja bez uticaja je činjenica da li je osiguranik popravio oštećeno vozilo i da li je on nakon nastanka štete i dalje njegov vlasnik.

Iznos troškova popravke vozila u koju je uračunat porez na dodatu vrednost predstavlja realnu štetu za osiguranika, pa je bez uticaj…; (Privredni apelacioni sud (RS))

17.11.2023. PRELAZ OSIGURANIKOVIH PRAVA PREMA ODGOVORNOM LICU NA OSIGURAVAČA (SUBROGACIJA); Činjenica da nije sačinjen zapisnik MUP-a o uviđaju saobraćajne nezgode ne sprečava prelazak prava prema licu odgovornom za nastanak štete sa osiguranika na osiguravača.; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.11.2023. TUŽBA OŠTEĆENOG PREMA OSIGURANIKU I OBAVEZA OSIGURAVAČA; Svrha zakonskog uređenja direktne tužbe oštećenog prema osiguravaču je u tome da treće lice koje je pretrpelo štetu za koju je odgovorno lice koje je osigurano od odgovornosti bude brže i što sigurnije obeštećeno, pre svega podnošenjem direktnog zahteva osiguravaču.

Odredba iz člana 940. Zakona o obl…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.11.2023. IZBOR PRAVNOG PUTA ZA OSTVARENjE POTRAŽIVANjA; Na poveriocu je izbor da li će svoje dospelo potraživanje namirivati u izvršnom postupku, kao postupku pojedinačnog namirenja, ili u postupku stečaja, kao postupku kolektivnog namirenja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Stvarno pravo

 

29.11.2023. NAČIN OSTVARIVANjA NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST; Ne može se tražiti naknada za eksproprisanu neporetnost ako se pravo na vraćanje imovine, odnosno obeštećenje ostvaruje po odredbama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.11.2023. TRAJANjE SAVESNOSTI DRŽAVINE KOD ODRŽAJA; Savesnost državine mora da postoji za sve vreme roka potrebnog za održaj.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.11.2023. ADAPTACIJA STANA KAO NAČIN STICANjA SVOJINE; Adaptacija stana nije građenje, pa nema uslova za sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu na ovaj način. ; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA NOSILACA PRAVA ZAJEDNIČKE SVOJINE; Nosioci prava zajedničke svojine na zajedničkim delovima zgrade aktivno su legitimisani da potražuju naknadu štete na tim delovima zgrade.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRIMENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA NA SNAZI DO 6. 4. 1941. I NAČIN PROTIVLjENjA KORIŠĆENjU POSLUŽNOG DOBRA; Postoji mogućnost, ali ne i obaveza da se pravna pravila i zakoni i drugi propisi koji su bili na snazi do 6. aprila 1941. godine, uz ispunjenost ostalih uslova, primenjuju u onim slučajevima gde u važećem zakonodavstvu postoji pravna praznina.

Kada protivljenje vlasnika poslužnog dobra korišćenju njegov…; (Apelacioni sud (RS))

27.11.2023. REŠENjE O ODUZIMANjU IZ POSEDA RANIJIH VLASNIKA NACIONALIZOVANOG NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA UZ PRAVIČNU NAKNADU; Rešenje o oduzimanju iz poseda ranijih vlasnika nacionalizovanog neizgrađenog građevinskog zemljišta uz pravičnu naknadu i predaji u posed opštini radi stambene izgradnje ne predstavlja rešavanje o imovinskopravnim odnosima, tj. to rešenje nije doneto u stvari iz sudske nadležnosti.; (Upravni sud (RS))

17.11.2023. RAZLIČITI REŽIMI KORIŠĆENjA NA ISTOJ STVARI; Nije moguće na jednom predmetu uspostaviti dva različita režima korišćenja, odnosno istovremeno zajedničko pravo korišćenja i sukorisničko pravo.; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.11.2023. RAZLIKA FORMALNE I FAKTIČKE EKSPROPRIJACIJE; Faktička eksproprijacija ne predstavlja alternativu formalno sprovedenoj eksproprijaciji, jer dovodi do pravne nesigurnosti i izaziva neizvesnost kod ranijih sopstvenika nepokretnosti povodom pravnih posledica ovakve radnje organa javne vlasti.

Novčana naknada kod faktičke eksproprijacije ne može s…; (Ustavni sud (RS))

 

Porodično pravo

 

16.11.2023. REDOSLED OBAVEZE IZDRŽAVANjA DETETA  – PRAVO NA REGRES  I KAMATU; Prvo su roditelji dužni da izdržavaju svoje dete, a tek ukoliko nemaju sredstava  za život ta obaveza može nastati za druge srodnike. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.11.2023. NAJBOLjI INTERES DETETA I DUŽNOST POSTUPANjA U SKLADU S NjIM; Interes deteta je pravni standard, a postupanje u skladu sa najboljim interesom deteta podrazumeva donošenje odluke na način na koji bi dete za sebe odlučilo kada bi za to bilo sposobno.

Lica koja su u sporu oko održavanja ličnih odnosa sa detetom dužna su, u najboljem interesu deteta čije pravo na poro…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.11.2023. PRIVREMENA MERA – NASILjE U PORODICI I POVERAVANjE DETETA; Neophodno je odrediti privremenu meru zabrane uznemiravanja i približavanja tužilji u situaciji kada  je tuženi tužilju i njihovo dete zaključao u stanu  i nije im dozvoljavao slobodno kretanje.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. PRIVREMENA MERA –  NASILjE U PORODICI; O privremenoj meri u porodičnom pravu sud obično odlučuje na osnovu dostavljenih pismenih dokaza, medicinske dokumentacije, dokaza o intervencijama MUP-a i mišljenja Centra za socijalni rad.; (Viši sud (RS))

24.11.2023. OGRANIČENO TRAJANjE PRIVREMENE MERE – NASILjE U PORODICI; Privremena mera može biti određena do pravnosnažnog okončanja postupka koji je u toku, ali i kraće, u zavisnosti od konkretne situacije shodno čl. 456. ZIO. Kada je u pitanju nasilje u porodici trajanje privremene mere je ograničeno na  godinu dana  prema Porodičnom zakonu (čl. 198. stav 3).

Prvostepe…; (Viši sud (RS))

24.11.2023. NASILjE U PORODICI – PRIVREMENA MERA PRE IZJAŠNjENjA TUŽENOG; Moguće je odrediti privremenu meru i pre dostave predloga za određivanje privremene mere  i nalaza Centra za socijalni rad  tuženom. ; (Viši sud (RS))

24.11.2023. PRIVREMENA MERA – POVERAVANjE DETETA; Sud može odlučiti privremenom merom o poveravanju i prebivalištu deteta radi najboljeg interesa detete na osnovu procene Centra za socijalni rad i pri tom ne postoji obaveza suda da sasluša maloletno dete pre donošenja odluke o privremenoj meri.; (Viši sud (RS))

 

Nasledno pravo

 

29.11.2023. PRIKRIVANjE NEKOG DRUGOG UGOVORA; Neispunjavanje stroge zakonske forme ugovora o doživotnom izdržavanju i uslova sadržine u pogledu jasno definisanih i trajnih obaveza izdržavanja u nepravom ugovoru o doživotnom izdržavanju, kao i nedostatak naslednopravne komponente, ukazuju da prividan ugovor ne prikriva neki drugi ugovor.   ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.11.2023. ISKLjUČENjE IZ NASLEĐA; Volja ostavioca da potpuno ili delimično isključi naslednika iz nasleđa  i  oduzme mu prava na nužni deo, mora biti izražena na nesumnjiv način u testamentu, iz razloga taksativno navedenih u zakonu prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona o nasleđivanju („Službeni glasnik SRS“, br. 52/74, 1/80 i 25/82).

…; (Apelacioni sud (RS))

 

Stambeno pravo

 

08.11.2023. ZAŠTITA PRAVA NA DOM; Garantovana je zaštita prava na dom licu koje sa svojom porodicom živi dugi niz godina u određenoj nepokretnosti, a onaj koji traži iseljenje nije dokazao da to lice ima mogućnost da stekne drugi dom ili da se nastani u drugom domu.; (Apelacioni sud (RS))

17.11.2023. OTKUP STANA; Pravo na otkup izvire iz samog zakona, a ne prava svojine prethodnika zbog čega kod ovog sticanja preovlađuju elementi originernog, a ne derivativnog sticanja. Kako za originerno sticanje (sticanje po osnovu zakona, nasleđivanja i odlukom državnog organa) upis nije nužan uslov, ono nastaje zaključenjem ugo…; (Viši sud (RS))

 

Radno pravo

 

23.11.2023. NEDOSTAVLjANjE DOKAZA O ISPUNjENOSTI USLOVA IZ OGLASA; Nije nepotpuna prijava na javnom oglasu za postavljenje zamenika načelnika opštinske uprave ako se dokumentacija o ispunjenosti uslova jednog kandidata već nalazi u evidenciji tog organa, niti se u tom slučaju radi o privilegovanom položaju tog lica. ; (Upravni sud (RS))

 

Trgovinsko pravo

 

20.11.2023. ODGOVORNOST KONTROLNOG ČLANA U STEČAJU; Ukoliko je privredno društvo brisano iz registra nakon nastupanja pravnih posledica otvaranja stečajnog postupka nad njegovim kontrolnim članom, a poverilac brisanog društva nije mogao podneti prijavu potraživanja u tom stečajnom postupku zbog proteka roka za preduzimanje te radnje, taj poverilac ne može …; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.11.2023. PREUZIMANjE STEČAJNE MASE; Primenom odredbe člana 84. Zakona o stečajnom postupku o preuzimanju stečajne mase može se preuzimati samo ona imovina koja nesporno pripada stečajnom dužniku, a ne i ona oko koje postoji spor, jer je to u skladu sa prirodom samog stečajnog postupka kao vanparničnog postupka, pa se primenom navedene …; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.11.2023. TROŠKOVI KOJI SE NAMIRUJU NAKON PRODAJE IMOVINE KOJA JE PREDMET OBEZBEĐENjA RAZLUČNIH POVERILACA; Od cene ostvarene prodajom imovine koja je predmet obezbeđenja razlučnih poverilaca, na teret razlučnog poverioca mogu se namiriti samo oni troškovi koji su u neposrednoj vezi sa tom imovinom i prodajom. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.11.2023. POSTAVLjANjE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA; Sudu se ne može nametati uloga staratelja privrednog društva koji će periodično postavljati društvu privremenog zastupnika za nepredvidljivo dug vremenski period po zahtevu jednog ili drugog člana privrednog društva i uz protivljenje drugog u prvostepenom i žalbenom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.11.2023. NAMIRENjE NAKON PRODAJE IMOVINE KOJA JE PREDMET OBEZBEĐENjA RAZLUČNIH POVERILACA; Troškovi koji se tiču procene imovine i oglašavanja su troškovi za koje se umanjuje ostvarena cena nakon prodaje imovine koja je predmet obezbeđenja razlučnih poverilaca, jer se oni direktno odnose na prodaju.

Na osnovu člana 133. stav 10. Zakona o stečaju koji je važio do 12. 8. 2014. godine, a koji …; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.11.2023. REŠENjE O PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA; Rešenje o prodaji imovine stečajnog dužnika ne može da sadrži konstataciju o tome ko je bio nosilac prava na nepokretnosti pre prodaje.

Kada se donosi rešenje o prodaji imovine stečajnog dužnika, sa stečajnog dužnika prenose se na kupca ona prava koja su bila predmet prodaje i u onom obimu u kome su…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.11.2023. KONAČNA VISINA NAGRADE KADA JE U ISTOM STEČAJNOM POSTUPKU POSTUPALO VIŠE STEČAJNIH UPRAVNIKA; U situaciji kada je u istom stečajnom postupku postupalo više stečajnih upravnika, a na završnom ročištu između njih ne postoji dogovor koliki procenat kome od njih treba od konačne nagrade da pripadne, stečajni sudija će odlučiti kom stečajnom upravniku koliki deo konačne nagrade pripada, saglasno ob…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.11.2023. VRSTE NAGRADE STEČAJNOG UPRAVNIKA; Kod nagrade stečajnog upravnika potrebno je da se razlikuju nagrada kod namirenja razlučnog poverioca, preliminarna nagrada i konačna nagrada.

Nagrada za namirenje razlučnog poverioca nije preliminarna nagrada, pa samim tim i nije deo konačne nagrade.

Konačna nagrada o kojoj se raspravlja na završno…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.11.2023. UKIDANjE MORATORIJUMA U STEČAJNOM POSTUPKU; Prvi i osnovni uslov za ukidanje moratorijuma na određivanje i sprovođenja prinudnog izvršenja protiv stečajnog dužnika, odnosno nad njegovom imovinom jeste da predlog bude podnet od strane razlučnog, odnosno založnog poverioca, a što može zavisiti i od toga da li je imovina koja je predmet razlučnog ili…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.11.2023. DUŽNOST POKRETANjA STEČAJNOG POSTUPKA; U slučaju kada postoji stečajni razlog i kada je podnet predlog od strane ovlašćenog predlagača, sud je dužan da pokrene postupak stečaja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.11.2023. NAČIN GLASANjA POVERILACA U STEČAJNOM POSTUPKU U JEDNOJ KLASI POVERILACA; Nije proizvoljno zaključivanje sudova da glasanje razlučnih poverilaca koji imaju običnu većinu potraživanja ukazuje da plan reorganizacije nije prihvaćen ako se nisu izričito izjasnili za usvajanje podnetog plana reorganizacije i ako su se izričito izjasnili protiv njegovog usvajanja.   ; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. RESTRUKTURIRANjE I REORGANIZACIJA; Nema mesta bilo kakvom poistovećivanju niti dovođenju u vezu pravnog instituta restrukturiranja sa pravnim institutom reorganizacije.; (Ustavni sud (RS))

 

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

 

29.11.2023. USLOVI ZA ZAŠTITU AUTORSKOG PRAVA; Originalnost i postojanje forme u kojoj je ispoljeno dva su osnovna elementa svakog autorskog dela, a što je potrebno dokazati veštačenjem da bi neko lice imalo pravo na zaštitu autorskog prava, jer sud za to ne raspolaže stručnim znanjem. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.11.2023. PRAVNI OSNOV ZAHTEVA KOD NEOVLAŠĆENOG OBJAVLjIVANjA AUTORSKOG DELA; Objavljivanjem autorskih dela bez označavanja njihovog autora prouzrokuje se šteta, pa zahtev za isplatu novčanog iznosa iz takvih činjenica ne spada u sticanje bez osnova. ; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. USLOVI AUTORSKOPRAVNE ZAŠTITE; Autoru pripada pravo na autorskopravnu zaštitu nezavisno od činjenice odakle i u kojoj formi je njegova fotografija preuzeta, kao i nezavisno od odsustva saznanja o tome ko je autor i da li je ona objavljena kao deo kolaža sastavljenog od delova više fotografija.; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. ISKLjUČIVA PRAVA AUTORA; Prava autora zakonom propisana kao isključiva isključuju mogućnost drugih da bez dozvole autora preduzimaju radnje koje čine sadržinu tih prava, a postupanje suprotno tome sankcionisano je mogućnošću traženja utvrđenja povrede prava i naknade štete.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. ZASTARELOST NAKNADE ZA KORIŠĆENjE FONOGRAMA; Naknada za korišćenje fonograma plaća se za kalendarsku godinu za koju je utvrđeno da je određeno lice neovlašćeno koristilo fonograme, pa se naknada za takvo korišćenje naplaćuje u jedinstvenom iznosu za svaku godinu zasebno i takvo potraživanje se ne može smatrati povremenim potraživanjem u smislu odr…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. ORIGINALNOST NASLOVA AUTORSKOG DELA; Naslov autorskog dela nije jedini aspekt originalnosti, pa ne mora da predstavlja originalnu autorsku tvorevinu iz člana 3. Zakona o autorskom i srodnim pravima. ; (Apelacioni sud (RS))

 

Parnični postupak

 

30.11.2023. PRESTANAK TOKA ROKA ZA PODNOŠENjE TUŽBE U VREME VANREDNOG STANjA; Rok za podnošenje tužbe koji je prestao da teče za vreme vanrednog stanja od 15. 3. 2020. do 6. 5. 2020. godine, nakon ukidanja vanrednog stanja i prestanka važenja dana 6. 5. 2020. godine Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. 3. 2020. godine, ima se produžiti za…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.11.2023. POSEBNA REVIZIJA I POGREŠNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA; Do primene instituta posebne revizije ne dovodi svaka pogrešna primena materijalnog prava već samo ona koja je od opšteg značaja za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i obezbeđenje standarda pravičnog suđenja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. OBRAZLOŽENOST ODLUKE; Drugostepeni sud može navesti sopstvene razloge za odluku u cilju davanja obrazložene odluke. ; (Apelacioni sud (RS))

09.11.2023. PLAĆANjE SUDSKIH TAKSI I NjIHOVA NAKNADA U OKVIRU TROŠKOVA POSTUPKA; Obaveza da se plati sudska taksa meri se Taksenom tarifom koja je sastavni deo Zakona o sudskim taksama, ali se naknada tog troška na teret suprotne strane odmerava prema postignutom uspehu, odnosno dosuđenom iznosu.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRAVNI LEK PROTIV NALOGA I OPOMENE ZA PLAĆANjE SUDSKE TAKSE; Pravni lek nije dozvoljen protiv naloga i opomene za plaćanje sudske takse.

Lice koje smatra da je greškom prvostepenog suda pozvano da plati taksu kao takseni obveznik i kome je opomenom ili nalogom naloženo da plati taksu uz upozorenje na pravne posledice neplaćanja u smislu prinudne naplate taksene …; (Apelacioni sud (RS))

16.11.2023. USLOVI ZA DONOŠENjE PRESUDE ZBOG PROPUŠTANjA; Nisu ispunjeni uslovi za  donošenje presude zbog propuštanja  ukoliko je za utvrđenje odlučnih činjenica neophodno izvesti dokaz saslušanjem tužioca, jer tada nije ispunjen uslov  iz čl. 350. stav 1. tačka 3. ZPP-a da  osnovanost tužbenog zahteva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi.; (Apelacioni sud (RS))

01.11.2023. UKIDANjE KLAUZULE PRAVNOSNAŽNOSTI; Pravilnost i zakonitost presude ne može biti predmet razmatranja po zahtevu za ukidanje potvrde pravnosnažnosti, već se ovo pitanje može razmatrati samo u postupku po pravnim lekovima na presudu.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. PONAVLjANjE POSTUPKA; Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka ima se računati od dana dostavljanja odluke kojom je parnični postupak konačno okončan. ; (Viši sud (RS))

15.11.2023. DOKAZIVANjE U POSTUPKU ZA SMETANjE DRŽAVINE; U postupku za smetanje državine, sud je ovlašćen da otkloni izvođenje dokaza, ukoliko se ovim dokazima ne bi mogle da utvrde druge činjenice bitne za odlučivanje, imajući posebno u vidu hitnost postupka.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. DOKAZIVANjE; Kada tužilac već uz tužbu dostavi dokaze iz kojih proističe verovatnost njegovih navoda u pogledu osnova i visine tužbenog zahteva, tada se dokazna aktivnost tuženog ne može svesti na osporavanje tvrdnji tužioca bez dostavljanja i predlaganja drugih dokaza, već je i tuženi, kao i tužilac, dužan da svoje t…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. TERET DOKAZIVANjA VISINE DUGOVANOG KOD KOMUNALNIH USLUGA; U sudskom postupku za naplatu potraživanja po osnovu komunalnih usluga, teret dokazivanja visine i datuma dospelosti naknade za komunalne usluge leži na tužiocu, kao javnom komunalnom preduzeću koje se bavi pružanjem komunalnih usluga.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. KAMATA NA TROŠKOVE POSTUPKA; Ukoliko je izvršna isprava doneta pre stupanja na snagu člana  47a Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“ br.106/2015, 106/2015, autentično tumačenje 113/2017 – autentično tumačenje i 54/19) koji je počeo da se primenjuje od 1. 1. 2020. godine, izvršni poverilac nema pravo na kamatu na tr…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. IZVRŠENjE REŠENjA O TROŠKOVIMA POSTUPKA PRE PRAVNOSNAŽNOSTI; Ukoliko rešenje o troškovima postupka nije sadržano u presudi, na isto se ne mogu primeniti odredbe člana 368. Zakona o parničnom postupku o nastupanju izvršnosti pre pravnosnažnosti, te ga nije moguće naplatiti u smislu navedenog člana.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Da bi se sud upustio u ocenu osnovanosti predloga za vraćanje u pređašnje stanje, odnosno u njegovu urednost, najpre mora da oceni da li je predlog podnet blagovremeno.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. ČLAN 313. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU; Postavljanje pitanja iz člana 313. Zakona o parničnom postupku je u funkciji eventualnog signala strankama da u kasnijim fazama postupka, a u smislu odredbe člana 314. ZPP, dostave ili predlože izvođenje nekog dokaza za čije su postojanje saznale kao rezultat prethodno sprovedenog dokaznog postupka.; (Viši sud (RS))

17.11.2023. PRIJEMNIK POTRAŽIVANjA IZ STEČAJNE MASE KAO POVERILAC; Na tužiocu leži teret dokazivanja da se kao prijemnik potraživanja iz stečajne mase može legitimisati kao poverilac tog potraživanja.; (Viši sud (RS))

16.11.2023. NAČELO DISPOZICIJE U PARNIČNOM POSTUPKU I PARNIČNE RADNjE; Načelo dispozicije jedno je od osnovnih načela parničnog postupka, a sastoji se u tome što je zakonodavac ostavio strankama mogućnost da svojom voljom utiču kako na pokretanje postupka tako i na njegov razvoj, kao i obim raspravljanja u istom.

Parnična radnja je svako relevantno držanje procesnih subjekat…; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.11.2023. ATRAKCIJA MESNE NADLEŽNOSTI U TOKU I POVODOM STEČAJNOG POSTUPKA; Sintagma iz člana 58. Zakona o parničnom postupku „u toku i povodom sudskog i administrativnog izvršnog postupka odnosno u toku i povodom stečajnog postupka“ ne označava kumulativno postavljene uslove, već do nepotpune atrakcije dolazi u svim situacijama kada se inicira parnični postupak u toku traja…; (Privredni apelacioni sud (RS))

17.11.2023. STVARNA NADLEŽNOST NAKON OTVARANjA STEČAJA; Za suđenje nakon otvaranja postupka stečaja nadležan je privredni sud pred kojim se sprovodi postupak stečaja, jer otvaranje postupka stečaja dovodi do atrakcije nadležnosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

17.11.2023. USLOV ZA UREDNU DOSTAVU PISMENA; Da bi se primenila odredba člana 140. stav 3. Zakona o parničnom postupku o dostavljanju pribijanjem pismena nužno je da tužba tuženom bude uredno dostavljena u skladu sa članom 141. tog zakona.; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Izvršni postupak

 

15.11.2023. OSPORAVANjE OSNOVA POTRAŽIVANjA U IZVRŠNOM POSTUPKU; U žalbi na rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave ne može se sa uspehom osporavati potraživanje utvrđeno izvršnom ispravom.                                                                             ; (Viši sud (RS))

15.11.2023. IZJAŠNjENjE PO ČLANU 547. ZIO; Podnesak izvršnog poverioca, predat uz žalbu, ne može se smatrati valjanim izjašnjenjem u smislu člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ukoliko se na njemu ne nalazi prijemni pečat suda, niti je izvršni poverilac pored istog dostavio potvrdu o prijemu pošiljke ili povratnicu, iz kojih bi se moglo utv…; (Viši sud (RS))

17.11.2023. POSTUPANjE PO PRIGOVORU NA REŠENjE O IZVRŠENjU DONETOM NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE; Sud se u parničnom postupku nastalom po izjavljivanju prigovora na rešenje o izvršenju donetom na osnovu verodostojne isprave bavi samo pitanjem da li je potraživanje tužioca osnovano ili ne, a ne prigovorima i zahtevima koji se mogu isticati u izvršnom postupku, odnosno pitanjima koji su od uticaja na ure…; (Viši sud (RS))

 

Vanparnični postupak

 

17.11.2023. PRAVNI INTERES ZA IZJAVLjIVANjE ŽALBE U POSTUPKU RASPRAVLjANjA ZAOSTAVŠTINE; Lice koje ima potraživanje prema nasledniku, a ne prema ostaviocu, nema pravni interes za podnošenje žalbe na rešenje o nasleđivanju, već svoje potraživanje može ostvariti u drugom postupku.; (Viši sud (RS))

 

Prekršajno pravo

 

07.11.2023. DOKAZI KOJI TERETE OKRIVLjENOG I POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Kada okrivljenom koji je negirao izvršenje prekršaja, od strane prekršajnog suda uopšte nije omogućeno da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete, i to dokazima koje je sud pribavio tokom postupka, a na kojima se presuda zasniva, okrivljenom je povređeno pravo na odbranu čime je učinjena bitna…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. ODLUKA U FORMI REŠENjA I BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Kada je drugostepeni prekršajni sud žalbu branioca okrivljenog odbio i prvostepenu presudu potvrdio rešenjem, a ne presudom, time je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka, a što je bilo od uticaja na donošenje zakonite odluke.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.11.2023. NEISKORIŠĆAVANjE ZAKONSKIH OVLAŠĆENjA OKRIVLjENOG TOKOM POSTUPKA; Nije povređeno pravo na odbranu okrivljenom koji je imao sve raspoložive mogućnosti da aktivno sudeluje prilikom sudskog procesa, ali se svojim pravima nije koristio.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.11.2023. BEZNAČAJNI PROPUST SUDA NIJE POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Samo značajni propusti suda mogu dovesti do povrede prava na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. NEZAKONITO DONETA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA; Sud je bitno povredio odredbe prekršajnog postupka jer je doneo oslobađajuću presudu, uprkos kontradiktornim izjavama svedoka, koje nisu otklonjene pre donošenja presude.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. NEPRENOSIVOST PRENOŠENjA PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI; Prekršajna odgovornost odgovornog lica u pravnom licu je lična i ona se ne može preneti ugovorom na druga lica.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PREKRŠAJNI NALOG I PREKLUZIVNI ROK ZA DOSTAVLjANjE IZJAVE O KORIŠĆENjU VOZILA; Overena izjava o korišćenju vozila od strane lica koje je zapravo napravilo prekršaj mora da se preda u zakonskom roku od 8 dana od dana prijema prekršajnog naloga, a ne posle 2 godine.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. IZVOĐENjE RELEVANTNIH DOKAZA OD STRANE SUDA; Sud vodi postupak i odlučuje koje dokaze treba izvesti kako bi se potpuno utvrdilo činjenično stanje, vodeći računa da izvođenje dokaza svede na one koji su zaista važni za razjašnjenje nekog događaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. IZBEGAVANjE ODUGOVLAČENjA POSTUPKA; Sud neće da nalaže grafološko veštačenje potpisa na povratnici ukoliko se ne radi o ličnoj dostavi, jer bi takvim veštačenjem samo došlo do odugovlačenja postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. KVALIFIKACIJA HLADNOG ORUŽJA ZAVISI I OD NAMENE; Iako po zakonu šrafciger nije hladno oružje on bi u zavisnosti od situacije mogao da se kao takvo upotrebi.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PLAĆANjE PROTIVVREDNOSTI PREDMETA PREKRŠAJA I APSOLUTNA ZASTARELOST; Sud ne može okrivljene da obaveže na plaćanje protivvrednosti predmeta prekršaja kada nastupi apsolutna zastrelost postupka.  ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PREKID ZASTARELOSTI; Prekid zastarelosti može izvršiti samo sud svojim radnjama, a ne i podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. OBAVEZA SUDA DA NAĐE PRAVU MERU PREDMETA DOKAZIVANjA; Za efikasnost prekršajnog postupka od posebnog značaja je da sud nađe pravu meru predmeta dokazivanja i da dokaze svede na one koji su zaista važni za razjašnjenje nekog događaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

24.11.2023. TERET DOKAZIVANjA; Teret dokazivanja obeležja prekršaja opisanih u izdatim prekršajnim nalozima i prekršajne odgovornosti, je  na izdavaocu tih prekršajnih naloga.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

24.11.2023. PREINAČENjE  PRESUDE; Kada u toku postupka nastupi zastarelost za njegovo vođenje, drugostepeni sud će odlučujući po izjavljenoj žalbi, donetu prvostepenu presudu preinačiti i doneti rešenje o obustavi postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.11.2023. NEPOSTOJANjE OSNOVA ZA USVAJANjE MOLBE ZA POVRAĆAJ U PREĐAŠNjE STANjE; Pošto je prvostepena  presuda, koja je uredno dostavljena okrivljenom, postala pravosnažna, to pravilno prvostepeni sud nije dozvolio povpaćaj u pređašnje stanje radi izjavljivanja žalbe (koju žalbu okrivljeni nije ni dostavio uz molbu za povpaćaj u pređašnje stanje), jer nema opravdanih razloga zbog kojih b…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.11.2023. PRESUĐENjE BEZ SASLUŠANjA OKRIVLjENIH; Kada je okrivljenima u postupku  data mogućnost da se izjasne o činjenicama i dokazima koje ih terete i da iznesu sve činjenice i dokaze koje im idu u korist, a oni to  pravo   ne  iskoriste, nema osnova izjavljena žalba  da im je sud   uskratio pravo na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.11.2023. PITANjE  ODGOVORNOSTI PRAVNOG  I ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM  LICU; U konkretnom slučaju je za odgovornost okrivljenog pravnog lica  u smislu člana 27. Zakona o prekršajima,  odlučna činjenica posed vozila (vlasništvo okrivljenog pravnog lica) kritičnom prilikom, kao i radnopravni status okrivljenog vozača, zato što su to  činjenice na kojima se  zasniva moguća uzročno p…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

 

Sudska praksa – oktobar 2023.

Ustavni sudovi

23.10.2023. DISKRIMINACIJA DECE; Donošenjem uredbe o novčanoj pomoći građanima u vreme epidemije COVID-19 od 10. 4. 2020. godine nisu diskriminisana deca. ; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. POVREDA PRAVA NA PORODIČNI ŽIVOT U SLUČAJU NESTALOG DETETA; Suština povrede prava na porodični život se sastoji u reakciji i stavovima državnih organa kada im se na to skrene pažnja.

Utvrđivanje povrede prava na porodični život nije ograničeno na slučajeve gde je utvrđeno da je tužena država odgovorna za nestanak, već može da nastane i kada organi ne odgovor…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRIMENA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA; Primena presuda Evropskog suda za ljudska prava ne podrazumeva primenu pojedine presude kao precedenta. ; (Apelacioni sud (RS))

31.10.2023. ŽALBA NA REŠENjE O ZADRŽAVANjU; Organ koji je doneo rešenje o zadržavanju osumnjičenog je u obavezi da to rešenje dostavi i njegovom braniocu, a ne samo osumnjičenom, pa je nedostavljanjem rešenja braniocu, osumnjičenom povređeno pravo na pravno sredstvo jer je na taj način njegov branilac onemogućen da protiv tog rešenja izjavi žalbu u koris…; (Ustavni sud (RS))

01.11.2023. ODLUČIVANjE O TROŠKOVIMA IZVRŠENjA PREKRŠAJNOG NALOGA; Budući da u troškove prekršajnog postupka spadaju i troškovi izvršenja, a da je prekršajni sud na čijem je području izdat prekršajni nalog nadležan za izvršenje tog naloga, isti sud je nadležan i za odlučivanje o troškovima izvršenja prekršajnog naloga.; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU; Odlučivanje o tužbi u upravnom sporu nakon tri godine i dva meseca ne može se smatrati efikasnim postupanjem, posebno ako u upravnom sporu nisu utvrđivane nove činjenice i izvođeni novi dokazi, već je odluka doneta na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom postupku.; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. PRETERANI FORMALIZAM; Preterani formalizam postoji ako se zbog označavanja grada i njegove gradske opštine kao stranke odbaci tužba. Sudovi su obavezni da primene pravila postupka, izbegavajući i preterani formalizam koji bi ugrozio pravičnost postupka i preteranu fleksibilnost koja bi učinila bezvrednim (ništavim, bezna…; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. OBRAZLOŽENjE DRUGOSTEPENOG REŠENjA U IZVRŠNOM POSTUPKU I OZNAČAVANjE KONAČNOG OBIMA OBAVEZE IZDRŽAVANjA IZVRŠNOG DUŽNIKA U PREDLOGU ZA IZVRŠENjE; Paušalno je obrazloženje prema kome izvršni poverilac nije opredelio predlog za izvršenje saglasno izreci izvršne isprave pri čemu drugostepeni izvršni sud u svom rešenju nije obrazložio zbog čega i u kom delu predlog za izvršenje nije u saglasnosti sa izrekom izvršne isprave.U procesnoj situaciji kad…; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. POGREŠNA POUKA O PRAVNOM LEKU I BLAGOVREMENOST USTAVNE ŽALBE; Podnosilac ustavne žalbe ne može da u ustavnosudskom postupku trpi štetne posledice po pitanju blagovremenosti ustavne žalbe zbog toga što je poukom o pravnom leku data mogućnost izjavljivanja žalbe protiv rešenja o odbačaju prigovora radi ubrzavanja postupka. ; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. PODNOŠENjE PRIGOVORA RADI UBRZAVANjA POSTUPKA; Prigovor radi ubrzavanja postupka podnosi se onom sudu pred kojim postupak teče u momentu podnošenja prigovora.; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. AKTI PROTIV KOJIH SE MOŽE IZJAVITI USTAVNA ŽALBA; U postupku po ustavnim žalbama predmet razmatranja mogu da budu akti kojima je konačno odlučeno o pravima i obavezama nekog lica. Rešenjem kojim se ukida prvostepeno rešenje bez vraćanja na ponovno suđenje, u suštini, konačno se odlučuje o tužbi. ; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. PRAVO NA PRISTUP SUDU; Pravom na pristup sudu daje se mogućnost da se ustanovi postupak pred nadležnim sudom radi eventualnog raspravljanja i odlučivanja o postavljenom zahtevu, kojim se konačno može odlučiti o pravima i obavezama nekog lica.

Ustanovljavanje postupka po tužbi moguće je i odlučivanjem o sukobu nadležnosti.

Ust…; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. RAZLOZI USTAVNE ŽALBE PROTIV REŠENjA O IZVRŠENjU; Pitanja zastarelosti i prekida zastarevanja potraživanja istaknuta u izvršnom postupku nisu pitanja koja su vezana za postupak iz koga potiče izvršna isprava, zbog čega se mogu isticati u postupku po ustavnoj žalbi kao povrede prava na pravično suđenje od strane izvršnog dužnika. ; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PRAVNE POSLEDICE NEIZJAŠNjAVANjA IZVRŠNOG POVERIOCA PREMA ČLANU 547. ZIO O TOME KO ĆE SPROVODITI IZVRŠENjE; Prelazne i završne odredbe, po svojoj pravnoj prirodi, imaju za cilj da urede odnose u jednoj oblasti u fazi prelaska s jednog pravnog režima na drugi pravni režim.

Odredbama  člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. godine ne vrši se povreda prava na pristup sudu, odnosno na odlučivanje s…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PODNOŠENjE TUŽBE PROTIV POSLODAVCA KOJI JE PRESTAO DA POSTOJI

; Povređeno je pravo na pristup sudu i pravo na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa ako se od tužioca zahteva da tužbu podnese protiv poslodavca koji je prestao da postoji. ; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. TRAJANjE UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA; Trajanje upravnog postupka kod ocene povrede prava na suđenje u razumnom roku računa se od njegovog pokretanja.

Ukupno trajanje upravnog postupka i upravnog spora od sedam godina i dva meseca, odlučivanje o zahtevu nakon isteka zakonskog roka i o žalbi posle dve godine i neefikasno postupanje suda u upra…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. KORIŠĆENjE NEDOZVOLjENOG PRAVNOG SREDSTVA; Korišćenjem nedozvoljenog pravnog sredstva, po pravilu, ne stiče se pravo na podnošenje ustavne žalbe. Iz tog razloga rok za njeno podnošenje počinje da teče od dana kada je podnosiocu ustavne žalbe dostavljena odluka koja je doneta po poslednjem dozvoljenom pravnom sredstvu.

Meritorno odlučivanje o nedozvolj…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PRAVO NA NEPRISTRASAN SUD; Testom subjektivne nepristrasnosti ispituje se ponašanje konkretnog sudije, odnosno postojanje ličnih predrasuda sudije koji je postupao/odlučivao u određenom predmetu.

Testom objektivne nepristrasnosti se utvrđuje da li je sud pružio dovoljne garancije za isključenje opravdane sumnje u svoju nepristras…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. OBRAZLOŽENOST RAZLOGA O PRISTRASNOSTI SUDIJE; Neulaganjem u spise predmeta podneska kojim je dovedena u sumnju nepristrasnost sudije koji je doneo ožalbenu presudu i neocenjivanjem takvih navoda povređeni su pravo na obrazloženu odluku i pravo na nepristrasan sud.   ; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. TRAJANjE STEČAJNOG POSTUPKA I POSTUPAK RESTITUCIJE; Trajanje stečajnog postupka od deset godina i četiri meseca prima facie ukazuje da taj postupak nije okončan u razumnom roku.

Faktički zastoj u unovčenju imovine koja je predmet restitucije samo u početku se može smatrati opravdanim, dok se višegodišnje trajanje postupka restitucije kao vid odugovlačenj…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. ROKOVI U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANjA; Neuzimanje u obzir specifičnih društvenih prilika tokom vanrednog stanja koje je od 15. marta do 6. maja 2020. godine trajalo zbog pandemije COVID-19, faktora koji su otežavali poštovanje zakonskih rokova i odredbi Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja, prema kojoj su rokovi u…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. RAZLOZI USTAVNE ŽALBE PROTIV REŠENjA O IZVRŠENjU; Pitanja dospelosti potraživanja iz izvršne isprave i pravnog dejstva izvršne isprave nakon što je pravnosnažno potvrđeno usvajanje plana reorganizacije nad izvršnim dužnikom nisu pitanja koja su vezana za postupak iz koga potiče izvršna isprava, zbog čega se mogu isticati u postupku po ustavnoj žalbi ka…; (Ustavni sud (RS))

 

Krivično pravo

17.10.2023. KOLIČINA ORUŽJA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Količina predmeta izvršenja krivičnog dela koja znatno prelazi meru količine vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava koja je potrebna za postojanje objektivnog zakonskog obeležja krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.10.2023. RAZBOJNIŠTVO U SAIZVRŠILAŠTVU; Radnja saizvršilaštva u krivičnom delu razbojništva može se sastojati u tome što je saizvršilac kritičnom prilikom pazio da neko ne naiđe, i to tako što se nalazio u putničkom motornom vozilu kojim se sa ostalim saizvršiocima dovezao do mesta događaja, i koje vozilo je sve vreme imalo upaljen motor ra…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.10.2023. IZNOS PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Iznos protivrpravno pribavljene imovinske koristi koji prelazi iznos potreban za postojanje kvalifikovanog oblika krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. stav 3. u vezi stava 1. KZ-a, može se ceniti kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.10.2023. KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANjE ISPRAVE IZVRŠENO U INOSTRANSTVU; Kada je okrivljeni krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 355. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a izvršio tako što je lažnu javnu ispravu upotrebio kao pravu u stranoj državi, u krivičnom postupku protiv njega mora biti utvrđeno da se za to krivično delo kažnjava i u zemlji u kojoj je učinjeno, ili mora …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.10.2023. ZABLUDA KAO BITNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA PREVARE; Ako u izreci presude nije navedeno da je radnjama okrivljenog pasivni subjekat doveden u zabludu ili održavan u zabludi, a čime bi ga okrivljeni naveo da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, tada se u radnjama okrivljenog ne stiču svi bitni elementi krivičnog dela prevara iz člana 20…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.10.2023. NEVEZANOST SUDA ZA PREDLOG KRIVIČNE SANKCIJE JAVNOG TUŽIOCA; Sud nije vezan predlogom javnog tužioca koji se odnosi na vrstu i meru krivične sankcije koja će okrivljenom biti izrečena, već je vezan opštim prvilima o odmeravanju kazne, propisanim članom 54. Krivičnog zakonika, odnosno propisanom kaznom za određeno krivično delo.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.10.2023. PROCENA STEPENA DRSKOSTI KOD KRIVIČNOG DELA TEŠKA KRAĐA; Krivično delo teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 3. mora biti izvršeno na način koji prevazilazi uobičajenu drskost koja po pravilu postoji i kod obične krađe. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. NEISPRAVNA ROBA I PREVARNA NAMERA; Kada je okrivljeni u telefonskoj komunikaciji oštećenom izjavio da je mobilni telefon čiju je prodaju oglasio na internetu ispravan, a oštećenom potom isporučio neispravan mobilni telefon, nakon čega oštećeni sa njim više nije mogao da stupi u kontakt, kod okrivljenog je postojala namera da lažnim prik…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI – NOVCA PRONAĐENOG PRILIKOM PRETRESANjA; Od okrivljenog se na osnovu čl. 91. i 92. KZ-a, kao imovinska korist pribavljena krivičnim delom, može oduzeti sav novac koji je pronađen i privremeno oduzet prilikom pretresa njegovog stana, a za koji je tokom postupka utvrđeno da potiče od prodaje opojne droge.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.11.2023. IZMENA OPTUŽNOG AKTA I RELATIVNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONjENjA; Javni tužilac je ovlašćen da shodno oceni dokaza izvedenih na glavnom pretresu, izmeni činjenični opis dela u optužnom aktu i pravnu kvalifikaciju dela, pri čemu se i u odnosu na izmenjenu kvalifikaciju i relativnu zastarelost za to krivično delo, krivični postupak ima smatrati kao jedna celina u pogl…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.10.2023. RADNjA IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA ZLOSTAVLjANjE I MUČENjE; Zlostavljanje podrazumeva nanošenje nižeg stepena bola i patnje.; (Apelacioni sud (RS))

20.10.2023. ZASTARELOST KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA; Tok zastarelosti se računa posebno za svaku radnju, odnosno za svako krivično delo koje je u smislu odredbe čl. 61. KZ, ušlo u sastav produženog krivičnog dela krađe.; (Apelacioni sud (RS))

23.10.2023. KRIVIČNO DELO UGROŽAVANjE SIGURNOSTI IZ ČLANA 138. STAV 3. U VEZI STAVA 1. KZ-A; Za postojanje krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti je neophodno da pretnja bude objektivno ostvarljiva i podobna da izazove strah kod oštećenog, i da za posledicu ima osećaj nesigurnosti oštećenog, što je subjektivni osećaj koji se ne pretpostavlja već se dokazuje, i koji se zato i u slučaju oblika dela…; (Apelacioni sud (RS))

24.10.2023. KONKRETNA I OPŠTA OPASNOST KAO POSLEDICA KRIVIČNOG DELA IZAZIVANjE OPŠTE OPASNOSTI; Opasnost kao posledica krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. KZ-a, pored toga što mora biti konkretna, istovremeno mora biti i opšta, pa ukoliko je kritičnom prilikom bio ugrožen život ili telo samo jednog određenog lica, tada nije postojala opasnost koja je bitno obeležje ovog kriv…; (Apelacioni sud (RS))

24.10.2023. USLOVNI OTPUST; Kada je ispunjen objektivni uslov za dobijanje uslovnog otpusta, dužina neizdržanog dela kazne ne može predstavljati okolnost od značaja za odluku o uslovnom otpustu.; (Apelacioni sud (RS))

25.10.2023. PRETHODNI DOGOVOR ZA IZVRŠENjE KRIVIČNOG DELA; Prethodni dogovor u krivičnom-pravnom smislu podrazumeva planiranje izvršenja krivičnog dela, planiranje načina izvršenja i saglasnost svih učesnika dogovora da se izvrši krivično delo na način kako je dogovoreno.; (Apelacioni sud (RS))

25.10.2023. ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA I SVEST O PROTIVPRAVNOM POSTUPANjU; Kada je okrivljeni kao pravno neuko lice postupao na osnovu mišljenja nadležne stručne službe, ne može se smatrati da je kod njega postojala svest da preduzima protivzakonite radnje i da postupa protivno interesima službe. ; (Apelacioni sud (RS))

25.10.2023. SAVLAĐIVANjE VEĆIH PREPREKA I SAIZVRŠILAŠTVO; U radnjama okrivljenog se stiču sva bitna obeležja krivičnog dela teške krađe u saizvršilaštvu, kada je krivično delo izvršio zajedno sa drugim okrivljenim, sinhronizovano preduzimajući radnje izvršenja krivičnog dela i prihvatajući radnje onog drugog kao svoje, bez obzira na to što on sam nije preduzeo r…; (Apelacioni sud (RS))

26.10.2023. NEPOSTOJANjE NUŽNE ODBRANE; Kada je okrivljeni ubodne rane nožem oštećenom zadao nakon što je protivpravni napad na okrivljenog već bio okončan, postupanje okrivljenog nije bilo u nužnoj odbrani.; (Apelacioni sud (RS))

26.10.2023. POKUŠAJ UBISTVA I TEŠKA TELESNA POVREDA; Kada iz okolnosti konkretnog slučaja, a koje se tiču mesta uboda (predeo trbuha, gde se nalaze vitalni organi), sredstva izvršenja (nož sa velikim sečivom), intenziteta i mehanizma povređivanja, te ponašanja okrivljenog, proističe da je lišenje života oštećenog bilo obuhvaćeno umišljajem okrivljenog, ne mo…; (Apelacioni sud (RS))

30.10.2023. SITNA KRAĐA I TEŠKA KRAĐA; Kada su okrivljeni pokušali da oduzmu tuđe pokretne stvari obijanjem radnje oštećenog, a utvrđene činjenice ukazuju da su hteli da iz radnje oduzmu veću količinu stvari, čiju vrednost unapred nisu mogli znati, tada se ne može raditi o krivičnom delu sitna krađa iz člana 210. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

30.10.2023. BIOLOŠKI TRAG OKRIVLjENOG NA ORUŽJU I MUNICIJI KAO JEDINI DOKAZ; I pri utvrđenoj činjenici da je okrivljeni imao kontakt sa pištoljem i municijom,  u nedostatku drugih dokaza, nema pouzdanih dokaza da je okrivljeni izvršilac krivičnog dela iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ-a, jer činjenica da je okrivljeni jedan od donora biološkog traga na predmetnom pištolju i …; (Apelacioni sud (RS))

30.10.2023. NEADEKVATAN ČINjENIČNI OPIS KRIVIČNOG DELA TAŠKA KRAĐA; Izreka presude u kojoj nije navedeno zašto je teška krađa izvršena na naročito drzak način je nerazumljiva, jer se ta naročita drskost mora adekvatno činjenično opisati.; (Apelacioni sud (RS))

16.10.2023. KLjUČNI FAKTOR ZA RAZLIKOVANjE KRIVIČNOG DELA I ISTORODNOG PREKRŠAJA; Razlikovanje krivičnog dela iz člana 344. stav 2. Krivičnog zakonika i prekršaja prilikom nasilničkog ponašanja između ostalog ogleda se u ozbiljnosti uznemirenja građana.; (Viši sud (RS))

16.10.2023. TRAJNI OBLIK PSIHIČKOG NASILjA U PORODICI; Ugrožavanje spokojstva i duševnog stanja kod dela iz čl. 194. st. 1. KZ-a predviđeni su u trajnom obliku, odnosno tako da dovode do određenog kontinuiranog stanja ugroženosti.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. BROJ RADNjI KOD KRIVIČNOG DELA GRAĐENjE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE; Krivično delo građenje bez građevinske dozvole može se izršiti s jednom ili više radnji.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. IZVRŠENjE KRAĐE ISKLjUČIVO SA UMIŠLjAJEM; Krađu je moguće izvršiti samo s umišljajem te nije nužno formalno navoditi tekst umišljaja u dispozitivu.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. KRITIKA NOSIOCA JAVNE FUNKCIJE NA DRUŠTVENOJ MREŽI; Ne postoji uvreda kada je okrivljeni – predsednik sindikata kritikovao, bez namere omalovažavanja, nosioca javne funkcije u vezi njegove radnje koja se odnosi na javnu nabavku.; (Viši sud (RS))

 

Krivični postupak

18.10.2023. UPOZNAVANjE SA ISKAZOM SVEDOKA KOJI JE ISPITAN ZAMOLNIM PUTEM; Sud može da se na osnovu člana 406. stav 1. tačka 1. ZKP upozna sa iskazom svedoka koji je zamolnim putem ispitan pred tužilaštvom strane države, kada i pored preduzetih mera nije bilo moguće obezbediti prisustvo svedoka na glavnom pretresu iz objektivnih razloga.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.10.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O NAČINU IZVRŠENjA KAZNE ZATVORA; Učešće sudije u donošenju meritorne presude kojom je okrivljeni oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora, predstavlja razlog za obavezno izuzeće tog sudije prilikom donošenja odluke koja se odnosi na način izvršenja kazne zatvora – drugostepene odluke povodom žalbe branioca okrivljenog na rešenje kojim je …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.10.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE – PREDSEDNIKA DRUGOSTEPENOG VEĆA; Izuzeće sudije – predsednika drugostepenog veća – iz razloga što mu je branilac okrivljenog srodnik po krvi u pravoj liniji, obavezno je i kada je okrivljeni tog branioca angažovao nakon što je već održana sednica drugostepenog veća, ali pre izrade pisanog opravka presude, jer procesna faza donošenja o…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.10.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE KOJI JE ODLUČIVAO O PRIGOVORU PROTIV OPTUŽNICE; Učešće sudije, kao člana veća, u odlučivanju o prigovoru na optužnicu, kojom prilikom su članovi veća razmatrali u istrazi prikupljene podatke i dokaze, zauzimali stavove i izjašnjavali se u pogledu dovoljnosti tih dokaza za potreban stepen sumnje o delu okrivljenog, odnosno odlučivali u toj fazi o daljoj …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.10.2023. ODBRANA SAOKRIVLjENOG PROTIV KOGA JE POSTUPAK OBUSTAVLjEN KAO DOKAZ U POSTUPKU; Kada prema jednom saokrivljenom krivični postupak nije razdvojen, niti okončan pravnosnažnom osuđujućom presudom, već je obustavljen usled zastarelosti krivičnog gonjenja, odbrana tog saokrivljenog ne može se pročitati na glavnom pretresu u postupku protiv drugog saokrivljenog, niti se na toj odbrani može…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.10.2023. USLOVI ZA ZAKONSKU REHABILITACIJU; Član 98. KZ-a zakonsku rehabilitaciju ne vezuje se za odsustvo nove osude, već za činjenicu da u propisanom roku osuđeni nije učinio novo krivično delo, pa stoga nadležni organ mora da utvrdi ne samo da li lice u pitanju u određenom periodu nije bilo osuđeno već i da u tom periodu nije učinilo krivičn…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.11.2023. TROŠKOVI STRUČNOG SAVETNIKA; Kada se angažovanje stručnog savetnika odnosilo samo na krivično delo za koje je obustavljen krivični postupak prema okrivljenom, troškovi na ime nagrade stručnog savetnika se mogu izdvojiti iz ukupnih troškova postupka, te okrivljeni ima pravo na njihovu naknadu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.11.2023. POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA PRILIKOM PRETRESANjA; Potvrda o privremeno oduzetim  predmetima izdaje se licu od kog su predmeti oduzeti, što je u slučaju predmeta pronađenih i oduzetih prilikom pretresanja stana držalac stana, a za šta nije relevantno koje procesno svojstvo okrivljeni ima u tom trenutku. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. PRISUSTVO SVEDOKA DOKAZNOJ RADNjI PRETRESANjA; Prisustvo svedoka dokaznoj radnji pretresanja stana i drugih prostorija je činjenično pitanje koje se može utvrđivati iskazima svedoka na glavnom pretresu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. POSTAVLjANjE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI RADI ZAKLjUČENjA SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA; Nakon što je okrivljeni predložio pregovaranje o eventualnom zaključenju sporazuma o priznanju krivičnog dela, ali je, pošto je u smislu člana 74. tačka 8. ZKP poučen da mora imati branioca, izjavio da nije angažovao branioca i da ne želi to da učini, javni tužilac mu može postaviti branioca po službenoj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. ISKAZ POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KAO NEDOZVOLjEN DOKAZ; Iskaz svedoka – policijskog službenika – u  delu koji se odnosi na razgovor tog svedoka sa okrivljenim koji je obavljen pre pokretnja krivičnog postupka, u trenutku kada on nije imao svojstvo okrivljenog, predstavlja dokaz koji nije dozvoljen u skladu sa odredbama ZKP, pa se na takvom dokazu ne može zasni…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. UVIĐAJ MESTA; Javni tužilac vršenje uviđaja može poveriti policiji, a policija je ovlašćena da postupajući po primljenom obaveštenju izvrši uviđaj mesta događaja – kuće, kao mesta na kome se mogu pronaći predmeti i tragovi krivičnog dela, i da o tome sačini zapisnik koji sadrži podatke bitne za tok i sadržinu preduz…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. ODRŽAVANjE GLAVNOG PRETRESA U ODSUSTVU OKRIVLjENOG I OBAVEZNA ODBRANA; Održavanje glavnog pretresa u skraćenom postupku, u odsustvu uredno pozvanog okrivljenog kome se sudi za krivično delo za koje je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ne predstavlja suđenje u odsustvu, te stoga odbrana okrivljenog u toj procesnoj situaciji nije obavezna.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O ŽALBI NA PRESUDU; I onda kada sudija nije doneo meritornu odluku koja se pobija žalbom, ali je sproveo krivični postupak tokom kog su izvedeni skoro svi dokazi na kojima se ta odluka zasniva, postoji razlog za njegovo obavezno izuzeće prilikom odlučivanja o žalbi protiv takve odluke.  ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. NADLEŽNOST ZA VOĐENjE EKSTRADICIONOG POSTUPKA; Kada je zamolnicom strane države traženo izručenje okrivljenog zbog krivičnog dela organizovanog kriminala, za vođenje ekstradicionog postupka prema okrivljenom je na osnovu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, nadležan Viši sud …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. POSEBNE MERE ZA SPREČAVANjE VRŠENjA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA I ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“; Mere propisane Zakonom o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima ne predstavljaju krivičnu sankciju, već posebne mere koje se po sili zakona sprovode posle izvršenja kazne zatvora na učinioce krivičnih dela iz člana 3. tog Zakona, pa time što ih…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. PREDMET IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Time što je sud u izreci presude precizirao predmet kojim su oštećenom nanete lake telesne povrede, pri čemu je činjenični opis u izreci presude ostao u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva, optužba nije prekoračena.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.11.2023. TROŠKOVI PRED SUDOM PRAVNOG LEKA U SLUČAJU UKIDANjA PRVOSTEPENE PRESUDE; Donoseći odluku kojom je prvostepenu presudu ukinio i predmet vratio na ponovni postupak, sud pravnog leka nije mogao doneti i odluku o dužnosti plaćanja troškova koji su pred njim nastali, pa u tom slučaju zahtev za naknadu tih troškova se može postaviti i naknadno, jer će se o njima odlučivati u pono…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.11.2023. OTKAZIVANjE PUNOMOĆJA NA GLAVNOM PRETRESU I DUŽNOST BRANIOCA DA PRUŽA PRAVNU POMOĆ; Otkazivanjem punomoćja za odbranu od strane branioca na glavnom pretresu i davanjem usmenog punomoćja izjavom na zapisnik drugom braniocu, ne prestaje obaveza branioca koji je otkazao punomoćje za odbranu da pruža pravnu pomoć okrivljenom u narednih 30 dana, već ta obaveza prestaje samo u slučaju ako j…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. IZLAZAK VEŠTAKA NA LICE MESTA NAKON IZVRŠENOG VEŠTAČENjA; Izlazak veštaka na lice mesta nakon obavljenog veštačenja ne predstavlja uviđaj niti rekonstrukciju, već je to naknadni neposredni uvid radi preciziranja činjenica koje su već bile predmet veštačenja i koje samim tim predstavljaju deo tog veštačenja. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. VANBRAČNA ZAJEDNICA I SVOJSTVO PRIVILEGOVANOG SVEDOKA; Ako vanbračna zajednica svedoka i okrivljenog u trenutku njenog svedočenja u postupku protiv okrivljenog više ne postoji, svedok tada nema svojstvo privilegovanog svedoka i stoga organ postupka nije dužan da je pre ispitivanja upozori da ne mora da svedoči. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. PRETRESANjE VIŠE PROSTORIJA KOJE OKRIVLjENI KORISTI; Kada se naredba o pretresanju odnosi na zgradu i na sve prostorije čiji je okrivljeni korisnik, na osnovu ovakve naredbe ovlašćena službena lica policije imaju mogućnost da izvrše pretres i više prostorija u toj zgradi ukoliko postoje naznake da ih okrivljeni koristi.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. URAČUNLjIVOST OKRIVLjENOG I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Sud može u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima da precizira izreku presude u pogledu smanjenja stepena uračunljivosti okrivljenog, čime optužba nije prekoračena, jer se takvom izmenom u činjeničnom opisu radnje izvršenja krivičnog dela ne otežava procesni položaj okrivljenog. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. PREPOZNAVANjE LICA I REDOSLED PREDUZIMANjA DOKAZNIH RADNjI; Redosled preduzimanja dokaznih radnji nije od uticaja na njihovu zakonitost, pa se tako radnja prepoznavanja lica od strane oštećenog može preduzeti nakon što je okrivljeni već saslušan.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. UPOZNAVANjE SA ISKAZOM SVEDOKA KOJI SE NE MOŽE PRONAĆI; Kada se prisustvo svedoka na glavnom pretresu ne može obezbediti, jer se oni ne mogu pronaći, to predstavlja opravdan razlog da se sud, i bez saglasnosti stranaka, upozna sa sadržinom njihovih iskaza datim pred javnim tužiocem.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“ I JEDINSTVENA KAZNA; Kada je okrivljenom prvom prvostepenom presudom za jedno krivično delo izrečena uslovna osuda, na koju odluku se žalila samo odbrana, dok je za drugo oslobođen optužbe, na koju odluku se žalilo tužilaštvo, pa je nakon ukidanja te presude, u ponovnom postupku, za oba krivična dela osuđen na kazne zatvo…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. TROŠKOVI DOVOĐENjA SVEDOKA; Da bi svedok snosio troškove svog dovođenja ukoliko ih je prouzrokovao svojom krivicom, sud ga posebnim rešenjem mora obavezati na snošenje tih troškova.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. TROŠKOVI PREDISTRAŽNOG POSTUPKA; U slučaju izabranog branioca, troškovi koje je okrivljeni imao za odbranu u predistražnom postupku su troškovi krivičnog postupka o kojima odlučuje sud, a na čiju naknadu okrivljeni ima pravo kada troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.11.2023. SPECIJALNO PUNOMOĆJE ZA NAPLATU SVIH TROŠKOVA; Putem specijalnog punomoćja advokata je moguće ovlastiti da zahteva od suda naplatu troškova nastalu angažovanjem i ranije angažovanih advokata.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.11.2023. PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA BRANIOCA; Okrivljeni imaju pravo na naknadu stvarnih troškova prevoza njihovih branilaca od kancelarije do suda.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.10.2023. PROPUST SUDA KOJI NE UTIČE NA NjEGOVU ODLUKU; Ukoliko je sud propustio da obrazloži zašto nije uvažio dokazni predlog, a takav propust nije od odlučnog uticaja na odluku, reč je o relativno bitnoj povredi postupka.; (Apelacioni sud (RS))

23.10.2023. PRIZNANjE OKRIVLjENOG U POLICIJI KAO JEDINI DOKAZ; Kada je okrivljeni priznanje izvršenja krivičnog dela dao samo u policiji u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, nakon čega je prilikom saslušanja u istrazi i na glavnom pretresu negirao izvršenje krivičnog dela, dajući logično objašnjenje za promenu iskaza, pri čemu nijedan dokaz ne ukazuje sa nesumnj…; (Apelacioni sud (RS))

24.10.2023. PREKORAČENjE OPTUŽBE – IZMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE I OBLIKA VINOSTI; Došlo je do prekoračenja granica optužbe kada je okrivljenom optužnim aktom stavljeno na teret da je iz nehata, kao oblika vinosti, izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. stav 5. u vezi sa st. 4. i 1. KZ-a, a sud ga je presudom oglasio krivim za umišljajno krivično delo laka teles…; (Apelacioni sud (RS))

24.10.2023. NEUREDNA ŽALBA NA REŠENjE; Kada žalba na rešenje koju je branilac okrivljenog podneo putem telegrama ne sadrži obrazloženje, a obrazloženje žalbe ni naknadno ne bude dostavljeno sudu, po takvoj žalbi se ne može postupati i sud će je odbaciti kao neurednu.; (Apelacioni sud (RS))

25.10.2023. PRIVATIZACIJA I SVOJSTVO OŠTEĆENOG; Kada su inkriminisane radnje preduzete na štetu privrednog društva u vreme kada ono još nije bilo privatizovano, tada šteta pričinjena izvršenjem krivičnog dela predstavlja štetu na imovini Republike Srbije, pa stoga u krivičnom postupku zbog tog krivičnog dela učestvuje državni pravobranilac, kao organ…; (Apelacioni sud (RS))

26.10.2023. ISKAZ SAOKRIVLjENOG KOJI JE PRAVNOSNAŽNO OSLOBOĐEN KAO DOKAZ U POSTUPKU; Iskaz saokrivljenog koji je pravnosnažnom presudom oslobođen od optužbe ne predstavlja nezakonit dokaz koji bi se morao izdvojiti iz spisa, ali imajući u vidu odredbe člana 406. ZKP, sud ne može izvršiti upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazu pravnosnažno oslobođenog lica, niti se na tom iskazu pr…; (Apelacioni sud (RS))

26.10.2023. NALOG SUDA JAVNOM TUŽIOCU DA OBAVI VEŠTAČENjE; Sud je na osnovu člana 15. stav 4. ZKP ovlašćen da naloži javnom tužiocu da obavi odgovarajuće veštačenje i da predloži da se nalaz i mišljenje veštaka, kao rezultat veštačenja, izvede kao dokaz na glavnom pretresu.; (Apelacioni sud (RS))

30.10.2023. ŽALBA NA PRESUDU KOJOM JE PRIHVAĆEN SPORAZUM O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA; Kada je na zapisniku o ročištu održanom povodom sporazuma o priznanju krivičnog dela konstatovano da postoji dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da je okrivljeni učinio krivično delo koje je predmet optužbe, koji su priloženi uz sporazum, i koji nisu u suprotnosti sa priznanjem okrivljenog, te su okrivljen…; (Apelacioni sud (RS))

14.11.2023. IZVOĐENjE ZAKLjUČAKA NA OSNOVU INDICIJA; U odsustvu neposrednih dokaza, do potrebnih zaključaka sud može doći na osnovu posrednih dokaza – indicija i slobodnog sudijskog uverenja, ali uz uslov da se kreće u granicama logičnog i razumnog zaključivanja, i na način da se utvrde takvi činjenični zaključci koji isključuju mogućnost drugačijeg činjeničn…; (Apelacioni sud (RS))

14.11.2023. OBAVEZA SUDA DA OTKLONI RAZLIČITOSTI U NALAZIMA VEŠTAKA; Ne mogu se koristiti delovi dva neusaglašena nalaza veštaka.; (Apelacioni sud (RS))

16.10.2023. IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV MALOLETNOG OŠTEĆENOG; Maloletni oštećeni može svoj imovinskopravni zahtev da ostvari preko zakonskog zastupnika u izvršnom postupku, na osnovu pravnosnažne i izvršne presude kojom je okrivljenom ustanovljena obaveza.; (Viši sud (RS))

16.10.2023. NEIZDVAJANjE SLUŽBENE BELEŠKE IZ SPISA PREDMETA; Sud nije primenio odredbu čl. 237. ZKP-a, jer iz spisa predmeta nije izdvojio službenu belešku o obaveštenju primljenom od građana.; (Viši sud (RS))

16.10.2023. OPASNOST OD PONAVLjANjA DELA KAO PRITVORSKI RAZLOG; Okolnosti  da je okrivljeni ranije osuđivan, da je i ranije vršio nasilje kako prema svojoj supruzi tako i prema drugim licima, zbog čega su mu izricane hitne mere zaštite od nasilja u porodici kao i činjenicu da je veštačenjem utvrđeno da je okrivljeni toksikomanski zavisnik od alkohola usled čega postoj…; (Viši sud (RS))

19.10.2023. IZRICANjE SUDSKE OPOMENE; Dok se prema ranijem zakonskom rešenju sudska opomena izricala u formi rešenje licu koje se nije oglašavalo krivim, prema pozitivnom pravu ova mera upozorenja se izriče „krivom“ licu.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. NEDOSTACI OPTUŽENjA KOJI NISU PROPISANI KAO OBAVEZNI; Sud ne treba da vrati optužni akt na uređenje ukoliko nedostaje neki element koji nije propisan kao obavezan za sadržaj optuženja.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. PREKORAČENjE OVLAŠĆENjA SUDA U FAZI ISPITIVANjE OPTUŽENjA; Kada ispituje optužni akt, sud mora da postupa striktno po odredbama člana 500. i člana 501. ZKP-a, a ne da samoinicijativno prikuplja dokaze.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. NAREDBA O ODLAGANjU KRIVIČNOG GONjENjA; Nepostupanje u celosti po naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja, uključujući nepostupanje u roku predviđenom naredbom, ne oslobađa okrivljenog krivice. ; (Viši sud (RS))

19.10.2023. OBRAZLOŽENjE REŠENjA O PRODUŽENjU PRITVORA ZBOG OPASNOSTI OD PONAVLjANjA DELA; Pozivanje u rešenju o produženju pritvora samo na činjenice koje proizilaze iz izvoda iz KE za okrivljenog, pri čemu je okrivljeni poslednji put osuđivan pre šest godina, a u odsustvu drugih osobitih okolnosti koje nisu navedene u pobijanom rešenju, nije dovoljno da bi se okrivljenom produžio pritvor zbog opa…; (Viši sud (RS))

27.10.2023. RANIJA OSUDA ZA KOJU SU ISPUNjENI USLOVI ZA ZAKONSKU REHABILITACIJU KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Ranija osuda za koju su ispunjeni svi uslovi za zakonsku rehabilitaciju, a okrivljeni je podneo zahtev za brisanje osude i pravnih posledica osude, nije otežavajuća okolnost na stani okrivljenog. ; (Viši sud (RS))

14.11.2023. NEPOTPUNO REŠENjE O PRITVORU ZBOG RANIJE OSUĐIVANOSTI; Rešenje o određivanju pritvora zbog ranije osuđivanosti mora da se obrazloži i to kako u pogledu činjenice ranije osuđivanosti tako i neophodnosti takve mere.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. UČESTALE POSETE BRANIOCA OKRIVLjENOM U PRITVORU I TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA; Sud neće dosuditi sve troškove na ime posete branioca okrivljenom ukoliko su iste bile učestale.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. KORIŠĆENjE KRIVIČNE PRIJAVE U KRIVIČNOM POSTUPKU; Iako krivična prijava ne može da se koristiti kao dokaz, činjenica da je prvostepeni sud samo izvršio uvid u istu, a kasnije na osnovu krivične prijave nije utvrđivao činjenično stanje, takvo postupanje prvostepenog suda ne utiče na zakonitost odluke.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. TAČNO ODREĐENA OVLAŠĆENjA SUDA U FAZI PREISPITIVANjA OPTUŽNOG AKTA; U fazi ispitivanja optužnog akta sud će odbiti optuženje samo ako u dispozitivu optužnog akta nisu navedena sva zakonska obeležja bića krivičnog dela, odnosno njegovi subjektivni i objektivni elementi. ; (Viši sud (RS))

30.10.2023. NADLEŽNOST ZA PRUŽANjE MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U FAZI ISTRAGE; Kada se postupak u stranoj državi nalazi u fazi istrage, te je zamolnicom traženo sprovođenje dokazne radnje saslušanja osumnjičenog, nadležni sud ceni da li su ispunjene pretpostavke za pružanje međunarodne pravne pomoći i da li međunarodnu pravnu pomoć treba pružiti zamoljenoj strani, pa nakon pozitivne …; (Ustavni sud (RS))

 

Upravno pravo

18.10.2023. NEOBJAVLjIVANjE DELA ODGOVORA; Sud ne može da ceni šta iz odgovora koji je lice na koje se informacija odnosi  dostavilo odgovornom uredniku jeste, odnosno nije ispunjavalo uslove za objavljivanje i zbog toga delimično usvojiti tužbeni zahtev, pošto se odgovor mora objaviti u celosti bez izmena, izostavljanja i dopuna, osim najneophod…; (Apelacioni sud (RS))

18.10.2023. OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA VISINU NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG OBJAVLjIVANjA NEISTINITIH INFORMACIJA; Na visinu naknade nematerijalne štete zbog objavljivanja neistinitih informacija utiče i okolnost što je oštećeni javna ličnost koja mora da trpi kritike i više od drugih izloženost različitim informacijama i interesovanju javnosti.; (Apelacioni sud (RS))

18.10.2023. SADRŽINA INFORMACIJE I PREPOZNATLjIVOST LICA NA KOGA SE INFORMACIJA ODNOSI; Informaciju predstavlja skup podataka u određenom kontekstu, obaveštenje o nekoj činjenici ili događaju.

Prepoznatljivost postoji kada se određeno lice objektivno može dovesti u vezu sa objavljenom informacijom, dok subjektivni doživljaj lica koje traži zaštitu prava na čast i ugled nije od uticaja.

; (Apelacioni sud (RS))

18.10.2023. ODGOVORNOST ZA KOMENTARE DRUGIH LICA NA INTERNET PORTALU; Zbog blagovremene reakcije u pogledu uklanjanja spornog komentara drugog lica na internet portalu i nepostojanja posledica po lice na koga se komentar odnosi ne postoji odgovornost osnivača medija i glavnog odgovornog urednika medija za objavljivanje tog komentara. ; (Apelacioni sud (RS))

18.10.2023. POVREDA PRAVA NA PRIVATNOST I NEJAVNA LIČNOST; Pravom na privatnost čovek je zaštićen od dostupnosti drugima i javnosti u pogledu onoga što ih se ne tiče, odnosno od neovlašćenog objavljivanja podataka iz privatnog života.

Ako oštećeni nije javna ličnost, interes javnosti sa njegovih roditelja koji su javne ličnosti ne može se preneti na njega.

; (Apelacioni sud (RS))

23.10.2023. LEZIONO PODOBNA INFORMACIJA; Leziono podobna informacija je ona informacija koja je podobna da uzrokuje povredu dostojanstva ličnosti. Ona nije dopuštena, jer javnost nema interes da zna neistinu, a u pogledu neistinite informacije uvek preteže interes zaštite dostojanstva. ; (Apelacioni sud (RS))

23.10.2023. SADRŽINA NOVINARSKE PAŽNjE; Novinarska pažnja ne podrazumeva utvrđivanje materijalne istine kao pravnog standarda, ali je potrebno napraviti jasnu distinkciju između sumnje u tačnost određenih informacija i saopštavanja netačnih informacija koje je, s obzirom na dostupnost, bilo lako proveriti.; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. OPRAVDAN INTERES JAVNOSTI DA ZNA; Ličnosti i događaji za koje postoji opravdan interes demokratske javnosti da sazna i komentariše su: govor političara o vojnicima iz Drugog svetskog rata, postupanje sudija u određenom predmetu u pogledu lica koje optuženo za zlostavljanje dece, učešće člana opštinskog veća u debati o dodeli subvencija…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. KONTEKST U KOME JE OBJAVLjENA FOTOGRAFIJA I OVLAŠĆENjE ZA NjENO OBJAVLjIVANjE; Ako su informacije u tekstu u kome su objavljene fotografije nedopuštene, kontekst u kome su te fotografije objavljene čini da interes javnosti za njihovo objavljivanje nije bio pretežan.

Sama činjenica da je neka strana u ranijim prilikama sarađivala sa štampom ne može poslužiti kao argument da se ona l…; (Apelacioni sud (RS))

19.10.2023. DUG ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU; S obzirom da iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da je tuženom obustavljena isporuka električne energije u januaru 2011. godine, dok se posmatrani dug odnosi na period do juna 2013. godine, prvostepena odluka ne sadrži razloge o tome da li je protekom perioda od godinu dana od dana obustave ispor…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. ISPLATA PENZIJE; Pravo na penziju predstavlja stečeno pravo, te obustava isplate penzije predstavlja štetu nastalu nezakonitim radom u smislu člana 172. Zakona o obligacionim odnosima.; (Viši sud (RS))

25.10.2023. BLAGOVREMENOST TUŽBE PROTIV UPRAVNOG AKTA ZA KOJI NEMA DOKAZA O DOSTAVLjANjU; Ako nema dokaza o dostavljanju upravnog akta stranci ili zainteresovanom licu ili se ne radi o aktu koji se objavljuje u službenom glasilu, tužba će se smatrati blagovremenom. ; (Upravni sud (RS))

25.10.2023. ZUP KOJI SE PRIMENjUJE NA POSEBNE SLUČAJEVE UKLANjANjA I MENjANjA REŠENjA U KOJIMA JE ROK ZA POKRETANjE POČEO DA TEČE PRE 1. 6. 2017, A POSTUPCI POKRENUTI NAKON TOGA; Postupci u primeni posebnih slučajeva uklanjanja i menjanja rešenja pokrenuti nakon 1. 6. 2017. godine, kao dana početka primene Zakona o opštem upravnom postupku  („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), sprovode se prema odredbama ovog zakona bez obzira što je rok za pokretanje postupka počeo da teče pre poč…; (Upravni sud (RS))

25.10.2023. OBAVEZNOST PRAVNOSNAŽNIH PRESUDA U UPRAVNOM SPORU; Donošenje novog upravnog akta koji ne odražava u svemu presudu donetu u upravnom sporu protivno je načelu obaveznosti pravnosnažne sudske presude u upravnom sporu.; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. FORMALNI I SADRŽINSKI NEDOSTACI PONUDA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Odredbama člana 106. Zakona o javnim nabavkama iz 2012. godine, ali ni ostalim odredbama tog zakona, nije propisano da nedostaci u okviru ponuda u odnosu na zahteve konkursne dokumentacije mogu biti formalni ili sadržinski.; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA TEČNI NAFTNI GAS – AUTOGAS; Za odlučivanje o pravu na refakciju plaćene akcize na tečni naftni gas – Autogas nije od značaja činjenica da li je korišćen u industrijske svrhe, već činjenica da ovaj naftni derivat nije namenjen za industrijske svrhe.; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. REŠAVANjE SPORA U JEDNOSTRANAČKOJ UPRAVNOJ STVARI BEZ UVIDA U SPISE PREDMETA UPRAVNOG SPORA; Sud izuzetno može da reši spor u jednostranačkoj upravnoj stvari bez uvida u spise koji se odnose na predmet upravnog spora i bez održavanja usmene javne rasprave ako je iz navoda tužbe i obrazloženja osporenog upravnog akta vidljivo da je činjenično stanje u upravnom postupku nesporno utvrđeno i da zako…; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. ZAKLjUČAK KAO PRETHODNO PITANjE U POSTUPKU ODOBRENjA OBJAVLjIVANjA PONUDE ZA PREUZIMANjE AKCIJA; Ishod upravnog spora kojim se osporava zakonitost zaključka o otklanjanju nepravilnosti ne predstavlja prethodno pitanje u postupku odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje akcija.; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. NAČELO PREDVIDIVOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU; Ranije upravne odluke u istovrsnim upravnim stvarima ne obavezuju strogo organ, ali je on dužan da vodi računa o njima prilikom upravnog odlučivanja, kao i da obrazloži eventualno odstupanje od dotadašnje prakse, jer na taj način stranka dobija povećanu pravnu sigurnost i izvesnost u vezi sa ishodom odl…; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. OBRAZLOŽENjE DRUGOSTEPENOG REŠENjA; Imajući u vidu da je drugostepeno rešenje inicirano žalbom, to u njegovom obrazloženju moraju biti saopšteni rezultati do kojih je drugostepeni organ došao ispitujući sve navode žalbe, osim u situaciji kada su ti razultati istovetni sa stavom prvostepenog organa, u kojoj situaciji je dovoljno samo to ko…; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. OMOGUĆAVANjE STRANCI DA UČESTVUJE U PORESKOM POSTUPKU; Dužnost organa je da stranci omogući učešće u postupku, a što se sastoji u stvaranju uslova (tj. u pružanju mogućnosti) da stranka koristi svoje procesno pravo izjašnjavanja u vezi sa radnjama postupka. U situaciji kada stranka, i pored pružene mogućnosti saslušanja to pravo ne želi da koristi, iako je to…; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. UTVRĐIVANjE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI U ODREĐENOJ ZONI; Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti u određenoj zoni isključivo je pravo jedinica lokalne samouprave. ; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. UTVRĐIVANjE PORESKE OBAVEZE POREZA NA IMOVINU; Poreska obaveza poreza na imovinu utvrđuje se nezavisno od načina i mogućnosti njenog plaćanja odnosno naplate, što znači da je nadležna jedinica lokalne samouprave dužna da utvrdi porez na imovinu poreskom obvezniku kada se za to ispune zakonski uslovi kao i da u rešenju da nalog za plaćanje utvrđene p…; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS; Hraniocem porodice koji se može osloboditi od plaćanja takse za javni medijski servis ne može se smatrati lice koje nije jedini član porodice koji ostvaruje prihode. Činjenica da prihodi drugog člana porodice nisu redovni nema uticaja na mogućnost oslobađanja plaćanja takse. ; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. OVLAŠĆENjA GRADSKE OPŠTINE I OBRAZLOŽENOST ZAKLjUČKA PROTIV KOGA JE DOZVOLjENA ŽALBA; Gradske opštine nisu jedinice lokalne samouprave već su to samo opština, grad i grad Beograd. Gradska opština je imalac javnih ovlašćenja, jer u skladu sa statutom grada vrši poslove iz njegove nadležnosti. Nedostatak u obrazloženju zaključka protiv koga je prema izričitoj odredbi člana 224. stav 4. Za…; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. ISPRAVKA REŠENjA; Ispravka označenog organa nadležnog za rešavanje u postupku i lica ovlašćenog za donošenje rešenja u tom postupku ne predstavlja očiglednu grešku u imenima ili brojevima povodom koje se može vršiti ispravka rešenja.; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. USLOV ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI VOZARA; Iz odredbi Zakona o trgovačkom brodarstvu i Pravilnika o ispitu za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe i odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe ne proizlazi uslov da zaposleno fizičko lice ima najmanje tri godine praktičnog iskustv…; (Upravni sud (RS))

30.10.2023. ĆUTANjE UPRAVE NAKON PODNOŠENjA PORESKE PRIJAVE; Poreska prijava ne predstavlja zahtev stranke radi ostvarivanja nekog prava u poreskopravnom odnosu ili zahtev kojim se pokreće poreskopravni postupak, već njenu obavezu kao poreskog obveznika, zbog čega ne može postojati ćutanje uprave nakon njenog podnošenja. ; (Upravni sud (RS))

30.10.2023. ODLUČIVANjE O TROŠKOVIMA UPRAVNOG POSTUPKA U UPRAVNOM SPORU; Upravni sud u upravnom sporu ne odlučuje o troškovima upravnog postupka. ; (Upravni sud (RS))

30.10.2023. SVOJSTVA STANA KAO USLOV ZA REFUNDACIJU PDV; Uslov za priznavanje prava na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana prema kome to pravo može da ostvari kupac i pod uslovom da nije imao u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini stan na teritoriji Republike Srbije ne zavisi od veličine suvlasničkog udela na stanu i podobnosti objekta za stanova…; (Upravni sud (RS))

01.11.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Zahtev za zaštitu prava u postupku javnih nabavki može podneti ponuđač koji ima realni interes da podnese taj zahtev, pod uslovom da je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama.; (Upravni sud (RS))

30.10.2023. UREDNOST  URUČENjA  POZIVA  POLICIJE; Kada je poziv okrivljenoj ypyćen na jedinu adresu na kojoj je uredno prijavljena u sistemu MUP PC,  dostavljanje poziva  je izvršeno u potpunosti u skladu sa odredbama člana 75. stav 5. i 6.  Zakona o opštem upravnom postupku, gde okrivljena kao primalac pismena nije zatečena na adresi dana 1. 9. 2021. g…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

 

Obligaciono pravo

01.11.2023. ODNOS IZMEĐU ZAHTEVA  NA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE  U VISINI VREDNOSTI RADOVA POTREBNIH ZA OTKLANjANjE UOČENIH NEDOSTATAKA I ZAHTEVA ZA ČINIDBU KOJA SE SASTOJI U OBAVEZI OTKLANjANjA UOČENIH NEDOSTATAKA; Naručilac radova ne može sa uspehom isticati zahtev za naknadu štete u visini vrednosti radova potrebnih za otklanjanje uočenih nedostataka na građevinskom objektu  zbog kojih delo nije neupotrebljivo, odnosno kad posao nije izvršen u suprotnosi sa izričitim uslovima ugovora, već je  dužan da dopusti p…; (Apelacioni sud (RS))

09.11.2023. POSTOJANjE ALTERNATIVNE OBAVEZE; Da bi postojala alternativna obaveza potrebno je da se obaveze razlikuju po predmetu, a ne po nekim drugim svojstvima.; (Apelacioni sud (RS))

16.10.2023. UGOVOR O ZAJMU; Potvrda – priznanica o pozajmici koja sadrži potpis dužnika i iznos datog zajma ima svojstvo ugovora o zajmu.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. NEPOSTOJANjE SMETANjA DRŽAVINE U SLUČAJU PRIČINjAVANjA ŠTETE; Puštanje stoke na zemljište držaoca koja pričinjava štetu usevima, nije osnov za podnošenje tužbe za smetanje državine, već tužbe za naknadu štete.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. TROŠKOVI OBRADE KREDITA; Specifikacija troškova obrade kredita i opis njihove strukture u ponudi nisu uslovi za plaćanje tih troškova ako je u ponudi navedena vrsta troškova i njihova visina. ; (Viši sud (RS))

20.10.2023. REDOSLED NAMIRENjA POTRAŽIVANjA; Potraživanje se namiruje redosledom koji odredi dužnik, ako među strankama nije šta drugo ugovoreno. Ako dužnik ne odredi redosled namirenja, uračunavanje se vrši tako što se prvo otplaćuju troškovi, zatim kamate i najzad glavnica. Stoga, poverilac nije ovlašćen da sam bira redosled namirenja potraživanj…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. DEPOZIT KOD ZAKUPA NEPOKRETNOSTI; Zakupodavac može u drugom postupku da traži naknadu štete zbog prevremenog raskida, ali nije ovlašćen da se samovoljno naplati iz depozita koji nije dat kao obezbeđenje trajanja ugovora.; (Viši sud (RS))

24.10.2023. UTICAJ OKONČANjA POSTUPKA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI NA POČETAK ZASTAREVANjA; Okončanje postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kod pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda iz člana 36. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama bez uticaja je na početak toka roka zastarelosti potraživanja, jer naručilac može i p…; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.10.2023. IMALAC PRAVA NA NAKNADU ŠTETE OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U SLUČAJU NASTUPANjA OSIGURANOG SLUČAJA; Pravo na naknadu štete od osiguravajućeg društva u slučaju nastupanja osiguranog slučaja pripada onom licu koje je zaključilo ugovor o osiguranju imovine, a koje ima potrebu za ekonomskom zaštitom od određenog rizika putem naknade iz osiguranja, što može, ali ne mora nužno da bude vlasnik stvari.; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.10.2023. PDV KAO DEO NAKNADE IZ OSIGURANjA I ZAVISNOST NjENE ISPLATE OD OTKLANjANjA ŠTETE; Ako otklanjanje štete uključuje plaćanje PDV, to predstavlja realnu štetu za oštećenog, koju je osiguravač dužan da nadoknadi. Činjenica da li je šteta otklonjena ili nije ne može uticati na obavezu osiguravača da saglasno ugovoru o osiguranju isplati naknadu iz osiguranja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.10.2023. DOSPELOST OBAVEZE OSIGURAVAČA IZ UGOVORA O OSIGURANjU; Osiguravač iz ugovora o osiguranju nije štetnik, pa njegova obaveza na isplatu naknade iz osiguranja dospeva u skladu sa odredbama zakona koje regulišu taj  ugovor.; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Stvarno pravo

07.11.2023. ADAPTACIJA STANA KAO NAČIN STICANjA SVOJINE; Adaptacija stana nije građenje, pa nema uslova za sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu na ovaj način. ; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA NOSILACA PRAVA ZAJEDNIČKE SVOJINE; Nosioci prava zajedničke svojine na zajedničkim delovima zgrade aktivno su legitimisani da potražuju naknadu štete na tim delovima zgrade.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRIMENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA NA SNAZI DO 6. 4. 1941. I NAČIN PROTIVLjENjA KORIŠĆENjU POSLUŽNOG DOBRA; Postoji mogućnost, ali ne i obaveza da se pravna pravila i zakoni i drugi propisi koji su bili na snazi do 6. aprila 1941. godine, uz ispunjenost ostalih uslova, primenjuju u onim slučajevima gde u važećem zakonodavstvu postoji pravna praznina. Kada protivljenje vlasnika poslužnog dobra korišćenju njegov…; (Apelacioni sud (RS))

16.10.2023. NEPOSTOJANjE SMETANjA DRŽAVINE U SLUČAJU SEČE STABALA NA TUĐEM ZEMLjIŠTU; Seča stabala na tuđem zemljištu  ne predstavlja smetanje državine, već štetu, što predstavlja potpuno drugi osnov sudske zaštite.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. ODREĐIVANjE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI; Pravilno je sud postupio kada nije prihvatio procenu Poreske uprave o tržišnoj vrednosti eksproprisanog zemljišta, jer je ista data bez individualizacije parcela za koje se traži naknada i nisu navedeni parametri na osnovu kojih je utvrđena vrednost predmetnog zemljišta.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. UTVRĐIVANjE STATUSA  ZEMLjIŠTA U POSTUPKU ODREĐIVANjA NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI; Kako je eksproprijacija izvršena nakon stupanja na snagu planskog dokumenta kojim je predviđeno formiranje građevinskih parcela to zemljište u vreme donošenja rešenja o eksproprijaciji ima karakter građevinskog zemljišta, pa se naknada ima odrediti kao za građevinsko zemljište, iako je  u katastru nepokret…; (Viši sud (RS))

19.10.2023. NAKNADA ZA USTANOVLjENjE SLUŽBENOSTI; Naknada za ustanovljenje prava službenosti prelaza provodnika dalekovoda iznad nepokretnsoti, utvrđuje se u visini umanjenja tržišne vrednosti nepokretnosti usled ustanovljenja predmetne službenosti.; (Viši sud (RS))

07.11.2023. RAZLIKA FORMALNE I FAKTIČKE EKSPROPRIJACIJE; Faktička eksproprijacija ne predstavlja alternativu formalno sprovedenoj eksproprijaciji, jer dovodi do pravne nesigurnosti i izaziva neizvesnost kod ranijih sopstvenika nepokretnosti povodom pravnih posledica ovakve radnje organa javne vlasti. Novčana naknada kod faktičke eksproprijacije ne može s…; (Ustavni sud (RS))

 

Porodično pravo

17.10.2023. PRAVO NA NOVČANU ISPLATU PO OSNOVU ULAGANjA U IMOVINU VANBRAČNOG PARTNERA; Postojeća bračnost jednog od vanbračnih partnera nije smetnja  za postavljanje zahteva za novčanu isplatu po osnovu ulaganja kojima je uvećana vrednost imovine jednog od partnera.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. PRODUŽENjE HITNIH MERA RADI ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI; Prilikom odlučivanja o predlogu za produženje hitnih mera radi zaštite od nasilja u porodici bez značaja je okolnost ko je i na čiji predlog i zbog čega prijavio kritični događaja, kao i kako se žrtva oseća zbog ponašanja potencijalnog učinioca, već je od značaja da li je on kritičnom prilikom preduzeo …; (Viši sud (RS))

19.10.2023. PRODUŽENjE HITNIH MERA RADI ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI; Smisao Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nije da se pri svakoj svađi i sukobu izriču hitne mere, već samo onda kada bude utvrđeno postojanje okolnosti koje ukazuju na neposrednu opasnost od nastavljenog ili ponovljenog nasilja u porodici. Da bi se prema nekome odredile ili produžile hitne mere potr…; (Viši sud (RS))

19.10.2023. NEPOSTOJANjE USLOVA ZA UKIDANjE HITNIH MERA RADI ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI; Činjenica da je žrtva nasilja napustila kuću i otišla kod svojih roditelja, sama za sebe nije dovoljna za ukidanje izrečenih hitnih mera radi zaštite od nasilja u porodici, s obzirom da su mogući učinilac i žrtva duži vremenski period u lošim odnosima i da postoji realna opasnost da između njih dođe do pon…; (Viši sud (RS))

19.10.2023. PRIVREMENA MERA RADI IZDRŽAVANjA DETETA; U postupku za razvod braka i vršenje roditeljskog prava ima mesta određivanju privremene mere obavezivanjem roditelja koji ne doprinosi izdržavanju, bez obzira na to što će se u daljem toku postupka  ponovo odlučivati o izdržavanju u zavisnosti od odluke o poveravanju deteta.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. PRIVREMENA MERA – NASILjE U PORODICI I POVERAVANjE DETETA; Neophodno je odrediti privremenu meru zabrane uznemiravanja i približavanja tužilji u situaciji kada  je tuženi tužilju i njihovo dete zaključao u stanu  i nije im dozvoljavao slobodno kretanje.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. PRIVREMENA MERA –  NASILjE U PORODICI; O privremenoj meri u porodičnom pravu sud obično odlučuje na osnovu dostavljenih pismenih dokaza, medicinske dokumentacije, dokaza o intervencijama MUP-a i mišljenja Centra za socijalni rad.; (Viši sud (RS))

 

Nasledno pravo

16.11.2023. ISKLjUČENjE IZ NASLEĐA; Volja ostavioca da potpuno ili delimično isključi naslednika iz nasleđa  i  oduzme mu prava na nužni deo, mora biti izražena na nesumnjiv način u testamentu, iz razloga taksativno navedenih u zakonu prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona o nasleđivanju („Službeni glasnik SRS“, br. 52/74, 1/80 i 25/82).

…; (Apelacioni sud (RS))

 

Stambeno pravo

08.11.2023. ZAŠTITA PRAVA NA DOM; Garantovana je zaštita prava na dom licu koje sa svojom porodicom živi dugi niz godina u određenoj nepokretnosti, a onaj koji traži iseljenje nije dokazao da to lice ima mogućnost da stekne drugi dom ili da se nastani u drugom domu.; (Apelacioni sud (RS))

 

Radno pravo

18.10.2023. PRAVO NA NAKNADU ŠTETE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KOJI JE DOBIO OTKAZ, ALI NIJE OSUĐEN U KRIVIČNOM POSTUPKU; Brisanjem odredbe člana 168. Zakona o policiji o prestanku radnog odnosa zbog nastanka bezbedonosnih smetnji iz člana 111. tog zakona sam zakonodavac je uspostavio ravnotežu između postizanja legitimnog cilja i zaštite javnog interesa, s jedne strane, i zaštite prava na rad policijskog službenika, s dru…; (Apelacioni sud (RS))

 

Trgovinsko pravo

 

07.11.2023. NAČIN GLASANjA POVERILACA U STEČAJNOM POSTUPKU U JEDNOJ KLASI POVERILACA; Nije proizvoljno zaključivanje sudova da glasanje razlučnih poverilaca koji imaju običnu većinu potraživanja ukazuje da plan reorganizacije nije prihvaćen ako se nisu izričito izjasnili za usvajanje podnetog plana reorganizacije i ako su se izričito izjasnili protiv njegovog usvajanja.   ; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. RESTRUKTURIRANjE I REORGANIZACIJA; Nema mesta bilo kakvom poistovećivanju niti dovođenju u vezu pravnog instituta restrukturiranja sa pravnim institutom reorganizacije.; (Ustavni sud (RS))

 

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

 

18.10.2023. USLOVI ZA AUTORSKOPRAVNU ZAŠTITU; Autoru pripada pravo na autorskopravnu zaštitu nezavisno od činjenice odakle i u kojoj formi je drugo lice preuzelo njegovu fotografiju, a bez uticaja je i okolnost da je fotografija bila objavljena u drugim medijima.; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. PRAVNI OSNOV ZAHTEVA KOD NEOVLAŠĆENOG OBJAVLjIVANjA AUTORSKOG DELA; Objavljivanjem autorskih dela bez označavanja njihovog autora prouzrokuje se šteta, pa zahtev za isplatu novčanog iznosa iz takvih činjenica ne spada u sticanje bez osnova. ; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. USLOVI AUTORSKOPRAVNE ZAŠTITE; Autoru pripada pravo na autorskopravnu zaštitu nezavisno od činjenice odakle i u kojoj formi je njegova fotografija preuzeta, kao i nezavisno od odsustva saznanja o tome ko je autor i da li je ona objavljena kao deo kolaža sastavljenog od delova više fotografija.; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. ISKLjUČIVA PRAVA AUTORA; Prava autora zakonom propisana kao isključiva isključuju mogućnost drugih da bez dozvole autora preduzimaju radnje koje čine sadržinu tih prava, a postupanje suprotno tome sankcionisano je mogućnošću traženja utvrđenja povrede prava i naknade štete.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. ZASTARELOST NAKNADE ZA KORIŠĆENjE FONOGRAMA; Naknada za korišćenje fonograma plaća se za kalendarsku godinu za koju je utvrđeno da je određeno lice neovlašćeno koristilo fonograme, pa se naknada za takvo korišćenje naplaćuje u jedinstvenom iznosu za svaku godinu zasebno i takvo potraživanje se ne može smatrati povremenim potraživanjem u smislu odr…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. ORIGINALNOST NASLOVA AUTORSKOG DELA; Naslov autorskog dela nije jedini aspekt originalnosti, pa ne mora da predstavlja originalnu autorsku tvorevinu iz člana 3. Zakona o autorskom i srodnim pravima. ; (Apelacioni sud (RS))

 

Parnični postupak

 

18.10.2023. SPOSOBNOST DA SE BUDE SVEDOK; Svedok može svedočiti o činjenicama o kojima ima saznanja, dok svedočenje ne može predstavljati iznošenje svog mišljenja o određenoj pojavi, događaju i ličnostima.; (Apelacioni sud (RS))

09.11.2023. OBRAZLOŽENOST ODLUKE; Drugostepeni sud može navesti sopstvene razloge za odluku u cilju davanja obrazložene odluke. ; (Apelacioni sud (RS))

09.11.2023. PLAĆANjE SUDSKIH TAKSI I NjIHOVA NAKNADA U OKVIRU TROŠKOVA POSTUPKA; Obaveza da se plati sudska taksa meri se Taksenom tarifom koja je sastavni deo Zakona o sudskim taksama, ali se naknada tog troška na teret suprotne strane odmerava prema postignutom uspehu, odnosno dosuđenom iznosu.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRAVNI LEK PROTIV NALOGA I OPOMENE ZA PLAĆANjE SUDSKE TAKSE; Pravni lek nije dozvoljen protiv naloga i opomene za plaćanje sudske takse.

Lice koje smatra da je greškom prvostepenog suda pozvano da plati taksu kao takseni obveznik i kome je opomenom ili nalogom naloženo da plati taksu uz upozorenje na pravne posledice neplaćanja u smislu prinudne naplate taksene …; (Apelacioni sud (RS))

16.10.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA U SLUČAJU PRIZNANjA TUŽBENOG ZAHTEVA; Nisu osnovani navodi žalbe tuženog protiv odluke o troškovima da svaka strana snosi svoje troškove koje je sadržano u presudi na osnovu priznanja (kojom je utvrđeno da je tužilac Republika Srbija vlasnik predmetne nepokretnosti po osnovu faktičke eksproprijacije), kao i da tuženi nije dao povoda za t…; (Viši sud (RS))

16.10.2023. VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Prilikom odlučivanja o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje sud ceni samo opravdanost razloga za propuštanje ročišta od strane  punomoćnika, a ne i mogućnost obezbeđenja zamene, odnosno obaveštavanja nekog drugog advokata iz iste advokatske kancelarije da pristupi na ročište.; (Viši sud (RS))

16.10.2023. PREKID POSTUPKA ZBOG PRETHODNOG PRAVNOG PITANjA; Pitanje prava svojine na spornim parcelama i građevinskom objektima predstavlja prethodno pravno pitanje u sporu za zauzeće i uklanjanje objekata.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. PREKID POSTUPKA ZBOG PRETHODNOG PRAVNOG PITANjA; U sporu u kojem tužioci  traže da sud utvrdi da je ništav ugovor o poklonu zaključen između tuženih, kao poklonodavca, i poklonoprimca, prethodno pravno pitanje o kojem teče parnica je da li su tužioci stekli pravo svojine na predmetu poklona. ; (Viši sud (RS))

17.10.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA U SLUČAJU PRIZNANjA TUŽBENOG ZAHTEVA; Kako je tuženi priznao tužbeni zahtev u odgovoru na tužbu, a nema dokaza da tuženi nije dao povoda za tužbu, to je imalo mesta presuđenju da svaka strana snosi svoje troškove.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. POVLAČENjE TUŽBE ZBOG NEDOLASKA TUŽIOCA NA ROČIŠTE; Navodi žalbe izjavljene protiv rešenja o povlačenju tužbe da postoji opravdan razlog što punomoćnik tužioca nije mogao da pristupi na ročište nisu od značaja, jer su se  mogli isticati u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA U SLUČAJU POVLAČENjA TUŽBE; Pravilna je odluka o troškovima postupka kojom su obavezani tuženici da tužiocu solidarno plate troškove postupka u slučaju povlačenja tužbe zbog povrede prava preče kupovine, do kojeg je došlo  jer je raskinut pobijani ugovor između tuženih, budući da je nakon raskida ugovora suštinski prestao razlo…; (Viši sud (RS))

17.10.2023. OCENA NALAZA I MIŠLjENjA VEŠTAKA; Prilikom ocene nalaza  i mišljenje veštaka, sud će imati u vidu da je osporen na uopšten način, a da u  dodatnom roku stanka nije  dostavila pismeno izjašnjenje niti novi nalaz i mišljenje veštaka.; (Viši sud (RS))

01.11.2023. UKIDANjE KLAUZULE PRAVNOSNAŽNOSTI; Pravilnost i zakonitost presude ne može biti predmet razmatranja po zahtevu za ukidanje potvrde pravnosnažnosti, već se ovo pitanje može razmatrati samo u postupku po pravnim lekovima na presudu.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. PONAVLjANjE POSTUPKA; Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka ima se računati od dana dostavljanja odluke kojom je parnični postupak konačno okončan. ; (Viši sud (RS))

15.11.2023. DOKAZIVANjE U POSTUPKU ZA SMETANjE DRŽAVINE; U postupku za smetanje državine, sud je ovlašćen da otkloni izvođenje dokaza, ukoliko se ovim dokazima ne bi mogle da utvrde druge činjenice bitne za odlučivanje, imajući posebno u vidu hitnost postupka.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. DOKAZIVANjE; Kada tužilac već uz tužbu dostavi dokaze iz kojih proističe verovatnost njegovih navoda u pogledu osnova i visine tužbenog zahteva, tada se dokazna aktivnost tuženog ne može svesti na osporavanje tvrdnji tužioca bez dostavljanja i predlaganja drugih dokaza, već je i tuženi, kao i tužilac, dužan da svoje t…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. TERET DOKAZIVANjA VISINE DUGOVANOG KOD KOMUNALNIH USLUGA; U sudskom postupku za naplatu potraživanja po osnovu komunalnih usluga, teret dokazivanja visine i datuma dospelosti naknade za komunalne usluge leži na tužiocu, kao javnom komunalnom preduzeću koje se bavi pružanjem komunalnih usluga.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. KAMATA NA TROŠKOVE POSTUPKA; Ukoliko je izvršna isprava doneta pre stupanja na snagu člana  47a Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“ br.106/2015, 106/2015, autentično tumačenje 113/2017 – autentično tumačenje i 54/19) koji je počeo da se primenjuje od 1. 1. 2020. godine, izvršni poverilac nema pravo na kamatu na tr…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. IZVRŠENjE REŠENjA O TROŠKOVIMA POSTUPKA PRE PRAVNOSNAŽNOSTI; Ukoliko rešenje o troškovima postupka nije sadržano u presudi, na isto se ne mogu primeniti odredbe člana 368. Zakona o parničnom postupku o nastupanju izvršnosti pre pravnosnažnosti, te ga nije moguće naplatiti u smislu navedenog člana.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Da bi se sud upustio u ocenu osnovanosti predloga za vraćanje u pređašnje stanje, odnosno u njegovu urednost, najpre mora da oceni da li je predlog podnet blagovremeno.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. ČLAN 313. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU; Postavljanje pitanja iz člana 313. Zakona o parničnom postupku je u funkciji eventualnog signala strankama da u kasnijim fazama postupka, a u smislu odredbe člana 314. ZPP, dostave ili predlože izvođenje nekog dokaza za čije su postojanje saznale kao rezultat prethodno sprovedenog dokaznog postupka.; (Viši sud (RS))

23.10.2023. NADLEŽNOST PRIVREDNOG SUDA U SPOROVIMA O PRIMENI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA; Kada su u pitanju sporovi o primeni odredbi Zakona o privrednim društvima ili drugog propisa kojim se reguliše status privrednih subjekata, kao i u situaciji kada se radi o sporu koji je proistekao iz privatizacije, uvek je nadležan privredni sud bez obzira ko su stranke.; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. USLOVI ZA DONOŠENjE MEĐUPRESUDE; Međupresuda može biti doneta samo u slučaju postavljanja kondemnatornog tužbenog zahteva kada tuženi ospori osnov i visinu tužbenog zahteva, a u pogledu osnova stvar ispunjava uslove za donošenje odluke. To znači da utvrđujući tužbeni zahtev, kakav je zahtev da se utvrdi povreda nekog prava, nije tužben…; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. OSNOVNI I EVENTUALNI ZAHTEV; Zahtevi da se isplati određeni novčani iznos po različitim osnovima su sadržinski istovetni zahtevi, zbog čega ne mogu biti u odnosu osnovnog i eventualnog zahteva. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. PROPUŠTANjE I POSLEDICA PROPUŠTANjA KOD PREDLOGA ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Kod predloga za vraćanje u pređašnje stanje razlikuju se propuštanje i posledica koju ono izaziva. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.10.2023. OBNAVLjANjE SPISA PREDMETA KAO PRETHODNO PITANjE; Obnavljanje spisa predmeta je prethodno pitanje za ocenu ispunjenosti uslova za ukidanje klauzule izvršnosti ako je predmet uništen u postupku izlučivanja nepotrebnog registratorskog materijala. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.10.2023. SASTAVLjANjE ODŠTETNOG ZAHTEVA KOD OBAVEZNOG OSIGURANjA U SAOBRAĆAJU KAO DEO TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA; Sastavljanje odštetnog zahteva kod obaveznog osiguranja u saobraćaju predstavlja trošak koji je potreban za vođenje parnice, pa se računa kao iznos troškova postupka.; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Izvršni postupak

 

17.10.2023. PRIVREMENA MERA NA CELOKUPNOJ IMOVINI DUŽNIKA; Prilikom određivanja predložene privremene mere na celokupnoj imovini tužene, prekršeno je osnovno načelo postupka izvršenja i obezbeđenja – načelo srazmere. ; (Viši sud (RS))

17.10.2023. TROŠKOVI PRAVNOG LEKA U POSTUPKU NAPLATE TAKSE; Izvršni postupak za prinudnu naplatu neplaćene sudske takse je jednostranački postupak koji se inicira po službenoj dužnosti i zato  stranka  nema pravo na naknadu troškova  na ime sastava pravnog leka od strane advokata.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. PRIVREMENA MERA U POSTUPKU ZA IZMENU ODLUKE O POVERAVANjU MALOLETNOG DETETA; Ako je majka kojoj je maloletno dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava izložena porodičnom nasilju od  strane emotivnih partnera, postoji rizik da dete kao svedok nasilja odnosno pasivni posmatrač u takvom uzrastu bude i žrtva, pa je u najboljem interesu maloletnog deteta da do okončanja p…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. OSPORAVANjE OSNOVA POTRAŽIVANjA U IZVRŠNOM POSTUPKU; U žalbi na rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave ne može se sa uspehom osporavati potraživanje utvrđeno izvršnom ispravom.                                                                             ; (Viši sud (RS))

15.11.2023. IZJAŠNjENjE PO ČLANU 547. ZIO; Podnesak izvršnog poverioca, predat uz žalbu, ne može se smatrati valjanim izjašnjenjem u smislu člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ukoliko se na njemu ne nalazi prijemni pečat suda, niti je izvršni poverilac pored istog dostavio potvrdu o prijemu pošiljke ili povratnicu, iz kojih bi se moglo utv…; (Viši sud (RS))

 

Prekršajno pravo

 

07.11.2023. DOKAZI KOJI TERETE OKRIVLjENOG I POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Kada okrivljenom koji je negirao izvršenje prekršaja, od strane prekršajnog suda uopšte nije omogućeno da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete, i to dokazima koje je sud pribavio tokom postupka, a na kojima se presuda zasniva, okrivljenom je povređeno pravo na odbranu čime je učinjena bitna…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. ODLUKA U FORMI REŠENjA I BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Kada je drugostepeni prekršajni sud žalbu branioca okrivljenog odbio i prvostepenu presudu potvrdio rešenjem, a ne presudom, time je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka, a što je bilo od uticaja na donošenje zakonite odluke.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.10.2023. NEZAKONITO UPUŠTANjE SUDA U MERITUM STVARI; Pre otklanjanja nedostataka u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka sud ne treba da se upušta u odlučivanje o suštini stvari.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.10.2023. NEOPREDELjIVANjE DATUMA IZVRŠENjA PREKRŠAJA; U dispozitivu presude je neophodno napisati tačan datum prispeća zahteva za pružanje informacije od javnog značaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.10.2023. UKIDANjE NEZAKONITE OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE; U situaciji kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti uprkos priznanju prekršaja, presuda će da bude ukinuta zbog bitne povrede postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.10.2023. ODBAČAJ NEUREDNOG ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Sud će odbaciti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u kome nije precizno i nedvosmisleno navedeno vreme izvršenja prekršaja, odnosno koje nije precizirano ni u ostavljenom roku. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.10.2023. IZVRŠENjE PREKRŠAJA SVESNIM NEHATOM; Okrivljenom odgovornom licu je kao oblik odgovornosti stavljen svesni nehat iz razloga što je mogla znati da će lice kome je prodato vozilo upravljati istim i nije mogla isključiti mogućnost da će on postupiti suprotno zakonu, to jest da neće produžiti registraciju vozila i prevesti vozilo na svoje ime.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.10.2023. USKRAĆIVANjE LIČNOG PRAVA TRAŽIOCU INFORMACIJE; Uskraćivanjem adekvatnog odgovora tražiocu informacija od javnog značaja učinjena je povreda ličnog prava, pri čemu se u vezi postupanja nadležnih organa ne pravi razgraničenje između fizičkog i pravnog lica.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.10.2023. PRIZNANjE I TEŠKE PRILIKE OKRIVLjENOG KAO OKOLNOSTI ZA UBLAŽAVANjE KAZNE; Imajući u vidu da izvršenjem prekršaja nisu nastupile posledice, da okrivljeni od svog rada izdržava suprugu, dvoje maloletne dece i oca te, činjenicu da je prekršaj u potpunosti priznao i da nije prekršajno kažnjavan, to su sve okolnosti koje ukazuju da se okrivljenom može izreći kazna ispod najmanje mer…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.10.2023. ODBIJANjE DAVANjA INFORMACIJE; Odbijanje davanja informacije nije sankcionisano Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, za razliku od otežavanja ili onemogućavanja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.10.2023. TEŽI PREKRŠAJ IZ  ZAKONA O  BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kada  upravlja  vozilom brzinom od 141,5 km/h, što je za  91,5 km/h više od dozvoljenog, okrivljena    time   čini jedan od težih prekršaja propisanih Zakonom o bezbednosti caobpaćaja na putevima pošto, pored ostalog,  kpećyći se tom brzinom  predstavlja opasnost i za sebe i za druge učesnike u caobpaća…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.10.2023. PREKRŠAJ  NEČINjENjA; Kada se lice tereti za prekršaj izvršen nečinjenjem, a činjenje je vezano za rok, zastarelost je počela da teče istekom poslednjeg dana roka do kojeg je postojala obaveza na činjenje. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.10.2023. NERAZUMLjIVOST IZREKE KOJOM JE ODLUČENO O PONAVLjANjU POSTUPKA  KOJI NIJE TRAŽEN; Kada branilac podnese predlog za povraćaj u pređašnje stanje, sud čini bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka ako donese odluku o zahtevu za ponavljanje postupka. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.10.2023. PREKRŠAJ  PROPUŠTANjA  DUŽNOG  NADZORA; Kada se okrivljenima stavlja na teret da su njihova deca učinila prekršajna    dela i da je do toga došlo usled propušanja dužnog roditeljskog nadzora koji nadzor  su bili u mogućnosti da vrše, a u   postupku  se   utvrdi da roditelji nisu bili u mogućnosti da takav nadzor vrše, jer  je došlo do incidentn…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. OCENA  DOKAZA; Kada  sudija uvidi nedoslednost i kontradiktornost   iskaza okrivljenog sa prethodno datim iskazom,  pravilno  postupa  kada ne prihvati njegovu  odbranu, jer je neverodostojna.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. PREKRŠAJ IZ ČLANA 331. STAV  1. TAČKA 47. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kada je okrivljeni upravljajući vozilom skrenuo ulevo prema kući u kojoj stanuje, i to skretanje izvršio pre mesta gde se nalazila patrola policije koja ga je zaustavljala, onda nema dokaza da je   učinio prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 47. Zakona o bezbednosti caobpahaja na putevima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. POVREDA  PRAVA  NA  ODBRANU; Ako je pisana odbrana okrivljenog upućena sudu pre održavanja ročišta, i u njoj  je navedeno da okrivljeni zbog službenih obaveza neće moći da pristupi na ročište zakazano za dan za kad je zakazano ročište, zbog čega  koristi mogućnost da svoju odbranu da pisanim putem, a sud na ročištu konstatuje da ok…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. UBLAŽAVANjE  KAZNE; Kazna okrivljenom se može ublažiti ako će se i njom  postići  svrha kažnjavanja, da okrivljeni ubuduće ne čini prekršaje i da poštuje sve propise u oblasti bezbednosti  caobpaćaja na putevima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. PREKRŠAJ IZ ČLANA 79. STAV  1. TAČKA 1. ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENjU; Službenici obezbeđenja ometaju rad policije ako neposredno nakon narušavanja javnog reda i mira imaju verbalnu komunikaciju sa policijskim službenicima, a ne upoznaju ih sa činjenicom da je dolazilo do narušavanja javnog reda i mira na javnom skupu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. MALOLETNIK  I  LIČNA  KARTA; Pošto za   maloletna lica zahtev za izdavanje lične karte podnosi jedan  od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja, maloletnik u konkretnom slučaju  nije mogao podneti zahtev za izdavanje lične karte pa ni učiniti prekršaj iz člana 29. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. DOSTAVLjANjE  BRANIOCU; U konkretnom slučaju branilac okrivljenog nije promenio adresu, zbog čega mu je prvostepeni sud  pravilno prvostepenu presudu   dostavio na adresu sedišta kancelarije.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. OBELEŽJE  PREKRŠAJA; Vreme izvršenja ppekpšaja je bitno obeležje i ako nije navedeno u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 46. stav 1. tačka 8. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,  činjenični opis takvog zahteva vodi oslobađajućoj presudi jer delo za koje se tereti po pr…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. OKOLNOSTI  ZA  UBLAŽAVANjE  KAZNE; Okolnost da je prilikom kontrole vlasnik vozila  koja je bila u vozilu, rekla da nije mogla da upravlja zbog zdravstvenih problema, i  da je zato okrivljenom  koji nema vozačku dozvolu dala da upravlja vozilom, u konkretnom slučaju jeste osnov  za primenu člana 43. st.  1. tač. 1. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. ODBAČAJ  ZAHTEVA ZA POKRETANjE  PREKRŠAJNOG  POSTUPKA; Kada podnosilac zahteva na traženje suda, ne uredi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka smatra se da ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka, jer  je podnosilac zahteva odustao od njega, u kom slučaju je pravilno  rešenjem odbačen  zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.11.2023. NEISKORIŠĆAVANjE ZAKONSKIH OVLAŠĆENjA OKRIVLjENOG TOKOM POSTUPKA; Nije povređeno pravo na odbranu okrivljenom koji je imao sve raspoložive mogućnosti da aktivno sudeluje prilikom sudskog procesa, ali se svojim pravima nije koristio.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.11.2023. BEZNAČAJNI PROPUST SUDA NIJE POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Samo značajni propusti suda mogu dovesti do povrede prava na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. NEZAKONITO DONETA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA; Sud je bitno povredio odredbe prekršajnog postupka jer je doneo oslobađajuću presudu, uprkos kontradiktornim izjavama svedoka, koje nisu otklonjene pre donošenja presude.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. NEPRENOSIVOST PRENOŠENjA PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI; Prekršajna odgovornost odgovornog lica u pravnom licu je lična i ona se ne može preneti ugovorom na druga lica.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PREKRŠAJNI NALOG I PREKLUZIVNI ROK ZA DOSTAVLjANjE IZJAVE O KORIŠĆENjU VOZILA; Overena izjava o korišćenju vozila od strane lica koje je zapravo napravilo prekršaj mora da se preda u zakonskom roku od 8 dana od dana prijema prekršajnog naloga, a ne posle 2 godine.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. IZVOĐENjE RELEVANTNIH DOKAZA OD STRANE SUDA; Sud vodi postupak i odlučuje koje dokaze treba izvesti kako bi se potpuno utvrdilo činjenično stanje, vodeći računa da izvođenje dokaza svede na one koji su zaista važni za razjašnjenje nekog događaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. IZBEGAVANjE ODUGOVLAČENjA POSTUPKA; Sud neće da nalaže grafološko veštačenje potpisa na povratnici ukoliko se ne radi o ličnoj dostavi, jer bi takvim veštačenjem samo došlo do odugovlačenja postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. KVALIFIKACIJA HLADNOG ORUŽJA ZAVISI I OD NAMENE; Iako po zakonu šrafciger nije hladno oružje on bi u zavisnosti od situacije mogao da se kao takvo upotrebi.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PLAĆANjE PROTIVVREDNOSTI PREDMETA PREKRŠAJA I APSOLUTNA ZASTARELOST; Sud ne može okrivljene da obaveže na plaćanje protivvrednosti predmeta prekršaja kada nastupi apsolutna zastrelost postupka.  ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PREKID ZASTARELOSTI; Prekid zastarelosti može izvršiti samo sud svojim radnjama, a ne i podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. OBAVEZA SUDA DA NAĐE PRAVU MERU PREDMETA DOKAZIVANjA; Za efikasnost prekršajnog postupka od posebnog značaja je da sud nađe pravu meru predmeta dokazivanja i da dokaze svede na one koji su zaista važni za razjašnjenje nekog događaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

 

Sudska praksa – septembar 2023.

Ustavni sudovi

19.09.2023. SLOBODA GOVORA I GOVOR MRŽNjE; Kritična tačka kada sloboda govora prerasta u govor mržnje jeste ona kada izražavanje predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje.

Prema članu 20. stav 2. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, „mržnja“ i „neprijateljstvo“ podrazumevaju intenzivne i iracionalne emo…; (Apelacioni sud (RS))

20.09.2023. DISKRIMINACIJA NACIONALNE MANjINE; Kod neposredne diskriminacije uvek postoji akt ili radnja kojima se lice ili grupa stavlja u nepovoljniji položaj, što podrazumeva da postoji lice ili grupa prema kojima se povoljnije postupa.

Označavanjem albanske nacionalne manjine nazivom „Šiptari“, iako uvredljivo u sadašnjim okolnostima, nije izvršen…; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. DISKRIMINACIJA U VEZI TROŠKOVA UPISA U ADVOKATSKU KOMORU; Okolnost da je Ustavni sud u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti našao da donošenjem odluke o troškovima i naknadama prilikom upisa u imenik advokata nije došlo do povrede načela zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava ukazuje da nije učinjena diskriminacija donošenjem tog opšteg akta, odluke do…; (Apelacioni sud (RS))

29.09.2023. OVLAŠĆENjE ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA DA ZAMENjUJE ADVOKATA U PARNICI; Ovlašćenje advokatskog pripravnika da zamenjuje advokata u parnici ne zasniva se na punomoćju datom od strane advokata, niti na punomoćju datom od strane stranke, već na postojanju činjenica predviđenih Zakonom o advokaturi i Zakonom o parničnom postupku: upisu pripravnika u imenik advokatskih pripravni…; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU; Tok upravnog postupka umnogome zavisi od aktivnosti stranke u tom postupku.

Nema povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu koji traju pet godina i pet meseci i u kojima prvostepeni organ uprave i sud donose odluke u razumnim rokovima ako podnosilac ne koristi sred…; (Ustavni sud (RS))

08.09.2023. PRAVO NA IMOVINU I NAKNADA ŠTETE VLASNIKU STANA IZ KOGA NIJE ISELjEN NOSILAC STANARSKOG PRAVA; U cilju utvrđivanja da li je vlasnik stana iz koga nije iseljen nosilac stanarskog prava pretrpeo štetu njegova situacija mora se uporediti sa situacijom u kojoj bi bio da je uspeo sa građanskom tužbom i iselio nosioca stanarskog prava ili u kojoj bi se nalazio da je bio u mogućnosti da izda u zakup svo…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU ISELjENjA NOSIOCA STANARSKOG PRAVA; Postupak iseljenja nosioca stanarskog prava specifičan je, jer je prema Zakonu o stanovanju iz 1992. godine opština bila dužna da sredstva pribavljena od otkupa stanova prioritetno usmerava za izgradnju novih stanova, sa namenom za rešavanje stambenih potreba lica koja imaju stanarsko pravo na stanovima u…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA SAMOSTALNIH DELATNOSTI; Za prestanak svojstva osiguranika samostalnih delatnosti od značaja je utvrđivanje trenutka od kog prestaju ovlašćenja predstavljanja i zastupanja jedinog direktora društva koji je podneo ostavku. U slučaju kada jedini direktor podnese ostavku, prevashodno je na članovima društva sa ograničenom odgovorno…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. POUKA O PRAVNOM LEKU; Pouka o pravnom leku, kao sastavni deo odluke suda ili organa uprave, ima za cilj ostvarivanje prava na žalbu ili drugog redovnog pravnog sredstva, koje je zajemčeno odredbom člana 36. stav 2. Ustava, a ne i ostvarivanje prava na vanredna pravna sredstva predviđena zakonom i prava na ustavnu žalbu, pa …; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. UPOTREBA JEZIKA I PISMA U POSTUPKU; Pod pojmom „jezik“ podrazumeva se usmeno korišćenje jezika, dok se pod pojmom „pismo“ podrazumeva pismeno korišćenja jezika.

Obim jezičkih procesnih prava u postupku se razlikuje u zavisnosti od toga da li je u pitanju stranka pripadnik nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi u sudu ili …; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU; Nepoštovanje načela hitnosti u radnim sporovima, donošenje prve presude u predmetu nakon četiri godine i deset meseci od podnošenja tužbe, mali broj izvedenih dokaza i odlučivanje o prigovoru sudije kome je u ponovnom prvostepenom postupku predmet dodeljen u rad nakon skoro četiri meseca ukazuju da prvos…; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. PREKLUZIVNOST TUŽBE ZA UTVRĐENjE POSTOJANjA RADNOG ODNOSA; Tužbi za utvrđenje postojanja radnog odnosa neminovno prethodi povreda prava zaposlenog, iz čega dalje sledi da se kod takve tužbe primenjuje specijalna odredba sadržana u Zakonu o radu koja pravo na sudsku zaštitu vremenski ograničava i vezuje za momenat saznanja za povredu prava u situaciji kada ne pos…; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU; Izvršni postupak, koji predstavlja završnu fazu u ostvarivanju subjektivnih građanskih prava i koji nije kontradiktoran postupak, po pravilu, isključuje postojanje složenih činjeničnih i pravnih pitanja.

Postupanje suda koji tek nakon deset meseci konstatuje da nisu ispunjeni uslovi za održavanje zakazanog …; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

12.09.2023. NEZAKONITO SABIRANjE POJEDINAČNO UTVRĐENIH KAZNI; S obzirom na to da je okrivljenom za dva krivična dela utvrdio kazne zatvora od po devet meseci, jedinstvena kazna mora biti manja od 18 meseci, a ne sme da bude 18 meseci.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. UPUĆIVANjE REALNE PRETNjE SLUŽBENOM LICU; Rečima kojima je okrivljeni uputio mejlom „možda mi padne da napadnem obezbeđenje Vučićeve porodice“ od strane učinioca je upućena realna pretnja napadom na službena lica.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. PRAVNO LICE KAO OKRIVLjENI ZA SAOBRAĆAJNU NEZGODU SA SMRTNIM ISHODOM; Smrt oštećenog se ne može smatrati bilo kakvom koristi za okrivljena pravna lica, iz kog razloga je sud odbio optužni predlog protiv njih za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. NAČIN PAKOVANjA I KOLIČINA OPOJNE DROGE KAO JEDINI DOKAZI DA SE ONA DRŽI RADI PRODAJE; Količina od 82,30 grama kokaina i činjenica da je opojna droga bila upakovana u više paketića ne znače, po automatizmu, da je opojna droga bila namenjena prodaji, budući da je opojnu drogu moguće nabaviti u takvom pakovanju, te da više pakovanja nije neuobičajeno i da se to u savremeno doba ne protivi s…; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. SPAJANjE KAZNI ZATVORA I MAKSIMALNA JEDINSTVENA KAZNA; I u slučaju spajanja kazni koje su okrivljenom izrečene u dve ili više presuda, jedinstvena kazna, osim što ne sme dostići zbir tih kazni, ne sme preći ni 20 godina zatvora.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANjA ISPRAVE I KRIVIČNO DELO PREVARE; Kada je okrivljeni na osnovu falsifikovanih isprava – rešenja o administrativnoj zabrani u koja su uneti neistiniti podaci o visini njegovih mesečenih primanja – sa zajmodavcem zaključio više ugovora o zajmu, te tako dobijena sredstva koristio za vraćenje prethodnih pozajmica istom zajmodavcu, a potom mu …; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. OTUĐENjE IZNAJMLjENOG VOZILA I KRIVIČNO DELO PREVARE; Kada su okrivljeni lažnim prikazivanjem činjenica da vozilo hoće da zakupe na period od dva dana i da će ga koristiti isključivo na teritoriji Republike Srbije, naveli zaposlenog u rentakar agenciji da im vozilo preda, a po dobijanju vozila su njime otišli na Kosovo gde su vozilo prodali i novac dobijen p…; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. PREDMETI IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA TEŠKE KRAĐE KAO JEDINI DOKAZ; Kada okrivljeni negira izvršenje krivičnog dela, kada nema materijalnih tragova na licu mesta koji potiču od okrivljenog, očevidaca događaja ili drugih dokaza na osnovu kojih bi se nesumnjivo mogao utvrditi identitet izvršioca krivičnog dela, sama činjenica da je kod okrivljenog pronađen deo stvari koje s…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. TEŠKA KRAĐA IZVRŠENA OD STRANE GRUPE; Ako u postupku nije dokazano da su okrivljeni bili trajno ili privremeno povezani radi vršenja krivičnih dela teška krađa, tada se njihovo delovanje ne može podvesti pod pojam grupe, te se radnje okrivljenih imaju kvalifikovati kao saizvršilaštvo.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. STICAJ KRIVIČNIH DELA IZNUDE U POKUŠAJU I RAZBOJNIŠTVA; Kada je okrivljeni prema oštećenom najpre primenio silu i pretnju tražeći da mu oštećeni u određenom roku donese novac, a odmah potom upotrebom sile i pretnje prema oštećenom, od njega oduzeo zlatan lančić, tada se ne radi od odvojenim događajima između kojih postoji vremenska i prostorna distanca, pa s…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. TRŽIŠNA VREDNOST ODUZETE STVARI I ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI; Imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela koja će se od okrivljenog oduzeti, jeste tržišna vrednost stvari koju je okrivljeni pribavio izvršenjem krivičnog dela, a ne novčani iznos koji je dobio njenom prodajom.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. KRIVIČNO DELO SPREČAVANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE RADNjE IZ ČLANA 322. STAV 3. U VEZI ST. 2. I 1. KZ; Okrivljeni je silom onemogućio policijskog službenika da obavi posao javne bezbednosti – utvrđivanje njegovog identiteta – kada je nakon dovođenja u policijsku stanicu kako bi se utvrdio njegov identitet, startovao vozilo i udaljio se sa lica mesta, a pri udaljavanju naneo lake telesne povrede policijskom s…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. NEPOSTOJANjE SAUČESNIŠTVA U KRIVIČNOM DELU IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A; Kada su okrivljeni kao učesnici istog životnog događaja, preduzeli različite, alternativno propisane radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a, tada se ne radi o saučesništvu, već je svaki okrivljeni samostalni izvršilac tog krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. RADNjA IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA TRGOVINE LjUDIMA; „Zloupotreba poverenja i odnosa zavisnosti“ i „davanje ili primanje novca ili druge koristi“ su dve različite, alternativno propisane radnje izvršenja krivičnog dela trgovina ljudima.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 333. STAV 2. U VEZI STAVA 1. KZ; Zaprećena kazna ne mora biti obuhvaćena umišljajem učinioca krivičnog dela iz člana 333. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a, već kod njega mora postojati svest o težini dela koje je izvršilo lice kome se pruža pomoć, a na osnovu samih radnji koje je učinilac preduzeo, zaključuje se da li su one bile usmerene …; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. UPRAVLjANjE VOZILOM POD DEJSTVOM ALKOHOLA I VINOST OKRIVLjENOG; Nejasni su i protivrečni razlozi prvostepenog suda da je okrivljeni prilikom izvršenja dela postupao sa svesnim nehatom – svestan  da pod uticajem alkohola može učiniti delo, ali olako držeći da do toga neće doći – kada je na osnovu nalaza i mišljenja veštaka utvrdio  da alkoholisanost okrivljenog nije u…; (Apelacioni sud (RS))

13.09.2023. DOKAZIVANjE UPORNOSTI KAO SINE QUA NON KOD KRIVIČNOG DELA PROGANjANjE; Dokazivanje upornosti okrivljenog je ključna stvar za osuđujuću presudu kod proganjanja.; (Viši sud (RS))

13.09.2023. KOMENTARISANjE JAVNO OBJAVLjENIH STAVOVA I ANGAŽMANA; Stavovi i angažmani koji se objavljuju javno kao takvi mogu biti izloženi različitim komentarima.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

12.09.2023. PISMA OKRIVLjENOG KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU; Pisma koja je okrivljeni uputio iz zatvora dnevnim listovima, u nameri da budu objavljena mogu se koristiti kao dokazi u krivičnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. ISKAZ OSUĐENOG KOJI NIJE OBUHVAĆEN ISTOM OPTUŽNICOM KAO DOKAZ U POSTUPKU; Bez obzira na to što osuđeni nije obuhvaćen optužnicom protiv drugog okrivljenog sa kojim je učestvovao u istom životnom događaju, iz razloga što je postupak prema osuđenom okončan u ranijem vremenskom trenutku zbog zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, njegov iskaz koji je dao pred javnim tu…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. SASLUŠANjE OKRIVLjENOG U PRISUSTVU BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KADA ODBRANA NIJE OBAVEZNA; Kada je okrivljeni pristao da da iskaz u odnosu na krivično delo za koje se tereti, na zakonitost njegovog saslušanja ne utiče činjenica što mu je branilac po službenoj dužnosti postavljen iako za to krivično delo odbrana nije bila obavezna.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. NAČELO OBOSTRANE KAŽNjIVOSTI I PRAVNA SIGURNOST U KAZNENOM PRAVU; Uslov da krivično delo povodom kojeg se zahteva pružanje međunarodne pravne pomoći predstavlja krivično delo i po zakonu Republike Srbije, podrazumeva i da to krivično delo u domaćem zakonodavstvu postoji u vreme kada je okrivljeni izvršio krivično delo za koje je oglašen krivim presudom inostranog sud…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE U PONOVLjENOM POSTUPKU NAKON SUĐENjA U ODSUSTVU; Time što nije bio dostupan državnim organima, jer se nalazio u bekstvu, usled čega mu je suđeno u odsustvu, okrivljeni je svojim postupcima sam sebe doveo u procesnu situaciju jasno definisanu procesnim zakonom – da se u ponovljenom postupku u kome mu se sudi u prisustvu sa iskazom saoptuženog može up…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. ISTICANjE U ŽALBI RAZLOGA ZA OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE; Ako odbrana u toku glavnog pretresa nije ukazala na postojanje razloga za obavezno izuzeće postupajućeg sudije, tu okolnost ne može isticati u žalbi protiv presude.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. IZRUČENjE DOMAĆEG DRŽAVLjANINA STRANOJ DRŽAVI; Lice koje je državljanin Republike Srbije ne može biti izručeno stranoj državi radi krivičnog gonjenja, osim ako je to drugačije regulisano biletalarnim ugovorom.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. NEZAKONITO IZJAVLjIVANjE ŽALBE; Punomoćnik maloletnih oštećenih u konkretnom slučaju nije mogao izjaviti žalbu zbog svih zakonskih razloga, niti zbog odluke o imovinsko-pravnom zahtevu, niti o troškovima krivičnog postupka s obzirom da isti padaju na teret budžetskih sredstava suda u delu koji se odnosi na nagradu postavljenog punom…; (Viši sud (RS))

13.09.2023. OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZBOG IZVRŠENjA PREKRŠAJA; Sud će zakonito osloboditi okrivljenog za krivično delo ukoliko se u njegovim radnjama ostvaruju elementi prekršaja, propisani (drugim) zakonom.; (Viši sud (RS))

13.09.2023. IMOVINSKOPRAVNE OBAVEZE UTVRĐENE U GRAĐANSKOM POSTUPKU; Okrivljeni neće biti obavezan od strane suda da isplati neisplaćene iznose ukoliko je ta imovinskopravna obaveza ustanovljena u već postojećoj pravnosnažnoj presudi iz građanske materije.; (Viši sud (RS))

25.09.2023. DISPOZITIV OPTUŽNOG AKTA BEZ NAVOĐENjA URAČUNLjIVOSTI; Ukoliko nije navedena uračunljivost u dispozitivu optuženja, optužni akt je nezakonito sastavljen.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

18.09.2023. REHABILITACIJA PRIGOVARAČA SAVESTI; Da bi se licu koje ističe prigovor savesti obezbedilo da po propisima na snazi do 28. 5. 1994. godine služi vojni rok bez oružja bilo je potrebno da se podnese pismeni zahtev za takvo služenje vojnog roka, zbog čega nije moguća rehabilitacija lica koje takav zahtev nije podnelo. ; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA KOD STICANjA BEZ OSNOVA KOD UPLATE DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE; Zaposleni nije pasivno legitimisan kada osnov uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kasnije otpadne.; (Apelacioni sud (RS))

04.09.2023. APSOLUTNA NENADLEŽNOST ZA UTVRĐENjE  VISINE ZARADE; Za utvrđenje visine zarade radi odlučivanja o visini penzije nije nadležan sud, već je nadležan upravni organ.; (Viši sud (RS))

12.09.2023. NAČIN ISPLATE CENE STANA KAO USLOV REFUNDACIJE PDV-A; Gotovinskim uplatama na tekući račun ne ostvaruje se pravo na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. TROŠKOVI ANGAŽOVANjA ADVOKATA; Kada je prvostepeni postupak pokrenut zahtevom stranke, ona snosi troškove postupka, pa i kada se radi o troškovima angažovanja advokata. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. PONIŠTAJ PRAVNOSNAŽNOG REŠENjA O IZUZIMANjU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA; Pravnosnažno rešenje o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta iz poseda ranijeg sopstvenika ne može se delimično poništiti i u odnosu na deo ili više izuzetih parcela koje nisu opredeljene u posebnu parcelu i kada predstavljaju deo kompleksa zemljišta koji je kao takav izuzet radi privođenja nameni. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. OBUSTAVA POSTUPKA PO ŽALBI I NAKNADNO IZDAVANjE REŠENjA TOKOM DRUGOSTEPENOG POSTUPKA; Postupak po žalbi se može obustaviti samo ako stranka odustane od žalbe.

Kada u toku drugostepenog upravnog postupka koji se vodi po žalbi koju je stranka izjavila zato što prvostepeni organ nije izdao rešenje u zakonom određenom roku, prvostepeni organ naknadno izda rešenje, drugostepeni organ ne m…; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. POSTUPANjE PRVOSTEPENOG ORGANA PO ZAHTEVU

; Prilikom odlučivanja o podnetom zahtevu prvostepeni organ ima mogućnost da o zahtevu reši pozitivno ili negativno ili da rešenjem zahtev odbaci, što znači da prvostepeni organ ima obavezu da o svakom podnetom zahtevu odluči i to u zakonom određenom roku.; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. NEDOSTACI ZBOG KOJIH NIJE MOGUĆE UTVRDITI STVARNU SADRŽINU PONUDE; Okolnost da izabrani ponuđač nije dostavio spisak isporučenih dobara, već spisak kupaca – naručilaca kojima je isporučivao dobra, ne predstavlja nedostatak u smislu člana 106. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama zbog koga se nije mogla utvrditi stvarna sadržina ponude.; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. NEMOGUĆNOST IZVRŠENjA REŠENjA; U situaciji kada izvršenje rešenja nije faktički moguće, dovodi se u pitanje i mogućnost njegovog pravnog izvršenja. Faktička nemogućnost izvršenja rešenja postoji ukoliko su građevinska i upotrebna dozvola izdate za formiranje stanova koji kao stambene celine nisu izgrađeni.

Ako je upravnim aktom faktičko…; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. POKRETANjE POSTUPKA UTVRĐIVANjA GODIŠNjEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA; Poreska uprava je dužna da po službenoj dužnosti pokrene postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana licu za koje stekne saznanje proisteklo iz činjeničnog stanja utvrđenog u drugom postupku koji se vodi pred tim organom.; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. UTICAJ ODUKE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA ZAKONITOST ODLUKE O IZBORU SARADNIKA NA FAKULTETU; Odluka Agencije za borbu protiv korupcije kojom je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funcije dekana koji je predsedavao sednicom na kojoj je doneta odluka o izboru saradnika u zvanje asistenta ne može imati uticaja na drugačije odlučivanje o zakonitosti odluke o tom izbo…; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. POČETAK OSTVARIVANjA PRAVA DA SE U IZDATIM RAČUNIMA ISKAŽE PDV I PRIHVATANjE ZVANIČNIH PODATAKA IZ EVIDENCIJE; Odredbama članova 38. stav 1. i 48. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost nije propisano da mali poreski obveznici tek od narednog dana od dana kada su ostvarili promet veći od iznosa predviđenog tim odredbama ostvaruju pravo da u izdatim računima iskažu PDV i da ga odbiju u iznosima koji su is…; (Upravni sud (RS))

29.09.2023. ODLUČIVANjE O ZAHTEVU KOJIM SE TRAŽI UPODOBLjAVANjE LOGIČKE NUMERACIJE KANALA; Odlučivanje o zahtevu kojim se traži da se naloži tuženom da upodobi logičku numeraciju kanala u svojoj mreži za distribuciju medijskih sadržaja obavezujućim kriterijumima Regulatornog tela za elektronske medije ne spada u sudsku nadležnost, već se o takvom zahtevu odlučuje u upravnom postupku pred t…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

21.09.2023. ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU UČENIK PRETRPI NA PRAKTIČNOJ NASTAVI; Škola je obavezna da naknadi štetu koju je na praktičnoj nastavi u njenoj organizaciji i pod njenim nadzorom pretrpeo njen učenik. ; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. PRAVNI INTERES ZA ISPUNjENjE; Lice koje ima pravni interes da obaveza bude ispunjena je svako ono lice koje može imati materijalne posledice ako se obaveza ne ispuni na vreme.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. GRAD KAO VIŠA SILA; Grad se ne može smatrati višom silom u situaciji kada je postojala prilika da se spreče njegove posledice.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. NAKNADA ŠTETE REHABILITOVANOM LICU; Rehabilitovanom licu pripada naknada štete za umanjenje penzije do kog ne bi došlo da mu je priznat radni staž dok je bio lišen slobode i dok je bio nezaposlen, kao i da je ostvario platu da je nastavio da radi.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. POPUNA BLANKO MENICE I PREZENTIRANjE SOPSTVENE MENICE NA AKCEPT; Pravo na popunu blanko menice bezuslovno obuhvata pravo na unošenje svih bitnih meničnih sastojaka koji nedostaju – menične svote, mesta i datuma izdavanja, dospelosti i dr.

Kod sopstvene menice obavezuje se samo njen izdavalac (trasant) da će on menicu platiti označenom licu (remitentu), pa se u tom…; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. VOĐENjE RAČUNA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI O PRAVILNOJ PRIMENI MATERIJALNOG PRAVA I PRIMENA ČLANA 192. ZOO; Iako drugostepeni sud na pravilnu primenu materijalnog prava vodi računa po službenoj dužnosti, primena pravila iz člana 192. Zakona o obligacionim odnosima pretpostavlja iznošenje činjeničnih tvrdnji o postupanju ili propuštanju oštećenog da spreči odnosno umanji štetu.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. KUPOVINA ISTE NEPOKRETNOSTI OD STRANE DVA LICA; Stranke koje su kupci iste nepokretnosti i konkurenti za upis prava svojine u javnu evidenciju razrešavaju međusobni odnos po osnovu jačeg prava na nepokretnosti, zbog čega Republika Srbija kao nosilac prava javne svojine i Direkcija za izgradnju Novog Beograda kao korisnik, koji su na toj  nepokretn…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. ISPUNjENjE SOPSTVENE OBAVEZE I ISKLjUČENjE ZAKONSKE SUBROGACIJE KOD UGOVORA O OSIGURANjU KREDITA SA NACIONALNOM KORPORACIJOM ZA OSIGURANjE KREDITA; Nisu ispunjeni uslovi za prelaz potraživanja banke na osiguravača na osnovu člana 300. Zakona o obligacionim odnosima, jer je osiguravač  isplatom banci – davaocu kredita iznosa koji sada potražuje od tužene (korisnika kredita) ispunio svoju obavezu iz ugovora o osiguranju (polise osiguranja), a ne obav…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. SUDSKA ZAŠTITA PRAVA NA OTKLANjANjE NEDOSTATAKA NA OBJEKTU PO OSNOVU UGOVORA O GRADNjI INVESTICIONOG OBJEKTA

; U pogledu sudske zaštite prava na otklanjanje nedostataka na objektu po osnovu ugovora o gradnji investicionog objekta prekluzija ne nastupa pre isteka garantnog roka.

Tužioci – naručioci građevinskih radova imaju pravo da zahtevaju od tuženog kao izvođača radova da preduzme radnje i otkloni nedostatke…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. PODELA IMOVINE NAKON PRESTANKA ORTAKLUKA; Nakon prestanka ortakluka imovina ortakluka se deli tako što se  od glavnice ortakluka podmiruju najpre dugovi ortakluka, pa se nakon izmirenja zajedničkih dugova ortacima vraćaju ulozi. Ortaci koji su u ortakluk uneli samo svoj rad, ne učestvuju u vraćanju uloga, ali nemaju ni obavezu prema trećim li…; (Apelacioni sud (RS))

08.09.2023. HIPOTEKARNI POVERILAC KOD USTUPANjA POTRAŽIVANjA; Hipotekarni poverilac kojem je ustupljeno potraživanje nema obavezu da o ustupanju potraživanja obavesti hipotekarnog dužnika ukoliko ovaj nije dužnik u odnosu na kojeg je predmetno potraživanje preuzeto.; (Viši sud (RS))

27.09.2023. VIDOVI ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU; Zakon o obligacionim odnosima reguliše tri vida odgovornosti za štetu: predugovornu, ugovornu i vanugovornu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. UGOVOR O FINANSIRANjU IZGRADNjE NEPOKRETNOSTI I OVLAŠĆENjE ZA NjEGOVO ZAKLjUČENjE; Ugovor kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da izgradi određeni objekat, a druga ugovorna strana da u izgradnji objekta učestvuje sa ugovorenim iznosom novčanih sredstava, predstavlja ugovor o finansiranju izgradnje nepokretnosti, a ne ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ugovor o finansiranju izgradnj…; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.09.2023. NOVACIJA UGOVORA; Sporazumna promena roka i načina izmirenja obaveze po ugovoru ne predstavlja novaciju ugovora i ne dovodi do prestanka prvobitne obaveze. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.09.2023. ZADRŽAVANjE PRAVA SVOJINE KOD PRODAJE S TOM POGODBOM; Zadržavanje prava svojine kod prodaje s tom pogodbom predstavlja isključivo pravo, odnosno ovlašćenje prodavca da se u slučaju neizmirenja novčanog dela obaveze opredeli da li će sudskim putem tražiti naplatu duga ili povraćaj stvari.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

19.09.2023. KVALITET DRŽAVINE POTREBAN ZA STICANjE SVOJINE; Nezakonita državina je ona koja je nastala bez pravnog osnova ili na pravnom osnovu koji nije punovažan ili na pravnom osnovu koji nije podoban za sticanje onog prava koje se vrši.

Da bi državina bila zakonita, potrebno je da je pravni osnov (titulus) punovažan i da takav ostane sve vreme trajanja dr…; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. SMISAO ODRŽAJA; Smisao instituta održaja je upodobljavanje pravnog stanja činjeničnom kada postoji takav skup pravno relevantnih činjenica koje to omogućavaju.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. SAVESNOST DRŽAVINE; Pretpostavka tačnosti upisa u katastru nepokretnosti je oborive prirode, pa ako pravni prethodnik nekog lica poseduje punovažan osnov sticanja – ugovor o otkupu, koji je izvršen, jer je on uveden u posed i isplatio je cenu, nema nesavesnosti državine tog lica.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. ROK ZA PODNOŠENjE PISMENE PONUDE O OBLIKU I VISINI NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST; U slučaju izgradnje posebne vrste objekta koji ima izuzetno veliki društveni značaj, propuštanjem roka za podnošenje pismene ponude o obliku i visini naknade za eksproprisanu nepokretnost ne gubi se pravo na podnošenje te ponude i istekom tog roka kako bi se celokupan postupak mogao nesmetano nastaviti …; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. EKSPROPRIJACIJA PREOSTALOG DELA NEPOKRETNOSTI; Iz člana 10. Zakona o eksproprijaciji proizlazi da se ta odredba odnosi na nepokretnost u celini, a ne na katastarsku parcelu. ; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. EKSPROPRIJACIJA PREOSTALOG DELA NEPOKRETNOSTI; Eksproprijacija preostalog dela nepokretnosti zbog toga što sopstvenik nema ekonomskog interesa da koristi preostali deo nepokretnosti, odnosno ako je zbog toga na preostalom delu nepokretnosti onemogućena ili bitno otežana njegova egzistencija podrazumeva da nije moguće da on preostali deo nepokretn…; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. NEPOTPUNA EKSPROPRIJACIJA; Nepotpunom eksproprijacijom ustanovljava se službenost na nepokretnosti, čime ne prestaje pravo svojine, već se ono samo ograničava. Zbog toga se novčana naknada za eksproprisanu nepokretnost utvrđuje kao razlika u tržišnoj ceni nepokretnosti pre i posle ustanovljavanja službenosti.; (Upravni sud (RS))

27.09.2023. NEOMETANO VRŠENjE FAKTIČKE VLASTI NA STVARI; Neometano vršenje faktičke vlasti na predmetu državine podrazumeva da držalac u svako doba prema sopstvenom nahođenju može vršiti svoju faktičku vlast na stvari.

Faktička vlast privrednih društava na stvari i obavljanje privredne delatnosti  ne obezbeđuje se samo time da zakonski zastupnik kao pešak m…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Porodično pravo

15.09.2023. NASILjE U PORODICI; U sporovima zbog nasilja u porodici „nulta tolerancija“ na nasilje podrazumeva da se svako ponašanje koje odstupa od standarda „normalnog“ ophođenja i komuniciranja sa članovima porodice kvalifikuje kao nasilje u porodici.

Mere zaštite od nasilja u pordici izriču se u skladu sa izvršenom vrstom nasilja i …; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. POSTOJANjE VANBRAČNE ZAJEDNICE; Za postojanje vanbračne zajednice nije presudan vremenski period njenog trajanja koliko namera vanbračnih partnera da je trajno ostvare i da u njoj imaju prava i dužnosti supružnika, pod uslovima određenim Porodičnim zakonom. ; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. ZAKLjUČENjE  UGOVORA U IME MALOLETNOG DETETA, KOJIM SE STVARAJU OBAVEZE   MALOLETNOM DETETU KOJE PREVAZILAZE UOBIČAJENE OKVIRE; Za punovažnost ugovora kojim se nameće ispunjenje novčane obaveze na strani maloletnog deteta  koja prevazilazi uobičajene okvire, neophodna je saglasnost oba roditelja. Zaključenje takvog ugovora u ime maloletnog deteta, od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo, ima za posledicu ništavost ugovor…; (Apelacioni sud (RS))

20.09.2023. URUČENjE  ODLUKE  O IZRICANjU  HITNIH MERA; Kada je okrivljenom naređenjem  izrečena hitna mera,  naloženo mu da se shodno članu 17. stav 4. Zakona o sprečavanju  nasilja u porodici po isteku te  hitne mere javi nadležnom policijskom službeniku koji je meru izrekao, a okrivljeni to učinio i rešenje o produženju hitne mere koje je doneo osnovni sud m…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

19.09.2023. MOGUĆNOST SAČINjAVANjA USMENOG ZAVEŠTANjA; Izuzetne prilike za sačinjavanje usmenog zaveštanja u objektivnom smislu podrazumevaju postojanje vanrednih situacija kakve su elementarne nepogode poput zemljotresa, poplava, požara i slično.

Bolest i životno doba ostavioca ne predstavljaju sami za sebe izuzetne prilike koje omogućavaju sačinjavanje usmen…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. ALEATORNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Rok od pet godina, u kome je primalac izdržavanja živeo nakon dijagnoze karcinoma pluća, ne može se smatrati kratkim periodom u kome je smrtni ishod bio izvestan, pa je takav ugovor o doživotnom izdržavanju predstavljao neizvesnost za davaoca izdržavanja.; (Apelacioni sud (RS))

01.09.2023. UTVRĐIVANjE OBIMA UDELA NASLEDNIKA KAO PRETHODNO PITANjE; Utvrđivanje obima udela naslednika na imovini koja je predmet nasleđivanja predstavlja prethodno pitanje u odnosu na zahtev za predaju u suposed te imovine.; (Viši sud (RS))

29.09.2023. ODGOVORNOST DAVAOCA IZDRŽAVANjA ZA OSTAVIOČEVE DUGOVE; Za dugove ostavioca odgovaraju njegovi naslednici do visine vrednosti nasleđene imovine, a imovina stečena na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju ne ulazi u imovinu ostavioca podobnu za nasleđivanje, pa davalac izdržavanja ne odgovara za ostaviočeve dugove.; (Viši sud (RS))

Radno pravo

15.09.2023. POČETAK ROKA U KOME MOŽE DA SE OTKAŽE UGOVOR O RADU BEZ UPOZORENjA; Rok od šest meseci u kome može da se otkaže ugovor o radu bez ponovnog upozorenja ne računa se od dana kada je zaposlenom dostavljena odluka u formi opomene sa najavom otkaza, već od dana kada je učinjena prethodna povreda radne obaveze.; (Apelacioni sud (RS))

15.09.2023. PRERASTANjE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME; Bitna činjenica koja se tiče ispunjenja uslova za prerastanje radnog odnosa sa određenog vremena u radni odnos na neodređeno vreme jeste različit karakter radnog odnosa kada se radi o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme radi obavljanja povećanog obima posla i kada se radi o radnom odnosu na određeno…; (Apelacioni sud (RS))

15.09.2023. DUŽNOST NAKNADE ŠTETE KOJU JE PRETRPEO ZAPOSLENI; Dužnost naknade štete koju je pretrpeo zaposleni nije na donosiocu nezakonitog akta ukoliko donosilac nije ujedno i poslodavac oštećenog zaposlenog, već na poslodavcu, jer je poslodavac taj koji je realizovao, odnosno sproveo u delo nezakonit akt i neposrednom primenom takvog akta prouzrokovao štetu…; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. RASPOREĐIVANjE ZAPOSLENOG NA RADNO MESTO ZA KOJE JE POTREBAN VIŠI STEPEN STRUČNE SPREME OD ONOG ZA KOJI JE ZAKLjUČEN UGOVOR O RADU; Ne postoji obaveza poslodavca da sa zaposlenim zaključi ili izmeni ugovor o radu zbog toga što je zaposleni u međuvremenu stekao viši stepen stručne spreme od onog za koji je zaključio ugovor o radu.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA; Pravna priroda naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada policijskog službenika  sastoji se u tome što se nadoknađuju stvarni, a ne pretpostavljeni troškovi prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. FORMA SPORAZUMA O PRODUŽENjU RADNOG VEKA I OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU; Sporazum poslodavca i zaposlenog o produženju radnog veka treba da bude u pismenoj formi, jer se u takvoj formi zaključuje i ugovor o radu kojim se uspostavlja radni odnos.

Navršavanje radnog veka treba razlikovati od penzionisanja, jer kada zaposleni navrši radni vek ispunio je uslove za penziju, ali …; (Apelacioni sud (RS))

Trgovinsko pravo

19.09.2023. PROBIJANjE PRAVNE LIČNOSTI; Pravni subjektivitet društva kapitala nije uvek neprobojan zid za poverioce, već je neprobojan ako se pravna ličnost privrednog društva ne koristi za zakonom nedozvoljene ciljeve.

Probijanje pravne ličnosti podrazumeva činjenje prevarne radnje koja mora biti dokazana, što znači da aktiviranje lične odgovo…; (Apelacioni sud (RS))

04.09.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA; U sporu za naplatu neplaćenih računa za isporučenu električnu energiju za poslovni prostor, pasivno je legitimisano pravno lice koje ima zaključen ugovor o isporuci, a ne direktor tog pravnog lica.; (Viši sud (RS))

27.09.2023. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA IZLUČENjE U STEČAJNOM POSTUPKU KAO PROCESNA PRETPOSTAVKA; Zahtev za izlučenje u stečajnom postupku nije procesna pretpostavka za ostvarivanje prava u parničnom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.09.2023. RASPOLAGANjE IMOVINOM PREDUZEĆA KOJE JE POSLOVALO  VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM; Pravo korišćenja pravnih lica (pravna lica po tadašnjoj terminologiji u bivšoj Jugoslaviji su privredne organizacije i druga društvena pravna lica) sadržavalo je dva osnovna ovlašćenja: ovlašćenje korišćenja i ovlašćenje raspolaganja.

Smisao odredbe čl. 398a Zakona o preduzećima je sprečavanje raspolaganja…; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.09.2023. NEPOŠTENA TRŽIŠNA UTAKMICA; Odgovornost za nepoštenu tržišnu utakmicu može se utvrđivati samo u svakom konkretnom slučaju uzimajući u obzir štetne radnje svakog od lica konkurenata na tržištu, što podrazumeva da je građanskopravna odgovornost za štetu individualna i ceni se zasebno u odnosu na svakog štetnika i radnje koje su pr…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

25.09.2023. PREKID POSTUPKA PO TUŽBI ZA ZAŠTITU PRAVA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA; Kod obaveznog prekida postupka iz člana 65. stav 4. Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna na pravilnost odluke prvostepenog suda ne utiče činjenica da je već vođen jedan postupak za oglašavanje industrijskog dizajna ništavim, a koji je okončan odbijanjem podnetog zahteva.

Član 65. stav 4. Za…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. IZVORNO AUTORSKO DELO I DELO PRERADE; Izvorno autorsko delo i delo prerade su dva različita autorska dela koja su predmet zaštite, s tim da je autor dela prerade zavisan u vršenju svojih imovinskopravnih ovlašćenja od nosioca autorskog prava na izvornom delu.

Prenosom prava na delu prerade ostaju sva imovinskopravna i ličnopravna ovlašće…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. SUDSKA ZAŠTITA ISKLjUČIVIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE; Tužbu zbog povrede autorskog prava može podneti sticalac autorskih ovlašćenja u obimu u kome je na osnovu zakona ili ugovora stekao pravo na iskorišćavanje, ali povreda prava pretpostavlja da je izvršena radnja u odnosu na zaštićeno intelektualno dobro, da se radnja poklapa sa sadržinom bar jednog isključ…; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. SUPARNIČARSTVO KOD TUŽBE ZBOG POVREDE PRAVA NA ŽIG; Zakon o žigovima ne propisuje ograničenja u pogledu vrste usluga ili lica koja se mogu smatrati posrednikom kod podnošenja tužbe i protiv tog lica zbog povrede prava, pa je pravo lica koje tvrdi da mu je pravo povređeno da tužbu podnese protiv svakog lica čije su usluge korišćenje prilikom povrede.

Li…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

15.09.2023. DOZVOLjENOST TUŽBE ZA UTVRĐENjE FAKTIČKOG OBAVLjANjA POSLOVA; Utvrđenje faktičkog obavljanja poslova je utvrđenje činjenice koje ne može biti predmet samostalnog tužbenog zahteva.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. ODLUČIVANjE O USTAVNOJ ŽALBI KAO PRETHODNO PITANjE; Kada opstanak u pravnom prometu presude na osnovu koje su ispunjena potraživanja zavisi od odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi koja je protiv nje izjavljena, ta odluka predstavlja prethodno pitanje u postupku za vraćanje stečenog bez osnova u pogledu tih potraživanja. ; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. DONOŠENjE ODLUKA U SLIČNIM SITUACIJAMA; Ranije donete odluke u činjenično sličnim, ali ne i identičnim situacijama, nemaju obavezujući značaj u drugim slučajevima, pošto sudska odluka zavisi od okolnosti svakog konkretnog slučaja koje sud mora da utvrdi i ima u vidu, zbog dužnosti da se u svakom konkretnom slučaju individualizuje iznos nak…; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. DAVANjE POVODA ZA TUŽBU I TROŠKOVI POSTUPKA; Tuženi koji je upisan kao vlasnik u javnoj knjizi i koji je odluku ostavio sudu na ocenu dao je povoda za tužbu i nije priznao tužbeni zahtev, pa je dužan da naknadi troškove postupka. ; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. OVLAŠĆENjA SUDA KOD ODLUČIVANjA O PREDLOGU ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Sud bez veštačenja ne poseduje stručno znanje kojim bi doveo u sumnju opravdanost dijagnoze i terapije, odnosno mišljenje lekara da je punomoćniku neophodno mirovanje.

Sud ceni samo opravdanost razloga za propuštanje ročišta lica koje je trebalo da preduzme određenu radnju, a ne i mogućnost obezbeđenja zame…; (Apelacioni sud (RS))

01.09.2023. PONAVLjANjE POSTUPKA; Nije dozvoljeno ponavljanje postupka u parnicama koje nisu pravnosnažno okončane.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. PONUĐENO PORAVNANjE I PRECIZIRAN TUŽBENI ZAHTEV; Ako do zaključenja sudskog poravnanja koje predloži u toku postupka tužilac ne dođe, ovaj predlog se ne može tretirati kao preciziran tužbeni zahtev.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. DOZVOLjENOST TUŽBE PROTIV SUDIJE; Tužba protiv sudije sa zahtevom da se obaveže na naknadu nematerijalne štete, jer je postupajući u predmetu u vršenju sudijske funkcije (procesnom radnjom ili odlukom) povredio neko ljudsko pravo stranke zajemčeno Ustavom i zakonom, ne predstavlja zahtev o kojem se može raspravljati i odlučivati u smislu…; (Viši sud (RS))

04.09.2023. IZVRŠNOST SUDSKOG PORAVNANjA; Da bi bilo podobno za izvršenje, potrebno je da sudsko poravnanje postane izvršno, ali ne i da bude snadbeveno potvrdom izvršnosti.; (Viši sud (RS))

06.09.2023. NEPOSTOJANjE USLOVA U PARNIČNOM POSTUPKU ZA ISKLjUČENjE ILI IZUZEĆE POSTUPAJUĆEG SUDIJE KOJI JE BIO ČLAN VEĆA U IZVRŠNOM POSTUPKU ZBOG KOJEG SE VODI PARNICA; Učešće sudije, kao člana veća, u izvršnom postupku povodom kojeg se vodi parnica, nije razlog za isključenje postupajućeg sudije ni razlog za sumnju u njegovu nepristrastnost; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. PUNOMOĆNICI PO ZAPOSLENjU; Računovodstvenu ispravu kojom se knjiži promena može sačiniti i lice koje je kod učesnika u pravnom prometu, unutrašnjom sistematizacijom, raspoređeno na radno mesto koje obuhvata ovlašćenje za sačinjavanje računa.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. USLOVI POD KOJIMA SE SMATRA DA JE TUŽBA POVUČENA U SPORU MALE VREDNOSTI; Pristup tuženog i njegovo izjašnjenje da odbija da raspravlja je irelevantno za primenu odredbe člana 475. stav 1. Zakona o parničnom postupku. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. UTVRĐENjE NIŠTAVOSTI PRIZNANICE; Priznanica je isprava čije se utvrđenje ništavosti ne može tražiti, već se samo može tražiti utvrđivanje njene istinitosti, odnosno neistinitosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. TUŽBA ZA UTVRĐENjE ISTINITOSTI ILI NEISTINITOSTI ISPRAVE I SPOR O TAČNOSTI OBRAČUNA O NEOVLAŠĆENOM UTROŠKU ELEKTRIČNE ENERGIJE; Spor o tačnosti obračuna o neovlašćenom utrošku električne energije ne predstavlja imovinskopravni spor iz člana 1. Zakona o parničnom postupku.

Kod tužbe za utvrđenje istinitosti ili neistinitosti neke isprave zahtev je ograničen samo na utvrđenje da li isprava potiče ili ne potiče od onoga ko je u …; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. SMISAO SPAJANjA PARNICA I ODVOJENOG RASPRAVLjANjA O ZAHTEVIMA; Smisao spajanja parnica i odvojenog raspravljanja o zahtevima je da se strankama, u što krećem vremenskom roku i sa što manje troškova, omogući ostvarivanje prava u parničnom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

01.09.2023. IDENTIFIKACIONI PODACI I UREDNOST PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Činjenica da neki od identifikacionih podataka izvršnog dužnika nije tačan, može biti od značaja i uticaja u postupku sprovođenja izvršenja od strane javnog izvršitelja, a ne prilikom ocene urednosti predloga za izvršenje.; (Viši sud (RS))

04.09.2023. PRIVREMENA MERA PO ZAHTEVU TUŽENOG; U ovoj parnici nije moguće odlučivati  o predlogu  za određivanje privremene mere koji je istakao tuženi, koji nije postavio nikakav tužbeni zahtev u toj parnici. ; (Viši sud (RS))

25.09.2023. TROŠKOVI ZA SASTAV OBAVEŠTENjA O NAMERI PODNOŠENjA PREDLOGA ZA IZVRŠENjE MINISTARSTVU FINANSIJA I ZAHTEVA KOMORI JAVNIH IZVRŠITELjA; Troškovi za sastav obaveštenja o nameri podnošenja predloga za izvršenje Ministarstvu finansija i zahteva Komori javnih izvršitelja, su nužni  troškovi za vođenje izvršnog postupka.; (Osnovni sud (RS))

25.09.2023. RAZLOZI ZA UTVRĐENjE NEDOZVOLjENOSTI IZVRŠENjA; Navodi da izvršna isprava na osnovu koje se sprovodi izvršenje nije uredno dostavljena izvršnom dužniku i da nema svojstvo  izvršnosti ne mogu biti osnov tužbenog zahteva za utvrđenje nedozvoljenosti izvršenja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.09.2023. PODNOŠENjE NOVOG PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Donošenje rešenja kojim je postupak izvršenja obustavljen nije od uticaja na mogućnost podnošenja novog predloga za izvršenje na osnovu iste izvršne isprave u odnosu na potraživanje za koje nije sprovedeno izvršenje.

Propisivanje roka zastarelosti potraživanja ima cilj da obezbedi pravnu sigurnost i konačnos…; (Ustavni sud (RS))

Međunarodno privatno pravo

26.09.2023. OSNOV ZA PRIMENU KLAUZULE JAVNOG PORETKA KAO KOREKCIJE KOLIZIONE NORME; Primenom korekcije kolizione norme klauzulom javnog poretka, shodno odredbi člana 4. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja,  nema mesta primeni Advokatske tarife Hrvatske za svaku od pojedinačno preduzetih radnji od strane tužioca za ime i za račun ovde tuženog, već se ima primen…; (Apelacioni sud (RS))

Prekršajno pravo

14.09.2023. TRENUTAK IZVRŠENjA PREKRŠAJA IZ ČLANA 273. ZAKONA O RADU; Okrivljeni su izvršili prekršaj iz Zakona o radu, ali ne onog dana kada su započeli rad bez odgovarajućeg ugovora sa poslodavcem, već onda kada ih je inspekcija zatekla na radu bez istog ugovora.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. UTICAJ OČITE GREŠKE O PRIZNANjU OKRIVLjENOG NA ZAKONITOST ODLUKE; Neće uticati na zakonitost odluke činjenica da je sud naveo u obrazloženju da je okrivljeni priznao prekršaj, iako nije, jer se radi o očitoj grešci.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. ZASNIVANjE ODLUKE SAMO NA DOKAZIMA JEDNE STRANE; Prekršajna odgovornost okrivljenog se može zasnivati samo na dokazima koje je dostavio podnosilac zahteva, jer sud ceni na koji način je najcelishodnije voditi postupak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. IZREKA BEZ BIĆA PREKRŠAJA KOD PREKRŠAJA IZ ČLANA 332. STAV  2.  U VEZI STAVA  1. TAČKA 7.  ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kako u izreci  nije  navedeno čemu okrivljeni nije prilagodio brzinu  kretanja vozila u skladu sa članom 42. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,  to  izreku  prvostepene presude čini nerazumljivom, naročito imajući u vidu da ni zahtev za pokretanje prekršajnog  postupka  ne sadrži celok…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. NEPRIZNATI TROŠKOVI SAMOINICIJATIVNO DOSTAVLjENE PISANE ODBRANE; Kako prekršajni postupak protiv okrivljenog nije nastavljen, odnosno branilac okrivljenog nije obezbedio prisustvo okrivljenog, nisu ni mogli biti priznati troškovi prekršajnog postupka na ime obrazloženog podneska, odnosno samoinicijativno dostavljene pisane odbrane.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. NEZAKONITO PISANA ODBRANA; Odbrana mora biti potpisana lično od strane okrivljenog da bi mogla proizvoditi pravna dejstva i predstavljati osnov za dodeljivanje troškova prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. IZOSTAVLjANjE TAČNOG OPISA RADNjE ODGOVORNOG LICA U IZRECI; Kako izreku presude ne bi učinio nerazumljivom sud mora da razdvoji i navede koju radnju je preduzelo pravno lice, a koju radnju je preduzelo odgovorno lice.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NERAZUMLjIVOST ODLUKE ZBOG NENAVOĐENjA MATERIJALNE ODREDBE PREKRŠAJA; Presuda u kojoj nije navedeno koja je materijalna odredba povređena prekršajem, obuhvaćena je bitnom povredom odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. DOPUNA NEUREDNOG ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Kada treba dopuniti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, nijednom zakonskom odredbom nije predviđeno da se podnosiocu zahteva dostavlja predmetni zahtev koji je sam podneo sudu. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NEPOSTOJANjE REŠENjA KOJIM SE POKREĆE POSTUPAK; Sud ne može doneti zakonitu presudu ukoliko pre toga nije doneo rešenje o pokretanju prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NEUVAŽAVANjE ŽALBE OD STRANE POVERENIKA; Samo očekivanje tražioca informacije da će mu žalba biti izvesno uvažena od strane Poverenika i da je upravo ta odlučna činjenica koja daje za pravo njegovom stanovištu da je onemogućen ili da mu je otežano dobijanje informacije, nije postupanje suprotno zakonu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. VREDNOST VOZILA I BITNO OBELEŽJE PREKRŠAJA; Vrednost vozila ne predstavlja bitno obeležje prekršaja iz člana 265. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona,  već  je od značaja  samo kod izricanja  sankcije za taj  prekršaj  pošto je za njegovo izvršenje propisana novčana kazna od jednostrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekr…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. NEPOSTOJANjE  NEOTKLONjIVE PRAVNE ZABLUDE; Ne postoji na strani okrivljenog neotklonjiva pravna zabluda kada je prekršaj izvršio prilikom obavljanja radnog zadatka pošto  je bio dužan da se upozna sa pravilima i formalnostima koje se odnose na taj radni zadatak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. LIČNI  PRTLjAG KAO CARINSKA ROBA; Kada okrivljeni koji je strani državljanin na ulazu u Republiku Srbiju preko međunarodnosg graničnog prelaza,  nosi časovnik    kao svoj lični prtljag koji mu je kao putniku potreban za ličnu upotrebu tokom putovanja, oslobođen je  od uvoznih dažbina pa time i dužnosti da carinskom organu  prijavi na pr…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. PREKID  STRUJE  NA VOZILU  PRILIKOM  TEHNIČKOG  PREGLEDA; Prema članu 31. stav 3. Pravilnika o tehničkom pregledu vozila prekid struje na vozilu nije razlog za prekid tehničkog pregleda, tako da  nije bilo razloga za prekid tehničkog pregleda zbog prekida struje na vozilu, a što je radnja prekršaja za koju se okrivljeni  terete   – da tehnički pregled vozila…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. UREDNOST URUČENjA  POZIVA  POLICIJE; Vlasništvo nad kućom koja je na predmetnoj adresi nije od značaja za uručenje poziva policije, ukoliko je na istoj adresi bez ikakvog problema okrivljenom uručena i presuda prekršajnog suda.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. NEDOZVOLjENI POLjOPRIVREDNI  RADOVI  U  SPECIJALNOM REZERVATU  PRIRODE; Radnja prekršaja iz člana 126. stav 1. tačka 9.  u vezi stava 5. Zakona o zaštiti prirode ogleda se u radovima i aktivnostima na zaštićenom području bez ili protivno aktu  o uslovima  i merama zaštite prirode ili ako se radovi i aktivnosti  ne prijave upravljaču.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. ODBAČAJ  ZAHTEVA  ZBOG  ZASTARELOSTI; Kada se zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka   stavlja   na teret izvršenje prekršaja  dana  10. 3. 2022. godine, a zahtev je primljen   u pisarnici   suda   dana 16. 3. 2023. godine, pravilno je prvostepeni sud rešenjem odbacio navedeni zahtev shodno odredbama člana 184. stav 2. tačka 4. Zakona o…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. PREKRŠAJ  IZ  ČLANA  22. STAV  1.  ZAKONA  O  JAVNOM  REDU I MIRU; Iako podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nije predložio saslušanje oštećenih kao svedoka, sud je bez njihovih iskaza preuranjeno doneo oslobađajuću presudu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. POVREDA  PRAVA  NA  ODBRANU; Nema povrede prava na odbranu kada je prvostepeni sud pozvao okrivljenog da pristupi na ročište, u pozivu ga  upozorio  da će u slučaju neodazivanja po pozivu odluka biti doneta bez njegovog saslušanja, a okrivljeni se na ročište  nije odazvao, već je sudu dostavio podnesak da želi da zaključi sporazum o …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. OSNOV  VRAĆANjE  U PREĐAŠNjE  STANjE; U prekršajnom postupku se povpaćaj u pređašnje stanje može tražiti samo zbog propuštanja roka za izjavljivanje žalbe, a ne i zbog propuštanja ročišta.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. TROŠKOVI  POSTUPKA  USLED NEOSNOVANOG  ZAHTEVA; Kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti usled neosnovanog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koji je podneo oštećeni, onda na osnovu člana 141. stav 3. Zakona o prekršajima  troškove prekršajnog postupka snosi oštećeni.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. OSNOV  ZA  VRAĆANjE  U   PREĐAŠNjE  STANjE; Podnosilac molbe za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštenog  roka za žalbu,   mora   predlog za vraćanje u pređašnje  stanje učiniti izvesnim i da se radilo o stvarnim i opravdanim razlozima zbog kojih je propustio rok za izjavljivanje žalbe.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. ZASTARELOST ZA POKRETANjE I VOĐENjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZA PREKRŠAJE IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI; Kada su okrivljenima  stavljeni na teret prekršaji učinjeni u periodu od 15. 1. 2017. godine do februara 2018. godine, a postupak protiv njih je pokrenut 12. 1. 2022. godine, to u konkretnom slučaju nije nastupila zastarelost za pokretanje (jer je rok zastarelosti za pokretanje prekršajnog postupka 5 godi…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. NEPOSTOJANjE DVOSTRUKOG SUĐENjA ZA ISTU STVAR; Kada   sud   odbaci zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u delu koji se odnosi na osumnjičene  zbog prekršaja iz člana 177. stav 1. i stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, jer ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka pošto se pred Osnovnim javnim tužilaštvom   p…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. OPOMENA  ZA PREKRŠAJ  IZ ČLANA 9.  STAV 1. ZAKONA  O JAVNOM REDU I MIRU; Okolnost da je okrivljenom  majka bila na umoru u vreme kada je  učinio prekršaj iz člana 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru,  u znatnoj meri umanjuju njegovu odgovornost,  pa je sud pravilno primenio odredbu člana 50. Zakona o prekršajima i izrekao mu opomenu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.09.2023. PREKRŠAJ U ZONI  ŠKOLE; Neosnovani su žalbeni navodi da je sud samoinicijatino opredelio da je okrivljeni bio vozač u vozilu, s obzirom da iz prekršajnog naloga proizilazi da je vozač (ovde okrivljeni) u zoni škole upravljao putničkim motornim vozilom brzinom od 48 km/h, na koji način je učinio  prekršaj iz člana 333. stav 1….; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.09.2023. UBLAŽAVANjE  KAZNE; U konkretnom slučaju ne postoje razlozi za ublažavanje kazne okrivljenom pravnom licu, jer ni okrivljenom odgovornom licu  novčana kazna nije ublažena.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. KAŽNjAVANjE LICA PROTIV KOGA NIJE PODNET ZAHTEV ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Presuda je obuhvaćena bitnom povredom odredaba prekršajnog postupka, jer je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnet protiv Radnje, a sud je kaznio fizičko lice.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pitanja i odgovori sudova

06.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 547. I 547A; Pitanje:

Javni izvršitelj sprovodi izvršenje gde dolazi do pokretanja postupka prinudne likvidacije nad izvršnim dužnikom. Određuje se prekid postupka. Rešenjem APR-a određuje se brisanje izvršnog dužnika zbog okončanog postupka prinudne likvidacije. Donosi se rešenje o obustavi izvršnog postupka. Pravnim…; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 93.; Pitanje:

Da li veće suda odlučujući o prigovoru izvršnog dužnika-kontrolnog člana brisanog privrednog društva u postupku prinudne likvidacije izjavljenog protiv rešenja o nastavku izvršnog postupka protiv kontrolnog člana brisanog privrednog društva može doneti rešenje kojim se usvaja prigovor izvršnog…; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU ČL. 24. I 82.; Pitanje:

Da li se protiv rešenja suda, odnosno javnog izvršitelja, kojim se odlučuje o prekidu izvršnog postupka usled prinudne likvidacije izvršnog dužnika, kao i o nastavku izvršnog postupka u odnosu na kontrolnog člana, može izjaviti prigovor ili žalba i ko odlučuje o pravnom leku?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 15. I 261.;  Pitanje:

Da li manjinski akcionar (kod akcionarskog društva koje nije javno) podnošenjem tužbe sudu može tražiti od većinskog akcionara da mu otkupi akcije u situaciji kada većinski akcionar odbije otkup akcija, a stekli su se uslovi za otkup akcija u skladu sa ugovorom kojim su regulisani međusobni …; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 150.; Pitanje:

U postupku povrede prava na suđenje u razumnom roku sud rešenjem usvoji prigovor i utvrdi da je povređeno pravo stranke na suđenje u razumnom roku. Istim rešenjem dosudi podnosiocu prigovora troškove postupka. Ko je nadležan za isplatu dosuđenih troškova?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 62. I 548.; Pitanje:

Privredno društvo – društvo sa ograničenom odgovornošću obrisano je iz Registra privrednih subjekata zbog okončanja postupka prinudne likvidacije nad istim.

Uvidom na sajt Agencije za privredne registre utvrđeno je da u vlasničkoj strukturi brisanog privrednog društva učestvuju Grad K…. s…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON I IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 48.; Pitanje:

Ukoliko u toku sprovođenja izvršenja pred javnim izvršiteljem (po starom zakonu („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011,  99/2011 – dr. zakon, 109/2013 – odluka US, 55/2014 i 139/2014) i novom zakonu), izvršni poverilac pravno lice koje je u blokadi duži vremenski period, ugovorom ustupi svoje pot…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 74.; Pitanje:

Ako je javni izvršitelj doneo takav zaključak po starom zakonu, protiv koga je izvršni dužnik podneo zahtev za otklanjanje nepravilnosti u kojem ističe da priloženi ugovor o ustupanju potraživanja, predstavlja nedozvoljeno raspolaganje stranaka u smislu odredbi Zakona o obligacionim odnosima i Zakon…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 34.; Pitanje:

Da li stari izvršni poverilac ima pravo na troškove postupka koje je imao do stupanja novog izvršnog poverioca u postupak i od koga?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O STEČAJU, ČL. 93. I 117.; Pitanje:

Kada bude doneto rešenje kojim se utvrđuje prekid, da li se postupak može nastaviti kada izvršni poverilac podnese prijavu potraživanja koja mu bude osporena i predloži da se postupak nastavi, ili izvršni postupak treba trajno da ostane u prekidu i da izvršni poverilac mora da podnese tužbu, …; (Privredni apelacioni sud (RS))

Javno beležništvo

18.09.2023. DONOŠENjE ODLUKE O NEIZABRANIM KANDIDATIMA U POSTUPKU IMENOVANjA JAVNOG BELEŽNIKA; Nijednom odredbom Zakona o javnom beležništvu nije propisano donošenje odluke o neizabranim kandidatima u postupku imenovanja javnog beležnika.; (Upravni sud (RS))

 

Sudska praksa – avgust 2023.

 

Ustavni sudovi

19.09.2023. SLOBODA GOVORA I GOVOR MRŽNjE; Kritična tačka kada sloboda govora prerasta u govor mržnje jeste ona kada izražavanje predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje.

Prema članu 20. stav 2. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, „mržnja“ i „neprijateljstvo“ podrazumevaju intenzivne i iracionalne emo…; (Apelacioni sud (RS))

20.09.2023. DISKRIMINACIJA NACIONALNE MANjINE; Kod neposredne diskriminacije uvek postoji akt ili radnja kojima se lice ili grupa stavlja u nepovoljniji položaj, što podrazumeva da postoji lice ili grupa prema kojima se povoljnije postupa.

Označavanjem albanske nacionalne manjine nazivom „Šiptari“, iako uvredljivo u sadašnjim okolnostima, nije izvršen…; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. DISKRIMINACIJA U VEZI TROŠKOVA UPISA U ADVOKATSKU KOMORU; Okolnost da je Ustavni sud u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti našao da donošenjem odluke o troškovima i naknadama prilikom upisa u imenik advokata nije došlo do povrede načela zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava ukazuje da nije učinjena diskriminacija donošenjem tog opšteg akta, odluke do…; (Apelacioni sud (RS))

08.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU; Tok upravnog postupka umnogome zavisi od aktivnosti stranke u tom postupku.

Nema povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu koji traju pet godina i pet meseci i u kojima prvostepeni organ uprave i sud donose odluke u razumnim rokovima ako podnosilac ne koristi sred…; (Ustavni sud (RS))

08.09.2023. PRAVO NA IMOVINU I NAKNADA ŠTETE VLASNIKU STANA IZ KOGA NIJE ISELjEN NOSILAC STANARSKOG PRAVA; U cilju utvrđivanja da li je vlasnik stana iz koga nije iseljen nosilac stanarskog prava pretrpeo štetu njegova situacija mora se uporediti sa situacijom u kojoj bi bio da je uspeo sa građanskom tužbom i iselio nosioca stanarskog prava ili u kojoj bi se nalazio da je bio u mogućnosti da izda u zakup svo…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU ISELjENjA NOSIOCA STANARSKOG PRAVA; Postupak iseljenja nosioca stanarskog prava specifičan je, jer je prema Zakonu o stanovanju iz 1992. godine opština bila dužna da sredstva pribavljena od otkupa stanova prioritetno usmerava za izgradnju novih stanova, sa namenom za rešavanje stambenih potreba lica koja imaju stanarsko pravo na stanovima u…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA SAMOSTALNIH DELATNOSTI; Za prestanak svojstva osiguranika samostalnih delatnosti od značaja je utvrđivanje trenutka od kog prestaju ovlašćenja predstavljanja i zastupanja jedinog direktora društva koji je podneo ostavku. U slučaju kada jedini direktor podnese ostavku, prevashodno je na članovima društva sa ograničenom odgovorno…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. POUKA O PRAVNOM LEKU; Pouka o pravnom leku, kao sastavni deo odluke suda ili organa uprave, ima za cilj ostvarivanje prava na žalbu ili drugog redovnog pravnog sredstva, koje je zajemčeno odredbom člana 36. stav 2. Ustava, a ne i ostvarivanje prava na vanredna pravna sredstva predviđena zakonom i prava na ustavnu žalbu, pa …; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. UPOTREBA JEZIKA I PISMA U POSTUPKU; Pod pojmom „jezik“ podrazumeva se usmeno korišćenje jezika, dok se pod pojmom „pismo“ podrazumeva pismeno korišćenja jezika.

Obim jezičkih procesnih prava u postupku se razlikuje u zavisnosti od toga da li je u pitanju stranka pripadnik nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi u sudu ili …; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU; Nepoštovanje načela hitnosti u radnim sporovima, donošenje prve presude u predmetu nakon četiri godine i deset meseci od podnošenja tužbe, mali broj izvedenih dokaza i odlučivanje o prigovoru sudije kome je u ponovnom prvostepenom postupku predmet dodeljen u rad nakon skoro četiri meseca ukazuju da prvos…; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. PREKLUZIVNOST TUŽBE ZA UTVRĐENjE POSTOJANjA RADNOG ODNOSA; Tužbi za utvrđenje postojanja radnog odnosa neminovno prethodi povreda prava zaposlenog, iz čega dalje sledi da se kod takve tužbe primenjuje specijalna odredba sadržana u Zakonu o radu koja pravo na sudsku zaštitu vremenski ograničava i vezuje za momenat saznanja za povredu prava u situaciji kada ne pos…; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU; Izvršni postupak, koji predstavlja završnu fazu u ostvarivanju subjektivnih građanskih prava i koji nije kontradiktoran postupak, po pravilu, isključuje postojanje složenih činjeničnih i pravnih pitanja.

Postupanje suda koji tek nakon deset meseci konstatuje da nisu ispunjeni uslovi za održavanje zakazanog …; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

08.09.2023. PRECIZIRANjE RADNjE IZVRŠENjA I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Kada je u ponovnom postupku optužni akt izmenjen tako da umesto reči „istome doneo“ stoje reči „držao i istome preneo radi dalje prodaje“, time je samo precizirana radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ, čime optužba nije prekoračena.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. SPAJANjE KAZNI I ZASTARELOST IZVRŠENjA KAZNE; Nisu ispunjeni uslovi da se okrivljenom izrekne jedinstvena kazna kada je nastupila apsolutna zastarelost izvršenja kazne izrečene presudom čije se preinačenje traži, a okolnost da li je zastarelost nastupila se ceni u trenutku podnošenja zahteva za  preinačenje presude.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. PRODUŽENO KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA; Bez obzira na to što je svrstano u krivična dela protiv imovine, razbojništvo predstavlja krivično delo upravljeno protiv ličnosti, jer je ono složeno krivično delo, sastavljeno od krivičnog dela prinude i krivičnog dela krađe, te je stoga primena instituta produženog krivičnog dela moguća samo kada su…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.09.2023. RAZGRANIČENjE POKUŠAJA I SVRŠENOG KRIVIČNOG DELA KRAĐE; Krivično delo krađe je svršeno kada je stvar iz državine dotadašnjeg držaoca prešla u državinu izvršioca krivičnog dela, odnosno, kada je došlo do prekida vlasti nad stvari dotadašnjeg pritežaoca i zasnivanja sopstvene vlasti, pri čemu nije neophodno da je oduzeta stvar i odneta sa mesta na kome se dot…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.09.2023. KRIVIČNO DELO PRONEVERA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI I DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV OKRIVLjENOG KAO ZAPOSLENOG; Disciplinski postupak koji je protiv okrivljenog vođen od strane poslodavca povodom istog životnog događaja, u kome je utvrđena disciplinska odgovornost okrivljenog i konstatovano da je počinio povredu radne obaveze i nepoštovanje radne discipline, te mu je izrečena disciplinska mera – otkaz ugovora o …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.09.2023. KRIVIČNO DELO UČINjENO U INOSTRANSTVU I ODOBRENjE REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA; Kada se okrivljenom sudi za krivično delo učinjeno u inostranstvu, a sud prethodno nije utvrdio da se ono kažnjava i po zakonu zemlje u kojoj je učinjeno ili da je to predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom, neophodan uslov da bi sud mogao da okrivljenog oglasi krivim da je krivično delo učinio u inos…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. POKUŠAJ KVALIFIKOVANOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA IZNUDE; Kada okrivljeni nije ostvario imovinsku korist koja prelazi iznos od 450.000 dinara, jer je u izvršenju krivičnog dela sprečen od strane policijskih službenika, u trenutku kada je trebalo da preuzme novac od oštećenog, u njegovim radnjama se stiču svi bitni elementi krivičnog dela iznuda u pokušaju iz č…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. KRIVIČNO DELO LAŽNO PREDSTAVLjANjE; Bitno obeležje krivičnog dela iz člana 329. stav 1. KZ-a jeste da se radnja izvršenja preduzima u nameri pribavljanja kakve koristi, dok je za postojanje krivičnog dela iz stava 2. istog člana neophodno da učinilac izvrši kakvu radnju na koju je ovlašćeno samo službeno lice, pa kada se okrivljeni tereti da…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI I OMETANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI; Krivično delo iz člana 23. ZRJM, jeste specijalni oblik krivičnog dela iz člana 323. KZ-a, koje postoji kada se radi o napadu na službeno lice u vršenju samo jednog od niza poslova javne bezbednosti (član 30. stav 3. tačka 5. Zakona o policiji), i to poslova održavanja javnog reda i mira, a koji napad…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

22.09.2023. CARINSKI PREKRŠAJ I KRIVIČNO DELO IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ; Radnja carinskog prekršaja koja se sastoji u neprijavljivanju robe koja se unosi preko graničnog prelaza u carinsko područje Republike Srbije, ni u kom slučaju se ne može poistovetiti sa radnjom krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a koja se sastoji u neovlašćenom prenošenju opojne droge radi prodaje,…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.09.2023. NEZAKONITO SABIRANjE POJEDINAČNO UTVRĐENIH KAZNI; S obzirom na to da je okrivljenom za dva krivična dela utvrdio kazne zatvora od po devet meseci, jedinstvena kazna mora biti manja od 18 meseci, a ne sme da bude 18 meseci.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. UPUĆIVANjE REALNE PRETNjE SLUŽBENOM LICU; Rečima kojima je okrivljeni uputio mejlom „možda mi padne da napadnem obezbeđenje Vučićeve porodice“ od strane učinioca je upućena realna pretnja napadom na službena lica.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. PRAVNO LICE KAO OKRIVLjENI ZA SAOBRAĆAJNU NEZGODU SA SMRTNIM ISHODOM; Smrt oštećenog se ne može smatrati bilo kakvom koristi za okrivljena pravna lica, iz kog razloga je sud odbio optužni predlog protiv njih za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. NAČIN PAKOVANjA I KOLIČINA OPOJNE DROGE KAO JEDINI DOKAZI DA SE ONA DRŽI RADI PRODAJE; Količina od 82,30 grama kokaina i činjenica da je opojna droga bila upakovana u više paketića ne znače, po automatizmu, da je opojna droga bila namenjena prodaji, budući da je opojnu drogu moguće nabaviti u takvom pakovanju, te da više pakovanja nije neuobičajeno i da se to u savremeno doba ne protivi s…; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. SPAJANjE KAZNI ZATVORA I MAKSIMALNA JEDINSTVENA KAZNA; I u slučaju spajanja kazni koje su okrivljenom izrečene u dve ili više presuda, jedinstvena kazna, osim što ne sme dostići zbir tih kazni, ne sme preći ni 20 godina zatvora.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANjA ISPRAVE I KRIVIČNO DELO PREVARE; Kada je okrivljeni na osnovu falsifikovanih isprava – rešenja o administrativnoj zabrani u koja su uneti neistiniti podaci o visini njegovih mesečenih primanja – sa zajmodavcem zaključio više ugovora o zajmu, te tako dobijena sredstva koristio za vraćenje prethodnih pozajmica istom zajmodavcu, a potom mu …; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. OTUĐENjE IZNAJMLjENOG VOZILA I KRIVIČNO DELO PREVARE; Kada su okrivljeni lažnim prikazivanjem činjenica da vozilo hoće da zakupe na period od dva dana i da će ga koristiti isključivo na teritoriji Republike Srbije, naveli zaposlenog u rentakar agenciji da im vozilo preda, a po dobijanju vozila su njime otišli na Kosovo gde su vozilo prodali i novac dobijen p…; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. PREDMETI IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA TEŠKE KRAĐE KAO JEDINI DOKAZ; Kada okrivljeni negira izvršenje krivičnog dela, kada nema materijalnih tragova na licu mesta koji potiču od okrivljenog, očevidaca događaja ili drugih dokaza na osnovu kojih bi se nesumnjivo mogao utvrditi identitet izvršioca krivičnog dela, sama činjenica da je kod okrivljenog pronađen deo stvari koje s…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. TEŠKA KRAĐA IZVRŠENA OD STRANE GRUPE; Ako u postupku nije dokazano da su okrivljeni bili trajno ili privremeno povezani radi vršenja krivičnih dela teška krađa, tada se njihovo delovanje ne može podvesti pod pojam grupe, te se radnje okrivljenih imaju kvalifikovati kao saizvršilaštvo.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. STICAJ KRIVIČNIH DELA IZNUDE U POKUŠAJU I RAZBOJNIŠTVA; Kada je okrivljeni prema oštećenom najpre primenio silu i pretnju tražeći da mu oštećeni u određenom roku donese novac, a odmah potom upotrebom sile i pretnje prema oštećenom, od njega oduzeo zlatan lančić, tada se ne radi od odvojenim događajima između kojih postoji vremenska i prostorna distanca, pa s…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. TRŽIŠNA VREDNOST ODUZETE STVARI I ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI; Imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela koja će se od okrivljenog oduzeti, jeste tržišna vrednost stvari koju je okrivljeni pribavio izvršenjem krivičnog dela, a ne novčani iznos koji je dobio njenom prodajom.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. KRIVIČNO DELO SPREČAVANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE RADNjE IZ ČLANA 322. STAV 3. U VEZI ST. 2. I 1. KZ; Okrivljeni je silom onemogućio policijskog službenika da obavi posao javne bezbednosti – utvrđivanje njegovog identiteta – kada je nakon dovođenja u policijsku stanicu kako bi se utvrdio njegov identitet, startovao vozilo i udaljio se sa lica mesta, a pri udaljavanju naneo lake telesne povrede policijskom s…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. NEPOSTOJANjE SAUČESNIŠTVA U KRIVIČNOM DELU IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A; Kada su okrivljeni kao učesnici istog životnog događaja, preduzeli različite, alternativno propisane radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a, tada se ne radi o saučesništvu, već je svaki okrivljeni samostalni izvršilac tog krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. RADNjA IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA TRGOVINE LjUDIMA; „Zloupotreba poverenja i odnosa zavisnosti“ i „davanje ili primanje novca ili druge koristi“ su dve različite, alternativno propisane radnje izvršenja krivičnog dela trgovina ljudima.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 333. STAV 2. U VEZI STAVA 1. KZ; Zaprećena kazna ne mora biti obuhvaćena umišljajem učinioca krivičnog dela iz člana 333. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a, već kod njega mora postojati svest o težini dela koje je izvršilo lice kome se pruža pomoć, a na osnovu samih radnji koje je učinilac preduzeo, zaključuje se da li su one bile usmerene …; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. UPRAVLjANjE VOZILOM POD DEJSTVOM ALKOHOLA I VINOST OKRIVLjENOG; Nejasni su i protivrečni razlozi prvostepenog suda da je okrivljeni prilikom izvršenja dela postupao sa svesnim nehatom – svestan  da pod uticajem alkohola može učiniti delo, ali olako držeći da do toga neće doći – kada je na osnovu nalaza i mišljenja veštaka utvrdio  da alkoholisanost okrivljenog nije u…; (Apelacioni sud (RS))

28.08.2023. NAČINI NEOVLAŠĆENOG PRODIRANjA U STAN; Neovlašćeno prodiranje u stan se može izvršiti na bilo koji način, čak i originalnim ključem.; (Viši sud (RS))

28.08.2023. SAMOINICIJATIVNI PRESTANAK DAVANjA IZDRŽAVANjA; Okrivljeni ne može samoinicijativno da prestane da daje izdržavanje, jer je u teškim prilikama, već mora da inicira sudski postupak u cilju izmene sudske odluke. ; (Viši sud (RS))

13.09.2023. DOKAZIVANjE UPORNOSTI KAO SINE QUA NON KOD KRIVIČNOG DELA PROGANjANjE; Dokazivanje upornosti okrivljenog je ključna stvar za osuđujuću presudu kod proganjanja.; (Viši sud (RS))

13.09.2023. KOMENTARISANjE JAVNO OBJAVLjENIH STAVOVA I ANGAŽMANA; Stavovi i angažmani koji se objavljuju javno kao takvi mogu biti izloženi različitim komentarima.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

29.08.2023. ODBRANA OKRIVLjENOG U POLICIJI KAO NEZAKONIT DOKAZ; Bez obzira na to što je okrivljeni prilikom saslušanja u policiji poučen o svojim pravima iz člana 85. stav 1. ZKP i što mu je omogućen poverljiv razgovor sa braniocem koji mu je postavljen po službenoj dužnosti, nakon čega je okrivljeni izneo svoju odbranu, odbrana okrivljenog predstavlja nezakonit dokaz …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. IZVEŠTAJ GEOMETRA KAO SASTAVNI DEO NALAZA I MIŠLjENjA VEŠTAKA; Izveštaj koji je sačinio geometar povodom izlaska na lice mesta zajedno sa veštakom, a u skladu sa zadatkom naredbe za veštačenje, ne predstavlja dokaznu radnju uviđaja, već je to sastavni deo nalaza i mišljenja veštaka, kao rezultata dokazne radnje veštačenja.  ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. KONKRETNA OPASNOST OD PONAVLjANjA KRIVIČNOG DELA KAO RAZLOG ZA ODREĐIVANjE PRITVORA; Kada bi opasnost od ponavljanja krivičnog dela mogla biti i apstraktna, radilo bi se o takozvanom „preventivnom pritvoru“, a ne o pritvoru kao meri obezbeđenja prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. ZAKONSKA REHABILITACIJA I TROŠKOVI POSTUPKA; Sud nema obavezu da u rešenju kojim se utvrđuje nastupanje zakonske rehabilitacije odluči o troškovima tog postupka, jer je donošenjem tog rešenja sud nastupio kao korektivan organ i faktički reagovao na inertnost organa uprave koji bi taj postupak trebalo da pokrene po službenoj dužnosti, pri čemu pred…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. ROK ZA PODNOŠENjE PRIVATNE TUŽBE U SLUČAJU SMRTI PRIVATNOG TUŽIOCA; Ukoliko privatni tužilac umre u toku roka za podnošenje privatne tužbe, tromesečni rok za podnošenje privatne tužbe od strane njegovih pravnih sledbenika teče od dana njegove smrti, a ne od dana kada je privatni tužilac saznao za krivično delo.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. PODNESAK KOJIM SE DOSTAVLjA SPECIJALNO PUNOMOĆJE I PRAVO NA NAGRADU; Podnesak branioca okrivljenog kojim je na zahtev organa postupka dostavio specijalno punomoćje radi isplate troškova postupka, nije podnesak kojim se traži ostvarivanje nekog prava niti ukazuje na činjenice koje govore u prilog odbrani te je pravilno postupio nižestepeni sud kada nije odlučio o zahtevu…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. SASLUŠANjE OKRIVLjENOG BEZ PRISUSTVA BRANIOCA U SLUČAJU OBAVEZNE ODBRANE; Kada je okrivljeni saslušan bez prisustva branioca iako je odbrana bila obavezna, ali se tom prilikom branio ćutanjem, tada s obzirom na način na koji se okrivljeni branio, presuda nije ni zasnovana na zapisniku o tom saslušanju, te stoga nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz 438. st…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. IZRICANjE VASPITNE MERE I TROŠKOVI POSTUPKA; Rešenjem kojim je prema licu koje je krivično delo izvršilo kao maloletnik izrekao vaspitnu meru, sud mora odlučiti i o troškovima krivičnog postupka, koji troškovi, ukoliko to lice nema prihode ili imovinu, padaju na teret budžetskih sredstava suda.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.09.2023. VANBRAČNA ZAJEDNICA I SVOJSTVO PRIVILEGOVANOG SVEDOKA; Nakon što se odselila iz stana okrivljenog, čime je njihova vanbračna zajednica prestala da postoji, oštećena više nema svojstvo privilegovanog svedoka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.09.2023. IZMENA OPTUŽNOG AKTA U PONOVNOM POSTUPKU I ZABRANA  REFORMATIO IN PEIUS; Izmena činjeničnog opisa optužnog akta koju je javni tužilac izvršio u ponovnom postupku, a nakon čega je sud doneo presudu kojom ni u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela, kao ni u pogledu krivične sankcije nije izmenjena prvobitna presuda ukinuta po žalbi okrivljenog, ne predstavlja kršenje zabr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.09.2023. PODNOŠENjE VIŠE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA; Svi troškovi postupka se traže odjednom, kao jedinstveni izdaci učinjeni povodom postupka od njegovog pokretanja do njegovog završetka, i okrivljeni nema pravo na ponovljeni, odnosno prošireni zahtev za naknadu troškova, nakon pravnosnažno donete odluke u pogledu troškova koje je tražio.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. PREKRŠAJNI I KRIVIČNI POSTUPAK – PRESUĐENA STVAR; Kada radnje okrivljenog opisane u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i radnje koje su mu optužnim aktom stavljene na teret, predstavljaju činjenično jedan isti događaj, sa istovetnom radnjom izvršenja i u bitnom istim činjenicama, tada prekršajni postupak koji je prema okrivljenom obustavljen usled odus…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. ZASTUPANjE VIŠE PRIVATNIH TUŽILACA I NAGRADA PUNOMOĆNIKA; Odredbe tarifnog broja 8. stav 1. u vezi tarifnog broja 7. stav 1. Advokatske tarife predstavljaju način da se umanje troškovi krivičnog postupka za angažovanje punomoćnika privatnih tužilaca, u slučaju kada ih je dvoje ili više a imaju jednog punomoćnika, ali ne predstavljaju osnov za umanjenje troškova …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE KOJI JE PRETHODNO POSTUPAO KAO SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK; Postupanje u istom postupku kao sudije za prethodni postupak koji je odlučivao o žalbi na rešenje o zadržavanju, predstavlja razlog za obavezno izuzeće tog sudije prilikom obavljanja sudijske dužnosti i učestvovanja u donošenju presude. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. BLAGOVREMENOST PREDLOGA ZA POKRETANjE POSTUPKA PREMA MALOLETNIKU; Kada je oštećeni u roku predviđenim članom 53. ZKP podneo krivičnu prijavu protiv maloletnika zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, te je nakon što je obavešten o činjenici da je reč o krivičnom delu koje se goni po privatnoj tužbi, stavio predlog za pokretanje postupka prema malolet…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. UVIĐAJ MOBILNOG TELEFONA KAO POKRETNE STVARI; Radnja uviđaja preduzeta od strane policije nad mobilnim telefonom koji je oštećena dobrovoljno predala i omogućila pristup porukama koje se u njemu nalaze, a što je zatim i fotografisano, predstavlja dokaznu radnju uviđaja pokretne stvari u smislu člana 135. ZKP.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. ROK ZA OPOZIV USLOVNE OSUDE U SLUČAJU SPECIJALNOG USLOVA; I u slučaju specijanog uslova za opoziv uslovne osude, rok od godinu dana za opozivanje uslovne osude računa se od dana kada je proteklo vreme proveravanja, a ne od dana kada je istekao rok za ispunjenje obaveze koja čini specijalni uslov.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. VEZANOST SUDA ZAHTEVOM ZA IZRICANjE JEDINSTVENE KAZNE; Prilikom odlučivanja o zahtevu okrivljenog za izricanje jedinstvene kazne, sud ne može po službenoj dužnosti da preinači u pogledu odluke o kazni presudu koja nije obuhvaćena tim zahtevom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. IZMENA ČINjENIČNOG OPISA U IZRECI PRESUDE I ZABRANA  REFORMATIO IN PEIUS; Izmenom činjeničnog opisa krivičnog dela u izreci presude donete nakon ukidanja ranije presude po žalbi okrivljenog, u pogledu okolnosti koja ne predstavlja zakonsko obeležje krivičnog dela, nije prekršena zabrana preinačenja na štetu okrivljenog.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.09.2023. PRESUĐENA STVAR – KRIVIČNO DELO UVREDE I KRIVIČNO DELO UGROŽAVANjA SIGURNOSTI; Pravnosnažna presuda u postupku protiv okrivljenog zbog krivičnog dela uvrede predstavlja presuđenu stvar u postupku koji se protiv njega vodi zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, kada se činjenični opisi ovih krivičnih dela odnose na isti životni događaj koji se odigrao u isto vreme, na istom mes…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.09.2023. NEODRŽAVANjE PROCESNE RADNjE ZBOG NEDOLASKA UREDNO POZVANOG OKRIVLjENOG I TROŠKOVI POSTUPKA; Kada procesna radnja nije održana zbog nedolaska uredno pozvanog okrivljenog, ali na zapisniku tom prilikom nije konstatovano da je okrivljeni dužan da usled toga snosi troškove odlaganja procesne radnje, tada okrivljeni koji je oslobođen od optužbe ima pravo na naknadu troškova postupka na ime nagrade br…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.09.2023. PRAVNOSNAŽNOST REŠENjA; Pravnosnažnost rešenja nastupa kada se ono ne može pobijati žalbom, što podrazumeva da je okrivljeni kao stranka iskoristio to svoje pravo ili se istog odrekao, a za šta je neophodno da okrivljenom od strane suda bude dostavljeno rešenje koje je doneto u njegovom odsustvu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. ODLUČIVANjE O ZAHTEVU ZA PONAVLjANjE KRIVIČNOG POSTUPKA I OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE; U postupku odlučivanja po žalbi okrivljenog na rešenje kojim je odbačen zahtev njegovog branioca za ponavljanje krivičnog postupka okončanog pravnosnažnom presudom, ne može učestvovati sudija koji je prethodno učestvovao u donošenju presude u ranijem postupku.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. ISPITIVANjE SVEDOKA KAO NEZAKONIT DOKAZ; Ukoliko je ispitivanje svedoka izvršeno, a da pri tom javni tužilac prethodno nije uputio poziv osumnjičenom radi prisustvovanja ovoj dokaznoj radnji, niti je postojalo prethodno odobrenje sudije za prethodni postupak za preduzimanje ove dokazne radnje, radnja ispitivanja svedoka nije izvršena na zakonit nač…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. ČITANjE ISKAZA SVEDOKA NA GLAVNOM PRETRESU I BITNA POVREDA ODREDABA POSTUPKA; Sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka kada je u dokaznom postupku, umesto neposrednog ispitivanja svedoka na glavnom pretresu, bez saglasnosti stranaka pročitao zapisnik o njegovom ispitivanju pred javnim tužiocem.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. MOGUĆNOST IZMENE PRIVATNE TUŽBE; Izmena privatne tužbe kao optužnog akta nije vezana za rok za njeno podnošenje iz člana 65. stav 2. ZKP, već privatni tužilac može, shodno odredbi člana 409. ZKP koja se primenjuje i u skraćenom postupku, da vrši izmene činjeničnog opisa krivičnog dela tokom celog krivičnog postupka i to sve do završetk…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. PRAVA OŠTEĆENOG I BITNA POVREDA ODREDABA POSTUPKA; Odražavanjem glavnog pretresa na koji nije pozvao zakonskog zastupnika maloletnog oštećenog niti njegovog punomoćnika, sud je maloletnom oštećenom uskratio pravo da posredstvom zakonskog zastupnika, odnosno punomoćnika, koristi svoja prava garantovana odredbama člana 50. ZKP, između ostalih i pravo da…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. TROŠKOVI POSTUPKA PRINUDNOG IZVRŠENjA MERE BEZBEDNOSTI; Postupak za prinudno izvršenje mere bezbednosti iz člana 534. ZKP predstavlja krivični postupak u smislu člana 261. stav 1. ZKP, s obzirom na to da je uslovljen izricanjem mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana u krivičnom postupku i da se isti sprovodi pred sudom, te u slučaju njegove obustave, tro…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O MOLBI ZA USLOVNI OTPUST; Postupanje u svojstvu istražnog sudije u istražnom postupku koji je vođen protiv okrivljenog predstavlja smetnju kasnijem obavljanju sudijske funkcije u istom krivičnom predmetu, uključujući i učestvovanje u donošenju rešenja povodom molbe okrivljenog  za uslovno otpuštanje sa izdržavanja kazne zatvora.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. SASLUŠANjE MALOLETNIKA U POLICIJI I NAGRADA IZABRANOG BRANIOCA; Odluka javnog tužioca da ne zahteva pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku se u procesnom smislu poistovećuje sa obustavom postupka, te u tom slučaju troškovi koji se odnose na nagradu izabranog branioca za prisustvo saslušanju maloletnika u policiji padaju na teret budžetskih sredstava, jer …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. PROMENA KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA I NAGRADA BRANIOCA; Kada je javni tužilac tokom postupka više puta menjao kvalifikaciju krivičnog dela za koje se okrivljeni tereti, nagrada branioca okrivljenog se obračunava prema zaprećenoj kazni za ono krivično delo za koje se vodi krivični postupak u momentu kada su od strane branioca preduzete procesne radnje.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE – ODLUČIVANjE O PRIGOVORU NA OPTUŽNICU; Učešće sudije u odlučivanju o prigovoru na optužnicu u skladu sa tada važećim Zakonikom o krivičnom postupku („Sl. list SRJ“, br.70/02 i 68/02; „Sl. glasnik RS“, br. 58/04; 85/05 i 46/06), predstavlja postupanje u krivičnom predmetu i donošenje procesne odluke koja je od bitnog uticaja na položaj okrivlj…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. SASLUŠANjE OKRIVLjENOG U PRISUSTVU JEDNOG OD VIŠE ANGAŽOVANIH BRANILACA; Kada je prilikom saslušanja okrivljenog bio prisutan jedan od izabranih branilaca okrivljenog, time je bila obezbeđena odbrana okrivljenog, a okolnost da njegova izjava nije data u prisustvu i drugog angažovanog branioca, ne čini zapisnik o saslušanju okrivljenog nezakonitim dokazom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KADA JE OKRIVLjENI OSLOBOĐEN ZA JEDNO OD VIŠE KRIVIČNIH DELA ZA KOJE SE TERETIO; Kada se okrivljeni teretio za više krivičnih dela, pa je oslobođen od optužbe za krivično delo zbog kojeg mu je postavljen branilac po službenoj dužnosti, zbog kojeg je bilo određeno veštačenje i zbog kojeg se nalazio u pritvoru, okrivljeni ne može biti obavezan da naknadi troškove na ime nagrade branio…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

22.09.2023. PRESUDA INOSTRANOG SUDA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Priznanje strane krivične presude je neophodno samo u postupku izvršenja strane krivične presude, ali ne i kada se ona koristi kao dokaz u krivičnom postupku, jer u tom slučaju strana krivična presuda predstavlja ispravu u smislu člana 2. stav 1. tačka 26. ZKP kojom se dokazivanje u krivičnom postupku v…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

22.09.2023. NEPOSTOJANjE RAZLOGA ZA OBAVEZNO IZUZEĆE PRILIKOM ODLUČIVANjA O ZAHTEVU ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; Učestvovanje sudije u donošenju rešenja kojom je prvostepena presuda prvi put bila ukinuta, nakon čega je postupak počeo teći iznova, ne predstavlja razlog za obavezno izuzeće tog sudije u postupku odlučivanja o zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

22.09.2023. ISPRAVLjANjE GREŠAKA U IZVORNIKU PRESUDE I U OVERENOM PREPISU PRESUDE; Izreka presude sadržana u zapisniku o glavnom pretresu predstavlja izvornik presude, pa se tehnička greška u samom izvorniku presude, kao delu zapisnika o glavnom pretresu, ispravlja primenom odredaba člana 234. stav 2. i člana 240. stav 3. ZKP koje se odnose na ispravku zapisnika o glavnom pretresu n…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.09.2023. PISMA OKRIVLjENOG KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU; Pisma koja je okrivljeni uputio iz zatvora dnevnim listovima, u nameri da budu objavljena mogu se koristiti kao dokazi u krivičnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. ISKAZ OSUĐENOG KOJI NIJE OBUHVAĆEN ISTOM OPTUŽNICOM KAO DOKAZ U POSTUPKU; Bez obzira na to što osuđeni nije obuhvaćen optužnicom protiv drugog okrivljenog sa kojim je učestvovao u istom životnom događaju, iz razloga što je postupak prema osuđenom okončan u ranijem vremenskom trenutku zbog zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, njegov iskaz koji je dao pred javnim tu…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. SASLUŠANjE OKRIVLjENOG U PRISUSTVU BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KADA ODBRANA NIJE OBAVEZNA; Kada je okrivljeni pristao da da iskaz u odnosu na krivično delo za koje se tereti, na zakonitost njegovog saslušanja ne utiče činjenica što mu je branilac po službenoj dužnosti postavljen iako za to krivično delo odbrana nije bila obavezna.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. NAČELO OBOSTRANE KAŽNjIVOSTI I PRAVNA SIGURNOST U KAZNENOM PRAVU; Uslov da krivično delo povodom kojeg se zahteva pružanje međunarodne pravne pomoći predstavlja krivično delo i po zakonu Republike Srbije, podrazumeva i da to krivično delo u domaćem zakonodavstvu postoji u vreme kada je okrivljeni izvršio krivično delo za koje je oglašen krivim presudom inostranog sud…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE U PONOVLjENOM POSTUPKU NAKON SUĐENjA U ODSUSTVU; Time što nije bio dostupan državnim organima, jer se nalazio u bekstvu, usled čega mu je suđeno u odsustvu, okrivljeni je svojim postupcima sam sebe doveo u procesnu situaciju jasno definisanu procesnim zakonom – da se u ponovljenom postupku u kome mu se sudi u prisustvu sa iskazom saoptuženog može up…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. ISTICANjE U ŽALBI RAZLOGA ZA OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE; Ako odbrana u toku glavnog pretresa nije ukazala na postojanje razloga za obavezno izuzeće postupajućeg sudije, tu okolnost ne može isticati u žalbi protiv presude.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. IZRUČENjE DOMAĆEG DRŽAVLjANINA STRANOJ DRŽAVI; Lice koje je državljanin Republike Srbije ne može biti izručeno stranoj državi radi krivičnog gonjenja, osim ako je to drugačije regulisano biletalarnim ugovorom.; (Apelacioni sud (RS))

28.08.2023. DOKAZI POLICIJE KOJI NISU PRIKUPLjENI U SKLADU SA ZAKONOM; Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji od strane policije nisu prikupljeni u skladu s članom 287. ZKP-a.; (Viši sud (RS))

12.09.2023. NEZAKONITO IZJAVLjIVANjE ŽALBE; Punomoćnik maloletnih oštećenih u konkretnom slučaju nije mogao izjaviti žalbu zbog svih zakonskih razloga, niti zbog odluke o imovinsko-pravnom zahtevu, niti o troškovima krivičnog postupka s obzirom da isti padaju na teret budžetskih sredstava suda u delu koji se odnosi na nagradu postavljenog punom…; (Viši sud (RS))

13.09.2023. OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZBOG IZVRŠENjA PREKRŠAJA; Sud će zakonito osloboditi okrivljenog za krivično delo ukoliko se u njegovim radnjama ostvaruju elementi prekršaja, propisani (drugim) zakonom.; (Viši sud (RS))

13.09.2023. IMOVINSKOPRAVNE OBAVEZE UTVRĐENE U GRAĐANSKOM POSTUPKU; Okrivljeni neće biti obavezan od strane suda da isplati neisplaćene iznose ukoliko je ta imovinskopravna obaveza ustanovljena u već postojećoj pravnosnažnoj presudi iz građanske materije.; (Viši sud (RS))

25.09.2023. DISPOZITIV OPTUŽNOG AKTA BEZ NAVOĐENjA URAČUNLjIVOSTI; Ukoliko nije navedena uračunljivost u dispozitivu optuženja, optužni akt je nezakonito sastavljen.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

18.09.2023. REHABILITACIJA PRIGOVARAČA SAVESTI; Da bi se licu koje ističe prigovor savesti obezbedilo da po propisima na snazi do 28. 5. 1994. godine služi vojni rok bez oružja bilo je potrebno da se podnese pismeni zahtev za takvo služenje vojnog roka, zbog čega nije moguća rehabilitacija lica koje takav zahtev nije podnelo. ; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA KOD STICANjA BEZ OSNOVA KOD UPLATE DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE; Zaposleni nije pasivno legitimisan kada osnov uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kasnije otpadne.; (Apelacioni sud (RS))

04.09.2023. APSOLUTNA NENADLEŽNOST ZA UTVRĐENjE  VISINE ZARADE; Za utvrđenje visine zarade radi odlučivanja o visini penzije nije nadležan sud, već je nadležan upravni organ.; (Viši sud (RS))

12.09.2023. NAČIN ISPLATE CENE STANA KAO USLOV REFUNDACIJE PDV-A; Gotovinskim uplatama na tekući račun ne ostvaruje se pravo na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. TROŠKOVI ANGAŽOVANjA ADVOKATA; Kada je prvostepeni postupak pokrenut zahtevom stranke, ona snosi troškove postupka, pa i kada se radi o troškovima angažovanja advokata. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. PONIŠTAJ PRAVNOSNAŽNOG REŠENjA O IZUZIMANjU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA; Pravnosnažno rešenje o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta iz poseda ranijeg sopstvenika ne može se delimično poništiti i u odnosu na deo ili više izuzetih parcela koje nisu opredeljene u posebnu parcelu i kada predstavljaju deo kompleksa zemljišta koji je kao takav izuzet radi privođenja nameni. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. OBUSTAVA POSTUPKA PO ŽALBI I NAKNADNO IZDAVANjE REŠENjA TOKOM DRUGOSTEPENOG POSTUPKA; Postupak po žalbi se može obustaviti samo ako stranka odustane od žalbe.

Kada u toku drugostepenog upravnog postupka koji se vodi po žalbi koju je stranka izjavila zato što prvostepeni organ nije izdao rešenje u zakonom određenom roku, prvostepeni organ naknadno izda rešenje, drugostepeni organ ne m…; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. POSTUPANjE PRVOSTEPENOG ORGANA PO ZAHTEVU

; Prilikom odlučivanja o podnetom zahtevu prvostepeni organ ima mogućnost da o zahtevu reši pozitivno ili negativno ili da rešenjem zahtev odbaci, što znači da prvostepeni organ ima obavezu da o svakom podnetom zahtevu odluči i to u zakonom određenom roku.; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. NEDOSTACI ZBOG KOJIH NIJE MOGUĆE UTVRDITI STVARNU SADRŽINU PONUDE; Okolnost da izabrani ponuđač nije dostavio spisak isporučenih dobara, već spisak kupaca – naručilaca kojima je isporučivao dobra, ne predstavlja nedostatak u smislu člana 106. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama zbog koga se nije mogla utvrditi stvarna sadržina ponude.; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. NEMOGUĆNOST IZVRŠENjA REŠENjA; U situaciji kada izvršenje rešenja nije faktički moguće, dovodi se u pitanje i mogućnost njegovog pravnog izvršenja. Faktička nemogućnost izvršenja rešenja postoji ukoliko su građevinska i upotrebna dozvola izdate za formiranje stanova koji kao stambene celine nisu izgrađeni.

Ako je upravnim aktom faktičko…; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. POKRETANjE POSTUPKA UTVRĐIVANjA GODIŠNjEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA; Poreska uprava je dužna da po službenoj dužnosti pokrene postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana licu za koje stekne saznanje proisteklo iz činjeničnog stanja utvrđenog u drugom postupku koji se vodi pred tim organom.; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. UTICAJ ODUKE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA ZAKONITOST ODLUKE O IZBORU SARADNIKA NA FAKULTETU; Odluka Agencije za borbu protiv korupcije kojom je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funcije dekana koji je predsedavao sednicom na kojoj je doneta odluka o izboru saradnika u zvanje asistenta ne može imati uticaja na drugačije odlučivanje o zakonitosti odluke o tom izbo…; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. POČETAK OSTVARIVANjA PRAVA DA SE U IZDATIM RAČUNIMA ISKAŽE PDV I PRIHVATANjE ZVANIČNIH PODATAKA IZ EVIDENCIJE; Odredbama članova 38. stav 1. i 48. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost nije propisano da mali poreski obveznici tek od narednog dana od dana kada su ostvarili promet veći od iznosa predviđenog tim odredbama ostvaruju pravo da u izdatim računima iskažu PDV i da ga odbiju u iznosima koji su is…; (Upravni sud (RS))

Obligaciono pravo

28.08.2023. ISPLATA DUGA PO OSNOVU TROŠKOVA PDV KOD UGOVORA O GRAĐENjU; Za isplatu duga po osnovu troškova PDV kod ugovora o građenju nije bitna činjenica da li je taj porez plaćen, već da li je nastala obaveza da se on plati.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

30.08.2023. FORMULACIJA TUŽBENOG ZAHTEVA ZA ISPUNjENjE NOVČANE OBAVEZE KOJA GLASI  NA STRANU VALUTU; Nepravilna formulacija tužbenog zahteva za ispunjenje novčane obaveze koja glasi  na stranu valutu ne mora podrazumevati posledično odbijanje tužbenog zahteva kod utvrđene činjenice o postojanju te obaveze.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

30.08.2023. POSLOVNA SPOSOBNOST; Poslovna sposobnost podrazumeva sposobnost samostalnog odlučivanja o pravima i obavezama, odnosno sposobnost fizičkog lica da izjavama svoje pravno relevantne volje preuzima određena prava i obaveze i stvara, menja ili gasi određene pravne odnose.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. DUŽNOST OBRAĆANjA OŠTEĆENOG DRUŠTVU ZA OSIGURANjE KOD OBAVEZNOG OSIGURANjA U SAOBRAĆAJU; Nepodnošenje odštetnog zahteva društvu za osiguranje ne lišava oštećenog prava na sudsku zaštitu, jer se podnošenje tužbe ima smatrati neposrednim obraćanjem društvu za osiguranje. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.09.2023. ZALOŽNO PRAVO I JEMSTVO; Založni dužnik nije isto što i jemac i ne odgovara za dug celokupnom svojom imovinom, već se poverilac može namiriti samo unovčavanjem založene stvari: založno pravo na nepokretnosti ovlašćuje poverioca da ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vre…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.09.2023. ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU UČENIK PRETRPI NA PRAKTIČNOJ NASTAVI; Škola je obavezna da naknadi štetu koju je na praktičnoj nastavi u njenoj organizaciji i pod njenim nadzorom pretrpeo njen učenik. ; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. PRAVNI INTERES ZA ISPUNjENjE; Lice koje ima pravni interes da obaveza bude ispunjena je svako ono lice koje može imati materijalne posledice ako se obaveza ne ispuni na vreme.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. GRAD KAO VIŠA SILA; Grad se ne može smatrati višom silom u situaciji kada je postojala prilika da se spreče njegove posledice.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. NAKNADA ŠTETE REHABILITOVANOM LICU; Rehabilitovanom licu pripada naknada štete za umanjenje penzije do kog ne bi došlo da mu je priznat radni staž dok je bio lišen slobode i dok je bio nezaposlen, kao i da je ostvario platu da je nastavio da radi.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. POPUNA BLANKO MENICE I PREZENTIRANjE SOPSTVENE MENICE NA AKCEPT; Pravo na popunu blanko menice bezuslovno obuhvata pravo na unošenje svih bitnih meničnih sastojaka koji nedostaju – menične svote, mesta i datuma izdavanja, dospelosti i dr.

Kod sopstvene menice obavezuje se samo njen izdavalac (trasant) da će on menicu platiti označenom licu (remitentu), pa se u tom…; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. VOĐENjE RAČUNA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI O PRAVILNOJ PRIMENI MATERIJALNOG PRAVA I PRIMENA ČLANA 192. ZOO; Iako drugostepeni sud na pravilnu primenu materijalnog prava vodi računa po službenoj dužnosti, primena pravila iz člana 192. Zakona o obligacionim odnosima pretpostavlja iznošenje činjeničnih tvrdnji o postupanju ili propuštanju oštećenog da spreči odnosno umanji štetu.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. KUPOVINA ISTE NEPOKRETNOSTI OD STRANE DVA LICA; Stranke koje su kupci iste nepokretnosti i konkurenti za upis prava svojine u javnu evidenciju razrešavaju međusobni odnos po osnovu jačeg prava na nepokretnosti, zbog čega Republika Srbija kao nosilac prava javne svojine i Direkcija za izgradnju Novog Beograda kao korisnik, koji su na toj  nepokretn…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. ISPUNjENjE SOPSTVENE OBAVEZE I ISKLjUČENjE ZAKONSKE SUBROGACIJE KOD UGOVORA O OSIGURANjU KREDITA SA NACIONALNOM KORPORACIJOM ZA OSIGURANjE KREDITA; Nisu ispunjeni uslovi za prelaz potraživanja banke na osiguravača na osnovu člana 300. Zakona o obligacionim odnosima, jer je osiguravač  isplatom banci – davaocu kredita iznosa koji sada potražuje od tužene (korisnika kredita) ispunio svoju obavezu iz ugovora o osiguranju (polise osiguranja), a ne obav…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. SUDSKA ZAŠTITA PRAVA NA OTKLANjANjE NEDOSTATAKA NA OBJEKTU PO OSNOVU UGOVORA O GRADNjI INVESTICIONOG OBJEKTA

; U pogledu sudske zaštite prava na otklanjanje nedostataka na objektu po osnovu ugovora o gradnji investicionog objekta prekluzija ne nastupa pre isteka garantnog roka.

Tužioci – naručioci građevinskih radova imaju pravo da zahtevaju od tuženog kao izvođača radova da preduzme radnje i otkloni nedostatke…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. PODELA IMOVINE NAKON PRESTANKA ORTAKLUKA; Nakon prestanka ortakluka imovina ortakluka se deli tako što se  od glavnice ortakluka podmiruju najpre dugovi ortakluka, pa se nakon izmirenja zajedničkih dugova ortacima vraćaju ulozi. Ortaci koji su u ortakluk uneli samo svoj rad, ne učestvuju u vraćanju uloga, ali nemaju ni obavezu prema trećim li…; (Apelacioni sud (RS))

31.08.2023. TERET DOKAZIVANjA KOD UGOVORA O DELU; Na tuženom je teret dokazivanja da potraživanje ne iznosi toliko koliko je ugovoreno i da je on izvršio svoju ugovornu obavezu, odnosno platio naknadu. ; (Viši sud (RS))

08.09.2023. HIPOTEKARNI POVERILAC KOD USTUPANjA POTRAŽIVANjA; Hipotekarni poverilac kojem je ustupljeno potraživanje nema obavezu da o ustupanju potraživanja obavesti hipotekarnog dužnika ukoliko ovaj nije dužnik u odnosu na kojeg je predmetno potraživanje preuzeto.; (Viši sud (RS))

27.09.2023. VIDOVI ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU; Zakon o obligacionim odnosima reguliše tri vida odgovornosti za štetu: predugovornu, ugovornu i vanugovornu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. UGOVOR O FINANSIRANjU IZGRADNjE NEPOKRETNOSTI I OVLAŠĆENjE ZA NjEGOVO ZAKLjUČENjE; Ugovor kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da izgradi određeni objekat, a druga ugovorna strana da u izgradnji objekta učestvuje sa ugovorenim iznosom novčanih sredstava, predstavlja ugovor o finansiranju izgradnje nepokretnosti, a ne ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ugovor o finansiranju izgradnj…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

19.09.2023. KVALITET DRŽAVINE POTREBAN ZA STICANjE SVOJINE; Nezakonita državina je ona koja je nastala bez pravnog osnova ili na pravnom osnovu koji nije punovažan ili na pravnom osnovu koji nije podoban za sticanje onog prava koje se vrši.

Da bi državina bila zakonita, potrebno je da je pravni osnov (titulus) punovažan i da takav ostane sve vreme trajanja dr…; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. SMISAO ODRŽAJA; Smisao instituta održaja je upodobljavanje pravnog stanja činjeničnom kada postoji takav skup pravno relevantnih činjenica koje to omogućavaju.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. SAVESNOST DRŽAVINE; Pretpostavka tačnosti upisa u katastru nepokretnosti je oborive prirode, pa ako pravni prethodnik nekog lica poseduje punovažan osnov sticanja – ugovor o otkupu, koji je izvršen, jer je on uveden u posed i isplatio je cenu, nema nesavesnosti državine tog lica.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. ROK ZA PODNOŠENjE PISMENE PONUDE O OBLIKU I VISINI NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST; U slučaju izgradnje posebne vrste objekta koji ima izuzetno veliki društveni značaj, propuštanjem roka za podnošenje pismene ponude o obliku i visini naknade za eksproprisanu nepokretnost ne gubi se pravo na podnošenje te ponude i istekom tog roka kako bi se celokupan postupak mogao nesmetano nastaviti …; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. EKSPROPRIJACIJA PREOSTALOG DELA NEPOKRETNOSTI; Iz člana 10. Zakona o eksproprijaciji proizlazi da se ta odredba odnosi na nepokretnost u celini, a ne na katastarsku parcelu. ; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. EKSPROPRIJACIJA PREOSTALOG DELA NEPOKRETNOSTI; Eksproprijacija preostalog dela nepokretnosti zbog toga što sopstvenik nema ekonomskog interesa da koristi preostali deo nepokretnosti, odnosno ako je zbog toga na preostalom delu nepokretnosti onemogućena ili bitno otežana njegova egzistencija podrazumeva da nije moguće da on preostali deo nepokretn…; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. NEPOTPUNA EKSPROPRIJACIJA; Nepotpunom eksproprijacijom ustanovljava se službenost na nepokretnosti, čime ne prestaje pravo svojine, već se ono samo ograničava. Zbog toga se novčana naknada za eksproprisanu nepokretnost utvrđuje kao razlika u tržišnoj ceni nepokretnosti pre i posle ustanovljavanja službenosti.; (Upravni sud (RS))

27.09.2023. NEOMETANO VRŠENjE FAKTIČKE VLASTI NA STVARI; Neometano vršenje faktičke vlasti na predmetu državine podrazumeva da držalac u svako doba prema sopstvenom nahođenju može vršiti svoju faktičku vlast na stvari.

Faktička vlast privrednih društava na stvari i obavljanje privredne delatnosti  ne obezbeđuje se samo time da zakonski zastupnik kao pešak m…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Porodično pravo

11.09.2023. PROMENA ODLUKE O VRŠENjU RODITELjSKOG PRAVA I OCENA NAJBOLjEG INTERESA DETETA; Odluka o vršenju roditeljskog prava može da se promeni ukoliko su se značajnije promenile okolnosti nakon donošenja te odluke.

Kada je u pitanju najbolji interes deteta, odluku suda ne opredeljuje samo mišljenje deteta, već i druge okolnosti koje se tiču uzrasta i pola deteta, potreba deteta, kao i sposobn…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.09.2023. NASILjE U PORODICI; U sporovima zbog nasilja u porodici „nulta tolerancija“ na nasilje podrazumeva da se svako ponašanje koje odstupa od standarda „normalnog“ ophođenja i komuniciranja sa članovima porodice kvalifikuje kao nasilje u porodici.

Mere zaštite od nasilja u pordici izriču se u skladu sa izvršenom vrstom nasilja i …; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. POSTOJANjE VANBRAČNE ZAJEDNICE; Za postojanje vanbračne zajednice nije presudan vremenski period njenog trajanja koliko namera vanbračnih partnera da je trajno ostvare i da u njoj imaju prava i dužnosti supružnika, pod uslovima određenim Porodičnim zakonom. ; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. ZAKLjUČENjE  UGOVORA U IME MALOLETNOG DETETA, KOJIM SE STVARAJU OBAVEZE   MALOLETNOM DETETU KOJE PREVAZILAZE UOBIČAJENE OKVIRE; Za punovažnost ugovora kojim se nameće ispunjenje novčane obaveze na strani maloletnog deteta  koja prevazilazi uobičajene okvire, neophodna je saglasnost oba roditelja. Zaključenje takvog ugovora u ime maloletnog deteta, od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo, ima za posledicu ništavost ugovor…; (Apelacioni sud (RS))

31.08.2023. PRIVREMENA MERA – NASILjE U PORODICI; Da bi se odredila privremena mera u postupku zaštite od nasilja u porodici potrebno je da tužilja dokaže da će bez privremene mere biti upotrebljena sila ili nastati nenadoknadiva šteta.; (Viši sud (RS))

20.09.2023. URUČENjE  ODLUKE  O IZRICANjU  HITNIH MERA; Kada je okrivljenom naređenjem  izrečena hitna mera,  naloženo mu da se shodno članu 17. stav 4. Zakona o sprečavanju  nasilja u porodici po isteku te  hitne mere javi nadležnom policijskom službeniku koji je meru izrekao, a okrivljeni to učinio i rešenje o produženju hitne mere koje je doneo osnovni sud m…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

30.08.2023. ALEATORNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Za procenu aleatornosti ugovora o doživotnom izdržavanju bitne su sve okolnosti konkretnog slučaja, a ne samo vremenski razmak između zaključenja ugovora i momenta smrti primaoca izdržavanja.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. PRAVNA PRIRODA SPORA IZMEĐU PRAVNOG SLEDBENIKA PRIMAOCA IZDRŽAVANjA I DAVAOCA IZDRŽAVANjA; Spor o pravnoj valjanosti ugovora o doživotnom izdržavanju koji se vodi između pravnog sledbenika primaoca izdržavanja i davaoca izdržavanja je imovinskopravni spor, a ne spor o pravu na izdržavanje ili o pravu na ukidanje izdržavanja, pa se dozvoljenost revizije ceni prema opštoj odredbi iz člana 403. ZPP….; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

19.09.2023. MOGUĆNOST SAČINjAVANjA USMENOG ZAVEŠTANjA; Izuzetne prilike za sačinjavanje usmenog zaveštanja u objektivnom smislu podrazumevaju postojanje vanrednih situacija kakve su elementarne nepogode poput zemljotresa, poplava, požara i slično.

Bolest i životno doba ostavioca ne predstavljaju sami za sebe izuzetne prilike koje omogućavaju sačinjavanje usmen…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. ALEATORNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Rok od pet godina, u kome je primalac izdržavanja živeo nakon dijagnoze karcinoma pluća, ne može se smatrati kratkim periodom u kome je smrtni ishod bio izvestan, pa je takav ugovor o doživotnom izdržavanju predstavljao neizvesnost za davaoca izdržavanja.; (Apelacioni sud (RS))

01.09.2023. UTVRĐIVANjE OBIMA UDELA NASLEDNIKA KAO PRETHODNO PITANjE; Utvrđivanje obima udela naslednika na imovini koja je predmet nasleđivanja predstavlja prethodno pitanje u odnosu na zahtev za predaju u suposed te imovine.; (Viši sud (RS))

Stambeno pravo

12.09.2023. OTKUP STANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJI SE MOGU KORISTITI ZA REPREZENTATIVNE I DRUGE POTREBE DRŽAVNIH ORGANA I KOJI SE NALAZE NA PROSTORU OZNAČENOM KAO DEDINjE, SENjAK, TOPČIDERSKO BRDO; Odluka o utvrđivanju stambenih zgrada i stanova na kojima pravo svojine ima SRJ koji se ne mogu otkupljivati, odnosno prodavati iz 1997. godine, kao i spisak takvih stanova kao njen sastavni deo, nije prestala da važi.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

Radno pravo

26.09.2023. ZASTARELOST ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE IZ RADNOG ODNOSA; Potraživanje tužioca za naknadu troškova školovanja (specijalizacije) koji su dati tuženom, nije potraživanje iz građanskopravnog odnosa za isplatu duga, koje zastareva nakon proteka opšteg roka zastarelosti propisanog članom 371. ZOO, već potraživanje iz radnog odnosa na koje se primenjuje rok zastarelo…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.09.2023. POČETAK ROKA U KOME MOŽE DA SE OTKAŽE UGOVOR O RADU BEZ UPOZORENjA; Rok od šest meseci u kome može da se otkaže ugovor o radu bez ponovnog upozorenja ne računa se od dana kada je zaposlenom dostavljena odluka u formi opomene sa najavom otkaza, već od dana kada je učinjena prethodna povreda radne obaveze.; (Apelacioni sud (RS))

15.09.2023. PRERASTANjE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME; Bitna činjenica koja se tiče ispunjenja uslova za prerastanje radnog odnosa sa određenog vremena u radni odnos na neodređeno vreme jeste različit karakter radnog odnosa kada se radi o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme radi obavljanja povećanog obima posla i kada se radi o radnom odnosu na određeno…; (Apelacioni sud (RS))

15.09.2023. DUŽNOST NAKNADE ŠTETE KOJU JE PRETRPEO ZAPOSLENI; Dužnost naknade štete koju je pretrpeo zaposleni nije na donosiocu nezakonitog akta ukoliko donosilac nije ujedno i poslodavac oštećenog zaposlenog, već na poslodavcu, jer je poslodavac taj koji je realizovao, odnosno sproveo u delo nezakonit akt i neposrednom primenom takvog akta prouzrokovao štetu…; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. RASPOREĐIVANjE ZAPOSLENOG NA RADNO MESTO ZA KOJE JE POTREBAN VIŠI STEPEN STRUČNE SPREME OD ONOG ZA KOJI JE ZAKLjUČEN UGOVOR O RADU; Ne postoji obaveza poslodavca da sa zaposlenim zaključi ili izmeni ugovor o radu zbog toga što je zaposleni u međuvremenu stekao viši stepen stručne spreme od onog za koji je zaključio ugovor o radu.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA; Pravna priroda naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada policijskog službenika  sastoji se u tome što se nadoknađuju stvarni, a ne pretpostavljeni troškovi prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. FORMA SPORAZUMA O PRODUŽENjU RADNOG VEKA I OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU; Sporazum poslodavca i zaposlenog o produženju radnog veka treba da bude u pismenoj formi, jer se u takvoj formi zaključuje i ugovor o radu kojim se uspostavlja radni odnos.

Navršavanje radnog veka treba razlikovati od penzionisanja, jer kada zaposleni navrši radni vek ispunio je uslove za penziju, ali …; (Apelacioni sud (RS))

Trgovinsko pravo

19.09.2023. PROBIJANjE PRAVNE LIČNOSTI; Pravni subjektivitet društva kapitala nije uvek neprobojan zid za poverioce, već je neprobojan ako se pravna ličnost privrednog društva ne koristi za zakonom nedozvoljene ciljeve.

Probijanje pravne ličnosti podrazumeva činjenje prevarne radnje koja mora biti dokazana, što znači da aktiviranje lične odgovo…; (Apelacioni sud (RS))

04.09.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA; U sporu za naplatu neplaćenih računa za isporučenu električnu energiju za poslovni prostor, pasivno je legitimisano pravno lice koje ima zaključen ugovor o isporuci, a ne direktor tog pravnog lica.; (Viši sud (RS))

27.09.2023. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA IZLUČENjE U STEČAJNOM POSTUPKU KAO PROCESNA PRETPOSTAVKA; Zahtev za izlučenje u stečajnom postupku nije procesna pretpostavka za ostvarivanje prava u parničnom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

25.09.2023. PREKID POSTUPKA PO TUŽBI ZA ZAŠTITU PRAVA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA; Kod obaveznog prekida postupka iz člana 65. stav 4. Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna na pravilnost odluke prvostepenog suda ne utiče činjenica da je već vođen jedan postupak za oglašavanje industrijskog dizajna ništavim, a koji je okončan odbijanjem podnetog zahteva.

Član 65. stav 4. Za…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. IZVORNO AUTORSKO DELO I DELO PRERADE; Izvorno autorsko delo i delo prerade su dva različita autorska dela koja su predmet zaštite, s tim da je autor dela prerade zavisan u vršenju svojih imovinskopravnih ovlašćenja od nosioca autorskog prava na izvornom delu.

Prenosom prava na delu prerade ostaju sva imovinskopravna i ličnopravna ovlašće…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. SUDSKA ZAŠTITA ISKLjUČIVIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE; Tužbu zbog povrede autorskog prava može podneti sticalac autorskih ovlašćenja u obimu u kome je na osnovu zakona ili ugovora stekao pravo na iskorišćavanje, ali povreda prava pretpostavlja da je izvršena radnja u odnosu na zaštićeno intelektualno dobro, da se radnja poklapa sa sadržinom bar jednog isključ…; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. SUPARNIČARSTVO KOD TUŽBE ZBOG POVREDE PRAVA NA ŽIG; Zakon o žigovima ne propisuje ograničenja u pogledu vrste usluga ili lica koja se mogu smatrati posrednikom kod podnošenja tužbe i protiv tog lica zbog povrede prava, pa je pravo lica koje tvrdi da mu je pravo povređeno da tužbu podnese protiv svakog lica čije su usluge korišćenje prilikom povrede.

Li…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

11.09.2023. DELOVANjE PRAVNOSNAŽNOSTI; Pravnosnažnost presude proteže se na univerzalne pravne sledbenike parničnih stranaka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.09.2023. SVRHA PREDLOGA ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; Svrha predloga za ponavljanje postupka je otklanjanje određenih nedostataka u pogledu činjeničnog utvrđenja na kome je zasnovana odluka koja se predlogom pobija, kao i najtežih povreda odredaba parničnog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.09.2023. DOZVOLjENOST TUŽBE ZA UTVRĐENjE FAKTIČKOG OBAVLjANjA POSLOVA; Utvrđenje faktičkog obavljanja poslova je utvrđenje činjenice koje ne može biti predmet samostalnog tužbenog zahteva.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. ODLUČIVANjE O USTAVNOJ ŽALBI KAO PRETHODNO PITANjE; Kada opstanak u pravnom prometu presude na osnovu koje su ispunjena potraživanja zavisi od odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi koja je protiv nje izjavljena, ta odluka predstavlja prethodno pitanje u postupku za vraćanje stečenog bez osnova u pogledu tih potraživanja. ; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. DONOŠENjE ODLUKA U SLIČNIM SITUACIJAMA; Ranije donete odluke u činjenično sličnim, ali ne i identičnim situacijama, nemaju obavezujući značaj u drugim slučajevima, pošto sudska odluka zavisi od okolnosti svakog konkretnog slučaja koje sud mora da utvrdi i ima u vidu, zbog dužnosti da se u svakom konkretnom slučaju individualizuje iznos nak…; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. DAVANjE POVODA ZA TUŽBU I TROŠKOVI POSTUPKA; Tuženi koji je upisan kao vlasnik u javnoj knjizi i koji je odluku ostavio sudu na ocenu dao je povoda za tužbu i nije priznao tužbeni zahtev, pa je dužan da naknadi troškove postupka. ; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. OVLAŠĆENjA SUDA KOD ODLUČIVANjA O PREDLOGU ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Sud bez veštačenja ne poseduje stručno znanje kojim bi doveo u sumnju opravdanost dijagnoze i terapije, odnosno mišljenje lekara da je punomoćniku neophodno mirovanje.

Sud ceni samo opravdanost razloga za propuštanje ročišta lica koje je trebalo da preduzme određenu radnju, a ne i mogućnost obezbeđenja zame…; (Apelacioni sud (RS))

31.08.2023. TERET DOKAZIVANjA; Teret dokazivanja visine dugovanja po osnovu pruženih komunalnih usluga i njihove dospelosti leži na javom komunalnom preduzeću.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. PONAVLjANjE POSTUPKA; Nije dozvoljeno ponavljanje postupka u parnicama koje nisu pravnosnažno okončane.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. PONUĐENO PORAVNANjE I PRECIZIRAN TUŽBENI ZAHTEV; Ako do zaključenja sudskog poravnanja koje predloži u toku postupka tužilac ne dođe, ovaj predlog se ne može tretirati kao preciziran tužbeni zahtev.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. DOZVOLjENOST TUŽBE PROTIV SUDIJE; Tužba protiv sudije sa zahtevom da se obaveže na naknadu nematerijalne štete, jer je postupajući u predmetu u vršenju sudijske funkcije (procesnom radnjom ili odlukom) povredio neko ljudsko pravo stranke zajemčeno Ustavom i zakonom, ne predstavlja zahtev o kojem se može raspravljati i odlučivati u smislu…; (Viši sud (RS))

04.09.2023. IZVRŠNOST SUDSKOG PORAVNANjA; Da bi bilo podobno za izvršenje, potrebno je da sudsko poravnanje postane izvršno, ali ne i da bude snadbeveno potvrdom izvršnosti.; (Viši sud (RS))

06.09.2023. NEPOSTOJANjE USLOVA U PARNIČNOM POSTUPKU ZA ISKLjUČENjE ILI IZUZEĆE POSTUPAJUĆEG SUDIJE KOJI JE BIO ČLAN VEĆA U IZVRŠNOM POSTUPKU ZBOG KOJEG SE VODI PARNICA; Učešće sudije, kao člana veća, u izvršnom postupku povodom kojeg se vodi parnica, nije razlog za isključenje postupajućeg sudije ni razlog za sumnju u njegovu nepristrastnost; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. PUNOMOĆNICI PO ZAPOSLENjU; Računovodstvenu ispravu kojom se knjiži promena može sačiniti i lice koje je kod učesnika u pravnom prometu, unutrašnjom sistematizacijom, raspoređeno na radno mesto koje obuhvata ovlašćenje za sačinjavanje računa.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. USLOVI POD KOJIMA SE SMATRA DA JE TUŽBA POVUČENA U SPORU MALE VREDNOSTI; Pristup tuženog i njegovo izjašnjenje da odbija da raspravlja je irelevantno za primenu odredbe člana 475. stav 1. Zakona o parničnom postupku. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. UTVRĐENjE NIŠTAVOSTI PRIZNANICE; Priznanica je isprava čije se utvrđenje ništavosti ne može tražiti, već se samo može tražiti utvrđivanje njene istinitosti, odnosno neistinitosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. TUŽBA ZA UTVRĐENjE ISTINITOSTI ILI NEISTINITOSTI ISPRAVE I SPOR O TAČNOSTI OBRAČUNA O NEOVLAŠĆENOM UTROŠKU ELEKTRIČNE ENERGIJE; Spor o tačnosti obračuna o neovlašćenom utrošku električne energije ne predstavlja imovinskopravni spor iz člana 1. Zakona o parničnom postupku.

Kod tužbe za utvrđenje istinitosti ili neistinitosti neke isprave zahtev je ograničen samo na utvrđenje da li isprava potiče ili ne potiče od onoga ko je u …; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. SMISAO SPAJANjA PARNICA I ODVOJENOG RASPRAVLjANjA O ZAHTEVIMA; Smisao spajanja parnica i odvojenog raspravljanja o zahtevima je da se strankama, u što krećem vremenskom roku i sa što manje troškova, omogući ostvarivanje prava u parničnom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

31.08.2023. DOKAZ O VISINI POTRAŽIVANjA U PARNIČNOM POSTUPKU NASTALOM PO PRIGOVORU STRANKE NA REŠENjE O IZVRŠENjU DONETOM NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE; Ne može se smatrati da tužilac nije dokazao visinu duga ako se ona može utvrditi iz verodostojne isprave, jer za nju važi  pretpostavka tačnosti onoga što je u njoj navedeno.; (Viši sud (RS))

31.08.2023. UREDNOST PREDLOGA ZA IZVRŠENjE I PARNIČNI POSTUPAK; Urednost predloga za izvršenje neophodna je procesna pretpostavka za odlučivanje o osnovanosti predloga za izvršenje, a ako je sud po neurednom predlogu postupio i doneo rešenje o izvršenju, parnični sud nije ovlašćen da ponovo ceni urednost takvog predloga.; (Viši sud (RS))

31.08.2023. OSPORAVANjE POTRAŽIVANjA U IZVRŠNOM POSTUPKU; Potraživanje utvrđeno pravnosnažnom i izvršnom odlukom ne može se sa uspehom osporavati u izvršnom postupku pokrenutom na osnovu takve odluke.; (Viši sud (RS))

31.08.2023. IZBOR SREDSTVA IZVRŠENjA I EVENTUALNA NESRAZMERA; Izvršni poverilac ima slobodu u predlaganju sredstva izvršenja, a  nesrazmera između dugovanog i predmeta izvršenja biće predmet ocene javnog izršitelja prilikom sprovođenja izvršenja.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. IDENTIFIKACIONI PODACI I UREDNOST PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Činjenica da neki od identifikacionih podataka izvršnog dužnika nije tačan, može biti od značaja i uticaja u postupku sprovođenja izvršenja od strane javnog izvršitelja, a ne prilikom ocene urednosti predloga za izvršenje.; (Viši sud (RS))

04.09.2023. PRIVREMENA MERA PO ZAHTEVU TUŽENOG; U ovoj parnici nije moguće odlučivati  o predlogu  za određivanje privremene mere koji je istakao tuženi, koji nije postavio nikakav tužbeni zahtev u toj parnici. ; (Viši sud (RS))

25.09.2023. TROŠKOVI ZA SASTAV OBAVEŠTENjA O NAMERI PODNOŠENjA PREDLOGA ZA IZVRŠENjE MINISTARSTVU FINANSIJA I ZAHTEVA KOMORI JAVNIH IZVRŠITELjA; Troškovi za sastav obaveštenja o nameri podnošenja predloga za izvršenje Ministarstvu finansija i zahteva Komori javnih izvršitelja, su nužni  troškovi za vođenje izvršnog postupka.; (Osnovni sud (RS))

25.09.2023. RAZLOZI ZA UTVRĐENjE NEDOZVOLjENOSTI IZVRŠENjA; Navodi da izvršna isprava na osnovu koje se sprovodi izvršenje nije uredno dostavljena izvršnom dužniku i da nema svojstvo  izvršnosti ne mogu biti osnov tužbenog zahteva za utvrđenje nedozvoljenosti izvršenja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.09.2023. PODNOŠENjE NOVOG PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Donošenje rešenja kojim je postupak izvršenja obustavljen nije od uticaja na mogućnost podnošenja novog predloga za izvršenje na osnovu iste izvršne isprave u odnosu na potraživanje za koje nije sprovedeno izvršenje.

Propisivanje roka zastarelosti potraživanja ima cilj da obezbedi pravnu sigurnost i konačnos…; (Ustavni sud (RS))

Međunarodno privatno pravo

12.09.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE U POSTUPKU ZA PRIZNANjE STRANIH SUDSKIH ODLUKA; Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja ne predviđa mogućnost izjavljivanja revizije protiv pravnosnažnog rešenja drugostepenog suda o priznanju strane sudske odluke, čak i kada je prvostepeno rešenje preinačeno. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

26.09.2023. OSNOV ZA PRIMENU KLAUZULE JAVNOG PORETKA KAO KOREKCIJE KOLIZIONE NORME; Primenom korekcije kolizione norme klauzulom javnog poretka, shodno odredbi člana 4. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja,  nema mesta primeni Advokatske tarife Hrvatske za svaku od pojedinačno preduzetih radnji od strane tužioca za ime i za račun ovde tuženog, već se ima primen…; (Apelacioni sud (RS))

Prekršajno pravo

20.09.2023. OBAVEZA DRUGOSTEPENOG SUDA DA ODLUČI O SVIM ŽALBAMA PROTIV ISTE PRESUDE; Kada je pored branioca okrivljenog, i sam okrivljeni blagovremeno izjavio žalbu na prvostepenu presudu, a što je njegovo pravo, drugostepeni prekršajni sud je u obavezi da o obe žalbe odluči jednom odlukom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.08.2023. BLAŽI STEPEN KRIVICE KAO USLOV ZA IZRICANjE OPOMENE; Za izricanje opomene sud će pre svega da utvrdi da li je prekršaj izvršen sa blažim stepenom krivice.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.08.2023. VAŽAN OSNOV ZA DODATNO UMANjENjE KAZNE; Nije pravilno da sud ujednači odgovornost i kazne okrivljenih ukoliko je drugookrivljeni napadnut od strane prvookrivljenog, te je prilikom odbrane povredio pravo prvookrivljenog.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.08.2023. UPUĆIVANjE NA PARNICU UPRKOS OPREDELjENOM IZNOSU; Iako je opredelio imovinskopravni zahtev, sud će oštećenog da uputi na parnicu, jer deo zahteva koji se odnosi na visinu obeštećenja nije potkrepljen dokazima, te nije jasno kako je ustanovljen opredeljeni iznos.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.08.2023. ODGOVORNOST LICA ZA NEPOSTUPANjE PO ZAHTEVU ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA; Koje će lice snositi odgovornost za prekršaj zbog nepostupanja po Zakonu o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja zavisi od toga da li je u organu uopšte određeno ovlašćeno lice koje bi  postupalo po  zahtevima za pristup informacijama – ako jeste onda ono pod zakonom određenim uslovima sno…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

30.08.2023. NEPRIHVATANjE DOKAZNOG PREDLOGA U ŽALBI; S obzirom na to da je tek u žalbi predložen dokaz (pregled kamere) isti neće biti prihvaćen shodno članu 262. stav 3. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

30.08.2023. POGREŠNA PRIMENA ODREDBE ZAKONA U POGLEDU NAKNADNO POTPISANOG PREKRŠAJNOG NALOGA; Ukoliko okrivljeni na licu mesta prekršaja odbije da potpiše prekršajni nalog, te ga naknadno potpiše, sud će bitno povrediti postupak ukoliko takav nalog bude tretirao kao nepotpisan.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

30.08.2023. PRESUDA U KOJOJ NIJE NAVEDENO VREME IZVRŠENjA PREKRŠAJA; Nezakonita je izreka prvostepene presude ukoliko u istoj nije navedeno vreme kada je prekršaj izvršen. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

30.08.2023. NEZAKONITO REŠENjE O ISPRAVCI ODLUKE; Na taj način što je rešenje o ispravci dostavio samo jednoj strani koja ima pravo na žalbu, sud je učinio bitnu povredu odredaba postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. TRENUTAK IZVRŠENjA PREKRŠAJA IZ ČLANA 273. ZAKONA O RADU; Okrivljeni su izvršili prekršaj iz Zakona o radu, ali ne onog dana kada su započeli rad bez odgovarajućeg ugovora sa poslodavcem, već onda kada ih je inspekcija zatekla na radu bez istog ugovora.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. UTICAJ OČITE GREŠKE O PRIZNANjU OKRIVLjENOG NA ZAKONITOST ODLUKE; Neće uticati na zakonitost odluke činjenica da je sud naveo u obrazloženju da je okrivljeni priznao prekršaj, iako nije, jer se radi o očitoj grešci.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. ZASNIVANjE ODLUKE SAMO NA DOKAZIMA JEDNE STRANE; Prekršajna odgovornost okrivljenog se može zasnivati samo na dokazima koje je dostavio podnosilac zahteva, jer sud ceni na koji način je najcelishodnije voditi postupak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. IZREKA BEZ BIĆA PREKRŠAJA KOD PREKRŠAJA IZ ČLANA 332. STAV  2.  U VEZI STAVA  1. TAČKA 7.  ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kako u izreci  nije  navedeno čemu okrivljeni nije prilagodio brzinu  kretanja vozila u skladu sa članom 42. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,  to  izreku  prvostepene presude čini nerazumljivom, naročito imajući u vidu da ni zahtev za pokretanje prekršajnog  postupka  ne sadrži celok…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. NEPRIZNATI TROŠKOVI SAMOINICIJATIVNO DOSTAVLjENE PISANE ODBRANE; Kako prekršajni postupak protiv okrivljenog nije nastavljen, odnosno branilac okrivljenog nije obezbedio prisustvo okrivljenog, nisu ni mogli biti priznati troškovi prekršajnog postupka na ime obrazloženog podneska, odnosno samoinicijativno dostavljene pisane odbrane.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. NEZAKONITO PISANA ODBRANA; Odbrana mora biti potpisana lično od strane okrivljenog da bi mogla proizvoditi pravna dejstva i predstavljati osnov za dodeljivanje troškova prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. IZOSTAVLjANjE TAČNOG OPISA RADNjE ODGOVORNOG LICA U IZRECI; Kako izreku presude ne bi učinio nerazumljivom sud mora da razdvoji i navede koju radnju je preduzelo pravno lice, a koju radnju je preduzelo odgovorno lice.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NERAZUMLjIVOST ODLUKE ZBOG NENAVOĐENjA MATERIJALNE ODREDBE PREKRŠAJA; Presuda u kojoj nije navedeno koja je materijalna odredba povređena prekršajem, obuhvaćena je bitnom povredom odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. DOPUNA NEUREDNOG ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Kada treba dopuniti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, nijednom zakonskom odredbom nije predviđeno da se podnosiocu zahteva dostavlja predmetni zahtev koji je sam podneo sudu. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NEPOSTOJANjE REŠENjA KOJIM SE POKREĆE POSTUPAK; Sud ne može doneti zakonitu presudu ukoliko pre toga nije doneo rešenje o pokretanju prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NEUVAŽAVANjE ŽALBE OD STRANE POVERENIKA; Samo očekivanje tražioca informacije da će mu žalba biti izvesno uvažena od strane Poverenika i da je upravo ta odlučna činjenica koja daje za pravo njegovom stanovištu da je onemogućen ili da mu je otežano dobijanje informacije, nije postupanje suprotno zakonu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. VREDNOST VOZILA I BITNO OBELEŽJE PREKRŠAJA; Vrednost vozila ne predstavlja bitno obeležje prekršaja iz člana 265. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona,  već  je od značaja  samo kod izricanja  sankcije za taj  prekršaj  pošto je za njegovo izvršenje propisana novčana kazna od jednostrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekr…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. NEPOSTOJANjE  NEOTKLONjIVE PRAVNE ZABLUDE; Ne postoji na strani okrivljenog neotklonjiva pravna zabluda kada je prekršaj izvršio prilikom obavljanja radnog zadatka pošto  je bio dužan da se upozna sa pravilima i formalnostima koje se odnose na taj radni zadatak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. LIČNI  PRTLjAG KAO CARINSKA ROBA; Kada okrivljeni koji je strani državljanin na ulazu u Republiku Srbiju preko međunarodnosg graničnog prelaza,  nosi časovnik    kao svoj lični prtljag koji mu je kao putniku potreban za ličnu upotrebu tokom putovanja, oslobođen je  od uvoznih dažbina pa time i dužnosti da carinskom organu  prijavi na pr…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. PREKID  STRUJE  NA VOZILU  PRILIKOM  TEHNIČKOG  PREGLEDA; Prema članu 31. stav 3. Pravilnika o tehničkom pregledu vozila prekid struje na vozilu nije razlog za prekid tehničkog pregleda, tako da  nije bilo razloga za prekid tehničkog pregleda zbog prekida struje na vozilu, a što je radnja prekršaja za koju se okrivljeni  terete   – da tehnički pregled vozila…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. UREDNOST URUČENjA  POZIVA  POLICIJE; Vlasništvo nad kućom koja je na predmetnoj adresi nije od značaja za uručenje poziva policije, ukoliko je na istoj adresi bez ikakvog problema okrivljenom uručena i presuda prekršajnog suda.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. NEDOZVOLjENI POLjOPRIVREDNI  RADOVI  U  SPECIJALNOM REZERVATU  PRIRODE; Radnja prekršaja iz člana 126. stav 1. tačka 9.  u vezi stava 5. Zakona o zaštiti prirode ogleda se u radovima i aktivnostima na zaštićenom području bez ili protivno aktu  o uslovima  i merama zaštite prirode ili ako se radovi i aktivnosti  ne prijave upravljaču.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. ODBAČAJ  ZAHTEVA  ZBOG  ZASTARELOSTI; Kada se zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka   stavlja   na teret izvršenje prekršaja  dana  10. 3. 2022. godine, a zahtev je primljen   u pisarnici   suda   dana 16. 3. 2023. godine, pravilno je prvostepeni sud rešenjem odbacio navedeni zahtev shodno odredbama člana 184. stav 2. tačka 4. Zakona o…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. PREKRŠAJ  IZ  ČLANA  22. STAV  1.  ZAKONA  O  JAVNOM  REDU I MIRU; Iako podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nije predložio saslušanje oštećenih kao svedoka, sud je bez njihovih iskaza preuranjeno doneo oslobađajuću presudu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. POVREDA  PRAVA  NA  ODBRANU; Nema povrede prava na odbranu kada je prvostepeni sud pozvao okrivljenog da pristupi na ročište, u pozivu ga  upozorio  da će u slučaju neodazivanja po pozivu odluka biti doneta bez njegovog saslušanja, a okrivljeni se na ročište  nije odazvao, već je sudu dostavio podnesak da želi da zaključi sporazum o …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. OSNOV  VRAĆANjE  U PREĐAŠNjE  STANjE; U prekršajnom postupku se povpaćaj u pređašnje stanje može tražiti samo zbog propuštanja roka za izjavljivanje žalbe, a ne i zbog propuštanja ročišta.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. TROŠKOVI  POSTUPKA  USLED NEOSNOVANOG  ZAHTEVA; Kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti usled neosnovanog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koji je podneo oštećeni, onda na osnovu člana 141. stav 3. Zakona o prekršajima  troškove prekršajnog postupka snosi oštećeni.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. OSNOV  ZA  VRAĆANjE  U   PREĐAŠNjE  STANjE; Podnosilac molbe za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštenog  roka za žalbu,   mora   predlog za vraćanje u pređašnje  stanje učiniti izvesnim i da se radilo o stvarnim i opravdanim razlozima zbog kojih je propustio rok za izjavljivanje žalbe.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. ZASTARELOST ZA POKRETANjE I VOĐENjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZA PREKRŠAJE IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI; Kada su okrivljenima  stavljeni na teret prekršaji učinjeni u periodu od 15. 1. 2017. godine do februara 2018. godine, a postupak protiv njih je pokrenut 12. 1. 2022. godine, to u konkretnom slučaju nije nastupila zastarelost za pokretanje (jer je rok zastarelosti za pokretanje prekršajnog postupka 5 godi…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. NEPOSTOJANjE DVOSTRUKOG SUĐENjA ZA ISTU STVAR; Kada   sud   odbaci zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u delu koji se odnosi na osumnjičene  zbog prekršaja iz člana 177. stav 1. i stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, jer ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka pošto se pred Osnovnim javnim tužilaštvom   p…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. OPOMENA  ZA PREKRŠAJ  IZ ČLANA 9.  STAV 1. ZAKONA  O JAVNOM REDU I MIRU; Okolnost da je okrivljenom  majka bila na umoru u vreme kada je  učinio prekršaj iz člana 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru,  u znatnoj meri umanjuju njegovu odgovornost,  pa je sud pravilno primenio odredbu člana 50. Zakona o prekršajima i izrekao mu opomenu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.09.2023. PREKRŠAJ U ZONI  ŠKOLE; Neosnovani su žalbeni navodi da je sud samoinicijatino opredelio da je okrivljeni bio vozač u vozilu, s obzirom da iz prekršajnog naloga proizilazi da je vozač (ovde okrivljeni) u zoni škole upravljao putničkim motornim vozilom brzinom od 48 km/h, na koji način je učinio  prekršaj iz člana 333. stav 1….; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.09.2023. UBLAŽAVANjE  KAZNE; U konkretnom slučaju ne postoje razlozi za ublažavanje kazne okrivljenom pravnom licu, jer ni okrivljenom odgovornom licu  novčana kazna nije ublažena.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. KAŽNjAVANjE LICA PROTIV KOGA NIJE PODNET ZAHTEV ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Presuda je obuhvaćena bitnom povredom odredaba prekršajnog postupka, jer je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnet protiv Radnje, a sud je kaznio fizičko lice.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pitanja i odgovori sudova

06.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 547. I 547A; Pitanje:

Javni izvršitelj sprovodi izvršenje gde dolazi do pokretanja postupka prinudne likvidacije nad izvršnim dužnikom. Određuje se prekid postupka. Rešenjem APR-a određuje se brisanje izvršnog dužnika zbog okončanog postupka prinudne likvidacije. Donosi se rešenje o obustavi izvršnog postupka. Pravnim…; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 93.; Pitanje:

Da li veće suda odlučujući o prigovoru izvršnog dužnika-kontrolnog člana brisanog privrednog društva u postupku prinudne likvidacije izjavljenog protiv rešenja o nastavku izvršnog postupka protiv kontrolnog člana brisanog privrednog društva može doneti rešenje kojim se usvaja prigovor izvršnog…; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU ČL. 24. I 82.; Pitanje:

Da li se protiv rešenja suda, odnosno javnog izvršitelja, kojim se odlučuje o prekidu izvršnog postupka usled prinudne likvidacije izvršnog dužnika, kao i o nastavku izvršnog postupka u odnosu na kontrolnog člana, može izjaviti prigovor ili žalba i ko odlučuje o pravnom leku?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 15. I 261.;  Pitanje:

Da li manjinski akcionar (kod akcionarskog društva koje nije javno) podnošenjem tužbe sudu može tražiti od većinskog akcionara da mu otkupi akcije u situaciji kada većinski akcionar odbije otkup akcija, a stekli su se uslovi za otkup akcija u skladu sa ugovorom kojim su regulisani međusobni …; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 150.; Pitanje:

U postupku povrede prava na suđenje u razumnom roku sud rešenjem usvoji prigovor i utvrdi da je povređeno pravo stranke na suđenje u razumnom roku. Istim rešenjem dosudi podnosiocu prigovora troškove postupka. Ko je nadležan za isplatu dosuđenih troškova?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 62. I 548.; Pitanje:

Privredno društvo – društvo sa ograničenom odgovornošću obrisano je iz Registra privrednih subjekata zbog okončanja postupka prinudne likvidacije nad istim.

Uvidom na sajt Agencije za privredne registre utvrđeno je da u vlasničkoj strukturi brisanog privrednog društva učestvuju Grad K…. s…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON I IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 48.; Pitanje:

Ukoliko u toku sprovođenja izvršenja pred javnim izvršiteljem (po starom zakonu („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011,  99/2011 – dr. zakon, 109/2013 – odluka US, 55/2014 i 139/2014) i novom zakonu), izvršni poverilac pravno lice koje je u blokadi duži vremenski period, ugovorom ustupi svoje pot…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 74.; Pitanje:

Ako je javni izvršitelj doneo takav zaključak po starom zakonu, protiv koga je izvršni dužnik podneo zahtev za otklanjanje nepravilnosti u kojem ističe da priloženi ugovor o ustupanju potraživanja, predstavlja nedozvoljeno raspolaganje stranaka u smislu odredbi Zakona o obligacionim odnosima i Zakon…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 34.; Pitanje:

Da li stari izvršni poverilac ima pravo na troškove postupka koje je imao do stupanja novog izvršnog poverioca u postupak i od koga?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O STEČAJU, ČL. 93. I 117.; Pitanje:

Kada bude doneto rešenje kojim se utvrđuje prekid, da li se postupak može nastaviti kada izvršni poverilac podnese prijavu potraživanja koja mu bude osporena i predloži da se postupak nastavi, ili izvršni postupak treba trajno da ostane u prekidu i da izvršni poverilac mora da podnese tužbu, …; (Privredni apelacioni sud (RS))

Javno beležništvo

28.08.2023. TROŠKOVI OSTAVINSKOG POSTUPKA SPROVEDENOG PRED JAVNIM BELEŽNIKOM; Odluka o troškovima ostavinskog postupka koju donosi javni beležnik mora sadržati razloge o tome na koji način su obračunate visine nagrade i troškovi javnog beležnika.; (Viši sud (RS))

18.09.2023. DONOŠENjE ODLUKE O NEIZABRANIM KANDIDATIMA U POSTUPKU IMENOVANjA JAVNOG BELEŽNIKA; Nijednom odredbom Zakona o javnom beležništvu nije propisano donošenje odluke o neizabranim kandidatima u postupku imenovanja javnog beležnika.; (Upravni sud (RS))

 

Sudska praksa – juli 2023.

Ustavni sudovi

07.07.2023. POVREDA PRAVA NA IMOVINU; Do povrede prava na imovinu može doći zbog dugog trajanja postupka prinudnog namirenja potraživanja koje je prethodno utvrđeno izvršnom ispravom, a ne i u parničnom postupku u kome se tek odlučivalo o osnovanosti potraživanja. ; (Ustavni sud (RS))

07.07.2023. POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA; Donošenjem različite odluke suda poslednje instance u odnosu na druge odluke  sudova poslednje instance u bitno istovetnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji može  se dovesti u bitno različit položaj stranka u različitoj odluci.  ; (Ustavni sud (RS))

07.07.2023. ROK ZA ŽALBU I PRETERANI FORMALIZAM; Pogrešna pouka o roku u kome može da se podnese žalba i striktno držanje drugostepenog suda imperativne zakonske odredbe o tom roku na štetu stranke koja je postupala u skladu sa tom poukom predstavlja vid preteranog formalizma. ; (Ustavni sud (RS))

07.07.2023. SADRŽINA NAČELA SOCIJALNE PRAVDE; Socijalna pravda jemči da svi članovi društva imaju ista osnovna prava, mogućnosti, obaveze i socijalne beneficije, u skladu sa zakonom. Ona obuhvata i posebne mere, odnosno socijalna davanja koje socijalno odgovorna država može obezbediti za pojedince kojima je neophodna pomoć države i društva. Ust…; (Ustavni sud (RS))

10.07.2023. PRAVO NA UVEĆANU ZARADU; Zakon o radu ne sadrži numerus clausus osnova po kojima poslodavac može da prizna pravo na uvećanu zaradu zaposlenima, već prepušta da se, pored osnova koji su sadržani u njegovom članu 108. stav 1, a među kojima je i minuli rad, opštim aktom i ugovorom o radu utvrde i drugi slučajevi u kojima zaposl…; (Ustavni sud (RS))

10.07.2023. NEPOZIVANjE NA ZASTARELOST; Ustavnopravno neprihvatljiva je primena pravila o zastarelosti u izvršnom postupku kada se izvršni dužnik na nju nije pozvao u žalbi. ; (Ustavni sud (RS))

18.07.2023. PRAVA RODITELjA I PRAVO NA POŠTOVANjE PORODIČNOG ŽIVOTA; Prava roditelja izvedena su iz dužnosti roditelja da se o detetu stara. Ona postoje samo u meri koja je potrebna za zaštitu ličnosti, prava i interesa deteta. Preduslov za ostvarivanje dužnosti i prava roditelja jeste da se roditelju omogući neposredan kontakt i uspostavljanje fizičkog i emocionalnog odnos…; (Ustavni sud (RS))

18.07.2023. POVREDA PRAVA RODITELjA; Neomogućavanje u izvršnom postupku u periodu od četiri godine bilo kakvog kontakta roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo sa maloletnom decom predstavlja povredu prava roditelja. U postupku izvršenja presude o samostalnom vršenju roditeljskog prava organ starateljstva ima samo ulogu pomoćnog orga…; (Ustavni sud (RS))

18.07.2023. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA RODITELjA; Dugotrajna razdvojenost između deteta i roditelja nesumnjivo proizvodi štetne posledice po njihov odnos. Punoletstvom deteta prestaje pravno dejstvo izvršne isprave o njegovom poveravanju, zbog čega se može govoriti i o nastupanju nenadoknadivih posledica, a što utiče na visinu naknade nematerijalne šte…; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

06.07.2023. KONTINUIRANA RADNjA IZVRŠENjA I PRODUŽENO KRIVIČNO DELO; Produženo krivično delo podrazumeva postojanje više istih ili istovrsnih krivičnih dela, pa stoga nisu ispunjeni uslovi za primenu člana 61. KZ-a ukoliko radnja izvršenja krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru predstavlja jednu ko…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. SLUŽBENA RADNjA KOD KRIVIČNOG DELA OMETANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI IZ ČLANA 23. STAV 1. ZJRM; Za postojanje krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, potrebno je da u izreci presude bude jasno navedena službena radnja koju su kritičnom prilikom vršila ovlašćena službena lica, a nije neophodno navođenje zakonskih odredbi ko…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. PERSONALNI PRINCIP VAŽENjA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE I ROKOVI ZASTARELOSTI; Kada je protiv okrivljenog u vreme kada se nalazio na teritoriji Republike Srbije pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela izvršenog u stranoj zemlji, u kojoj protiv njega nije vođen krivični postupak, tada su bili ispunjeni uslovi da se na okrivljenog primeni krivično zakonodavstvo Srbije, uključuj…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. KRŠENjE MERE BEZBEDNOSTI I OPOZIV USLOVNE OSUDE; Sud može odrediti da će se uslovna osuda opozvati ukoliko okrivljeni prekrši izrečenu meru bezbednosti, jer je reč o obavezi koja je predviđena krivičnopravnim odredbama.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. MESTO IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Kada mesto izvršenja krivičnog dela nije od značaja za obeležja krivičnog dela, propust u vidu navođenja druge adrese kao mesta izvršenja krivičnog dela u izreci presude u odnosu na optužni akt, ne predstavlja prekoračenje optužbe, pri čemu se takav propust može otkloniti donošenjem rešenja o ispravci pres…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. ZASTARELOST IZVRŠENjA KAZNE U SLUČAJU UKIDANjA  PRAVNOSNAŽNE PRESUDE; Kada su odlukom suda po vanrednom pravnom leku nižestepene presude ukinute i predmet vraćen na ponovno odlučivanje u novom krivičnom postupku, rok zastarelosti izvršenja kazne se računa od dana pravnosnažnosti nove presude kojom je izrečena nova kazna.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. USLOVI ZA OSLOBOĐENjE OD KAZNE ZA KRIVIČNO DELO IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A; Kada presudom nije utvrđeno da je okrivljeni otkrio lica od kojih je nabavio opojnu drogu, jer sud u tom delu nije prihvatio odbranu okrivljenog, nisu ispunjeni zakonski uslovi za mogućnost primene odredbe člana 246. stav 5. KZ-a.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. KRIVIČNO DELO NEPOSTUPANjE PO ZDRAVSTVENIM PROPISIMA ZA VREME EPIDEMIJE; S obzirom na to da je krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz člana 248. KZ-a blanketnog karaktera, za postojanje radnje izvršenja ovog krivičnog dela neophodno je postojanje pravno relevantnih propisa i pojedinačnih akata nadležnih organa, a u skladu sa kojim okrivljeni…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. OBLICI SAUČESNIŠTVA I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Kvalifikovanje radnje okrivljenog kao radnje pomaganja, a umesto radnje saizvršilaštva za koju je okrivljeni optužen, predstavlja pravnu kvalifikaciju krivičnog dela kojom sud nije vezan i koju može upodobiti utvrđenom činjeničnom stanju, te stoga presudom optužba nije prekoračena.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. PRETHODNI DOGOVOR I SAIZVRŠILAŠTVO; Preduzimanje međusobno povezanih radnji jasno pokazuje da je između okrivljenih postojala saglasnost i dogovor da krivično delo vrše zajedno i da su svesni da aktivno učestvuju u izvršenju radnji krivičnog dela sa drugim licem.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA; Omogućavanjem drugom licu kome je izrečena mera izolacije, da se kreće na javnim mestima dok ta mera traje, i nepodnošenjem krivične prijave protiv istog lica za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz člana 248. KZ-a, okrivljeni je kao službeno lice drugom licu pribav…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. OBAVEZNO ODUZIMANjE PREDMETA; Kada je okrivljeni oglašen krivim za krivično delo nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350. KZ-a, za koje je imperativnom odredbom u stavu 5. propisano obavezno oduzimanje sredstava namenjenih ili upotrebljenih za izvršenje dela iz st. 1. do 3. tog člana, a u postupku je utvrđ…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. SAIZVRŠIOCI I „NE BIS IN IDEM“; Krivični postupak vođen povodom istog životnog događaja u kojem je jedan od saizvršilaca osuđen za krivično delo u saizvršilaštvu, ne predstavlja pravnosnažno presuđenu stvar u krivičnom postupku koji se povodom tog životnog događaja vodi protiv drugog saizvršioca, jer se o pravnosnažno presuđenoj st…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. PREREGISTRACIJA ORUŽJA I KRIVIČNO GONjENjE; Preregistracija oružja – zamena prethodnih i dobijanje novih oružnih listova povodom izmene Zakona o oružju i municiji, ne predstavlja legalizaciju oružja koju naredbom određuje ministar policije, i stoga nema uticaja na krivično gonjenje.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. PROIZVODNjA OPOJNE DROGE; Kada su pored instaliranja i održavanja opreme za uzgoj kanabisa u veštačkim uslovima i uzgajanja biljki do njihovog biološkog zrenja i okončanja vegetacije, preduzete i dodatne radnje kojima se dobija novi proizvod podoban za konzumaciju, tada sve te radnje predstavljaju međusobno povezane i kontinuirane rad…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. BITNI ELEMENTI KRIVIČNOG DELA NAVOĐENjE NA OVERAVANjE NEISTINITOG SADRŽAJA; Za postojanje pokušaja krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 358. stav 1. KZ-a, neophodno je da u izreci presude bude određeno šta je to konkretno što je nadležni organ trebalo da overi a što može da služi kao dokaz u javnom saobraćaju, kao i koja je to javna isprava, zap…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. LICE KOJE SE DOVODI U ZABLUDU KOD KRIVIČNOG DELA NAVOĐENjE NA OVERAVANjE NEISTINITOG SADRŽAJA; Kod krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 358. stav 1. KZ-a, u zabludu se može, osim fizičkog lica, dovesti i pravno lice, tačnije ovlašćeno lice koje radi u pravnom licu, pri čemu za postojanje ovog krivičnog dela nije neophodno navesti ime i prezime lica koje je u nadle…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. NAVOĐENjE ODGOVARAJUĆEG OBLIKA KRIVIČNOG DELA PRILIKOM PRAVNE KVALIFIKACIJE DELA; Kada je sud radnje okrivljenog pravno kvalifikovao kao određeno krivično delo, ali bez navođenja odgovarajućeg oblika tog krivičnog dela koji je radnjama okrivljenog ostvaren, time je primenio zakon koji se ne može primeniti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. KVALIFIKOVANjE RADNjI POMAGAČA U SKLADU SA KRIVIČNIM DELOM IZVRŠIOCA; Pomagač je saučesnik u delu čije zakonsko biće ostvaruje drugo lice kao izvršilac, što znači da pomagač i izvršilac realizuju konkretno isto krivično delo, pa stoga i pravna kvalifikacija njihovih radnji u odnosu na samo krivično delo mora biti ista.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO ORGANIZOVANjE IGARA NA SREĆU; Kada je okrivljeni suprotno odredbama Zakona o igrama na sreću, bez saglasnosti Državne lutrije Srbije kao nadležnog organa, priređivao igre na sreću koje su predviđene tim Zakonom, i koje se inače mogu organizovati samo pod određenim uslovima i uz dozvolu nadležnog organa, u njegovim radnjama se stiču…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA I RELATIVNA ZASTARELOST; Zastarelost krivičnog gonjenja okrivljenog je prekinuta svakom radnjom usmerenom na krivično gonjenje okrivljenog za konkretni predmet i događaj, nezavisno od pravne kvalifikacije krivičnog dela, pa se u tom smislu nastupanje relativne zastarelosti ocenjuje u odnosu na preduzete procesne i krivičnopravne rad…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. KRIVIČNO DELO NASILjE U PORODICI IZ ČLANA 194. STAV 2. KZ-A I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Preciziranje sredstva izvršenja krivičnog dela iz člana 194. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a u izreci presude kao „sredstva podobnog da telo teško povredi i zdravlje teško naruši“, a koje je u optužnom aktu činjenično opisano kao „sekira dužine oko 38 cm, dužine sečiva 5,5 cm“, ne predstavlja prekoračenje op…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. FORMALNO NAVOĐENjE UMIŠLjAJA KOD KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLjEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENjE LjUDI IZ ČLANA 350. STAV 3. U VEZI STAVA 2. KZ-A; Kada je u izreci presude navedeno da je krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u iz člana 350. stav 3. u vezi stava 2. KZ-a izvršeno u nameri pribavljanja imovinske koristi, činjenica da je u opisu krivičnog dela formalno izostao zakonski opis direktnog umišljaja, nije od ut…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.07.2023. KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV OPŠTE SIGURNOSTI I PRESUĐENA STVAR; Pravnosnažno okončani prekršajni postupci vođeni protiv okrivljenog zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o radu, predstavljaju presuđenu stvar u odnosu na krivični postupak koji se povodom suštinski istog životnog događaja vodi protiv okrivljenog zbog krivičnog dela teško d…; (Apelacioni sud (RS))

03.07.2023. PRODUŽENO KRIVIČNO DELO I JEDINSTVEN UMIŠLjAJ; Isti način izvršenja i ponašanja okrivljenog u svim inkriminisanim radnjama koje ulaze u sastav produženog krivičnog dela, ukazuje na postojanje jedinstvenog umišljaja u odnosu na iznos pribavljene imovinske koristi koji odgovara zbiru novčanih iznosa pribavljenih pojedinačnim radnjama okrivljenog.; (Apelacioni sud (RS))

03.07.2023. TEŠKA KRAĐA UPOTREBOM FIZIČKE SNAGE; Za postojanje krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ-a je bez značaja kolika je fizička snaga bila potrebna radi nasilnog uklanjanja prepreka u cilju ulaženja u zatvoreni prostor, kao ni da li su okrivljeni imali i koristili pri tome kakav alat ili ne.; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. DEKRIMINALIZACIJA KRIVIČNOG DELA IZDAVANjE ČEKA I KORIŠĆENjE PLATNIH KARTICA BEZ POKRIĆA; Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (“Službeni glasnik RS“ broj 94/16), kojim je propisano krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti iz člana 223. KZ-a, prestalo je da postoji krivično delo izdavanje čeka ili korišćenje platnih kartica bez pokrića iz čl…; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. ZAVISNOST OD OPOJNE DROGE I DRŽANjE ZA SOPSTVENU UPOTREBU; I lice koje nije zavisnik može neovlašćeno za svoju upotrebu držati psihoaktivne supstance, pri čemu količina koju neovlašćeno drži za svoju upotrebu u smislu člana 246a stav 1. KZ-a može biti kako manja, tako i velika.; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. VLASNIŠTVO NAD ORUŽJEM KAO JEDINI DOKAZ; Samo činjenica da je okrivljeni vlasnik pištolja nije dovoljno za zaključak da je okrivljeni kritičnom prilikom taj pištolj nosio i da je izvršio opaljenje.; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. NASTUPANjE KONKRETNE OPASNOSTI ZA ODREĐENI KRUG LICA; Konkretna opasnost kod krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. KZ-a treba da nastupi za određen krug lica, čiji život ili telo su radnjom učinioca dovedeni u opasnost, a taj krug lica mora biti obuhvaćen svešću učinioca. ; (Apelacioni sud (RS))

05.07.2023. LAŽNO PRIKAZANE ČINjENICE I NAMERA KOD KRIVIČNOG DELA PREVARE; Da bi postojalo krivično delo prevare i potreba za pružanjem krivično-pravne zaštite, a umesto građansko-pravnog odnosa, neophodno je utvrditi koje su to činjenice koje su pasivnom subjektu lažno prikazane i u čemu se sastojala njegova zabluda, kao i to da je okrivljeni imao nameru pribavljanja protivprav…; (Apelacioni sud (RS))

05.07.2023. SVOJSTVO SLUŽBENOG LICA I KRIVIČNO DELO PRIMANjE MITA; Kada je okrivljeni u organu kome je povereno vršenje javnih ovlašćenja, bio lice koje je imalo ovlašćenje da daje predlog direktoru koji odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, a na osnovu kog predloga jedino može doći do zasnivanja radnog odnosa sa određenim licem, smatra se da …; (Apelacioni sud (RS))

05.07.2023. UZGAJANjE IZ ČLANA 246. STAV 2. KZ-A; Kada je prilikom pretresa pronađena i od okrivljenog oduzeta biljka indijske konoplje, koja je bila u sirovom stanju, pri čemu je utvrđeno da ju je okrivljeni držao sa sopstvene potrebe jer je bio zavistan od opojnih droga, njegovim radnjama su ostvarena obeležja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i sta…; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. BIĆE KRIVIČNOG DELA LAŽNO PREDSTAVLjANjE; Lažno predstavljanje nije blanketno krivično delo.; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. USLOVI POD KOJIMA JE STRANAC PRIMLjEN NA STAN; Prilikom ocene činjeničnog stanja, odnosno postojanja umišljaja kod okrivljenog kod krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, potrebno je uzeti u obzir sve okolnosti pod kojim uslovima je stranac primljen na stan kod okrivljenog.; (Viši sud (RS))

12.07.2023. KRIVIČNO DELO UGROŽAVANjE JAVNOG SAOBRAĆAJA I PRIMENA BLANKETNE NORME; Tako što je našao da uzrok saobraćajne nezgode nije neprilagođena brzina  već nagla promena načina vožnje sud je primenio blanketnu normu, ali nije povredio identitet optužbe.; (Viši sud (RS))

12.07.2023. POGREŠAN PRAVNI TERMIN FALSIFIKOVANE ISPRAVE; Sud je pogrešno utvrdio činjenično stanje kada je dokument koji je okrivljeni sam napravio  i odšampao tretirao kao fotokopiju.; (Viši sud (RS))

13.07.2023. NEMOGUĆNOST KUMULACIJE MERA BEZBEDNOSTI NEURAČUNLjIVOM OKRIVLjENOM; Neuračunljivom okrivljenom kome je izrečena mera bezbednosti iz čl. 81. KZ-a se ne može izreći i mera bezbednosti iz čl. 89a KZ-a.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

06.07.2023. ZAKONITOST DOKAZNE RADNjE PREPOZNAVANjA LICA; Okolnost da lice koje vrši prepoznavanje nije prethodno opisalo lice u odnosu na koje vrši prepozavanje, ne čini ovu dokaznu radnju nezakonitom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. IZJAVA PRAVNOG SLEDBENIKA O PREUZIMANjU KRIVIČNOG GONjENjA; Roditelji pokojnog privatnog tužioca su dali svoju izjavu o preuzimanju krivičnog gonjenja okrivljenog, kada su u zahtevanom roku podneskom obavestli sud da žele da se postupak protiv okrivljenog nastavi.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. TROŠKOVI BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI I PREDUZIMANjE RADNjI U KORIST ODBRANE; Prava branioca ograničena su pravima koja u postupku ima okrivljeni tako da branilac procesne radnje preduzima samo u korist okrivljenog, a gde ne spada izjavljivanje pravnog leka na odluku o troškovima branioca postavljenog po službenoj dužnosti, jer u tom slučaju branilac pravni lek podnosi u svoje ime …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE U POGLEDU BITNIH ELEMENATA KRIVIČNOG DELA; Kada je činjenični opis u izreci presude ostao u granicama činjeničnog osnova iz optužbe tako da postoji istovetnost činjeničnog opisa radnje izvršenja krivičnog dela iz izreke presude sa činjeničnim opisom radnje dela u optužnom aktu javnog tužioca, a iz čega proizlaze zakonska obeležja krivičnog dela, pr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. ISPITIVANjE SVEDOKA BEZ PRISUSTVA ODBRANE; Ukoliko okrivljeni i branilac nisu uredno obavešteni o preduzimanju dokazne radnje ispitivanje svedoka od strane javnog tužioca, bez obzira na to da li im je poziv upućen, ispitivanje svedoka se u njihovom odsustvu može preduzeti samo po odobrenju sudije za prethodni postupak.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA NA IME ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI; Posebnim rešenjem o visini troškova okrivljeni se ne može obavezati da naknadi troškove na ime odbrane po službenoj dužnosti, jer se o troškovima postupka, u koje spadaju i troškovi branioca po službenoj dužnosti, kao i o obavezi okrivljenog da ih naknadi, odlučuje u presudi ili rešenju koje odgovara pr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. IZJAŠNjENjE BRANIOCA NA NALAZ I MIŠLjENjE VEŠTAKA I PRAVO NA NAGRADU; Podnesak kojim se branilac okrivljenog izjasnio na nalaz i mišljenje veštaka predstavlja podnesak podnet u interesu okrivljenog, te branilac ima pravo na nagradu za njegov sastav, a okrivljeni pravo da mu se troškovi po tom osnovu naknade.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. ROK ZA PLAĆANjE TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA; Sud može odrediti da se okrivljenom, u skladu Zaključkom Visokog saveta sudstva broj 06-00-44/2015-01 od 22. 9. 2015. godine, troškovi postupka naknade u roku od 60 dana, s obzirom na to da Zakonikom o krivičnom postupku nije propisan paricioni rok za obavezu plaćanja troškova postupka, već je sudu ost…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. ISKAZ SVEDOKA O NjEGOVIM POSREDNIM SAZNANjIMA KAO NEZAKONIT DOKAZ; Iskazi svedoka koji se odnose na činjenice koje su saznali od oštećenog, a o kojima to lice nije svedočilo ni pred javnim tužiocem niti pred sudom, su posredno nezakoniti dokazi jer su u suprotnosti sa pravom okrivljenog da ispituje svedoke optužbe, pa se samim tim, na tim dokazima ne može zasnivati s…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. VANREDNI PRAVNI LEKOVI I ZASTARELOST IZVRŠENjA KAZNE; Način računanja zastarelosti izvršenja kazne predviđen odredbom člana 107. stav 2. KZ-a primenjuje se na sve vanredne pravne lekove, ali ne i na sve odluke koje po vanrednom pravnom leku mogu biti donete, već samo u slučaju odluke kojom je izrečena kazna smanjena, jer samo tada postoji kontinuitet sa ra…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. TROŠKOVI SASTAVA ŽALBE; O troškovima na ime nagrade branioca za sastav žalbe može naknadno odlučiti predsednik veća drugostepenog veća posebnim rešenjem.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. ODLUČIVANjE O PRITVORU KAO RAZLOG ZA IZUZEĆE SUDIJE; Ne narušava svako odlučivanje sudije o pritvoru prema okrivljenom pretpostavku nepristrasnosti tog sudije prilikom meritornog odlučivanja o krivici istog okrivljenog – to je faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju koje zavisi od toga da li je prilikom odlučivanja o pritvoru sudija zauzeo jasan stav o…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. „OSNOVANA SUMNjA“ I PREDUBEĐENjE SUDIJE PRILIKOM DONOŠENjA MERITORNE ODLUKE; Ocena postojanja zakonskih uslova za produženje pritvora koja uključuje i ocenu postojanja „osnovane sumnje“ o izvršenju krivičnog dela od strane okrivljenog, ne može predstavljati formiranje stava sudije o krivici tog istog okrivljenog ili kazni koju mu treba odrediti, odnosno „predubeđenje“ sudije koje dovod…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. SNIMAK RAZGOVORA SAČINjEN MOBILNIM TELEFONOM KAO DOKAZ U POSTUPKU; Snimak razgovora okrivljenog i oštećenog predstavlja sastavni deo iskaza oštećenog, koji je tokom davanja iskaza na glavnom pretresu izjavio da je telefonom snimio njihov razgovor, i kao takav nije nezakonit dokaz.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. PONAVLjANjE KRIVIČNOG POSTUPKA I ZASTARELOST KRIVIČNOG GONjENjA; Kada je krivični postupak protiv okrivljenog kome je suđeno u odsustvu pravnosnažno okončan pre nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, u slučaju ponavljanja postupka rok zastarelosti ne teče i nema uticaj na ishod tog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. ODBACIVANjE BLAGOVREMENE ŽALBE KAO NEBLAGOVREMENE I ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI; Kada je drugostepeni sud žalbu okrivljenog protiv prvostepene odluke odbacio kao neblagovremenu, iako je ona bila blagovremena, radi se o povredi zakona iz člana 485. stav 2. u vezi člana 485. stav 1. tačka 1. ZKP, kao i o povredi prava na pristup sudu iz člana 32. stav 1. Ustava RS, te je protiv tak…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. NEZAKONITOST PRETRESANjA KOJEM NISU PRISUSTVOVALI SVEDOCI; Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija koje je izvršeno bez prisustva dva punoletna građanina kao svedoka, predstavlja dokaz koji nije pribavljen na zakonit način, ali to ne mora uticati i na zakonitost presude ukoliko se ona zasniva i na drugim dokazima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. USVAJANjE IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA; Kada je oštećeni u svom iskazu pred javnim tužiocem opredelio iznos koji je od njega iznuđen krivičnim delom i postavio imovinskopravni zahtev, sud je ovlašćen da mu taj zahtev dosudi, bez obzira na to što ga oštećeni nije ponovio u završnoj reči i što nije precizirao njegovu visinu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. PRETRESANjE I OBAVEZNA ODBRANA; Prilikom dokazne radnje pretresanja, ovlašćena službena lica koja vrše pretres ne saslušavaju okrivljenog, te stoga i kada je u pitanju krivično delo za koje je zbog zaprećene kazne propisana obavezna odbrana, prisustvo branioca okrivljenog toj dokaznoj radnji nije obavezno, već se okrivljeni poučava o pra…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. OBAVEZNA ODBRANA I GLAVNI PRETRES U SKRAĆENOM POSTUPKU; U skraćenom postupku, u procesnoj situaciji održavanja glavnog pretresa u odsustvu uredno pozvanog okrivljenog, isključena je mogućnost primene odredbe člana 74. stav 1. tačka 5. ZKP, koja reguliše obaveznu odbranu okrivljenog od strane branioca u redovnom – opštem toku krivičnog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. TROŠKOVI OŠTEĆENOG U SLUČAJU ODBAČAJA KRIVIČNE PRIJAVE; Kada je krivični postupak okončan na nivou javnog tužilaštva odbačajem krivične prijave, javni tužilac je kao organ postupka u obavezi da oštećenom naknadi troškove angažovanog punomoćnika, jer nagrada i nužni izdaci punomoćnika oštećenog predstavljaju troškove krivičnog postupka, a koji troškovi se …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. TIMSKO VEŠTAČENjE; Veštaci iz usko povezanih oblasti mogu vešačenje obaviti timski, i u skladu sa tim dati zajednički nalaz i mišljenje.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. FOTOKOPIJA ISPRAVE KAO DOKAZ U POSTUPKU; U situaciji kada nije moguće pribaviti ispravu u originalu, nije isključena mogućnost upotrebe fotokopije isprave, pri čemu je pitanje da li fotokopija isprave predstavlja nezakonit dokaz faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od toga da li postoji sumnja u njenu verodostojnost.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. ROK ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI; Dopuna zahteva za zaštitu zakonitosti mora biti podneta u istom roku koji važi i za podnošenje samog zahteva – 30 dana od dana dostavljanja pravnosnažne presude okrivljenom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. SVEDOČENjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA O NjIHOVIM NEPOSREDNIM SAZNANjIMA; Kao svedoci u krivičnom postupku, policijski službenici se u svom iskazu mogu izjašnjavati o svojim neposrednim saznanjima o događaju kada su došli na lice mesta.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. ODGOVOR NA ŽALBU I TROŠKOVI POSTUPKA; U odgovoru na žalbu privatni tužilac ostvaruje svoja prava, te zato njegov sastav predstavlja nužni trošak na čiju naknadu privatni tužilac ima pravo.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. NEPOSTOJANjE RAZLOGA ZA IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O PRITVORU; Odlučivanje sudije o žalbi na rešenje o određivanju pritvora nije razlog za njegovo obavezno izuzeće prilikom odlučivanja o rešenju kojim se pritvor produžava.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. NAGRADA BRANIOCA ZA SASTAV ŽALBE NA REŠENjE O TROŠKOVIMA; U tarifnom broju 5. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata su taksativno navedeni pravni lekovi za koje advokatu pripada nagrada u skladu sa tim tarifnim brojem, a gde ne spada žalba na rešenje o troškovima postupka, već se ona tarifira kao ostali podnesak u skladu sa tarifnim brojem…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PREINAČENjE PRESUDE U POGLEDU PRAVNE KVALIFIKACIJE I ODLUKA O KRIVIČNOJ SANKCIJI; Kada se prvostepena presuda preinačava u pogledu pravne ocene dela, izrekom drugostepene presude se mora odlučiti o krivičnoj sankciji i onda kada je ona istovetna onoj koja je izrečena prvostepenom presudom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PRAVNA OCENA RADNjI OKRIVLjENOG I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Da li je okrivljeni preduzimajući radnje koje su činjenično isto opisane i u dispozitivu optužnog akta i u izreci presude, „ometao službeno lice“ ili „napao službeno lice“, predstavlja pravnu ocenu opisane radnje, a ne dodavanje nove radnje, pa stoga kvalifikujući radnje okrivljenog kao ometanje umesto napada…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA I NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANjE O ŽALBI; Za utvrđivanje stvarne nadležnosti suda, uključujući i nadležnost za odlučivanje o žalbi na prvostepenu odluku, od značaja je činjenica koje krivično delo je okrivljenom optužnim aktom stavljeno na teret, odnosno za koje je vođen i pravnosnažno okončan krivični postupak, a ne krivično delo za koje je okri…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. IZABRANI PUNOMOĆNIK MALOLETNOG OŠTEĆENOG I TROŠKOVI POSTUPKA; Na teret budžetskih sredstava padaju samo troškovi zastupanja maloletnog lica kao oštećenog od strane punomoćnika koji je postavljen rešenjem predsednika suda ili rešenjem javnog tužioca kao organa postupka, a ne i troškovi zastupanja tog lica od strane izabranog punomoćnika.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. NEPOSTOJANjE RAZLOGA ZA OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE; Okolnost da je sudija u toku prvostepenog postupka samo odložio zakazani glavni pretres, ne predstavlja razlog za njegovo obavezno izuzeće prilikom odlučivanja u žalbenom postupku.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PREUZIMANjE KRIVIČNOG GONjENjA I POSTOJANjE OVLAŠĆENOG TUŽIOCA; Nisu povređene odredbe krivičnog postupka u pogledu postojanja optužbe ovlašćenog tužioca kada je viši javni tužilac preuzeo krivično gonjenje okrivljenog za krivično delo iz svoje stvarne nadležnosti, a po optužnici osnovnog javnog tužioca.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. UNOŠENjE ELEMENATA KRIVICE I POSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Unošenjem u izreku presude potpuno novih činjenica koje se tiču krivice okrivljenih – da su bili uračunljivi, postupali sa umišljajem i da su bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, sud je prekoračio optužbu i učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.07.2023. MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ – SAGLASNOST OSUĐENOG ZA PREMEŠTAJ; Osuđeni može opozvati svoju prethodno datu saglasnost za premeštaj u Republiku Srbiju radi izvršenja strane krivične presude, ukoliko su se okolnosti za njegovu odluku da da saglasnost naknadno izmenile.; (Apelacioni sud (RS))

03.07.2023. IZMENA OPTUŽNOG AKTA I PRIPREMANjE ODBRANE; Kada nije u pitanju suštinska izmena optužnog akta od strane javnog tužioca na glavnom pretresu, već izmena zbog očigledne tehničke omaške, tada nije potrebno dodatno vreme za pripremanje odbrane.  ; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. ZAHTEV ZA VEŠTAČENjE I OVLAŠĆENjA POLICIJE; Veštačenje je dokazna radnja, te stoga podnošenje zahteva za veštačenje ne spada u ovlašćenja koja policija na osnovu člana 286. ZKP ima u vezi sa preduzimanjem potrebnih mera u cilju otkrivanja i obezbeđenja tragova krivičnih dela i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz.; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. OKOLNOST IZ KOJE PROZILAZI OPASNOST ZA PONAVLjANjE DELA; Da će okrivljeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu da ponovi delo proizilazi iz činjenice da je preduzimao radnje u dužem vremenskom periodu prema više lica.; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. IZUZETNO DUPLIRANjE PROCESNIH ULOGA; Kada odstupa od pravila da se samo izuzetno mogu duplirati procesne uloge u krivičnom postupku, sud to mora konkretno obrazložiti.; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. UTICAJ POTVREDE O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA NA OSLOBAĐAJUĆU PESUDU; Potpisana potvrda o privremeno oduzetim predmetima nije dovoljan dokaz za oslobađajuću presudu.; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. VEZANOST SUDA ZABRANOM PROMENA NA GORE; Preciziranjem optužnog akta u ponovljenom postupku i unošenjem elemenata umišljaja na strani okrivljenog, umesto pređašnjeg nehata koji je stavljen na teret okrivljenom, povređena je zabrana preinačenja na gore.; (Viši sud (RS))

12.07.2023. NEPOZIVANjE ZAKONSKIH ZASTUPNIKA NE PREDSTAVLjA APSOLUTNO BITNU POVREDU POSTUPKA; Navodi branioca da u prvostepenom postupku nije utvrđeno da li okrivljeni ima zakonskog zastupnika koji bi bio pozvan na pretres, niti bilo koje lice u smislu člana 433. ZKP, a sve u smislu člana 525. stav 4. ZKP, ne utiče na utvrđeno činjenično stanje, niti predstavlja apsolutnu bitnu povredu postupka.; (Viši sud (RS))

13.07.2023. NEPODUDARANjE VREDNOSTI ODUZETIH STVARI; Razlozi presude su nejasni i međusobno protivrečni imajući u vidu to da je u imovinsko pravnom zahtevu istaknuta jedna vrednst stvari, a da je u presudi naveden drugi iznos.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

04.07.2023. ISPUNjENjE KUMULATIVNO POSTAVLjENIH USLOVA ZA ODOBRENjE LEČENjA U INOSTRANSTVU; Starosna granica od 15 godina predviđena odredbom čl. 27. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju nije eliminišući uslov, za odobrenje lečenja osiguranog lica u inostranstvu, u situaciji kada je lečenje ranije započeto u inostranstvu, a prekinuto iz opravdanih medicinskih razloga i kada se okolnosti o …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

04.07.2023. PROCENAT TELESNOG OŠTEĆENjA USTANOVLjEN OD STRANE RF PIO NIJE EKVIVALENT PROCENTU UMANjENjA RADNE SPOSOBNOSTI; Naknada za telesno oštećenje, utvrđeno rešenjem Republičkog fonda PIO u visini od 40%, nije relevantna za utvrđenje stepena umanjenja radne sposobnosti i procenat njenog umanjenja nije nužno srazmeran stepenu telesnog oštećenja, te je tužilac  u obavezi da pruži dokaze na okolnost umanjenja svoje radne sposobn…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.07.2023. NOVINARSKA SLOBODA IZRAŽAVANjA; Novinarska sloboda izražavanja obuhvata i određeni nivo preterivanja čak i provokacije koji je nosilac javne funkcije dužan da trpi kada je reč o iznošenju kritičkih mišljenja koji se odnose na njegove rezultate rada i u vezi su sa njenim obavljanjem.; (Apelacioni sud (RS))

03.07.2023. DUG PREMA PARKING SERVISU – PASIVNA LEGITIMACIJA; Za dug za parkiranje odgovoran je vlasnik vozila koji se kao takav vodi u zvaničnoj evidenciji, zbog čega takvo lice u parničnom postupku nastalom iz postupka izvršenja na osnovu verodostojne isprave ne može sa uspehom isticati prigovor nedostatka pasivne legitimacije.; (Viši sud (RS))

03.07.2023. RAZLOZI OSPORENOG REŠENjA I ODGOVOR NA TUŽBU; Odgovorom na tužbu ne može se otkloniti nedostatak razloga u obrazloženju osporenog rešenja, koji moraju biti sadržani u samom rešenju. ; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. KVALIFIKACIJA ZAHTEVA STRANKE; Traženje stranke da drugostepeni organ primenom vanrednog pravnog sredstva iz člana 184. Zakona o opštem upravnom postupku ukine pravnosnažno rešenje ne može se pretpostavljati, već takav zahtev mora biti jasno i nedvosmisleno izražen.; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. OBAVEZA ODLUČIVANjA O ZAHTEVU; Ukoliko je prvostepeni organ našao da podnosilac zahteva nije dostavio dokaze na osnovu kojih bi moglo biti doneto rešenje kojim mu se priznaje pravo, to ga ne oslobađa obaveze da, ocenom dokaza koje je podnosilac dostavio, odluči o osnovanosti podnetog zahteva. ; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. DOKAZ O REŠAVANjU STAMBENOG PITANjA KOD OSLOBOĐENjA OD POREZA NA KAPITALNI DOBITAK; Odredbama člana 79. Zakona o porezu na dohodak građana i člana 4. stav 2. Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak  nije propisano da se dokazom o rešavanju stambenog pitanja člana porodice obveznika smatra izvršena prijava prebivališta tog č…; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. OSLOBAĐANjE OD OBAVEZE PLAĆANjA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS; Ne može se osloboditi od obaveze plaćanja takse za javni medijski servis lice koje nije istovetno licu upisanom kao korisnik merila električne energije. ; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. PONAVLjANjE UPRAVNOG POSTUPKA; U dispozitivu rešenja mora se navesti da li se postupak ponavlja po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke.

Ponavljanje upravnog postupka je vanredno pravno sredstvo po kome se sprovodi poseban postupak, pa se radnja storniranja zaduženja poreskom obavezom ne može naložiti rešenjem kojim se dozvoljava p…; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. POSTUPANjE NENADLEŽNOG UPRAVNOG ORGANA; Stranka ne sme da trpi štetne posledice zbog prenebregavanja obaveze nenadležnog organa da utvrdi koji je organ nadležan kada je nadležnost propisana zakonom, da tom organu dostavi žalbu i da o tome obavesti stranku. ; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. ISPUNjENOST USLOVA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI TAKSI PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA; Odlukom o taksi prevozu grada Beograda nisu kumulativno propisani dokazi kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila. ; (Upravni sud (RS))

04.07.2023. KARAKTER REŠENjA O ISKLjUČENjU SA VODOVODNE MREŽE; Prvostepeno rešenje o isključenju sa vodovodne mreže, po svojoj pravnoj prirodi, predstavlja jednostranu izjavu volje o raskidu ugovora i nema karakter upravnog akta.; (Upravni sud (RS))

05.07.2023. DOZVOLjENOST ŽALBE, ODNOSNO TUŽBE PROTIV REŠENjA O ZAHTEVU ZA OTUĐENjE ILI DAVANjE U ZAKUP ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI; Protiv rešenja kojim je odbijen, odnosno odbačen zahtev za otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom dozvoljena je žalba, odnosno tužba, a protiv odluke donete po žalbi može se voditi upravni spor.; (Upravni sud (RS))

26.07.2023. NEODLUČIVANjE O SVIM PITANjIMA U UPRAVNOM POSTUPKU; Neodlučivanje o svim zahtevima stranke predstavlja povredu pravila upravnog postupka koja nije od bitnog uticaja na zakonitost osporenog rešenja. ; (Upravni sud (RS))

26.07.2023. SADRŽINA PRESUDE U UPRAVNOM SPORU; Kada sud prihvata i koristi argumente upravnih organa i razloge date u odluci koja je tužbom osporena, bilo bi neprikladno ponavljati razloge upravnog organa za donošenje presude.; (Upravni sud (RS))

26.07.2023. PRAVO PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE NA POKLON ZA NOVU GODINU NjIHOVOJ DECI; Profesionalni pripadnici vojske imaju pravo na poklon za Novu godinu – novčanu čestitku deci na osnovu Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. ; (Upravni sud (RS))

27.07.2023. STVARNA NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANjE O ŽALBAMA IZJAVLjENIM PROTIV REŠENjA PRVOSTEPENOG ORGANA O UTVRĐIVANjU OBLIKA I VISINE NAKNADE ZA VODE; Republička direkcija za vode, kao organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, nije nadležna da odlučuje o žalbi izjavljenoj protiv rešenja prvostepenog organa o utvrđivanju oblika i visine naknade za vode, već je to ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ; (Upravni sud (RS))

27.07.2023. PRAVO PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE NA SOLIDARNU POMOĆ ZA SLUČAJ ROĐENjA DETETA; Profesionalni pripadnici vojske imaju pravo na solidarnu pomoć za slučaj rođenja deteta na osnovu Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. ; (Upravni sud (RS))

27.07.2023. VISINA POKLONA ZA NOVU GODINU – NOVČANE ČESTITKE DECI ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA; Poslodavac nema mogućnost da odlučuje o samom pravu na poklon za Novu godinu – novčane čestitke deci zaposlenih u državnim organima, ali može da odluči o iznosu novca kojim se obezbeđuje ostvarivanje ovog prava. ; (Upravni sud (RS))

27.07.2023. ODLUČIVANjE O ISTOJ ŽALBI U UPRAVNOM POSTUPKU; Pravno nedopustivo je da u istoj upravnoj stvari, tj. po istoj žalbi u pravnom poretku postoje dva drugostepena rešenja.; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. ISPRAVA KOJOM SE UTVRĐUJE IDENTITET UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE PUTNE ISPRAVE; Identitet lica koje je podnelo zahtev za izdavanje putne isprave ne može se utvrditi na osnovu inostranog dokumenta sa slikom bez prilaganja javne isprave Republike Srbije s fotografijom. ; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. OBAVEZA PLAĆANjA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANjE; Obveznici doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje ne mogu biti oslobođeni obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa, a koji se plaćaju po svim osnovama po kojima ostvaruju prihod i bez obzira na dužinu ostvarenog penzijskog staža.; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. EFEKTIVNA SLUŽBA U VOJSCI KAO USLOV ZA ISPLATU JUBILARNE NAGRADE; Bez obzira na prestanak radnog odnosa krivicom Vojske i njenu obavezu da uplati doprinose za socijalno osiguranje za period nezakonitog prestanka radnog odnosa i povezivanje radnog staža, te okolnosti se ne mogu smatrati kao neprekidna efektivna služba u Vojsci Srbije koja je uslov za ostvarenje prava n…; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. PRIRODA ODLUČIVANjA PO SLOBODNOJ PROCENI; Priroda upravne stvari odobrenja privremenog boravka strancu u Republici Srbiji podrazumeva određeni stepen diskrecionog odlučivanja, ali to podrazumeva i da se takva procena mora zasnivati na celovito sprovedenom postupku utvrđivanja činjeničnog stanja, tj. izvođenju i oceni svih relevantnih dokaza iz ko…; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. OBRAZLOŽENjE REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE; Obrazloženje Republičke izborne komisije da se prigovor smatra odbijenim s razloga što predlog da se prigovor usvoji nije dobio većinu glasova njenih članova ne predstavlja pravno prihvatljivo obrazloženje.; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. ODRŽAVANjE JAVNE RASPRAVE U POSTUPKU ZAŠTITE IZBORNOG PRAVA; Zbog prirode izbornog spora, u postupku zaštite izbornog prava ne održava se javna rasprava shodnom primenom Zakona o upravnim sporovima, koju primenu predviđa  član 97. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika (“Službeni glasnik RS“ br. 35/00…68/20). ; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. DUŽINA BORAVKA STRANCA U PRIHVATILIŠTU; Dispozitiv odluke o boravku stranca u prihvatilištu mora da sadrži vremensko trajanje tog boravka. ; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. NAKNADNO DAVANjE RAZLOGA REŠENjA; Naknadnim davanjem razloga rešenja koji prethodno nisu sadržani u njegovom obrazloženju ne otklanja se nedostatak tog rešenja u pogledu davanja jasnih i dovoljnih razloga, jer obrazloženje mora da bude sadržano u samom rešenju. ; (Upravni sud (RS))

31.07.2023. POSTUPAK NAPLATE POREZA; Zastarelost potraživanja jednog privrednog društva prema drugom privrednom društvu nije predmet poreskog postupka u kome se naplata poreza sprovodi na tom potraživanju.  ; (Upravni sud (RS))

31.07.2023. OBAVEZA PLAĆANjA LOKALNE KOMUNALNE TAKSE; Obaveza plaćanja lokalne komunalne takse od strane lica koje se na komercijalnoj osnovi bavi prenosom govora korišćenjem interneta za potrebe krajnjih korisnika ne zavisi od toga da li to lice poseduje prenosne uređaje kojima se podržavaju te aktivnosti, od postojanja šifre za te delatnosti i od odobrenj…; (Upravni sud (RS))

31.07.2023. OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS; Odjavljivanje korišćenja usluga javnog medijskog servisa nije osnov za oslobađanje od plaćanja takse za taj servis. ; (Upravni sud (RS))

21.07.2023. NEOVLAŠĆENA POTROŠNjA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PDV; Članom 200. Zakona o energetici utvrđena je obaveza operatora distributivnog sistema da u slučaju neovlašćene potrošnje izvrši obračun neovlašćeno utrošene električne energije i račun dostavi licu koje je to činilo, čime je nastala poreska obaveza na strani tog lica u vidu PDV, pa operator ima pravo …; (Privredni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

04.07.2023. PRIVILEGOVANI ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANjA; Za primenu privilegovanog roka zastarelosti predviđenog članom 377. ZOO nužno je postojanje pravnosnažne osuđujuće presude krivičnog suda.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.07.2023. ZASTARELOST KOD PREUZIMANjA DUGA; Između preuzimaoca i poverioca postoji ista obaveza koja je dotle postojala između pređašnjeg dužnika i poverioca, bez obzira na preuzimanje duga, zbog čega ne dolazi do promene roka zastarelosti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.07.2023. PODELjENA ODGOVORNOST KADA NIJE TRAŽENA PREDAJA POSEDA ZEMLjIŠTA; Netraženje predaje poseda zemljišta od lica koje je dužno to da učini utiče na smanjenje naknade štete koja je zbog toga nastala. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. NAKNADNO ISPUNjAVANjE MENICE PROTIVNO POSTOJEĆEM SPORAZUMU; Odredba člana 16. stav 2. Zakona o menici o  naknadnom ispunjavanju menice protivno postojećem sporazumu ne odnosi se na situaciju između izdavaoca blanko potpisane menice i lica koje je menicu popunilo protivno sporazumu, već se odnosi na treće lice, potonjeg imaoca menice.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. NIŠTAVOST UGOVORA O POKLONU ZBOG NEPOSTOJANjA POBUDE; Kada se pobuda iz koje je poklonodavac zaključio ugovor o poklonu  nije ostvarila, otpada i osnov za zaključenje istog ugovora, zbog čega je takav ugovor ništav u smislu odredbe čl.  52. Zakona o obligacionim odnosima, jer je otpala pobuda, a time je otpao i osnov ugovora.; (Apelacioni sud (RS))

06.07.2023. ROK ZASTARELOSTI  POTRAŽIVANjA PO OSNOVU STICANjA BEZ OSNOVA KAO POSLEDICA UTVRĐENjA NIŠTAVOSTI POJEDINE  ODREDBE UGOVORA O KREDITU; Rok zastarelosti potraživanja po osnovu sticanja bez osnova iz člana 371. 3OO za vraćanje plaćenog po ništavoj ugovornoj odredbi ne može početi da teče pre nego što je utvrđena njena ništavost.; (Apelacioni sud (RS))

07.07.2023. IZMAKLA KORIST; Izmakla korist se utvrđuje prema predvidivom i očekivanom, a ne prema apstraktnom dobitku. Ona se ne pretpostavlja, već se dokazuje.; (Apelacioni sud (RS))

07.07.2023. POVEĆANjE RENTE; Prilikom odlučivanja o zahtevu oštećenog za povećanje rente ne vodi se računa o porastu troškova života i opadanju kupovne moći novca, nego samo o porastu zarade koju bi oštećeni ostvarivao.; (Apelacioni sud (RS))

10.07.2023. VISINA NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE; Objektivizacija naknade nematerijalne štete i njeno tarifiranje nije u skladu sa njenom prirodom i društvenom svrhom, te pravilom iz člana 200. Zakona o obligacionim odnosima.

; (Apelacioni sud (RS))

05.07.2023. DOPRINOS OŠTEĆENOG KOD ŠTETE NASTALE KAO POSLEDICA GRADA; Na tuženoj državi leži teret dokazivanja da je tužilac morao da zna da postojoće mere nisu dovoljne i da je neophodno preduzeti konkretne dodatne mere u cilju otklanjanja eventualnih štetnih posledica od elementarnih nepogoda.; (Viši sud (RS))

05.07.2023. ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU OD GRADA; Činjenica da je podzakonskim aktima tužena država Srbija prenela pojedina ovlašćenja na lokalnu samoupravu, ne vodi zaključku da je time prestala da bude odgovorna za ispravno funkcionisanje protivgradne odbrane, već bi se radilo o solidarnoj odgovornosti gde je na tužiocu kao oštećenom pravo izbora od …; (Viši sud (RS))

06.07.2023. REDOSLED NAMIRENjA POTRAŽIVANjA; Potraživanje se namiruje redosledom koji odredi dužnik, ako među strankama nije šta drugo ugovoreno. Ako dužnik ne odredi redosled namirenja, uračunavanje se vrši tako što se prvo otplaćuju troškovi, zatim kamate i najzad glavnica. Stoga, poverilac nije ovlašćen da sam bira redosled namirenja potraživanj…; (Viši sud (RS))

05.07.2023. KOMPENZACIJA MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANjA STRANAKA; Ukoliko dužnik prilikom plaćanja obaveze prema poveriocu nije opredelio koju obavezu izmirije,  poverilaca će likvidirati ranije dospele obaveze po osnovu ispostavljenih računa.; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. KOMPENZACIJA ODLUKOM SUDA; Sudska kompenzacija predstavlja posebnu vrstu kompenzacije i to presudom suda kojom se vrši prebijanje utvrđenih i dospelih potraživanja parničnih stranaka.; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. RASKID UGOVORA USLED NEISPUNjENjA OBAVEZE U ROKU; Rok za isplatu cene u ugovoru o prodaji predstavlja bitan sastojak ugovora ukoliko je kao takav izričito i nedvosmisleno ugovoren.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. POČETAK ROKA ZASTARELOSTI; Početak roka zastarelosti vezuje se za pitanje od kog momenta poverilac ima pravo da zahteva ispunjenje obaveze od dužnika, dok dan kad je inicijalno ugovoreno da će radovi biti izvršeni daje odgovor na pitanje da li je bilo zadocnjenja u ispunjenju ugovornih obaveza i koliko ono iznosi. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. NAKNADA ZA KAŠNjENjE U ISPUNjAVANjU NOVČANE OBAVEZE U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA; Naknada za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze u komercijalnim transakcijama ne može se tražiti u izvršnom postupku budući da navedena obaveza nije konstituisana izvršnom ispravom. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

04.07.2023. PROCENA TRŽIŠNE CENE EKSPROPRISANOG ZEMLjIŠTA; Procena tržišne cene eksproprisanog zemljišta koju daje poreski organ samo je jedan od dokaza koji se koristi radi utvrđivanja visine naknade, čime se ne isključuje korišćenje drugih dokaznih sredstava ako sud smatra da je to potrebno i opravdano.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.07.2023. HIPOTEKA NA ZAJEDNIČKOJ SVOJINI; Hipoteka na nepokretnosti u zajedničkoj svojini supružnika ne može se pravno valjano ustanoviti bez njihove obostrane saglasnosti.

Načelo pouzdanja u katastar nepokretnosti štiti samo savesnog sticaoca prava na nepokretnostima i samo u odnosu na to lice važi pretpostavka o istinitosti i potpunosti izv…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. NEOSNOVANO OBOGAĆENjE ISPLATOM NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST KOJA JE BILA PREDMET UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Naknada za eksproprisanu nepokretnost – predmet ugovora o doživotnom  izdržavanju, isplaćena davaocu izdržavanja nakon smrti primaoca izdržavanja  ne predstavlja prenos imovine bez pravnog osnova.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA; Suvlasnik zemljišta ne može da trpi štetne posledice nepostupanja nadležnog organa koji nije sproveo upravni postupak i doneo rešenje o eksproprijaciji koje bi bilo osnov za isplatu novčane naknade zbog privođenja nameni u skladu sa planskim aktima tog zemljišta koje je postalo javna svojina. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.07.2023. NEDELjIVOST HIPOTEKE; Hipoteka obuhvata sve sastavne delove nepokretnosti, pripatke nepokretnosti i sva poboljšanja i povećanja vrednosti nepokretnosti na kojoj je uspostavljeno založno pravo što je u skladu sa načelom nedeljivosti hipoteke. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. REŠENjE O OTVARANjU I ISTOVREMENOM ZAKLjUČENjU STEČAJNOG POSTUPKA KAO OSNOV STICANjA SVOJINE; Rešenje o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, doneto na osnovu čl. 150-154. Zakona o stečaju, koji su proglašeni neustavnim, predstavlja osnov sticanja prava svojine na predmetnoj nepokretnosti izvršnog dužnika, iako izvršni dužnik nije kao vlasnik nepokretnosti upisan u katastar nepo…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Porodično pravo

04.07.2023. ISPLATA UDELA U OSNIVAČKOM ULOGU BRAČNOG DRUGA; Kada je novac iz zajedničke imovine unet u privredno društvo kao osnivački ulog jednog bračnog druga taj novac postaje vlasništvo društva, drugi bračni drug ne može isticati stvarno pravni zahtev povodom ovog osnivačkog uloga, ali može isticati obligaciono pravni zahtev u visini adekvatne vrednosti …; (Apelacioni sud (RS))

10.07.2023. MERE ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI; Izbor mera zaštite od nasilja u porodici mora biti takav da obezbedi adekvatnu reakciju suda na nasilje u porodici i da žrtvi nasilja pruži maksimalnu moguću zaštitu u datim okolnostima. Prilikom izbora mera zaštite koje će biti određene sud mora uzeti u obzir i maksimalno uvažiti i mišljenje same žrtve …; (Apelacioni sud (RS))

10.07.2023. SVRHA MERA ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI; Mere za zaštitu od nasilja u porodici ne mogu se koristiti za ostvarivanje stvarnih prava na nepokretnostima.   ; (Apelacioni sud (RS))

10.07.2023. VISINA IZDRŽAVANjA DETETA; Dozvoljena je mogućnost da se visina izdržavanja deteta odredi u iznosu kojim bi se ugrozila egzistencija roditelja-davaoca izdržavanja, jer su roditelji dužni da i po cenu ugrožavanja sopstvene egzistencije obezbede dovoljno sredstava za izdržavanje dece, ali samo u slučaju da i drugi roditelj nije u mogućn…; (Apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

04.07.2023. SPOR O PONIŠTAJU ZAVEŠTANjA KOJI  ZA PREDMET IMA NEPOKRETNOST NE SMATRA SE SPOROM MALE VREDNOSTI; Imajući u vidu predmet sudske zaštite, osporavanje punovažnosti zaveštanja kojim je ostavilac raspolagao nepokretnostima ne smatra se sporom male vrednosti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. PREDMET ZAOSTAVŠTINE; Kada se iz dostavljenih dokaza ne može utvrditi da je novopronađena imovina pripadala ostaviocu, ona ne može predstavljati predmet zaostavštine.; (Viši sud (RS))

Stambeno pravo

06.07.2023. PRENAMENA NASTOJNIČKOG STANA; Jednokratnim raspolaganjem stanom koji je korišćen kao nastojnički, od strane JP za stambene usluge, tako što je preneto pravo raspolaganja stanom na drugo pravno lice, menja se namena nastojničkog stana, zbog čega je punovažan ugovor o zakupu tog stana na neodređeno vreme i ugovor o otkupu istog zaklju…; (Apelacioni sud (RS))

Radno pravo

31.07.2023. OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA OBAVLjANjEM ODREĐENOG POSLA; Zaposlenom ne može biti otkazan ugovor o radu zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova na kojima nije radio. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

19.07.2023. DISKRIMINACIJA I POSEBNE MERE; Uživanje prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda bez ikakve diskriminacije krši se ne samo onda kada države ugovornice različito tretiraju lica koja se nađu u analognim situacijama, a da pri tom za takvo razlikovanje ne navedu objektivna i razumna …; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. TERET DOKAZIVANjA PRESTANKA RADNOG ODNOSA; Teret dokazivanja činjenice da je zaposlenom radni odnos prestao konačnim rešenjem tužene snosi poslodavac, kao strana u sporu kojoj ta činjenica ide u korist, pošto se radi o dokazu na okolnost da je konačnošću rešenja o prestanku radnog odnosa prestala i obaveza poslodavca na isplatu razlike plate.; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. UZROČNOST NASTANKA ŠTETE KOD PROPUSTA OSIGURANjA BEZBEDNIH USLOVA RADA; Kada je šteta nastala usled povrede na radu, a postoje propusti poslodavca da se osiguraju bezbedni uslovi rada i spreče štetne posledice, tada se uzročnost pretpostavlja.; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. ODRICANjE OD STIMULATIVNE NAKNADE PRILIKOM PRESTANKA RADNOG ODNOSA; Stimulativna naknada prilikom prestanka radnog odnosa spada u primanja iz radnog odnosa koja se prema izričitim pravilima iz člana 105. stav 3. Zakona o radu ne smatraju zaradom, zbog čega poslodavac nema ovlašćenja da svoje novčano potraživanje prema zaposlenom naplati njenim obustavljanjem, čak i da je …; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. RAZLIČITE VREDNOSTI RADNOG ČASA KOD ISTOG POSLODAVCA; Kao element za obračun osnovne zarade zaposlenog vrednost radnog časa mora biti ista za sve zaposlene kod poslodavca, jer se u suprotnom narušava imperativno pravilo propisano odredbom člana 104. stav 2. i 3. Zakona o radu o jednakoj zaradi za isti rad ili rad iste vrednosti, bez obzira na posebna p…; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. DISKRIMINACIJA U ODNOSU NA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA; Ne postoji razumno opravdan razlog da se licu koje je dobilo zajam od poslodavca ne odobri otpis duga kao ostalim zaposlenima – korisnicima tog zajma samo zato što mu je u međuvremenu prestao radni odnos. ; (Apelacioni sud (RS))

27.07.2023. MIROVANjE RADNOG ODNOSA; Vreme tokom mirovanja radnog odnosa ne smatra se vremenom efektivno provedenim na radu, pa se ne može računati u vreme potrebno radi ostvarivanja prava pripadnika MUP-a na jubilarnu nagradu.  ; (Upravni sud (RS))

Trgovinsko pravo

26.07.2023. NEDOSTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA; Odredba o pokretanju postupka prinudne likvidacije zbog nedostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za prethodne dve uzastopne godine, koja se primenjuje počev od 1. 10. 2018. godine, odnosi se i na period pre njenog stupanja na snagu. ; (Upravni sud (RS))

13.07.2023. ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA NAKON BRISANjA IZ PRIVREDNOG REGISTRA PO OKONČANjU PRINUDNE LIKVIDACIJE; Ne može postojati odgovornost člana privrednog društva za obaveze brisanog privrednog društva nakon sprovedenog postupaka prinudne likvidacije, osim ukoliko se ne radi o kontrolnom članu privrednog društva ili članu privrednog društva koji je primilo likvidacioni ostatak. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. PRINUDNA LIKVIDACIJA I PREKID POSTUPKA; Sprovođenje postupka izvršenja se prekida ukoliko se pokrene postupak prinudne likvidacije nad strankom.; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. RAVNOPRAVNI POLOŽAJ POVERILACA; Planom reorganizacije ne može se dovesti nijedan poverilac u povlašćeni položaj u odnosu na druge poverioce u okviru iste klase.; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. TROŠKOVI ANGAŽOVANOG PUNOMOĆNIKA STEČAJNOG DUŽNIKA; Angažovanje punomoćnika advokata za zastupanje stečajnog dužnika u parnici ne predstavlja angažovanje stručnog lica za koje je potrebna saglasnost stečajnog sudije.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.07.2023. PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENjE ZATEZNE KAMATE NA POTRAŽIVANjA IZ UPPR; Postoji pravo tužioca da zahteva utvrđenje potraživanja na ime obračunate zakonske zatezne kamate na glavni dug od docnje tuženog prema rokovima iz UPPR-a za pojedine rate pa do otvaranja stečaja kada je otvoren stečajni postupak nad tuženim zbog nepostupanja po planu reorganizacije i kada je tužilac u t…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.07.2023. PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENjE ZATEZNE KAMATE OD OTVARANjA STEČAJNOG POSTUPKA DO ISPLATE; Ne postoji pravni interes za podnošenje tužbe radi utvrđenja zatezne kamate od otvaranja stečajnog postupka do isplate, jer se pravo na tu kamatu ostvaruje u skladu sa materijalnopravnom odredbom iz člana 85. stav 3. Zakona o stečaju.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. GUBITAK AKTIVNE LEGITIMACIJE KOD PREUZIMANjA AKCIJA; Prodaja akcija u postupku preuzimanja privrednog društva ne dovodi do gubitka aktivne legitimacije akcionara koji su imali to svojstvo kada im je upućena ponuda za preuzimanje.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

04.07.2023. OPŠTE POZNATA OZNAKA; Opšte poznata oznaka sa kojom su relevantna javnost i potencijalni korisnici bili upoznati pre nego što drugo lice  podnese prijavu za zaštitu žiga sa istom, odnosno sličnom oznakom, kao notorna oznaka, uživa zaštitu kao da je registrovana, tako što zabranjuje drugom licu da zaštiti žigom takvu ili s…; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. ISKLjUČIVA PRAVA AUTORA; Ustupanjem imovinskih autorskih prava  trećem licu autor ostaje i dalje imalac isključivih prava autora i kao takav je ovlašćen da preduzima pravne radnje u cilju zaštite istih, jer tužilac time nije preneo, osim imovinskih, autorska prava čiji je isključivi imalac. Iz navedenih prava proističu ovlašćenja …; (Apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

04.07.2023. DISKRIMINACIJA I SUDSKE ODLUKE; Najbitnija karakteristika diskriminacije je pravljenje razlike između lica koje tvrdi da je diskriminisano i drugih lica u istoj ili uporedivoj situaciji, koje pri tom mora biti neopravdano i vezano za neko lično svojstvo diskriminisanog lica.

Ukoliko neopravdano nejednak tretman nema za osnov lično …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.07.2023. RAZLOZI ZA POSEBNU REVIZIJU I VALUTA ZAHTEVA; Posebna revizija može se izjaviti samo zbog pogrešne primene materijalnog prava, a ne i zbog povrede odredaba postupka.

Pravilo da zahtev u stranoj valuti sadrži u sebi i zahtev za isplatu u domaćoj valuti u sudskoj praksi primenjuje se i u obrnutom smislu – zahtev za isplatu u domaćoj valuti sadrži…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. VAŽENjE PUNOMOĆJA NAKON SMRTI VLASTODAVCA; Punomoćje kojim je predviđeno da isto važi do okončanja postupka eksproprijacije, a što podrazumeva i naplatu novčane naknade za eksproprisanu nepokretnost, koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenog između vlastodavca, kao primaoca izdržavanja i unuka lica koje je ovlašćeno punom…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. REVIZIJSKI RAZLOG PRESUĐENE STVARI; Revizijski razlog presuđene stvari tiče se pre svega prvostepene presude, pa je ta bitna povreda odredaba parničnog postupka morala biti isticana u žalbi.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PRIZNANjE TUŽBENOG ZAHTEVA; Priznanje tužbenog zahteva mora biti izričito da bi proizvodilo pravno dejstvo. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. UPOZORENjE SUDA STRANCI DA MOŽE DA ANGAŽUJE PUNOMOĆNIKA I PREDLOG ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; Upozorenje suda stranci da može da angažuje punomoćnika ne može uticati na činjenicu da je predlog za ponavljanje postupka podnet suprotno odredbi o obaveznom zastupanju od strane advokata u postupku po vanrednom pravnom leku. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. ROKOVI IZ ČLANA 77. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA; Rokovi iz člana 77. Zakona o privrednim društvima su prekluzivni rokovi i teku neprekidno od učinjene povrede, odnosno od saznanja za nju.

Prekluzivni rokovi su strogi rokovi i kao takvi predviđeni zakonom, a na njih sud pazi po službenoj dužnosti.

Kada se podnese tužba za naknadu štete u skladu sa o…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. NUŽNO SUPARNIČARSTVO KOD  ČLANOVA KONZORCIJUMA; Članovi konzorcijuma nisu nužni i jedinstveni suparničari,  kada  je zaključenim ugovorom o „Konzorcijumu“, učešće u odgovornosti pojedinih članova „Konzorcijuma“ utvrđena shodno   ugovorenom procentu.; (Apelacioni sud (RS))

07.07.2023. PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ; Pokretanjem većeg broja parničnih postupaka neosnovanim tužbama zasnovanim na istim činjeničnopravnim zaključcima onemogućava se rad suda, što je ponašanje koje u suprotnosti sa načelom savesnog korišćenja procesnih prava i zabrane njihove zloupotrebe, zbog čega nisu ispunjeni uslovi za priznavanje prava na…; (Apelacioni sud (RS))

07.07.2023. NUŽNO I JEDINSTVENO SUPARNIČARSTVO; Ako tužba obuhvata samo neke od suvlasnika nepokretnosti, presuda doneta prema njima ne bi imala dejstva prema suvlasnicima koji nisu tuženi, jer je pravo svojine vezano za nepokretnost, a ne za lice. ; (Apelacioni sud (RS))

07.07.2023. ZABRANA PREINAČENjA NA GORE; Ne može se drugostepenom odlukom dosuditi manji iznos potraživanja nego prvostepenom odlukom ako se žalila samo stranka kojoj su potraživanja dosuđena.; (Apelacioni sud (RS))

18.07.2023. VEŠTAČENjE DNK; Okolnost da DNK analizu nije izvršio Biološki fakultet nije od značaja ako je tu analizu obavila ustanova koja se nalazi na spisku ustanova koja se po rešenju Ministarstva pravde nalazi na spisku pravnih lica koja obavljaju veštačenja iz te oblasti. ; (Apelacioni sud (RS))

18.07.2023. PRAVNOSNAŽNOST PRESUDE; Ne može se pretpostaviti apsolutna tačnost, istinitost i pravna utemeljenost činjenica utvrđenih u obrazloženju određene pravnosnažne presude, već sud o njihovom dejstvu i pravnom značaju u drugom postupku odlučuje imajući u vidu i ostale izvedene dokaze.

Pravnosnažnost određene presude odnosi se samo …; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. OCENA DOKAZA; Slobodna ocena dokaza ne znači istovremeno i proizvoljnost, već kritičko ispitivanje celokupnog dokaznog materijala i rezultata dokaznog postupka, odnosno savesnu i brižljivu ocenu svakog dokaza i upoređivanje sa drugim dokazima.; (Apelacioni sud (RS))

05.07.2023. PREKID POSTUPKA ZBOG PRETHODNOG PITANjA; Dok se ne utvrdi nesaglasnost akta sa Ustavom ili zakonom, sud nema ovlašćenje da ga ne primenjuje, niti da odlaže njegovu primenu. Sledstveno tome, nije ovlašćen ni da prekine postupak dok se ne oceni ustavnost takvog akta.; (Viši sud (RS))

06.07.2023. PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANjE STRANKE; Nalog prvostepenog suda dat punomoćniku da dostavi overeno punomoćje za zastupanje tužioca i to od strane nadležnih organa Republike Srbije suprotan je odredbi čl. 90. ZPP, kojom je propisano da stranka izdaje punomoćje u pisanom obliku. ; (Viši sud (RS))

06.07.2023. PRAVO NA RASPRAVLjANjE; Ukoliko sud stranci ne da rok u kome se može izjasniti na primljeni nalaz i mišljenje veštaka, već se odluka donese na ročištu na kom mu je ovo pismeno uručeno, stranci je povređeno pravo na raspravljenje.; (Viši sud (RS))

05.07.2023. VISINA TAKSENE OBAVEZE; U parnici pred privrednim sudom u kojoj se kao stranka pojavljuje fizičko lice, koje ne obavlja registrovanu delatnost, protivna stranka platiće taksu u visini koja se ima obračunati kao da se postupak vodi pred sudom opšte nadležnosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

05.07.2023. NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANjE O ZEMLjIŠTU ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA; Utrđivanje prava korišćenja na zemljištu radi redovne upotrebe objekta spada u sudsku nadležnost.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.07.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA; Kroz odluku o troškovima parničnog postupka ne mogu se rešavati materijalnopravni odnosi između tuženih u postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.07.2023. POSTOJANjE PRETHODNOG PITANjA; Zakonitost konačnog upravnog akta ne može biti predmet ocene u parničnom postupku, pa samim tim ni pitanje zakonitosti upravnog akta ne može imati značaj prethodnog pitanja u tom postupku.

U upravnom sporu se ne rešava o postojanju relevantnog prava ili pravnog odnosa između stranaka, već o zakonitos…; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.07.2023. ONEMOGUĆAVANjE RASPRAVLjANjA; Neodlučivanjem o predlogu stranke za izvođenje dokaza veštačenjem uskraćeno je njeno pravo da raspravlja pred sudom.  ; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. PROŠIRENO DEJSTVO PRESUDE; Utvrđenu sadržinu prava ili pravnih odnosa u sudskoj odluci treba smatrati istinitom.

Utvrđenje zakonitosti postupanja povodom određenih činjenica u jednom postupku ima se proširiti i na treće lice koje na osnovu tih činjenica postavlja zahtev u drugom postupku.

; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

31.07.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE U IZVRŠNOM POSTUPKU; Kako Zakon o izvršenju i obezbeđenju isključuje pravo na izjavljivanje revizije kao vanrednog pravnog leka, to nije dozvoljena ni posebna revizija u izvršnom postupku. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. PRAVO KOJE SPREČAVA IZVRŠENjE; Pravo koje sprečava izvršenje nije isključivo pravo svojine. Zakon koji reguliše izvršni postupak ne definiše bliže o kojim se pravima zapravo radi ali takvo pravo i pored činjenice da nije izvršen prenos prava u javnoj knjizi, nesumnjivo može biti pravo savesnog kupca kome je nepokretnost prodata i pred…; (Apelacioni sud (RS))

21.07.2023. ZLOUPOTREBA PRAVA; Podnošenje pet predloga za izvršenje na osnovu pet računa u razmaku od nekoliko dana predstavlja zloupotrebu prava, jer je bilo isključivo usmereno na ostvarivanje imovinske koristi naplatom naknade za kašnjenje, a ne u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku kao cilju označenim posebnim zakonom….; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. PONOVNO POKRETANjE IZVRŠNOG POSTUPKA; Izvršni poverilac ima pravni interes da ponovo pokrene izvršni postupak ako njegovo potraživanje nije namireno.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA; Činjenica da je izvršni poverilac pravnosnažnom sudskom odlukom isključen kao član izvršnog dužnika ne utiče na obavezu izvršnog dužnika koja je ustanovljena  izvršnom ispravom.

Nedostavljanjem izvršnom poveriocu podneska izvršnog dužnika na osnovu koga je obustavljen izvršni postupak onemogućen je izvrš…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. PREKID POSTUPKA OD STRANE JAVNOG IZVRŠITELjA; U slučaju kada prekid postupka nastupa po sili zakona, odluka o prekidu donosi se u formi rešenja kojim se potvrđuje nastupanje zakonskih razloga za prekid postupka, a u toj formi donosi se i odluka po predlogu za nastavak postupka, čak i kada te odluke donosi javni izvršitelj. Zbog toga je dozvoljen pr…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. OSNOV ZA PROTIVIZVRŠENjE; Pravnosnažnošću je obuhvaćena izreka presude, te se u postupku izvršenja prinudno izvršava izrekom određena obaveza izvršnog dužnika na davanje, činjenje odnosno nečinjenje, pa je njeno preinačenje osnov za protivizvršenje.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. PODNOŠENjE PREDLOGA ZA IZVRŠENjE PRE PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE; Ovlašćenje izvršnog poverioca da i pre pravnosnažnosti presude podnese predlog za izvršenje ne oslobađa ga dužnosti da kada predlog za izvršenje podnese sudu koji nije odlučivao o potraživanju u prvom stepenu presudu snabde potvrdom o izvršnosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. NADLEŽNOST U IZVRŠNOM POSTUPKU; Nadležnost propisana u izvršnom postupku je isključiva nadležnost i ne može biti izmenjena voljom stranaka u postupku.

Izvršni postupak na osnovu verodostojne isprave nije spor, već vanparnični postupak uređen Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, koji sadrži i imperativne odredbe o nadležnosti izvršnog su…; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. OBIM PROTIVIZVRŠENjA; Izvršni dužnik može zahtevati od izvršnog poverioca povraćaj samo onog iznosa koji je poverilac dobio u postupku sprovođenja izvršenja, a što nisu iznos na ime troškova NBS za sprovođenja izvršenja i zatezna kamata.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Prekršajno pravo

07.07.2023. DOSTAVLjANjE OD STRANE POLICIJE PREMA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE UPRAVNI POSTUPAK; Urednost dostave, kao osnovna prepostavka za postojanje prekršaja iz člana 330. stav 1. tačka 23. ZOBS, se ne ceni prema odredbama Zakona o prekršajima, jer je dostavljanje pre pokretanja prekršajnog postupka u nadležnosti policije koja, kao organ uprave, postupa u skladu sa odredbama Zakona o opštem up…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.07.2023. UPOREDO VOĐENjE PREKRŠAJNOG I IZVRŠNOG  POSTUPKA; Kada je usvojen prigovor punomoćnika kažnjenog izjavljen na rešenje o izvršenju (doneto po osnovu konačnog i izvršnog prekršajnog naloga) kao osnovan, a rešenje o izvršenju stavljeno  van snage, ukinute sve sprovedene radnje izvršenja, a postupak izvršenja obustavljen, dok je okrivljeni u postupku po podnetom z…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. PRAVO NA ODBRANU I GLAVNI PRETRES; Održavanje glavnog pretresa nije obavezno, te njegovim neodržavanjem se ne može povrediti pravo na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.07.2023. RADNjA SUDA KOJOM PREKIDA ZASTARELOST; Preduzimanjem neke radnje sud poništava protek zastarelosti, te se teorijski rok za podnošenje prekršajnog naloga može poklopiti sa rokom za vođenje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.07.2023. PRAVO SUDA DA PROCENI DA LI IMA DOVOLjNO DOKAZA ZA DONOŠENjE ODLUKE; Adekvatna koncentracija dokaza opravdava sud da odustane od zakazane procesne radnje suočenja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.07.2023. OKOLNOSTI KOJE OPRAVDAVAJU IZRICANjE OPOMENE; Priznanje okrivljenog, težina učinjenog prekršaja, a posebno činjenica da okrivljeni do sada nije prekršajno kažnjavan opravdavaju izricanje sudske opomene.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.07.2023. NEDOKAZIVOST POSTOJANjA ELEMENTA NUŽNE ODBRANE; Postojanje istovremenog potivpravnog napada, kao neophodnog elementa nužne odbrane, tokom postupka nije učinjeno izvesnim, pa osnova za usvajanje žalbe u pogledu nužne odbrane nema.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.07.2023. NEZAKONITO ODBACIVANjE DELIMIČNO NEUREDNOG ZAHTEVA; Zbog toga što je zajedno sa neurednim zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka u odnosu na odgovorno lice sud odbacio taj zahtev i u delu koji se odnosi na okrivljeno pravno lice, učinjena je bitna povreda odredaba postupka. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.07.2023. POTVRĐIVANjE PRVOSTEPENE PRESUDE; Kada je okrivljenom pre donošenja odluke, data mogućnost da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve činjenice i dokaze koji mu idu u korist, a on nije pristupio sudu radi iznošenja odbrane, svoj izostanak nije valjano pravdao, a sudu nije dostavio pisanu odbranu, dok je prvostep…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.07.2023. PREKRŠAJ  NEKORIŠĆENjA  PREKLOPNIKA  ILI  TASTERA  NA  TAHOGRAFU; Bitno obeležje prekršaja iz člana 59. stav 1. tačka 39. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu  i tahografima jeste nekorišćenje odgovarajućih preklopnika ili tastera  na   tahografu, odnosno njihovo nekorišćenje za evidentiranje vremena upravljanja, ostalog radnog vremena, vremena raspo…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.07.2023. ODBAČAJ  ZAHTEVA  ZA   PONAVLjANjE  PREKRŠAJNOG  POSTUPKA; Rešenjem o odbačaju zahteva za ponavljanje postupka odlučeno je u skladu sa odredbama člana 282. stav 4. Zakona o prekršajima, pošto   činjenice i dokazi na kojima je zahtev zasnovan očigledno nisu podobni da na osnovu njih ponavljanje bude dozvoljeno. One u  konkretnom slučaju nisu podobne jer se branilac …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. KADA  JE  NEOPHODNO  ODREDITI  PSIHIJATRIJSKO  VEŠTAČENjE; Okrivljeni je u odbrani izneo da se ne seća predmetnog  događaja, već  je detalje događaja saznao od policijskog službenika, sam  policijski službenik je svedočio da je okrivljeni  rekao da se uopšte ne seća događaja, a da mu je on (policijski službenik) prepričao šta se desilo konkretnom prilikom, dok…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. BITNA  OBELEŽJE  PREKRŠAJA   PREKORAČENjA  DOZVOLjENE  BRZINE  KRETANjA   IZ ČLANA 333. STAV 1. TAČKA 16. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kada u  prekršajnom nalogu izdatom za prekršaj iz člana 333. stav 1. tačka 16. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,  nisu  navedeni tačno vreme kada je prekoračena brzina kretanja za kategoriju vozila kojom je vozač upravljao, kojoj kategoriji predmetno vozilo pripada,  mesto prekoračenja brzin…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. NASTUPANjE ZASTARELOSTI UKOLIKO TUŽILAŠTVO  PREDUZIMA DOKAZNE RADNjE PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Kada se osumnjičeni terete da su prekršaje izvršili dana 31. 7. 2021. godine, a tužilaštvo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv njih   podnelo dana 14. 10. 2022. godine, prošao je rok od jedne godine od dana kada se  terete da su prekršaje učinili, pri čemu je bez značaja što su u predme…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. OPASNA  RADNjA U SAOBRAĆAJU; Opasna radnja u saobraćaju je kada   okrivljeni  vozilom  skreće  prema kolskom ulazu tako što prvo pravi lučnu putanju ulevo, u suprotnu saobraćajnu traku, a potom u desnu stranu  i   takvom  radnjom   uzrokuje saobraćajnu nezgodu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. NEUREDNO URUČENjE POZIVA  POLICIJE; Ako dostavljač drugu dostavu pismena nije pokušao u roku od 24 časa, u odnosu na prvi pokušaj uručenja pismena, onda dostava pismena – poziva policije, nije uredna u smislu člana 75. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. TROŠKOVI  POSTUPKA  KOJI  PADAJU NA TERET  OŠTEĆENE; Kada je okrivljena oslobođena odgovornosti, jer nije dokazano da je učinila prekršaj, troškove postupka snosi oštećena koja je i podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. OPRAVDANOST UBLAŽAVANjA  KAZNE AKO SE I NA TAJ NAČIN POSTIŽE  SPECIJALNA I GENERALNA PREVENCIJA; Pravilno su primenjene odredbe o ublažavanju i okrivljenoj izrečena  novčana kazna koja je duplo manja od najmanje mere novčane kazne propisane za prekršaj koji je učinila, pošto  se u konkretnom slučaju postiže svrha kažnjavanja i  to kako u pogledu specijalne tako i generalne prevencije.  ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. NEBLAGOVREMENOST  ZAHTEVA  ZA NAKNADU  TROŠKOVA  POSTUPKA; Zahtev  za naknadu nagrade i nužnih izdataka branioca podnosi se u roku od 3 meseca od dana kada   je dostavljena pravosnažna odluka, tako da je svaki takav zahtev podnet posle ovog roka, neblagovremen.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. OČEVIDAC  DOGAĐAJA; Svedok policijski službenik je svedočio da se nalazio na trotoarskom zaobljenju na raskrsnici ulica P i J u mestu A, odakle je   video da okrivljeni nema vezan pojas. Kako je ova činjenica lako  uočljiva kroz prozor vozila, svedok jeste bio očevidac događaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. PRECIZIRANjE  MESTA  IZVRŠENjA  PREKRŠAJA; Kada je utvrđeno da je okrivljeni upravljao vozilom  u mestu A ulicom J od ulice P prema centru, mesto izvršenja prekršaja iz člana 332a stav 1. tačka 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u dovoljnoj meri je utvrđeno tako da nema potrebe  precizno odrediti mesto koje bi bilo označeno kućnim b…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. INSTITUT  ZASTARELOSTI; Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka je članom 84. stav 1. Zakona o prekršajima ograničena na jednu godinu od dana kada je prekršaj učinjen. Zastarelost je institut koji je osnov za prestanak ovlašćenja suda da protiv određenog lica pokrene ili vodi prekršajni postupak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. POGREŠNA PRAVNA KVALIFIKACIJA RADNjE OKRIVLjENOG; Neprecizno navođenje zakona koji sadrži odredbu o krivičnom delu za koje je okrivljeni osuđen, otklanja se preinačenjem, a ne ukidanjem presude.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. IZVRŠENjE VIŠE PREKRŠAJA PRILIKOM RIBOLOVA; Ukoliko pored toga što je ulovio ribu koju nije smeo da ulovi okrivljeni i sprečava ribočuvara da mu oduzme opremu za ribolov, izvršiće dva, a ne jedan prekršaj.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. RADNjE SUDA KOJIMA SE NE POVREĐUJE PRAVO OKRIVLjENOG NA ODBRANU; Vršenjem uvida u pismeno koje nije dokaz u postupku od strane suda ne vređa se pravo okrivljenog na odbranu. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. NEOVLAĆENO LICE ZA PODNOŠENjE ŽALBE; Sud će odbaciti žalbu advokata u slučaju kada je istu podneo bez punomoćja u spisima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. POGREŠNA PRIMENA NAČELA NE BIS IN IDEM; U slučaju kada tužilaštvo iz razloga nepostojanja predloga za gonjenje odbaci izveštaj, ne može se doneti rešenje o obustavi postupka po osnovu ne bis in idem.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.07.2023. OPOMENA  KAO  ADEKVATNA  PREKRŠAJNA  SANKCIJA; Opomena je adekvatna sankcija kada okrivljeni prema oštećenoj učini prekršaj iz člana 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, a bio   je     uznemiren postupkom oštećene koja je usled nepažnje pričkinula detetu prst.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.07.2023. OSNOVI ZA UBLAŽAVANjE KAZNE; Osnovi za ublažavanje kazne jesu i imovno stanje okrivljenog koji je učenik i izdržavaju ga roditelji, priznanje      izvršenja prekršaja,   okolnost da izvršenjem   ppekpšaja nisu prouzrokovane teže posledice, i to što  je  prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka  4. Zakona o bezbednosti caobpaćaja na putevi…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Sudska praksa – jun 2023.

Ustavni sudovi

02.06.2023. GLAVNO OBELEŽJE DISKRIMINACIJE; Glavno obeležje diskriminacije je neopravdano pravljenje razlike između lica po osnovu nekog ličnog svojstva, a sudska zaštita se u takvom slučaju pruža samo ako je načelo jednakosti prekršeno činjenjem ili nečinjenjem nadležnog organa, koje je u direktnoj ili indirektnoj vezi sa određenim ličnim svojstvo…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.06.2023. UTICAJ GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA NA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH; Godišnjim programom poslovanja javnog preduzeća ne derogiraju se prava zaposlenih po osnovu radnog odnosa, već se njime samo može dovesti u pitanje da li će zaposleni svoja prava ostvariti u punom obimu. ; (Ustavni sud (RS))

08.06.2023. OCENA POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Prilikom ocene povrede prava na suđenje u razumnom roku ispituje se postupanje ne samo sudova pred kojima se vodio postupak, već i postupanje drugih državnih organa ili vršilaca javnih ovlašćenja koji preduzimaju pojedine radnje u postupku ili u vezi sa postupkom, a čije učešće može uticati na njegovu duž…; (Ustavni sud (RS))

08.06.2023. KRITERIJUMI ZA OCENU VISINE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Prilikom ocene visine naknade nematerijalne štete zbog utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku, Ustavni sud ceni dužinu trajanja parničnog postupka, složenost predmeta spora, doprinos suda dužini trajanja postupka, životni standard u državi, te činjenicu da će dosuđena naknada biti mnogo brže…; (Ustavni sud (RS))

08.06.2023. POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA; Uslov za osnovanost navoda o povredi prava na jednaku zaštitu prava je različito postupanje u istovetnim činjeničnim i pravnim situacijama. ; (Ustavni sud (RS))

08.06.2023. SADRŽINA PRAVA NA RAD; Bliža sadržina i način ostvarivanja prava na rad iz člana 60. Ustava uređuju se zakonom. Sadržinu tog prava, pored ostalog, čini i rok u kome zaposleni može zahtevati sudsku zaštitu povređenog prava iz radnog odnosa, koji su podnosioci ustavne žalbe prekoračili, te je nastupila prekluzija.; (Ustavni sud (RS))

09.06.2023. USLOV ZA UTVRĐENjE POVREDE PRAVA; Svako lice koje se poziva na povredu nekog Ustavom zajemčenog prava dužno je da pokaže ličnu zainteresovanost radi ostvarivanja određenog prava i da preduzima zakonom propisane radnje koje su od značaja za njegovo ostvarivanje. Pasivnim ponašanjem, neprijavljujući svoje potraživanje u stečajnom postupku, …; (Ustavni sud (RS))

09.06.2023. USLOV ZA OSTVARENjE PRAVA NA POVRAĆAJ IMOVINE; Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje ne može se ostvariti ako se takav akt ne priloži uz zahtev ili ne bude dostavljen do okončanja upravnog postupka.; (Ustavni sud (RS))

12.06.2023. ZAŠTITA PRAVA NA IMOVINU; Garancije prava na imovinu odnose se na zaštitu postojeće imovine, odnosno potraživanja u vezi sa kojima podnosilac ima barem legitimna očekivanja da će steći delotvorno uživanje imovinskog prava.
Član 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (pravo na i…; (Ustavni sud (RS))

12.06.2023. PRIHVATLjIVOST DOKAZA; Član 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ne sadrži nikakva pravila o prihvatljivosti dokaza ili načinu na koji oni treba da budu ocenjeni, iz razloga što su ta pitanja uređena nacionalnim zakonodavstvom.

Sudovi su ti koji su na prvom mestu pozvani da tumače i primenjuju m…; (Ustavni sud (RS))
12.06.2023. NAVODI USTAVNE ŽALBE; Navodi ustavne žalbe moraju se zasnivati na ustavnopravnim razlozima kojima se, sa stanovišta Ustavom utvrđene sadržine označenog ustavnog prava ili slobode, potkrepljuju tvrdnje o njegovoj povredi ili uskraćivanju.
; (Ustavni sud (RS))

15.06.2023. OBRAZLOŽENjE DRUGOSTEPENE ODLUKE; Prilikom ocene da li obrazloženje sudskog akta zadovoljava standarde pravičnog suđenja, neophodno je sagledati da li je žalbeni sud ispitao odlučna pitanja koja su pred njega izneta ili se zadovoljio pukim potvrđivanjem odluke prvostepenog suda. Nerazmatranjem navoda u žalbi u pogledu činjenica čije je utvr…; (Ustavni sud (RS))

16.06.2023. SADRŽINA PRIGOVORA RADI UBRZAVANjA POSTUPKA; Ukazivanje da postupak traje devet, odnosno 15 godina predstavlja dovoljan osnov da se razmotri osnovanost zahteva za utvrđenje povrede prava na suđenje u razumnom roku. ; (Ustavni sud (RS))

16.06.2023. POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENjE; Navodi žalbe koji su ponovljeni u ustavnoj žalbi, a ne predstavljaju prihvatljive ustavnopravne razloge koji ukazuju na to da su u toku postupka sudovi arbitrerno postupali i da je merodavno pravo proizvoljno primenjeno, ne mogu predstavljati argumentovane razloge za tvrdnju o povredi prava na pravično su…; (Ustavni sud (RS))

20.06.2023. ZASTARELOST DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE; Odnos između zaposlenog i poslodavca je obligacioni građanskopravni odnos, zbog čega nema mesta primeni odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji na taj odnos, pa ni njegovih odredaba o nezastarevanju prava na utvrđivanje i naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. ; (Ustavni sud (RS))

20.06.2023. OBRAZLOŽENjE ODLUKE; Pravo na obrazloženu sudsku odluku podrazumeva obavezu suda da navede jasne, dovoljne i razumljive razloge na kojima zasniva svoju odluku, pri čemu ovakva obaveza ne znači da je sud dužan da u odluci daje detaljne odgovore na sva postavljena pitanja i iznete argumente. Obaveza davanja obrazloženja zavisi o…; (Ustavni sud (RS))

20.06.2023. PROIZVOLjNA PRIMENA PROCESNOG PRAVA U IZVRŠNOM POSTUPKU; Proizvoljno je primenjeno procesno pravo u izvršnom postupku kada je kao rok za postavljanje zahteva za naknadu troškova postupka primenjen rok iz Zakona o parničnom postupku. ; (Ustavni sud (RS))

21.06.2023. ODBIJANjE SUDA DA IZVEDE PREDLOŽENE DOKAZE; Odbijanje suda da izvede predložene dokaze kada su činjenice zbog kojih se traži izvođenje tih dokaza utvrđene na drugi način diskreciono je pravo suda i ne može samo po sebi predstavljati povredu prava na pravično suđenje.; (Ustavni sud (RS))

21.06.2023. DOPRINOS STRANKE DUGOM TRAJANjU POSTUPKA; Podnošenje zahteva za prekid postupka u situaciji kada on nije obavezan i podnošenje nedozvoljene tužbe predstavljaju doprinos stranke dugom trajanju postupka. ; (Ustavni sud (RS))

21.06.2023. PRAVO NA PRISTUP SUDU; Pravo na pristup sudu nije apsolutno i neograničeno, jer sama priroda ovog prava podrazumeva situacije u kojima se Ustavom i zakonom mogu utvrditi određene vrste ograničenja. Propisivanje rokova za podnošenje tužbe zbog povrede ili ugrožavanja prava iz radnog odnosa ne predstavlja, samo po sebi, povredu…; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

13.06.2023. TAKSATIVNO NAVOĐENjE RADNjI SAIZVRŠIOCA U IZRECI PRESUDE; Kada je okrivljeni zajedno sa ostalim okrivljenima bio nosilac odluke o izvršenju dela, nakon čega je i učestvovao u njegovom izvršenju, tada je on postupao kao saizvršilac u smislu odredbe člana 33. KZ-a, i to njegovo svojstvo se ne dovodi u pitanje činjenicom da u izreci presude nisu taksativno navedene r…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.06.2023. RADNjE POMAGANjA IZ ČLANA 35. STAV 2. KZ-A; Članom 35. stav 2. KZ-a radnje pomaganja su opredeljene samo kao tipične, tako da to ne isključuje da se kao radnje pomaganja mogu smatrati i druge radnje kojima se sa umišljajem doprinosi izvršenju krivičnog dela, odnosno kojima se stvaraju uslovi za izvršenje krivičnog dela i samim tim i za nastupanje inkrim…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.06.2023. POMAGANjE U IZVRŠENjU KRIVIČNOG DELA I POSTOJANjE IZVRŠIOCA KRIVIČNOG DELA; Rešenje kojim je odbačena optužba prema okrivljenom koji je označen kao izvršilac krivičnog dela u skladu sa članom 416. stav 1. tačka 3. ZKP, nema materijalnu pravnosnažnost u smislu krivičnopravne odgovornosti okrivljenog, pa stoga ne utiče na postojanje optuženog lica zbog izvršenja krivičnog dela u o…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
14.06.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM I KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA; Pribavljanje imovinske koristi nije obeležje krivičnog dela zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 228. KZ-a, već obeležje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. KZ-a, pa kada je okrivljeni iskorišćavanjem svojih službenih ovlašćenja pribavio drugom imovinsku korist, njegovim …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.06.2023. POMAGANjE I „LIMITIRANA AKCESORNOST“; Za postojanje pomaganja kao oblika saučesništva, uslov je postojanje krivičnog dela u objektivnom smislu – da je izvršeno delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo i koje je protivpravno.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.06.2023. SAIZVRŠILAŠTVO I BITAN DOPRINOS IZVRŠENjU KRIVIČNOG DELA; Radnje saizvršilaštva su sve one radnje koje na osnovu prethodnog dogovora, prema unapred podeljenim ulogama i prema planu organizovanog delovanja u izvršenju predmetnog krivičnog dela, preduzima svaki od izvršilaca, a koje imaju osetan značaj za ostvarenje krivičnog dela i koje su u tesnoj vezi sa radnjom…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.06.2023. PORESKA UTAJA I ODGOVORNOST ZAKONSKOG ZASTUPNIKA; Direktor i zastupnik privrednog društva – poreskog obveznika, za obaveze tog društa, pa i za eventualno izvršenje krivičnog dela, odgovara kao odgovorno lice u pravnom licu, a ne kao jemac svojom imovinom u smislu Zakona o obligacionim odnosima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. PRETNjA NAPADOM KOD KRIVIČNOG DELA OMETANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI; Radnja izvršenja osnovnog oblika krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM jeste i pretnja napadom, koja s obzirom na način na koji je preduzeta, može biti verbalna, a može biti izvršena i određenim konkludentnim radnjama.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. NEMOGUĆNOST IZDRŽAVANjA KAZNE ZATVORA U KUĆNIM USLOVIMA; Prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora za krivična dela učinjena u sticaju, koja obuhvata i kaznu utvrđenu za krivično delo nasilje u porodici izvršeno na štetu člana porodice sa kojim okrivljeni živi u istom porodičnom domaćinstvu, sud ne može okrivljenom odrediti izdržavanje te kazne u kućnim uslo…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE KOD KRIVIČNOG DELA UVREDE; Dopuna izreke presude od strane suda u vidu njene konkretizacije i preciziranja, ali tako da učinjena dopuna nije uticala na sadržaj uvredljivih reči koje je privatni tužilac u privatnoj tužbi naveo, ne predstavlja prekoračenje optužbe, već preciziranje činjeničnog stanja utvrđenog tokom postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. OMETANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI; Celokupno ponašanje okrivljenog kritičnom prilikom – nepostupanje po naredbama ovlašćenog službenog lica koje je obavljalo redovnu patrolnu delatnost kontrole saobraćaja, kretanje prema oštećenom protivno upozorenju i upućivanje pretnji oštećenom sa vidno istaknutim nožem za pojasem – ima karakter ometanja …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI I SVOJSTVO SLUŽBENOG LICA; Prilikom vršenja ovlašćenja iz okvira delatnosti javnog preduzeća kojima se ostvaruje zakonom utvrđeni javni interes, a gde spada i kontrola naplate parkinga, oštećeni kao zaposlen u tom preduzeću ima svojstvo službenog lica, pa su napadom na oštećenog pri obavljanju takve službene radnje ostvarena sva z…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. NAMERA DRŽANjA OPOJNE DROGE RADI DALjE PRODAJE; Za krivično delo iz člana 246. stav 1. KZ-a nije bitna količina opojne droge koja se drži, već namera da se ona drži radi prodaje, pa ukoliko je takva namera postojala kod okrivljenog, ne može se raditi o krivičnom delu iz člana 246a stav 2. KZ-a.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

26.06.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENjA U PRIVREDI I KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA; Radnja krivičnog dela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. stav 2. u vezi stava 1. tačka 4. KZ-a nije dekriminalizovana donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, broj 94/16 od 24. 11. 2016. godine), s obzirom na to da su u zakonskom opisu, bitna obele…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.06.2023. PRODUŽENO KRIVIČNO DELO PORESKE UTAJE I OBJEKTIVNI USLOV INKRIMINACIJE; I kod konstrukcije produženog krivičnog dela poreske utaje koje obuhvata više obračunskih perioda, iznos izbegnute poreske obaveze mora u svakom pojedinačnom periodu preći iznos neophodan za postojanje krivičnog dela, pa se zato u postupku mora utvrditi da li je u svakom poreskom periodu poreza na do…; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. ROK ZASTARELOSTI IZVRŠENjA KAZNE I UKIDANjE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE; Kada je pravnosnažna presuda po vanrednom pravnom leku ukinuta i predmet vraćen na ponovno odlučivanje, rok zastarelosti izvršenja kazne se računa od dana pravnosnažnosti nove presude. ; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA SILOVANjA I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Kada je sud na osnovu činjenica utvrđenih u postupku – da je okrivljeni oštećenu prinudio na obljubu pretnjom da će za nju otkriti nešto što bi škodilo njenoj časti ili ugledu, a ne kvalifikovanom pretnjom kako je optužen – radnje okrivljenog kvalifikovao kao krivično delo silovanje iz člana 178. stav 2. KZ-a…; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. KRIVIČNO DELO SILOVANjE IZ ČLANA 178. STAV 2. KZ-A; Pretnja oštećenoj da će njenom mužu otkriti njihovu vezu, predstavlja pretnju okrivljenog da će otkriti za oštećenu nešto što bi škodilo njenoj časti i ugledu, koja je podobna da kod nje stvori ubeđenje da će pretnja biti realizovana i da je prinudi na obljubu, pa je bez značaja to što je oštećena u stan kriti…; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. OTPOR OŠTEĆENE I UMIŠLjAJ OKRIVLjENOG KOD KRIVIČNOG DELA SILOVANjA; Otpor oštećene predstavlja njenu odluku da izbegne polni odnos i znači odsustvo dobrovoljnosti, a umišljaj okrivljenog obuhvata svest da se ozbiljnim pretnjama koje su stvorile ubeđenje da će biti ostvarene oštećena prinuđuje na obljubu, i tu obljubu okrivljeni hoće iako je svestan da se oštećena ozbiljno supro…; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. RUKOVODILAC SLUŽBE RAČUNOVODTSVA KAO ODGOVORNO LICE; S obzirom na delokrug poslova koji mu je poveren u vezi rukovođenja radom službe za računovodstveno-finansijske poslove, kao i na relevantne odredbe zakona kojim se uređuje računovodstvo, rukovodilac službe za računovodstvo i finansije fakulteta može imati svojstvo odgovornog lica u smislu člana 112….; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. ZASTARELOST KOD KRIVIČNOG DELA NESAVESTAN RAD U SLUŽBI; Krivično delo nesavestan rad u službi je jedno, jedinstveno krivično delo i kada se sastoji iz više sukcesivnih radnji izvršenja preduzetih u okviru određenog vremenskog perioda, te se stoga zastarelost krivičnog gonjenja računa u odnosu na poslednju protivpravnu radnju.; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA; Odobrenja direktora privrednog društva za plaćanja po fiktivnim računima za usluge koje nisu pružene predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela iz člana 227. KZ-a, a izdavanje takvih računa od strane preduzetnika radnju pomaganja u krivičnom delu iz člana 227. KZ-a, kojim radnjama se jednom privrednom subje…; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. POMAGANjE U KRIVIČNOM DELU OTMICE; Protivpravo lišenje slobode nije samo sebi cilj kod krivičnog dela otmice, već je to način do kojeg se dolazi do cilja – iznuđivanje imovinske koristi, pa je pomaganje stoga svaka radnja kojom se pomaže u ostvarivanju tog cilja, nezavisno od toga da li je pomagač učestvovao u lišenju slobode oštećenog.; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. NALOG ZA PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA KAO SLUŽBENA ISPRAVA; Pojam službene isprave je širi od pojma javne isprave, pa se službenim ispravama osim javnih smatraju i one isprave koje u vršenju službene dužnosti izdaje službeno ili odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu, kojima se potvrđuju neke pravno relevantne činjenice, a gde spada i nalog …; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. SVRŠENO KRIVIČNO DELO OTMICE; Krivično delo otmice je svršeno samim odvođenjem i zadržavanjem oštećenog protivno njegovoj volji u cilju sticanja imovinske koristi, bez obzira na to da li je taj cilj i ostvaren.; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. TEŠKA KRAĐA UPOTREBOM FIZIČKE SNAGE; Kada je okrivljeni za oduzimanje tuđe pokretne stvari upotrebio fizičku snagu tako što je stvar skinuo sa zida gde je bila pričvršćena, a zatim i prilikom njenog otvaranja jer je bila zaključana, to predstavlja kvalifikatornu okolnost u smislu člana 204. stav 1. tačka 1. KZ-a, a činjenica da je oduzeo zatv…; (Apelacioni sud (RS))

07.06.2023. ISPALjIVANjE PROJEKTILA PUCANjEM U VIS I KONKRETNA OPASNOST; Konkretnu opasnost, kao obeležje krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti, čini neposredna, stvarna i bliska mogućnost da dođe do povrede zaštićenog dobra, pa kada je utvrđeno da je okrivljeni ispred kafane ispalio projektile pucajući u vis, takva radnja okrivljenog nije imala za posledicu nastupanje op…; (Apelacioni sud (RS))

07.06.2023. POVRAT I UBLAŽAVANjE KAZNE; Ranija osuda za umišljajno krivično delo od koje nije proteklo pet godina isključuje mogućnost ublažavanja kazne, sve i ako sud nađe da postoje naročito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja.; (Apelacioni sud (RS))

28.06.2023. PRAVNI KONTINUITET INKRIMINACIJE IZMEĐU KRIVIČNIH DELA ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENjA U PRIVREDI IZ ČLANA 238. STAV 1. TAČKA 2. KZ-A I PREVARA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI IZ ČLANA 223. KZ-A; Krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. stav 1. tačka 2. KZ nije dekriminalizovano donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, broj 94/16 od 24. 11. 2016. godine), s obzirom na to da su bitna obeležja tog krivičnog dela sada sadržana u krivi…; (Apelacioni sud (RS))

28.06.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENjA U PRIVREDI IZ ČLANA 238. STAV 1. TAČKA 2. KZ-A I KRIVIČNO DELO PREVARA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI IZ ČLANA 223. STAV 3. KZ-A – PRIMENA BLAŽEG ZAKONA; Protivpravne radnje okrivljenog, koje prema zakonu važećim u vreme donošenja presude odgovaraju obeležjima krivičnog dela prevara u obavljanju privredne delatnosti iz člana 223. stav 3. u vezi stava 1. KZ-a („Službeni glasnik RS“, br. 85/05…94/16), imaju se kvalifikovati kao krivično delo zloupotreba ovl…; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. NAPUŠTANjE PROSTORIJA U KOJIMA OSUĐENI IZDRŽAVA KAZNU KUĆNOG ZATVORA; Kada osuđeni spori da je samovoljno napuštao prostorije u kojima izdržava kaznu kućnog zatvora, sud je pre nego što donese odluku kojom će odrediti da osuđeni ostatak kazne izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora, u obavezi da utvrdi da li je uređaj za praćenje osuđenog bio ispravan.; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. NEOVLAŠĆENA PRODAJA, ODNOSNO DRŽANjE OPOJNE DROGE KAO BITNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A, ODNOSNO IZ ČLANA 246A STAV 1. KZ-A; Ako u izreci presude nije navedeno da su prodaja, odnosno držanje opojne droge bili neovlašćeni, tada nedostaje bitno obeležje krivičnih dela iz člana 246. stav 1. KZ-a i iz člana 246a stav 1. KZ-a, jer navedena krivična dela mogu postojati samo ako se opojna droga neovlašćeno prodaje ili neovlašćeno…; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. BITNO SMANjENA URAČUNLjIVOST I DIRETKAN UMIŠLjAJ; Bitno smanjena uračunljivost ne isključuje umišljaj kao psihički odnos okrivljenog prema delu, ni na planu svesti, ni na planu volje, pa se i u takvom stanju krivično delo može izvršiti sa direktnim umišljajem.; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. NUŽNA ODBRANA I KRIVIČNO DELO UBISTVO; Kada je oštećeni iz poštolja ispalio nekoliko hitaca u pravcu okrivljenog, koji je potom iz svog pištolja ispalio nekoliko hitaca u pravcu oštećenog, nanevši mu rane usled kojih je preminuo, okrivljeni je postupao u nužnoj odbrani čije granice nisu prekoračene, jer je to bila jedina mogućnost da od sebe…; (Apelacioni sud (RS))

Krivični postupak

13.06.2023. TAJNI NADZOR KOMUNIKACIJE; Telefonski broj u odnosu na koji se može odrediti trajni nadzor komunikacije jeste i telefonski broj za koji postoje osnovi sumnje da ga okrivljeni koristi, nezavisno od toga što on pripada drugom licu. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.06.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA U TREĆEM STEPENU; Sudija koji je bio predsednik veća prilikom donošenja odluke u drugom stepenu kojom je ukinuta oslobađajuća presuda, ima predubeđenje u odnosu na predmet optužbe, koje je takvog kvaliteta i značaja da predstavlja razlog za obavezno izuzeće sudije pri odlučivanju u trećem stepenu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.06.2023. PRIKUPLjANjE OBAVEŠTENjA OD GRAĐANA; Od procene policijskog službenika zavisi u kom svojstvu će pozvati određeno lice, te stoga ako policijski službenik ne nađe osnove sumnje za izvršenje krivičnog dela, ovlašćen je da lice pozove u svojstvu građanina, a da onda, ukoliko iz izjave pozvanog građanina oceni da se on može smarati osumnjičeni…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.06.2023. PRETRESANjE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA ZGRADE; Naredba o pretresanju stana i drugih prostorija čiji je držalac okrivljeni, omogućava i pretresanje svih zajedničkih prostorija zgrade u kojoj je stan držaoca stana – okrivljenog, i koje kao takve okrivljeni može koristiti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.06.2023. PRETRESANjE I PRISUSTVO BRANIOCA; Prilikom pretresanja koje je prethodilo zadržavanju okrivljenog, nisu postojali razlozi za obaveznu odbranu okrivljenog, pa prisustvo branioca toj dokaznoj radnji nije obavezno, već se okrivljeni poučava o svom pravu da uzme branioca koji može prisustvovati pretresanju.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.06.2023. SVOJSTVO OŠTEĆENOG I TROŠKOVI POSTUPKA; Kada javni tužilac izmeni optužni akt tako da određeno lice usled te izmene nema svojstvo oštećenog, sud ne može presudom obavezati okrivljenog da tom licu naknadi troškove postupka. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.06.2023. PROCESNA NESPOSOBNOST SVEDOKA I ZAKONITOST NjEGOVOG ISKAZA; Iskaz svedoka koji nije sposoban da svedoči ne predstavlja nezakonit dokaz, već ta nesposobnost predstavlja pitanje kredibiliteta svedoka prilikom ocene njegovog iskaza i verodostojnosti takvog iskaza.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.06.2023. ISPITIVANjE OPTUŽNICE I PRIMENA BLAŽEG ZAKONA; U fazi ispitivanja optužnice se ne može razmatrati pitanje primene blažeg krivičnog zakona na učinioca krivičnog dela, već odgovor na to pitanje daje sud prilikom donošenja meritorne odluke u datoj krivičnopravnoj stvari.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.06.2023. PRINUDA PRILIKOM PRETRESANjA I ZAKONITOST DOKAZA; Zapisnik o pretresanju lica i potvrda o privremeno oduzetim predmetima prilikom pretresanja su zakoniti dokazi samo ako prema licu koje se pretresa nije vršena prinuda od strane ovlašćenih službenih lica, pa ukoliko okrivljeni osnovano ukaže da je pretrpeo policijsko zlostavljanje, sud je radi ocene zako…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. TROŠKOVNIK BRANIOCA I PRAVO NA NAGRADU; Kada je branilac nakon što je usmeno postavio zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka, priložio rukom pisani podnesak „troškovnik“ koji nije obrazložen već sadrži samo prosto nabrajanje troškova za izvršene radnje, to ne predstavlja nužnu radnju po osnovu koje branilac ima pravo na nagradu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. OVLAŠĆENI TUŽILAC I ODBIJAJUĆA PRESUDA; Kada sud smatra da radnje za koje se okrivljeni tereti treba kvalifikovati kao krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi, tada ne može doneti presudu kojom odbija optužbu za krivično delo koje je okrivljenom stavljeno na teret optužnim aktom javnog tužioca, a na osnovu odustanka tužioca od optužbe.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. PRESUDA KOJOM NIJE POTPUNO REŠEN PREDMET OPTUŽBE; Time što sud nije odlučio u meritumu, već je doneo formalnu odluku – presudu kojom se optužba odbija, nije učinjena bitna povreda iz člana 438. stav 1. tačka 8. ZKP, jer se o nepotpuno rešenom predmetu optužbe može govoriti samo u situaciji kada sud nije uopšte doneo odluku o nekoj tački optužbe. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. SEDNICA VEĆA PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM I PRISUSTVO BRANIOCA; Činjenica da je drugostepeni sud održao sednicu veća u odsustvu uredno obaveštenog branioca okrivljenog ne znači da okrivljeni u postupku pred drugostepenim sudom nije imao branioca, odnosno da nije imao odbranu, te time nisu povređene odredbe o obaveznoj odbrani iz člana 74. ZKP.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. INICIJATIVA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI; Drugi procesni subjekti u krivičnom postupku koji u skladu sa odredbama ZKP nisu lica ovlašćena za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti, mogu Republičkom javnom tužiocu podneti inicijativu za podnošenje ovog vanrednog pravnog leka, u skladu sa ustavnim pravom podnošenja predloga državnim organima …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE KOJI JE UČESTVOVAO U POTVRĐIVANjU OPTUŽNICE PRILIKOM ODLUČIVANjA U DRUGOM STEPENU; Učestvovanjem u donošenjeu drugostepene presude sudije koji je kao član veća učestvovao u donošenju rešenja o potvrđivanju optužnice, učinjena je apsolutna bitna povreda odredaba postupka, jer navedena okolnost predstavlja razlog za obavezno izuzeće sudije. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. ISPITIVANjE SAOKRIVLjENOG U SVOJSTVU SVEDOKA; Saokrivljeni protiv koga je krivični postupak obustavljen usled zastarelosti, može se na glavnom pretresu u postupku protiv drugog saokrivljenog ispitati kao svedok.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

26.06.2023. POSEBNO REŠENjE O TROŠKOVIMA POSTUPKA I POVREDA ZAKONA IZ ČLANA 441. STAV 4. ZKP; Posebnim rešenjem kojim je sud obavezao okrivljenog na plaćanje troškova postupka na koje okrivljeni nije obavezan presudom, učinjena je povreda zakona iz člana 441. stav 4. ZKP u vezi člana 262. st. 1. i 2. ZKP, jer je takva odluka suprotna pravnosnažnoj sudskoj odluci kojom je već odlučeno o troškovima…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

26.06.2023. SNIMAK VIDEO NADZORA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Snimak video nadzora koji je nastao kao vid opštih bezbedonosnih mera koje se preduzimaju na javnim mestima od strane držaoca prostorija u kojima se snimanje redovno obavlja iz bezbedonosnih razloga, ne predstavlja dokaz pribavljen na nezakonit način, i u postupku se može koristiti kao isprava – predmet…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

26.06.2023. PREKORAČENjE OVLAŠĆENjA DRUGOSTEPENOG SUDA U OBIMU ISPITIVANjA PRESUDE; Drugostepeni sud je prekoračio ovlašćenja koja se tiču obima ispitivanja prvostepene presude kada je kod nepostojanja žalbe okrivljenog, preinačio prvostepenu presudu u njegovu korist, odlučujući samo povodom žalbe tužioca.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.06.2023. OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA I TROŠKOVI POSTUPKA ZA RADNjE PREDUZETE PRED TUŽILAŠTVOM; Kada okrivljenog oslobodi od optužbe, sud odlučuje o svim troškovima na čiju naknadu okrivljeni ima pravo, gde pored troškova za radnje preduzete pred sudom, spadaju i troškovi za radnje preduzete pred javnim tužilaštvom, budući da su to troškovi nastali povodom postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.06.2023. TROŠKOVI PREVOZA BRANIOCA; Iznos troškova prevoza na čiju naknadu branilac ima pravo se utvrđuje u skladu sa članom 9. Tarife o nagradama i naknadama za rad advokata, a ne shodno članu 8. Pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.06.2023. NEMOGUĆNOST DUALITETA PROCESNIH SVOJSTAVA; Dualitet procesnih svojstava u krivičnom postupku nije dozvoljen, pa se saokrivljeni koji je zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela ne može ispitivati kao svedok u postupku protiv drugog saokrivljenog, već će se na osnovu člana 406. stav 1. tačka 5. ZKP pročitati zapisnik o njegovom saslušanju.; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. ODBACIVANjE OPTUŽNICE; Kada viši javni tužilac izjavi da ne ostaje pri optužnici osnovnog javnog tužioca, sud ne može da obustavi krivični postupak usled odustanka javnog tužioca od optužbe, već u tom slučaju rešenjem odbacuje optužnica zato što nema zahteva ovlašćenog tužioca.; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. PREDLOG OŠTEĆENOG ZA POKRETANjE POSTUPKA PREMA MALOLETNIKU; Kada je u policiji sačinjen zapisnik o prijemu krivične prijave koju je oštećeni podneo protiv maloletnika zbog događaja od istog dana, na osnovu kog je policijski službenik istog dana sastavio krivičnu prijavu koju je dostavio nadležnom javnom tužiocu, povodom koje su potom preduzimane dalje radnje u …; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. ISKAZ SAOKRIVLjENOG KAO JEDINI DOKAZ; Iskaz jednog saokrivljenog, u odsustvu drugih dokaza u pogledu učešća drugog saokrivljenog u izvršenju krivičnog dela, nije dovoljan za izvesnost da je drugi saokrivljeni izvršilac krivičnog dela i za osuđujuću presudu. ; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. TROŠKOVI PRED SUDOM PRAVNOG LEKA; Zahtev za naknadu troškova nastalih u postupku po pravnom leku mora biti postavljen u podnetom pravnom leku, odnosno istaknut na sednici veća pred sudom pravnog leka.; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANjA KAZNE KUĆNOG ZATVORA; I kada se odlučuje o uslovnom otpustu okrivljenog koji kaznu zatvora izdržava u prostorijama u kojima stanuje, neophodno je da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u svom izveštaju dostavi i mišljenje o stepenu ispunjenja programa postupanja i opravdanosti uslovnog otpusta.; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ – NAČELO OBOSTRANE KAŽNjIVOSTI; Načelo obostrane kažnjivosti, kao uslov za pružanje međunarodne pravne pomoći, ne zahteva apsolutni gramatički i formalni identitet normi dva krivična zakona, ali je neophodno da inkriminacija u stranom zakonu prema smislu i svojoj sadržini odgovara bilo kojoj inkriminaciji domaćeg krivičnog zakonodav…; (Apelacioni sud (RS))

07.06.2023. PRESUDA KOJOM NIJE POTPUNO REŠEN PREDMET OPTUŽBE; Kada na osnovu izvedenih dokaza smatra da se radi o lakšem obliku krivičnog dela u odnosu na ono za koje je okrivljeni optužen, pa usled toga nađe da je nastupila apsolutna zastarelost, sud ne može odbiti optužbu, već je u obavezi da okrivljenog oslobodi od optužbe za krivično delo za koje je optužen…; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. PRETPOSTAVKE ZA SASLUŠANjE OKRIVLjENOG; Obaveza organa postupka, pa tako i policije, je da u potpunosti primeni član 85. stav 3. ZKP i da okrivljenog pozove da se izričito izjasni o tome da li će uzeti branioca po svom izboru, odnosno da li želi da ga zastupa izabrani branilac, uz upozorenje da će mu, ukoliko ne izabere branioca, a u slučaj…; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. PONOVNO OTVARANjE GLAVNOG PRETRESA POVODOM ŽALBE NA PRESUDU I NOVA PRESUDA; Kada prvostepeni sud povodom žalbe na presudu ponovo otvori glavni pretres i donese novu presudu, tom presudom mora odlučiti da li ranije donetu presudu potvrđuje ili je preinačava, jer će u suprotnom postojati dve samostalne presude o istoj krivičnoj stvari i o istom okrivljenom.; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. BLAGOVREMENOST PRIVATNE TUŽBE; Kada je privatna tužilja, u roku za podnošenje privatne tužbe, policiji prijavila događaj u kom je napadnuta od strane okrivljene, time je u zahtevanom roku jasno izrazila svoju volju za krivično gonjenje okrivljene, a što se u smislu člana 65. stav 3. ZKP ima smatrati blagovremenom privatnom tužbom. ; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KADA JE OKRIVLjENOM IZREČENA VASPITNA MERA; Kada je protiv okrivljenog vođen krivični postupak prema odredbama ZKP u kojem mu je, kao mlađem punoletnom licu, izrečena vaspitna mera na osnovu člana 41. ZM, to nije osnov da se prema njemu primeni i odredba člana 79. stav 1. ZM u pogledu odluke o troškovima postupka.; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. IZMENA VISINE PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Izmenom visine protivpravno pribavljene imovinske koristi u izreci presude optužba nije prekoračena, jer je takva izmena ostala u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva.; (Apelacioni sud (RS))

Upravno pravo

28.06.2023. LICA NA KOJA SE NE PRIMENjUJE NAREDBA O LEGALIZACIJI ORUŽJA; Lica koja su nakon stupanja na snagu Naredbe o legalizaciji oružja („Službeni glasnik RS“, broj 53/17) neovlašćeno kupila, prodala ili posredovala u kupoprodaji oružja i municije ne spadaju u krug lica na koje se Naredba primenjuje, jer je njen smisao da se iz krivičnog progona isključe samo ona lica ko…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.06.2023. PRENOŠENjE NEDOPUŠTENE INFORMACIJE; Autentičnost prenošenja nedopuštene informacije sama po sebi ne čini objavljivanje dopuštenim.
Objavljivanje nedopuštene tvrdnje koje je davalac intervjua izneo novinaru tokom emisije uživo na radiju ne predstavlja nedopušteno prenošenje.; (Apelacioni sud (RS))

12.06.2023. ČINjENIČNI I VREDNOSNI SUDOVI; U sporovima povodom javnog informisanja, potrebno je napraviti razliku između činjenica, za čiju proveru istinitosti postoji objektivno merilo, i vrednosnog suda, koji se ne prosuđuje ni kao istinit ni kao neistinit.
Kada određeni navod predstavlja vrednosni sud, mora se ceniti da li za njega postoji …; (Apelacioni sud (RS))

12.06.2023. UPIS PRAVA SVOJINE U JAVNE KNjIGE I TAČNOST PODATAKA UPISANIH U NjIMA; Valjanost pravnog posla ima prioritet u odnosu na upis prava u javne knjige, budući da evidentiranje u javnim knjigama ne može biti presudno u situaciji kada je voljom stranaka izvršen prenos prava svojine. Lice koje se pouzdalo u tačnost i potpunost podataka upisanih u javnu knjigu ne može izgubiti svo…; (Apelacioni sud (RS))

16.06.2023. PRAVO NA PENZIJU; Pravo na penziju predstavlja stečeno pravo koje se ne može ograničiti administrativnim postupkom fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kroz neisplatu novčanog iznosa iz stečenog prava. ; (Apelacioni sud (RS))

19.06.2023. PRAVO NA PRIVATNOST; Povreda prava na privatnost postoji i ako ono što se iznosi i prenosi iz ličnog ili porodičnog života nije u stanju da povredi čast i ugled lica. Privatnost je zaštićena samostalno, znači nezavisno od časti i ugleda, pa je nebitno da li je ono što se objavljuje istinito ili nije.; (Apelacioni sud (RS))

20.06.2023. PRENOŠENjE TUĐE INFORMACIJE; Autentično prenošenje tuđe informacije ne znači da je objavljivanje takve informacije dopušteno. ; (Apelacioni sud (RS))

21.06.2023. NOVČANO POTRAŽIVANjE NASTALO IZ KOMUNALNIH USLUGA I SRODNIH DELATNOSTI; Novčano potraživanje poverioca nastalo na ime neosnovanog korišćenja električne energije ne predstavlja novčano potraživanje nastalo iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti.; (Viši sud (RS))

26.06.2023. UPLATA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE PREDSTAVLjA NOVČANO POTRAŽIVANjE; Potraživanje poverioca koje se odnosi na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje predstavlja novčano potraživanje, a ne nenovčanu obavezu koju može izvršiti samo izvršni dužnik.; (Viši sud (RS))

29.06.2023. PRETPOSTAVKA DOSTAVLjANjA REŠENjA; Pogrešan je zaključak da se u situaciji kada se u spisima predmeta ne nalaze dostavnice o uručenju, upodobljava izvršenom dostavljanju situacija u kojoj je po svim okolnostima slučaja nesumnjivo da je stranka koja nije učestvovala u postupku znala za doneto rešenje i njegovu sadržinu, mada joj ono nije form…; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. ODREDBE KOJE SE PRIMENjUJU PRILIKOM MERITORNOG I PROCESNOG ODLUČIVANjA; Imajući u vidu da se odredba člana 15. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine primenjuje prilikom meritornog odlučivanja o zahtevu stranke za izdavanje dozvole, nema mesta njenoj primeni prilikom procesnog odlučivanja. ; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. MEĐUSOBAN ODNOS ODLUKA O NERASPOREĐIVANjU I PRESTANKU RADNOG ODNOSA; Od odluke o žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rešenja kojim je zaposleni u jedinici lokalne samouprave ostao neraspoređen zavisi ostanak u pravnom prometu odluke kojom je tom licu prestao radni odnos, pa nezakonitost prvonavedene odluke uslovljava nezakonitost drugonavedene odluke.; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. OVLAŠĆENjE DRUGOSTEPENOG ORGANA DA ODLUČUJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA; Drugostepeni organ nije ovlašćen da odlučuje o zahtevu za naknadu troškova za pravno zastupanje u postupku po žalbi kada žalbu uvažava i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. To će učiniti prvostepeni organ u tom postupku.; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. NAČELO OBAVEZNOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU; Načelo obaveznosti u upravnom postupku ne znači samo obavezu nadležnog organa da rešenje kojim je njegov akt poništen izvrši tako što će umesto poništenog akta doneti drugi, već i obavezu da novi upravni akt donese u svemu prema pravnom shvatanju višeg organa i primedbama tog istog organa u pogledu pos…; (Upravni sud (RS))
29.06.2023. PRETPOSTAVKA ZA SPOR PUNE JURISDIKCIJE; Pretpostavka za rešavanje u sporu pune jurisdikcije jeste prethodna ocena suda da upravni akt treba poništiti.; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. PRETPOSTAVKE ZA SPOR PUNE JURISDIKCIJE; Nemogućnost da se zbog procesnih smetnji oceni da li se radi o činjenično nespornom slučaju onemogućava odlučivanje u sporu pune jurisdikcije.; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. SPAJANjE POSTUPAKA U UPRAVNOM SPORU; Jednom tužbom u upravnom sporu može se osporavati samo jedan konačan upravni akt. ; (Upravni sud (RS))

30.06.2023. VRSTA SREDSTAVA NA ŠTEDNjI KOD BANAKA POLOŽENIH U VREME SFRJ; Kliring u međunarodnoj trgovini predstavlja institut uz pomoć kojeg dve države prebijaju svoja međusobna potraživanja na taj način da novac između njih ne prelazi granicu, već samo roba i usluge, pa tako svaka država u nekoj od svojih banaka otvara račun na koji uplaćuje novac za kupljenu robu i usluge …; (Upravni sud (RS))

30.06.2023. DUŽNOST OCENE ŽALBENIH NAVODA; Tuženi organ je dužan da žalbene navode ceni i obrazloži prilikom primene materijalnog prava imajući u vidu da su isti od značaja za pravilnost i odlučivanje tuženog organa. ; (Upravni sud (RS))

22.06.2023. OBAVEZA PLAĆANjA ELEKTRIČNE ENERGIJE; Obaveza tuženog da plati cenu za utrošenu električnu energiju postoji samo ako je tuženi bio korisnik električne energije na mernom mestu za koje se potražuje utuženi iznos.; (Privredni apelacioni sud (RS))

28.06.2023. KARAKTER ODNOSA IZ PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA; Iako se poslovi iz programa mera zdravstvene zaštite životinja ustupaju pravnim licima putem konkursa, a odluku o izboru pravnog lica za obavljanje poslova donosi ministar, odnosi u vezi sa obavljanjem poverenih poslova uređuju se ugovorom iz Zakona o obligacionim odnosima. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

02.06.2023. PRIZNANjE DUGA I ZASTARELOST; Priznanje duga čini dužnik izjavom ili radnjom iz koje se bez sumnje može zaključiti da on time manifestuje svoju volju da prizna dug. Odobravanje novčanih sredstava od strane države na ime pružanja pomoći određenoj opštini u sanaciji šteta nema značaj priznanja duga.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.06.2023. ODGOVORNOST JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA DUGOVE MESNE ZAJEDNICE; Tužena jedinica lokalne samouprave, kao osnivač mesne zajednice, solidarno je odgovorna sa mesnom zajednicom. Ta odgovornost je supsidijarnog solidarnog karaktera.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.06.2023. NESPOSOBNOST ZA RAD IZ ČLANA 195. ZOO; Radna sposobnost je sposobnost pojedinca za obavljanje poslova koji se na tržištu rada mogu valorizovati ili sposobnost organizma da u toku rada održi unutrašnju fiziološku ravnotežu i da po prestanku rada u optimalnom vremenu u potpunosti uspostavi balans narušen osmočasovnim radnim angažovanjem.Nakn…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.06.2023. NAKNADA IMOVINSKE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Uslov za ostvarenje prava na naknadu imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku je pravnosnažno rešenje kojim je utvrđena povreda tog prava.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

16.06.2023. DOPRINOS NASTANKU ŠTETE; Postoji doprinos oštećenog nastanku štete ako je pristao da sedne u vozilo kojim upravlja lice koje je u alkoholisanom stanju i ako nije vezao sigurnosni pojas. ; (Apelacioni sud (RS))

16.06.2023. UGOVOR O POKLONU; Ugovor o poklonu je ugovor kojim poklonodavac daje ili obećava poklonoprimcu besplatno i dobrovoljno neku imovinsku vrednost, a poklonoprimac to prima ili prihvata.; (Apelacioni sud (RS))

19.06.2023. DUŽNOST PAŽNjE KORISNIKA KREDITA I OTEŽANO ISPUNjENjE OBAVEZE; Iako postoji obaveza banke da klijente obaveštava o rizicima zaključenja ugovora, to ne isključuje obavezu korisnika kredita da se u zaključenju ugovora rukovodi dužnom pažnjom iz člana 18. Zakona o obligacionim odnosima. Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti moguć je samo ako te okolnosti otežavaju …; (Apelacioni sud (RS))

19.06.2023. ZASTARELOST REGRESNOG POTRAŽIVANjA GARANTNOG FONDA; Garantni fond nije u ugovornom odnosu ni sa trećim oštećenim licem, ni sa vlasnikom neosiguranog vozila. Oba odnosa tiču se vanugovorne odgovornosti za štetu i pravna priroda potraživanja Garantnog fonda ne menja se u regresnom postupku, zbog čega ono zastareva u rokovima iz člana 376 st. 1. i 2. Zako…; (Apelacioni sud (RS))

21.06.2023. ZASTARELOST PRINUDNE NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANjA U IZVRŠNOM POSTUPKU; Početak zastarelosti prinudne naplate novčanog potraživanja u izvršnom postupku se računa od dana izvršnosti, a ne od dana pravnosnažnosti izvršne isprave.; (Viši sud (RS))

01.06.2023. RASKID UGOVORA ZBOG IZMENjENIH OKOLNOSTI; Protekom roka na koji je ugovor zaključen prestaje važnost ugovora i isti ne proizvodi pravno dejstvo među ugovrnim strankama, te se od tog momenta isti ne može više raskinuti, pa ni zbog izmenjenih okolnosti. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

01.06.2023. SNIŽENjE NAKNADE ZA IZVEDENE RADOVE; Naručilac nema pravo na sniženje naknade za izvedene radove pozivajući se na njihove nedostatke, ako je ivršio prijem radova i nije poslenika obavestio o eventualnim uočenim nedostacima, jer je propuštanjem obaveštenja o nedostacima, na njega prešao rizik slučajne propasti ili oštećenja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.06.2023. UPOTREBLjAVANjE TUĐE STVARI U SVOJU KORIST; Korist od upotrebe tuđe stvari može se ogledati i u izostalom umanjenju imovine. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.06.2023. PODELjENA ODGOVORNOST; Svrha instituta podeljene odgovornosti za štetu je sprečavanje situacije da lice koje je pretrpelo štetu, a svojim je ponašanjem ili propuštanjem uticalo na nastanak štete ili njeno uvećanje, ne ostvari protivpravnu dobit. Teret dokazivanja činjenica kojima se utvrđuje postojanje doprinosa oštećenika je na…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.06.2023. NAKNADA ŠTETE I VOLjA LICA POVEZANIH S NjOM; Sud nije u mogućnosti da suprotno volji učesnika saobraćajne nezgode i ovlašćenih lica koja su u vezi s njima odbije zahtev za isplatu štete zbog nedostatka aktivne legitimacije.; (Privredni apelacioni sud (RS))
23.06.2023. PREINAČENjE VALUTE DOSUĐENOG IZNOSA; Ne postoji smetnja za preinačenje traženog deviznog iznosa u dosuđeni dinarski iznos pošto je reč o novčanim zahtevima odredive prirode.; (Privredni apelacioni sud (RS))
26.06.2023. JEMSTVO KAO BESPLATNO RASPOLAGANjE; Raspolaganjem bez naknade ili uz neznatnu naknadu smatraju se radnje koje je dužnik preduzeo pre pokretanja stečaja i koje su za posledicu imale umanjenje imovine ili oštećenje poverilaca stečajnog dužnika kroz umanjenu vrednost imovine koja će služiti za namirenje njihovih potraživanja, iako na to raspolaganj…; (Privredni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. ŠTETA I POSTOJANjE UZROČNO – POSLEDIČNE VEZE; Uzrok štete je samo onaj događaj čijem redovnom dejstvu odgovara konkretna šteta i koji je prema redovnom toku stvari bio podesan da izazove nastalu posledicu.
; (Privredni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. REOSIGURANjE; Reosiguranje, kao institut prava osiguranja, nije posebno uređen Zakonom o obligacionim odnosima, ali se na njega primenjuju odgovarajuće odredbe tog zakona čija primena nije isključena.
Reosiguranje je ugovor kojim se jedna strana, reosiguravač, obavezuje da drugoj strani, osiguravaču, plati deo iznosa …; (Privredni apelacioni sud (RS))
29.06.2023. ODGOVORNOST ZA DUGOVE SFRJ; Za štetu nastalu u SFRJ u trenutku kada je ona u vreme nezakonitog preduzimanja radnji i nastupanja štetnih posledica bila jedina međunarodno priznata država, a koju štetu je prouzrokovala Jugoslovenska narodna armija kao deo oružanih snaga SFRJ, odgovorna je SFRJ na osnovu odredaba svog zakonodavstva….; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

02.06.2023. FAKTIČKO ZAUZIMANjE PARCELE I ZASTARELOST; Faktičko zauzimanje parcela radi izgradnje ulica predstavlja pravni osnov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu koja ne može biti niža od tržišne, isto kao i da je sproveden postupak eksproprijacije, odnosno izuzimanja zemljišta iz poseda.
Pravo na naknadu za faktički eksproprisane nepokretnosti ne z…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
02.06.2023. DEOBA ZAJEDNIČKE STVARI; Usmeni ugovor o deobi zajedničke nepokretnosti ima pravno dejstvo kao pismeni ugovor, jer se deobom ne prenosi svojina, već se njome samo utvrđuju odnosi među zajedničarima. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
09.06.2023. SUVLASNIŠTVO I STICANjE SVOJINE ODRŽAJEM; Suvlasnik se ne može pozivati na institut održaja kako bi stekao pravo svojine na celoj suvlasničkoj stvari ni u situaciji kada samo on drži i koristi stvar, jer u slučaju susvojine ne mogu biti kumulativno ispunjeni uslovi iz člana 28. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa koji su neophodni da b…; (Apelacioni sud (RS))
12.06.2023. OZNAČENjE STRANAKA KOD ZALOŽNE IZJAVE; Tužbom za utvrđenje ništavosti založne izjave moraju, kao nužni suparničari, biti obuhvaćeni i zalogodavac i zalogoprimac, s obzirom na to da su oba lica učesnici odnosa koji odgovara ugovoru o zalozi. ; (Apelacioni sud (RS))
01.06.2023. PRETPOSTAVKA SAVESNOSTI DRŽALACA; Da bi se radilo o državini podobnoj za sticanje prava svojine putem održaja, potrebno je da držalac preduzima radnje na osnovu kojih se osnovano može zaključiti da je držalac stvari.; (Privredni apelacioni sud (RS))
15.06.2023. OBAVEZA DOSTAVLjANjA IZJAVE OSTALIH HIPOTEKARNIH POVERILACA DA DUŽNIK NIJE IZMIRIO DUG; Ustavnopravno neprihvatljiv je zaključak prema kome je podnosilac zahteva za upis zabeležbe hipotekarne prodaje dužan da dostavi i izjave ostalih hipotekarnih poverilaca da dužnik nije izmirio dug. ; (Ustavni sud (RS))

Porodično pravo

02.06.2023. IZDRŽAVANjE PUNOLETNOG DETETA; Za pravo punoletnog deteta na izdržavanje nije od presudne važnosti da li dete ima formalno status redovnog ili vanrednog učenika, već okolnost da li se školovanje odvija kontinuirano i bez velikih prekida.
Svrha izdržavanja punoletne dece na redovnom školovanju je da se isti posvete stručnom usavršava…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
02.06.2023. ZAJEDNIČKO VRŠENjE RODITELjSKOG PRAVA; Kada zakonodavac predviđa zajedničko vršenje roditeljskog prava, onda ima u vidu sporazum roditelja koji je uslov takvog načina vršenja prava roditelja. Ukoliko sporazuma nema ili on otpadne, onda nije moguće zajedničko vršenje roditeljskog prava.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
09.06.2023. NEOZNAČAVANjE DETETA KAO STRANKE U POSTUPKU ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI; Interesi zaštite prava deteta mogu pretegnuti nad formalizmom u pogledu označavanja stranaka u postupku za zaštitu prava deteta i zaštitu od nasilja u porodici.; (Apelacioni sud (RS))
19.06.2023. MINIMALNA SUMA IZDRŽAVANjA; Minimalna suma izdržavanja je orijentaciono merilo za utvrđivanje ukupnog iznosa za zadovoljenje mesečnih potreba izdržavanog lica, a ne osnovica u odnosu na koju se određuje visina obaveze davaoca izdržavanja. ; (Apelacioni sud (RS))
19.06.2023. DELIMIČNO LIŠENjE RODITELjSKOG PRAVA; Potpunim izostankom interesovanja roditelja za dete i njegove potrebe i neobaveštavanjem drugog roditelja o adresi na kojoj živi, taj roditelj je ispoljio nesavesnost u vršenju roditeljskog prava, jer drugi roditelj ne može da preduzima radnje koje su od interesa za razvoj deteta bez njegove saglasnosti.; (Apelacioni sud (RS))
20.06.2023. PROMENA PREZIMENA DETETA; Promena prezimena deteta moguća je samo u situacijama propisanim odredbama člana 349. Porodičnog zakona.; (Apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

21.06.2023. NENASLEDIVOST OBAVEZA U VEZI SA IZVRŠNIM POSTUPKOM; Ne prelaze na zakonske naslednike obaveze ostavioca koje se odnose na činjenje i koje ne mogu da se pretvore u novčani ekvivalent.; (Viši sud (RS))

Stambeno pravo

09.06.2023. OTKUP STANA U BRAKU; Pravo svojine na stanu stečeno otkupom u toku trajanja braka ulazi u režim zajedničke imovine supružnika pod uslovom da je jedan supružnik stan otkupio kao ugovorni nosilac stanarskog prava.
Stan koji je otkupilo dete nosioca stanarskog prava, a na osnovu saglasnosti nosioca stanarskog prava, ne mo…; (Apelacioni sud (RS))

Trgovinsko pravo

22.06.2023. STEČAJ IZVRŠNOG DUŽNIKA U VEZI SA IZVRŠNIM POSTUPKOM; Nakon otvaranja stečajnog postupka ne može se protiv stečajnog dužnika, odnosno nad njegovom imovinom, odrediti i sprovesti prinudno izvršenje.; (Viši sud (RS))
22.06.2023. PRINUDNA LIKVIDACIJA IZVRŠNOG DUŽNIKA KOJI JE PRIVREDNO DRUŠTVO NE PREDSTAVLjA OSNOV ZA OBUSTAVLjANjE IZVRŠENjA; Prinudna likvidacija izvršnog dužnika koji je privredno društvo ne predstavlja osnov za obustvljanje izvršenja u smislu odredbe člana 129. stav 1. tačka 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.; (Viši sud (RS))
22.06.2023. PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU I POSTUPAK IZVRŠENjA; Nisu ispunjeni uslovi za prelaz obaveze sa privrednog subjekta u lividaciji na stečajnog dužnika koji je pre podnošenja predloga za izvršenje prodat rešenjem privrednog suda u stečajnom postupku, iako je stečajni dužnik kontrolni član privrednog subjekta u likvidaciji.; (Viši sud (RS))
01.06.2023. UKIDANjE ZABRANE IZVRŠENjA; Prilikom ocene osnovanosti zahteva za ukidanje zabrane izvršenja stečajni sudija će se rukovoditi visinom obezbeđenog potraživanja predlagača i da li je predmetna imovina od značaja za reorganizaciju.; (Privredni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. UGOVOR O FRANŠIZINGU; Na osnovu ugovora o franšizingu sarađuju dva ili više privrednih subjekata na taj način što davalac franšizinga, kao vlasnik prava isključive upotrebe firme, žiga, oznake, simbola, proizvoda i usluga, stavlja na raspolaganje primaocu franšizinga pravo njihovog korišćenja uz određenu naknadu. ; (Privredni apelacioni sud (RS))
27.06.2023. TUŽBA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA NAKNADU ŠTETE PROTIV LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA DRUŠTVU; Zakon o privrednim društvima ne uređuje posebno pravo privrednog društva da u svoje ime i za svoj račun podnese tužbu za naknadu štete protiv lica koja imaju dužnost prema društvu.
Odredbama Zakona o privrednim društvima nije propisana objektivna odgovornost lica koja imaju dužnost prema društvu, n…; (Privredni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. NELOJALNA KONKURENCIJA; Uslov za utvrđenje postojanja nelojalne konkurencije u vidu postojanja štete koja se nanosi ili može biti naneta mora biti dokazan čak i onda kada nije moguće dokazati visinu štete. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

26.06.2023. NESAVESNOST POSLOVANjA I ZAŠTITE ZNAKA; Nesavesno poslovanje podrazumevalo bi određeno nesavesno postupanje prema drugim učesnicima u pravnom prometu, dok je zaštita znaka koji koristi za obeležavanje svojih proizvoda isključivo interes tužioca, kako bi na taj način omogućio druge učesnike u prometu da svoje iste ili slične proizvode obeleža…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

05.06.2023. PRAVNI INTERES ZA IZJAVLjIVANjE ŽALBE; Postojanje pravnog interesa za izjavljivanje žalbe u svakom slučaju podrazumeva postojanje mogućnosti da se po izjavljenom pravnom leku donese povoljnija odluka za žalioca od odluke protiv koje je izjavljena žalba.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
26.06.2023. UPOTREBA FAKSIMILA OD STRANE PUNOMOĆNIKA ADVOKATA; Punomoćnik advokat je ovlašćen da se u pravnom saobraćaju umesto svojeručnog potpisa koristi otiskom svog potpisa u formi faksimila.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
29.06.2023. PODACI IZ JAVNIH KNjIGA KAO RAZLOG ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; Podaci iz javnih knjiga ne predstavljaju nove činjenice i nove dokaze sa čijom se sadržinom stranka pre okončanja postupka ne može upoznati i koje u njemu ne može upotrebiti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
16.06.2023. NEODREĐIVANjE PARICIONOG ROKA U IZRECI; Paricioni rok je zapravo materijalnopravni rok kojim se ostavlja dodatni rok tuženom u kojem treba da ispuni zahtev i po pravilu se isti određuje presudom kojom se nalaže ispunjenje činidbe.
Propust suda da odredi paricioni rok u izreci ne utiče na zakonitost i pravilnost presude, jer je on u svakom…; (Apelacioni sud (RS))
19.06.2023. OCENA DOKAZA; Načelo slobodne ocene dokaza karakteriše odsustvo zakonom utvrđenih pravila o izboru dokaza, o rangiranju dokaza prema dokaznoj snazi, o načinu ispitivanja pojedinog dokaza.; (Apelacioni sud (RS))
20.06.2023. PRAVO NA PRAVNU SIGURNOST I PRAVO NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA; Pravo na pravnu sigurnost iz člana 32. stav 1. Ustava i pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava ne znače istovremeno i obaveznost primene pravnih stavova iz ranije donetih sudskih odluka u slučajevima koji mogu biti činjenično i pravno slični. ; (Apelacioni sud (RS))
21.06.2023. VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE – PROPUŠTENO ROČIŠTE ZBOG POSLOVNOG SASTANKA KOJI JE DUŽE TRAJAO; Nije opravdano propuštanje punomoćnika stranke da pristupi na ročište zbog poslovnog sastanka koji je neplanirano duže trajao.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. STVARNA NADLEŽNOST SUDA; Kada je predmet spora poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu usled pokretanja postupka likvidacije, za postupanje po takvom zahtevu stvarno je nadležan privredni sud.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. PRIGOVOR NA OPOMENU ZA TAKSU; Protiv opomene za plaćanje sudske takse nije dozvoljeno izjaviti prigovor.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. OBJEKTIVNO PREINAČENjE TUŽBE; Pre odlučivanja o objektivnom preinačenju tužbe, sud suprotnoj strani mora ostaviti mogućnost da se na isto izjasni. U suprotnom, sud je uskratio pravo tuženom na raspravljanje.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KOD POVLAČENjA TUŽBE; Kada do povlačenja tužbe ne dođe odmah po zaključenju ugovora o reprogramu duga, tužilac je u obavezi da tuženom naknadi troškove postupka.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. MESNA NENADLEŽNOST; Sud se ne može oglasiti mesno nenadležnim bez prigovora stranke, osim u situaciji kada se radi o isključivoj mesnoj nadležnosti.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. PRIVREMENI ZASTUPNIK; Tuženom se ne može postaviti privremeni zastupnik pre nego što oglas o postavljanju privremenog zastupnika bude objavljen.; (Viši sud (RS))
01.06.2023. UVEĆANjE TROŠKOVA POSTUPKA NA IME PDV-A; Sud će priznati punomoćniku stranke koja uspe u sporu iznos na ime poreza na dodatu vrednost za izvršen obračun naknade i troškova samo ukoliko dostavi račun za izvršene advokatske usluge i dokaz da je obveznik PDV-a.; (Privredni apelacioni sud (RS))
21.06.2023. DOSTAVLjANjE DOKAZA PRILIKOM VEŠTAČENjA; Okolnost što je veštak prilikom veštačenja koristio dokumentaciju koju je stranka dostavila prilikom veštačenja ne znači da je veštak ne može koristiti, imajući u vidu da odredbama članova 259 – 275. Zakona o parničnom postupku nije imperativno isključena ova mogućnost.; (Privredni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. TROŠKOVI POSTUPKA NAKON IZMIRENjA OBAVEZE; Kako je tuženi odmah nakon donošenja rešenja o izvršenju izmirio dugovanu obavezu, to svi troškovi koji su nastali naknadno su troškovi koje je skrivio tužilac, te imajući u vidu uspeh stranaka u sporu i njihov doprinos, pravedno i pravično je da svaka od njih snosi svoje troškove postupka.; (Privredni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. DOZVOLjENOST ŽALBE; Žalbu može izjaviti samo stranka u odnosu na koju je odluka doneta. ; (Privredni apelacioni sud (RS))
23.06.2023. JEZIK NA KOME JE PISANI DOKAZ SASTAVLjEN; Sud neće razmatrati dokaz koji nije dostavljen na jeziku koji je u službenoj upotrebi u sudu. ; (Privredni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. PREKID PARNIČNOG POSTUPKA DO OKONČANjA POSTUPKA PRED TUŽILAŠTVOM; Postupak pred tužilaštvom protiv učinioca krivičnog dela krađe ne predstavlja prethodno pitanje u sporu povodom ugovora o osiguranju. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

05.06.2023. IZVRŠNOST PRIVREMENE MERE; Pogreška u određivanju datuma izvršnosti i pravnosnažnosti rešenja o privremenoj meri nije od značaja ukoliko je na ovo rešenje izostala žalba, a postupak je u međuvremenu pravnosnažno okončan. ; (Viši sud (RS))
21.06.2023. SUKOB MESNE NADLEŽNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU; U izvršnom postupku u slučaju konkurencije nadležnosti koja nije isključiva mesna nadležnost se određuje prema izboru izvršnog poverioca od mogućih nadležnosti koje predviđa Zakon o izvršenju i obezbeđenju (čl. 7. i 8). ; (Viši sud (RS))
21.06.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA PROTIVIZVRŠENjE; Predlog za protivizvršenje može biti podnet isključivo od strane izvršnog dužnika i trećeg lica koje je uspelo u parničnom postupku vođenom radi utvrđenja da se u nekom predmetu izvršenja ne može sprovesti izvršenje.; (Viši sud (RS))
21.06.2023. ATRAKCIJA NADLEŽNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU; Ako je predlog za izvršenje podnet protiv više lica, a za njih ne postoji mesna nadležnost istog suda, nadležan je sud koji je mesno nadležan za jednog od izvršnih dužnika.; (Viši sud (RS))
21.06.2023. NEOSNOVAN NALOG ZA ISPRAVKU ILI DOPUNU PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Sud ne može smatrati da je predlog za izvršenje povučen ukoliko izvršni poverilac nije postupio po nalogu suda kojim mu je neosnovano naloženo uređenje predloga.; (Viši sud (RS))
21.06.2023. TROŠKOVI POREZA NA DODATU VREDNOST ZA PREDUZETE RADNjE OD STRANE PUNOMOĆNIKA IZVRŠNOG POVERIOCA IZ REDA ADVOKATA; Troškovi poreza na dodatu vrednost ne predstavljaju nužne i potrebne troškove izvršnog postupka na ime preduzetih radnji od strane punomoćnika advokata koje su uvećene za iznos PDV-a.; (Viši sud (RS))
22.06.2023. PRENOS POTRAŽIVANjA U VEZI SA IZVRŠNIM POSTUPKOM; Izvršni poverilac je u obavezi da u izvršnom postupku priloži dokaz o isplati cene kod Ugovora o ustupanju potraživanja i dokaz da je u javnim knjigama izvršen prenos založnog prava sa ustupioca na prijemnika kao dokaze da je konkretno novčano potraživanje obezbeđeno izvršnom ispravom prešlo na njega.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. PRIVREMENA MERA; Za ocenu osnovanosti predloga za određivanje privremene mere dovoljno je pružiti dokaz da je lice u odnosu na koga se traži određivanje privremene mere upisano u odgovarajući registar kao vlasnik stvari u odnosu na koju se traži zabrana otuđenja i opterećenja, jer određivanjem takve privremene mere ovo li…; (Viši sud (RS))
26.06.2023. REMONSTRATIVNO DEJSTVO ŽALBE U IZVRŠNOM POSTUPKU; Sudija pojedinac postupajući u prvom stepenu može da, primenom odredbe člana 77a Zakona o izvršenju i obezbeđenju, i delimično usvoji žalbu izjavljenu protiv sopstvenog rešenja o izvršenju ukoliko nađe da je ista delimično osnovana, nakon čega spise dostavlja drugostepenom sudu radi odlučivanja o ostatku i…; (Viši sud (RS))
26.06.2023. USLOVI ZA ODREĐIVANjE IZVRŠENjA PRIMENOM ODREDBE ČLANA 368. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU; Nisu ispunjeni uslovi za donošenje rešenja o izvršenju primenom odredbe člana 368. ZPP ukoliko je predlog za izvršenje podnet istog dana kada je nastupila izvršnost izvršne isprave.; (Viši sud (RS))
22.06.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA U ODLUCI O PRIVREMENOJ MERI; Odluka o troškovima postupka donosi se uz odluku o glavnoj stvari, a ne uz odluku o privremenoj meri. ; (Privredni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. PRAVNI INTERES ZA UTVRĐIVANjE NEDOZVOLjENOSTI IZVRŠENjA; Kako pravni interes za tužbu mora postojati i u trenutku odlučivanja o tužbenom zahtevu, obustava izvršnog postupka tokom parničnog postupka utiče na postojanje pravnog interesa izvršnog dužnika za podnošenje tužbe za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Prekršajno pravo

01.06.2023. SNAGA MOTORA KAO OBELEŽJE PREKRŠAJA; Bitno obeležje prekršaja iz člana 331. stav 1. tačka 90b Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je i da snaga motora vozila prelazi 80 kw, a što je podatak koji je upisan u saobraćajnu dozvolu kao javnu ispravu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
01.06.2023. DOSTAVLjANjE PO ČLANU 158. STAV 2. ZAKONA O PREKRŠAJIMA; Dostava sudskih pismena izvršena na prijavljenu adresu prebivališta okrivljenog, koju je potpisao da je primio otac okrivljenog, uredna je u smislu člana 158. stav 2. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
01.06.2023. CELISHODNOST VOĐENjA PREKRŠAJNOG POSTUPKA PREMA MALOLETNIKU; Kada se utvrdi da je maloletnik ne svojom voljom upravljao motornim vozilom, a nema izdatu vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju vozila, već zato što je majka to zahtevala od njega, onda se imajući u vidu i raniji život maloletnika i njegova lična svojstva prekršajni postupak obustavlja na osnovu…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
01.06.2023. POJAM JAVNOG MESTA; Kada okrivljeni udari oštećenog na obali reke, na keju, u blizini kafića, takvo mesto jeste javno mesto u smislu člana 3. stav 1. tačka 2. Zakona o javnom redu i miru.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
01.06.2023. IZRICANjE BLAŽE KAZNE; Primena člana 43. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima je osnovana kada se i na taj način pozitivno utiče na okrivljenu da ubuduće ne čini iste ili istovrsne prekršaje.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
01.06.2023. ZASTARELOST VOĐENjA POSTUPKA ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 81. ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI; Na prekršaj iz člana 81. stav 3. u vezi stava 1. tačka 9. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti primenjuje se opšti rok zastarelosti od jedne odnosno dve godine od dana kada je prekršaj učinjen. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
02.06.2023. PREKRŠAJ NEPRIJAVLjIVANjA ROBE KOJA SE UNOSI U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE; Kada je vrednost robe koja se unosi u carinsko područje Republike Srbije, do 100 evra, nema obaveze njenog prijavljivanja carinskom organu, zbog čega u tom slučaju nema prekršaja iz člana 292. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
02.06.2023. ANGAŽOVANjE DVA BRANIOCA I ROK ZA ŽALBU ; Kada okrivljeni ima dva branioca dovoljno je da presuda bude dostavljena samo jednom od njih i u tom slučaju rok za žalbu na presudu teče od dana kada je branilac primio sudsku odluku. U konkretnoj pravnoj stvari okrivljeni nije propustio rok za žalbu jer ju je u njegovu korist podneo ovlašćeni advokat….; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
02.06.2023. ODLUKA SUDA O UBLAŽAVANjU KAZNE; Razlozi za ublažavanje kazne mogu biti okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, lične i porodične prilike okrivljenog i nepostojanje težih posledica prekršaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
02.06.2023. ORGANIZOVANjE I SPROVOĐENjE VOZAČKOG ISPITA NA PROPISANI NAČIN; Pravno lice koje obavlja obuku kandidata za vozače motornih vozila, nije vozački ispit organizovalo i sprovelo na propisan način jer je prihvatilo prijavu kandidata za vozača motornih vozila „B“ kategorije i stavilo prijavu kandidata na spisak za dodatni praktični ispit koji je i održan, iako kandi…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
02.06.2023. NEPROPISNO PRETICANjE; Kada okrivljeni pretekne putničko vozilo koje se kreće ispred njega tako da vozilom pređe preko uzdužne pune linije na kolovozu na suprotnu traku, čini prekršaja iz člana 331. stav 1. tačka 10. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
21.06.2023. SAOBRAĆAJ NA PUTU; Kada okrivljena upravlja putničkim vozilom krećući se unazad od pravca kolovoza ulice ka kući, pri čemu se prethodno ne uveri da tu radnju može izvršiti na bezbedan i propisan način, zbog čega se kukom za vuču – koja je na zadnjem delu vozila, naslanja na zid kuće i oštećuje ga, upravljala je vozilom u …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. UČESTVOVANjE U TUČI I VRŠENjE NASILjA NAD DRUGIM; Budući da je tuča uzajamno vršenje nasilja između dva ili više lica, onda je okrivljeni nepravilno osuđen za prekršaj iz člana 9. stav 2. Zakona o javnom redu i miru, jer je udario MM nogom u predelu noge.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. UMIŠLjAJ KOD PREKRŠAJA IZ ČLANA 8. STAV 1. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU; Okrivljeni postupa umišljajno kada prekršaj iz člana 8. stav 1. Zakona o javnom redu i miru učinio svestan svojih radnji i izgovorenih reči – da preduzetim radnjama i izgovorenim rečima može doći do zabranjene posledice u vidu narušavanja javnog reda i mira, na šta i pristaje.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. POSTAVLjANjE SAOBRAĆAJNOG ZNAKA; Saobraćajni znak „obavezno zaustavljanje“ može se postaviti i u neposrednoj blizini raskrsnice, ukoliko je postavljen na preglednom mestu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. UREDNO URUČENjE POZIVA I POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Kada dostavljanje sudskog poziva okrivljenom nije bilo uredno, a presuda je doneta bez njegovog saslušanja, povređeno mu je pravo na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. TROŠKOVI ANGAŽOVANjA BRANIOCA; Neobrazloženi podnesak je onaj koji ne sadrži činjenične navode, i u užem smislu se ne odnosi na pružanje odbrane okrivljenima i iznošenje činjenica.
Za sastav zahteva za naknadu troškova, u slučaju kada zastupa dve stranke, braniocu se naknada ne uvećava za po 50 % za drugu i svaku narednu stranku….; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. U TROŠKOVE PREKRŠAJNOG POSTUPKA NE SPADA ZATEZNA KAMATA; Traženje da se dosude troškovi prekršajnog postupka sa uvećanjem za zakonsku zateznu kamatu, nije nesnovano jer je odredbom člana 140. Zakona o prekršajima propisano šta su troškovi prekršajnog postupka, a sud priznaje samo nužne troškove u koje ne spada zatezna kamata.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
29.06.2023. PREKIDANjE ZASTARELOSTI; Prekršajni sud je u konkretnom slučaju, preduzimanjem procesne radnje u vidu donošenja naredbe o uređenju zahteva u vreme kada još nije bila nastupila zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje opisane u zahtevu, prekinuo zastarelost pošto je tu procesnu radnju preduzeo radi v…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
29.06.2023. IZDVAJANjE SLUŽBENIH BELEŠKI IZ SPISA; Iz spisa sudskog predmeta se neće izdvojiti službene beleške policijske uprave o obaveštenjima primljenim od građana, kada su ovlašćena službena lica te policijske uprave postupala u skladu sa odredbama članova 286. i 288. Zakonika o krivičnom postupku.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
29.06.2023. ČINjENIČNI OPIS PREKRŠAJA IZ ČLANA 333. STAV 1. TAČKA 15. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kada je okrivljeni oglašen odgovornim da je kritičnom prilikom kao vozač putničkog motornog vozila registarske oznake upravljao u naselju brzinom od 63 km/č koja je za više od 10 km/č do 20 km/č veća od dozvoljene na putu u naselju gde vozač ne sme da se vozilom kreće brzinom većom od 50 km/č, izrek…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pitanja i odgovori sudova

01.06.2023. UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANjA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ČL. 62. I 63.; Pitanje:
Tuženi je bio u zakupu poslovnog prostora po osnovu ugovora o zakupu sa trećim licem, s tim što ugovor o snabdevanju električnom energijom između tužioca i tuženog nikada nije zaključen. Istekom ugovora o zakupu tužilac je nastavio da fakturiše uslugu tuženom iako je tuženi faktički napustio …; (Privredni apelacioni sud (RS))

Sudska praksa – maj 2023.

Ustavni sudovi

03.05.2023. RAČUNANjE STAŽA OSIGURANjA; Ustavnopravno su neprihvatljivi razlozi kojima licu koje je jednu polovinu punog radnog vremena radilo kao zaposleni kod poslodavca, a drugu polovinu punog radnog vremena u privrednom društvu čiji je osnivač, ovo drugo radno vreme nije uračunato u vreme koje se računa u staž osiguranja, jer nije od zn…; (Ustavni sud (RS))

03.05.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU; Postoji materijalni interes da se staž osiguranja utvrdi u dužem trajanju, jer je to od uticaja na visinu prava na starosnu penziju. Povreda prava na suđenje u razumnom roku postoji kada je suđenje u jednom stepenu trajalo preterano dugo. ; (Ustavni sud (RS))

03.05.2023. VISINA IZDRŽAVANjA DETETA; Okolnost da li postoji obaveza dužnika da izdržava drugo lice (dete) utiče na mogućnosti dužnika, a ne na potrebe poverioca izdržavanja.; (Ustavni sud (RS))

03.05.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U HITNIM POSTUPCIMA; Potrebna je naročita marljivost nadležnih vlasti u svim predmetima koji se tiču ličnog statusa i svojstva, a naročito u državama u kojima domaći zakon propisuje da određeni sudski postupci imaju hitan karakter. ; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. ODREĐIVANjE VRSTE EKSPROPRISANOG ZEMLjIŠTA; Suštinska materijalna pretpostavka za ostvarivanje naknade za eksproprisano zemljište koja ne može biti niža od tržišne jeste tretiranje tog zemljišta u skladu sa njegovim stvarnim statusom od strane nadležnih organa, jer od toga zavisi i visina naknade za eksproprisano zemljište.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. NEPOSREDNA PRIMENA POTVRĐENIH MEĐUNARODNIH UGOVORA; Redovni sudovi su dužni da u postupcima koje vode primenjuju i tumače odredbe merodavnog prava u skladu sa odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. PRAVO NA DOM I IZVRŠENjE NA NEPOKRETNOSTI KOJA PREDSTAVLjA DOM; Pravo na dom je ograničeno ako se nepokretnost koja predstavlja dom prodaje u izvršnom postupku. Legitiman cilj u ograničenju prava na dom može biti zaštita prava na imovinu lica koje je nepokretnost koja predstavlja dom kupilo kao učesnik na javnoj licitaciji i uknjižilo je na svoje ime. Sprovođenje …; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. OBRAZLOŽENOST SUDSKE ODLUKE; Neizjašnjavanje drugostepenog suda o navodima iz prigovora protiv zaključka o obustavi izvršenja koji se tiču primene odredaba Zakona o privrednim društvima o prekidu i nastavku izvršnog postupka koji se vodi protiv lica koje je brisano iz registra nakon postupka prinudne likvidacije, a koji su bili jed…; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. PERIOD ZA KOJI SE OCENjUJE POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Vanparnični postupak radi polaganja novca u sudski depozit po svojoj prirodi predstavlja jedinstvenu celinu, pa se radi utvrđivanja opravdanosti dužine trajanja postupka mora uzeti u obzir i stanje predmeta na dan 8. novembra 2006. godine, kada je stupio na snagu Ustav Republike Srbije.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. OBRAZLOŽENOST SUDSKE ODLUKE; Neizjašnjavanje drugostepenog suda o navodima iz prigovora protiv zaključka o obustavi postupka koji se odnose na dostavljanje isprave podobne za upis prava svojine na nepokretnostima predstavlja povredu prava na obrazloženu sudsku odluku. ; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. PRAVNO DEJSTVO ZAHTEVA ZA OTKLANjANjE NEPRAVILNOSTI; Zahtev za otklanjanje nepravilnosti iz člana 74. Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2011. godine, kao specifično pravno sredstvo u izvršnom postupku, postao je univerzalni supstitut žalbe, pa je pravno stanovište prema kome se taj zahtev ne odnosi na radnje preduzete od strane izvršnog sudije proizvoljno…; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. POVREDA PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO; Pravo na pravno sredstvo ne garantuje i uspeh u postupku po pravnom leku pred nadležnim organom više instance ako za to nije bilo zakonskog osnova.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. OSNOV ZA IZJAVLjIVANjE USTAVNE ŽALBE; Odredbe Ustava kojima se neposredno ne jemče ljudska prava i slobode ne mogu biti osnov za izjavljivanje ustavne žalbe.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Država se smatra odgovornom zbog česte promene sudskih veća, što dovodi do odugovlačenja postupka usled potrebe da se novi sudija upozna sa predmetom. ; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. OKONČANjE IZVRŠNOG POSTUPKA ARHIVIRANjEM I IZLUČENjEM PREDMETA; Činjenica da je spis predmeta arhiviran i izlučen, sama po sebi, ne znači da je izvršni postupak okončan u skladu sa zakonom, odnosno da je podnosilac namirio potraživanje.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. KARAKTER PRAVNIH SREDSTAVA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Pravna sredstva iz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku su preventivno-kompenzatornog karaktera, jer s jedne strane zakon predviđa mogućnost ubrzavanja i okončanja predmetnog postupka izjavljivanjem prigovora, a s druge strane zakon propisuje i mogućnost isplate novčanog obeštećenja za neimov…; (Ustavni sud (RS))

08.05.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU ZBOG REŠAVANjA PRETHODNOG PITANjA U DRUGOM POSTUPKU; Postojaće povreda prava na suđenje u razumnom roku ukoliko je do dugog trajanja postupka došlo zbog odluke o njegovom prekidu kako bi se sačekao ishod drugog postupka u kome je bilo neopravdanog odugovlačenja i kašnjenja koje se može pripisati nacionalnim sudovima i organima.; (Ustavni sud (RS))

08.05.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE USTAVNE ŽALBE; Fizičko lice koje je u postupku koji je prethodio postupku pred Ustavnim sudom imalo svojstvo preduzetnika pa ga zatim u tom postupku izgubilo aktivno je legitimisano za podnošenje ustavne žalbe.; (Ustavni sud (RS))

11.05.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU KOJI SPROVODI IZVRŠITELj; Odbijanjem  prigovora radi ubrzavanja izvršnog postupka, uz obrazloženje da je doneto rešenje o obustavi postupka sa nalogom da se spisi predmeta dostave javnom izvršitelju je podnositelju povređeno pravo na pravično suđenje.; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

05.05.2023. KONVERTIBILNO ORUŽJE; Za postojanje krivičnog dela iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ-a je dovoljno da se pištolj s obzirom na konstrukciju i materijal od kojeg je napravljen može prepraviti – konvertovati u vatreno oružje tako da ispaljuje bojevu municiju, nezavisno od toga da li je on i bio prepravljen u vreme kada ga …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.05.2023. KRIVIČNO DELO UCENA U POKUŠAJU; Kada je okrivljeni upućivao pretnje oštećenima da će protiv njih otkriti nešto što bi škodilo njihovoj časti i ugledu, a u cilju da ih prinudi da mu vrate nepostojeći dug na štetu svoje imovine, što oštećeni nisu učinili, u njegovim radnjama se tiču sva subjektivna i objektivna obeležja krivičnog dela ucen…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.05.2023. PROIZVODNjA ILI UZGAJANjE MARIHUANE; Uzgajanje stabljika marihuane, a zatim i ubiranje plodova i njihovo sušenje, predstavlja proizvodnju opojne droge u smislu člana 246. stav 1. KZ-a, a ne uzgajanje u smislu stava 2. istog člana.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.05.2023. POKUŠAJ UBISTVA I LAKA TELESNA POVREDA; U radnjama okrivljenog stiču se sva kako objektivna tako i subjektivna obeležja krivičnog dela ubistvo u pokušaju, kada je oštećenom nožem zadao ubodnu ranu u vitalni deo tela – prednju desnu stranu grudnog koša, bez obzira na to što ubodna rana koju je oštećenom zadao predstavlja laku telesnu povredu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. ORGANIZOVANA KRIMINALANA GRUPA KAO KVALIFIKATORNA OKOLNOST KOD KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLjEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENjE LjUDI; Kvalifikatorna okolnost – da je delo učinjeno od strane organizovane kriminalne grupe – ne podrazumeva da svi članovi te grupe istovremeno vrše krivično delo, već predstavlja kumulaciju njihovih kriminalnih volja da učine neko krivično delo, gde svaki član kriminalne organizacije ima unapred određen kri…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. NEPROPISNO NOŠENjE ORUŽJA KAO OPŠTE OPASNA RADNjA; Nošenje vatrenog oružja koje je bilo napunjeno, sa patronom u cevi i otkočeno, predstavlja opšte opasnu radnju u smislu člana 278. stav 4. u vezi stava 1. KZ-a kada je takvo nepropisno nošenje u svom uzročno-posledičnom sledu dovelo do teže posledice – smrti oštećenog.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. NAREDBA O LEGALIZACIJI ORUŽJA I KRIVIČNO DELO NEDOZVOLjENA PROIZVODNjA, DRŽANjE, NOŠENjE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA; Smisao naredbe o legalizaciji oružja jeste da se za period njenog važenja trajno isključi krivično gonjenje lica koja neovlašćeno drže i nose oružje i municiju, kako bi im se omogućilo da legalnim putem predaju takvo oružje nadležnim državnim organima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. NEPOSTOJANjE PRIVIDNOG IDEALNOG STICAJA IZMEĐU KRIVIČNIH DELA LAKE TELESNE POVREDE I UGROŽAVANjA SIGURNOSTI; Kada je radnja izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti preduzeta naknadno, nakon što je radnja izvršenja krivičnog dela lake telesne povrede završena, tada se ne radi o jedinstvenoj radnji izvršenja i prividnom idealnom sticaju, već je reč o dva krivična dela koja su samostalna jedno u odnosu na dr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. POSLEDICA KRIVIČNOG DELA PREVARA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Posledica krivičnog dela iz člana 223. KZ-a nije pribavljanje protivpravne imovinske koristi sebi ili drugom, već se sastoji u činjenju ili nečinjenju lica dovedenog u zabludu na štetu imovine subjekta privrednog poslovanja za koje ili u kojem radi ili drugog pravnog lica.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.05.2023. PREVARA KAO TRAJNO KRIVIČNO DELO; Kada je okrivljeni radnje dovođenja i održavanja u zabludi preduzimao u jednom dužem vremenskom periodu, tada se radi o jednom kontinuiranom stanju u kojem se nalazio pasivni subjekt usled radnji okrivljenog, te je stoga reč o trajnom krivičnom delu na koje se primenjuje zakon koji je važio u vreme preduzim…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.05.2023. CELOVITOST U PRIMENI BLAŽEG ZAKONA; Prilikom primene blažeg zakona, primenjuju se odredbe i opšteg i posebnog dela  u okviru istog vremenskog važenja zakona, te nije moguće kombinovanje zakonskih odredbi iz više različitih zakona, koji su važili u različitim periodima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

16.05.2023. SPAJANjE KAZNI IZREČENIH PO RAZLIČITIM KRIVIČNIM ZAKONIMA; Kada se vrši spajanje kazni koje su okrivljenom izrečene po različitim krivičnim zakonima, u postupku izricanja jedinstvene kazne primenjuje se zakon koji je važio u vreme podnošenja zahteva za pokretanje tog postupka, a ako nakon podnošenja zahteva pa do odlučivanja suda dođe do izmene krivičnog zakona, pr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

16.05.2023. NEPOSTOJANjE ELEMENATA KRIVIČNOG DELA NASILjE U PORODICI; Kada se okrivljeni tereti za krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ-a izvršeno prema roditeljima vanbračnog partnera, koji se u smislu člana 112. stav 28. KZ-a ne smatraju članovima porodice, tada se u radnjama okrivljenog ne stiču elementi ovog krivičnog dela, pa se optužni predlog pr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

16.05.2023. NEPOSTOJANjE ELEMENATA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO OBJAVLjIVANjE I PRIKAZIVANjE TUĐEG SPISA, PORTRETA I SNIMKA; Radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 145. stav 1. KZ-a jeste, između ostalog, objavljivanje fotografije bez pristanka lica koje je prikazano, ali nije svako objavljivanje ovo krivično delo, pa ako je okrivljenom stavljeno na teret da je bez saglasnosti oštećenog na društvenoj mreži objavio njegovu fotogr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

16.05.2023. NAPAD NA SLUŽBENO LICE I OMETANjE SLUŽBENOG LICA; Radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru sastoji u ometanju ovlašćenog službenog lica u smislu otežavanja sprovođenja službene radnje i to bilo njenog otpočinjanja ili blagovremenog, efikasnog i zakonitog sprovođenja i okončanja, dok se radnja izvršenja krivičnog dela iz č…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.05.2023. MERA BEZBEDENOSTI ODUZIMANjE PREDMETA PREMA MALOLETNIKU; I kada se postupak protiv maloletnika obustavi usled necelishodnosti daljeg vođenja krivičnog postupka, od maloletnika će se u skladu sa članom 535. ZKP trajno oduzeti predmeti ako je to neophodno radi zaštite interesa opšte bezbednosti ili razloga morala.; (Apelacioni sud (RS))

12.05.2023. UKLjUČIVANjE ALARMA KAO OKOLNOST ZBOG KOJE KRAĐA NIJE DOVRŠENA; Kada nastupe objektivne okolnosti usled kojih je okrivljeni napustio lice mesta, jer se uplašio, on nije dobrovoljno odustao od izvršenja krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

12.05.2023. KRIVIČNOPRAVNI TRETMAN NEPLAĆENOG POREZA; Usled toga što su imovine pravnog lica odvojene od imovine osnivača, kao i zbog toga što i organi uprave naknadno mogu da utvrde i naplate porez, neplaćeni porez od strane poreskog obveznika privrednog subjekta se ne smatra imovinom pribavljenom krivičnim delom.; (Apelacioni sud (RS))

12.05.2023. UTAJA POREZA ZAKLjUČENjEM PREDUGOVORA ZA PROMET NEKRETNINA; Isplata novca za promet nekretnine po osnovu predugovora učinjena je upravo u cilju izbegavanja plaćanja poreza.; (Apelacioni sud (RS))

16.05.2023. NAMERA OKRIVLjENOG DA ODUZME SAV ZATEČEN NOVAC; Namera okrivljenog upravljena na pribavljanje protivpravne imovinske koristi utvrđuje se iz odbrane okrivljenog, jer isti navodi da nije znao koja količina novca se nalazi u kasi, pa je stoga i po oceni ovoga suda njegova namera bila da dođe do celokupnog iznosa koji se u kasi zatekne.; (Apelacioni sud (RS))

12.05.2023. UMIŠLjAJ OKRIVLjENOG UPEREN KA TEŽEM REMEĆENjU JAVNOG REDA I MIRA; Da bi postojalo krivično delo iz člana 344. KZ, a ne istorodni prekršaj, umišljaj okrivljenog mora da bude upravljen u pravcu težeg remećenja javnog reda i mira.; (Viši sud (RS))

12.05.2023. IZOSTANAK NAMERE OMALOVAŽAVANjA IZ OPISA KRIVIČNOG DELA UVREDA; Izostanak namere omalovažavanja u opisu krivičnog dela iz čl. 170. KZ-a ne predstavlja zakonski osnov za odbačaj privatne tužbe u smislu čl. 501. ZKP-a.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

05.05.2023. IZJAVA OKRIVLjENOG O IZBORU BRANIOCA; Izričita izjava okrivljenog – da se oseća psihofizički spremnim da u prisustvu branioca po službenoj dužnosti iznese svoju odbranu – i sačinjavanje zapisnika o obavljenoj radnji saslušanja, koji je okrivljeni pročitao i potpisao bez primedbi, predstavlja prihvatanje postavljenog branioca u toj fazi postupka k…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.05.2023. ISPRAVA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Kako isprava predstavlja svaki predmet koji je podoban ili određen da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose, to formalni nedostaci u pogledu nepostojanja pečata ili delovodnog broja ustanove ne čine izveštaj zdravstvene ustanove nezakonitim dokazom, već se verodostojnost takv…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.05.2023. POSEBNO REŠENjE O VISINI TROŠKOVA POSTUPKA; Posebnim rešenjem o visini troškova iz člana 262. stav 2. ZKP sud ne može da menja pravnosnažnu presudu kojom je odlučeno o troškovima krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava suda, već treba da utvrdi visinu troškova za procesne radnje branioca okrivljenog na čiju naknadu okrivljeni i…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.05.2023. IZUZEĆE SUDIJE I BITNA POVREDA POSTUPKA; Samo povreda imperativnih odredbi o obaveznom izuzeću sudije ili sudije porotnika iz člana 37. stav 1. tač. 1. do 4. ZKP, predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 4. ZKP.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.05.2023. ODBIJANjE PREDLOGA ZA ZAMENU MERE BEZBEDNOSTI I PRAVO OKRIVLjENOG NA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA; Postupak za izricanje mere bezbednosti predstavlja krivični postupak u smislu člana 261. stav 1. ZKP, a odbijanje predloga za zamenu mere bezbednosti se izjednačava sa obustavom krivičnog postupka ili odbijanjem optužbe iz člana 265. stav 1. ZKP, te stoga okrivljeni ima pravo na naknadu troškova – nagrad…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.05.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O ŽALBI NA POSEBNO REŠENjE O VISINI TROŠKOVA; Sudija koji je kao član veća učestvovao u donošenju meritorne odluke, a kojom se u skladu sa članom 262. stav 1. ZKP odlučuje i o tome ko snosi troškove postupka, ne može odlučivati o žalbi na posebno rešenje o visini troškova koje je doneo predsednik istog veća. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.05.2023. ZAPISNICI OVLAŠĆENIH RADNIKA JAVNOG PREDUZEĆA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Zapisnici koje su prilikom kontrole priključka i mernog mesta sačinili ovlašćeni radnici javnog preduzeća za elektrodistribuciju predstavljaju ispravu koju je u propisanom obliku izdalo lice u vršenju javnog ovlašćenja koje mu je povereno zakonom, te se na ovim dokazima može zasnivati sudska odluka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. POSEBNE DOKAZNE RADNjE I ROK ZA POKRETANjE POSTUPKA; Momenat kada se javni tužilac upoznao sa materijalom prikupljenim korišćenjem posebnih dokaznih radnji, a od kog teče rok za pokretanje krivičnog postupka, jeste momenat kada mu je sudija za prethodni postupak u skladu sa članom 170. stav 2. ZKP dostavio snimak komunikacije pribavljen takvom dokaznom rad…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. MOGUĆNOST KORIŠĆENjA MATERIJALA KOJI JE PRIKUPLjEN SLUČAJNIM NALAZOM; Mogućnost korišćenja materijala koji je prikupljen „slučajnim nalazom“ vezuje se za krivično delo, a ne za činjenicu da li je protiv lica u odnosu na koga je bila određena posebna dokazna radnja vođen krivični postupak.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. VIDEO ZAPIS SIGURNOSNIH KAMERA I POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA; Kada je policija u cilju ispunjenja dužnosti iz člana 286. stav 1. ZKP uputila dopis pravnom licu po kom je ono postupilo i policiji dostavilo video zapise sigurnosnih kamera, tada video zapisi nisu oduzeti od tog lica, pa samim tim ne postoji potreba za izdavanjem potvrde o privremeno oduzetim predmeti…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. ISKAZ SAOKRIVLjENOG KOJI JE ZAKLjUČIO SPORAZUM O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA; Kada je zbog događaja u kome su učestvovala oba okrivljena, protiv njih započet jedinstveni postupak preduzimanjem dokaznih radnji pred javnim tužiocem, nakon čega je tek usledio postupak zaključenja sporazuma sa jednim od njih, tada se radi o saokrivljenima u odnosu na koje je postupak razdvojen, pa se isk…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. TROŠKOVI ZAKONSKOG ZASTUPNIKA MALOLETNOG OŠTEĆENOG; Troškovi zakonskog zastupnika maloletnog oštećenog na ime zastupanja od strane punomoćnika spadaju u troškove krivičnog postupka, te se okrivljeni može obavezati da te troškove naknadi zakonskom zastupniku maloletnog oštećenog. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. PREKORAČENjE OPTUŽBE U POGLEDU VREMENA IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA; Sud je prekoračio optužbu i učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 9. ZKP, kada je sam, mimo zahteva i predloga privatnog tužioca, u izreci presude izmenio vreme izvršenja krivičnog dela.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.05.2023. SASLUŠANjE OKRIVLjENOG KAO NEZAKONIT DOKAZ; Kada prilikom saslušanja okrivljenog pred ovlašćenim policijskim službenicima u zapisnik nije uneto izričito izjašnjenje okrivljenog o tome da li će uzeti branioca po svom izboru, uz upozorenje da će mu ako ne izabere branioca u slučaju obavezne odbrane, biti postavljen branilac po službenoj dužnosti, takv…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.05.2023. SASLUŠANjE MALOLETNIKA OD STRANE POLICIJE; Policija nije ovlašćena da maloletnika saslušava u svojstvu osumnjičenog lica, niti maloletnik može imati to svojstvo u krivičnom postupku.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.05.2023. TROŠKOVI ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KADA NISU POSTOJALI RAZLOZI ZA OBAVEZNU ODBRANU; Kada je organ postupka okrivljenom postavio branioca po službenoj dužnosti, iako s obzirom na zaprećenu kaznu za krivično delo koje mu je bilo stavljeno na teret nisu postojali razlozi za obaveznu odbranu, okrivljeni se ne može obavezati da snosi troškove svoje odbrane.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.05.2023. IZMENA KRIVIČNOG ZAKONA I STVARNA NADLEŽNOST; Nadležnost suda utvrđuje se prema zaprećenoj kazni propisanoj krivičnim zakonom u vreme ispitivanja stvarne nadležnosti, nezavisno od toga koji će krivični zakon biti primenjen na učinioca krivičnog dela. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.05.2023. ISPITIVANjE SVEDOKA BEZ PRISUSTVA BRANIOCA I ZAKONITOST DOKAZA; Kada branilac nije bio pozvan da prisustvuje ispitivanju svedoka pred tužilaštvom, a taj svedok je potom ispitan i na glavnom pretresu, kojom prilikom je u celosti ponovio svoj raniji iskaz i odgovarao na pitanja branioca i javnog tužioca, tada se presuda ne zasniva na nezakonitom dokazu, budući da je…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

16.05.2023. NEDOSTACI U ZAPISNIKU O PRETRESANjU I ZAKONITOST DOKAZA; Nedostatak u zapisniku o pretresanju – obrazloženja o razlozima pretresanja noću – ne čini ovaj dokaz a priori nezakonitim u sadržinskom smislu, već je reč o povredi relativnog karaktera, pa je sud ovlašćen da u toku postupka ceni da li je povreda odredbe člana 157. stav 4. ZKP takvog značaja da taj do…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

16.05.2023. PREPOZNAVANjE LICA OD STRANE SVEDOKA; Kada je svedok prilikom davanja svog iskaza pred javnim tužiocem opisao određeno lice u pogledu njegovih fizičkih osobina, pa je nakon toga izvršeno prepoznavanje lica sa fotografija od strane svedoka, takvo prepoznavanje je obavljeno u svemu u skladu sa odredbama ZKP i zapisnik o prepoznavanju je dokaz n…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.05.2023. ODUZIMANjE IMOVINE – NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANjE O MOLBI INOSTRANOG ORGANA; Za odlučivanje o molbi inostranog organa za zabranu raspolaganja ili za privremeno, odnosno trajno oduzimanje imovine, funkcionalno je nadležno veće iz člana 21. stav 4. ZKP, a ne sudija za prethodni postupak. ; (Apelacioni sud (RS))

03.05.2023. ODUZIMANjE IMOVINE – MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ; Za pružanje međunarodne pravne pomoći na osnovu Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, neophodno je ispunjenje dva uslova – da je krivično delo za koje se okrivljeni tereti krivično delo po zakonu Republike Srbije, a zatim i da se na to krivično delo, u skladu sa članom 2. Zakona o odu…; (Apelacioni sud (RS))

08.05.2023. TERET DOKAZIVANjA U POSTUPKU REHABILITACIJE; Predlagač snosi teret dokazivanja činjenica koje su bitne za ostvarivanje prava na rehabilitaciju, pošto on tvrdi da su presude protiv rehabilitanta donete iz  političkih i ideoloških razloga. ; (Apelacioni sud (RS))

12.05.2023. OCENA KONTRADIKTORNIH DOKAZA OD STRANE SUDA U FAZI POTVRĐIVANjA OPTUŽNICE; Prilikom potvrđivanja optužnice sud se mora zadržati na utvrđivanju osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo, dok se mora uzdržati od ocene kontradiktornih dokaza.; (Apelacioni sud (RS))

12.05.2023. ZAKONITOST DOKAZNE RADNjE PREPOZNAVANjE LICA; Kada svedok na prepoznavanju, pre radnje prepoznavanja ne opiše okrivljenog takva dokazna radnja je nezakonita. ; (Apelacioni sud (RS))

12.05.2023. ODBAČAJ NEUREDNE ŽALBE OD STRANE SUDIJE ZA PRETHODNI POSTUPAK; Neuredna je žalba na rešenje o zadržavanju ukoliko se uz nju ne dostavi i  rešenje o zadržavanju.; (Viši sud (RS))

16.05.2023. ODREĐIVANjE PRITVORA OSOBI KOJOJ JE KRETANjE OTEŽANO; Iako je okrivljenom odstranjen deo mišića iz noge i ne može da se kreće, sud procenjuje da je pritvor jedina adekvatna mera za sprečavanje okrivljenog da ne ponovi krivično delo krađu.; (Viši sud (RS))

16.05.2023. OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU DA SE OKRIVLjENI KRIJE; Opravdano je sud okrivljenom odredio pritvor zbog skrivanja, jer isti ima prijavljeno prebivalište u Kosovskoj Mitrovici, a sam je rekao da živi negde neprijavljeno na teritoriji Beograda, ali da ne zna adresu.; (Viši sud (RS))

16.05.2023. SKUP OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU NA OPASNOST OD PONAVLjANjA DELA; Uprkos tome što je okrivljeni ranije osuđivan za neistovrsna krivična dela,  iz činjenice da je prema supruzi i ranije ispoljavao nasilje i da mu je frustracioni prag snižen, proizilazi da postoje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

23.05.2023. PRAVO POLITIČKIH STRANAKA NA KORIŠĆENjE IMOVINE SKJ, SSRNJ I SSOJ; Odredbe člana 13. stav 1. Zakona o finansiranju političkih stranaka iz 2000. godine ne mogu se primeniti na imovinu koja nikada nije bila na upravljanju, korišćenju i raspolaganju Saveza komunista Jugoslavije.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.05.2023. DISKRIMINACIJA PRIPADNIKA MUP-A PO OSNOVU ISPLATE NOVČANE POMOĆI VOJNIM REZERVISTIMA; Pripadnici policije primaju naknadu plate i druga primanja po osnovu radnog odnosa, pa se njihov položaj ne može poistovetiti sa vojnim rezervistima koji su imali pravo na isplatu ratnih dnevnica po osnovu sporazuma od 11. 1. 2008 godine i zaključka od 17. 1. 2008. godine, jer su učestvovali u oružanim…; (Apelacioni sud (RS))

05.05.2023. TAČNOST OBAVEŠTENjA ORGANA VLASTI DA NE POSEDUJE TRAŽENE INFORMACIJE; Sumnjom u tačnost obaveštenja organa vlasti da ne poseduje tražene informacije ne dovodi se u sumnju zakonitost osporenog rešenja o obustavljanju izvršenja nakon što je izvršenik obavestio Poverenika da ne raspolaže traženim podacima, već samo može biti od uticaja na pitanje prekršajne odgovornosti davaoca …; (Upravni sud (RS))

23.05.2023. SASTAVNI DELOVI REŠENjA U UPRAVNOM POSTUPKU; Navod u dispozitivu rešenja o umanjenju prenetih iznosa javnim preduzećima na ime „raznih troškova“ čini dispozitiv neodređenim. Pozivanje tuženog organa u osporenom rešenju na činjenično stanje koje je utvrđeno u zapisniku o vanrednoj kontroli je pogrešno, jer utvrđeno činjenično stanje treba da bude sadrž…; (Upravni sud (RS))

23.05.2023. MERODAVNI ZAKON ZA POSEBNE SLUČAJEVE UKLANjANjA I MENjANjA REŠENjA U POSTUPCIMA POKRENUTIM NAKON 1. 6. 2017. GODINE; Postupci u posebnim slučajevima uklanjanja i menjanja rešenja pokrenuti nakon 1. 6. 2017. godine, kao dana početka primene Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18), sprovode se prema odredbama ovog zakona bez obzira što je rok za pokretanje postupka počeo da teče pre p…; (Upravni sud (RS))

23.05.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupku javnih nabavki može se zasnivati samo na postojanju realnog interesa lica koje podnosi taj zahtev da dobije ugovor o javnoj nabavci u konkretnom postupku, a koji interes se konkretizuje kroz postojanje zakonskog osnova (ocena ponude…; (Upravni sud (RS))

23.05.2023. DISPOZITIV REŠENjA U UPRAVNOM POSTUPKU; Dispozitiv rešenja u upravnom postupku mora biti jasan i precizan i ne sme davati povoda različitom tumačenju.; (Upravni sud (RS))

23.05.2023. DUŽNOST DRUGOSTEPENOG ORGANA AKO JE PRVOSTEPENO REŠENjE ZASNOVANO NA NEPRAVILNOJ OCENI DOKAZA; Ako je prvostepeno rešenje koje stranka pobija žalbom zasnovano na očevidno nepravilnoj oceni dokaza, drugostepeni organ je dužan da svojim rešenjem poništi prvostepeno rešenje i da reši stvar u skladu sa pravilnom ocenom dokaza.; (Upravni sud (RS))

23.05.2023. IZVEŠTAJ O OCENjIVANjU IZ UREDBE O OCENjIVANjU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA; Izveštaj o ocenjivanju lica na čije ocenjivanje se primenjuje Uredba o ocenjivanju državnih službenika, a kojom su propisane pretpostavke za ocenjivanje, merila za ocenjivanje i sam postupak ocenjivanja, treba da bude sačinjen na način propisan navedenom uredbom.; (Upravni sud (RS))

23.05.2023. DOKAZ O ZAVRŠENOJ SREDNjOJ ŠKOLI; Potvrda Univerziteta odbrane i uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ne predstavljaju validne javne isprave na okolnost srednjeg stručnog obrazovanja. ; (Upravni sud (RS))

19.05.2023. NAPLATA USLUGA ZA KOJE JE SPROVEDEN POSTUPAK JAVNIH NABAVKI; Zakon o javnim nabavkama prioritetno se primenjuje u odnosu na Zakon o obligacionim odnosima u odnosima koji su nastali na osnovu postupka javnih nabavki.

Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima.; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.05.2023. ZAPISNIK O KONTROLI NEOVLAŠĆENE POTROŠNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE; Zapisnik o kontroli neovlašćene potrošnje električne energije predstavlja ispravu koja sadrži zapažanja zaposlenih kod operatora distributivnog sistema, pa ukoliko nije prihvaćen od strane potrošača električne energije podložan je pobijanju. Ukoliko taj zapisnik nije sačinjen na zakonom propisani način,…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

24.05.2023. NAKNADA ŠTETE ZBOG IZGUBLjENE ZARADE; Za ocenu osnovanosti tužbenog zahteva za naknadu materijalne štete zbog izgubljene zarade do koje je došlo usled narušenog zdravlja neophodno je da tužilac dokaže iznos zarade koju nije ostvario zbog umanjenja radne sposobnosti, pri čemu se pod zaradom podrazumeva svaka imovinska korist koja se postiže …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.05.2023. NEPRAVILAN RAD IZ ČLANA 172. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA; Nepostupanjem upravnog organa kojim i posle donošenja presude Vrhovnog suda Srbije nije odlučio o zahtevu za produženje letačke dozvole može se okarakterisati kao nepravilan rad u smislu člana 172. Zakona o obligacionim odnosima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.05.2023. ZATEZNA KAMATA NA POTRAŽIVANjA UTVRĐENA PRAVNOSNAŽNIM PRESUDAMA PROTIV DUŽNIKA – DRUŠTVENIH PREDUZEĆA U STEČAJU; Zatezna kamata na potraživanja utvrđena pravnosnažnim presudama protiv dužnika – društvenih preduzeća u stečaju obračunava se do dana otvaranja stečajnog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.05.2023. ZATEZNA KAMATA NA TROŠKOVE POSTUPKA; Dolazak u docnju dužnika koji je obavezan da naknadi troškove postupka podudara se sa trenutkom kada odluka suda kojom je obavezan da te troškove naknadi postane izvršna.; (Apelacioni sud (RS))

08.05.2023. OVLAŠĆENjE DA SE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PAZI NA APSOLUTNU NIŠTAVOST UGOVORA; Ovlašćenje suda iz člana 109. Zakona o obligacionim odnosima da po službenoj dužnosti pazi na postojanje razloga apsolutne ništavosti ugovora izvodi se iz već postojeće tužbe, koja mora da sadrži određeni zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev i d…; (Apelacioni sud (RS))

08.05.2023. ODGOVORNOST U VEZI SA VRŠENjEM POSLOVA OD OPŠTEG INTERESA; Odredbom člana 184. Zakona o obligacionim odnosima predviđen je poseban slučaj odgovornosti za koji je karakteristično da je neko skrivio neku nepravilnost, ali da iz te nepravilnosti još ne nastaje šteta već samo položaj podoban za nastanak štete. Šteta će nastati iz nekog drugog nezavisnog uzroka,…; (Apelacioni sud (RS))

10.05.2023. ODREDIVOST OBAVEZE KORISNIKA KREDITA; Obaveza korisnika kredita mora biti merljiva i odrediva, a ovlašćenje banke da svojim aktima poslovne politike menja kamatnu stopu bez merljivih i objektivnih kriterijuma čini neodredivom obavezu korisnika kredita da plaća ugovorenu kamatu. ; (Apelacioni sud (RS))

10.05.2023. KARAKTER ODREDABA O ZATEZNOJ KAMATI; Zakonske odredbe o stopi zatezne kamate su prinudnog karaktera pa nije dozvoljeno ugovarati njenu visinu, a izuzetak nije propisan ni u odnosu na kreditno poslovanje banaka.; (Apelacioni sud (RS))

10.05.2023. OVLAŠĆENjE PARNIČNOG SUDA DA UTVRDI DA LI JE ŠTETA PROUZROKOVANA KRIVIČNIM DELOM; Parnični sud može utvrđivati da li je šteta pričinjena izvršenjem krivičnog dela samo izuzetno, ako su postojale procesne smetnje zbog kojih je bilo apsolutno nemoguće da se protiv učinioca krivičnog dela pokrene i okonča krivični postupak. Tada je sud ovlašćen da, kao prethodno pitanje, utvrdi da li je…; (Apelacioni sud (RS))

11.05.2023. USLOVI ZA NIŠTAVOST VALUTNE KLAUZULE; Ništava  je odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa CHF, a iz razloga jer tužena tokom postupka nije dostavila pouzdan pismeni dokaz da je banka plasirana dinarska sredstva pribavila posredstvom sopstvenog zaduženja u toj valuti i da je pre zaključenja ugovora korisniku kr…; (Apelacioni sud (RS))

17.05.2023. ODGOVORNOST GRADA; Odgovornost grada za štetu nastalu od ujeda pasa lutalica zasniva se na propustu da ih ukloni sa ulice. ; (Viši sud (RS))

17.05.2023. RAZUMNI ROK – IMOVINSKA ŠTETA; Da bi se od države ostvarilo pravo na naknadu imovinske štete nastale zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u stečajnom postupku, neophodno je da stečajni dužnik bude privredno društvo sa većinskim društvenim, odnosno državnim kapitalom.; (Viši sud (RS))

18.05.2023. OBRAČUN NEMATERIJALNE ŠTETE KOD DELIMIČNE ISPLATE; U situacijama delimične isplate nematerijalne štete je potrebno utvrditi koliko je iznosila visina štete u vreme isplate nespornog dela štete i  u kom procentu je  tom isplatom šteta nadoknađena, kao i koliko je procentualno ostalo za isplatu. Nakon toga je potrebno odrediti koliko iznosi šteta na d…; (Viši sud (RS))

12.05.2023. VRAĆANjE ZAJMA U VREME HIPERINFLACIJE; Usled hiperinflacije vraćanje zajma u nominalnom iznosu ne predstavlja realno vraćanje duga, zbog čega se visina zajma u tom slučaju utvrđuje prema valorizovanoj deviznoj vrednosti na dan presuđenja pretvorenoj u dinare. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. KUPOVINA RADI POKRIĆA; Ukoliko prodavac ne može da isporuči ugovorenu količinu sirovine u rokovima koji su predviđeni ugovorom, kupac ima pravo da izvrši kupovinu radi pokrića nakon što o svojoj nameri da to učini izvesti prodavca.; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. UPOTREBA TUĐE STVARI; Zakupac koji nakon prestanka ugovora o zakupu nastavlja da koristi stvar koja je bila predmet zakupa duguje zakupodavcu naknadu štete po visini koja je jednaka iznosu ugovorene zakupnine.; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. OTKAZ UGOVORA O ZAKUPU ZBOG NEISPUNjENjA OBAVEZA ZAKUPCA; Neplaćanje zakupnine i režijskih troškova na čije plaćanje se zakupac obavezao ugovorom, predstavlja raskidni uslov, te zakupodavac svojom izjavom volje može ugovor o zakupu raskinuti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. PRAVILO ISTOVREMENOG ISPUNjENjA; Ukoliko jedna ugovorna strana postavi zahtev za ispunjenje obaveze proistekle iz ugovora, a druga strana istakne prigovor neispunjenja obaveze od strane prvog ugovarača, sud će doneti odluku kojom će naložiti drugom ugovaraču da ispuni svoju obavezu, kad i prvi ugovarač ispuni svoju.; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.05.2023. NEDOSTACI NA STVARI; Poslenik ne odgovara za nedostatke koje je naručilac pri običnoj kontroli mogao uočiti, s obzirom da je bio u obavezi da predmetnu stvar sa dužnom pažnjom pregleda, proba i utvrdi da je to stvar koja odgovara njegovim potrebama.  ; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.05.2023. PLAĆANjE ZAKUPNINE; Zakupodavac ima pravo da od zakupca potražuje isplatu izgubljene dobiti u visini zakupnine koju je trabalo da ostvari bilo od zakupca kroz ispunjenje obaveze plaćanja zakupnine, bilo od trećeg lica kome bi isti prostor izdao u zakup, nakon otkaza ugovora o zakupu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.05.2023. ODGOVORNOST OSNIVAČA PRAVNIH LICA NAD KOJIM SE NE SPROVODI STEČAJNI POSTUPAK; Postojanje solidarne odgovornosti osnivača za obaveze preduzeća koje je osnovao, a prema kom preduzeću se ne sprovodi stečajni postupak, ceni se u momentu podnošenja tužbe, odnosno u momentu kada se naplata potraživanja traži od osnivača kao solidarnog dužnika. Odgovornost Republike Srbije, autonomne…; (Privredni apelacioni sud (RS))

04.05.2023. ZASTARELOST POTRAŽIVANjA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE STVARI PO OSNOVU IZVRŠENjA MATERIJALNE OBAVEZE; Početak zastarelosti vezan je za dospelost potraživanja i nativitet tužbe (actio nata), tj. prelazak apstraktne formalne tužbe u konkretno materijalnu, kada poverilac ima objektivnu mogućnost uspešnog realizovanja svog konkretnog subjektivnog prava sudskim putem. Proizvoljno je primenjeno materijalno p…; (Ustavni sud (RS))

Stvarno pravo

12.05.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA KOD FAKTIČKI ODUZETOG ZEMLjIŠTA ZA POTREBE IZGRADNjE JAVNOG PUTA; Javno preduzeće koje upravlja putevima je obveznik novčane naknade za faktički oduzeto zemljište za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije javnog puta, samo ako je bilo izvođač ili investitor radova.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.05.2023. PRESTANAK PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI; Prilikom odlučivanja o zahtevu za ukidanje prava službenosti ne mora u potpunosti da se obezbedi adekvatna zamena za prilaz povlasnom dobru, ali ta razlika može da bude samo u tolerantnim granicama.; (Apelacioni sud (RS))

08.05.2023. STVARNOPRAVNA NAČELA PUBLICITETA I JAVNOSTI; Načelo publiciteta kao opšte načelo stvarnog prava je značajno za omogućavanje erga omnes dejstva stvarnih prava, a načelo javnosti u materijalnom smislu znači da izvodi iz registra imaju pravnu snagu javne isprave (pretpostavka tačnosti sadržine).; (Apelacioni sud (RS))

18.05.2023. SAMOPOMOĆ KOD SMETANjA DRŽAVINE I SUDRŽAVINE; Prilikom primene instituta samopomoći nije moguće strankama priznati više prava nego što im po zakonu pripada u pogledu prava na državinu i sudržavinu.; (Viši sud (RS))

10.05.2023. STICANjE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI FINANSIRANjEM NjENE IZGRADNjE; Za ocenu sticanja svojine na osnovu zakona finansiranjem izgradnje, tj. ulaganjem novca u izgradnji nove nepokretnosti bitno je da se utvrdi da li je ugovor o prodaji nepokretnosti i izgradnji zaključen, da li je kupac platio cenu u pretežnom delu i da li je nepokretnost u dovoljnoj meri izgrađena da se mož…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Porodično pravo

23.05.2023. NASILjE U PORODICI; Zakonska definicija nasilja u porodici omogućava sveobuhvatnu zaštitu, sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i obuhvata sve moguće vidove ispoljavanja nasilja, što omogućava pravovremenu reakciju institucija sistema na nasilje u porodici blagovremenim određivanjem mera zaštite dok ono još uvek nije pop…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.05.2023. POTPUNO LIŠENjE RODITELjSKOG PRAVA; Posezanje za težom merom kao što je lišenje roditeljskog prava ima svoje opravdanje onda kada posebna zaštita maloletne dece podrazumeva obezbeđivanje uslova za pravilan psihofizički razvoj deteta u zdravoj životnoj i porodičnoj sredini i kada je preduslov pravilnog odrastanja. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.05.2023. PRAVO SRODNIKA DETETA NA TUŽBU ZA ZAŠTITU NjEGOVIH PRAVA; Srodnici deteta imaju pravo na osnovu člana 61. stav 5. Porodičnog zakona da podnesu tužbu za zaštitu prava deteta. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.05.2023. ZAJEDNIČKA SVOJINA NA AKCIJAMA; Zakon o privrednim društvima ne propisuje režim zajedničke imovine na akcijama, pa lice koje nije kupac akcija nije u mogućnosti da, po osnovu učešća u sticanju imovine kojom je lice sa kojim je steklo tu imovinu kupilo akcije, ostvari vlasnička i upravljačka prava u privrednom društvu, jer ta prava p…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.05.2023. POJEDINAČNI NAJBOLjI INTERES MALOLETNOG DETETA; Činjenica da je za braću najbolje da odrastaju zajedno, u istoj porodici, ne može u svakom konkretnom slučaju biti od presudnog značaja, imajući u vidu i pojedinačni najbolji interes svakog maloletnog deteta s obzirom na njegov uzrast i razvojne potrebe koje su njime uslovljene. ; (Apelacioni sud (RS))

08.05.2023. OBAVEZA IZDRŽAVANjA DRUGOG LICA; Obaveza izdržavanja jednog deteta utiče u svakom slučaju na visinu obaveze izdržavanja drugog deteta, bez obzira da li je utvrđena sudskom odlukom, jer ta obaveza postoji bez obzira na postojanje te odluke. ; (Apelacioni sud (RS))

10.05.2023. SVRHA MERA ZA ZAŠTITU NASILjA U PORODICI; Svrha mera za zaštitu od nasilja u porodici jeste da se njihovom primenom spreči ponovno izvršenje nasilja u porodici, da se obezbedi nužna zaštita fizičkog i psihičkog integriteta, zdravlje i bezbednost člana porodice koji je izložen nasilju, kao i da se otklone okolnosti koje pogoduju ili podstiču ponav…; (Apelacioni sud (RS))

10.05.2023. ULOGA ORGANA STARATELjSTVA U POSTUPKU ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI; U postupku za zaštitu od nasilja u porodici organ starateljstva predstavlja pomoćni organ kome se sud može obratiti za mišljenje o celishodnosti određivanja mera zaštite od nasilja u porodici. Uloga tog organa nije u tome da utvrđuje sporne činjenice, već je to i dalje obaveza suda koji predlogom organa star…; (Apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

04.05.2023. ZAHTEV ZA PONIŠTAJ  SADRŽAN JE U ZAHTEVU ZA NIŠTAVOST TESTAMENTA; Sud je vezan činjenicama koje obrazuju stvarni i pravni identitet zahteva tužbe, a ne pravnim osnovom tužbenog zahteva, te kako se u konkretnom slučaju činjenice koje obrazuju stvarni i pravni identitet zahteva tužbe odnose na poništaj testamenta, a istaknut je  zahtev za utvrđenje ništavosti  koji u s…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.05.2023. SADRŽINA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrano teretni, aleatorni i formalni ugovor sa trajnim prestacijama davaoca izdržavanja. Obaveza primaoca izdržavanja završava se jednim aktom, koji nastaje posle njegove smrti, a obaveza davaoca izdržavanja sastoji se iz niza činidbi koje je on dužan da preduzima o…; (Apelacioni sud (RS))

Stambeno pravo

17.05.2023. OTKUP STANA; Ukoliko je u parničnom  postupku utvrđeno pravo predlagača da koristi stan, za donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana nije uslov zaključenje ugovora o zakupu.; (Viši sud (RS))

17.05.2023. ZAKUP NEUKNjIŽENOG STANA PO ZAKONU O STANOVANjU; Korisnik stana ima pravo na zaključenje ugovora o zakupu stana koji nije uknjižen, jer upis prava svojine na stanu u registar nije uslov bez koga se ovo pravo ne može steći.; (Viši sud (RS))

Radno pravo

16.05.2023. PRAVO NA OTPREMNINU PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU; Zaposlenom koji je podneo zahtev za prestanak radnog odnosa zbog ostvarivanja uslova za odlazak u penziju, radni odnos može prestati ili sporazumno ili otkazom od strane zaposlenog, a u oba slučaja zaposleni ima pravo na otpremninu.; (Apelacioni sud (RS))

23.05.2023. JUBILARNA NAGRADA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA; Za ostvarivanje prava policijskog službenika na jubilarnu nagradu potreban je neprekidan rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u smislu odredbe člana 13. Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, a ne neprekidan radni odnos. ; (Upravni sud (RS))

Trgovinsko pravo

22.05.2023. IMOVINSKA ŠTETA ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU KOD STEČAJNOG POSTUPKA – KAMATA I TERET DOKAZIVANjA; Odlučne činjenice prilikom zaključivanja o pravu na naknadu imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku su: da li je utvrđena odlukom suda povreda prava na suđenje u razumnom roku,  da li se radi o državnom-društvenom preduzeću, na koji način je utvrđen obračun potraživanja (glavni dug i…; (Viši sud (RS))

23.05.2023. STRUČNI NADZOR NAD RADOM STEČAJNOG UPRAVNIKA    ; Supervizor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika u okviru svojih nadležnosti proverava rad stečajnog upravnika sa stanovišta primene propisa kojima se uređuje stečaj, a ova agencija nije nadležna da se upušta u pravilnost odluka Odbora poverilaca i stečajnog upravnika u vezi načina unovčenja im…; (Upravni sud (RS))

05.05.2023. IZLUČNO PRAVO; Izlučni poverilac mora da dokaže pravni osnov za predaju stvari (stvarno ili lično pravo), a stvar koja je predmet izlučenja mora biti individualno određena ili generička stvar koja je odrediva i potrebno je da se ta stvar nalazi u faktičkoj državini stečajnog dužnika.; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.05.2023. OTVARANjE STEČAJA I ZAKUP; Otvaranje postupka stečaja nad stečajnim dužnikom nema za posledicu prestanak ugovora o zakupu nepokretnosti po sili zakona.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.05.2023. POBIJANjE PRAVNIH RADNjI STEČAJNOG DUŽNIKA; Kod pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika mogu se pobijati samo punovažni pravni poslovi odnosno radnje preduzete pre otvaranja stečaja, jer ništavi pravni poslovi nemaju pravno dejstvo ni prema kome pa ni prema stečajnoj masi, a pobijanju se pristupa onda kada u stečajnoj masi nema dovoljno sredstav…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.05.2023. NUOBIČAJENO NAMIRENjE; Zamena ispunjenja nije neuobičajeni pravni posao u privredi, ali je uobičajeno da se novčane obaveze izmiruju isplatom, a onda kada se obaveza isplate zameni drugom obavezom kakav je prenos vlasništva, odnosno državine, posebno kada je dužnik nesposoban za plaćanje, onda se svakako radi o neuobičajenom…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.05.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA ZA PLAĆANjE ČLANARINE U PRIVREDNOJ KOMORI; Privredna društva ne mogu koristiti članstvo u udruženju, kao osnov plaćanja članarine samo po osnovu kolektivnog članstva preko poslovnog udruženja, već su u obavezi da plaćaju članarinu u skladu sa članom 3. Odluke o visini načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komor…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.05.2023. PRAVO PREČE KUPOVINE UDELA U DOO; Odredbe čl. 161-163. Zakona o privrednim društvima ne odnose se na besteretan prenos udela u društvu s ograničenom odgovornošću, jer te odredbe regulišu institut prava preče kupovine, usled čega se imaju tumačiti u skladu sa pravnom prirodom tog instituta.; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.05.2023. ROK ZA PODNOŠENjE TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE DUŽNOSTI PAŽNjE; Postupak za naknadu štete zbog povrede dužnosti pažnje može se pokrenuti samo onda kada je šteta i nastala. To znači da se kod ocene blagovremenosti tužbe mora ceniti i činjenica da li je saznanjem za preduzetu radnju tužilac već pretrpeo štetu ili je šteta samo bila očekivana, odnosno da li je to i dan…; (Privredni apelacioni sud (RS))

04.05.2023. ODBAČAJ PRIGOVORA RADI UBRZAVANjA STEČAJNOG POSTUPKA ZAKLjUČENOG NAD STEČAJNIM DUŽNIKOM I NASTAVLjENOG NAD STEČAJNOM MASOM; Zakonom ovlašćena lica mogu da koriste pravna sredstva iz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku dok postupak nije okončan, a nakon toga, ta lica mogu da traže utvrđenje povrede prava na suđenje u razumnom roku i prava na imovinu, uz isticanje zahteva za naknadu materijalne štete, u postupku …; (Ustavni sud (RS))

Parnični postupak

05.05.2023. RANGIRANjE DOKAZA PREMA DOKAZNOJ SNAZI PROTIVNO  JE NAČELU SLOBODNE OCENE DOKAZA; Ne postoji pravilo po kojem bi dokazna vrednost računa za izvršenu popravku oštećenja bila veća od dokazne vrednosti pisane ponude – predračuna za sanaciju štete sa  taksativno navedenom cenom za popravku svakog pojedinačnog oštećenja, niti pravilo po kojem je  nužno izvesti dokaz veštačenjem u pogledu…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.05.2023. POSEBNA REVIZIJA; Primena instituta izuzetne dozvoljenosti revizije je rezervisana za pitanja iz domena primene materijalnog prava, ali ne i procesnog prava. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.05.2023. POSEBNA REVIZIJA KOD UTVRĐENjA PRAVA KORIŠĆENjA NA NEPOKRETNOSTI; Prema odlukama Vrhovnog kasacionog suda koje se tiču primene člana 28. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa i člana 102. Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se dozvoljava konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta, institut održaja se po analogiji primenjuje i na pravo korišćenja. Posebno…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.05.2023. NUŽNO SUPARNIČARSTVO KOD JEDNOSTRANE HIPOTEKE; Postoji nužno suparničarstvo založnog dužnika i založnog poverioca kod jednostrane hipoteke, a uslovljeno je prirodom njihovog odnosa. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.05.2023. EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTEV; Eventualnim spajanjem tužbenih zahteva tužilac predlaže usvajanje samo jednog zahteva i određuje redosled kojeg se sud mora držati prilikom meritornog odlučivanja.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.05.2023. KARAKTER SUDSKIH ODLUKA; Budući da odluke sudova ne predstavljaju obavezujući izvor prava u Republici Srbiji, ranije donete odluke u činjenično sličnim situacijama nemaju obavezujući karakter za postupanje sudova u drugim slučajevima. ; (Apelacioni sud (RS))

08.05.2023. ONEMOGUĆAVANjE RASPRAVLjANjA; Ako tužilac nije iznosio činjenice na kojima bi zasnovao svoj zahtev, a tužena se nije izjašnjavala o postojanju ili nepostojanju tih činjenica, sud koji je utvrđivao te činjenice nije omogućio tuženoj da raspravlja o tom zahtevu. ; (Apelacioni sud (RS))

10.05.2023. POLOŽAJ RADNjE U PARNIČNOM POSTUPKU; Radnja nema status pravnog lica, a samim tim ni stranačku sposobnost. Stranačku sposobnost ima samo fizičko lice koje je vlasnik i osnivač radnje.; (Apelacioni sud (RS))

10.05.2023. TERET DOKAZIVANjA PLAĆANjA ADVOKATSKIH USLUGA; Eventualno nepostupanje advokata po poreskim i knjigovodstvenim propisima može imati uticaj na njegov poreskopravni položaj, ali ne i na njegov građanskopravni položaj. ; (Apelacioni sud (RS))

10.05.2023. TROŠKOVI POSTUPKA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA; Razlozi pravičnosti iz člana 207. Porodičnog zakona opravdavaju odluku da svaka stranka snosi svoje troškove onog postupka koji se vodi u interesu obeju stranaka odnosno postupka u kome se raspravlja o pravima, pa samim tim i najboljem interesu maloletnog deteta. ; (Apelacioni sud (RS))

10.05.2023. NESASLUŠANjE STRANKE KAO POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA; Saslušanje stranke je dokazno sredstvo te se neizvođenjem ovog dokaza ne može povrediti pravo stranke na raspravljanje pred sudom iz člana 5. ZPP, već to eventualno može imati za posledicu nepravilno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

U slučaju zastarelosti potraživanja, nije potrebno izvoditi doka…; (Apelacioni sud (RS))

17.05.2023. STVARNA NADLEŽNOST; Viši sud u drugom stepenu nije stvarno nadležan za sporove iz ugovora koji za predmet imaju nepokretnost, jer se ovi sporovi ne mogu tretirati kao sporovi male vrednosti.; (Viši sud (RS))

17.05.2023. UKIDANjE POTVRDE IZVRŠNOSTI; Ukoliko stranka premine u toku ožalbenog postupka, a drugostepena presuda nakon njene smrti bude uručena punomoćniku, takva dostava se ne smatra urednom, jer je punomoćje prestalo smrću stranke, pa se na osnovu ovakve dostave ne može izdati potvrda izvršnosti.; (Viši sud (RS))

17.05.2023. ODBAČAJ TUŽBE U PARNICI ZA SMETANjE DRŽAVINE; Sud će odbaciti tužbu u državinskom sporu ukoliko tužbeni zahtev nije izvršiv, jer je nedovoljno određen.; (Viši sud (RS))

17.05.2023. OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA SUDSKIH TAKSI; Na licu koje traži oslobađanje od plaćanja taksi leži teret dokazivanja tvrdnji da bi plaćanjem sudskih taksi bila ugrožena socijalna sigurnost njega i njegove porodice. Ishod spora ne oslobađa taksenog obveznika obaveze plaćanja sudskih taksi.; (Viši sud (RS))

17.05.2023. ZLOUPOTREBA PRAVA; Tužilac koji postavi tužbeni zahtev neznatne vrednosti ne čini zloupotrebu prava i sud je obavezan da po njemu postupa.; (Viši sud (RS))

18.05.2023. LIČNA DOSTAVA  PO ČL. 141. ZPP-A; Da bi se lična dostava izvršila u skladu sa čl. 141. ZPP-a potrebno je utvrditi da li je adresa na koju se vrši dostava tuženom tačna. ; (Viši sud (RS))

18.05.2023. NADLEŽNOST SUDA I UPRAVNOG ORGANA ZA ISELjENjE I DOZVOLjENOST TUŽBE; Tužilac bira pravni put kojim će ostvariti svoje pravo na stvari pa bilo kroz upravni ili sudski postupak. ; (Viši sud (RS))

18.05.2023. ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA SUDSKE TAKSE; Zakon ne predviđa prekluzivni rok za podnošenje predloga za oslobođenje od plaćanja sudske takse i taj zahtev može biti podnet i po pravnosnažnom okončanju postupka. ; (Viši sud (RS))

18.05.2023. ODBAČAJ TUŽBE UKOLIKO TUŽILAC NE PREDUJMI TROŠKOVE ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TUŽENOM; Ukoliko je utvrđeno da je prebivalište ili boravište tuženog koji nema punomoćnika, nepoznato sud mu postavlja privremenog zastupnika nakon predujma troškova za tu radnju suda od strane tužioca (čl. 81. stav 2. tačka 4. ZPP-a). Ukoliko tužilac ne predujmi troškove privremenog zastupnika  po nalogu sud…; (Viši sud (RS))

18.05.2023. PREKID POSTUPKA DO OKONČANjA POSTUPKA PO INICIJATIVI ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OPŠTEG AKTA; Postupak pred Ustavnim sudom po inicijativi za ocenu ustavnosti i zakonitosti opšteg akta, u konkretnom slučaju  Odluka o koeficijentima poslova u preduzeću, ne predstavlja prethodno pitanje za postupanje suda  i  nije razlog za prekid postupka.; (Viši sud (RS))

18.05.2023. PREKID POSTUPKA ZBOG POSTUPKA PRED JAVNIM TUŽILAŠTVOM; Građanskopravna odgovornost je  šira od krivične odgovornosti, pa postupak pred  javnim tužilaštvom zbog postojanja osnovane sumnje da su tuženi izvršili  krivično delo, nije prethodno pitanje za odlučivanje o tužbi za naknadi nematerijalne štete.; (Viši sud (RS))

18.05.2023. SUKOB MESNE NADLEŽNOSTI – BLAGOVREMENOST PRIGOVORA; Prigovor mesne nenadležnosti se ne može isticati nakon upuštanja tuženog u raspravljanje.; (Viši sud (RS))

22.05.2023. PRAVO NA PRAVIČNO ZADOVOLjENjE BEZ DOSTAVE REŠENjA KOJIM JE UTVRĐENA POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Nisu ispunjeni uslovi iz čl. 22. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku kojim je propisano da pravo na pravično zadovoljenje ima između ostalih stranka čiji je prigovor usvojen, ukoliko  nije priloženo rešenje kojim je tužilji utvrđena povreda na suđenje u razumnom roku, u skladu sa pravilom o t…; (Viši sud (RS))

05.05.2023. VOĐENjE POSTUPKA I PRESUĐENA STVAR; Postoji procesna smetnja za vođenje postupka zbog presuđene stvari ako postoji identitet stranaka, identitet zahteva i identitet činjeničnog osnova. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.05.2023. IDENTIFIKACIJA TUŽBENOG ZAHTEVA; Tužbeni zahtev se identifikuje po tužbenom predlogu (petitumu) i po činjenicama na kojima se taj predlog zasniva (činjenični osnov tužbenog zahteva). ; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.05.2023. TROŠKOVI POSTUPKA; Stranka nema pravo na naknadu troškova postupka koji su neopravdano uvećani, te samim tim nisu bili potrebni radi vođenja parnice.; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.05.2023. NEOVERAVANjE ADVOKATSKE LEGITIMACIJE; Neoveravanje advokatske legitimacije ne mora da znači i da je licu koje je prezentovalo neoverenu legitimaciju prestalo pravo na bavljenje advokaturom s obzirom da ono prestaje brisanjem iz registra, a brisanje iz registra se sprovodi na osnovu rešenja nadležne komore koje je doneto u propisanom postupku …; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.05.2023. TERET DOKAZIVANjA KOD NAKNADE ŠTETE; Obim nastale štete je bitna činjenica za odluku suda o postojanju obaveze njene naknade, te je teret dokazivanja tog obima na licu koje tvrdi da ima pravo na naknadu štete. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.05.2023. TROŠKOVI POSTUPKA NA IME PODNOŠENjA ODŠTETNOG ZAHTEVA DRUŠTVU ZA OSIGURANjE; Troškovi postupka na ime podnošenja odštetnog zahteva društvu za osiguranje  potrebni su za vođenje parnice, jer su učinjeni povodom vođenja postupka. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.05.2023. ODLAGANjE ROČIŠTA; Zauzetost punomoćnika parnične strenke nije zakonski razlog za odlaganje ročišta za glavnu raspravu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.05.2023. PRIMENA PRAVILA O TERETU DOKAZIVANjA I NEISPUNjENjE OBAVEZA KOD VRŠENjA KOMUNALNIH USLUGA; Odredba člana 231. Zakona o parničnom postupku u svakom konkretnom slučaju nalazi primenu uz odgovarajuću normu materijalnog prava koja uređuje poslovni odnos iz koga je nastao spor, jer se na taj način konačno definiše koju činjenicu koja od stranaka treba da dokaže.

Tužilac, vršilac komunalne uslu…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.05.2023. NEMOGUĆNOST RASPRAVLjANjA PRED SUDOM; Obaveza je suda da parničnim strankama dostavi sve podneske i dokaze kako bi se sa istima upoznali, pa ne može svoju odluku zasnivati na činjenicama o kojima strankama nije pružena mogućnost da se izjasne.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.05.2023. ODGOVORNOST SUPARNIČARA ZA TROŠKOVE POSTUPKA; Odredba člana 160. stav 2. Zakona o parničnom postupku, koja reguliše način na koji suparničari koji su solidarno odgovorni u glavnoj stvari naknađuju troškove postupka, jeste materijalnopravna odredba.

Suparničari koji nisu solidarno odgovorni u glavnoj stvari ne odgovaraju solidarno ni za troško…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.05.2023. PROTEK ROKA ZA OGLAŠAVANjE SUDA MESNO NENADLEŽNIM; Rok u kome se sud može oglasiti mesno nenadležnim nije od uticaja ako postoji isključiva nadležnost drugog suda. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

17.05.2023. PRIVREMENA MERA; Privremena mera koja se odnosi na otklanjanje vodovodnog i kanalizacionog kvara može se odrediti na osnovu drugih dokaza, bez nalaza i mišljenja veštaka odgovarajuće struke.; (Viši sud (RS))

18.05.2023. IZVRŠENjE NA NEPOKRETNOSTI KOJA NIJE UPISANA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI; Ukoliko nepokretnost nije upisana u katastar nepokretnosti nije dovoljno da izvršni poverilac navede da upis nije moguć, već mora  priložiti uz predlog i posebnu izjavu  da upis svojine nije moguć.; (Viši sud (RS))

18.05.2023. USLOVI ZA IZVRŠENjE NA NEPOKRETNOSTI KOJA NIJE UKNjIŽENA; Za dozvolu izvršenja na nepokretnosti koja nije uknjižena neophodno je pored pravnosnažnog rešenja o odobrenju za izgradnju, priložiti i pismeni dokaz da nije doneto pravnosnažno rešenje o upotrebnoj dozvoli, kao i dokaze o postojanju pravnog sleda vlasništva. ; (Viši sud (RS))

18.05.2023. NAPLATA KAMATE NA TROŠKOVE POSTUPKA U IZVRŠENjU; Izvršni poverilac ima pravo na kamatu na  troškove postupka koji su određeni u izvršnoj ispravi od izvršnosti izvršne isprave  do naplate, shodno čl.  47a ZIO, pod uslovom da je to traženo u predlogu za izvršenje. ; (Viši sud (RS))

18.05.2023. POSTUPAK IZVRŠENjA MERE ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI; Da bi sud mogao postupati po predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave koja predviđa mere zaštite od nasilja u porodici  potrebno je prvo pribaviti izveštaj policije o intervenciji  sa detaljnim izjašnjenjem policijskih službenika koji su pristupili u pogledu okolnosti na osnovu kojih bi se moglo z…; (Viši sud (RS))

22.05.2023. NADLEŽNOST ZA IZVRŠENjE ODLUKE SUDA ZA ISPLATU PO OSNOVU KRAĐE STRUJE; Dužnik je neovlašćeno koristio  električnu energiju i po tom osnovu se neosnovano obogatio na račun  poverioca, pa   nije u pitanju dug nastao u izvršavanju  komunalne delatnosti, stoga u ovoj pravnoj stvari nije nadležan za postupanje javni izvršitelj već postoji nadležnost osnovnog suda za  dalje postu…; (Viši sud (RS))

05.05.2023. IZVRŠENjE U KORIST LICA KOJE NIJE POVERILAC U IZVRŠNOJ ISPRAVI; Ne postoji zakonska smetnja da se izvršenje odredi u korist lica koje nije označeno kao poverilac u izvršnoj ili verodostojnoj ispravi. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Vanparnični postupak

17.05.2023. FIZIČKA DEOBA I UREĐENjE NAČINA KORIŠĆENjA NEPOKRETNOSTI; Za uspeh u postupku fizičke deobe, kao i uređenja načina korišćenja nepokretnosti, neophodno je da predlogom budu obuhvaćeni svi suvlasnici odnosno zajedničari koji polažu pravo na nepokretnost.; (Viši sud (RS))

17.05.2023. NAKNADA ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST; Sud pored procene koju je dala Poreska uprava, može da izvede i druge dokaze koje učesnici predlažu, ukoliko proceni da su od značaja za određivanje visine naknade za eksproprisanu nepokretnost.; (Viši sud (RS))

17.05.2023. TROŠKOVI VANPARNIČNOG POSTUPKA NAKON POVLAČENjA PREDLOGA; Protivnik predlagača ima pravo na naknadu troškova od suprotne strane nakon povlačenja predloga, ako svojim radnjama nije prouzrokovao vođenje postupka.; (Viši sud (RS))

17.05.2023. PRETHODNO PITANjE; Parnični postupak za iseljenje iz stana predlagača ne predstavlja prethodno pitanje u odnosu na vanparnični postupak za donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o zakupu stana.; (Viši sud (RS))

Međunarodno privatno pravo

18.05.2023. NADLEŽNOST DOMAĆEG SUDA ZA RASKID UGOVORA KOJIM JE RASPOLAGANO NEPOKRETNOSTIMA U INOSTRANSTVU; U sporu za raskid ugovora koji se odnosi na nepokretnosti u inostranstvu je nadležan domaći sud jer se ne radi o sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti, a pitanje merodavnog prava koje se ima primeniti shodno Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja nij…; (Viši sud (RS))

Prekršajno pravo

05.05.2023. NEPOSTOJANjE POVREDE PRAVA ODBRANE; Ne može se smatrati da je sud u toku prekršajnog postupka povredio pravo odbrane, kada se okrivljeni na uredno uručen poziv nije odazvao, niti je izostanak opravdao, čime je sam sebi uskratio pravo davanja odbrane.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. DOSTAVLjANjE PUTEM OGLASNE TABLE; Nisu ispunjeni uslovi da se dostavljanje okrivljenom izvrši putem isticanja pismena na oglasnoj tabli ukoliko prekršajni sud prethodno nije pokušao da pismeno dostavi na adresu na kojoj je okrivljeni prijavljen. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.05.2023. POGREŠNO ODLUČIVANjE SUDA U POGLEDU VREMENA IZVRŠENjA PREKRŠAJA; Ukoliko sud u odluci ne reši o vremenu izvršenja prekršaja iz predloga za pokretanje prekršajnog postupka, učiniće bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

12.05.2023. IZREKA PRESUDE BEZ NAVOĐENjA STAVA KOJI SADRŽI KONKRETNE TAČKE ZA IZVRŠENI PREKRŠAJ; Izreka presude je nerazumljiva jer je sud  u izreci presude prilikom navođenja pravne kvalifikacije naveo samo stav 2, bez navođenja stava 1. koji sadrži konkretne tačke.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. DONOŠENjE ODLUKE BEZ SASLUŠANjA UREDNO POZVANOG OKRIVLjENOG; Nije povređeno pravo na odbranu okrivljenom koji se ne odaziva uredno upućenim pozivima i ne opravdava svoj izostanak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. IZRICANjE ZAŠTITNE MERE BEZ UTVRĐIVANjA ČINjENICA KOJE OPRAVDAVAJU NjENO DONOŠENjE; Sud je doneo odluku bez utvrđivanja odlučnih činjenica jer prilikom izvođenja dokaza mora da ispita sve okolnosti koje opravdavaju izricanje zaštitne mere, a ne samo da utvrdi da je okrivljeni izvršio prekršaj.               ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. OSUDA OKRIVLjENOG ZA ONO ŠTO MU NIJE STAVLjENO NA TERET; Ukoliko sud osudi okrivljenog za ono što mu nije stavljeno na teret, učiniće bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. PRIJAVA KAO DOKAZ U PREKRŠAJNOM POSTUPKU; Donošenje presude od strane suda koju je bazirao na prijavi povređeno je pravo na odbranu okrivljenog, jer prijava nije dokaz u postupku.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. PREKRŠAJNA ODGOVORNOST UPRAVLjAČA PUTEVA; Odgovorna lica se ne oslobađaju prekršajne odgovornosti kada posao povere drugima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. IZOSTANAK OKRIVLjENOG SA SASLUŠANjA BEZ OPRAVDANjA; Da bi sud uvažio izostanak okrivljenog iz suda na dan kada je pozvan radi iznošenja odbrane, potrebno je da isti bude opravdan. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.05.2023. NEZAKONITO SANKCIONISANjE LICA KOJE NIJE VLASNIK NI KORISNIK VOZILA              ; Kako okrivljena predmetnog dana nije bila vlasnik ni korisnik vozila, ona nije trebala da bude pozvana od strane policije u cilju rasvetljavanja prekršaja koji je učinjen vožnjom žutom trakom. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pitanja i odgovori sudova

03.05.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 351. I 355.; Pitanje:

U situaciji kada su spojene dve parnice, kako bi glasila izreka kada treba doneti i presudu zbog izostanka (po prvoj parnici), a po drugoj presudu na osnovu odricanja?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

03.05.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 3, 199. I 336.; Pitanje:

Da li se može sudskim poravnanjem obuhvatiti i pravni posao stranaka koji nije bio obuhvaćen konkretnim tužbenim zahtevom?

Na primer: tužilac je podneo tužbu radi duga, vrednost spora 100.000,00 dinara, sa pripadajućom kamatom i troškovima, na osnovu konkretnog pravnog posla koje su stranke…; (Privredni apelacioni sud (RS))

04.05.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 473. I 475.; Pitanje:

Da li u sporu male vrednosti na ročištu održanom u odsustvu uredno pozvanog tuženog po predlogu tužioca na kom je izveden dokaz saslušanjem svedoka, može biti zaključena glavna rasprava i odluka zasnovana na iskazu saslušanog svedoka ili je sud u obavezi da raspravni zapisnik dostavi tuženom …; (Privredni apelacioni sud (RS))

04.05.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 455.; Pitanje:

Da li prijemnik novčanih potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti, ima opravdan pravni interes da umesto predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave (računa izdatog od cesionara, vršioca fakturisane usluge) podnese tužbu sa predlogom za izdavanje platnog naloga, ako kao pravni …; (Privredni apelacioni sud (RS))

04.05.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 101.; Pitanje:

Tužilac podnese tužbu protiv tuženog sa predlogom za određivanje privremene mere. Tužba je podneta od strane diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom zaposlenim kod tužioca. U predlogu za određivanje privremene mere ne navede javnog izvršitelja nadležnog za sprovođenje privremene …; (Privredni apelacioni sud (RS))

09.05.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 450.; Pitanje:

Tužilac, putem punomoćnika – advokata, uz tužbu za smetanje poseda podnese i predlog za određivanje privremene mere, pri čemu u predlogu ne navede vrstu potraživanja za čije obezbeđenje je podneo predlog. Iako je očigledno da je predlog podnet za obezbeđenje nenovčanog potraživanja da li je sud o…; (Privredni apelacioni sud (RS))

09.05.2023. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, ČL. 109.; Pitanje:

Da li tužilac može tražiti privremenu meru zabrane otuđenja nepokretnosti, ako je podigao tužbu za utvrđenje ništavosti ugovora o prodaji nepokretnosti, pri čemu nije ni prodavac ni kupac, već poverilac prodavca?

Tužbu za utvrđenje ništavosti ugovora podnosi kao zainteresovano lice. Interes z…; (Privredni apelacioni sud (RS))

09.05.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 150.; Pitanje:

U situaciji kada nakon pravnosnažnosti prvostepene presude ostane neplaćena taksa i takseni obveznik bude brisan iz APR-a, odnosno prestane pripajanjem drugom društvu, i prema nacrtu ugovora o pripajanju koji je objavljen na APR-u društvo prenosilac prenosi celokupnu imovinu i obaveze na društ…; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.05.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 455.; Pitanje:

Da li je tužilac dužan platiti sudsku taksu na tužbu u situaciji kada je tužba odbačena saglasno članu 455. stav 4. Zakona o parničnom postupku?

Pitanje se postavlja u vezi sa članom 9. stav 6. Zakona o sudskim taksama, a vezano za član 3. istog zakona i imajući u vidu da postoji obaveza pla…; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.05.2023. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, ČL. 378.; Pitanje:

Da li računi na kojima su fakturisane telekomunikacione usluge preduzeća koje na teritoriji Republike Srbije pruža telekomunikacione usluge pretplatniku pravnom licu zastareva u roku propisanim članom 378. stav 1. tačka 3. ili na osnovu člana 374. Zakona o obligacionim odnosima, a pretplatn…; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.05.2023. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, ČL. 1004.; Pitanje:

Ako je ugovorom o jemstvu ugovoreno da jemac jemči poveriocu, da će dug isplatiti u ime dužnika, s tim što je ugovoreno da je poverilac ovlašćen da traži ispunjenje obaveze od jemca i ako pre toga nije pozvao glavnog dužnika da ispuni obavezu:

  1. Ako je očigledno da se iz sredstava glavnog d…; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.05.2023. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, ČL. 388.; Pitanje:

Da li se opomenom javnog preduzeća, koja je dostavljena dužniku, prekida zastarelost duga po osnovu naknade za odvodnjavanje zemljišta?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.05.2023. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, ČL. 912.; Pitanje:

Ako je ugovorom o osiguranju ugovoreno plaćanje premije u ratama, da li se početak toka zastarelosti računa od dana kada je tužilac imao pravo da zahteva isplatu ugovorene premije u punom iznosu, tj. danom dospelosti poslednje rate ili se početak toka zastarelosti računa od dospelosti svake ra…; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.05.2023. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, ČL. 376, 377. i 388.; Pitanje:

  1. A) Ako su podnete dve tužbe od strane oštećenog protiv osiguravajućeg društva, jedna za naknadu stvarne štete, a druga za naknadu izmakle koristi, da li podnošenjem prve tužbe za naknadu stvarne štete, je prekinuta zastarelost potraživanja i po tužbi za naknadu izmakle koristi?
  2. B) Da li radi…; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.05.2023. ZAKON O MENICI, ČL. 37. I 52.; Pitanje:

Da li menica koja je data za obezbeđenje tačno određenog potraživanja koja je oročena datumom dospeća, može da se da na naplatu protekom ugovorenog roka za koje je menica izdata kao obezbeđenje i ako može po kom osnovu?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.05.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 279A; Pitanje:

Da li se zaplenom i prenosom potraživanja dužnika izvršnog dužnika radi naplaćivanja prekida zastarelost prenetog potraživanja ?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. ZAKON O STEČAJU, ČL. 86.; Pitanje:

Da li je podnošenjem prijave potraživanja u stečaju koji je pokrenut kao automatski stečaj, po odredbama Zakona o stečaju koje su kasnije proglašene za neustavne, a koji postupak je obustavljen iz razloga što je dužnik imao samo jednog poverioca, prekinut rok zastarelosti potraživanja imajući u…; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA, ČL. 20. I 34.; Pitanje:

U parnicama radi utvrđivanja nedozvoljenosti izvršenja, da li se smatra da je tužilac kao treće lice stekao svojinu na pokretnoj stvari koja se ne upisuje u bilo koji registar, ukoliko poseduje valjan ugovor o prenosu prava svojine a ako mu je stvar predata u državinu ili, pored navedenog, treb…; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 548.; Pitanje:

Da li stečajni dužnik, kao kontrolni član društva brisanog iz APR po sprovedenom postupku prinudne likvidacije, odgovora na osnovu člana 548. Zakona o privrednim društvima za obaveze brisanog društva?; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.05.2023. ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU, ČL. 86. I 97.; Pitanje:

Da li tužbeni zahtev kojim se traži utvrđenje prava vanknjižne svojine na nepokretnosti izgrađenoj bez odobrenja za gradnju i kao takvoj upisanoj u katastar nepokretnosti predstavlja nedozvoljeno raspolaganje imajući u vidu odredbe Zakona o ozakonjenju objekata?
Koji je pravni položaj lica koje je …; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.05.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 251. I 474.; Pitanje:

Da li akcionar, koji je akcije stekao u postupku privatizacije, ima pravo da od privrednog društva, u kom je akcionar, i od kupca kapitala traži isplatu protivvrednosti akcija, iz razloga što kupac kapitala nije isplaćivao dividende i ako se ugovorom o kupoprodaji društvenog kapitala obavez…; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.05.2023. ZAKON O HIPOTECI, ČL. 52. I 64.; Pitanje:

S obzirom da Zakon o zemljišnim knjigama, koji je regulisao pitanje hipoteke, poznaje amortizaciju iste kao način prestanka hipoteke, da isti način prestanka poznaje i Zakon o hipoteci, a da Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa koji je u periodu od 1980-2005. godine regulisao pitanje hipote…; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.05.2023. ZAKON O STEČAJU, ČL. 119. I 124.; Pitanje:

Da li namerno oštećenje poverilaca u smislu odredbe člana 124. Zakona o stečaju postoji u situaciji kada je nepokretnost prodata ispod prosečne tržišne cene tuženom kao kupcu od strane stečajnog dužnika kao privrednog društva koje se u okviru svoje redovne registrovane privredne delatnosti b…; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.05.2023. ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA, ČL. 21.; Pitanje:

Da li se u situaciji kada je presudom usvojen tužbeni, a odbijen protivtužbeni zahtev, pa tuženi izjavi žalbu protiv presude u celini, kao vrednost za naplatu sudske takse na žalbu, obračunava vrednost tužbenog zahteva ili protivtužbenog zahteva, ili njihova ukupna vrednost?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.05.2023. ZAKON O ADVOKATURI, ČL. 2.; Pitanje:

U situaciji kada advokat podnese tužbu za osporeno potraživanje u stečaju, po osnovu pruženih advokatskih usluga, da li taksu treba naplatiti kao fizičkom licu ili kao preduzetniku?

Advokati nemaju status preduzetnika i za sporove advokata je nadležan osnovni sud. Iz navedenog proizlazi da …; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.05.2023. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, ČL. 336.; Pitanje:

Koji su uslovi za vršenje multilateralne kompenzacije, da li je ista nužno ugovorena i da li mora biti sprovedena na račun svih učesnika kompenzacije?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.05.2023. ZAKON O STEČAJU, ČL. 129.; Pitanje:

Kada je u tužbi za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika, za tužioca označen stečajni upravnik koji tužbu podnosi u ime i za račun stečajnog dužnika, u smislu odredbe iz člana 129. Zakona o stečaju, i kada u toku parničnog postupka po predmetnoj tužbi, tužilac izvrši preinačenje tužbe tak…; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.05.2023. ZAKON O STEČAJU, ČL. 149.; Pitanje:

Koga označiti kao tuženog kada se stan u katastru nepokretnosti vodi na brisanog stečajnog dužnika, a stan nikada nije bio u stečajnoj masi?
Tužilac hoće da podigne tužbu da bi obezbedio javnu ispravu radi upisa sebe kao vlasnika u katastar nepokretnosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.05.2023. ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA, ČL. 2. I 9.; Pitanje:

Da li je ništav ugovor o cesiji potraživanja, ako nije zaključen prema proceduri koju propisuje član 9. stav 7. Zakona o komunalnim delatnostima, odnosno u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije, budući da se prema Zakonu o komunalnim delatnostima i…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Javno beležništvo

18.05.2023. NADLEŽNOST JAVNOG BELEŽNIKA ILI SUDA ZA IZDAVANjE PREPISA – KOPIJE UGOVORA; Javni beležnik je nadležan za  izdavanje  overenog prepisa licima koja su učestvovala u postupku, kao i licima u čiju je korist pravni posao zaključen i njihovim naslednicima, dok sud može biti  u određenim slučajevima nadležan za izdavanje kopije ugovora po osnovu Zakonu o pristupu informacijama od jav…; (Viši sud (RS))

Sudska praksa – april 2023.

Ustavni sudovi

03.04.2023. OBAVEZNO UKIDANjE PRITVORA; Kada je pritvor protiv okrivljenog određen isključivo zbog postojanja tzv. koluzione opasnosti u odnosu na tačno određene svedoke, sud je dužan da po službenoj dužnosti, na osnovu imperativne odredbe člana 211. stav 2. ZKP, pritvor ukine čim ta opasnost prestane, a ona prestaje ispitivanjem svih svedoka…; (Ustavni sud (RS))

03.04.2023. ODBIJANjE DOKAZNIH PREDLOGA ODBRANE; Pravo okrivljenog da sam ili preko branioca iznosi dokaze u svoju korist, ne ograničava sud da ceni celishodnost izvođenja svakog predloženog dokaza pojedinačno, te da odluči koje će dokaze izvesti, ali je sud u obavezi da detaljno i jasno obrazloži razloge zbog kojih je odlučio da ne izvodi dokaze koj…; (Ustavni sud (RS))

03.04.2023. PRAVO NA HITNO ODLUČIVANjE O ŽALBI NA REŠENjE O PRODUŽENjU PRITVORA; Prilikom odlučivanja o žalbi na rešenje o produženju pritvora standard hitnosti je manje zahtevan, jer odlučivanje o žalbi zapravo predstavlja dodatno ispitivanje opravdanosti pritvora, ali je sud i dalje u obavezi da u skladu sa odredbom člana 210. stav 2. ZKP postupa hitno i da odluku po žalbi donese u št…; (Ustavni sud (RS))

03.04.2023. POVREDA PRAVA NA PRAVNU SIGURNOST I RAZLIČITO POSTUPANjE SUDOVA KOD DOSUĐIVANjA NOVČANE NAKNADE ZA NEMATERIJALNU ŠTETU; Različito postupanje sudova postoji kada sudovi poslednje instance, u istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji, donesu različite odluke. Kod dosuđivanja novčane naknade nematerijalne štete, po pravilu, ne može se govoriti o identitetu činjeničnog stanja, s obzirom na to da visina te naknade zavisi od sticaj…; (Ustavni sud (RS))

03.04.2023. NAČELO ZABRANE DISKRIMINACIJE; Odredbama člana 21. Ustava ne jemči se nijedno određeno pravo ili sloboda, već se utvrđuje načelo u skladu sa kojim se ostvaruju sva zajemčena prava i slobode. Stoga je povreda ovog ustavnog načela akcesorne prirode, što znači da do nje može doći samo u vezi sa istovremeno utvrđenom povredom ili uskr…; (Ustavni sud (RS))

03.04.2023. DOZVOLjENOST USTAVNE ŽALBE SA ISTIM ZAHTEVOM; Ne postoje Ustavom i zakonom utvrđene pretpostavke za vođenje postupka ako je ranijom odlukom utvrđena povreda prava i pravo na naknadu nematerijalne štete po istovetnom zahtevu. ; (Ustavni sud (RS))

03.04.2023. SADRŽINA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENjE; Pravičnost suđenja ostvaruje se kroz isključenje proizvoljnosti u postupanju i odlučivanju od strane redovnih sudova, što podrazumeva obavezu tih sudova da se pridržavaju utvrđenih procesnih pravila tokom postupka. Tako se strankama u postupku omogućava da svoje ponašanje usklade sa postojećim procesnim pr…; (Ustavni sud (RS))

03.04.2023. ODLUČIVANjE O TROŠKOVIMA POSTUPKA KAO DEO POSTUPKA; Odlučivanje o troškovima postupka smatra se sastavnim delom suđenja, odnosno „delom utvrđenja građanskih prava i obaveza“, u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. ; (Ustavni sud (RS))

03.04.2023. ISPLATA NAKNADE TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRESA ZA KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA; Isplata zarade koja je obračunata, pored ostalog, primenom utvrđene vrednosti radnog časa, a čija struktura (vrednosti radnog časa) nije poznata, ne može predstavljati pouzdan dokaz da je time ispunjena i obaveza po osnovu naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora,…; (Ustavni sud (RS))

04.04.2023. DUŽNOST ODLUČIVANjA O PRIGOVORU RADI UBRZAVANjA POSTUPKA; Ako u momentu podnošenja prigovora radi ubrzavanja parničnog postupka taj postupak nije pravnosnažno okončan i bez obzira da li je u međuvremenu do odluke suda o prigovoru postupak pravnosnažno okončan, sud je dužan da odluči meritorno o prigovoru i da utvrdi da li je do podnošenja prigovora učinjena po…; (Ustavni sud (RS))

04.04.2023. PERIODI TRAJANjA POSTUPKA KOJI SE CENE KOD POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Postupak koji je vođen nakon što je dozvoljeno ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka ne može se smatrati jedinstvenom celinom sa prethodno okončanim postupkom, jer je suština usvajanja predloga za ponavljanje postupka upravo da se čitav postupak koji je već pravnosnažno okončan – ponovi. Stoga se bl…; (Ustavni sud (RS))

04.04.2023. USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA UTVRĐENIH USTAVOM; Sudski postupak po svojoj prirodi predstavlja jedinstvenu celinu, pa se njegovo trajanje ceni i u periodu pre nego što je Ustav Republike Srbije, kojim se jemče prava i slobode, proglašen 8. 11. 2006. godine.  ; (Ustavni sud (RS))

04.04.2023. SMETNjE ZA VRAĆANjE NACIONALIZOVANE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENjE; Kod vraćanja oduzete imovine, odnosno obeštećenja, razlikuju se situacija kada je nacionalizovana zgrada i građevinska parcela na kojoj je zgrada podignuta u delu zemljišta koje je pod zgradom i koje služi za redovnu upotrebu te zgrade, uz izdvajanje  ostalog dela zemljišta u posebnu parcelu koja je osta…; (Ustavni sud (RS))

04.04.2023. PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE I ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU; Procesna pravila sadržana u Zakonu o opštem upravnom postupku predstavljaju neodvojivi deo procesnih jemstava pravičnog suđenja, zaštićenih Ustavom. Žalbena upravna kontrola, osim ako je žalba isključena, nužna je pretpostavka za otpočinjanje sudske kontrole, po tužbi u upravnom sporu. U upravnom spor…; (Ustavni sud (RS))

05.04.2023. PRAVO NA PRISTUP SUDU; Povreda prava na pristup sudu postoji kako u slučaju potpunog onemogućavanja obraćanja sudu, tako i u slučaju stvaranja uslova koji bi pristup sudu učinili znatno otežanim, u meri da pristup sudu čine nemogućim u značajnom broju slučajeva.; (Ustavni sud (RS))

05.04.2023. PRETPOSTAVKA ZA ISTICANjE POVREDE PRAVA NA IMOVINU; Pretpostavka za isticanje povrede prava na imovinu i posledično zahteva za naknadu materijalne štete je prethodno utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, saglasno odredbama Zakona o uređenju sudova koje su se primenjivale do 31. 12. 2015. godine.; (Ustavni sud (RS))

05.04.2023. POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA; Postojanje suprotnih sudskih odluka stalna je karakteristika pravnih sistema koji se zasnivaju na mreži sudećih i žalbenih sudova sa nadležnošću na određenoj teritoriji. Jedan od osnovnih pravnih kriterijuma prilikom ocenjivanja da li je došlo do povrede prava na jednaku pravnu zaštitu jesu duboke i …; (Ustavni sud (RS))

05.04.2023. POVREDA PRAVA NA IMOVINU; Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku predstavlja pravni osnov da se, saglasno članu 31. tog zakona, u postupku pred redovnim sudovima ostvari i pravo na naknadu imovinske (materijalne) štete koju je lice pretrpelo usled nerazumno dugog trajanja sudskog postupka, čime se suštinski ostvaruje …; (Ustavni sud (RS))

05.04.2023. BLAGOVREMENOST USTAVNE ŽALBE; Kada neizvršenje pravnosnažnih sudskih odluka predstavlja trajnu situaciju, rok za izjavljivanje ustavne žalbe se ne može odložiti na neodređeno vreme, već tada podnosilac treba da podnese ustavnu žalbu kada postane očigledno da nema realnog izgleda za povoljan ishod postupka izvršenja. ; (Ustavni sud (RS))

05.04.2023. BLAGOVREMENOST USTAVNE ŽALBE KOD POVREDE PRAVA NA IMOVINU U STEČAJNOM POSTUPKU KOJI JE OKONČAN; Kada se ustavnom žalbom ističe povreda prava na imovinu u stečajnom postupku koji je okončan, zakonski rok za podnošenje ustavne žalbe počinje da teče najkasnije od dana pravnosnažnog okončanja tog postupka. Za potrebe utvrđivanja blagovremenosti ustavne žalbe sprovođenje postupka naknadne deobe ne pred…; (Ustavni sud (RS))

05.04.2023. AKTI I RADNjE PROTIV KOJIH SE MOŽE IZJAVITI USTAVNA ŽALBA; Ustavna žalba može se izjaviti samo protiv pojedinačnog akta ili radnje kojima je odlučivano o pravima i obavezama podnosioca ustavne žalbe, pošto samo takvim aktom ili radnjom podnosiocu može biti povređeno ili uskraćeno neko od Ustavom zajemčenih prava i sloboda.; (Ustavni sud (RS))

06.04.2023. POVREDA PRAVA NA PRAVNU SIGURNOST; Izvodi iz sudskih odluka ne mogu da budu dokaz za tvrdnju o postojanju povrede prava na pravnu sigurnost, kao elementa prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava, a to ne mogu biti ni odluke koje su donete nakon odluke koja se osporava. ; (Ustavni sud (RS))

06.04.2023. POSTUPANjE PO ODLUCI USTAVNOG SUDA; Postoji ne samo zakonska, već i ustavna obaveza poštovanja i izvršavanja odluka Ustavnog suda, koje su po svojoj prirodi konačne, izvršne i opšteobavezujuće. Dovođenje u pitanje od strane drugog suda ovlašćenja poverenih Ustavnom sudu da donosi konačne i obavezujuće odluke po pojedinačnim zahtevima supr…; (Ustavni sud (RS))

06.04.2023. PRAVO NA PRISTUP SUDU PRAVNOG LEKA; Pravo na pristup sudu, odnosno pravo na pristup sudu pravnog leka je ugroženo kada pravila prestaju da služe ciljevima pravne sigurnosti i primerenog sprovođenja pravde i stvore neku vrstu barijere koja sprečava stranku da nadležan sud odluči o njenom zahtevu u meritumu.; (Ustavni sud (RS))

06.04.2023. POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Samo kašnjenja i odugovlačenja koja se mogu pripisati sudovima i drugim državnim organima mogu dovesti do zaključka o nepoštovanju prava na suđenje u razumnom roku. ; (Ustavni sud (RS))

06.04.2023. POVREDA PRAVA NA NEPRISTRASNO SUĐENjE KAO DELA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENjE; Povreda prava na nepristrasno suđenje, kao dela prava na pravično suđenje, podrazumeva odsustvo predrasuda ili naklonosti postupajućeg sudije prema nekoj od stranaka u postupku. Subjektivna nepristrasnost sudije podrazumeva se dok se ne dokaže da njegovo ponašanje ili njegova lična ubeđenja dovode u sumnj…; (Ustavni sud (RS))

11.04.2023. ODUZIMANjE PREDMETA PREKRŠAJA  U VEZI ČLANA 64. STAV 1. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANjU; Podnosiocu ustavne žalbe je narušena srazmernost u sankcionisanju narušavanja javnog interesa sa pravom pojedinca na mirno uživanja imovine zbog oduzimanja predmeta prekršaja u vezi člana 64. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju. ; (Ustavni sud (RS))

24.04.2023. VRAĆANjE NACIONALIZOVANE IMOVINE; Kada zahtevom za izuzimanje od nacionalizacije nisu obuhvaćene sve nepokretnosti koje su nacionalizovane ili je suvlasnički deo bivšeg vlasnika nacionalizovanih nepokretnosti veći od maksimuma koji se mogao ostaviti u svojini, prema članu 17. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog ze…; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

07.04.2023. KRŠENjE MERA ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI I KRŠENjE HITNIH MERA; Kršenje mere zaštite od nasilja u porodici određene odlukom suda predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. stav 5. KZ-a, a kršenje hitne mere po rešenju suda radnju prekršaja iz člana 36. stav 1. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, pa bez obzira na to što su takve radnje …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.04.2023. KRIVIČNO DELO UCENA U POKUŠAJU; Kada je okrivljeni u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi zapretio direktoru javnog preduzeća da će protiv tog preduzeća otkriti nešto što bi škodilo ugledu preduzeća i ugledu njegovog direktora, a pretnja je bila konkretna, ozbiljna, učinjena u više navrata i pisano formulisana, ali tu svoju…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.04.2023. KRIVIČNO DELO NASILjE U PORODICI KVALIFIKOVANO TEŽOM POSLEDICOM; Kada je okrivljeni primenom nasilja oštećenoj naneo lake telesne povrede koje zbog mnogobrojnosti i ekstenzivnosti sve ukupno predstavljaju tešku telesnu povredu, on je u odnosu na osnovno krivično delo postupao sa direktnim umišljajem, a u odnosu na težu posledicu iz nehata, pa se u njegovim radnjama sti…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. UTVRĐIVANjE VISINE PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI KAO KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI; Kako je kod krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica inkriminisano pribavljanje protivpravne imovinske koristi sebi ili (i) drugom fizičkom ili pravnom licu, to se pri utvrđivanju visine ove koristi kao kvalifikatorne okolnosti uzima ukupan iznos imovinske koristi koju je okrivljeni protivpra…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. KRIVIČNO DELO NASILjE U PORODICI IZ ČLANA 194. STAV 5. KRIVIČNOG ZAKONA; Poseban oblik krivičnog dela nasilje u porodici iz stava 5. člana 194. KZ-a, postoji zbog obezbeđivanja sankcije za kršenje mere zaštite od nasilja u porodici propisanih članom 198. Porodičnog zakona, pa radnjama okrivljenog nisu ostvarena obeležja ovog krivičnog dela kada je prekršio meru bezbednosti kao…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

19.04.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENjA U PRIVREDI IZ ČLANA 238. STAV 1. TAČKA 4. KZ-A I IZMENA KRIVIČNOG ZAKONIKA; Radnja krivičnog dela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. stav 1. tačka 4.  KZ-a nije po automatizmu dekriminalizovana donošenjem Zakona o izmenama i dopunama KZ-a („Službeni glasnik RS“, broj 94/16 od 24. 11. 2016. godine), budući da „gruba povreda ovlašćenja“ ima karakter i „prekoračenja ov…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

19.04.2023. KRIVIČNO DELO IZAZIVANjE OPASNOSTI NEOBEZBEĐENjEM MERA ZAŠTITE NA RADU; Okrivljeni, kao odgovorno lice u privrednom društvu – izvođaču  građevinskih radova na gradilištu, koje je iznajmilo i koristilo građevinsku mašinu prilikom čijeg angažovanja je kritičnom prilikom došlo do nesreće, je odgovorno lice za preduzimanje mera zaštite na radu i lice koje je odgovorno za ispra…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

19.04.2023. ODGOVORNOST POSLODAVCA U VEZI SA PRIMENOM MERA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU; Okrivljeni koji je vlasnik i direktor privrednog društva, se imenovanjem drugog lica kao lica za preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja na radu u tom privrednom društvu, ne oslobađa obaveza i odgovornosti u vezi sa primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

19.04.2023. UBISTVO PRI BEZOBZIRNOM NASILNIČKOM PONAŠANjU; Za postojanje krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 2. KZ-a je potrebno da mu prethodi nasilničko ponašanje, ali ne kao krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 1. KZ-a, već kao pojavni oblik nasilničkog ponašanja (grubo vređanje, zlostavljanje, vršenje nasilja…), pa sud u s…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.04.2023. NAREDBA O LEGALIZACIJI ORUŽJA I KRIVIČNO GONjENjE; Vlasnici oružja, municije i eksplozivnih materija ne mogu biti izloženi krivičnom progonu za vreme važenja Naredbe o legalizaciji oružja, pa ukoliko je okrivljeni radnju izvršenja krivičnog dela iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ-a preduzeo u vreme važenja ovog podzakonskog propisa sa zakonskom sna…; (Apelacioni sud (RS))

03.04.2023. KRIVICA KAO OBAVEZAN ELEMENT KRIVIČNOG DELA; Ako dispozitiv optužnog akta ne sadrži krivicu, odnosno njene elemente po članu 22. KZ-a, delo za koje je okrivljeni optužen nije krivično delo, jer je krivica obavezan element krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2023. NEPOSTOJANjE SUBJEKTIVNOG ELEMENTA U RADNjI IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLjENA PROIZVODNjA, DRŽANjE, NOŠENjE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA; Izvršenje krivičnog dela nošenje oružja podrazumeva da okrivljeni ima nameru da predmetno oružje nosi, a ne samo prenese do vozila, zajedno sa svim stvarima koje je protivpravno oduzeo.; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2023. SABIRANjE POJEDINAČNOG NAPUŠTANjA STANA OD STRANE OKRIVLjENOG; Da bi sud kaznu kućnog zatvora zamenio efektivom potrebno je da okrivljeni napusti prostorije bar jednom u trajanju od šest časova, a ne nekoliko puta da izostane te da mu sud sabira pojedinačne izostanke.; (Apelacioni sud (RS))

12.04.2023. KRIVIČNO DELO NEDOZVOLjENA PROIZVODNjA, DRŽANjE, NOŠENjE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA; Sud je doneo odluku zahvaćenu bitnom povredom odredaba krivičnog postupka, jer je osudio okrivljenog za držanje oružja sa prigušivačem, a da pri tom nema dokaza (veštačenja) da je u pitanju prigušivač.; (Apelacioni sud (RS))

12.04.2023. NARUČIVANjE SUPSTANCI PROGLAŠENIH ZA DROGU PREKO INTERNETA; Činjenica da su okrivljeni kupovali supstancu proglašenu za drogu preko interneta i naručivali iz drugih zemalja, ne ukazuje na to da je u legalnoj prodaji, već baš suprotno, ukazuje na to da se ista ne nalazi u prodavnicama u Republici Srbiji.; (Apelacioni sud (RS))

12.04.2023. OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU NA NAMERU OKRIVLjENOG DA DROGU DRŽI RADI PRODAJE; Način na koji je opojna droga razmerena u više manjih bočica ukazuje da okrivljeni nisu imali nameru da istu konzumiraju, već da je drže radi prodaje.; (Apelacioni sud (RS))

19.04.2023. TEŠKA KRAĐA OBIJANjEM I VREDNOST ODUZETIH STVARI; Vrednost oduzetih stvari nije bitno obeležje krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ-a, te stoga nije potrebno da se ona u postupku precizno utvrđuje, a iz činjenice da su okrivljeni obili stan, za koji prethodno nisu mogli znati šta se u njemu nalazi, proizlazi da nisu išli za tim…; (Apelacioni sud (RS))

19.04.2023. KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO IZ ČLANA 206. STAV 2. KZ; Kada je okrivljeni kritičnom prilikom video da je oštećeni stariji čovek i da se otežano kreće, pa mu je i pored toga prišao s leđa i snažno ga odgurnuo, tada je u odnosu na kvalifikatornu okolnost iz člana 206. stav 2. KZ postupao sa eventualnim umišljajem, jer je s obzirom na ove okolnosti bio svest…; (Apelacioni sud (RS))

19.04.2023. KRIVIČNO DELO NESAVESTAN RAD U SLUŽBI; Za postojanje radnje krivičnog dela nesavestan rad u službi iz člana 361. KZ-a nije dovoljno obično nesavesno postupanje, već se mora raditi o nesavesnom postupanju koje po intenzitetu i značaju prevazilazi običnu nemarnost i predstavlja grubu povredu službene dužnosti, pa se sa tim u vezi mora imati u vi…; (Apelacioni sud (RS))

19.04.2023. PRIBAVLjANjE MATERIJALNE KORISTI KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Pribavljanje materijalne koristi, kao pobuda za izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ-a, ne može se uzeti kao otežavajuća okolnost prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, budući da je ta okolnost obeležje ovog krivičnog dela. ; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2023. TRAJNO KRIVIČNO DELO I PRIMENA KRIVIČNOG ZAKONA; Vreme izvršenja krivičnog dela jeste vreme trajanja protivpravnog stanja, a krivično delo je dovršeno prestankom radnje i održavanja protivpravnog stanja, te se stoga u slučaju trajnog krivičnog dela primenjuje zakon koji je bio na snazi u vreme prestanka protivpravnog stanja, bez obzira da li je on povoljni…; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2023. IMOVINSKA KORIST KOD KRIVIČNOG DELA UTAJE; Prisvajanjem pokretnih stvari – vozila koja su mu poverena na osnovu ugovora o poslovnom zakupu, koji je potpisao kao vlasnik i direktor privrednog društva, okrivljeni je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u vrednosti tih vozila, a neplaćanjem zakupnine protivpravnu imovinsku korist je pribavi…; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2023. KRIVIČNO DELO ODAVANjE SLUŽBENE TAJNE; Kada okrivljeni drugom licu neovlašćeno saopšti podatak koji predstavlja službenu tajnu, ali je u pitanju bila informacija koja nije tačna, radnjama okrivljenog nije prouzrokovana, niti je mogla biti prouzrokovana štetna posledica za službu usled odavanja tog podatka, a što je konstitutivni element krivič…; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2023. PRENOŠENjE OPOJNE DROGE; Za postojanje krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a koje se sastoji u prenošenju opojne droge, nije neophodno utvrđivati ko je opojnu drogu stavio u felne automobila i kojim metodima je iste preradio, niti za čiji račun je opojna droga prenošena.; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2023. NEPOSTOJANjE PREVARNE NAMERE; Nema dokaza da je okrivljeni u trenutku zaključenja ugovora postupao sa prevarnom namerom da oštećenoj stan ne proda a da novac zadrži, niti da ju je održavao u zabludi da će je bar obeštetiti, kada se ima u vidu da se okrivljeni vansudskim poravnanjem kojim je taj ugovor raskinut obavezao da oštećenoj v…; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2023. DRŽANjE OPOJNE DROGE RADI DALjE PRODAJE ILI ZA SOPSTVENU UPOTREBU; Činjenice da je kod okrivljenog pronađena marihuana u količini od blizu 200 grama, a uz nju i opojna droga amfetamin, te da su pronađene dve vagice za precizno merenje na kojima su nađeni tragovi amfetamina, kokaina, MDMA, THC i kofeina, uz činjenicu da je okrivljeni nezaposleno lice i da ne može da priuš…; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2023. STAVLjANjE NA DRUGI NAČIN OPOJNE DROGE U PROMET; Stavljanje na drugi način opojne droge u promet obuhvata sve načine kojima se opojna droga čini dostupnom drugom licu (pozajmica, poklon, „narkomanska solidarnost“ i „vraćanje usluge“), pa je za postojanje ovog oblika radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a dovoljno da je učinilac opojnu…; (Apelacioni sud (RS))

26.04.2023. STVARNA NADLEŽNOST ZA KRIVIČNO DELO UGROŽAVANjE SIGURNOSTI IZVRŠENO PUTEM DRUŠTVENE MREŽE; S obzirom na to da društvena mreža funkcioniše isključivo putem interneta, a da internet predstavlja sistem međusobno povezanih računarskih mreža, za krivično delo ugrožavanje sigurnosti koje je izvršeno postavljanjem objava i komentara na takvoj mreži stvarno je nadležan Viši sud u Beogradu, nezavisno o…; (Apelacioni sud (RS))

26.04.2023. KRIMINALISTIČKO-FORENZIČKO VEŠTAČENjE MUNICIJE OD STRANE POLICIJE; Policija je u skladu sa članom 30. stav 3. tačka 2. Zakona o policiji ovlašćena da obavi kriminalističko-forenzičko veštačenje, pa policijski izveštaj o pregledu municije kojim je utvrđena ispravnost municije, u pogledu utvrđivanja tih činjenica u postupku ima dokaznu snagu veštačenja. ; (Apelacioni sud (RS))

26.04.2023. TRAJNO KRIVIČNO DELO I PRESUĐENA STVAR; Za razliku od produženog krivičnog dela koga čine više krivičnih dela, trajno krivično delo je jedno krivično delo sa više radnji izvršenja, pa stoga kada je okrivljeni već pravnosnažno osuđen za trajno krivično delo, a u koje spada i radnja za koju je odvojeno optužen, u odnosu na tu radnju se ne može p…; (Apelacioni sud (RS))

26.04.2023. BITAN DOPRINOS IZVRŠENjU KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA; Time što je pošao sa drugim saizvršiocem koji mu je rekao kako hoće nešto da otme, okrivljeni se faktički saglasio sa njegovom namerom, a bivajući sve vreme uz njega, dajući njegovim pretnjama dodatnu ozbiljnost i saglašavajući se sa tim svojim daljim prisustvom, zatim pazeći da neko ne naiđe, te udaljavanje…; (Apelacioni sud (RS))

26.04.2023. NAMERA PRIBAVLjANjA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI KOD KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA; Kada je jedan od saizvršilaca, nakon upućenih pretnji, tražio od oštećenog da mu preda novčanik, odakle je od 1.000,00 dinara, koliko je bilo u novčaniku, uzeo 700,00 dinara, ali ga je nakon toga pitao i da li ima pare u banci, te od njega potom tražio i uzeo i mobilni telefon, namera saizvršilaca nij…; (Apelacioni sud (RS))

27.04.2023. NEPOSTOJANjE DOKAZA DA JE OPOJNA DROGA NAMENjENA DALjOJ PRODAJI; Kada je kod okrivljenog pronađena opojna droga heroin ukupne neto mase 39,546 grama, ali prilikom pretresa nije pronađen nijedan predmet koji ukazuje na to da se okrivljeni bavio prodajom opojne droge, odnosno predmet koji bi mogao koristiti za njenu dalju prodaju – spisak  dužnika ili kupaca, novac koj…; (Apelacioni sud (RS))

27.04.2023. SPAJANjE KAZNI; Kada osuđeni podnese zahtev za spajanje kazni po više pravnosnažnih presuda, od kojih jedna ne ispunjava uslove za spajanje u smislu člana 62. KZ-a, sud je u obavezi da u odnosu na one presude koje te uslove ispunjavaju, primeni odredbe o sticaju i da osuđenom izrekne jedinstvenu kaznu.; (Apelacioni sud (RS))

27.04.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA POVERENjA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI IZVRŠENO OD STRANE ZAPOSLENOG; Okrivljeni se kao zaposleni u privrednom društvu na radnom mestu blagajnika, starao o imovini društva, a koristeći usluge klađenja uz pomoć šifre za pristup sistemu za klađenje koju je kao blagajnik imao, tako što je otkucao tikete za sportsko klađenje, dok novac nije uplatio, okrivljeni je na toj imovin…; (Apelacioni sud (RS))

27.04.2023. PREVARNA NAMERA I NEISPUNjENjE UGOVORNE OBAVEZE; Zbog činjenice da nije ispunio svoju ugovornu obavezu usled objektivnih okolnosti do kojih je došlo naknadno i koje predstavljaju rizik u poslovanju, posebno kada je reč o kupoprodaji nepokretnosti u izgradnji, ne može se smatrati da je okrivljeni u trenutku zaključenja ugovora sa oštećenom imao prevarnu n…; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2023. NEUTVRĐENOST VREMENA IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA KAO BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA; Uzimajući u obzir da nije dokazano da je krivično delo izvršeno u danima kada je to navedeno u privatnoj tužbi, presuda je obuhvaćena bitnom povredom krivičnog postupka.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

06.04.2023. OBRAZLOŽENI PODNESAK BRANIOCA; Podnesak branioca okrivljenog u kom se izjasnio na nalaz i mišljenje veštaka, te stavio predlog za donošenje meritorne odluke u postupku, predstavlja obrazloženi podnesak podnet u cilju ostvarivanja prava na odbranu okrivljenog,  pa okrivljeni, prema kome je postupak pravnosnažno obustavljen, ima pravo na nak…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.04.2023. DOSTAVLjANjE NAREDBE ZA VEŠTAČENjE; Obaveza da se strankama dostavi naredba za veštačenje postoji kada veštačenje određuje sud, ali ne i kada ga određuje javni tužilac.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.04.2023. OPORTUNITET I TROŠKOVI POSUPKA; Odbačaj krivične prijave usled primene načela oportuniteta ne može se izjednačiti sa obustavom krivičnog postupka iz čl. 20, 308, 338. i 352. ZKP do koje dolazi primenom načela legaliteta, pa se stoga u pogledu prava na naknadu troškova postupka ne mogu primeniti odredbe člana 265. stav 1. ZKP.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.04.2023. ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“ KADA OKRIVLjENI IZJAVI ŽALBU NA SVOJU ŠTETU; Kada je žalba protiv prvostepene presude izjavljena samo u korist okrivljenog, ali tako da u jednom svom delu ide na njegovu štetu, drugostepeni sud je takođe vezan zabranom preinačenja „na gore“, te nije ovlašćen da usvajanjem žalbe okrivljenog u tom delu preinači prvostepenu presudu. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.04.2023. ODUZIMANjE PREDMETA I POTVRDA; Ovlašćena službena lica policije, saglasno odredbama člana 147. i člana 286. st. 1. i 2. ZKP, imaju ovlašćenje da oduzmu predmet od bilo kog lica, uz obavezu da mu o tome izdaju potvrdu, ali nijednom odredbom ZKP nije propisano da takva potvrda mora biti potpisana u prisustvu branioca. Ovlašćena slu…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.04.2023. UVIĐAJ MESTA; S obzirom na to da odredbe ZKP koje se odnose na pretresanje govore o pretresanju lica i nepokretnih stvari, ali ne i o pretresanju drugih objekata, to se pretresanje drugih objekata – vozila izjednačava sa uviđajem, te stoga ovlašćena službena lica policije imaju ovlašćenje da shodno čl. 133. i 136. ZKP…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.04.2023. POZIVANjE ODBRANE DA PRISUSTVUJE UVIĐAJU; Ne postoji obaveza pozivanja okrivljenog i njegovog branioca da prisustvuju dokaznoj radnji uviđaja. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.04.2023. ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA; Nakon što je pravnosnažno odlučeno o troškovima krivičnog postupka u smislu člana 262. stav 1. ZKP, zahtev za naknadu troškova postupka se više ne može postaviti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.04.2023. ŽALBA NA REŠENjE O TROŠKOVIMA POSTUPKA I NAGRADA BRANIOCU; U skladu sa Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, žalba na rešenje o troškovima postupka spada u ostale podneske iz tarifnog broja 4. stav 2, a koji podnesak branilac sastavlja u funciji odbrane okrivljenog, te stoga ima pravo na nagradu za njeno sastavljanje. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.04.2023. PREKORAČENjE OPTUŽBE; Dodavanjem u izreci presude još jedne radnje izvršenja koja okrivljenoj nije stavljena na teret optužnim aktom, i produžavanjem vremena izvršenja krivičnog dela u odnosu na ono za koje je okrivljena optužena, sud je uvećao kriminalnu volju i aktivnost okrivljene u odnosu na podneti optužni akt i tako prekorač…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.04.2023. GRAĐANSKOPRAVNI ODNOS I OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA; Kada iz utvrđenih činjenica sud nalazi da je u datom slučaju reč o građanskopravnom odnosu, tada delo za koje je okrivljeni optužen nije krivično delo, pa se okrivljeni u tom slučaju oslobađa od optužbe na osnovu člana 423. tačka 1. ZKP. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.04.2023. FORENZIČKA REGISTRACIJA OSUMNjIČENOG; Otisci papilarnih linija se uzimaju upravo u cilju identifikacije, jer se bez identifikacije uzetim otiscima ne može dokazivati nijedna činjenica, pa stoga naredba javnog tužioca kojom je naložena forenzička registracija osumnjičenog obuhvata i daktiloskopsku identifikaciju otisaka, kao i obavljanje vešt…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.04.2023. POZIV OKRIVLjENOM DA PRISUSTVUJE ISPITIVANjU SVEDOKA; Kada je javni tužilac prilikom odlaganja ročišta za ispitivanje svedoka obavestio okrivljenog o narednom danu i času preduzimanja te dokazne radnje, okrivljeni je na taj način, u smislu člana 242. stav 2. ZKP, uredno pozvan da prisustvuje dokaznoj radnji, pa se ona može preduzeti i u njegovom odsustvu. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. ISPLATA NAGRADE I NUŽNIH IZDATAKA BRANIOCU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI; Nagrada i nužni izdaci postavljenog branioca se isplaćuju unapred iz sredstava organa postupka, pa branilac po službenoj dužnosti može posle svake procesne radnje podneti zahtev za naknadu troškova organu pred kojim se postupak vodi, a što znači da takav zahtev može podneti i tužilaštvu u fazi istrage…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. DOBROVOLjNA PREDAJA LICA ILI PREDMETA I PRETRESANjE; Dobrovoljna predaja lica ili predmeta od strane držaoca stana nema uticaja na pretresanje njegovog stana i ne isključuje sačinjavanje zapisnika o preduzetoj radnji pretresanja.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. IZVOĐENjE DOKAZA OD STRANE SUDA; Kada sud po službenoj dužnosti izvodi dokaze u skladu sa članom 15. stav 4. ZKP, može izvoditi kako dokaze koji idu u korist okrivljenog, tako i one koji ga terete. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. POLICIJSKO OPAŽANjE I OPSERVIRANjE; Prilikom preduzimanja mera i radnji iz člana 286. st. 1. i 2. ZKP, policijski službenici su ovlašćeni da u skladu sa Zakonom o policiji vrše policijsko opažanje i opserviranje, a koje opserviranje se vrši na javnim i drugim za pristup dostupnim mestima, bez zadiranja u pravo na privatnost bilo kog lica, t…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH NAKON PRAVNOSNAŽNE ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA; S obzirom na to da su troškovi na ime sudskih taksi za tužbu i presudu za privatnu tužilju nastali tek njihovim plaćanjem, kada je ona i postavila zahtev za njihovu naknadu, a da je okrivljeni odlukom o troškovima postupka obavezan da ih naknadi privatnoj tužilji, sud je mogao posebnim rešenjem da obaveže …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. PREKVALIFIKACIJA KRIVIČNOG DELA I STVARNA NADLEŽNOST JAVNOG TUŽIOCA; Kada je sud prilikom donošenja presude izvršio prekvalifikaciju i radnje okrivljenih pravno kvalifikovao drugačije nego što je to u optužnom aktu, to ne utiče na stvarnu nadležnost i ovlašćenje javnog tužioca koji je tokom postupka zastupao optužbu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE KOJI JE ODLUČIVAO I U DRUGOM I U TREĆEM STEPENU; Kada su sudska veća i u drugom i u trećem stepenu razmatrala materijalno-pravna pitanja i suštinu stvari, to predstavlja razlog za obavezno izuzeće shodno članu 37. stav 1. tačka 4. ZKP, bez obzira što ovakva procesna situacija nije izričito propisana tom odredbom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

19.04.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRI ODLUČIVANjU O MOLBI ZA USLOVNI OTPUST; Donošenje presude kojom je okrivljeni oglašen krivim i odlučivanje o molbi okrivljenog za uslovno otpuštanje sa izdržavanja kazne zatvora po istoj presudi se ima posmatrati kao jedna celina u odnosu na okrivljenog, te stoga prilikom odlučivanja o molbi za uslovni otpust postoji razlog u smislu člana 37. sta…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

19.04.2023. SKRIVLjENI TROŠKOVI I POSEBNO REŠENjE; Obavezan uslov za to da okrivljeni sam snosi troškove krivičnog postupka bez obzira na ishod krivičnog postupka ukoliko je pretres odložen njegovom krivicom, jeste da se o skrivljenim troškovima donese posebno rešenje u smislu člana 263. stav 2. ZKP.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.04.2023. ŽALBA NA DRUGOSTEPENO REŠENjE O PRIVREMENOM ODUZIMANjU IMOVINE; Protiv drugostepenog rešenja kojim je po žalbi javnog tužioca preinačeno prvostepeno rešenje, tako što je usvojen zahtev tužilaštva i od okrivljenog privremeno oduzeta imovina proistekla iz krivičnog dela, žalba nije dozvoljena.; (Apelacioni sud (RS))

03.04.2023. PRESUĐENA STVAR; Kada je okrivljeni zbog istog životnog događaja, vršenje nasilja nad oštećenim, pravnosnažno osuđen zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, to predstavlja trajnu smetnju za njegovo krivično gonjenje za krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

06.04.2023. NAKNADA TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA; Primena odredbe člana 265. Zakonika o krivičnom postupku o naknadi troškova krivičnog postupka iz budžetskih sredstava podrazumeva obustavu krivičnog postupka ili odbijanje optužbe odnosno oslobađanje od optužbe u celini.; (Apelacioni sud (RS))

06.04.2023. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENjA SLOBODE; Osuda za jedno krivično delo nije od uticaja na pravo na naknadu nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode zbog boravka u pritvoru za drugo delo iz istog postupka za koje je okrivljeni oslobođen optužbe. ; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2023. FORMA ODLUKE SUDA NAKON UPUŠTANjA U OCENU DOKAZA U ZAHTEVU ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; Nakon upuštanja suda u ocenu dokaza podnetih u zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka, sud podneti zahtev može da uvaži ili da ga odbije, a ne da ga odbaci.; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2023. ZAPISNIK O SASLUŠANjU OKRIVLjENOG O RAZLOZIMA ZA ODREĐIVANjE PRITVORA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Zapisnik o saslušanju okrivljenog pred sudijom za prethodni postupak na okolnost razloga za određivanje pritvora se ne može upodobiti zapisniku o saslušanju okrivljenog u kome okrivljeni iznosi svoju odbranu, te se stoga ne može tretirati kao odbrana okrivljenog i koristiti kao dokaz u postupku.; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2023. ODUZIMANjE IMOVINE I ZAKONITI PRIHODI; Zakoniti prihodi su ne samo prihodi koji proisteknu ličnim radom – po osnovu zarade, već i svi drugi prihodi koji su stečeni na zakoniti način, a gde između ostalog, spadaju i prihodi ostvareni kroz poklon i finansijsku pomoć trećih lica.; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2023. RAZLOZI ZA PRODUŽENjE PRITVORA; Prilikom odlučivanja o produženju pritvora, sud mora voditi računa o tome da same radnje krivičnog dela za koje se okrivljeni tereti ne mogu biti jedini i isključivi razlog da bi se prema njemu pritvor produžio, pri čemu je, ukoliko smatra da nisu ispunjeni uslovi za izricanje blaže mere umesto pritvora, u …; (Apelacioni sud (RS))

26.04.2023. NEMOGUĆNOST ISPITIVANjA U SVOJSTVU SVEDOKA SAOPTUŽENIH KOJI SU VEĆ OSUĐENI; Saoptuženi prema kojima je pravnosnažno okončan postupak osuđujućom presudom se ne mogu ispitivati na glavnom pretresu u svojstvu svedoka, jer bi to značilo njihovo pojavljivanje u različitim procesnim svojstvima u istom postupku, već se jedino mogu pročitati zapisnici o njihovom saslušanju u skladu sa č…; (Apelacioni sud (RS))

26.04.2023. OPASNOST OD PONAVLjANjA KRIVIČNOG DELA KAO RAZLOG ZA PRODUŽAVANjE PRITVORA; Činjenice i okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog dela,  koje su već bile predmet ocene i osnov za određivanje pritvora prema okrivljenom, a nakon toga i za produženje pritvora, protekom vremena gube na značaju i težini, pa u nedostatku novih činjenica, više ne mogu biti osnov za prim…; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2023. PROTEK VREMENA KAO EVENTUALNI RAZLOG ZA ČITANjE ISKAZA SVEDOKA; Protek vremena od izvršenja krivičnog dela nije „važan razlog“ zbog koga umesto neposrednog ispitivanja svedoka treba pročitati njegov iskaz.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

20.04.2023. IZBOR NAČINA ISPLATE PENZIJE I UJEDNAČAVANjE SUDSKE PRAKSE; Opredeljenjem za isplatu penzije u gotovini na svojoj kućnoj adresi korisnik penzije  prihvatio je obavezu da plati poštarinu (cenu za pružene poštanske usluge) predviđenu Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga.

Drugačija odluka ne ukazuje nužno na drugačiji pravni stav izražen …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.04.2023. ISPLATA KAMATE NA SVAKI POJEDINAČNI MESEČNI IZNOS NEISPLAĆENE PENZIJE; Postoji obaveza na isplatu kamate na svaki pojedinačni mesečni iznos  neisplaćene penzije budući da je osnov potraživanja naknada štete koja se u smislu člana 186. Zakona o obligacione odnosima smatra dospelom od trenutka kada je tuženi propustio da isplati mesečni iznos penzije.; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2023. PREDMET PARNICE ZA OBJAVLjIVANjE ODGOVORA NA INFORMACIJU; Sud nije dužan da utvrđuje istinitost, odnosno neistinitost objavljenih informacija u parnici za objavljivanje odgovora na informaciju, jer se u njoj raspravljanje ograničava na činjenična pitanja od kojih zavisi obaveza odgovornog urednika da objavi odgovor.; (Apelacioni sud (RS))

12.04.2023. PRAVO NA PENZIJU KAO PRAVO NA IMOVINU; Pravo na penziju je stečeno pravo koje predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, prema kome bi svako mešanje državnog organa u mirno uživanje imovine trebalo da bude zakonito i da teži legitimnom cilju u javnom interesu. O…; (Apelacioni sud (RS))

18.04.2023. PRAVO NA PRIVATNOST I SLOBODA IZRAŽAVANjA NOVINARA; Jedan od legitimnih ciljeva ograničenja prava na privatnost jeste i ostvarivanje slobode izražavanja novinarske profesije, posebno kada je u pitanju objavljivanje informacije za koju javnost ima opravdani interes da zna. Ako je informacija takva da dovodi u pitanje nečiju čast i ugled, subjekt informacije…; (Apelacioni sud (RS))

24.04.2023. DEJSTVO PRETPOSTAVKE TAČNOSTI UPISA PRAVA NA NEPOKRETNOSTI PREMA NESAVESNOM LICU I NEDOPUSTIVOST IZVRŠENjA;  Treće lice u postupku izvršenja, odnosno tužilja čiji zahtev je zasnovan na tvrdnji da je  pravo na nepokretnosti (predmetu izvršenja) stečeno zajedničkim doprinosima u bračnoj zajednici, ne uživa pravnu zaštitu za utvrđenje nedopustivosti izvršenja, u situaciji kada se  saglasila da se predmetna nekretn…; (Apelacioni sud (RS))

20.04.2023. ISKLjUČENjE ILI OGRANIČENjE SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA; Pravo na slobodan pristup informacijama može se uskratiti samo kada poseban, zakonom propisani zaštićeni interes, preteže nad interesom javnosti da zna. Organ vlasti, koji radi zaštite pretežnijeg interesa odbije zahtev tražioca za pristup traženim informacijama od javnog značaja, dužan je da doka…; (Upravni sud (RS))

20.04.2023. OZNAKA STEPENA TAJNOSTI; Okolnost da oznake podataka i dokumenata nisu preispitane u propisanom roku od dve godine od stupanja na snagu Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 104/09) ne vodi nesumnjivom zaključku da se ne radi o podacima odnosno dokumentima određenog stepena tajnosti.; (Upravni sud (RS))

20.04.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava može se zasnivati samo na postojanju realnog interesa lica koje podnosi zahtev za zaštitu prava da dobije ugovor o javnoj nabavci u konkretnom postupku javne nabavke, koji interes se konkretizuje kroz postojanje zakonskog osnova (ocenu ponude …; (Upravni sud (RS))

20.04.2023. POSTUPANjE NARUČIOCA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI POSLE PRETHODNOG ISPITIVANjA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA; Sama činjenica da je podnet zahtev za zaštitu prava u fazi sačinjavanja konkursne dokumentacije ne podrazumeva i obavezu naručioca da zaustavi dalje aktivnosti u postupku javne nabavke. ; (Upravni sud (RS))

20.04.2023. DOPUNjENI UPRAVNI POSTUPAK; Pretpostavka za drukčije rešavanje nego što je rešeno prvostepenim rešenjem je  sprovođenje celovitog ispitnog postupka, uz učešće stranaka i utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za odlučivanje, što, pre svega, podrazumeva nesumnjivo određivanje predmeta odlučivanja, a potom i odlučnih činjenica na kojima…; (Upravni sud (RS))

24.04.2023. PRIMENA ČLANA 22. ZAKONA O VRAĆANjU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENjU; Kada je utvrđeno da se katastarske parcele nalaze u državnoj svojini, da se na istim ne nalaze javne površine, niti je planskim dokumentom, važećim na dan stupanja na snagu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju na njima predviđena izgradnja objekata javne namene, kao i da na ovim parcelama nema…; (Upravni sud (RS))

13.04.2023. PRESTANAK ZABRANE KAO UZROK NIŠTAVOSTI; Zabrana raspolaganja pravom korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini prema ranijim propisima nije bila zabrana manjeg značaja, zbog čega pravni posao koji je zaključen protivno tim propisima ne može postati punovažan zato što je, usled izmene propisa, dozvoljen promet gradskog građ…; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. DOKAZIVANjE STAŽA SA UVEĆANIM TRAJANjEM U PARNIČNOM POSTUPKU; Sporne činjenice u parničnom postupku mogu se utvrđivati ne samo na osnovu pisanih dokaza, već i na osnovu ocene drugih raspoloživih dokaza, jer su sva dokazna sredstva ravnopravna. Odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje ukazuju da se staž sa uvećanim trajanjem ne može dokazivati i…; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. PRIJAVA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE U POSTUPKU STEČAJA; Doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje u postupku stečaja mogu prijaviti i bivši zaposleni i Poreska uprava, a isplatu će stečajni upravnik izvršiti samo u korist nadležnog Fonda. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

04.04.2023. NAKNADA ŠTETE ZA ODUZETO VOZILO – AKTIVNA LEGITIMACIJA; Potraživanje naknade štete koja je eventualno nastala za preduzeće, kao bivšeg vlasnika predmetnog vozila, koje je prestalo da postoji, može preći na tužioca, osnivača ili većinskog vlasnika tog preduzeća, samo pod uslovom da je to određeno materijalno-pravnim odnosom tužioca i preduzeća, ili je pren…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.04.2023. VAŽENjE PUNOMOĆJA; Punomoćja data različitim licima ne derogiraju jedno drugo, niti ih zamenjuju, ukoliko nisu opozivana ili sužena od strane vlastodavca.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. PRAVO PREČE KUPOVINE; U postupku prodaje zemljišta upisanog u katastar nepokretnosti kao poljoprivrednog zemljišta bez evidentirane prenamene u građevinsko zemljište, vlasnik susednog poljoprivrednog zemljišta nema pravo preče kupovine, jer je prenamena zemljišta izvršena već donošenjem planskog akta jedinice lokalnesamouprave k…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.04.2023. NASTANAK ŠTETE; Da bi došlo do štete mora postojati veza između uzroka i posledice, a jedno lice je krivo za nastalu štetu ukoliko se ne ponaša onako kako bi trebalo uobičajeno i razumno da se ponaša u određenoj situaciji. Izmakla korist se može priznati ako je sasvim sigurno da bi bila ostvarena, ali ona mora bi…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.04.2023. NEZAKONIT I NEPRAVILAN RAD; Pod nezakonitim radom podrazumeva se postupanje protivno zakonu, drugom propisu ili opštem aktu, odnosno propuštanje da se takvi propisi primene. Nepravilnim radom organa smatra se činjenje ili nečinjenje protivno uobičajenom ili propisanom načinu obavljanja delatnosti koje šteti pravima ili interesima treć…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.04.2023. UPOTREBLjAVANjE TUĐE STVARI U SVOJU KORIST; Za ostvarivanje prava na naknadu po osnovu upotrebljavanja tuđe stvari u svoju korist neophodno je dokazati da je imalac stvari onemogućen da stvar koristi, odnosno da je upotrebljava, da je usmerio svoje aktivnosti na ostvarenje pripadajućeg prava i protivpravno postupanje lica koje mu ovo pravo onemoguć…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.04.2023. UGOVOR  O POKLONU SA NALOGOM ILI TERETOM I UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Isplaćivanje ugovorene naknade ne menja pravnu prirodu ugovora o poklonu, niti ga opredeljuje kao ugovor o doživotnom izdržavanju, jer ugovorena naknada u vidu doživotnog izdržavanja  predstavlja izvršenje naloga od strane poklonoprimca i davanja koja nisu ekvivalentna vrednosti učinjenog poklona. Karakteris…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.04.2023. ROK ZASTARELOSTI KOD RESTITUCIJE KAO POSLEDICE NIŠTAVOSTI PRAVNOG POSLA; Zastarni rok od 10 godina za restitucioni zahtev usled ništavosti pravnog posla, iz člana 371. ZOO, počinje teći prvog dana posle dana kada je utvrđena ništavost.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.04.2023. KORIŠĆENjE METODA VALORIZACIJE DO POTPUNOG OBEŠTEĆENjA; Metod valorizacije do potpunog obeštećenja primenjuje se u uslovima visoke inflacije kada supstancu novčanog potraživanje nije moguće očuvati stopom zakonske zatezne kamate.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

04.04.2023. OSNOV ODGOVORNOSTI MEDICINSKE USTANOVE; Medicinska ustanova odgovara za štetu zbog stručne greške ukoliko u radnjama zaposlenih postoji postupanje protivno pravilima struke.; (Apelacioni sud (RS))

05.04.2023. ZASTARELOST POTRAŽIVANjA NAKNADE ŠTETE; Imovinskopravni zahtev istaknut u krivičnom postupku ne dovodi do prekida zastarelosti potraživanja naknade štete ukoliko je zastarelost u trenutku njegovog isticanja već nastupila.; (Apelacioni sud (RS))

05.04.2023. PREBIJANjE I ŠTETA NASTALA KRIVIČNIM DELOM; Potraživanje štete nastale izvršenjem krivičnog dela ne može prestati prebijanjem.; (Apelacioni sud (RS))

05.04.2023. DOPRINOS OŠTEĆENOG NASTANKU ŠTETE; Postojanje neraščišćenih imovinskopravnih odnosa među strankama ne može se smatrati doprinosom oštećenog nastanku štetnih posledica prouzrokovanih izvršenjem krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

05.04.2023. NAKNADA ŠTETE ZA PORUŠENI OBJEKAT; Ukoliko postoji rešenje o rušenju bespravno izgrađenog objekta, investitor je sam prouzrokovao materijalnu štetu nastalu rušenjem objekta budući da je znao, odnosno morao znati, da izgradnjom objekta bez odobrenja rizikuje njegovo rušenje.; (Apelacioni sud (RS))

06.04.2023. ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU USLED GRADA; Država je dužna da organizuje sistem protivgradne zaštite, kao delatnost od opšteg interesa, zbog čega je odgovorna za štetu koja nastane ako to ne uradi. Činjenica da pored organa Republike Srbije postoji nadležnost lokalne samouprave i autonomne pokrajine u ostvarivanju prava i dužnosti u pitanji…; (Apelacioni sud (RS))

07.04.2023. UGOVARANjE VALUTNE KLAUZULE; Ugovaranje valutne klauzule u smislu klauzule vrednovanja tako da se novčana obaveza izmiruje u domaćoj valuti, ali se broj jedinica domaće valute koji treba platiti određuje srazmerno vrednosti određenog (ugovorenog) broja jedinica strane valute, nije samo po sebi nedozvoljeno, ali valutna klauzula ne…; (Apelacioni sud (RS))

07.04.2023. PREVALjIVANjE VALUTNOG RIZIKA NA KORISNIKA KREDITA; Uslov za prevaljivanje valutnog rizika na korisnika kredita je postojanje pisanog obaveštenja kojim je on pre zaključenja ugovora na njemu razumljiv način upoznat sa svim ekonomsko – finansijskim posledicama rizika koje će on preuzeti prihvatanjem takve ugovorne klauzule i upozoren na mogući rast kursa švajc…; (Apelacioni sud (RS))

07.04.2023. UGOVARANjE TIPA KURSA OBRAČUNSKE VALUTE  KOD UGOVORA O KREDITU; Ugovorne strane kod ugovora o kreditu mogu utvrditi bilo koji tržišno određeni kurs preračuna obračunske valute, ali je neophodno da se po istom valorimetru i istom kursu utvrđuje vrednost plasiranih kreditnih sredstava i visina dospelih rata za vraćanje.; (Apelacioni sud (RS))

07.04.2023. TROŠKOVI OBRADE KREDITA; Banka ima pravo na naplatu troškova obrade kredita, puštanja kredita u tečaj i naknade bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove obrade kredita nije ništava, pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o trošk…; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2023. POVEĆANjE UGOVORENE KAMATE NAKON DOCNjE; Banka i posle docnje u ispunjavanju obaveze korisnika kredita po ugovoru o kreditu može obračunavati ugovorenu kamatu ako je njena stopa viša od stope zatezne kamate, ali to ne može činiti u dvostrukom iznosu ugovorene kamate. ; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2023. DRŽAVA KAO ŠTETNIK I OŠTEĆENI; Pravo na naknadu štete u slučaju kada je država štetnik priznaje se licima prema kojima državni organi u vršenju svojih funkcija preduzimaju konkretne radnje ili prema kojima imaju obavezu da ih preduzmu.; (Apelacioni sud (RS))

21.04.2023. NEOSNOVANO OBOGAĆENjE PO OSNOVU KORIŠĆENjA TUĐE STVARI; Kada lice neovlašćeno koristi stan ne plaćajući zakupninu, tada je imovina korisnika stana uvećana na račun vlasnika stana, zbog čega postoji obaveza sticaoca – neosnovano obogaćenog da neosnovano osiromašenom vrati ono što je bez pravnog osnova ušlo u njegovu imovinu, u vidu troškova stanovanja i tro…; (Apelacioni sud (RS))

21.04.2023. PRAVO NA NAKNADU ŠTETE PROUZROKOVANE VOĐENjEM KRIVIČNOG POSTUPKA; Kada je okrivljeni oslobođen optužbe, kada je optužba odbijena i postupak obustavljen, na tužiocu je teret dokazivanja konkretnog propusta i radnje  preduzete na njegovu štetu, kao  i postojanje uzročno – posledične veze između takvih propusta i radnji koje imaju karakter nepravilnog i nezakonitog rada org…; (Apelacioni sud (RS))

21.04.2023. NOVČANI EKVIVALENT U VISINI POTREBNIH IZDATAKA ZA OTKLANjANjE OŠTEĆENjA RADI USPOSTAVLjANjA PREĐAŠNjEG STANjA; Prethodno otklanjanje štete od strane oštećenog ni dostavljanje računa, nisu  uslov bez kojeg oštećeni ne može ostvariti pravo na naknadu štete u novčanom iznosu, već sud može dosuditi oštećenom naknadu u novcu kada on to zahteva (185. stav 4. ZOO) u visini potrebnih izdataka za otklanjanje oštećenja kako …; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2023. PRIMENA ČLANA 79. KONVENCIJE UJEDINjENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE; Kada kupac nije vršio kontrolu postupka u vezi sa ino-plaćanjem, na način koji se od kupca razumno očekuje u skladu sa standardima međunarodnog prometa robe i novca i u skladu s drugim odredbama Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, nema uslova za primenu člana 79. te …; (Privredni apelacioni sud (RS))

11.04.2023. RIZIK OTPREME NOVCA; Kupac snosi rizik otpreme novca do mesta uplate, što uključuje i rizik u slučaju propasti novca iz različitih razloga. Kupac je dužan da racionalno postupa pre plaćanja po izmenjenim instrukcijama tako što će izvršiti proveru u komunikaciji sa prodavcem s obzirom na to da se radi o dispoziciji plaćanja…; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.04.2023. NIŠTAVOST PREBIJANjA POTRAŽIVANjA LICA ČIJI SU RAČUNI BLOKIRANI; Svako lice koje je u blokadi računa ne može izmirivati svoje novčane obaveze po sopstvenom izboru poverilaca, već se potraživanja moraju namiriti prema redosledu koji je evidentiran na poslovnom računu dužnika, pa je ništav ugovor zaključen suprotno ovome. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. ZASTARELOST POTRAŽIVANjA IZ UGOVORA O FINANSIRANjU OBUKE NEZAPOSLENIH; Ugovor o finansiranju obuke nezaposlenih zaključen između Nacionalne služba za zapošljavanje – Filijala Kragujevac i „CSD“ DOO ne spada u ugovore o međusobnom prometu roba i usluga, jer tužilac, Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Kragujevac ne predstavlja privredni subjekat koji obavlja delatnost…; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. ZLOUPOTREBA BLANKO MENICE; Zloupotreba blanko izdate menice može se raspraviti samo kroz ocenu da li je ista ispunjena u skladu sa sadržinom meničnog ovlašćenja koje je trebalo da prati blanko menicu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU; Objektivna odgovornost za štetu povezuje postojanje uzročnosti interesa i rizika, pa onaj koji drži opasnu stvar bavi se opasnom delatnošću u cilju ostvarivanju svog interesa, odnosno neke svoje ekonomske koristi, zbog čega mora da snosi rizik radi ostvarivanja te koristi. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. USTUPANjE UGOVORA I USTUPANjE POTRAŽIVANjA; Ustupanje potraživanja je pravni odnos drugačije sadržine od ustupanja ugovora. Predmet ustupanja potraživanja ne može biti potraživanje čiji je prenos zabranjen zakonom ili koje je vezano za ličnost poverioca ili koje se po svojoj prirodi protivi prenošenju na drugoga, ali ovakva ograničenja nisu propisana …; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

20.04.2023. FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA; Kada zemljište planskim aktom jedinice lokalne samouprave bude određeno za ulicu, to zemljište od tog momenta po sili zakona postaje sredstvo u javnoj svojini, pa jedinica lokalne samouprave ima obavezu da zemljište koje je postalo sredstvo javne svojine izuzme iz poseda ranijeg korisnika i da mu za to…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.04.2023. STVARNA SLUŽBENOST NA VIŠE NEPOKRETNOSTI; Stvarna službenost koja zbog položaja povlasnog dobra realno opterećuje nekoliko nepokretnosti u vlasništvu više lica za vlasnika povlasnog dobra faktički predstavlja jedinstveno pravo i kao takvo zahteva istovetno rešenje prema svim titularima stvarnog prava na poslužnim nepokretnostima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.04.2023. STICANjE SVOJINE ADAPTACIJOM, REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNjOM TUĐEG OBJEKTA; Adaptacijom, rekonstrukcijom i dogradnjom tuđeg građevinskog objekta ne stiče se pravo svojine, jer se ovakvim radovima ne stvara nov objekat, već se vrši poboljšanje uslova stanovanja u postojećem objektu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.04.2023. POSTUPAK LEGALIZACIJE I RUŠENjE OBJEKTA; Ukoliko nije prijavio objekat u skladu sa članom 160. Zakona o planiranju i izgradnji, tužilac je propustio svoju obavezu, te se ne može sa uspehom pozivati na činjenicu da je prethodno podneo više zahteva za legalizaciju objekta.; (Apelacioni sud (RS))

06.04.2023. STICANjE SVOJINE ODRŽAJEM; Institut održaja može se analogno primeniti i na ranije pravo korišćenja.; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2023. PLAĆANjE POREZA KAO DOKAZ SVOJINE I NAČIN NjENOG STICANjA; Činjenica da lice plaća porez na imovinu i da rešenje kojim se utvrđuje visina godišnjeg poreza za nepokretnost glasi na to lice ne predstavlja dokaz o vlasništvu, niti ta činjenica može voditi sticanju svojine, a neplaćanje poreza gubitku svojine.; (Apelacioni sud (RS))

27.04.2023. STICANjE VLASNIŠTVA PUTEM ODRŽAJA; Ne može se govoriti o savesnosti na strani tuženog ukoliko je utvrđena ništavost ugovora o kupoprodaji sporne nepokretnosti, bez obzira na činjenicu državine duže od 40 godina.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.04.2023. UTVRĐENjE PRAVA SVOJINE; Pravo svojine ne nepokretnoj imovini stiče se ako su ispunjeni uslovi propisanii zakonom, između ostalog na osnovu punovažnog pravnog posla (ugovora) zaključenog između prodavca i kupca, te se kao punovažan pravni posao ne može tretirati jednostrano potpisan zapisnik.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Porodično pravo

20.04.2023. VEŠTAČENjE U POSTUPCIMA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA; Istražno načelo u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima iz člana 205. Porodičnog zakona ne obavezuje sud da u svakom slučaju izvede dokaz veštačenjem, a odluku o tome donosi sud. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.04.2023. SADRŽINA PRAVNOG STANDARDA NAJBOLjI INTERES DETETA; Najbolji interes deteta je pravni standard koji čini nekoliko elemenata procene i to uzrast i pol deteta, njegove želje i osećanja, s obzirom na uzrast i zrelost, emotivne potrebe.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.04.2023. KOLIZIJSKI STARATELj DETETA; Maloletno dete nema položaj stranke u sporovima o poveravanju deteta, uređenju ličnih odnosa deteta sa roditeljem kome nisu poverena, delimičnom lišenju roditeljskog prava i izdržavanju, zbog čega u toj situaciji nije potrebno postavljanje kolizijskog staratelja. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.04.2023. PRAVO NA REGRES ZA DATO IZDRŽAVANjE; Propuštanje roditelja da zahteva izdržavanje za maloletno dete od drugog roditelja ne odražava se nastankom prava tog roditelja na naknadu za dato izdržavanje detetu na teret drugog roditelja. Saglasno cilju odredbe člana 165. stav 1. Porodičnog zakona o pravu regresa, titulari prava na naknadu za dato izd…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.04.2023. VALUTA OBAVEZE IZDRŽAVANjA; Valuta obaveza izdržavanja može biti određena u valuti strane zemlje u kojoj davalac izdržavanja živi i ostvaruje zaradu. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.04.2023. IZDRŽAVANjE PUNOLETNOG DETETA NA REDOVNOM ŠKOLOVANjU; Prekid redovnog školovanja iz objektivnih razloga ne može biti razlog za nedavanje izdržavanja punoletnom detetu koje se nalazi na takvom školovanju. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.04.2023. OBJAVLjIVANjE SLIKE DETETA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA; Objavljivanje fotografija dece na internetu putem servisa za društvene mreže može da predstavlja opasnu aktivnost. Roditelji imaju slobodu izbora da li će fotografije da objave, ali samo dok zajednički vrše roditeljsko pravo i dok imaju iste stavove po tom pitanju.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.04.2023. IZDRŽAVANjE PUNOLETNOG DETETA NA REDOVNOM ŠKOLOVANjU; Obaveza roditelja da izdržava punoletno dete nije bezuslovna kao prema maloletnom detetu,  ustanovljena je u cilju omogućavanja detetu da nakon punoletstva nastavi školovanje koje po zakonu nije obavezno i uslovljena je s jedne strane mogućnostima roditelja dužnika, a s druge strane redovnim školovanjem det…; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2023. ULOGA SUDA U POSTUPKU ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI; Sud treba da izvede sve dokaze, ne samo predložene, već i one po službenoj dužnosti, da bi pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje i odredio meru zaštite od nasilja u porodici kojom se najbolje postiže takva zaštita.; (Apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

20.04.2023. ZAKLjUČENjE VIŠE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Pravno dejstvo ugovora o doživotnom izdržavanju suspendovano je do trenutka smrti primaoca izdržavanja, iz čega proizlazi da je prenos prava svojine na stvarima koje su predmet ugovora na davaoca izdržavanja odložen do smrti primaoca izdržavanja. Sve do tog trenutka vlasnik predmeta ugovora je primalac …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.04.2023. PUNOVAŽNOST PISMENOG ZAVEŠTANjA; Potpis zaveštaoca ne može biti nadomešten otiskom kažiprsta, budući da je zakonom propisana stroga forma za ovaj oblik zaveštanja, bez postojanja bilo kakvih izuzetaka. U situaciji kada zaveštalac nije u stanju da sačini pismeno zaveštanje pred svedocima u svemu kako to zakon propisuje, može da se kor…; (Apelacioni sud (RS))

21.04.2023. NEDOPUŠTEN OSNOV KOD UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen sa ciljem isključenja iz nasleđa pojedinih zakonskih naslednika ima nedopušten osnov i kao takav je shodno odredbi čl. 52. ZOO ništav.; (Apelacioni sud (RS))

Radno pravo

28.04.2023. PRAVO NA NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNjI ODMOR I DOKAZI ZA UTVRĐIVANjE BROJA RADNIH DANA PROVEDENIH NA GODIŠNjEM ODMORU; Da bi zaposleni imao pravo na naknadu štete za  neiskorišćeni godišnji odmor, potrebno je da je šteta zaista i nastala, odnosno da tužilac nije iskoristio godišnji odmor koji mu po zakonu pripada. Pored nalaza i mišljenja sudskog veštaka,  evidencija o prisustvu tužioca na radu i obračunske liste o isp…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.04.2023. NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU NEISKORIŠĆENOG GODIŠNjEG ODMORA I NEZAKONITI PRESTANAK RADNOG ODNOSA; U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, zaposleni nema pravo na naknadu štete po osnovu neiskorišćenog godišnjeg odmora, jer nakon prestanka rada nije imao utrošak radne energije te nije ni nastala potreba za njenom revitalizacijom koja je svrha godišnjeg odmora. ; (Apelacioni sud (RS))

28.04.2023. RAD ZAPOSLENOG I PRAVO NA GODIŠNjI ODMOR; Priznavanje punog godišnjeg odmora zaposlenom koji u prethodnoj godini nije radio suprotno je zakonskom razlogu za priznavanje prava na godišnji odmor – revitalizaciji radnih sposobnosti zaposlenog, njegovom odmoru od rada.; (Apelacioni sud (RS))

28.04.2023. NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU NAKNADE ZA GODIŠNjI ODMOR I NAKNADA ŠTETE U VIDU IZGUBLjENE ZARADE KOD NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA; Pošto je pravo na godišnji odmor uslovljeno radom zaposlenog, tužilac nema pravo na naknadu štete po osnovu naknade za godišnji odmor za one godine koje nije radio iako je uzrok prestanka rada nezakoniti prestanak radnog odnosa, jer u tom periodu nije imao utrošak radne energije pa time ni potrebu za nj…; (Apelacioni sud (RS))

20.04.2023. USLOVI ZA ZAPOSLENjE NA RADNOM MESTU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA; Bezbedonosna provera kandidata koji su ispunili uslove iz konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom ima svoje uporište u Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, na osnovu koga ova Direkcija posluje. ; (Upravni sud (RS))

20.04.2023. UREĐIVANjE PLATA U DRŽAVNIM ORGANIMA; Posebnim kolektivnim ugovorom ne može se utvrđivati osnovica za plate zaposlenih u državnim organima, s obzirom da se plate državnih službenika uređuju Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika. ; (Upravni sud (RS))

Trgovinsko pravo

07.04.2023. PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA PO SILI ZAKONA; Založno pravo stečeno na zakonit način u postupku izvršenja koje je prethodilo otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom prestaje po sili zakona ako nije stečeno 60 dana pre otvaranja stečajnog postupka.; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.04.2023. NIŠTAVOST STATUSNOPRAVNIH UGOVORA; Nije zakonski moguće utvrđenje ništavosti statusnopravnih ugovora koji su u celosti sprovedeni izvršenim upisom u odgovarajući registar privrednih subjekata s pozivom na odredbu člana 103. Zakona o obligacionim odnosima s obzirom na njihov statusni karakter. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.04.2023. ODGOVORNOST OPŠTINE ZA DUGOVE PRAVNOG LICA ČIJI JE OSNIVAČ; Za dugove apoteke koja se pretežno finansira kroz ustupljene javne prihode solidarno odgovora opština kao njen osnivač. Poverilac koji po tom osnovu svoja prava ostvaruje u parničnom postupku dokazuje, pored činjenica vezanih za osnovanost potraživanja, i činjenice u vezi sa tom solidarnom odgovornošću. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.04.2023. NEUOBIČAJENO POSLOVANjE KAO RAZLOG ZA POBIJANjE; Ne može se govoriti o uobičajenom poslovanju parničnih stranaka ukoliko tužilac vrati tuženom stvari koje je prethodno od njega preuzeo, ali nije platio cenu, jer je na taj način tužilac ostao bez dela svoje imovine.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

06.04.2023. SUDSKA ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA; Spor sa zahtevom da se presudom nadomesti saglasnost autora arhitektonskog dela, kao jedan od uslova za dobijanje građevinske dozvole za izvođenje građevinskih radova,  ne predstavlja spor o zaštiti autorskog prava, već imovinskopravni spor. Tužilac koji je postavio takav zahtev ne može imati prava koj…; (Apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

20.04.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE U POSTUPKU ODLUČIVANjA O PRODUŽAVANjU HITNE MERE RADI SPREČAVANjA NASILjA U PORODICI; Nije dozvoljena revizija u postupku odlučivanja o produžavanju hitne mere radi sprečavanja nasilja u porodici. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.04.2023. RAZLOZI ZA IZJAVLjIVANjE POSEBNE REVIZIJE; Posebna revizija se može izjaviti samo zbog pogrešne primene materijalnog prava, a ne i zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. tačka 2. ZPP. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.04.2023. ODLUKA O GLAVNOJ STVARI KOD PLATNOG NALOGA; Odlukom o glavnoj stvari kod platnog naloga na osnovu člana 460. stav 4. ZPP odlučuje se da se platni nalog u celini ili delimično održava na snazi ili se ukida, bez odluke o osnovanosti tužbenog zahteva. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.04.2023. RAZLOZI ZA IZJAVLjIVANjE POSEBNE REVIZIJE; Posebnom revizijom ne može se pobijati pravnosnažna presuda zbog pogrešne ocene izvedenih dokaza, kojom se u suštini osporava utvrđeno činjenično stanje. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.04.2023. PRAVNI INTERES; Pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje mora biti dozvoljen, u smislu člana 3. stav 3. Zakona o parničnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

04.04.2023. OSLOBAĐANjE OD TROŠKOVA POSTUPKA; Stranka koja ne opredeli tačan iznos troškova za koje traži oslobađanje od plaćanja i na šta bi se ti troškovi odnosili, nema pravo da bude oslobođena troškova postupka.; (Apelacioni sud (RS))

04.04.2023. KAZNENA TAKSA; Kaznena taksa je 50% od iznosa duga za koji se pokreće prinudna naplata (dugovana taksa), ali ne može iznositi manje od dvostruke vrednosti najniže takse na tužbu u parnici. Po jednoj prinudnoj naplati može da se naplati jedna kazna koja iznosi 50% od duga koji se prinudno naplaćuje, a ako je to niže…; (Apelacioni sud (RS))

04.04.2023. KAMATA NA TROŠKOVE  POSTUPKA; Sud će stranci dosuditi kamatu na troškove postupka samo u slučaju da stranka ili njen punomoćnik postave takav zahtev prilikom zaključenja glavne rasprave.; (Apelacioni sud (RS))

04.04.2023. OPREDELjENOST ZAHTEVA ZA NAKNADU TOŠKOVA POSTUPKA; Zahtev za naknadu troškova postupka na ime sudskih taksi dovoljno je određen ukoliko se traži naknada troškova sudskih taksi po Taksenoj tarifi. Ovo stoga što sud iznos sudske takse određuje prema vrednosti predmeta spora.; (Apelacioni sud (RS))

04.04.2023. KAZNENA TAKSA – NAJNIŽI IZNOS; Bez obzira na visinu pojedinačnih taksi, najniži iznos kaznene takse ne može biti manji od dvostukog iznosa najniže takse propisane Taksenom tarifom.; (Apelacioni sud (RS))

04.04.2023. IMOVNO STANjE I OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA SUDSKIH TAKSI; Trenutna nezaposlenost stranke i to što nije sopstvenik nepokretne imovine, ukoliko njeno zanimanje nije takvo da bi je plaćanje sudskih taksi dovelo u oskudicu, ne vodi oslobađanju od plaćanja sudskih taksi.; (Apelacioni sud (RS))

07.04.2023. USLOVI ZA DONOŠENjE PRESUDE ZBOG PROPUŠTANjA; Činjenica da je tužena neuka stranka ne predstavlja izvinjavajuću okolnost za nedostavljanje odgovora na tužbu.; (Apelacioni sud (RS))

07.04.2023. TROŠKOVI POSTUPKA NA IME PDV; Okolnost da je punomoćnik stranke registrovan kao obveznik PDV nije dovoljna, već je on bio dužan da dostavi sudu račun za izvršene advokatske usluge u kom slučaju bi bilo osnovano njegovo traženje za uvećanje troškova za iznos poreza koji je od njega naplaćen.; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2023. NUŽNO SUPARNIČARSTVO; U sporu o pravu svojine kojim se zadire u pravo svojine drugih koji su u katastru nepokretnosti upisani kao nosioci prava svojine nužno je da oni budu obuhvaćeni tužbom, kao nužni suparničari. Potpuna pasivna legitimacija na strani tuženih u sporovima sa ovakvim zahtevom postoji samo u slučaju kada …; (Apelacioni sud (RS))

21.04.2023. PRETHODNO PITANjE I PREKID POSTUPKA U SPORU ZA ISELjENjE; Pitanje prava svojine na nepokretnosti tužioca koje zahteva iseljenje iz te nepokretnosti, kao i punovažnost pravnih poslova o prometu sporne nepokretnosti po osnovu kojih su pravni prethodnici tužilaca stekli pravo svojine na toj nepokretnosti predstavlja prethodno pitanje od koga zavisi odluka o zahtev…; (Apelacioni sud (RS))

24.04.2023. OVERENI PREVOD IZVODA SA INTERNET STRANICE; Stranka nije u obavezi da, uz izvode sa  internet stranica  na stranom jeziku, dostavi i overen prevod, kada tekstualna sadržina ovih izvoda nije bila od značaja za odluku, a s obzirom da dostavljeni izvodi nisu isprave u smislu odredbe člana 238-240 Zakona o parničnom postupku koje je izdao nadležni…; (Apelacioni sud (RS))

24.04.2023. PREDLOG ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE ZBOG PROPUŠTENOG ROČIŠTA NA KOME JE ZAKLjUČENA GLAVNA RASPRAVA; Kada tuženi u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje, kao ni u žalbi, nije naveo koje činjenice i dokaze nije bio u mogućnosti da iznese i o kojim dokazima i predlozima tužioca nije mogao da se izjasni zbog propuštanja da pristupi na ročište na kojem je zaključena glavna rasprava, nisu ispunjeni uslovi da…; (Apelacioni sud (RS))

19.04.2023. ZAINTERESOVANO LICE; Lice koje je preminulo pre podnošenja tužbe u upravnom sporu nije zainteresovano lice. ; (Upravni sud (RS))

04.04.2023. JEDINSTVENI SUPARNIČARI; Tužbom za utvrđenje suvlasništva moraju se obuhvatiti sva lica koja imaju prava vlasništva ili korišćenja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.04.2023. ODLAGANjE ROČIŠTA ZA GLAVNU RASPRAVU; Ročište za glavnu raspravu, po odredbama Zakona o parničnom postupku, može se samo izuzetno odložiti i to iz razloga propisanih zakonom.      ; (Privredni apelacioni sud (RS))

11.04.2023. TROŠKOVI PUNOMOĆNIKA NA IME PREVOZA SOPSTVENIM VOZILOM; Putni i ostali troškovi prevoza punomoćnika – advokata iz člana 9. Tarife o nagradama i naknadama za rad advokata za obavljanje poslova zastupanje pred sudom izvan sedišta advokatske kancelarije ne spadaju u nužne troškove koje pripadaju advokatu angažovanom van sedišta suda u situaciji kada je stranka…; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.04.2023. DOZVOLjENOST TUŽBE; Tužba kojom se traži da se utvrdi da ne postoje zakonom propisani uslovi za odjavu tužioca i prestanak njegovog statusa potrošača i da prestane ugovor o prodaji električne energije jeste tužba za utvrđenje činjenica, pa je kao takva nedozvoljena.; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.04.2023. ZASTUPANjE OPŠTINE; Advokat ne može da zastupa opštinu u poslovima zaštite njenih imovinskih prava i interesa, već to može činiti pravobranilaštvo opštine, kao i državno pravobranilaštvo preuzimanjem zastupanja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.04.2023. OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO STRANKA U PARNIČNOM POSTUPKU; Ogranku privrednog društva može se priznati svojstvo stranke u parničnom postupku s obzirom na to da se on može identifikovati. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. OPOMENA ZA PLAĆANjE KAO USLOV ZA IZDAVANjE PLATNOG NALOGA; Uručena opomena za plaćanje kao uslov za izdavanje platnog naloga nije neophodna ako se tužbeni zahtev odnosi na dospelo potraživanje koje ne prelazi 2.000 evra (član 456. stav 1. Zakona o parničnom postupku). ; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. OZNAČENjE STRANKE U PARNIČNOM POSTUPKU; Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ne mogu biti označene kao jedna stranka u parničnom postupku. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.04.2023. ODREĐIVANjE VEŠTAČENjA; Veštačenje se izvodi pre svega na osnovu dokaza dostavljenih od strane parničnih stranaka i eventualnim neposrednim opažanjem od strane veštaka, pa nema mesta njegovom određivanju ako stranka nije dostavila niti jedan dokaz na osnovu koga bi se ono moglo izvršiti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.04.2023. SMETANjE POSEDA; U parnicama zbog smetanja državine utvrđuje se isključivo faktičko stanje, a to znači poslednje stanje državine i čin smetanja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.04.2023. TAKSENA OBAVEZA; Ukoliko se pripremno ročište ne održi, jer stranke nisu pristupile ročištu, a sud donese rešenje kojim se tužba smatra povučenom, taksena obaveza nije nastala. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.04.2023. UTVRĐENjE POSTOJANjA ČINjENICA; Tužba za utvrđenje činjenica može se izuzetno podneti samo ako je podnošenje takva tužbe predviđeno zakonom ili drugim propisom. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

04.04.2023. IZVRŠENjE NA OSNOVU NEPRAVNOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE; Izjavljivanje žalbe na presudu prvostepenog suda ne čini predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave nedozvoljenim, ukoliko  iznos obaveze preduzetnika ili pravnog lica po osnovu glavnice ne prelazi iznos od 1.000 evara u dinarskoj protivvrednosti. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.04.2023. TROŠKOVI ZA SASTAV PRIGOVORA; Zakonom o izvršenju i obezbeđenju žalba je propisana kao devolutivno pravno sredstvo o kome odlučuje drugostepeni sud, a prigovor kao remonstrativno pravno sredstvo o kome odlučuje isti sud pred kojim je već doneto rešenje o izvršenju, iz čega sledi da se postupak po žalbi ne može izjednačiti sa postupk…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Prekršajno pravo

06.04.2023. ODLUČIVANjE MIMO ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Izrekom prvostepene presude kojom je jedan okrivljeni oglašen odgovornim za činjenični opis prekršaja za koji se istim zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka teretio drugi okrivljeni, prekršajni sud je odlučio mimo zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i time učinio bitnu povredu odredaba prekr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.04.2023. SASLUŠANjE OKRIVLjENOG KAO VAŽAN DOKAZ; Da sud ne bi povredio pravo okrivljenog na odbranu, nije dovoljno da uredno pozvani okrivljeni ne dođe već i da njegovo saslušanje nije nužno za utvrđivanje činjenica od važnosti za donošenje odluke. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

12.04.2023. POVREDA MATERIJALNOG PRAVA NA ŠTETU OKRIVLjENOG; Ukoliko se iz spisa predmeta ne može utvrditi da li je sud doneo rešenje o pokretanju prekršajnog postupka, povređeno je materijalno pravo na štetu okrivljenog.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.04.2023. RAZLIKOVANjE ZAŠTITNE MERE U IZRECI I OBRAZLOŽENjU ODLUKE; Učinjena je bitna povreda postupka, ukoliko se izreka odluke u pogledu izrečene zaštitne mere razlikuje od iste navedene u delu obrazloženja gde se izriče sankcija.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.04.2023. KORISNIK VOZILA I LICE KOJE TRENUTNO UPOTREBLjAVA VOZILO; Korisnik vozila je lice čiji su podaci uneti u saobraćajnu dozvolu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. OCENA IZVEDENIH DOKAZA; Sud samo pravilnom ocenom izvedenih dokaza može utvrditi pravo činjenično stanje, i sledstveno tome dati valjane razloge za svoju odluku.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. SUOČENjE  U  PREKRŠAJNOM  POSTUPKU; Kada su iskazi okrivljenog i svedoka oštećenog bili suprotstavljeni    u pogledu činjenja prekršaja,  sud je bio dužan da  na osnovu  član 205.  Zakona o prekršajima odredi njihovo suočenje, da bi  u potpunosti rasvetlio činjenično stanje.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. OCENA  ISKAZA SVEDOKA; Sud  na osnovu člana 92. Zakona o prekršajima  ceni dokaze po svom slobodnom uverenju, pa tako ukoliko svedok prilikom saslušanja svedoči  da nije čuo da li  je  MD opsovao majku MM, ne znači da MD nije uputio tu psovku.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. MESNA NADLEŽNOST ZA PREKRŠAJ  O ZAKONU O BEZBEDNOSTI  SAOBRAĆAJA  NA  PUTEVIMA; Kada se okrivljeni tereti za prekršaj prekoračenja brzine kretanja, mesno nadležan je sud na  čijem području je mesto u kom se kretalo vozilo kojim bi dozvoljena brzina kretanja bila prekoračena.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. POSTIZANjE SVRHE KAŽNjAVANjA; Ako je prvostepeni sud pravilno cenio sve okolnosti iz člana 42. Zakona o prekršajima koje su od uticaja na odmeravanje kazne, onda je u konkretnom slučaju okrivljenom osnovano izrekao kaznu u najmanjoj propisanoj meri, i na taj način postigao svrhu kažnjavanja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.04.2023. OMOGUĆAVANjE  OKRIVLjENOM  DA  UČESTVUJE  U  POSTUPKU; Prvostepeni sud je u toku postupka omogućio okrivljenom da učestvuje u postupku i da se izjasni o svim činjenicama i dokazima koji ga terete, pošto mu je u sudu saopšteno da se protiv njega vode  dva postupka,  da se zakazuje novo ročište, a poučen  je o posledicama neopravdanog nedolaska i nedostavljanj…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.04.2023. NEDOZVOLjENA  ŽALBA; Kada se okrivljeni na zapisnik  na kom je objavljena prvostepena presuda  odrekao prava na žalbu, a zapisnik  su svojeručno potpisali i on  i postupajući sudija, odrekao se prava na žalbu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.04.2023. TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA U SLUČAJU OSLOBAĐAJUĆE  PRESUDE; Kada  je okrivljeni oslobođen odgovornosti, jer delo po propisu nije prekršaj, troškove postupka snosi prvostepeni sud, a kada je oslobođen odgovornosti,  jer nije dokazano da je učinio prekršaj za koji je protiv njega podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka,  troškove postupka snosi oštećeni …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.04.2023. RAČUNANjE ZASTARELOSTI VOĐENjA  PREKRŠAJNOG  POSTUPKA; Kako se okrivljeni     tereti da je prekršaj učinio dana 17. 12. 2020. godine a spisi predmeta su po žalbi primljeni u Prekršajni apelacioni sud dana 16. 1. 2023. godine, jasno je da je saglasno članu 84. stav 7. Zakona o prekršajima proteklo više od dve godine i da je nastupila zastarelost za vođenje …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pravna shvatanja, stavovi i zaključci sudova

03.04.2023. PRAVNO MIŠLjENjE O RELATIVNOJ ZASTARELOSTI; Relativna zastarelost nastupa pojedinačno u odnosu na svaku sankciju.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

03.04.2023. PRAVNO SHVATANjE O PREKRŠAJU IZ ČLANA 46. STAV 1. TAČKA 10. ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA; Organ javne vlasti ne čini prekršaj iz čl. 46. stav 1. tačka 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukoliko je po primljenom zahtevu za zakonom predviđenom roku, u obliku u kome se nalaze ili u obliku u kome je traženo, odgovorio na zahtev tražioca informacije, ali dostavljanje…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pitanja i odgovori sudova

21.04.2023. ZAKON O UREĐENjU SUDOVA, ČLAN 22.; Pitanje:

Da li je privredni sud stvarno nadležan po predlogu za raskid imovinske zajednice i fizičku deobu imovine brisanog društva u postupku prinudne likvidacije, između članova brisanog privrednog društva?; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.04.2023. ZAKON O UREĐENjU SUDOVA, ČLAN 25.; Pitanje:

Koji sud je nadležan da sudi sporove o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti, po tužbi fizičkih lica protiv privrednog društva u stečaju i Republike Srbije kao nužnih i jedinstvenih suparničara?; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČLAN 33. I 290.; Pitanje:

Kada se tužbom traži da sud utvrdi da je ugovor o preuzimanju poslovanja raskinut, kao i da tuženi tužiocu isplati određeni novčani iznos, a vrednost spora u tužbi je navedena kao neprocenjiva, ima li mesta da sud na ročištu kao vrednost spora utvrdi traženi novčani iznos?; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČLAN 81. I 82.; Pitanje:

Tuženi se nalazi na adresi u inostranstvu i postoje uslovi za postavljanje privremenog zastupnika. Tužiocu je naložena uplata predujma troškova postavljanja privremenog zastupnika, međutim tužilac ne postupa po nalogu suda i ne uplaćuje naložene troškove.Kako će sud dalje postupati u ovoj situ…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČLAN 85.; Pitanje:

Da li zakonski zastupnik privrednog društva može ovlastiti fizičko lice – svog supružnika koje nije advokat, niti diplomirani pravnik, da ga zastupa pred sudom?; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.04.2023. ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU, ČL. 18. I 52.; Pitanje:

S obzirom da prema odredbi člana 18. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu, državno pravobranilaštvo može na zahtev drugog pravobranilaštva, odnosno jedinice lokalne samouprave da joj pruži pravnu pomoć i da preuzme zastupanje, ali ne mora to da uradi, da li to znači da je opština kao jedinica l…; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.04.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 83. I 86.; Pitanje:

Ako je preduzetnik promenio prezime, a njegova preduzetnička radnja je u APR-u i dalje registrovana sa ranijim podacima i prezimenom, imajući u vidu da je preduzetnik fizičko lice, da li je ispravno da se u tužbi označi sa novim prezimenom, iako to nije saglasno podacima u APR-u?; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 104. I 192.; Pitanje:

Da li privredni sud može kao neblagovremenu, da odbaci tužbu koju je podneo advokat kao punomoćnik stečajnog poverioca kome je u stečajnom postupku osporeno potraživanje od strane drugog poverioca i isti je upućen da podnese tužbu nadležnom sudu ako je tužba podneta nenadležnom sudu, sudu op…; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 146.; Pitanje:

Da li je punomoćnik za prijem pismena postavljen od strane suda tuženom koji je u inostranstvu, ovlašćen da podnese žalbu protiv presude?; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 154. I 455.; Pitanje:

Da li trošak sastava opomene pred tužbu predstavlja nužni i neophodan trošak koji tužilac ima pravo da potražuje od tuženog?; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 154.; Pitanje:

U situaciji kada tužilac tokom postupka delimično povuče tužbu, a za preostali deo uspe u sporu, da li istome pripadaju takse i troškovi za sastav tužbe, kao i troškovi za pristup ročištima do povlačenja tužbe u odnosu na vrednost kako je prvobitno postavljena u tužbi, ili se isti odmeravaju…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.04.2023. ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST, ČL. 42.; Pitanje:

Da li je osnovan zahtev tužioca, koji je uspeo u sporu, da mu se advokatske usluge plate sa uvećanim iznosom na ime PDV-a, ako prilikom zaključenja glavne rasprave, pored potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, sudu dostavi podnesak sa obrazloženim troškovima – obračun o nagradi i naknadi tr…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 180.; Pitanje:

Kako prvostepeni sud da postupi u slučaju kada nakon donošenja prvostepene presude, u toku roka za žalbu, stranka podnese predlog za rešavanje spornog pravnog pitanja?; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 192.; Pitanje:

Kako postupiti u situaciji kada je tužilac strano pravno lice, kome se na adresu sedišta označenu u tužbi ne može uručiti sudsko pismeno, jer na vraćenoj povratnici piše da je nepoznat na toj adresi, isti nema punomoćnika za prijem pismena, niti je tužbu pisao advokat – punomoćnik?Pokušan…; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 194.; Pitanje:

U parnici po tužbi za utvrđenje izvršenja nedozvoljenim da li tužilac (treće lice u izvršnom postupku) pored dokazivanja da na predmetu izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje ima pravni interes da dokazuje i da izvršni poverilac nema potraživanje prema izvršnom dužniku?; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 194.; Pitanje:

Da li tužilac ima pravni interes za podnošenje tužbe protiv kontrolnog člana u situaciji ako je određen prekid izvršnog postupka zbog brisanja privrednog društva u postupku prinudne likvidacije?; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.04.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 548.; Pitanje:

Tužioci, kao članovi brisanog privrednog društva u postupku prinudne likvidacije, podneli su tužbu protiv tuženih, takođe, članova brisanog privrednog društva, sa tužbenim zahtevom za utvrđenje prava svojine na po 1/4 imovine brisanog privrednog društva, koliko su iznosili i njihovi udeli u b…; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.04.2023. ZAKON O STEČAJU, ČL. 130. I 133.; Pitanja:

Da li se tužba za pobijanje pravnih poslova i pravnih radnji, koja je podneta od strane advokata kao punomoćnika, može smatrati urednom u situaciji kada je tužba u drugom delu tužbenog zahteva postavljena tako da tužilac traži da se tuženi obavežu da u stečajnu masu stečajnog dužnika vrate imo…; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.04.2023. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, ČL. 104. i 109.; Pitanje:

Da li ima mesta odbačaju tužbe za utvrđenje ništavosti pravnih poslova i pravnih radnji, ako se pravni interes tužioca ogleda u vraćanju stečenih koristi u stečajnu masu u smislu odredbe člana 104. Zakona o obligacionim odnosima, u situaciji kada tužilac ima punomoćnika iz reda advokata, a nij…; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.04.2023. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, ČL. 132.; Pitanje:

Tužilac kao naručilac radova i tuženi kao izvršilac radova su bili u poslovnom odnosu po Ugovoru o servisiranju i rekonstrukciji. Shodno zaključenom Ugovoru tužilac je tuženom predao pokretne stvari, o čemu je sačinjen zapisnik, te su stvari tačno identifikovane. Nakon što je nad tuženim otvor…; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.04.2023. ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, ČL. 7.; Pitanje:

Tužilac tužbom traži da se utvrdi ništavost Odluke Fonda za razvoj, o proglašenju kredita dospelim. Da li je dozvoljena ovakva tužba i tužbeni zahtev ili istu tužbu treba odbaciti?; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 101. I 294.; Pitanje:

Odredbom člana 294. stav 2. Zakona o parničnom postupku propisano je da je sud po prethodnom ispitivanju tužbe, a pre donošenja rešenja o odbacivanju tužbe iz razloga propisanih u stavu 1. ovog člana, dužan da održi ročište na kome će tužiocu omogućiti da se izjasni o odbacivanju tužbe. Da li tu…; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 202. I 349.; Pitanje:

Da li ima mesta utvrđenju povlačenja tužbe u situaciji kada tužilac izjavi da povlači tužbu, a tuženi putem svog punomoćnika kao advokata u roku od 8 dana podneskom izjavi da je saglasan sa povlačenjem tužbe, s tim da sud donese međupresudu tako što će doneti presudu zbog odricanja?; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 211.; Pitanje:

Da li je su parnici za utvrđenje prava svojine na objektu izgrađenom na zemljištu u državnoj svojini, nužni suparničari lice koje je upisano kao vlasnik objekta u RGZ SKN i Republika Srbija?; (Privredni apelacioni sud (RS))

28.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 222, 226. I 399.; Pitanje:

Nakon donošenja prvostepene presude u parničnom postupku, uložene žalbe i dostavljanja spisa drugostepenom sudu pokrenut je stečajni postupak nad tuženim koji je u međuvremenu promenio sedište, te se stečajni postupak vodi pred drugim privrednim sudom kao mesno nadležnim. Drugostepeni sud vra…; (Privredni apelacioni sud (RS))

28.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 261, 308. I 315.; Pitanje:

Da li u situaciji kada stranka dostavi nalaz i mišljenje veštaka prema članu 261. stav 1. Zakona o parničnom postupku, koji suprotna strana osporava, sud treba da donese procesno rešenje da se odbija izvođenje dokaza čitanjem tog nalaza, odnosno da li ga treba ceniti kao bilo koji drugi predlože…; (Privredni apelacioni sud (RS))

28.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 271. i 313.; Pitanje:

U situaciji kada su nalaz i mišljenje veštaka, koje su stranke priložile, u toj meri međusobno suprotstavljeni da je očigledno da njihovo usaglašavanje nije moguće, da li je sud dužan da ipak pokuša njihovo usaglašavanje ili je ovlašćen da odmah, bez pokušaja usaglašavanja, odredi izvođenje dokaza n…; (Privredni apelacioni sud (RS))

28.04.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 98, 298. I 308.; Pitanje:

Da li treba smatrati da odgovor na tužbu nije ni dostavljen (saglasno članu 300. u vezi člana 298. stav 2. Zakona o parničnom postupku) ako je tuženi u okviru roka od 30 dana od prijema rešenja iz člana 297. stav 2. Zakona o parničnom postupku dostavio odgovor na tužbu u kome je naveo da ospo…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Javno beležništvo

03.04.2023. OVERA UGOVORA O POKLONU; Parnični sud nije ovlašćen da overava ugovor o poklonu.; (Apelacioni sud (RS))

Sudska praksa – mart 2023.

Ustavni sudovi

22.03.2023. ODUZIMANjE PREDMETA PREKRŠAJA  U VEZI ČLANA 64. STAV 1. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANjU; Podnosiocu ustavne žalbe je narušena srazmernost u sankcionisanju narušavanja javnog interesa sa pravom pojedinca na mirno uživanja imovine zbog oduzimanja predmeta prekršaja u vezi člana 64. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju. ; (Ustavni sud (RS))

24.03.2023. PRAVO NA MIRNO UŽIVANjE IMOVINE I ODUZIMANjE NEPRIJAVLjENOG NOVCA; Srazmernost u sankcionisanju narušavanja javnog interesa, koje se u konkretnom slučaju ogledalo u unošenju neprijavljenog novca u iznosu iznad 10.000 evra, sa Ustavom zajemčenim pravom pojedinca na mirno uživanje imovine, nije narušena; (Ustavni sud (RS))

28.03.2023. POVREDA PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO; Ustavnopravno neprihvatljiv je odbačaj revizije izjavljene protiv drugostepene preinačujuće presude apelacionog suda, po stupanju na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2014. godine, odnosno nakon što je 1. februara 2012. godine počeo da se primenjuje Zakon o parničnom post…; (Ustavni sud (RS))

28.03.2023. PRAVO NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU I STUPANjE U POSTUPAK; Dužina trajanja postupka u kome se ocenjuje povreda prava na suđenje u razumnom roku ceni se od njegovog započinjanja podnošenjem zahteva i u situaciji kada je drugo lice kasnije stupilo u postupak umesto podnosioca zahteva. Visina naknade nematerijalne štete zbog utvrđenje povrede tog prava u takvoj situac…; (Ustavni sud (RS))

28.03.2023. PRAVO NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU I ODBAČAJ VANREDNOG PRAVNOG SREDSTVA; Postupak po vanrednom pravnom sredstvu u kome je to sredstvo odbačeno ne predstavlja nastavak meritornog odlučivanja u parničnom postupku, pa se taj deo postupka kod ocene povrede prava na suđenje u razumnom roku ne ceni uz trajanje dela postupka u kome se meritorno odlučivalo.  ; (Ustavni sud (RS))

28.03.2023. VEZANOST DRUGOSTEPENOG SUDA SVOJIM RANIJIM UKIDAJUĆIM REŠENjEM; Drugostepeni sud ima pravo da u ponovnom postupku donosi drugačije odluke, ali je u takvoj situaciji dužan da navede i obrazloži okolnosti koje su ga opredelile da povodom istih pitanja zauzme drugačija pravna stanovišta, posebno ukoliko se radi o sudu poslednje instance. ; (Ustavni sud (RS))

28.03.2023. PONOVNO POSTAVLjANjE ISTOG ZAHTEVA U USTAVNOJ ŽALBI; Nije dozvoljeno ponovno postavljanje istog zahteva u ustavnoj žalbi. ; (Ustavni sud (RS))

28.03.2023. OSPORAVANjE USTAVNOM ŽALBOM TRAJANjA POSTUPKA PO USTAVNOJ ŽALBI; Iz odredbe člana 170. Ustava proizlazi da je Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi nadležan jedino da ispituje postojanje povreda ili uskraćivanja Ustavom zajemčenih prava i sloboda do kojih je došlo aktima i radnjama državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, što, po priro…; (Ustavni sud (RS))

28.03.2023. PREUZIMANjE POSTUPKA PO USTAVNOJ ŽALBI; Priznaće se svojstvo stranke u postupku po ustavnoj žalbi naslednicima lica koje je podnelo ustavnu žalbu radi zaštite njihovih imovinskih prava koja su nasledili.  ; (Ustavni sud (RS))

28.03.2023. POVREDA PRAVA NA IMOVINU U PARNIČNOM POSTUPKU; Povređeno je pravo na imovinu u parničnom postupku koji je okončan nakon okončanja stečaja nad licem sa društvenim/državnim kapitalom zbog stvorene nemogućnosti da poverilac naplati svoje potraživanje utvrđeno pravnosnažnom presudom.; (Ustavni sud (RS))

29.03.2023. PONAŠANjE STRANKE U UPRAVNOM POSTUPKU I POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Stranka u upravnom postupku treba da pokaže marljivost u vršenju procesnih radnji koje se odnose na nju i da iskoristi obim koji mu domaći zakon pruža za skraćivanje postupka, a ukoliko podnosilac ne koristi pravna sredstva koja mu omogućavaju da nastavi postupak pred Upravnim sudom, ne može prigovarati …; (Ustavni sud (RS))

29.03.2023. SVOJSTVO STRANKE U UPRAVNOM POSTUPKU I AKTIVNA LEGITIMACIJU ZA PODNOŠENjE USTAVNE ŽALBE; Licu kome još uvek nije priznato svojstvo stranke u upravnom postupku i koje nije koristilo pravna sredstva protiv takvih odluka nema aktivnu legitimaciju za podnošenje ustavne žalbe zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u tom postupku.  ; (Ustavni sud (RS))

29.03.2023. PRETPOSTAVKA UZROČNOSTI NASTANKA ŠTETE ZBOG NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANjA ZAPOSLENIH KOD DUŽNIKA SA DRUŠTVENIM/DRŽAVNIM KAPITALOM; Pretpostavka za zasnivanje objektivne odgovornosti Republike Srbije za naknadu  imovinske štete nastale iz potraživanja iz radnog odnosa prema dužniku koji je u vreme nastanka potraživanja imao pretežan društveni, odnosno državni kapital jeste prethodno utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku …; (Ustavni sud (RS))

29.03.2023. NEKORIŠĆENjE SREDSTAVA U UPRAVNOM POSTUPKU ZA NjEGOVO UBRZAVANjE; Nekorišćenje sredstava protiv ćutanja administracije radi ubrzavanja postupka može se izuzetno opravdati ponašanjem stranke koja je tražila da se u postupku preduzimaju radnje radi donošenja odluke o zahtevu i okončanja postupka.  ; (Ustavni sud (RS))

29.03.2023. TROŠKOVI POSTUPKA PRED USTAVNIM SUDOM; Ne postoji osnov za naknadu troškova postupka pred Ustavnim sudom, osim ukoliko ne postoje izuzetne i posebne okolnosti u konkretnom slučaju. ; (Ustavni sud (RS))

30.03.2023. MEĐUNARODNA NADLEŽNOST SUDA U SPORU O VRŠENjU RODITELjSKOG PRAVA; Konvencija o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece nije definisala uobičajeno boravište kao tačku vezivanja, zbog čega se ono mora posmatrati kao autonoman pojam.

Propisivanje međunarodne nadležnosti suda države …; (Ustavni sud (RS))

30.03.2023. MEĐUNARODNA NADLEŽNOST SUDA; Odbačaj tužbe zbog međunarodne nenadležnosti ograničava pravo stranke na pristup sudu.

Domaći propisi nisu relevantni za ocenu međunarodne nadležnosti suda Republike Srbije kada se radi o sporovima sa međunarodnim elementom u kojima je nadležnost izričito određena potvrđenim međunarodnim ugovorom….; (Ustavni sud (RS))

30.03.2023. ODREĐIVANjE IZVRŠENjA KOD USVOJENOG PLANA REORGANIZACIJE; Ustavnopravno neprihvatljivo je određivanje izvršenja na osnovu izvršne isprave ako je usvojen plan reorganizacije, kojim se redefinišu imovinski odnosi između izvršnog poverioca i izvršnog dužnika. ; (Ustavni sud (RS))

30.03.2023. POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA; Dokaz da je pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava povređeno revizijskom odlukom ne mogu biti drugostepene odluke.  ; (Ustavni sud (RS))

30.03.2023. PRAVO NA OBEŠTEĆENjE LICA KOJE JE ZAKLjUČILO UGOVOR O KUPOPRODAJI SA DRŽAVNIM ORGANOM IZMEĐU 1945. I 1958. GODINE; Odredba člana 5. stav 1. tačka 4. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju mora se interpretirati u skladu sa njenom svrhom, a ne uz formalni pristup oslobođen bilo kakvog konteksta. ; (Ustavni sud (RS))

30.03.2023. ROK ZA PODNOŠENjE PRIGOVORA RADI UBRZAVANjA POSTUPKA; Prigovor radi ubrzavanja postupka praktično ima za cilj skraćenje stanja neizvesnosti u kome se nalaze stranke u pogledu prava i obaveza o kojima se raspravlja u sudskom postupku, pa je ustavnopravno neprihvatljiv njegov odbačaj dok je još trajao žalbeni postupak u izvršnom postupku. ; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

02.03.2023. ODNOS KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA IZ ČLANA 234. KZ-A I KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA ČLANA 227. KZ-A.; Zadržan je jasan pravni kontinuitet inkriminacije krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. KZ-a sa inkriminacijom krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. KZ-a, pri čemu inkriminacija iz člana 227. KZ-a za okrivljenog ni na koji način nije blaža – ni …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. TEŠKA KRAĐA NA NAROČITO DRZAK NAČIN; Iskorišćavanjem nemoći oštećene, koja je sa detetom u naručju pokušavala da uđe u autobus, dok su ostali okrivljeni zaklanjali telima okrivljenog kako oštećena ne bi primetila da će izvršiti krađu, okrivljeni je ispoljio veći intezitet drskosti, kao bitno obeležje krivičnog dela teška krađa iz člana 204. …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. KONKRETNA OPASNOST U ODNOSU NA VIŠE LICA KAO BITNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 288. STAV 3. U VEZI ČLANA 278. STAV 5. I STAVA 1. KZ-A.; Kada je prema izreci presude okrivljeni opšte opasnom radnjom doveo u opasnost telo samo jedne osobe – oštećenog, koji je usled toga zadobio teške telesne povrede, a nije navedeno da je opasnost nastupila u odnosu na više lica, u radnjama okrivljenog se ne stiču sva bitna obeležja krivičnog dela iz član…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. PRIMENA NAČELA OPORTUNITETA I MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANjE PREDMETA; Predmeti čije oduzimanje je po krivičnom zakonu neophodno radi zaštite interesa opšte bezbednosti ili razloga morala će se oduzeti i kada je doneto rešenje o odbacivanju krivične prijave primenom načela oportuniteta, a za donošenje rešenja o oduzimanju predmeta je u tom slučaju nadležan sudija za prethodn…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. KRIVIČNO DELO NASILjE U PORODICI I ZASTARELOST KRIVIČNOG GONjENjA; Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici je određena trajnim glagolom, pa će postojati jedno krivično delo i kada je okrivljeni u određenom vremenskom periodu u više navrata preduzimao radnju izvršenja, a zastarelost krivičnog gonjenja počinje da teče od dana izvršenja poslednje radnje. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. KRIVIČNO DELO PROGANjANjE I PRIMENA BLAŽEG ZAKONA; Krivični zakonik („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005…35/2019) je za učinioca krivičnog dela proganjanje iz člana 138a stav 1. blaži zakon u odnosu na Krivični zakonik („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005…94/2016), jer je unošenjem odrednice „uporno“ u zakonski opis ovog krivičnog dela povećan stepen…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA; Neizdavanjem prekršajnog naloga učiniocu prekršaja i neisključivanjem vozila iz saobraćaja u momentu kada je kao saobraćajni policajac otkrio i konstatovao prekršaj, okrivljeni je drugom licu pribavio korist, bez obzira na to što je naknadno podneo prekršajni nalog, a učinilac prekršaja platio kaznu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

01.03.2023. UMIŠLjAJ KOD KRIVIČNOG DELA NASILjE U PORODICI; Za ocenu da li je kod okrivljenog postojao umišljaj usmeren na krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ, neophodno je sagledati kako njegovo, tako i ponašanje oštećene kritičnom prilikom.; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. DONOŠENjE VATRENOG ORUŽJA PREDUZETO U CILjU NjEGOVOG DRŽANjA; Kada je okrivljeni pištolj i municiju doneo u stan kako bi ih tu sakrio, njegov umišljaj je upravljen na ostvarivanje državine nad tim stvarima, pa je radnja donošenja oružja u tom slučaju prethodna i nužna radnja kojom se ostvaruje radnja držanja, i ne predstavlja radnju nošenja oružja u smislu člana 348. stav 4…; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. PRENOŠENjE I NOŠENjE VATRENOG ORUŽJA; Prenošenje vatrenog oružja u nameri njegovog nabavljanja ili prodaje predstavlja samo stadijum radnje neovlašćenog nabavljanja odnosno prodaje vatrenog oružja iz člana 348. stav 1. KZ-a, a ne radnju nošenja vatrenog oružja u smislu stava 4. istog člana. ; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. PROTIVPRAVNA IMOVINSKA KORIST I ODUZIMANjE IMOVINE; Iznos protivpravne imovinske koristi koji je utvrđen u postupku kao kvalifikatorna okolnost za teži oblik krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica može se razlikovati od iznosa imovinske koristi koji se okrivljenom oduzima, jer protivpravnu imovinsku korist okrivljeni može pribaviti i sebi …; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. UZGAJANjE ILI PROIZVODNjA OPOJNE DROGE; Kada su prilikom pretresa pronađene biljke kanabisa koje su bile u vegetaciji, ali su se one uzgajale u veštačkim uslovima za šta je bila instalirana laboratorija, pri čemu je pronađena i osušena biljna materija kanabis, u pitanju je proizvodnja opojne droge i krivično delo iz člana 246. stav 3. KZ-a. ; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. BITAN DOPRINOS IZVRŠENjU KRIVIČNOG DELA PREVARA U OSIGURANjU; Kada je okrivljeni, ostvarujući zajedničku odluku, podneo zahtev za naknadu štete osiguravajućem društvu, time je bitno doprineo izvršenju krivičnog dela, pa se u njegovim radnjama stiču sva obeležja krivičnog dela prevara u osiguranju iz člana 223a KZ-a u saizvršilaštvu.; (Apelacioni sud (RS))

02.03.2023. UMIŠLjAJ IZVRŠIOCA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO NOŠENjE ORUŽJA I VLASNIŠTVO NAD ORUŽJEM; Sve vreme za koje se oružje nalazilo u ladici ispred sedišta suvozača na kojem je okrivljeni sedeo dok se prevozio u putničkom vozilu, okrivljeni je imao potpunu vlast nad tim oružjem, pa je za postojanje njegovog umišljaja irelevantna činjenica da je oružje u tuđem vlasništvu.; (Apelacioni sud (RS))

10.03.2023. ČINjENICE KOJE JE OKRIVLjENI LAŽNO PRIKAZAO ILI PRIKRIO KOD KRIVIČNOG DELA PREVARA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Ukoliko u činjeničnom opisu radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret nije navedeno šta je to što je okrivljeni lažno prikazao ili prikrio pasivnom subjektu, a što bi ukazivalo da je okrivljeni imao prevarnu nameru, u opisanim radnjama nisu sadržani elementi bića krivičnog dela prevara u obavljanju privr…; (Apelacioni sud (RS))

10.03.2023. PRODUŽENO KRIVIČNO DELO GRAĐENjE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE; Na pravnu kvalifikaciju radnji okrivljenog kao produženog krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 3. u vezi stava 2. KZ-a u vezi člana 61. KZ-a, ne utiče činjenica da su izgrađeni objekti posebne građevinske celine i da je za svaki objekat zasebno bila potrebna građevinska doz…; (Apelacioni sud (RS))

13.03.2023. STICAJ KRIVIČNIH DELA RAZBOJNIŠTVO I TEŠKA TELESNA POVREDA; Ukoliko je okrivljeni teško telesno povredio oštećenog nakon što je razbojništvo već bilo izvršeno, bez obzira što je to bilo u uskoj vremenskoj povezanosti, reč je o sticaju krivičnih dela razbojništvo iz člana 206. stav 1. KZ-a i teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. KZ-a, a ne o krivičnom de…; (Apelacioni sud (RS))

13.03.2023. SVRŠENO KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA I DOBROVOLjNI ODUSTANAK; Krivično delo razbojništvo je svršeno u trenutku kada je učinilac stekao pritežanje nad oduzetom stvari, i nakon tog momenta, sve i ako učinilac ostane bez oduzete stvari, više ne može biti reči o pokušaju krivičnog dela, niti se može primeniti institut dobrovoljnog odustanka.; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. ODNOS KRIVIČNOG DELA PRIMANjA MITA I KRIVIČNOG DELA PRIMANjA MITA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Pored krivičnog dela primanja mita zakonodavac je propisao i krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti kako bi se razlikovalo podmićivanje u „privatnom – privrednom“ i „javnom“ sektoru.

Kao kod krivičnog dela primanja mita i kod krivičnog dela primanje mita u obavljanju privredne delatno…; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. PRETNjA RASKIDOM UGOVORA I KRIVIČNO DELO PRIMANjE MITA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Nesporno je da pretnja ne predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, ali ima mesta navođenju pretnje raskidom saradnje ukoliko se mito ne da i to u samom činjeničnom opisu radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret.; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. SVOJSTVO OŠTEĆENOG I KRIVIČNO DELO PRIMANjE MITA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Osim materijalne štete svojstvo oštećenog u krivičnom postupku se može dobiti i na osnovu pričinjene nematerijalne štete, koja se ogleda u narušavanju kredibiliteta pravnog lica radnjama koje su okrivljeni preduzimali kritičnom prilikom, pri čemu ni okolnost da odštetni zahtev oštećenog preduzeća nije o…; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. IZVRŠILAC KRIVIČNOG DELA PRIMANjE MITA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Bez obzira što izvršilac krivičnog dela primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, može biti bilo koje lice, neophodno je da se poklon ili druga korist zahteva ili prima pri obavljanju privredne delatnosti ili da se pri obavljanju privredne delatnosti primi obećanje poklona ili koristi, što podrazumev…; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. TEŠKA KRAĐA I MALA IMOVINSKA KORIST; Kada je okrivljeni upotrebom klešta sa vozila oduzeo jedino katalizator čija je vrednost manja od pet hiljada dinara, nema dokaza da je hteo da pribavi veću imovinsku korist, pa time ni da je izvršio krivično delo teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. KRIVIČNO DELO RAZBOJNIČKA KRAĐA; Krivično delo razbojnička krađa iz člana 205. stav 1. KZ-a će postojati kada je učinilac kvalifikovanu pretnju upotrebio u nameri da ukradenu stvar zadrži, nezavisno od toga da li je i uspeo da tu stvar zadrži.; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. OSLOBOĐENjE OD KAZNE I KRIVIČNO DELO IZ ČLANA 246. STAV 6. KZ; Da bi okrivljeni bio oslobođen od kazne na osnovu člana 246. stav 6. KZ-a, neophodno je da pruži dovoljno podataka o licu od koga je nabavljao drogu i otkrije njegov identitet.; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. KVALIFIKOVANI OBLIK KRIVIČNOG DELA LAKA TELESNA POVREDA; Kvalifikatorna okolnost da je sredstvo kojim je naneta laka telesna povreda, sredstvo koje je podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši mora se utvrditi odgovarajućim veštačenjem.; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. POKUŠAJ UBISTVA I UMIŠLjAJ; Okrivljeni koji je oštećenom nožem zadao povredu u predelu grudnog koša gde se nalaze vitalni organi, bio je svestan da nanošenjem te povrede kod oštećenog može nastupiti i smrt, i to je hteo.; (Apelacioni sud (RS))

24.03.2023. KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV ZDRAVLjA LjUDI; Da bi postojalo krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi iz čl. 259. st. 4. KZ neophodno je da se ostvari posledica u vidu nastupanja smrti lica, koja činjenica predstavlja objektivni uslov inkriminacije ovog krivičnog dela, što u konkretnom slučaju nije utvrđeno. ; (Apelacioni sud (RS))

27.03.2023. SMETNjE I USLOVI ZA FORMIRANjE POJMA VANBRAČNE ZAJEDNICE; Vanbračna zajednica se može konstituisati samo ukoliko u ne postoji bračna smetnja.; (Apelacioni sud (RS))

28.03.2023. OSUĐIVANOST NAKON IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Činjenica da je okrivljeni osuđivan nakon izvršenja krivičnog dela predstavlja njegovo držanje nakon izvršenja krivičnog dela i ukazuje na sklonost ka vršenju krivičnih dela, i kao takva predstavlja otežavajuću okolnost prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji.; (Apelacioni sud (RS))

28.03.2023. VEĆA KOLIČINA MUNICIJE; S obzirom na to da ni Krivični zakonik, kao ni Zakon o oružju i municiji, ne određuju šta se smatra većom količinom municije, a što je bitno obeležje krivičnog dela iz člana 348. stav 3. KZ-a, za ocenu da li je ono ostvareno u konkretnom slučaju treba imati u vidu odredbu člana 42. stav 5. Zakona o …; (Apelacioni sud (RS))

29.03.2023. NEOVLAŠĆENO DRŽANjE OPOJNIH DROGA I STVARNA ZABLUDA; Ne može se prihvatiti da je okrivljeni bio u stvarnoj zabludi u pogledu toga da drži lek, a ne supstancu koja je proglašena za opojnu drogu, kada nije imao lekarski recept kojim mu je prepisano korišćenje buprenorfina, a tablete u originalnom pakovanju je nabavio mimo legalnog načina na koji se pribavlj…; (Apelacioni sud (RS))

29.03.2023. DOBROVOLjNI ODUSTANAK; Ne može se smatrati da je okrivljeni imao nameru da dobrovoljno odustane od izvršenja krivičnog dela kada je pri njegovom izvršenju pokazao naročitu upornost tako što je obio katanac i dvoja vrata, a od daljeg izvršenja je odustao tek kada se oglasio alarm. ; (Apelacioni sud (RS))

30.03.2023. PRIMENA SILE U NAMERI ODUZIMANjA STVARI; Kada su okrivljeni oštećenom zadali udarce nakon što je jedan od okrivljenih već pokušao da iz džepa oštećenog uzme novčanik, nema dokaza da su okrivljeni prema oštećenom upotrebili silu u nameri oduzimanja stvari i pribavljanja protivpravne imovinske koristi, pa se u njihovim radnjama ne stiču sva bitna obe…; (Apelacioni sud (RS))

30.03.2023. TEŠKA KRAĐA NA NAROČITO DRZAK NAČIN; Iz činjenice da je okrivljeni od oštećene oduzeo torbu čiji sadržaj unapred nije mogao znati proizlazi da je postupao u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi koja nije mala, a činjenica da je torbu oduzeo tako što ju je istrgao iz njene ruke, prišavši oštećenoj sa leđa, predstavlja naročito dr…; (Apelacioni sud (RS))

30.03.2023. KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO I MALA IMOVINSKA KORIST; Kada je okrivljena kritičnom prilikom od oštećene više puta zatražila novac rečima „Pare ili glava“, okrivljena je išla za tim da pribavi protivpravnu imovinsku korist koja nije mala, jer joj je namera bila da oduzme sav novac koji bi joj oštećena usled prinude dala, pa se bez obzira na vrednost oduze…; (Apelacioni sud (RS))

30.03.2023. SKRIVLjENA SMANjENA URAČUNLjIVOST; Kada je okrivljeni upotrebom alkohola sam sebe doveo u stanje smanjene uračunljivosti do stepena bitnog ali ne bitno, okolnost da je u takvom stanju izvršio krivično delo ne može mu se uzeti kao olakšavajuća.; (Apelacioni sud (RS))

20.03.2023. NEPOTPUN OPIS DIREKTNOG UMIŠLjAJA; Zakon je propisao da direktan umišljaj postoji kada je okrivljeni bio svestan svoga dela, te je neophodno u dispozitivu presude navesti tu formulaciju.; (Viši sud (RS))

20.03.2023. GREŠKA PRILIKOM NAVOĐENjA VREDNOSTI ODUZETE DROGE; Nepodudaranje količine droge u dispozitivu odluke i u obrazloženju čini izreku presude protivrečnom razlozima presude.; (Viši sud (RS))

20.03.2023. SVEST OKRIVLjENOG O BIĆU KRIVIČNOG DELA ZA KOJE PRUŽA POMOĆ; Pomagač učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, mora da ima jasnu predstavu o biću krivičnog dela koje je izvršio okrivljeni kome pruža pomoć.; (Viši sud (RS))

20.03.2023. VRSTA POSLA KAO PREDUSLOV IZVRŠENjA DELA; Zaposlenom kome opis radnog mesta ne predviđa pregled dokumentacije ne može se okriviti za radnju nesavesnog pregleda dokumentacije.; (Viši sud (RS))

20.03.2023. PREVOŽENjE OPASNE MATERIJE VOZILOM; Iako je predmet izvršenja krivičnog dela flaša u kojoj je detektovano prisustvo opasne materije – žive, pronađena u automobilu, navedeno vozilo nije samo po sebi, predmet koji služi za izvršenje ovog krivičnog dela niti je podesan, jer nije ni prepravljeno niti podešeno za izvršenje.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

02.03.2023. PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE I TROŠKOVI POSTUPKA; Kada je protiv okrivljenog vođena istraga zbog krivičnog dela koje je zbog zaprećene kazne i svojih bitnih obeležja zahtevalo obaveznu odbranu i određivanje veštačenja, a okrivljeni je optužen za krivično delo za koje odbrana nije obavezna i čije bitno obeležje nije visina pribavljene protivpravne imovin…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. NAGRADA BRANIOCA ZA OBAVLjEN RAZGOVOR SA OKRIVLjENIM KOJI JE LIŠEN SLOBODE; Braniocu pripada nagrada za poverljiv razgovor koji je u tužilaštvu obavio sa okrivljenim koji je lišen slobode, te stoga okrivljeni ima pravo na naknadu troškova po tom osnovu u slučaju odbačaja krivične prijave.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA OKRIVLjENOM; Okrivljeni je taj kome pripada pravo da mu se iz budžetskih sredstava naknade troškovi koje je imao u krivičnom postupku, uključujući i troškove za radnje izabranog branioca, pa se oni dosuđuju isključivo okrivljenom, dok se njegovom braniocu ti troškovi jedino mogu isplatiti ukoliko ga je okrivljeni na to …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. POSTOJANjE VIŠE RAZLOGA ZA OBAVEZNU ODBRANU; Kada su postojali uslovi za obaveznu odbranu po dva osnova za koje ZKP propisuje da okrivljeni mora imati branioca, okrivljenom nije povređeno pravo na obaveznu odbranu kada mu je prilikom saslušanja branilac po službenoj dužnosti postavljen samo po jednom od ta dva osnova. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. FOTOGRAFIJA SMS PORUKE NA MOBILNOM TELEFONU OŠTEĆENE; Kada su policijski službenici po usmenoj naredbi zamenika javnog tužioca, kao organa postupka, izvršili fotografisanje ekrana mobilnog telefona oštećene sa SMS porukama, takve fotografije se mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku jer su načinjene u sklopu uviđajnih radnji shodno odredbi člana 13…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. IZMENA OPTUŽNOG AKTA U PONOVNOM POSTUPKU I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Javni tužilac može, shodno odredbi člana 409. ZKP, da vrši izmene činjeničnog opisa krivičnog dela tokom celog krivičnog postupka i to sve do završetka glavnog pretresa, i to tako što optužni akt može biti izmenjen izostavljanjem, dodavanjem i promenom određenih činjeničnih navoda, kao i promenom pravne k…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. ZAKONITOST ISKAZA DRUGIH SVEDOKA KADA PRIVILEGOVANI SVEDOK USKRATI SVEDOČENjE; Okolnost da je privilegovan svedok iskoristio svoje pravo da ne svedoči na glavnom pretresu ne može uticati na zakonitost drugih dokaza, pa tako ni na iskaz koji je u istrazi u svojstvu svedoka dao radnik Centra za socijalni rad o činjenicama do kojih je došao u razgovoru obavljenim sa privilegovanim …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.03.2023. ZAPISNIK O PRETRESANjU; Kada je u zapisniku o pretresanju konstatovano da su predmeti pronađeni tokom pretresanja bliže opisani u potvrdi o privremeno oduzetim predmetima koja se smatra sastavnim delom tog zapisnika, i koju potvrdu je okrivljeni potpisao, propust da se u zapisniku opišu predmeti koji se oduzimaju i mesto na k…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.03.2023. VANBRAČNA ZAJEDNICA I SVOJSTVO PRIVILEGOVANOG SVEDOKA; Oštećena koja u vreme ispitivanja u svojstvu svedoka sa okrivljenim ne živi u vanbračnoj zajednici nema svojstvo privilegovanog svedoka, bez obzira na to što su u vreme dok je njihova vanbračna zajednica postojala rođena zajednička deca.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. DISCIPLINSKI I KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV OKRIVLjENOG; Kada je povodom istog životnog događaja protiv okrivljenog vođen disciplinski postupak u kojem mu je izrečena disciplinska sankcija, ali je ta sankcija po svojoj pravnoj prirodi takva da se odnosi na njegov radnopravni status kao zaposlenog, tada okončanje disciplinskog postupka nije procesna smetnja da…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. IZVEŠTAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KAO DOKAZ U POSTUPKU; Izveštaj Centra za socijalni rad koji je sačinjen od strane stručnog lica i u svemu prema pravilima struke, predstavlja ispravu izdatu od strane nadležnog državnog organa u zakonom propisanoj proceduri, koja je u smislu člana 2. stav 1. tačka 26. ZKP podobna da se koristi kao dokaz u krivičnom postupk…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. AUDIO SNIMAK RAZGOVORA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Kada je okrivljenom bilo poznato da oštećena tonski snima njihov razgovor, takvo snimanje nije bilo neovlašćeno i audio snimak razgovora se može koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. NAGRADA BRANIOCU ZA PRISUSTVO DOKAZNIM RADNjAMA PREDUZETIM U KONTINUITETU; Saslušanje okrivljenog i ispitivanje jednog ili više svedoka u kontinuitetu tokom istog dana predstavljaju neprekinut niz preduzimanja procesnih aktivnosti, pa se sa aspekta prisustva branioca okrivljenog njihovom preduzimanju smatraju jednom procesnom radnjom, nezavisno od broja sačinjenih zapisnika.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PODNET OD STRANE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI; Branilac po službenoj dužnosti, koji se okrivljenom postavlja do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, ne spada u krug lica koja mogu podneti zahtev za zaštitu zakonitosti nakon pravnosnažno okončanog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. SLUČAJNI NALAZ I ROK ZA POKRETANjE KRIVIČNOG POSTUPKA; I onda kada je materijal prikupljen „slučajnim nalazom“ u smislu člana 164. ZKP, javni tužilac je u obavezi da u roku od šest meseci od dana kada se sa tim materijalom upoznao pokrene krivični postupak, a u suprotnom, prikupljeni materijal predstavlja nezakonit dokaz u smislu člana 84. ZKP.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. PRESUĐENA STVAR; Kada se i prekršajni i krivični postupak odnose na fizički napad okrivljenog na oštećenog, koji se desio istog dana, u isto vreme i na istom mestu, tada oba ova postupka za predmet imaju isti životni događaj, bez obzira na to što činjenični opis prekršaja ne sadrži opis da je okrivljeni oštećenom naneo…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.03.2023. TROŠKOVI PRED SUDOM PRAVNOG LEKA; O troškovima postupka na ime podnošenja zahteva za zaštitu zakonitosti odlučuje Vrhovni kasacioni sud.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.03.2023. RELATIVNO BITNA POVREDA POSTUPKA NASTALA PRETRESOM TELEFONA; Pretres telefona bez obaveštavanja odbrane, dokaz ne čini nezakonitim već je posredi eventualno relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.03.2023. ZAKONITO SIMULOVANjE DAVANjA MITA; Ne podstrekava okrivljenog na izvršenje krivičnog dela svedok koji simulovano daje  mito nakon izdavanja naredbe sudije za prethodni postupak.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

01.03.2023. IZMENA ČINjENIČNOG OPISA U IZRECI PRESUDE; Kada sud vrši izmenu činjeničnog opisa u izreci presude u odnosu na činjenični opis iz dispozitiva optužnog akta, dužan je da u obrazloženju navede na osnovu kojih dokaza izvedenih na glavnom pretresu je utvrdio činjenice iz dodatog činjeničnog opisa i argumentovano obrazloži da time nije prekoračena opt…; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. ISKAZ SAOPTUŽENOG ILI VEĆ OSUĐENOG LICA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Samo onaj iskaz saoptuženog ili već osuđenog lica koji je pribavljen pod uslovima propisanim u odredbama čl. 85. i 86. ZKP o saslušanju okrivljenog, predstavlja dozvoljen dokaz sa čijom sadržinom sud može da se upozna na osnovu člana 406. stav 1. tačka 5. ZKP.; (Apelacioni sud (RS))

02.03.2023. IZUZEĆE I BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA; Kada je o zahtevu za izuzeće zamenika javnog tužioca odlučeno naknadno, po završetku glavnog pretresa, na način da je taj zahtev odbačen, to nije bilo od odlučnog uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude, te stoga ne predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. t…; (Apelacioni sud (RS))

03.03.2023. IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV; Oštećeni nema obavezu da u krivičnom postupku postavi imovinskopravni zahtev, pošto je to njegovo pravo. On može da bira da li će to učiniti u krivičnom ili parničnom postupku. ; (Apelacioni sud (RS))

13.03.2023. PREDLOG ZA KRIVIČNO GONjENjE I ISKAZ OŠTEĆENOG; Iskaz oštećenog se ne može smatrati predlogom za krivično gonjenje.; (Apelacioni sud (RS))

13.03.2023. NEODRŽAVANjE GLAVNOG PRETRESA I NOVČANO KAŽNjAVANjE BRANIOCA; Kada nije bilo uslova za održavanje glavnog pretresa i iz drugih razloga, a ne samo zbog izostanka branioca okrivljenog, ne postoji razlog za novčano kažnjavanje branioca okrivljenog.; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. KORIŠĆENjE KOMUNIKACIJE SA TELEFONSKIM BROJEVIMA STRANIH OPERATERA U KRIVIČNOM POSTUPKU; Slučajni nalaz do kog se došlo nadzorom telefonskih brojeva srpskih operatera, a koji su komunicirali sa telefonskim brojevima stranih operatera, može se koristiti u krivičnom postupku i za takav nadzor komunikacije nije ni u kom slučaju potrebno bilo kakvo odobrenje nadležnih organa druge države.; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. PRAVO OKRIVLjENOG NA KORIŠĆENjE SVOG JEZIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU; „Svoj jezik“ shodno odredbama ZKP-a je po pravilnu maternji jezik odnosno jezik porekla ili jezik pripadnosti po kojoj se određena ličnost identifikuje.

Kada je okrivljenom omogućeno da se izjasni na navode optužbe i druge izvedene dokaze na jeziku koji razume, a za koji je nesporno utvrđeno da ga r…; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. OSPORAVANjE ZAKONITOSTI SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA; Okrivljeni koji u žalbi osporava zakonitost zaključenog sporazum o priznanju krivičnog dela, navodeći i da njegova slobodna volja nije postojala kao i da je imao smanjenu mogućnost rasuđivanja prilikom zaključenja sporazuma, mora da to dokaže, odnosno mora dokazima da dovede u sumnju zaključak suda da su ispunj…; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. VRŠENjE NADZORA NAD IZVRŠENjEM STRANE KRIVIČNE PRESUDE; Kada se, u skladu sa posebnim međunarodnim ugovorom, zamolnica suda strane države odnosi samo na vršenje nadzora u toku vremena proveravanja nad licem kome je taj sud izrekao uslovnu osudu, domaći sud nije ovlašćen da presudom priznaje krivičnu presudu i da izriče uslovnu osudu primenom odredbi čl. 61…; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. VREME PROVERAVANjA U SLUČAJU PRIZNANjA STRANE KRIVIČNE PRESUDE; Prilikom izricanja uslovne osude na osnovu priznanja strane krivične presude, početak vremena proveravanja mora biti određen tako da izrečena krivična sankcija ne bude stroža od sankcije izrečene u stranoj krivičnoj presudi.; (Apelacioni sud (RS))

20.03.2023. PRIZNANjE KRIVIČNOG DELA OD STRANE POVRATNIKA; Sud će na odgovarajući način tretirati priznanje okrivljenog ukoliko je isti ranije osuđivan te su mu poznate posledice priznanja krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

29.03.2023. PRETPOSTAVKE ZA IZRUČENjE; U skladu sa Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, međunarodna pravna pomoć se po pravilu pruža u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora, a u skladu sa odredbama tog zakona samo ako međunarodni ugovor ne postoji ili ako određeno  pitanje u njemu nije regulisano, što znači da i u…; (Apelacioni sud (RS))

30.03.2023. ODLUČIVANjE O MERI ZABRANE NAPUŠTANjA BORAVIŠTA I MIŠLjENjE JAVNOG TUŽIOCA; Predlog javnog tužioca iz optužnog akta u pogledu mere napuštanja boravišta predstavlja mišljenje tužioca u smislu odredbe člana 200. stav 2. ZKP, pa je sud imao ispunjen zakonski uslov kada je po službenoj dužnosti meru zabrane napuštanja boravišta zamenio merom zabrane napuštanja teritorije Srbije.; (Apelacioni sud (RS))

30.03.2023. RAZLOZI ZA PRODUŽENjE PRITVORA; Okolnosti da su radnje izvršenja preduzimane u dužem vremenskom periodu, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi i u saizvršilaštvu sa drugim licima, su elementi krivičnog dela za koje je okrivljeni nepravnosnažno oglašen krivim, tako da bez navođenja jasnih i konkretnih razloga na osnovu kojih…; (Apelacioni sud (RS))

20.03.2023. NEPOSTOJANjE OVLAŠĆENjA POLICIJE DA NALOŽI VEŠTAČENjE DROGE; Policija nema ovlašćenje da naloži veštačenje droge na osnovu svojih ovlašćenja iz člana 286. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku.; (Viši sud (RS))

20.03.2023. IZJAVLjIVANjE ŽALBE NA REŠENjE; Neblagovremeno je izjavljena žalba branioca upućena preporučenom pošiljkom četvrtog dana od kada je u njegovo ime preuzeto rešenje. ; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

10.03.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE U SPOROVIMA ZA NAKNADU ŠTETE PROUZROKOVANE NEISTINITIM ILI NEPOTPUNIM INFORMACIJAMA; Revizija u sporovima za naknadu štete prouzrokovane neistinitim ili nepotpunim informacijama objavljenim u javnim medijima uvek je dozvoljena bez obzira na vrednost predmeta spora, ali samo ako je tužbeni zahtev odbijen.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.03.2023. ODLUKA O RAZREŠENjU SA FUNKCIJE NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE; Odluka o razrešenju sa funkcije načelnika opštinske uprave nije odluka o prestanku radnog odnosa, pa protiv nje nije dozvoljena revizija. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. OBJAVLjIVANjE ODGOVORA; Javno  glasilo ne sme da utiče na formiranje stava javnosti kakav bi pogodovao njegovom privatnom interesu i dužno je da subjektu informacije kao stranci sa kojom je u sukobu interesa omogući da iznese svoj stav. U situaciji u kojoj javno glasilo nije pravilo razliku između činjenica, komentara, pretpo…; (Apelacioni sud (RS))

02.03.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA KOD ZAHTEVA ZA OBJAVLjIVANjE ODGOVORA; U odnosu na zahtev za objavljivanje odgovora iz čl. 83. stav 1. ZJIM isključivo je pasivno legitimisan odgovorni urednik javnog glasila.; (Apelacioni sud (RS))

03.03.2023. NENAMENSKO TROŠENjE SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA; Nenamensko trošenje sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ne znači da je nastala šteta za koju odgovara zdravstvena ustanova, jer ta odgovornost nije predviđena Zakonom o zdravstvenom osiguranju. U toj situaciji nema umanjenja imovine RFZO, jer su taj fond i zdravstvena ustanova osnovani od strane …; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG OBJAVLjENIH NEISTINITIH INFORMACIJA; Neistinitim informacijama i pripisivanjem nekih osobina i svojstava licu koje je javna,  politička ličnost i na koje se informacija odnosi, a koje to lice nema, nikako se ne može doprinositi javnoj raspravi o političkim odnosno društvenim pitanjima, već jedino pojavi duševnih bolova koje je to lice tr…; (Apelacioni sud (RS))

07.03.2023. IZNOŠENjE VREDNOSNIH SUDOVA; Iznošenje vrednosnih sudova nije podložno dokazivanju istinitosti, ali ono mora biti potkrepljeno dovoljnim i adekvatnim činjeničnim osnovom da bi bilo zaštićeno. ; (Apelacioni sud (RS))

09.03.2023. POSTUPANjE TUŽENOG ORGANA PO PRESUDI IZ UPRAVNOG SPORA I POČETAK ROKA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Tuženi organ mora prihvatiti primedbe suda u pogledu postupka i otkloniti ih u ponovnom postupku rešavanja upravne stvari.

Rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupku javnih nabavki ne može se računati od dana kada je Odluka o dodeli ugovora upućena podnosiocu zahteva, već od dana kada je …; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. ZAPISNIK SA SEDNICE KOLEGIJALNOG ORGANA; Kolegijalni organ je dužan da prilikom odlučivanja sačini zapisnik o većanju i glasanju sa svoje sednice. ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. BITNA POVREDA PRAVILA IZ ČLANA 136. STAV. 1. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU; Učinjena je bitna povreda pravila iz člana 136. stav. 1. Zakona o opštem upravnom postupku kada je tuženi organ zaključkom odbio kao neosnovan prigovor tužilje na prvostepenu odluku, odnosno kada je zaključkom meritorno odlučio.   ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. OBUSTAVA POSTUPKA PO ŽALBI IZJAVLjENOJ ZBOG NEDONOŠENjA ODLUKE PO ZAHTEVU STRANKE; Nije moguća obustava postupka po žalbi izjavljenoj zbog nedonošenja odluke po zahtevu stranke. Postupak po žalbi se može obustaviti samo ako stranka odustane od žalbe.; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. OBUSTAVA POSTUPKA PO ČLANU 101. STAV 1. I 3. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU; Postupak se obustavlja rešenjem kada stranka izričito odustane od zahteva, kao i kada su usled ponašanja stranke (npr. prećutni odustanak) ili usled drugih okolnosti otpali razlozi za dalje vođenje postupka (npr. smrt stranke).; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. KONAČNOST U UPRAVNOM POSTUPKU; Rešenje doneto u upravnom postupku ne može postati konačno pre nego što se uruči stranci. ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. OVLAŠĆENjA INSPEKTORA U INSPEKCIJSKOM NADZORU; Inspektor odlučuje rešenjem samo kada odlučuje o merama upravljenim prema nadziranom subjektu. Kada se ne donosi rešenje, inspekcijski nadzor se okončava dostavljanjem nadziranom subjektu zapisnika u kome se konstatuje da nema nezakonitosti u njegovom poslovanju ili postupanju. ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. SADRŽINA REŠENjA U UPRAVNOM POSTUPKU; Okolnost da je datum donošenja rešenja naveden u pogrešnom delu rešenja ne utiče na njegovu zakonitost i pravilnost. ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. SADRŽINA PRESUDE U UPRAVNOM SPORU; U presudi u upravnom sporu ne moraju da se obrazlažu navodi tužbe ako su oni već ocenjeni u upravnom postupku. ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. POLOŽAJ ORGANA VLASTI KOJI REŠAVA PO ZAHTEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA; Organ vlasti koji rešava po podnetom zahtevu za pristup informaciji od javnog značaja ima procesni položaj prvostepenog upravnog organa, pa u toj stvari ne može da ima i položaj stranke, niti da bude tužilac u upravnom sporu.; (Upravni sud (RS))

15.03.2023. MANDAT ODBORNIKA U SKLADU SA ČLANOM 72. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA; Kada prestane mandat odborniku pre isteka vremena za koje je izabran, izborna komisija rešenjem dodeljuje mandat prvom narednom kandidatu  sa iste izborne liste i mandat novog odbornika počinje da teče od dana kada mu je odlukom skupštine potvrđen mandat tako da od tog trenutka tim mandatom može raspol…; (Upravni sud (RS))

17.03.2023. DONOŠENjE REŠENjA U UPRAVNOM POSTUPKU NA OSNOVU DRUGOSTEPENOG REŠENjA KOJE JE PONIŠTENO; Prvostepeno rešenje koje je doneto u izvršenju drugostepenog rešenja koje je kasnije poništeno izgubilo je svoj pravni osnov, pa je samim tim nezakonito i rešenje kojim je takvo prvostepeno rešenje potvrđeno. ; (Upravni sud (RS))

07.03.2023. NEDOSTAVLjANjE UPLATNICE ZA KOMUNALNE USLUGE; Nedostavljanje uplatnice za komunalne usluge ne utiče na obavezu plaćanja te usluge. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2023. ISPORUKA TOPLOTNE ENERGIJE; Isporučilac toplotne energije nema pravo na naplatu usluge pružene u periodu kada je bio dužan da isključi potrošača po njegovom zahtevu, a za to su postojali tehnički uslovi. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

02.03.2023. ZELENAŠKI UGOVOR; U odsustvu dokaza za postojanje subjektivnih okolnosti (stanje nužde, teško materijalno stanje, nedovoljno iskustvo, lakomislenost ili zavisnost) neosnovano je pozivanje na ništavost teretnog  pravnog posla usled nesrazmere međusobnih davanja, jer je to samo jedan od kumulativno propisanih uslova odredbom…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.03.2023. BITNI ELEMENTI UGOVORA O ORTAKLUKU; Bitni elementi ugovora o ortakluku, da je ortak uneo neku imovinsku vrednost u ortakluk i da učestvuje u podeli zajedničke dobiti moraju biti jasno definisani u ugovoru, pri čemu pisana forma, iako nije nužna za nastanak ugovora, predstavlja dokaz o zaključenju ugovora i visini ortačkih udela.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. URAČUNAVANjE ISPUNjENjA; Ukoliko dužnik ne naznači koju obavezu ispunjava, a među njima ima i zastarelih obaveza, ispunjava obavezu po redosledu dospeća.   ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. POČETAK ZASTAREVANjA NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE; Za početak objektivnog roka zastarelosti potraživanja nije bitno kada je dijagnoza postavljena i saopštena oštećeniku, već je bitno to kada je bolest, po redovnom medicinskom toku, iz akutne prešla u hroničnu fazu i tako poprimila oblik konačnog stanja koje je trajno i zahteva lečenje do kraja života.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. ODGOVORNOST ORGANIZATORA SPORTSKIH PRIREDBI; Organizator sportskih priredbi je odgovoran za štetu koja nastane na priredbi po principu objektivne odgovornosti. Te odgovornosti ne može se osloboditi ni pozivanjem na to da je drugo lice trebalo da plati učesnike priredbe, da je angažovao spasilačku službu ili da je učesnik potpisao izjavu o učest…; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. POVREDA UGLEDA I ČASTI; Ugled i čast kumulativno čine ljudsko dostojanstvo, pa su njihove povrede međusobno povezane i izazivaju trpljenje jedinstvenih duševnih bolova za koje se dosuđuje naknada nematerijalne štete u jedinstvenom iznosu. ; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. PRAVO IZMENE UGOVORNE KAMATNE STOPE; Elementi za određivanje kamatne stope moraju biti takvi da na njih ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana, inače je tako određena  stopa ništava. ; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. SADRŽINA ZALOŽNE IZJAVE; Da bi založna izjava bila pravnovaljana ona mora sadržati tačan pravni osnov potraživanja koje je obezbeđeno, valutu obračuna i valutu plaćanja.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. ZELENAŠKI UGOVOR – TERET DOKAZIVANjA; Da bi uspeo sa tužbom za utvrđenje ništavosti zelenaškog ugovora, tužilac mora da dokaže da se nalazio u teškom materijalnom stanju, odnosno u stanju nužde neposredno pre odnosno prilikom zaključenja predmetnog ugovora.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. PUNOVAŽNOST UGOVORA; Za punovažnost ugovora o građenju, na koji se shodno primenjuju odredbe ugovora o delu, nije potrebna overa potpisa ugovornih strana.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. NIŠTAVOST UGOVORA O STAMBENOM KREDITU; Uslovi za ništavost ugovora o stambenom kreditu cene se u momentu zaključenja ugovora.; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. NAKNADA MATERIJALNE  ŠTETE I PASIVNA LEGITIMACIJA JP „PUTEVI SRBIJE“; U situaciji kada je na vozilu tužioca nastala materijalna šteta u toku vožnje, zbog pojave odrona na putu, tada je za isplatu naknade štete odgovorna tužena JP „Putevi Srbije“ kao upravljač javnim putevima shodno čl. 9, 13.  i 68. Zakona o putevima. ; (Viši sud (RS))

01.03.2023. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLjENE DUŠEVNE BOLOVE USLED  NEOSNOVANOG LIŠENjA SLOBODE; U situaciji kada je tužilac, kao osumnjičeno lice, proveo u pritvoru 30 dana, a potom je nadležni javni tužilac odbacio krivičnu prijavu protiv osumnjičenog, tada tužilac ima pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled neosnovanog lišenja slobode.; (Viši sud (RS))

24.03.2023. POGREŠNO OBAVEZIVANjE TUŽENOG NA PLAĆANjE ISTOG DUGA; Sud je pogrešno primenio materijalno pravo kada je dvostruko obavezao tuženog na plaćanje istog duga tužiocu.; (Viši sud (RS))

24.03.2023. GUBITAK PRVA IZ OSIGURANjA OSIGURANOG LICA; Osigurano lice gubi prava iz osiguranja u slučaju ako je vozač posle saobraćajne nezgode napustio mesto događaja, a da nije dao svoje lične podatke i podatke o osiguranju.; (Viši sud (RS))

27.03.2023. TRENUTAK ODREĐIVANjA NAKNADE ŠTETE; U slučaju zahteva za naknadu štete nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka ne treba da bude stariji od šest meseci u odnosu na dan (vreme) donošenja sudske odluke iz razloga što se naknada štete određuje u vreme donošenja sudske odluke; (Viši sud (RS))

28.03.2023. PRELAZ PRAVA SA OSIGURANIKA NA OSIGURAVAČA U SLUČAJU SRODSTVA OSIGURANIKA I ŠTETNIKA; Kada tužilac nije dokazao da je tuženi prvog reda (sin tuženog drugog reda) predmetnu saobraćajnu nezgodu, prouzrokovao namerno, ali da jeste kriv za istu i prouzrokovao je štetu oštećenom, a koju (štetu) je oštećenom naknadio tužilac, tužilac ima pravo da predmetnu regresnu naknadu u utuženom iznos…; (Viši sud (RS))

03.03.2023. SUDSKA KOMPENZACIJA; Tuženi je dužan da istakne prigovor radi prebijanja u formalnom smislu, kako bi sud o takvom prigovoru odlučivao. Kod sudske kompenzacije prebijanje međusobnih potraživanja stranaka vrši sud svojom odlukom, tako da međusobna potraživanja prestaju u trenutku donošenja sudske odluke.; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. IZVRŠENjE UGOVORA ZAKLjUČENOG U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Na ugovore o javnim nabavkama se nakon njihovog zaključenja u pogledu izvršenja ugovora primenjuju opšta pravila obligacionog prava. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. NASTANAK OBLIGACIJE STICANjEM BEZ OSNOVA; Da bi nastala obaveza na vraćanje stečenog moraju da postoje: obogaćenje – povećanje nečije imovine, da se obogaćenje dogodilo na tuđ račun – ono treba da je proisteklo iz osiromašenja drugog lica i da je obogaćenje bez osnova – ono što pravno objašnjava prenos vrednosti iz jedne imovine u drugu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

31.03.2023. ZASTARELOST POTRAŽIVANjA; Kada se radi o ispunjenju obaveze iz izvršne isprave, utvrđenje zastarelosti potraživanja od trenutka pravnosnažnosti presude, a ne od trenutka njene izvršnosti predstavlja proizvoljnu primenu merodavnog prava na štetu poverioca.; (Ustavni sud (RS))

31.03.2023. VISINA NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE; Samo dosuđena visina naknade nematerijalne štete koja je beznačajna ili očigledno neproporcionalna značaju povređenog dobra ne bi bila u skladu sa garancijama prava na pravično suđenje. ; (Ustavni sud (RS))

31.03.2023. JEDINSTVENA NAKNADA ZA UKUPNU NEMATERIJALNU ŠTETU; Ustavnopravno prihvatljivo je stanovište sudske prakse da se u određenim slučajevima može dosuditi jedinstvena naknada za ukupnu nematerijalnu štetu – za duševne bolove zbog povrede prava ličnosti, za fizičke bolove i strah, i to u situaciji kada se trpljenja oštećenog uzajamno uslovljavaju i prepliću t…; (Ustavni sud (RS))

Stvarno pravo

10.03.2023. PRESTANAK PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI; Za prestanak prava stvarne službenosti prolaza zbog promenjenih prilika potrebno je da je od vremena ustanovljavanja službenosti nastupila takva promena da se povlasno dobro može koristiti i bez službenosti, tako da službenost više nije potrebna.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.03.2023. PRAVO PLODOUŽIVANjA; Pravo plodouživanja kao lična službenost je najšire pravo upotrebe tuđe stvari i pribiranja plodova sa nje uz obavezu da se sačuva njena suština.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. STICANjE SVOJINE ODRŽAJEM; U situaciji kada je tužilac kupio nepokretnost od ranijeg vlasnika usmenim ugovorom o kupoprodaji i da je preko dvadeset godina u neprekidnoj i mirnoj državini,  stekao je pravo svojine na nepokretnosti shodno čl. 28. st. 4. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. PRAVO VIŠE LICA NA PREČU KUPOVINE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA; Za određivanje koje od više lica ima pravo preče kupovine susednog poljoprivrednog zemljišta bitno je vlasništvo tih lica na susednom poljoprivrednom zemljištu, a ne njegovo korišćenje. ; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. ZASNIVANjE HIPOTEKE I BRAČNA TEKOVINA; Zasnivanje hipoteke na predmetu zajedničke imovine od strane jednog supružnika, upisanog kao jedinog vlasnika u javnim knjigama, bez pismenog sporazuma o deobi, odnosno bez pismene izjave o saglasnosti za takvo raspolaganje od strane drugog supružnika zajedničara, protivno je prinudnim propisima.; (Apelacioni sud (RS))

07.03.2023. PRIMENA ČLANA 38. ZAKONA O HIPOTECI; Nema mesta primeni člana 38. Zakona o hipoteci o nepokrivenosti duga prodajnom cenom na odnos ugovornih strana iz ugovora o osiguranju potraživanja po osnovu stambenih kredita ako ona nije izričito ugovorena, jer je tim članom regulisan odnos poverioca i dužnika u postupku vansudske prodaje hipotekova…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. PUNOVAŽNI PRAVNI OSNOV; Pravni osnov je punovažan ako je prenosilac imalac prava koje se prenosi, ako je zaključio ugovor sa sticaocem o prenosu tog prava sa stvarnom voljom da to učini, ako postoji saglasnost oko bitnih elemenata i dejstva ugovora, a potrebna je i ispunjenost forme ako se ona zakonom zahteva. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2023. STICANjE PRAVA SVOJINE UPISOM U JAVNE KNjIGE; Načelo pouzdanja u javne knjige ustanovljava pretpostavku tačnosti, ali je ta pretpostavka oboriva. Pozivanje na ovo načelo ne može biti dovoljan razlog koji sam po sebi eliminiše pravo stečeno valjanim pravnim poslom. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Porodično pravo

10.03.2023. VALUTA OBAVEZE IZDRŽAVANjA; Poverilac izdržavanja koji živi u inostranstvu ima pravo da izabere stranu valutu kao sredstvo plaćanja.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. ODLUČIVANjE O VRŠENjU RODITELjSKOG PRAVA; Najbolji interes maloletnog deteta je prioritet u svim postupcima, pa i u postupcima odlučivanja o vršenju roditeljskog prava u kom postupku se konačno razrešavaju pitanja ne samo u odnosu na prava roditelja, već i na položaj deteta i njegovo pravo da mu budu obezbeđeni najbolji mogući životni i zdravstveni…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. NAJBOLjI INTERES DETETA; Interes deteta je pravni standard, a postupanje u skladu sa najboljim interesom deteta podrazumeva donošenje odluke na način na koji bi dete za sebe odlučilo kada bi za to bilo sposobno. Obaveza da se uzme u obzir izraženo mišljenje deteta  prilikom odlučivanja u sporovima radi zaštite njegovih prava ne zn…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA IZMENU ODLUKE O IZDRŽAVANjU; Ako je roditelj kome je dete povereno radi samostalnog vršenja roditeljskog prava ostao bez posla, to utiče na izmenu odluke o visini izdržavanja koje detetu daje drugi roditelj. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. UTICAJ PROTEKA VREMENA NA ODLUKU O IZDRŽAVANjU DECE; Protekom vremena povećavaju se potrebe dece, ali se menjaju i druge okolnosti i na strani dece kao poverilaca izdržavanja i na strani roditelja dužnika izdržavanja, a od kojih je zavisila prethodna odluka, pa se visina izdržavanja može i smanjiti i povećati. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. IZDRŽAVANjE MALOLETNE DECE; Kada je u pitanju izdržavanje maloletne dece, mogućnosti roditelja se ne procenjuju na način na koji se to čini kada su u pitanju drugi oblici zakonskog izdržavanja, već se smatra da su roditelji uvek dužni, makar i po cenu uzdržavanja od zadovoljenja sopstvenih potreba, da obezbede izdržavanje svom maloletnom…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.03.2023. IZDRŽAVANjE DECE OD STRANE RODITELjA; Roditelji su dužni da ulažu posebne napore radi pribavljanja sredstava za izdražavanje maloletnog deteta. Izdržavanje maloletnog deteta ima prvenstvo u odnosu na izdržavanje punoletnog deteta koje je na redovnom školovanju. ; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. PISANA IZJAVA SUPRUŽNIKA I HIPOTEKA; Kada između supružnika nije zaključen bračni ugovor, a ni pismeni sporazum o deobi zajedničke tekovine, niti je o pravima supružnika na nepokretnostima odlučeno sudskom deobom, založna izjava supružnika o samostalnom raspolaganju zasnivanjem hipoteke u korist njegovog poverioca na nepokretnostima koje s…; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. ZAKONSKA PRETPOSTAVKA JEDNAKIH UDELA SUPRUŽNIKA; Supružnik koji je upisan kao vlasnik nepokretnosti ne predstavlja isključivog nosioca prava svojine na toj stvari, jer u tom slučaju važi oboriva zakonska pretpostavka o postojanju upisa prava svojine na oba supružnika.; (Apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

06.03.2023. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU SA ČLANOVIMA PORODIČNE ZAJEDNICE; Član porodične zajednice koji nije naveden u ugovoru o doživotnom izdržavanju kao davalac izdržavanja kao ostali članovi te zajednice, a koji je učestvovao u izvršavanju obaveza iz tog ugovora kao i ostali članovi te zajednice, ima pravo na udeo na nepokretnosti stečenoj tim ugovorom. ; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. ROKOVI ZA PONIŠTAJ ZAVEŠTANjA; Rokovi za poništaj zaveštanja zbog zaveštajne nesposobnosti, mana volje i povrede oblika nisu prekluzivni rokovi, već zastarni. O njima sud ne vodi računa po službenoj dužnosti, već samo po prigovoru zainteresovane stranke.; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. DRŽAVA KAO NASLEDNIK; Država je naslednik imovine ostavioca samo ako se zaista utvrdi da naslednika nema, a pravo je naslednika da u svako doba od države potražuju svoje nasledstvo.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Ukoliko lice ne ispunjava obaveze iz zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju, iako je preuzelo tu obavezu kao zakonski naslednik davaoca izdržavanja koji je preminuo, a iz njegovog držanja proizlazi da tu obavezu neće ispunjavati ni u naknadnom periodu, to se isticanje tužbenog zahteva kojim se traži r…; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. KRIVICA ZA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Krivica ugovornih strana nije uslov za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog neizvršavanja ugovornih obaveza, već je dovoljno da se ugovorne obaveze ne izvršavaju i da se ne ostvaruje svrha zbog koje je ugovor zaključen.; (Apelacioni sud (RS))

24.03.2023. NASLEDNICI KOJI MOGU DA ZAHTEVAJU SMANjENjE NASLEDNOG DELA SUPRUŽNIKA; Zahtev za smanjenje naslednog dela supružnika može podneti samo naslednik iz one loze iz koje su dobra kao nasleđe ušla u ostaviočevu imovinu (majčina imovina majčinim srodnicima, očeva očevim).; (Apelacioni sud (RS))

Stambeno pravo

06.03.2023. PRAVO NA DOM LICA KOJE JE VLASNIK STANA NA KOME JE POSTOJALO STANARSKO PRAVO; Lice koje je podstanar i vlasnik stana na kome je postojalo stanarsko pravo, a u kome živi lice koji je to stanarsko pravo izgubilo, jedino na tom stanu čiji je vlasnik može ostvariti pravo na dom. Odbijanjem zahteva za iseljenje iz tog stana licu koje je izgubilo stanarsko pravo nije mu kao držaocu st…; (Apelacioni sud (RS))

Radno pravo

23.03.2023. UMANjENjE OTPREMNINE I DOZVOLjENOST REVIZIJE; Prema stavu Vrhovnog kasacionog suda, poslodavac nije ovlašćen da umanjuje otpremninu za visinu neisplaćenog dela zajma, pa nije dozvoljena posebna revizija protiv presude kojom je odlučeno u skladu sa tim stavom. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.03.2023. UTICAJ ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANjA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA NA ODREĐENA PRIMANjA IZ RADNOG ODNOSA; Naknada troškova za ishranu u toku rada i troškova za regres za korišćenje godišnjeg odmora smatraju se zaradom prema Zakonu o radu.

Pojam zarade u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava po…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.03.2023. NAKNADA ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRES ZA KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA ZAPOSLENIH U JAVNIM ZDRAVSTVENIM SLUŽBAMA; Iz primene Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, kao posebnog zakona u odnosu na Zakon o radu, proizlazi da su iznosi naknade za ishranu u toku rada i regresa sadržani u koeficijentu prema kome se zaposlenima u javnim zdravstvenim službama isplaćuje plata.

Činjenica da se iz koefi…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.03.2023. PRAVO PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE NA NAKNADU ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRES ZA KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA; Ne postoje posebni propisi kojima je utvrđeno pravo pripadnika Vojske Srbije na naknadu za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora. ; (Apelacioni sud (RS))

23.03.2023. ODRICANjE OD PRAVA NA OTREMNINU; Zaposleni se ne može odreći prava na otremninu, pa je  ništava izjava kojom se zaposleni saglasio da poslodavac izvrši obustavu neotplaćenog iznosa zajma od njegove otpremine.; (Apelacioni sud (RS))

23.03.2023. NEZAKONITO REŠENjE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM KAO TEHNOLOŠKOM VIŠKU; Nezakonito je rešenje o otkazu ugovora o radu koje ne sadrži jasne, obrazložene i konkretizovane razloge zbog čega je tužiocu u konkretnom slučaju otkazan ugovor o radu kao tehnološkom višku.; (Apelacioni sud (RS))

27.03.2023. TUŽBA ZA PONIŠTAJ ODLUKE POSLODAVCA O NAKNADI ŠTETE; Odluka poslodavca koja sadrži obavezu zaposlenog da mu naknadi štetu, činjeničnu tvrdnju i pozivanje na njegovu raniju odluku nije odluka o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog, pa se njen poništaj ne može tražiti u sudskom postupku. ; (Apelacioni sud (RS))

Trgovinsko pravo

09.03.2023. PRELAZNE ODREDBE ZAKONA O PRIVATIZACIJI; Prelazne odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji (“Službeni glasnik RS“, broj 112/15) ne predviđaju mogućnost odbačaja prigovora i žalbi po kojima ministarstvo nadležno za poslove privrede nije odlučilo do početka primene ovog zakona, već da će se odlučivanje po istim zasnivati …; (Upravni sud (RS))

03.03.2023. OTVARANjE STEČAJA I NAPLATA SUDSKE TAKSE; Poverioci potraživanja nastalih pre otvaranja postupka stečaja nad stečajnim dužnikom dužni su da ista prijave u postupku stečaja na način i u rokovima propisanim Zakonom o stečaju, a to se odnosi i na potraživanja sudske takse proistekle iz postupaka pred sudom.; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. POBIJANjE PRAVNIH RADNjI STEČAJNOG DUŽNIKA; Predmet pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika mogu biti samo punovažni poslovi. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2023. ANGAŽOVANjE LICA U STEČAJNOM POSTUPKU RADI OKONČANjA ZAPOČETIH POSLOVA ILI VOĐENjA STEČAJNOG POSTUPKA; Prilikom angažovanja lica u stečajnom postupku radi okončanja započetih poslova ili vođenja stečajnog postupka ceni se potreba za angažovanjem tog lica i adekvatnost tog lica za angažovanje. Ne postoji obaveza stečajnog upravnika da to lice  izabere u nekom posebnom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

10.03.2023. PONAŠANjE IZDAVAČA U VRŠENjU SVOJE DELATNOSTI; Izdavač je dužan da u vršenju svoje delatnosti posluje sa pažnjom dobrog privrednika, tj. na način kojim ne ugrožava niti povređuje tuđa autorska prava, pogotovo ako mu okolnost da su autorska prava ugrožena ili povređena nije mogla ostati nepoznata. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. PRONALAZAK IZ RADNOG ODNOSA; Pronalazak koji stvori suosnivač i direktor  privrednog društva za potrebe drugog privrednog društva u izvršenju Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, u odnosu na naručioca posla ne predstavlja pronalazak iz ugovora o radu iz čl. 57. Zakona o patentima.; (Apelacioni sud (RS))

31.03.2023. NAKNADA ZA FOTOKOPIRANjE FOTOGRAFIJA; Kolektivna organizacija za zaštitu i ostvarivanje prava autora fotografija ima pravo na naplatu naknade od pravnog ili fizičkog lica koje je bez dozvole autora vršilo fotokopiranje fotografija uz naknadu koristeći za umnožavanje fotokopir aparat, s tim da nije dovoljno da ovo lice samo poseduje fotokopi…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

09.03.2023. REVIZIJA PROTIV PRIVREMENE MERE; Odlukom o privremenoj meri ne okončava se postupak, pa protiv nje nije dozvoljena revizija. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.03.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE KOJU JE IZJAVILO LICE ZAPOSLENO U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU; Nije dozvoljena revizija koju je u ime jedinice lokalne samouprave izjavilo lice zaposleno u gradskom pravobranilaštvu, odnosno samostalni savetnik, jer nije pravobranilac niti njegov zamenik,; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE PREMA ČLANU 403. STAV 2. TAČKA 3. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU; Odredba člana 403. stav 2. tačka 3. Zakona o parničnom postupku može se primeniti samo kada se primenjuje opšti režim dopuštenosti revizije, a ne i u sporovima u kojima je posebnom odredbom ovog zakona određeno da revizija protiv odluke u toj vrsti spora nije dozvoljena. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.03.2023. POJAM GLAVNOG ZAHTEVA I SPOREDNIH TRAŽENjA; Glavni zahtev je zahtev zbog koga se postupak vodi, a sporedno traženje je zahtev koji se ističe povodom ili u vezi glavnog zahteva. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.03.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE; Nije dozvoljena revizija protiv  odluke o kamati na glavni dug s obzirom na vrstu takve odluke i bez obzira na to što je ona doneta preinačenjem prvostepene odluke.  ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.03.2023. DOZVOLjENOST ŽALBE PROTIV ODLUKE O ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Nije dozvoljena žalba protiv odluke o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ako je podneta nakon okončanja postupka, jer je svrha zahteva ubrzanje postupka. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

01.03.2023. PARNIČNA SPOSOBNOST STRANKE; Kad je u toku parničnog postupka, veštačenjem od strane veštaka neuropsihijatra, utvrđeno da tužilja boluje od paranoične šizofrenije, tada je prvostepeni sud bio  dužan da primeni odredbe čl. 79. i 80. ZPP.; (Apelacioni sud (RS))

02.03.2023. DOSTAVA  PISMENA PRAVNOM LICU; Ne smatra se urednom dostava tužbe pravnom licu, po proteku roka od 30 dana od dana  ostavljanja obaveštenja na adresi tuženog pravnog lica, primenom odredbe čl. 141. stav 2.  i 3. ZPP, jer je primena ovih odredbi isključena u odnosu na pravno lice stavom petim iste zakonske odredbe.; (Apelacioni sud (RS))

02.03.2023. PONAVLjANjE POSTUPKA; Osporavanje pravilnosti utvrđenog činjeničnog stanja ne predstavlja razlog iz koga se može tražiti ponavljanje postupka. Nalaz i mišljenje kojim se osporava činjeničnopravni zaključak iz pravosnažne presude ne predstavlja nov dokaz, niti činjenice utvrđene kroz takvo veštačenje predstavljaju nove činjenice.; (Apelacioni sud (RS))

03.03.2023. PRIMENA ČLANA 211. STAV 3. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU; Sud u postupku po žalbi po službenoj dužnosti pazi na primenu člana 211. stav 3. Zakona o parničnom postupku. ; (Apelacioni sud (RS))

03.03.2023. POSTAVLjANjE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA; Stranci pripada pravo na troškove postupka i kada je zahtev za njihovu naknadu postavila na ročištu usmeno na zapisnik.; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. NEDOZVOLjENA RASPOLAGANjA STRANAKA; Nedozvoljeno raspolaganje stranaka je isključivo procesni institut koji se vezuje za njihovo ponašanje tokom postupka i na odluku koja je zasnovana na njihovoj dispoziciji, a ne na pitanje kvaliteta dokaza i valjanost pravnog osnova na kome se zasniva tužbeni zahtev. ; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. DONOŠENjE PRESUDE ZBOG PROPUŠTANjA; Ne postoji obaveza suda da donese posebnu odluku u pisanom otpravku kojom odbija predlog za donošenje presude na osnovu priznanja.; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. NADLEŽNOST SUDA ZA RASPOREĐIVANjE ZAPOSLENOG; Sud nije nadležan da odlučuje o zahtevu za raspoređivanje zaposlenog na drugo radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima, jer se radi o autonomnoj sferi poslodavca koja ne spada u nadležnost suda. ; (Apelacioni sud (RS))

07.03.2023. ODNOS PRIMARNOG I EVENTUALNOG TUŽBENOG ZAHTEVA; Primarni i eventualni tužbeni zahtev moraju se međusobno isključivati da bi mogli da egzistiraju u okviru iste tužbe. ; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. ZAHTEV ZA UTVRĐENjE POVREDE PRAVA LIČNOSTI; Zahtev za utvrđenje povrede prava ličnosti ne može egzistirati sam za sebe, ako poseban zakon ne predviđa mogućnost podnošenja samostalne tužbe za utvrđenje povrede prava ličnosti.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. PREKLUZIVNI ROK; O zahtevu po tužbi koja je podneta posle zakonom propisanog roka sud ne može odlučivati meritorno zbog nastupanja prekluzije. Takvim bi postupanjem učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. ROČIŠTE PRE DONOŠENjA REŠENjA O ODBACIVANjU TUŽBE; Ukoliko sud ne postupi u skladu sa zakonskom obavezom i ne održi ročište pre donošenja odluke o odbačaju predloga po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji kao neblagovremenog, prvostepeni sud je time onemogućio predlaga…; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. NADLEŽNOST VIŠEG SUDA; O tužbama podnetim pre stupanja stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, stvarno je nadležan viši sud, a iz razloga celishodnosti.; (Apelacioni sud (RS))

24.03.2023. NEBLAGOVREMENI ODGOVOR NA ŽALBU; Neblagovremeni odgovor na žalbu, drugostepeni sud u žalbenom postupku ne uzima u razmatranje.; (Viši sud (RS))

24.03.2023. POVLAČENjE ŽALBE U POSTUPKU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM; Ako je žalba povučena u postupku pred drugostepenim sudom, sud će rešenjem da utvrdi da je žalba povučena, u smislu odredbe člana 389. stav 2. ZPP.; (Viši sud (RS))

27.03.2023. PREKID POSTUPKA USLED SMRTI JEDNOG OD OBIČNIH SUPARNIČARA; Usled smrti jednog od običnih suparničara, solidarnih dužnika postupak će se prekinuti.; (Viši sud (RS))

27.03.2023. IZJAVLjIVANjE REVIZIJE OD STRANE STRANKE KOJA JE UJEDNO I ADVOKAT; Revizija nije dozvoljena ako nije izjavljena preko punomoćnika advokata, osim ako sama stranka nije advokat.; (Viši sud (RS))

07.03.2023. VREMENSKO VAŽENjE ZAKONA KOD PODNOŠENjA TUŽBE; Dozvoljenost tužbe ceni se prema zakonu koji je na snazi u vreme njenog podnošenja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. OVLAŠĆENjA PREUZIMATELjA ADVOKATSKE KANCELARIJE; Preuzimatelj advokatske kancelarije ne može samo na osnovu rešenja o preuzimanju da zastupa stranku u postupku. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENjE TUŽBE; Ako tužilac osnovano smatra da je ugovor ništav, nije neophodno da postoji konkretniji pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje te ništavosti. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. OBAVEZA PROVERE ADRESE PREBIVALIŠTA; U situaciji kada se tužba nije mogla dostaviti na prijavljenu adresu zakonskog zastupnika tuženog, jer je u dostavnici navedeno da je to lice na označenoj adresi nepoznato, sud ima pravo i dužnost da se obrati nadležnom organu radi provere njegove adrese prebivališta, odnosno boravišta.  ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KOD NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE; Kod dosuđivanja troškova postupka u sporovima radi naknade nematerijalne štete dolazi do odstupanja od pravila iz člana 153. Zakona o parničnom postupku o srazmernom snošenju troškova, tako što se ti troškovi dosuđuju u punom iznosu prema visini usvojenog tužbenog zahteva. Načelo pravičnosti koje se pr…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. PRAVNI INTERES ZA ŽALBU; Pravni interes za podnošenje žalbe ima ona ovlašćena stranka koja bi mogla očekivati određenu pravnu korist od uloženog pravnog leka, ako se pokaže osnovanim. O postojanju pravnog interesa sud vodi računa po službenoj dužnosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2023. KAŽNjAVANjE STEČAJNOG UPRAVNIKA ZBOG NEPOŠTOVANjA PROCESNE DISCIPLINE; Stečajni postupak može biti zaključen samo kada se okončaju sve prethodne faze, pa stečajni upravnik ne može biti kažnjen zbog ometanja preduzimanja radnji u postupku ako nije okončao sve te faze i nije preduzeo sve radnje koje je dužan da preduzme.

Stečajni upravnik nije ni stranka ni učesnik u postupk…; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.03.2023. NUŽNI SUPARNIČARI I ODBACIVANjE TUŽBE; Prilikom ocene da li su ispunjeni uslovi za odbačaj tužbe iz razloga što je kao prvotuženi označeno lice koje ne može biti stranka u postupku, jer je preminulo pre utuženja, sud mora voditi računa da li su tuženici u svojstvu nužnih suparničara. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.03.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA TUŽENOG; Pasivna legitimacija tuženog postoji ako je učesnik materijalnopravnog odnosa iz koga je proistekla parnica  i ima pasivan položaj, odnosno nosilac je obaveze.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

17.03.2023. PRAVO NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU NAKON UTVRĐENE POVREDE TOG PRAVA; Nakon utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku sud je postupao u skladu sa garancijama koje daje to pravo, a to što nije naplaćeno potraživanje između privatnopravnih lica ne ukazuje da je pravo na suđenje u razumnom roku povređeno. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

01.03.2023. PRIVREMENA MERA ZA OBEZBEĐENjE NENOVČANOG POTRAŽIVANjA; U postupku za smetanje poseda, nema mesta prihvatanju predloga tužioca za određivanje privremene mere za obezbeđenje nenovčanog potraživanja, jer tužilac nije dokazao nastalo smetanje poseda od strane tuženika.; (Viši sud (RS))

03.03.2023. REŠENjE O IZVRŠENjU KAO IZVRŠNA ISPRAVA; Kada je doneto rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave – obračuna zarade, a onda podnet predlog javnom izvršitelju gde je to rešenje o izvršenju dostavljeno kao izvršna isprava, takav predlog će se odbaciti kao nedozvoljen, jer rešenje koje je dostavljeno ne predstavlja izvršnu ispravu u smislu čl. 41. …; (Viši sud (RS))

10.03.2023. DOKAZIVANjE SVOJSTVA KONTROLNOG ČLANA BRISANOG DRUŠTVA U IZVRŠNOM POSTUPKU; Izvod o registraciji privrednog društva, iz kojeg jasno proizilazi da je član privrednog društva označeni izvršni dužnik – Republika Srbija i to sa udelom od 100%, predstavlja dokaz kojim se dokazuje svojstvo kontrolnog člana brisanog društva u odnosu na izvršnog dužnika označenog u predlogu za izvrš…; (Viši sud (RS))

07.03.2023. VANKNjIŽNA SVOJINA I NEDOZVOLjENOST IZVRŠENjA; Nije dozvoljeno izvršenje na nepokretnosti koju je steklo lice koje ima valjan pravni osnov kao osnov vanknjižne svojine, koje je zakoniti držalac te nepokretnosti i koje je savesno ispunilo ugovor kojim je tu nepokretnost steklo; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. POSTOJANjE OPASNOSTI PO POTRAŽIVANjE; Postojanje opasnosti po potraživanje kod određivanja privremene mere mora imati subjektivan, a ne objektivan karakter, što znači da opasnost mora poticati od aktivnih radnji ili propuštanja tuženog. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2023. PRIVREMENA MERA KOD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU; Privremena mera se može odrediti do faktičke predaje nepokretnosti koja je predmet prodaje u izvršnom postupku, jer se postupak prodaje tek tad okončava.; (Privredni apelacioni sud (RS))

03.03.2023. RAČUN KAO VERODOSTOJNA ISPRAVA I NARUDžBENICA KAO DOKAZ DA JE IZVRŠNI DUŽNIK OBAVEŠTEN O OBAVEZI IZ RAČUNA; Računi koje je izvršni poverilac dostavio kao verodostojne isprave po osnovu kojih predlaže izvršenje, nisu overeni pečatom niti potpisani od strane dužnika, pa je bilo neophodno da izvršni poverilac, uz priložene račune dostavi dokaz da je dužnik upoznat ca obavezom iz predmetnih računa, slanjem opom…; (Privredni sud (RS))

Vanparnični postupak

01.03.2023. ISPLATA NAKNADE ZA ZAUZETI DEO PARCELE IZGRADNjOM ULICE; Tužilja kao korisnik parcele ima pravo na isplatu naknade za faktički izuzet deo parcele za izgradnju ulice u situaciji kada nije sproveden postupak eksproprijacije i naknada joj nije plaćena. ; (Apelacioni sud (RS))

Međunarodno privatno pravo

13.03.2023. NADLEŽNOST DOMAĆEG SUDA U POGLEDU VRŠENjA RODITELjSKOG PRAVA; Podnošenjem protivtužbe zasnovana je nadležnost domaćeg suda, budući da je tuženi prihvatio nadležnost domaćeg suda da odluči o svim postavljenim zahtevima, pa i o vršenju roditeljskog prava, a okolnost što je tuženi u toku postupka povukao protivtužbu ne predstavlja prepreku za vođenje spora, niti utiče …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

Prekršajno pravo

02.03.2023. NEDOSTAVLjANjE PRVOSTEPENE PRESUDE BRANIOCU OKRIVLjENOG I BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Nedostavljanjem prvostepene presude braniocu okrivljenog, koji je angažovan u žalbenom roku i sa čim je prvostepeni prekršajni sud bio upoznat, sud je povredio pravo na odbranu okrivljenog i na njegovu štetu učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.03.2023. UPRAVLjANjE VOZILOM NA KOJEM SU UGRAĐENI UREĐAJI ZA DAVANjE POSEBNIH ZVUČNIH I SVETLOSNIH ZNAKOVA; Odgovornost vozača za prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 29. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima proističe iz činjenice da je upravljao vozilom na kome se nalaze uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova, a koji se nisu smeli nalaziti na tom vozilu, bez obzira na činjenicu ko je…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. ISKLjUČENjE JAVNOSTI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU PREMA MALOLETNIKU; Ukoliko u prekršajnom postupku prema maloletnom okrivljenom nije bila isključena javnost, sud je učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka, jer je obaveza isključenja javnosti u takvom postupku predviđena kako Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih l…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. POZIVANjE MALOLETNIKA I NjEGOVO PRISUSTVO IZVOĐENjU RADNjI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU; Da bi se izvela radnja saslušanja okrivljenog maloletnika i njegovo suočenje sa svedokom u prekršajnom postupku, obavezno se pozivaju i roditelj maloletnog okrivljenog i predstavnik Centra za socijalni rad, dok se poziv maloletnom okrivljenom upućuje preko roditelja.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. DOSTAVLjANjE NA NADLEŽNOST I NAČELO NE BIS IN IDEM; Kada prekršajni sud spise predmeta dostavi nadležnom sudu na dalje postupanje u smislu člana 183. st. 2. i 3. Zakona o prekršajima, ne postoje procesne smetnje da se povodom istog životnog događaja protiv okrivljenog vodi krivični postupak, budući da prekršajni postupak nije okončan donošenjem pravnosnaž…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.03.2023. MESTO IZVRŠENjA PREKRŠAJA; Kad je prekršaj izvršen nečinjenjem, mesto izvršenja prekršaja ne predstavlja bitno obeležje prekršaja, već bitno obeležje predstavlja vreme njegovog izvršenja, pa prekršajni sud nije u obavezi da u izreci presude navede tačno mesto izvršenja prekršaja.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

30.03.2023. IZRICANjE MERE BEZBEDNOSTI UČIONIOCU PREKRŠAJA KOJI JE U VREME IZVRŠENjA BIO MALOLETAN, A U VREME SUĐENjA NIJE NAVRŠIO 21 GODINU; Okrivljenom u prekršajnom postupku koji je prekršaj učinio kao maloletnik, a u vreme suđenja nije navršio 21 godinu, izricanje mere bezbednosti je moguće samo u skladu i pod uslovima predviđenim Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

01.03.2023. ODNOS ALKOTESTIRANjE VOZAČA ALKOMETROM I VAĐENjA KRVI RADI ANALIZE NA ALKOHOL; Pravilnikom o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija u primeni posebnih mera i ovlašćenja nije zabranjeno da se nakon uzimanja uzorka krvi na analizu prisustva alkohola u organizmu, vozač alkotestira alkometrom.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

02.03.2023. APSOLUTNA ZASTARELOST; Kada spisi prekršajnog predmeta stignu u drugostepeni sud nakon dve godine od  datuma koji je naveden kao vreme izvršenja prekršaja, nastupila je zastarelost za vođenje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.03.2023. PREKRŠAJ IZ ČLANA 8. STAV 1. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU; Kada okrivljena oštećenom pokaže srednji prst ruke, čini prekršaj remećenja javnog reda i mira nespristojnim ponašanjem iz člana 8. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.03.2023. TROŠAK  IZJAVLjENE  ŽALBE; Kada su žalbe oštećenog kao podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka   protiv prvostepene presude   i protiv rešenja o troškovima postupka uvažene,  pripada mu naknada troškova na ime sastava pomenutih  žalbi  u iznosima  od 51.000 dinara  i   25.500 dinara.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.03.2023. ODRICANjE OD PRAVA NA ŽALBU; Kada se okrivljeni nakon objavljivanja presude odrekne prava na žalbu, to odricanje ne može opozvati, pa je žalba koju je naknadno izjavio pravilno odbačena kao nedozvoljena.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.03.2023. POVREDA PRAVA NA ODBRANU OKRIVLjENOG; Kada sud ne sasluša okrivljenog, ne omogući mu da se upozna sa izvedenim dokazima, a oglasi ga odgovornim za prekršaj i osudi, povredio mu je pravo na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.03.2023. DEKRIMINALIZACIJA PREKRŠAJA; Kada odlučuje da li je konkretna prekršajna radnja obveznika evidentiranja prometa preko fiskalne kase, dekriminalizovana, sud mora da vodi računa o vremenu važenja Zakona o fiskalnim kasama i početku primene  Zakona o fiskalizaciji.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.03.2023. PREKRŠAJ IZ ČLANA 9. STAV 1. ZAKONA O JAVNOM REDU I  MIRU; Nema protivrečnosti između razloga odluke i izvedenih dokaza, kada je svedočenjima i izveštajem lekara utvrđeno da je okrivljeni udario oštećenog rukom i nogom, i za te radnje osuđen zbog prekršaja iz člana 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.03.2023. PRAVNA KVALIFIKACIJA PREKRŠAJA; Kada prvostepeni sud pogrešno kvalifikuje prekršaj, takva se povreda zakona može otkloniti preinačenjem prvostepene presude.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.03.2023. NAKNADNO ISPUNjAVANjE ZAKONSKE OBAVEZE NE OSLOBAĐA PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI; Ako nova registracija vozila važi od 16. 6. 2021. godine, a okrivljeni je kao vlasnik vozila bio dužan da obavezu iz člana 274. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, ispuni još 2020. godine, onda nema osnova da bude oslobođen prekršajne odgovornosti.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.03.2023. SVEDOK KOJI NIJE OČEVIDAC DOGAĐAJA; Iskaz svedoka policijskog službenika, koji nije očevidac događaja, može biti podoban za utvrđivanje činjeničnog stanja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.03.2023. LIČNO DOSTAVLjANjE POZIVA SAOBRAĆAJNE POLICIJE; Ličnim dostavljanjem poziva saobraćajne policije se smatra i dostavljanje shodno članu 75. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.03.2023. OCENA IZVEDENIH DOKAZA; Sud   ceni izvedene dokaze po svom slobodnom uverenju, ali na osnovu savesne i brižljive ocene svakog dokaza posebno, kao i svih dokaza zajedno, shodno članu 92. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.03.2023. NEUSKLAĐENOST VREMENA IZVRŠENjA PREKRŠAJA U IZRECI I DOKAZIMA; Različito navođenje vremena izvršenja prekršaja u izreci presude i dokazu na kome se temelji presuda dovodi do bitne povrede odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.03.2023. DONOŠENjE ODLUKE BEZ UTVRĐIVANjA SVIH ČINjENICA VAŽNIH ZA IZRICANjE OSUĐUJUĆE PRESUDE; Zbog toga što je zanemario sve dokazne predloge okrivljenog i doneo odluku bez istih, a nije utvrdio sve važne činjenice za donošenje odluke, sud je bitno povredio odredbe prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.03.2023. ODGOVORNOST PRAVNOG LICA U PREKRŠAJIMA IZ OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANjA; Ogranak pravnog lica se ne može oglasiti odgovornim za prekršaj iz člana 59. stav 1. tačka 42. i stav 2. Zakona o deviznom poslovanju.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.03.2023. NEODLUČIVANjE SUDA U CELOSTI PO PREDMETNOM ZAHTEVU KAO BITNA POVREDA POSTUPKA; Prvostepeni sud je dužan u celosti odlučiti o zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka, te kada ne odluči o svim prekršajima koji su okrivljenom stavljeni na teret čini bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka iz člana 264. stav 1. tačka 9. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.03.2023. ODMERAVANjE SANKCIJE KOD DEVIZNOG PREKRŠAJA; Prilikom odmeravanja prekršajne sankcije pravilno je prvostepeni sud istu odmerio, kada je u odsustvu otežavajućih okolnosti kao olakšavajuće cenio nekažnjavanost, priznanje, stepen odgovornosti (svesni nehat), kao i držanje pred sudom, pa se novčanom kaznom u zakonom propisanom minimumu postiže svrha k…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.03.2023. ODGOVORNOST PRAVNOG LICA I ODGOVORNOST  ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU KOD PREKRŠAJA IZ OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANjA; Bez obzira što pravno lice odgovara zbog radnje koju je izvršilo odgovorno lice  sud nije dužan da ublaži novčanu kaznu odgovornom licu u pravnom licu u smislu člana 43. Zakona o prekršajima ako je ublažilo kaznu pravnom licu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.03.2023. IZRICANjE ZAŠTITNIH MERA KOD DEVIZNIH PREKRŠAJA; Zaštitna mera oduzimanja novca u smislu člana 64. Zakona o deviznom poslovanju  mora biti srazmerna i ne sme predstavljati  prekomeran teret za okrivljenog u smislu ESLjP.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.03.2023. SRAZMERNOST U SANKCIONISANjU ZAŠTITE JAVNOG INTERESA SA PRAVOM POJEDINCA NA MIRNO UŽIVANjE IMOVINE; Prilikom odučivanja o zaštitnoj meri oduzimanja predmeta (novca), sud je dužan da vodi računa o srazmernosti u sankcionisanju narušavnja javnog inetersa sa pravom pojedinca na mirno uživanje imovine u smislu člana 64. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.03.2023. OTKLANjANjE ZNATNE PROTIVREČNOSTI IZMEĐU   IZVEDENIH  DOKAZA; Kada se odbrane okrivljenih u bitnom razlikuju od svedočenja, a sud nije izvodio dokaze u cilju otklanjanja znatne protivrečnosti koja je nastala nakon izvedenih dokaza, postoji osnov za ukidanje prvostepene odluke.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.03.2023. PRAVILNOST ODMERAVANjA KAZNE; Kad prvostepeni sud prilikom odmeravanja kazne vodi računa o okolnostima iz člana 42. Zakona o prekršajima, neosnovana je žalba da visina izrečene novčane kazne nije odgovarajuća.  ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.03.2023. PREKRŠAJNA ODGOVORNOST INSTRUKTORA VOŽNjE; Prema članu 319. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima neophodan uslov za postojanje odgovornosti instruktora vožnje za prekršaj koji učini kandidat prilikom obavljanja praktične obuke, jeste činjenica da li je  bio u stanju da spreči prekršaj.  ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.03.2023. BITNO OBELEŽJE PREKRŠAJA; Podatak  o vlasništvu nad vozilom  nije bitno obeležje prekršaja  iz člana 326. stav 1. tačka 57. i stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.03.2023. NEPOSTOJANjE  POVREDE  PRAVA NA  ODBRANU; Nema povrede prava na odbranu kada je okrivljeni uredno pozvan, a ne pristupi ročištu na kom su saslušani svedoci koji su ga svojim  iskazima teretili za prekršaj koji mu se stavlja na teret. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

24.03.2023. OPOMENA KAO SANKCIJA ZA PREKRŠAJ IZ OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANjA; I opomenom, kao najblažom prekršajnom sankcijom izrečenom okrivljenom pravnom licu i okrivljenom odgovornom licu, ostvaruje se svrha kažnjavanja za prekršaje iz člana 59. stav 1. tačka 78. i stav 2. Zakona o deviznom poslovanju.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.03.2023. PRIMENA ODGOVARAJUĆEG ZAKONA NA OKRIVLjENOG STARIJEG MALOLETNIKA; Na okrivljenog koji je prekršaj izvršio kao stariji maloletnik može se primeniti Zakon o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.03.2023. DOPUNjAVANjE ZAKONSKE DEFINICIJE NIJE PREKORAČENjE OVLAŠĆENjA; Dodavanje reči u izreku presude koje čine sastavni je deo definicija javnog reda i mira nije nezakonito niti dovodi do prekoračenja ovlašćenja suda.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.03.2023. KAZNA ZA DRŽANjE RIBOLOVAČKE OPREME NA OBALI; Držanje neraspakovane opreme na obali je takođe prekršajno kažnjivo ukoliko okrivljeni nema dozvolu za pecanje.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.03.2023. SPECIJALNI POVRAT I NEOTKLONjIVA STVARNA ZABLUDA; Specijalni povrat otklanja mogućnost osnovanog pozivanja okrivljenog na to da je bio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

31.03.2023. POLICIJSKI SLUŽBENICI KAO SVEDOCI; Policijski službenici jesu svedoci kada u postupku kazuju o  onome što su neposredno čuli i videli.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

31.03.2023. USKRAĆIVANjE  PRAVA NA ODBRANU; Kada na zakazano ročište nisu pristupili ni predstavnik okrivljenog pravnog lica ni okrivljeni, a izostanke nisu pravdali,  pri čemu su u pozivima   upozoreni da u slučaju neodazivanja pozivu odluka može biti doneta i bez njihovog saslušanja, shodno članu 187. stav 7. Zakona o prekršajima, ne može  se go…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

31.03.2023. DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE; Sredstva doprinosa za obavezno socijalno osiguranje su javni prihodi, a time i porezi u smislu člana 177. stav 1.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

31.03.2023. POGREŠNO NAIMENOVANjE U CARINSKOJ DEKLARACIJI; Postoji prekršaj iz člana 294. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona, kada se u carinskoj deklaraciji pogrešno unese podatak o robi, a to dovede do plaćanja dažbina u manjem iznosu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

31.03.2023. OBAVEZNOST IZRICANjA ZAŠTITNE MERE; Izricanje zabrane upravljanja motornim vozilom obavezno je kada okrivljeni učini prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 19. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pravna shvatanja, stavovi i zaključci sudova

28.03.2023. PRAVNO SHVATANjE O GUBITKU SVOJSTVA OVLAŠĆENOG PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Oštećeni gubi svojstvo ovlašćenog podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u situaciji kada je prekršaj izvršen nakon početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.03.2023. PRAVNO SHVATANjE O ISPITIVANjU PRAVILNOSTI KLAUZULE KONAČNOSTI I IZVRŠNOSTI SADRŽANE U PREKRŠAJNOM NALOGU; Prekršajni sud kao izvršni nije ovlašćen da se po službenoj dužnosti upušta u pravilnost klauzule konačnosti i izvršnosti sadržane u prekršajnom nalogu, već samo po izjavljenom prigovoru na rešenje o zameni novčane kazne koja je nalogom izrečena. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Javno beležništvo

15.03.2023. NIŠTAVOST REŠENjA JAVNOG BELEŽNIKA; Ništavost rešenja javnog beležnika na osnovu odredbi Zakona o obligacionim odnosima ne može se tražiti u parničnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))