Dnevna ažurnost – sudska praksa

U nastavku možete pogledati spisak skraćenih primera sudske prakse po pravnim oblastima, dnevno objavljenih u elektronskom pravnom izdanju Propisi.net. Spiskovi se mesečno dopunjavaju.
Pretraživanje pojmova možete vršiti sa standardnom opcijom svakog internet pretraživača (Ctrl+F).

Sudska praksa – februar/mart 2023.

Ustavni sudovi

22.02.2023. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPCIMA PROTIV DUŽNIKA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM/DRUŠTVENIM KAPITALOM; Ocena Ustavnog suda o visini dosuđene naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupcima protiv dužnika sa većinskim državnim/društvenim kapitalom nema karakter instancionog odlučivanja, već predstavlja mehanizam kojim se obezbeđuje da se zajemčena prava tumače u skl…; (Ustavni sud (RS))

22.02.2023. MOGUĆNOST PODNOŠENjA PRIGOVORA RADI UBRZAVANjA IZVRŠNOG POSTUPKA KOJI SE VODI PRED JAVNIM IZVRŠITELjEM; Dozvoljeno je podnošenje prigovora radi ubrzavanja izvršnog postupka koji se vodi pred javnim izvršiteljem, zbog čega su ustavnopravno neprihvatljive odluke kojima se takav prigovor odbacuje. ; (Ustavni sud (RS))

22.02.2023. POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Stranka koja koristi procesnopravna sredstva kod ćutanja uprave utiče na ubrzavanje postupka, ali višestruko nalaganje ponovnog razmatranja istog predmeta utiče na njegovo dugo trajanje. ; (Ustavni sud (RS))

22.02.2023. POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU NAKON UTVRĐENE POVREDE TOG PRAVA; U slučaju da je jednom već utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, postojanje nove povrede tog prava u istom postupku ceni se u odnosu na period nakon tog utvrđenja.  ; (Ustavni sud (RS))

22.02.2023. PRAVO NA OBRAZLOŽENU SUDSKU ODLUKU; Propust revizijskog suda da obrazloži pitanje zastarelosti potraživanja kapitalizirane rente koje je kao razlog obuhvaćeno revizijom, predstavlja povredu prava na obrazloženu odluku kao elementa prava na pravično suđenje.; (Ustavni sud (RS))

22.02.2023. NAKNADA IMOVINSKE ŠTETE IZAZVANE POVREDOM PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Pretpostavka za isticanje povrede prava na imovinu i posledično zahteva za naknadu materijalne štete je prethodno utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku. Podnosiocima kojima je ta povreda utvrđena na osnovu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku na raspolaganju je podnošenje tužbe r…; (Ustavni sud (RS))

23.02.2023. OBAVEZA DRUGOSTEPENOG SUDA DA OBRAZLOŽI ODLUKU; Drugostepeni sud je kod preinačenja prvostepene presude u situaciji kada nije dozvoljena revizija, dužan da odgovori na ključne navode žalioca, ali i da iznese sopstvene argumente i razloge na kojima temelji zauzeti pravni stav. ; (Ustavni sud (RS))

23.02.2023. POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM POSTUPKU; Nepostupanje stranke po nalozima upravnog organa za dostavljanje dokaza i nekorišćenje pravnih sredstava kod ćutanja uprave utiču na trajanje upravnog postupka. ; (Ustavni sud (RS))

23.02.2023. IZVRŠENjE ODLUKE USTAVNOG SUDA; U situaciji kada je zbog utvrđene povrede prava poništena odluka nadležnog suda u upravnom sporu i određeno donošenje nove odluke o tužbi podnosioca, izvršenje odluke Ustavnog suda ne podrazumeva samo formalno donošenje nove odluke nadležnog suda, već postupanje i odlučivanje suda treba da bude u skladu …; (Ustavni sud (RS))

24.02.2023. PRAVO NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Pravo na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku prvenstveno se garantuje izvršnom poveriocu. Ovo pravo izuzetno se garantuje i izvršnom dužniku, ali samo u fazama postupka u kojima se odlučuje o njegovim pravima i obavezama. ; (Ustavni sud (RS))

24.02.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA NASLEDNIKA U POSTUPKU ZA VRAĆANjE ODUZETE IMOVINE; U sudskom postupku u kome se određuje naslednici prema uputu Agencije za restituciju ne određuju se naslednici imovine, već lica koja imaju pravo da traže da im se vrati nepokretnost koja je nekada pripadala njihovom pravnom prethodniku, ali nije činila njegovu zaostavštinu. Ustavnopravno je neprihvat…; (Ustavni sud (RS))

24.02.2023. POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM POSTUPKU; Upravni postupak koji je vođen pre odluke Ustavnog suda o povredi prava u tom postupku nije isti postupak kao onaj koji se vodi nakon donošenja te odluke, jer se u ovom drugom izvršava odluka Ustavnog suda. Kontinuirano vraćanje predmeta prvostepenom organu od strane drugostepenog organa bez preduzima…; (Ustavni sud (RS))

24.02.2023. PRAVO NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Veliki broj lica kojima je pravo na suđenje u razumnom roku povređeno u istoj vrsti predmeta i prilično ograničen značaj predmeta postupka, mogu uticati na visinu dosuđene naknade nematerijalne štete.    ; (Ustavni sud (RS))

24.02.2023. ROK ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA IZVRŠENjE RADI VRAĆANjA ZAPOSLENOG NA RAD; Rok za podnošenje predloga za izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad počinje da teče od dana kada je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze, bez obzira kada je stavljena potvrda izvršnosti. ; (Ustavni sud (RS))

28.02.2023. RAZUMNA DUŽINA SUDSKOG POSTUPKA; Primarna dužnost sudova je da postupak sprovedu bez odugovlačenja i da donose i sprovode odluke bez odlaganja kako ne bi bila ugrožena delotvornost sudske zaštite i poverenje građana u sudove. ; (Ustavni sud (RS))

28.02.2023. PONAŠANjE STRANKE U PARNIČNOM POSTUPKU; Stranka koja pretenduje na pozitivan ishod parnice mora pokazati aktivan pristup u postupku, zbog čega je ustavnopravno prihvatljivo odbijanje tužbenog zahteva zbog pasivnog držanja tužioca u postupku u pogledu dokaznih predloga. ; (Ustavni sud (RS))

28.02.2023. SLOBODA IZRAŽAVANjA ADVOKATA U SUDSKOM POSTUPKU; Postoji zakonski osnov u Zakonu o parničnom postupku za kažnjavanje advokata zbog vređanja sudije. Na to ne utiču odredbe Zakona o advokaturi o odgovornosti advokata.

Legitiman cilj kažnjavanja je zaštita ugleda sudije i očuvanje autoriteta suda.  Navodi koji se odnose na lične okolnosti, odnosno biograf…; (Ustavni sud (RS))

28.02.2023. KAZNA ZBOG NEPOŠTOVANjA PROCESNE DISCIPLINE; Ako je jedina namera bilo kog oblika izražavanja uvreda suda ili članova tog suda, odgovarajuća kazna, u principu, ne predstavlja povredu slobode izražavanja iz člana 46. Ustava i člana 10. stav 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a kod određivanja kazne, prilikom ocene p…; (Ustavni sud (RS))

28.02.2023. ODLUKA GRADA BEOGRADA O TAKSI PREVOZU I DOKAZIVANjE RADNOG ISKUSTVA IZVODOM PIO FONDA; Odluka grada Beograda o taksi prevozu predviđa da je za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza jedan od uslova i radno iskustvo na poslovima vozača najmanje pet godina koje se između ostalog dokazuje i izvodom iz elektronske baze podataka PIO fonda. Budući da se radno iskustvo na poslovima vozač…; (Ustavni sud (RS))

 

Krivično pravo

 

20.02.2023. NAVOĐENjE RADNjI SAIZVRŠIOCA U IZRECI PRESUDE; Saizvršilaštvo podrazumeva učestvovanje u izvršenju krivičnog dela, pa nije neophodno da u izreci presude taksativno budu navedene radnje saizvršioca koje je upravo on preduzeo kritičnom prilikom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. ODNOS KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA IZ ČLANA 234. KZ-A I KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA ČLANA 227. KZ-A.; Zadržan je jasan pravni kontinuitet inkriminacije krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. KZ-a sa inkriminacijom krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. KZ-a, pri čemu inkriminacija iz člana 227. KZ-a za okrivljenog ni na koji način nije blaža – ni …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. TEŠKA KRAĐA NA NAROČITO DRZAK NAČIN; Iskorišćavanjem nemoći oštećene, koja je sa detetom u naručju pokušavala da uđe u autobus, dok su ostali okrivljeni zaklanjali telima okrivljenog kako oštećena ne bi primetila da će izvršiti krađu, okrivljeni je ispoljio veći intezitet drskosti, kao bitno obeležje krivičnog dela teška krađa iz člana 204. …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. KONKRETNA OPASNOST U ODNOSU NA VIŠE LICA KAO BITNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 288. STAV 3. U VEZI ČLANA 278. STAV 5. I STAVA 1. KZ-A.; Kada je prema izreci presude okrivljeni opšte opasnom radnjom doveo u opasnost telo samo jedne osobe – oštećenog, koji je usled toga zadobio teške telesne povrede, a nije navedeno da je opasnost nastupila u odnosu na više lica, u radnjama okrivljenog se ne stiču sva bitna obeležja krivičnog dela iz član…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. PRIMENA NAČELA OPORTUNITETA I MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANjE PREDMETA; Predmeti čije oduzimanje je po krivičnom zakonu neophodno radi zaštite interesa opšte bezbednosti ili razloga morala će se oduzeti i kada je doneto rešenje o odbacivanju krivične prijave primenom načela oportuniteta, a za donošenje rešenja o oduzimanju predmeta je u tom slučaju nadležan sudija za prethodn…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. KRIVIČNO DELO NASILjE U PORODICI I ZASTARELOST KRIVIČNOG GONjENjA; Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici je određena trajnim glagolom, pa će postojati jedno krivično delo i kada je okrivljeni u određenom vremenskom periodu u više navrata preduzimao radnju izvršenja, a zastarelost krivičnog gonjenja počinje da teče od dana izvršenja poslednje radnje. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. KRIVIČNO DELO PROGANjANjE I PRIMENA BLAŽEG ZAKONA; Krivični zakonik („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005…35/2019) je za učinioca krivičnog dela proganjanje iz člana 138a stav 1. blaži zakon u odnosu na Krivični zakonik („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005…94/2016), jer je unošenjem odrednice „uporno“ u zakonski opis ovog krivičnog dela povećan stepen…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA; Neizdavanjem prekršajnog naloga učiniocu prekršaja i neisključivanjem vozila iz saobraćaja u momentu kada je kao saobraćajni policajac otkrio i konstatovao prekršaj, okrivljeni je drugom licu pribavio korist, bez obzira na to što je naknadno podneo prekršajni nalog, a učinilac prekršaja platio kaznu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.02.2023. RAZLIKOVANjE KRIVIČNIH DELA IZNUDE I PRINUDE; Kada je okrivljeni silom ili pretnjom hteo da prinudi oštećenog da mu vrati dug, takva radnja ne predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela iznude, već krivičnog dela prinude.; (Apelacioni sud (RS))

21.02.2023. PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA I ZASTARELOST (ČLAN 103. KZ); Prilikom ocene nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja sud je vezan činjeničnim opisom krivičnog dela iz optužnog akta, a ne pravnom kvalifikacijom tužioca.; (Apelacioni sud (RS))

21.02.2023. NEPOSTOJANjE UMIŠLjAJA ZA IZAZIVANjE OPŠTE OPASNOSTI; Kada je okrivljeni pištolj držao u pravcu nogu oštećenog i iz pištolja ispalio samo jedan projektil iz neposredne blizine, njegov umišljaj nije bio usmeren na to da izazove opštu opasnost. ; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. ORUŽNI LIST KOME JE ISTEKAO ROK VAŽENjA; Kada je okrivljeni držao pištolj za koji je postojao oružni list čiji je rok važenja u međuvremenu istekao, u njegovim radnjama se nisu ostvarila zakonska obeležja krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. KZ, već obeležja prekršaj…; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI I MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANjE PREDMETA; Novac koji je od okrivljenog privremeno oduzet, a potiče od izvršenja krivičnog dela za koje je presudom oglašen krivim, trajno će se oduzeti na osnovu člana  91. KZ-a kao imovinska korist pribavljena krivičnim delom, a ne primenom mere bezbednosti oduzimanje predmeta iz člana 87. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. UBISTVO U POKUŠAJU; Povrede nanete u predelu glave kao vitalnog dela tela, brojnost povreda koja pokazuje upornost okrivljenog, kao i sredstvo izvršenja – nož koji je apsolutno podoban za lišavanje života, su okolnosti koje ukazuju da je okrivljeni hteo da oštećenu liši života.; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. POSTOJANjE OSEĆAJA STRAHA ILI NESIGURNOSTI KOD KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANjE SIGURNOSTI; Za postojanje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti je neophodno da je pretnja kod onog kome se preti izazvala osećaj straha ili nesigurnosti, pa je za ocenu da li je takav osećaj postojao kod oštećenog, potrebno ceniti i njegovo ponašanje nakon što su mu pretnje upućene.; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. POKUŠAJ UBISTVA I TEŠKA TELESNA POVREDA; Kada je okrivljeni ispalio samo jedan hitac u telo oštećenog i to u njegovu butnu kost, a nakon toga više nije pucao u telo oštećenog iako je to mogao, njegov umišljaj nije bio usmeren da oštećenog liši života, već da ga teško telesno povredi.; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. POSREDOVANjE U PRODAJI OPOJNE DROGE; Kada se radnja izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ-a sastoji u posredovanju u prodaji opojne droge, na postojanje krivičnog dela ne utiče činjenica što do prodaje nije došlo.; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. NEDOZVOLjENA TRGOVINA EKSTRAKTOM KANABISA; Kada kod okrivljene nije postojala svest o tome da materija – ekstrakt kanabisa koju je prodavala drugim licim u cilju njihovog lečenja, sadrži THC u koncentraciji većoj od 0,3%, tada se u njenim radnjama stiču sva subjektivna i objektivna obeležja krivičnog dela nedozvoljena trgovina iz člana 243. stav 3….; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. NEPOSTOJANjE DOKAZA DA SE OPOJNA DROGA DRŽI RADI PRODAJE; Činjenica da je kod okrivljenog, koji je i sam konzument opojne droge marihuane, pronađeno 59,91 grama te opojne droge zajedno sa elektronskom vagicom, nije dovoljna za zaključak da je predmetna opojna droga bila namenjena daljoj prodaji. ; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. RAČUNANjE ROKA ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONjENjA; Kada u optužbi nije opredeljeno tačno vreme preduzimanja radnje izvršenja, već je vreme izvršenja opredeljeno samo vremenskim okvirom u kojem je radnja preduzeta, pri računanju roka zastarelosti se uzima da je radnja preduzeta na početku tog vremenskog okvira, kao najpovoljnijeg za okrivljenog.     ; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. PRIKRIVANjE ČINjENICA; Prilikom podizanja novca sa računa korisnika penzije koji je preminuo, okrivljena je bila dužna da o činjenici njegove smrti obavesti službenike banke, pa kako ona to nije učinila, u njenim radnjama se stiču sva subjektivna i objektivna obeležja krivičnog dela prevara.; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. UMIŠLjAJ KOD KRIVIČNOG DELA NASILjE U PORODICI; Za ocenu da li je kod okrivljenog postojao umišljaj usmeren na krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ, neophodno je sagledati kako njegovo, tako i ponašanje oštećene kritičnom prilikom.; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. DONOŠENjE VATRENOG ORUŽJA PREDUZETO U CILjU NjEGOVOG DRŽANjA; Kada je okrivljeni pištolj i municiju doneo u stan kako bi ih tu sakrio, njegov umišljaj je upravljen na ostvarivanje državine nad tim stvarima, pa je radnja donošenja oružja u tom slučaju prethodna i nužna radnja kojom se ostvaruje radnja držanja, i ne predstavlja radnju nošenja oružja u smislu člana 348. stav 4…; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. PRENOŠENjE I NOŠENjE VATRENOG ORUŽJA; Prenošenje vatrenog oružja u nameri njegovog nabavljanja ili prodaje predstavlja samo stadijum radnje neovlašćenog nabavljanja odnosno prodaje vatrenog oružja iz člana 348. stav 1. KZ-a, a ne radnju nošenja vatrenog oružja u smislu stava 4. istog člana. ; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. PROTIVPRAVNA IMOVINSKA KORIST I ODUZIMANjE IMOVINE; Iznos protivpravne imovinske koristi koji je utvrđen u postupku kao kvalifikatorna okolnost za teži oblik krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica može se razlikovati od iznosa imovinske koristi koji se okrivljenom oduzima, jer protivpravnu imovinsku korist okrivljeni može pribaviti i sebi …; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. UZGAJANjE ILI PROIZVODNjA OPOJNE DROGE; Kada su prilikom pretresa pronađene biljke kanabisa koje su bile u vegetaciji, ali su se one uzgajale u veštačkim uslovima za šta je bila instalirana laboratorija, pri čemu je pronađena i osušena biljna materija kanabis, u pitanju je proizvodnja opojne droge i krivično delo iz člana 246. stav 3. KZ-a. ; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. BITAN DOPRINOS IZVRŠENjU KRIVIČNOG DELA PREVARA U OSIGURANjU; Kada je okrivljeni, ostvarujući zajedničku odluku, podneo zahtev za naknadu štete osiguravajućem društvu, time je bitno doprineo izvršenju krivičnog dela, pa se u njegovim radnjama stiču sva obeležja krivičnog dela prevara u osiguranju iz člana 223a KZ-a u saizvršilaštvu.; (Apelacioni sud (RS))

02.03.2023. UMIŠLjAJ IZVRŠIOCA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO NOŠENjE ORUŽJA I VLASNIŠTVO NAD ORUŽJEM; Sve vreme za koje se oružje nalazilo u ladici ispred sedišta suvozača na kojem je okrivljeni sedeo dok se prevozio u putničkom vozilu, okrivljeni je imao potpunu vlast nad tim oružjem, pa je za postojanje njegovog umišljaja irelevantna činjenica da je oružje u tuđem vlasništvu.; (Apelacioni sud (RS))

10.03.2023. ČINjENICE KOJE JE OKRIVLjENI LAŽNO PRIKAZAO ILI PRIKRIO KOD KRIVIČNOG DELA PREVARA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Ukoliko u činjeničnom opisu radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret nije navedeno šta je to što je okrivljeni lažno prikazao ili prikrio pasivnom subjektu, a što bi ukazivalo da je okrivljeni imao prevarnu nameru, u opisanim radnjama nisu sadržani elementi bića krivičnog dela prevara u obavljanju privr…; (Apelacioni sud (RS))

10.03.2023. PRODUŽENO KRIVIČNO DELO GRAĐENjE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE; Na pravnu kvalifikaciju radnji okrivljenog kao produženog krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 3. u vezi stava 2. KZ-a u vezi člana 61. KZ-a, ne utiče činjenica da su izgrađeni objekti posebne građevinske celine i da je za svaki objekat zasebno bila potrebna građevinska doz…; (Apelacioni sud (RS))

13.03.2023. STICAJ KRIVIČNIH DELA RAZBOJNIŠTVO I TEŠKA TELESNA POVREDA; Ukoliko je okrivljeni teško telesno povredio oštećenog nakon što je razbojništvo već bilo izvršeno, bez obzira što je to bilo u uskoj vremenskoj povezanosti, reč je o sticaju krivičnih dela razbojništvo iz člana 206. stav 1. KZ-a i teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. KZ-a, a ne o krivičnom de…; (Apelacioni sud (RS))

13.03.2023. SVRŠENO KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA I DOBROVOLjNI ODUSTANAK; Krivično delo razbojništvo je svršeno u trenutku kada je učinilac stekao pritežanje nad oduzetom stvari, i nakon tog momenta, sve i ako učinilac ostane bez oduzete stvari, više ne može biti reči o pokušaju krivičnog dela, niti se može primeniti institut dobrovoljnog odustanka.; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. ODNOS KRIVIČNOG DELA PRIMANjA MITA I KRIVIČNOG DELA PRIMANjA MITA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Pored krivičnog dela primanja mita zakonodavac je propisao i krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti kako bi se razlikovalo podmićivanje u „privatnom – privrednom“ i „javnom“ sektoru.

Kao kod krivičnog dela primanja mita i kod krivičnog dela primanje mita u obavljanju privredne delatno…; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. PRETNjA RASKIDOM UGOVORA I KRIVIČNO DELO PRIMANjE MITA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Nesporno je da pretnja ne predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, ali ima mesta navođenju pretnje raskidom saradnje ukoliko se mito ne da i to u samom činjeničnom opisu radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret.; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. SVOJSTVO OŠTEĆENOG I KRIVIČNO DELO PRIMANjE MITA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Osim materijalne štete svojstvo oštećenog u krivičnom postupku se može dobiti i na osnovu pričinjene nematerijalne štete, koja se ogleda u narušavanju kredibiliteta pravnog lica radnjama koje su okrivljeni preduzimali kritičnom prilikom, pri čemu ni okolnost da odštetni zahtev oštećenog preduzeća nije o…; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. IZVRŠILAC KRIVIČNOG DELA PRIMANjE MITA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Bez obzira što izvršilac krivičnog dela primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, može biti bilo koje lice, neophodno je da se poklon ili druga korist zahteva ili prima pri obavljanju privredne delatnosti ili da se pri obavljanju privredne delatnosti primi obećanje poklona ili koristi, što podrazumev…; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. TEŠKA KRAĐA I MALA IMOVINSKA KORIST; Kada je okrivljeni upotrebom klešta sa vozila oduzeo jedino katalizator čija je vrednost manja od pet hiljada dinara, nema dokaza da je hteo da pribavi veću imovinsku korist, pa time ni da je izvršio krivično delo teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. KRIVIČNO DELO RAZBOJNIČKA KRAĐA; Krivično delo razbojnička krađa iz člana 205. stav 1. KZ-a će postojati kada je učinilac kvalifikovanu pretnju upotrebio u nameri da ukradenu stvar zadrži, nezavisno od toga da li je i uspeo da tu stvar zadrži.; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. OSLOBOĐENjE OD KAZNE I KRIVIČNO DELO IZ ČLANA 246. STAV 6. KZ; Da bi okrivljeni bio oslobođen od kazne na osnovu člana 246. stav 6. KZ-a, neophodno je da pruži dovoljno podataka o licu od koga je nabavljao drogu i otkrije njegov identitet.; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. KVALIFIKOVANI OBLIK KRIVIČNOG DELA LAKA TELESNA POVREDA; Kvalifikatorna okolnost da je sredstvo kojim je naneta laka telesna povreda, sredstvo koje je podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši mora se utvrditi odgovarajućim veštačenjem.; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. POKUŠAJ UBISTVA I UMIŠLjAJ; Okrivljeni koji je oštećenom nožem zadao povredu u predelu grudnog koša gde se nalaze vitalni organi, bio je svestan da nanošenjem te povrede kod oštećenog može nastupiti i smrt, i to je hteo.; (Apelacioni sud (RS))

 

Krivični postupak

 

20.02.2023. ODBACIVANjE PRIVATNE TUŽBE I TROŠKOVI POSTUPKA; Odbacivanje privatne tužbe izjednačava se sa obustavom krivičnog postupka pa okrivljeni ima pravo na naknadu troškova krivičnog postupka, te je sud u obavezi da donese odluku o troškovima koji u tom slučaju padaju na teret privatnog tužioca.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.02.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KADA JE OKRIVLjENI MLAĐE PUNOLETNO LICE; U postupku prema mlađem punoletnom licu primenjuju se samo određene, taksativno navedene odredbe Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, gde ne spadaju odredbe o troškovima postupka, pa sud okrivljenog kome je izrečena vaspitna mera ne može osloboditi t…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.02.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA; Posebnim rešenjem iz člana 262. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku sud može da odluči jedino o visini troškova, ali ne i o tome ko troškove snosi.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.02.2023. REFORMATIO IN PEIUS U PONOVNOM POSTUPKU; Ispitivanjem oštećenog i dopunom njegovog iskaza na glavnom pretresu u ponovnom postupku sud nije prekršio zabranu preinačenja na štetu okrivljenog.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE I TROŠKOVI POSTUPKA; Kada je protiv okrivljenog vođena istraga zbog krivičnog dela koje je zbog zaprećene kazne i svojih bitnih obeležja zahtevalo obaveznu odbranu i određivanje veštačenja, a okrivljeni je optužen za krivično delo za koje odbrana nije obavezna i čije bitno obeležje nije visina pribavljene protivpravne imovin…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. NAGRADA BRANIOCA ZA OBAVLjEN RAZGOVOR SA OKRIVLjENIM KOJI JE LIŠEN SLOBODE; Braniocu pripada nagrada za poverljiv razgovor koji je u tužilaštvu obavio sa okrivljenim koji je lišen slobode, te stoga okrivljeni ima pravo na naknadu troškova po tom osnovu u slučaju odbačaja krivične prijave.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA OKRIVLjENOM; Okrivljeni je taj kome pripada pravo da mu se iz budžetskih sredstava naknade troškovi koje je imao u krivičnom postupku, uključujući i troškove za radnje izabranog branioca, pa se oni dosuđuju isključivo okrivljenom, dok se njegovom braniocu ti troškovi jedino mogu isplatiti ukoliko ga je okrivljeni na to …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. POSTOJANjE VIŠE RAZLOGA ZA OBAVEZNU ODBRANU; Kada su postojali uslovi za obaveznu odbranu po dva osnova za koje ZKP propisuje da okrivljeni mora imati branioca, okrivljenom nije povređeno pravo na obaveznu odbranu kada mu je prilikom saslušanja branilac po službenoj dužnosti postavljen samo po jednom od ta dva osnova. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. FOTOGRAFIJA SMS PORUKE NA MOBILNOM TELEFONU OŠTEĆENE; Kada su policijski službenici po usmenoj naredbi zamenika javnog tužioca, kao organa postupka, izvršili fotografisanje ekrana mobilnog telefona oštećene sa SMS porukama, takve fotografije se mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku jer su načinjene u sklopu uviđajnih radnji shodno odredbi člana 13…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. IZMENA OPTUŽNOG AKTA U PONOVNOM POSTUPKU I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Javni tužilac može, shodno odredbi člana 409. ZKP, da vrši izmene činjeničnog opisa krivičnog dela tokom celog krivičnog postupka i to sve do završetka glavnog pretresa, i to tako što optužni akt može biti izmenjen izostavljanjem, dodavanjem i promenom određenih činjeničnih navoda, kao i promenom pravne k…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.03.2023. ZAKONITOST ISKAZA DRUGIH SVEDOKA KADA PRIVILEGOVANI SVEDOK USKRATI SVEDOČENjE; Okolnost da je privilegovan svedok iskoristio svoje pravo da ne svedoči na glavnom pretresu ne može uticati na zakonitost drugih dokaza, pa tako ni na iskaz koji je u istrazi u svojstvu svedoka dao radnik Centra za socijalni rad o činjenicama do kojih je došao u razgovoru obavljenim sa privilegovanim …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.03.2023. ZAPISNIK O PRETRESANjU; Kada je u zapisniku o pretresanju konstatovano da su predmeti pronađeni tokom pretresanja bliže opisani u potvrdi o privremeno oduzetim predmetima koja se smatra sastavnim delom tog zapisnika, i koju potvrdu je okrivljeni potpisao, propust da se u zapisniku opišu predmeti koji se oduzimaju i mesto na k…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.03.2023. VANBRAČNA ZAJEDNICA I SVOJSTVO PRIVILEGOVANOG SVEDOKA; Oštećena koja u vreme ispitivanja u svojstvu svedoka sa okrivljenim ne živi u vanbračnoj zajednici nema svojstvo privilegovanog svedoka, bez obzira na to što su u vreme dok je njihova vanbračna zajednica postojala rođena zajednička deca.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. DISCIPLINSKI I KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV OKRIVLjENOG; Kada je povodom istog životnog događaja protiv okrivljenog vođen disciplinski postupak u kojem mu je izrečena disciplinska sankcija, ali je ta sankcija po svojoj pravnoj prirodi takva da se odnosi na njegov radnopravni status kao zaposlenog, tada okončanje disciplinskog postupka nije procesna smetnja da…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. IZVEŠTAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KAO DOKAZ U POSTUPKU; Izveštaj Centra za socijalni rad koji je sačinjen od strane stručnog lica i u svemu prema pravilima struke, predstavlja ispravu izdatu od strane nadležnog državnog organa u zakonom propisanoj proceduri, koja je u smislu člana 2. stav 1. tačka 26. ZKP podobna da se koristi kao dokaz u krivičnom postupk…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. AUDIO SNIMAK RAZGOVORA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Kada je okrivljenom bilo poznato da oštećena tonski snima njihov razgovor, takvo snimanje nije bilo neovlašćeno i audio snimak razgovora se može koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. NAGRADA BRANIOCU ZA PRISUSTVO DOKAZNIM RADNjAMA PREDUZETIM U KONTINUITETU; Saslušanje okrivljenog i ispitivanje jednog ili više svedoka u kontinuitetu tokom istog dana predstavljaju neprekinut niz preduzimanja procesnih aktivnosti, pa se sa aspekta prisustva branioca okrivljenog njihovom preduzimanju smatraju jednom procesnom radnjom, nezavisno od broja sačinjenih zapisnika.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PODNET OD STRANE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI; Branilac po službenoj dužnosti, koji se okrivljenom postavlja do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, ne spada u krug lica koja mogu podneti zahtev za zaštitu zakonitosti nakon pravnosnažno okončanog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. SLUČAJNI NALAZ I ROK ZA POKRETANjE KRIVIČNOG POSTUPKA; I onda kada je materijal prikupljen „slučajnim nalazom“ u smislu člana 164. ZKP, javni tužilac je u obavezi da u roku od šest meseci od dana kada se sa tim materijalom upoznao pokrene krivični postupak, a u suprotnom, prikupljeni materijal predstavlja nezakonit dokaz u smislu člana 84. ZKP.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.03.2023. PRESUĐENA STVAR; Kada se i prekršajni i krivični postupak odnose na fizički napad okrivljenog na oštećenog, koji se desio istog dana, u isto vreme i na istom mestu, tada oba ova postupka za predmet imaju isti životni događaj, bez obzira na to što činjenični opis prekršaja ne sadrži opis da je okrivljeni oštećenom naneo…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.03.2023. TROŠKOVI PRED SUDOM PRAVNOG LEKA; O troškovima postupka na ime podnošenja zahteva za zaštitu zakonitosti odlučuje Vrhovni kasacioni sud.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.02.2023. VIDEO SNIMAK KAO DOKAZ U POSTUPKU; Video snimak sačinjen nadzornom kamerom postavljenom u unutrašnjosti objekta u privatnom vlasništvu, a u cilju da se njom snimi sve što se u objektu eventualno bude dešavalo, ne predstavlja dokaz koji je pribavljen na nezakonit način.; (Apelacioni sud (RS))

20.02.2023. RAZREŠENjE BRANIOCA ZBOG NARUŠAVANjA REDA; Kada je i nakon opomena i izrečene novčane kazne branilac nastavio da narušava red, sud na osnovu svojih ovlašćenja u rukovođenju glavnim pretresom može da ga razreši, bez obaveze da pozove okrivljenog i branioca da se izjasne o razlozima za razrešenje.; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. ZAKONITOST DOKAZNIH RADNjI U SLUČAJU PROMENE ZAKONA; U skladu sa članom 604. ZKP („Službeni glasnik RS“, br. 72/11…62/21) zakonitost pribavljanja dokaza ceni se prema procesnom zakonu koji je bio na snazi u vreme preduzimanja dokazne radnje, pa ukoliko je odredbama ZKP važećim u vreme sprovođenja posebne dokazne radnje bilo propisano da se ona može odredi…; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. GRAFOLOŠKO VEŠTAČENjE; Kada okrivljeni spori svoj potpis na ispravi, činjenica da li sporni potpis pripada okrivljenom može se utvrđivati jedino grafološkim veštačenjem.; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. IZMENA ČINjENIČNOG OPISA U IZRECI PRESUDE; Kada sud vrši izmenu činjeničnog opisa u izreci presude u odnosu na činjenični opis iz dispozitiva optužnog akta, dužan je da u obrazloženju navede na osnovu kojih dokaza izvedenih na glavnom pretresu je utvrdio činjenice iz dodatog činjeničnog opisa i argumentovano obrazloži da time nije prekoračena opt…; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. ISKAZ SAOPTUŽENOG ILI VEĆ OSUĐENOG LICA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Samo onaj iskaz saoptuženog ili već osuđenog lica koji je pribavljen pod uslovima propisanim u odredbama čl. 85. i 86. ZKP o saslušanju okrivljenog, predstavlja dozvoljen dokaz sa čijom sadržinom sud može da se upozna na osnovu člana 406. stav 1. tačka 5. ZKP.; (Apelacioni sud (RS))

02.03.2023. IZUZEĆE I BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA; Kada je o zahtevu za izuzeće zamenika javnog tužioca odlučeno naknadno, po završetku glavnog pretresa, na način da je taj zahtev odbačen, to nije bilo od odlučnog uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude, te stoga ne predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. t…; (Apelacioni sud (RS))

03.03.2023. IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV; Oštećeni nema obavezu da u krivičnom postupku postavi imovinskopravni zahtev, pošto je to njegovo pravo. On može da bira da li će to učiniti u krivičnom ili parničnom postupku. ; (Apelacioni sud (RS))

13.03.2023. PREDLOG ZA KRIVIČNO GONjENjE I ISKAZ OŠTEĆENOG; Iskaz oštećenog se ne može smatrati predlogom za krivično gonjenje.; (Apelacioni sud (RS))

13.03.2023. NEODRŽAVANjE GLAVNOG PRETRESA I NOVČANO KAŽNjAVANjE BRANIOCA; Kada nije bilo uslova za održavanje glavnog pretresa i iz drugih razloga, a ne samo zbog izostanka branioca okrivljenog, ne postoji razlog za novčano kažnjavanje branioca okrivljenog.; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. KORIŠĆENjE KOMUNIKACIJE SA TELEFONSKIM BROJEVIMA STRANIH OPERATERA U KRIVIČNOM POSTUPKU; Slučajni nalaz do kog se došlo nadzorom telefonskih brojeva srpskih operatera, a koji su komunicirali sa telefonskim brojevima stranih operatera, može se koristiti u krivičnom postupku i za takav nadzor komunikacije nije ni u kom slučaju potrebno bilo kakvo odobrenje nadležnih organa druge države.; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. PRAVO OKRIVLjENOG NA KORIŠĆENjE SVOG JEZIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU; „Svoj jezik“ shodno odredbama ZKP-a je po pravilnu maternji jezik odnosno jezik porekla ili jezik pripadnosti po kojoj se određena ličnost identifikuje.

Kada je okrivljenom omogućeno da se izjasni na navode optužbe i druge izvedene dokaze na jeziku koji razume, a za koji je nesporno utvrđeno da ga r…; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. OSPORAVANjE ZAKONITOSTI SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA; Okrivljeni koji u žalbi osporava zakonitost zaključenog sporazum o priznanju krivičnog dela, navodeći i da njegova slobodna volja nije postojala kao i da je imao smanjenu mogućnost rasuđivanja prilikom zaključenja sporazuma, mora da to dokaže, odnosno mora dokazima da dovede u sumnju zaključak suda da su ispunj…; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. VRŠENjE NADZORA NAD IZVRŠENjEM STRANE KRIVIČNE PRESUDE; Kada se, u skladu sa posebnim međunarodnim ugovorom, zamolnica suda strane države odnosi samo na vršenje nadzora u toku vremena proveravanja nad licem kome je taj sud izrekao uslovnu osudu, domaći sud nije ovlašćen da presudom priznaje krivičnu presudu i da izriče uslovnu osudu primenom odredbi čl. 61…; (Apelacioni sud (RS))

17.03.2023. VREME PROVERAVANjA U SLUČAJU PRIZNANjA STRANE KRIVIČNE PRESUDE; Prilikom izricanja uslovne osude na osnovu priznanja strane krivične presude, početak vremena proveravanja mora biti određen tako da izrečena krivična sankcija ne bude stroža od sankcije izrečene u stranoj krivičnoj presudi.; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. ZAKONOM PROPISANA OBAVEZA SUDA DA PREDLAŽE DOKAZE; Sud ne sme samoinicijativno da predlaže izvođenje dokaza na kojima se ne zasniva odluka.; (Viši sud (RS))

27.02.2023. DOKAZNA SNAGA POTVRDE O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA; Potpisivanjem potvrde o privremeno oduzetim predmetima okrivljenom,  okrivljeni nije automatski priznao da je drogu držao za sopstvenu upotrebu.; (Viši sud (RS))

 

Upravno pravo

 

21.02.2023. VOJNA USTANOVA KAO KORISNIK BUDžETSKIH SREDSTAVA; Vojna ustanova jeste korisnik budžetskih sredstava, pa se na zaposlene u njoj primenjuju odredbe Zakon o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE U SPOROVIMA ZA NAKNADU ŠTETE PROUZROKOVANE NEISTINITIM ILI NEPOTPUNIM INFORMACIJAMA; Revizija u sporovima za naknadu štete prouzrokovane neistinitim ili nepotpunim informacijama objavljenim u javnim medijima uvek je dozvoljena bez obzira na vrednost predmeta spora, ali samo ako je tužbeni zahtev odbijen.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. OBJAVLjIVANjE ODGOVORA; Javno  glasilo ne sme da utiče na formiranje stava javnosti kakav bi pogodovao njegovom privatnom interesu i dužno je da subjektu informacije kao stranci sa kojom je u sukobu interesa omogući da iznese svoj stav. U situaciji u kojoj javno glasilo nije pravilo razliku između činjenica, komentara, pretpo…; (Apelacioni sud (RS))

02.03.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA KOD ZAHTEVA ZA OBJAVLjIVANjE ODGOVORA; U odnosu na zahtev za objavljivanje odgovora iz čl. 83. stav 1. ZJIM isključivo je pasivno legitimisan odgovorni urednik javnog glasila.; (Apelacioni sud (RS))

03.03.2023. NENAMENSKO TROŠENjE SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA; Nenamensko trošenje sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ne znači da je nastala šteta za koju odgovara zdravstvena ustanova, jer ta odgovornost nije predviđena Zakonom o zdravstvenom osiguranju. U toj situaciji nema umanjenja imovine RFZO, jer su taj fond i zdravstvena ustanova osnovani od strane …; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG OBJAVLjENIH NEISTINITIH INFORMACIJA; Neistinitim informacijama i pripisivanjem nekih osobina i svojstava licu koje je javna,  politička ličnost i na koje se informacija odnosi, a koje to lice nema, nikako se ne može doprinositi javnoj raspravi o političkim odnosno društvenim pitanjima, već jedino pojavi duševnih bolova koje je to lice tr…; (Apelacioni sud (RS))

07.03.2023. IZNOŠENjE VREDNOSNIH SUDOVA; Iznošenje vrednosnih sudova nije podložno dokazivanju istinitosti, ali ono mora biti potkrepljeno dovoljnim i adekvatnim činjeničnim osnovom da bi bilo zaštićeno. ; (Apelacioni sud (RS))

22.02.2023. PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA ODREĐIVANjE PRIVREMENE MERE U POSTUPKU ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE I RAVNOPRAVNOTI POLOVA; Ukoliko se predlogom za određivanje privremene mere u sudskom postupku zaštite od diskriminacije i ravnopravnosti polova ne traži izvršenje radnje radi uklanjanja posledica diskriminatorskog postupanja, ne postoji pravni interes za određivanje privremene mere u ovim postupcima.; (Viši sud (RS))

09.03.2023. POSTUPANjE TUŽENOG ORGANA PO PRESUDI IZ UPRAVNOG SPORA I POČETAK ROKA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Tuženi organ mora prihvatiti primedbe suda u pogledu postupka i otkloniti ih u ponovnom postupku rešavanja upravne stvari.

Rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupku javnih nabavki ne može se računati od dana kada je Odluka o dodeli ugovora upućena podnosiocu zahteva, već od dana kada je …; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. ZAPISNIK SA SEDNICE KOLEGIJALNOG ORGANA; Kolegijalni organ je dužan da prilikom odlučivanja sačini zapisnik o većanju i glasanju sa svoje sednice. ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. BITNA POVREDA PRAVILA IZ ČLANA 136. STAV. 1. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU; Učinjena je bitna povreda pravila iz člana 136. stav. 1. Zakona o opštem upravnom postupku kada je tuženi organ zaključkom odbio kao neosnovan prigovor tužilje na prvostepenu odluku, odnosno kada je zaključkom meritorno odlučio.   ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. OBUSTAVA POSTUPKA PO ŽALBI IZJAVLjENOJ ZBOG NEDONOŠENjA ODLUKE PO ZAHTEVU STRANKE; Nije moguća obustava postupka po žalbi izjavljenoj zbog nedonošenja odluke po zahtevu stranke. Postupak po žalbi se može obustaviti samo ako stranka odustane od žalbe.; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. OBUSTAVA POSTUPKA PO ČLANU 101. STAV 1. I 3. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU; Postupak se obustavlja rešenjem kada stranka izričito odustane od zahteva, kao i kada su usled ponašanja stranke (npr. prećutni odustanak) ili usled drugih okolnosti otpali razlozi za dalje vođenje postupka (npr. smrt stranke).; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. KONAČNOST U UPRAVNOM POSTUPKU; Rešenje doneto u upravnom postupku ne može postati konačno pre nego što se uruči stranci. ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. OVLAŠĆENjA INSPEKTORA U INSPEKCIJSKOM NADZORU; Inspektor odlučuje rešenjem samo kada odlučuje o merama upravljenim prema nadziranom subjektu. Kada se ne donosi rešenje, inspekcijski nadzor se okončava dostavljanjem nadziranom subjektu zapisnika u kome se konstatuje da nema nezakonitosti u njegovom poslovanju ili postupanju. ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. SADRŽINA REŠENjA U UPRAVNOM POSTUPKU; Okolnost da je datum donošenja rešenja naveden u pogrešnom delu rešenja ne utiče na njegovu zakonitost i pravilnost. ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. SADRŽINA PRESUDE U UPRAVNOM SPORU; U presudi u upravnom sporu ne moraju da se obrazlažu navodi tužbe ako su oni već ocenjeni u upravnom postupku. ; (Upravni sud (RS))

09.03.2023. POLOŽAJ ORGANA VLASTI KOJI REŠAVA PO ZAHTEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA; Organ vlasti koji rešava po podnetom zahtevu za pristup informaciji od javnog značaja ima procesni položaj prvostepenog upravnog organa, pa u toj stvari ne može da ima i položaj stranke, niti da bude tužilac u upravnom sporu.; (Upravni sud (RS))

15.03.2023. MANDAT ODBORNIKA U SKLADU SA ČLANOM 72. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA; Kada prestane mandat odborniku pre isteka vremena za koje je izabran, izborna komisija rešenjem dodeljuje mandat prvom narednom kandidatu  sa iste izborne liste i mandat novog odbornika počinje da teče od dana kada mu je odlukom skupštine potvrđen mandat tako da od tog trenutka tim mandatom može raspol…; (Upravni sud (RS))

17.03.2023. DONOŠENjE REŠENjA U UPRAVNOM POSTUPKU NA OSNOVU DRUGOSTEPENOG REŠENjA KOJE JE PONIŠTENO; Prvostepeno rešenje koje je doneto u izvršenju drugostepenog rešenja koje je kasnije poništeno izgubilo je svoj pravni osnov, pa je samim tim nezakonito i rešenje kojim je takvo prvostepeno rešenje potvrđeno. ; (Upravni sud (RS))

07.03.2023. NEDOSTAVLjANjE UPLATNICE ZA KOMUNALNE USLUGE; Nedostavljanje uplatnice za komunalne usluge ne utiče na obavezu plaćanja te usluge. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2023. ISPORUKA TOPLOTNE ENERGIJE; Isporučilac toplotne energije nema pravo na naplatu usluge pružene u periodu kada je bio dužan da isključi potrošača po njegovom zahtevu, a za to su postojali tehnički uslovi. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.02.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE ŽALBE ZBOG ĆUTANjA UPRAVE; Samo stranka koja je podnela zahtev u upravnom postupku ima pravo da podnese žalbu zbog „ćutanja uprave“; (Ustavni sud (RS))

23.02.2023. PRESTANAK SLUŽBE CIVILNOG LICA U VOJSCI JUGOSLAVIJE; Da bi civilnom licu na službi u Vojsci Jugoslavije prestala služba na osnovu člana 144. stav 1. Zakona o Vojsci Jugoslavije moraju biti ocenjeni navodi i dokazi u pogledu mogućnosti ostvarivanja drugih prava tog lica na osnovu pomenutog člana. ; (Ustavni sud (RS))

28.02.2023. NAČELO SLOBODNE OCENE DOKAZA PO ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU; Zakonom o opštem upravnom postupku usvojeno je načelo slobodne ocene dokaza, koje, u suštini, znači da organ po svom uverenju odlučuje koje će činjenice uzeti kao dokazane (osim u pogledu javnih isprava), na osnovu savesne i brižljive ocene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu r…; (Ustavni sud (RS))

 

Obligaciono pravo

 

02.03.2023. ZELENAŠKI UGOVOR; U odsustvu dokaza za postojanje subjektivnih okolnosti (stanje nužde, teško materijalno stanje, nedovoljno iskustvo, lakomislenost ili zavisnost) neosnovano je pozivanje na ništavost teretnog  pravnog posla usled nesrazmere međusobnih davanja, jer je to samo jedan od kumulativno propisanih uslova odredbom…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.03.2023. BITNI ELEMENTI UGOVORA O ORTAKLUKU; Bitni elementi ugovora o ortakluku, da je ortak uneo neku imovinsku vrednost u ortakluk i da učestvuje u podeli zajedničke dobiti moraju biti jasno definisani u ugovoru, pri čemu pisana forma, iako nije nužna za nastanak ugovora, predstavlja dokaz o zaključenju ugovora i visini ortačkih udela.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. URAČUNAVANjE ISPUNjENjA; Ukoliko dužnik ne naznači koju obavezu ispunjava, a među njima ima i zastarelih obaveza, ispunjava obavezu po redosledu dospeća.   ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. POČETAK ZASTAREVANjA NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE; Za početak objektivnog roka zastarelosti potraživanja nije bitno kada je dijagnoza postavljena i saopštena oštećeniku, već je bitno to kada je bolest, po redovnom medicinskom toku, iz akutne prešla u hroničnu fazu i tako poprimila oblik konačnog stanja koje je trajno i zahteva lečenje do kraja života.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

22.02.2023. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG UMANjENjA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI; Prvostepeni sud je nepravilno primenio materijalno pravo, posebno odredbu  čl. 200. ZOO, kada je tužiocu dosudio naknadu nematerijalne štete zbog umanjenja životne aktivnosti, rukovodeći se kriterijumom da se za jedan stepen trajnog umanjenja životne aktivnosti, dosuđuje iznos od 10.000 dinara.; (Apelacioni sud (RS))

03.03.2023. ODGOVORNOST ORGANIZATORA SPORTSKIH PRIREDBI; Organizator sportskih priredbi je odgovoran za štetu koja nastane na priredbi po principu objektivne odgovornosti. Te odgovornosti ne može se osloboditi ni pozivanjem na to da je drugo lice trebalo da plati učesnike priredbe, da je angažovao spasilačku službu ili da je učesnik potpisao izjavu o učest…; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. POVREDA UGLEDA I ČASTI; Ugled i čast kumulativno čine ljudsko dostojanstvo, pa su njihove povrede međusobno povezane i izazivaju trpljenje jedinstvenih duševnih bolova za koje se dosuđuje naknada nematerijalne štete u jedinstvenom iznosu. ; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. PRAVO IZMENE UGOVORNE KAMATNE STOPE; Elementi za određivanje kamatne stope moraju biti takvi da na njih ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana, inače je tako određena  stopa ništava. ; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. SADRŽINA ZALOŽNE IZJAVE; Da bi založna izjava bila pravnovaljana ona mora sadržati tačan pravni osnov potraživanja koje je obezbeđeno, valutu obračuna i valutu plaćanja.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. ZELENAŠKI UGOVOR – TERET DOKAZIVANjA; Da bi uspeo sa tužbom za utvrđenje ništavosti zelenaškog ugovora, tužilac mora da dokaže da se nalazio u teškom materijalnom stanju, odnosno u stanju nužde neposredno pre odnosno prilikom zaključenja predmetnog ugovora.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. PUNOVAŽNOST UGOVORA; Za punovažnost ugovora o građenju, na koji se shodno primenjuju odredbe ugovora o delu, nije potrebna overa potpisa ugovornih strana.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. NIŠTAVOST UGOVORA O STAMBENOM KREDITU; Uslovi za ništavost ugovora o stambenom kreditu cene se u momentu zaključenja ugovora.; (Apelacioni sud (RS))

21.02.2023. OPOZIV UGOVORA O POKLONU; Ima mesta opozivu ugovora o poklonu samo ako postoji gruba neblagodarnost poklonoprimca učinjena prema poklondavcu. Gruba neblagodarnost je takvo ponašanje poklonoprimca koje  prema društvenim  merilima i pravilima morala predstavlja teže ogrešenje o obavezu zahvalnosti poklonodavcu.; (Viši sud (RS))

21.02.2023. NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE PO OSNOVU IZMAKLE KORISTI; Naknada materijalne štete u vidu izmakle koristi može se dosuditi tužiocu samo ako se na osnovu normalnog toka stvari izvesno moglo očekivati nastupanje štete.; (Viši sud (RS))

23.02.2023. PODELjENA ODGOVORNOST ZA NAKNADU ŠTETE; Kada je tužilja na ulici pomazila psa nepoznatog vlasnika, koji ju  je potom ujeo za ruku, sud je dužan, da prilikom odlučivanja o naknadi štete za pretrpljeni strah i bolove, ispita da li je tužilja svojim ponašanjem u momentu nastanka štetnog događaja doprinela da šteta nastane.; (Viši sud (RS))

01.03.2023. NAKNADA MATERIJALNE  ŠTETE I PASIVNA LEGITIMACIJA JP „PUTEVI SRBIJE“; U situaciji kada je na vozilu tužioca nastala materijalna šteta u toku vožnje, zbog pojave odrona na putu, tada je za isplatu naknade štete odgovorna tužena JP „Putevi Srbije“ kao upravljač javnim putevima shodno čl. 9, 13.  i 68. Zakona o putevima. ; (Viši sud (RS))

01.03.2023. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLjENE DUŠEVNE BOLOVE USLED  NEOSNOVANOG LIŠENjA SLOBODE; U situaciji kada je tužilac, kao osumnjičeno lice, proveo u pritvoru 30 dana, a potom je nadležni javni tužilac odbacio krivičnu prijavu protiv osumnjičenog, tada tužilac ima pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled neosnovanog lišenja slobode.; (Viši sud (RS))

03.03.2023. SUDSKA KOMPENZACIJA; Tuženi je dužan da istakne prigovor radi prebijanja u formalnom smislu, kako bi sud o takvom prigovoru odlučivao. Kod sudske kompenzacije prebijanje međusobnih potraživanja stranaka vrši sud svojom odlukom, tako da međusobna potraživanja prestaju u trenutku donošenja sudske odluke.; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. IZVRŠENjE UGOVORA ZAKLjUČENOG U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Na ugovore o javnim nabavkama se nakon njihovog zaključenja u pogledu izvršenja ugovora primenjuju opšta pravila obligacionog prava. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. NASTANAK OBLIGACIJE STICANjEM BEZ OSNOVA; Da bi nastala obaveza na vraćanje stečenog moraju da postoje: obogaćenje – povećanje nečije imovine, da se obogaćenje dogodilo na tuđ račun – ono treba da je proisteklo iz osiromašenja drugog lica i da je obogaćenje bez osnova – ono što pravno objašnjava prenos vrednosti iz jedne imovine u drugu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.02.2023. NAKNADA ŠTETE U OBLIKU NOVČANE RENTE; Naknada štete u obliku novčane rente može se dosuditi samo za štetu koja postoji u momentu donošenja sudske odluke pa za ubuduće, a ne i za ranije pretrpljenu štetu koja se dosuđuje u jednokratnom iznosu. ; (Ustavni sud (RS))

23.02.2023. ZASTARELOST NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE; Ustavnopravno prihvatljivo je obrazloženje prema kome zastarevanje naknade nematerijalne štete počinje ispoljavanjem konačnog oblika bolesti. ; (Ustavni sud (RS))

23.02.2023. PRIVILEGOVAN ROK ZASTARELOSTI; Privilegovan rok zastarelosti koristi se kad nije moguće voditi krivični postupak protiv neposrednih štetnika zbog izvršenja krivičnog dela.  Ovaj rok može se koristi i prema svakom odgovornom licu, a ne samo prema štetniku.; (Ustavni sud (RS))

 

Stvarno pravo

 

17.02.2023. PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEKORIŠĆENjA STVARI U SUVLASNIŠTVU; Kada jedan od suvlasnika ima isključivu državinu suvlasničke stvari, od koje ne stiče prihode (zakupninu i slično), pravo ostalih suvlasnika na naknadu za nekorišćenje svojih suvlasničkih udela na spornoj nepokretnosti, u odsustvu protivpravnosti, uslovljeno je nesumnjivom manifestacijom volje tih suvlas…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. PRESTANAK PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI; Za prestanak prava stvarne službenosti prolaza zbog promenjenih prilika potrebno je da je od vremena ustanovljavanja službenosti nastupila takva promena da se povlasno dobro može koristiti i bez službenosti, tako da službenost više nije potrebna.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. STICANjE SVOJINE ODRŽAJEM; U situaciji kada je tužilac kupio nepokretnost od ranijeg vlasnika usmenim ugovorom o kupoprodaji i da je preko dvadeset godina u neprekidnoj i mirnoj državini,  stekao je pravo svojine na nepokretnosti shodno čl. 28. st. 4. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. PRAVO VIŠE LICA NA PREČU KUPOVINE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA; Za određivanje koje od više lica ima pravo preče kupovine susednog poljoprivrednog zemljišta bitno je vlasništvo tih lica na susednom poljoprivrednom zemljištu, a ne njegovo korišćenje. ; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. ZASNIVANjE HIPOTEKE I BRAČNA TEKOVINA; Zasnivanje hipoteke na predmetu zajedničke imovine od strane jednog supružnika, upisanog kao jedinog vlasnika u javnim knjigama, bez pismenog sporazuma o deobi, odnosno bez pismene izjave o saglasnosti za takvo raspolaganje od strane drugog supružnika zajedničara, protivno je prinudnim propisima.; (Apelacioni sud (RS))

07.03.2023. PRIMENA ČLANA 38. ZAKONA O HIPOTECI; Nema mesta primeni člana 38. Zakona o hipoteci o nepokrivenosti duga prodajnom cenom na odnos ugovornih strana iz ugovora o osiguranju potraživanja po osnovu stambenih kredita ako ona nije izričito ugovorena, jer je tim članom regulisan odnos poverioca i dužnika u postupku vansudske prodaje hipotekova…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. PUNOVAŽNI PRAVNI OSNOV; Pravni osnov je punovažan ako je prenosilac imalac prava koje se prenosi, ako je zaključio ugovor sa sticaocem o prenosu tog prava sa stvarnom voljom da to učini, ako postoji saglasnost oko bitnih elemenata i dejstva ugovora, a potrebna je i ispunjenost forme ako se ona zakonom zahteva. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2023. STICANjE PRAVA SVOJINE UPISOM U JAVNE KNjIGE; Načelo pouzdanja u javne knjige ustanovljava pretpostavku tačnosti, ali je ta pretpostavka oboriva. Pozivanje na ovo načelo ne može biti dovoljan razlog koji sam po sebi eliminiše pravo stečeno valjanim pravnim poslom. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Porodično pravo

 

10.03.2023. VALUTA OBAVEZE IZDRŽAVANjA; Poverilac izdržavanja koji živi u inostranstvu ima pravo da izabere stranu valutu kao sredstvo plaćanja.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. ODLUČIVANjE O VRŠENjU RODITELjSKOG PRAVA; Najbolji interes maloletnog deteta je prioritet u svim postupcima, pa i u postupcima odlučivanja o vršenju roditeljskog prava u kom postupku se konačno razrešavaju pitanja ne samo u odnosu na prava roditelja, već i na položaj deteta i njegovo pravo da mu budu obezbeđeni najbolji mogući životni i zdravstveni…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. NAJBOLjI INTERES DETETA; Interes deteta je pravni standard, a postupanje u skladu sa najboljim interesom deteta podrazumeva donošenje odluke na način na koji bi dete za sebe odlučilo kada bi za to bilo sposobno. Obaveza da se uzme u obzir izraženo mišljenje deteta  prilikom odlučivanja u sporovima radi zaštite njegovih prava ne zn…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA IZMENU ODLUKE O IZDRŽAVANjU; Ako je roditelj kome je dete povereno radi samostalnog vršenja roditeljskog prava ostao bez posla, to utiče na izmenu odluke o visini izdržavanja koje detetu daje drugi roditelj. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. UTICAJ PROTEKA VREMENA NA ODLUKU O IZDRŽAVANjU DECE; Protekom vremena povećavaju se potrebe dece, ali se menjaju i druge okolnosti i na strani dece kao poverilaca izdržavanja i na strani roditelja dužnika izdržavanja, a od kojih je zavisila prethodna odluka, pa se visina izdržavanja može i smanjiti i povećati. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.03.2023. IZDRŽAVANjE MALOLETNE DECE; Kada je u pitanju izdržavanje maloletne dece, mogućnosti roditelja se ne procenjuju na način na koji se to čini kada su u pitanju drugi oblici zakonskog izdržavanja, već se smatra da su roditelji uvek dužni, makar i po cenu uzdržavanja od zadovoljenja sopstvenih potreba, da obezbede izdržavanje svom maloletnom…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.02.2023. UTVRĐIVANjE UDELA SUPRUŽNIKA U STICANjU BRAČNE TEKOVINE U SUDSKOM POSTUPKU; Teret dokazivanja većeg udela u sticanju bračne tekovine je na strani onog supružnika koji tvrdi da ima veći doprinos u sticanju bračne tekovine.; (Apelacioni sud (RS))

17.02.2023. ZARADA SUPRUŽNIKA NE PREDSTAVLjA JEDINI KRITERIJUM KOJI SE CENI PRILIKOM UTVRĐIVANjA DOPRINOSA SUPRUŽNIKA U STICANjU BRAČNE TEKOVINE; Radi ocene sticanja zajedničke imovine supružnika, ne uzimaju se u obzir samo novčani prihodi iz radnog odnosa bračnih drugova, već i rad supružnika na poslovima u domaćinstvu, staranja o imovini, deci i drugi obliki rada i saradnje.; (Apelacioni sud (RS))

20.02.2023. ZAJEDNIČKA IMOVINA; U situaciji kada postoji pravo susvojine na stanu na strani oba supružnika (bivših supružnika), stan stečen kupovinom i to novcem koji predstavlja posebnu imovinu tužioca koju je upotrebio za kupovinu polovine stana u svoje ime, a polovinu preneo ugovorom o poklonu na tuženu, radi kupovine polovine s…; (Apelacioni sud (RS))

20.02.2023. VRAĆANjE POKLONA I PRIMENA ČLANA 190. PORODIČNOG ZAKONA; Kod prestanka braka razvodom, vraćanje poklona supružnika vrši se primenom člana 190. Porodičnog zakona koji je lex specialis, a isključena je primena pravnih pravila koji se tiču opoziva poklona.; (Apelacioni sud (RS))

20.02.2023. VRAĆANjE POKLONA KADA JE VREDNOST POKLONA NESRAZMERNO VELIKA U ODNOSU NA VREDNOST ZEJEDNIČKE IMOVINE; Kada je tužilac svojoj bivšoj supruzi za vreme trajanja braka poklonio novčani iznos od 50.000 evra na ime kupovine polovine nepokretnosti, a zajednička imovina ne postoji, ispunjen je uslov za vraćanje poklona kada je vrednost poklona nesrazmerno velika u odnosu na vrednost zajedničke imovine. ; (Apelacioni sud (RS))

20.02.2023. VRAĆANjE POKLONA KADA JE POKLON UČINjEN U TOKU TRAJANjA BRAČNE ZAJEDNICE; Da bi došlo do vraćanja poklona u skladu sa članom 190. Porodičnog zakona, ugovor o poklonu između supružnika mora da bude zaključen u toku trajanja bračne zajednice i to isključivo u vezi sa njihovom zajednicom života. ; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. IZDRŽAVANjE DECE OD STRANE RODITELjA; Roditelji su dužni da ulažu posebne napore radi pribavljanja sredstava za izdražavanje maloletnog deteta. Izdržavanje maloletnog deteta ima prvenstvo u odnosu na izdržavanje punoletnog deteta koje je na redovnom školovanju. ; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2023. PISANA IZJAVA SUPRUŽNIKA I HIPOTEKA; Kada između supružnika nije zaključen bračni ugovor, a ni pismeni sporazum o deobi zajedničke tekovine, niti je o pravima supružnika na nepokretnostima odlučeno sudskom deobom, založna izjava supružnika o samostalnom raspolaganju zasnivanjem hipoteke u korist njegovog poverioca na nepokretnostima koje s…; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. ZAKONSKA PRETPOSTAVKA JEDNAKIH UDELA SUPRUŽNIKA; Supružnik koji je upisan kao vlasnik nepokretnosti ne predstavlja isključivog nosioca prava svojine na toj stvari, jer u tom slučaju važi oboriva zakonska pretpostavka o postojanju upisa prava svojine na oba supružnika.; (Apelacioni sud (RS))

 

Nasledno pravo

 

17.02.2023. PUNOVAŽNOST USMENOG ZAVEŠTANjA; Punovažnost usmenog zaveštanja ne može isključivo uzeti subjektivno stanje ostavilje, već ga naprotiv treba ceniti u kontekstu objektivnog događaja zbog kojeg bi zaista mogla smatrati da se nalazi u izuzetnim prilikama. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.02.2023. PISMENI TESTAMENAT PRED SVEDOCIMA; Svedoci pismenog testamenta ostavioca samo treba da potvrde da je testator izjavio da je to njegov testamenat, a nije potrebno da se svedocima pročita sadržina testamenta.; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU SA ČLANOVIMA PORODIČNE ZAJEDNICE; Član porodične zajednice koji nije naveden u ugovoru o doživotnom izdržavanju kao davalac izdržavanja kao ostali članovi te zajednice, a koji je učestvovao u izvršavanju obaveza iz tog ugovora kao i ostali članovi te zajednice, ima pravo na udeo na nepokretnosti stečenoj tim ugovorom. ; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. ROKOVI ZA PONIŠTAJ ZAVEŠTANjA; Rokovi za poništaj zaveštanja zbog zaveštajne nesposobnosti, mana volje i povrede oblika nisu prekluzivni rokovi, već zastarni. O njima sud ne vodi računa po službenoj dužnosti, već samo po prigovoru zainteresovane stranke.; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. DRŽAVA KAO NASLEDNIK; Država je naslednik imovine ostavioca samo ako se zaista utvrdi da naslednika nema, a pravo je naslednika da u svako doba od države potražuju svoje nasledstvo.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Ukoliko lice ne ispunjava obaveze iz zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju, iako je preuzelo tu obavezu kao zakonski naslednik davaoca izdržavanja koji je preminuo, a iz njegovog držanja proizlazi da tu obavezu neće ispunjavati ni u naknadnom periodu, to se isticanje tužbenog zahteva kojim se traži r…; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. KRIVICA ZA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Krivica ugovornih strana nije uslov za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog neizvršavanja ugovornih obaveza, već je dovoljno da se ugovorne obaveze ne izvršavaju i da se ne ostvaruje svrha zbog koje je ugovor zaključen.; (Apelacioni sud (RS))

 

Stambeno pravo

 

06.03.2023. PRAVO NA DOM LICA KOJE JE VLASNIK STANA NA KOME JE POSTOJALO STANARSKO PRAVO; Lice koje je podstanar i vlasnik stana na kome je postojalo stanarsko pravo, a u kome živi lice koji je to stanarsko pravo izgubilo, jedino na tom stanu čiji je vlasnik može ostvariti pravo na dom. Odbijanjem zahteva za iseljenje iz tog stana licu koje je izgubilo stanarsko pravo nije mu kao držaocu st…; (Apelacioni sud (RS))

 

Radno pravo

 

17.02.2023. USPOSTAVLjANjE INTERNOG TRŽIŠTA RADA U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE; Uspostavljanje internog tržišta rada u jedinici lokalne samouprave na osnovu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ne predstavlja deo postupka otkaza ugovora o radu, zbog čega njegov izostanak ne utiče na pravilnost odluke o otkazu. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.02.2023. OBRAĆANjE POSLODAVCU RADI NAKNADE TROŠKOVA RADA I BORAVKA NA TERENU; Obraćanje policijskog službenika rukovodiocu organa radi naknade troškova rada i boravka na terenu nije uslov za traženje sudske zaštite, jer je poslodavac dužan da neposredno primenjuje poseban kolektivni ugovor.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.02.2023. IZBOR ZAPOSLENIH ZA ČIJIM RADOM PRESTAJE POTREBA; Utvrđivanje viška zaposlenih prilikom tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena mora se izvršiti na osnovu određenog kriterijuma koji isključuje svaku proizvoljnost i diskriminaciju. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.02.2023. PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU; Da bi zaposleni u državnom organu ostvario pravo na jubilarnu nagradu, nije dovoljno da bude u radnom odnosu, već je potrebno da zaposleni i radi.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.02.2023. MOBING – ŠTETNE RADNjE; Štetne radnje kod instituta zlostavljanja na radu, tesno su povezane sa nekim vidom patološkog, malicioznog i neprimerenog ponašanja izvršioca zlostavljanja prema zaposlenom, koje se ponavljaju u dužem vremenskom periodu. ; (Apelacioni sud (RS))

23.02.2023. ZLOSTAVLjANjE NA RADU I NEMATERIJALNA ŠTETA; Zahtev za naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti kod zlostavljanja na radu predstavlja sporedno potraživanje, pa i osnovanost takvog zahteva zavisi od osnovanosti glavnog zahteva za utvrđenje postojanja zlostavljanja na radu.; (Apelacioni sud (RS))

23.02.2023. RADNjE ZLOSTAVLjANjA NA RADU; Petitum tužbe za utvrđenje zlostavljanja na radu mora da sadrži opis radnje zlostavljanja, da bi se tužba mogla tretirati kao uredna i potpuna.; (Apelacioni sud (RS))

23.02.2023. NAMERA ZLOSTAVLjANjA NA RADU; Namera zlostavljanja na radu se može utvrditi iz učestalosti i raznovrsnosti radnji zlostavljanja, njihovog jačanja i kontinuiteta.; (Apelacioni sud (RS))

23.02.2023. ZAKONITOST AKATA POSLODAVCA I MOBING; Činjenica da je rešenje o otkazu, kao i raspoređivanju zaposlenog zakonito, ne isključuje mogućnost zlostavljanja na radu. ; (Apelacioni sud (RS))

24.02.2023. PRIRODA RADNjI ZLOSTAVLjANjA NA RADU; Da bi se neka radnja smatrala zlostavljanjem na radu nije potrebno da ista bude preduzeta sa ciljem povrede nekog od ličnih dobara zaposlenog, već da sama po sebi predstavlja povredu dostojanstva.; (Apelacioni sud (RS))

24.02.2023. DISCIPLINSKI POSTUPAK I DISKRIMINACIJA; Zakonito vođen disciplinski postupak prema tužiocu ne može predstavljati akt diskriminacije.; (Apelacioni sud (RS))

24.02.2023. MOBING – TERET DOKAZIVANjA; Da bi se učinilo verovatnim postojanje zlostavljanja na radu, mora se učiniti verovatnim postojanje radnji zlostavljanja i njihov kontinuitet.; (Apelacioni sud (RS))

24.02.2023. DOSTAVA OBAVEŠTENjA O ZABRANI VRŠENjA ZLOSTAVLjANjA NA RADU; Poslodavac koji na elektronskoj tabli objavi obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom vršenja zlostavljanja, time ispunjava svoje obaveze obaveštavanja zaposlenih propisane Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu.; (Apelacioni sud (RS))

24.02.2023. RADNjA ZLOSTAVLjANjA; Da bi uspeo u sporu, tužilac u sporu za zaštitu od zlostavljanja na radu mora učiniti verovatnim da je radnja koju karakteriše kao zlostavljanje bila usmerena isključivo na njega.; (Apelacioni sud (RS))

24.02.2023. OZNAČENI ZLOSTAVLjAČ; Kada se za zlostavljanje na radu prema referatu tužbe tereti odgovorno lice u pravnom licu, tužba se ne može „a priori“ odbaciti, bez obzira na činjenične navode odgovora na tužbu kojim se ukazuje da je pretpostavljeni zlostavljač drugo lice zaposleno kod tuženog.; (Apelacioni sud (RS))

24.02.2023. SEKSUALNO UZNEMIRAVANjE; Da bi se neka radnja mogla smatrati seksualnim uznemiravanjem, mora postojati namera tuženog da njome povredi dostojanstvo lica prema kome je uperena. Ukoliko je radnja preduzeta slučajno, ona ne može imati karakter seksualnog uznemiravanja.; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. PRETRPLjENI STRAH KOD ZLOSTALjANjA NA RADU; Kod zlostavljanja na radu i naknade nematerijalne štete po ovom osnovu, pretrpljeni strah je sadržan u naknadu štete zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti, i on ne predstavlja poseban osnov za naknadu štete zaposlenom.; (Apelacioni sud (RS))

27.02.2023. POSLEDICE SEKSUALNOG UZNEMIRAVANjA; Ukoliko je u toku postupka utvrđeno da je neko lice u dužem periodu bilo žrtva neprimerenog seksualnog uznemiravanja kao i uvredljivog ophođenja od strane odgovornog lica tuženog, u tom svetlu treba tumačiti i sve preostale štetne radnje za koje to lice tereti direktora tuženog.; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. PRAVO PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE NA NAKNADU ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRES ZA KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA; Ne postoje posebni propisi kojima je utvrđeno pravo pripadnika Vojske Srbije na naknadu za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora. ; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. TUŽBA ZA PONIŠTAJ ODLUKE POSLODAVCA O NAKNADI ŠTETE; Odluka poslodavca koja sadrži obavezu zaposlenog da mu naknadi štetu, činjeničnu tvrdnju i pozivanje na njegovu raniju odluku nije odluka o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog, pa se njen poništaj ne može tražiti u sudskom postupku. ; (Apelacioni sud (RS))

 

Trgovinsko pravo

 

09.03.2023. PRELAZNE ODREDBE ZAKONA O PRIVATIZACIJI; Prelazne odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji (“Službeni glasnik RS“, broj 112/15) ne predviđaju mogućnost odbačaja prigovora i žalbi po kojima ministarstvo nadležno za poslove privrede nije odlučilo do početka primene ovog zakona, već da će se odlučivanje po istim zasnivati …; (Upravni sud (RS))

03.03.2023. OTVARANjE STEČAJA I NAPLATA SUDSKE TAKSE; Poverioci potraživanja nastalih pre otvaranja postupka stečaja nad stečajnim dužnikom dužni su da ista prijave u postupku stečaja na način i u rokovima propisanim Zakonom o stečaju, a to se odnosi i na potraživanja sudske takse proistekle iz postupaka pred sudom.; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. POBIJANjE PRAVNIH RADNjI STEČAJNOG DUŽNIKA; Predmet pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika mogu biti samo punovažni poslovi. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2023. ANGAŽOVANjE LICA U STEČAJNOM POSTUPKU RADI OKONČANjA ZAPOČETIH POSLOVA ILI VOĐENjA STEČAJNOG POSTUPKA; Prilikom angažovanja lica u stečajnom postupku radi okončanja započetih poslova ili vođenja stečajnog postupka ceni se potreba za angažovanjem tog lica i adekvatnost tog lica za angažovanje. Ne postoji obaveza stečajnog upravnika da to lice  izabere u nekom posebnom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

 

10.03.2023. PONAŠANjE IZDAVAČA U VRŠENjU SVOJE DELATNOSTI; Izdavač je dužan da u vršenju svoje delatnosti posluje sa pažnjom dobrog privrednika, tj. na način kojim ne ugrožava niti povređuje tuđa autorska prava, pogotovo ako mu okolnost da su autorska prava ugrožena ili povređena nije mogla ostati nepoznata. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. PRONALAZAK IZ RADNOG ODNOSA; Pronalazak koji stvori suosnivač i direktor  privrednog društva za potrebe drugog privrednog društva u izvršenju Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, u odnosu na naručioca posla ne predstavlja pronalazak iz ugovora o radu iz čl. 57. Zakona o patentima.; (Apelacioni sud (RS))

 

Parnični postupak

 

09.03.2023. REVIZIJA PROTIV PRIVREMENE MERE; Odlukom o privremenoj meri ne okončava se postupak, pa protiv nje nije dozvoljena revizija. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.03.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE KOJU JE IZJAVILO LICE ZAPOSLENO U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU; Nije dozvoljena revizija koju je u ime jedinice lokalne samouprave izjavilo lice zaposleno u gradskom pravobranilaštvu, odnosno samostalni savetnik, jer nije pravobranilac niti njegov zamenik,; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE PREMA ČLANU 403. STAV 2. TAČKA 3. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU; Odredba člana 403. stav 2. tačka 3. Zakona o parničnom postupku može se primeniti samo kada se primenjuje opšti režim dopuštenosti revizije, a ne i u sporovima u kojima je posebnom odredbom ovog zakona određeno da revizija protiv odluke u toj vrsti spora nije dozvoljena. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

01.03.2023. PARNIČNA SPOSOBNOST STRANKE; Kad je u toku parničnog postupka, veštačenjem od strane veštaka neuropsihijatra, utvrđeno da tužilja boluje od paranoične šizofrenije, tada je prvostepeni sud bio  dužan da primeni odredbe čl. 79. i 80. ZPP.; (Apelacioni sud (RS))

02.03.2023. DOSTAVA  PISMENA PRAVNOM LICU; Ne smatra se urednom dostava tužbe pravnom licu, po proteku roka od 30 dana od dana  ostavljanja obaveštenja na adresi tuženog pravnog lica, primenom odredbe čl. 141. stav 2.  i 3. ZPP, jer je primena ovih odredbi isključena u odnosu na pravno lice stavom petim iste zakonske odredbe.; (Apelacioni sud (RS))

02.03.2023. PONAVLjANjE POSTUPKA; Osporavanje pravilnosti utvrđenog činjeničnog stanja ne predstavlja razlog iz koga se može tražiti ponavljanje postupka. Nalaz i mišljenje kojim se osporava činjeničnopravni zaključak iz pravosnažne presude ne predstavlja nov dokaz, niti činjenice utvrđene kroz takvo veštačenje predstavljaju nove činjenice.; (Apelacioni sud (RS))

03.03.2023. PRIMENA ČLANA 211. STAV 3. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU; Sud u postupku po žalbi po službenoj dužnosti pazi na primenu člana 211. stav 3. Zakona o parničnom postupku. ; (Apelacioni sud (RS))

03.03.2023. POSTAVLjANjE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA; Stranci pripada pravo na troškove postupka i kada je zahtev za njihovu naknadu postavila na ročištu usmeno na zapisnik.; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. NEDOZVOLjENA RASPOLAGANjA STRANAKA; Nedozvoljeno raspolaganje stranaka je isključivo procesni institut koji se vezuje za njihovo ponašanje tokom postupka i na odluku koja je zasnovana na njihovoj dispoziciji, a ne na pitanje kvaliteta dokaza i valjanost pravnog osnova na kome se zasniva tužbeni zahtev. ; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. DONOŠENjE PRESUDE ZBOG PROPUŠTANjA; Ne postoji obaveza suda da donese posebnu odluku u pisanom otpravku kojom odbija predlog za donošenje presude na osnovu priznanja.; (Apelacioni sud (RS))

06.03.2023. NADLEŽNOST SUDA ZA RASPOREĐIVANjE ZAPOSLENOG; Sud nije nadležan da odlučuje o zahtevu za raspoređivanje zaposlenog na drugo radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima, jer se radi o autonomnoj sferi poslodavca koja ne spada u nadležnost suda. ; (Apelacioni sud (RS))

07.03.2023. ODNOS PRIMARNOG I EVENTUALNOG TUŽBENOG ZAHTEVA; Primarni i eventualni tužbeni zahtev moraju se međusobno isključivati da bi mogli da egzistiraju u okviru iste tužbe. ; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. ZAHTEV ZA UTVRĐENjE POVREDE PRAVA LIČNOSTI; Zahtev za utvrđenje povrede prava ličnosti ne može egzistirati sam za sebe, ako poseban zakon ne predviđa mogućnost podnošenja samostalne tužbe za utvrđenje povrede prava ličnosti.; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. PRAVNI INTERES; Pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje mora biti dozvoljen, u smislu člana 3. stav 3. Zakona o parničnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. PREKLUZIVNI ROK; O zahtevu po tužbi koja je podneta posle zakonom propisanog roka sud ne može odlučivati meritorno zbog nastupanja prekluzije. Takvim bi postupanjem učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka.; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. ROČIŠTE PRE DONOŠENjA REŠENjA O ODBACIVANjU TUŽBE; Ukoliko sud ne postupi u skladu sa zakonskom obavezom i ne održi ročište pre donošenja odluke o odbačaju predloga po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji kao neblagovremenog, prvostepeni sud je time onemogućio predlaga…; (Apelacioni sud (RS))

16.03.2023. NADLEŽNOST VIŠEG SUDA; O tužbama podnetim pre stupanja stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, stvarno je nadležan viši sud, a iz razloga celishodnosti.; (Apelacioni sud (RS))

21.02.2023. STVARNA NADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA; U situaciji kada je tužilac koji je pravno  lice, podneo predlog za izvršenje 2017. protiv tuženika koji je fizičko lice, a tuženik je imao status preduzetnika do 2012.  kada je brisan iz registra, tada je za nastali spor nadležan  Osnovni sud, a ne Privredni sud.; (Viši sud (RS))

21.02.2023. ISPRAVLjANjE SUDSKE ODLUKE; Kada je pravnosnažnim ostavinskim rešenjem raspravljena zaostavština ostavioca i utvrđeni su nasledni delovi naslednika, nema mesta donošenju rešenja o  ispravci ostavinskog rešenja,  radi utvrđenja ko koristi nasleđenu imovinu od strane učesnika ostavinskog postupka. ; (Viši sud (RS))

22.02.2023. ODBAČAJ PREDLOGA ZA PONAVLjANjE PARNIČNOG POSTUPKA; Predlog za ponavljanje pravnosnažno okončanog parničnog postupka ima se odbaciti, jer tužilac u predlogu tvrdi da je prvostepena presuda zasnovana na lažnim iskazima svedoka i veštaka, a uz predlog nije dostavljena pravnosnažna presuda krivičnog suda kojom su svedoci i veštak oglašeni krivim zbog krivi…; (Viši sud (RS))

23.02.2023. DOSTAVLjANjE POZIVA ZA ROČIŠTE PREKO POLICIJSKE UPRAVE I VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; U situaciji kada je tužiocu uručen poziv za ročište preko Policijske Uprave, shodno čl. 128. st. 4. ZPP, neosnovan je predlog tužioca za vraćanje u pređašnje stanje u kome navodi da mu poziv nije uručen na adresi prebivališta.; (Viši sud (RS))

07.03.2023. VREMENSKO VAŽENjE ZAKONA KOD PODNOŠENjA TUŽBE; Dozvoljenost tužbe ceni se prema zakonu koji je na snazi u vreme njenog podnošenja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. OVLAŠĆENjA PREUZIMATELjA ADVOKATSKE KANCELARIJE; Preuzimatelj advokatske kancelarije ne može samo na osnovu rešenja o preuzimanju da zastupa stranku u postupku. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENjE TUŽBE; Ako tužilac osnovano smatra da je ugovor ništav, nije neophodno da postoji konkretniji pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje te ništavosti. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. OBAVEZA PROVERE ADRESE PREBIVALIŠTA; U situaciji kada se tužba nije mogla dostaviti na prijavljenu adresu zakonskog zastupnika tuženog, jer je u dostavnici navedeno da je to lice na označenoj adresi nepoznato, sud ima pravo i dužnost da se obrati nadležnom organu radi provere njegove adrese prebivališta, odnosno boravišta.  ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KOD NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE; Kod dosuđivanja troškova postupka u sporovima radi naknade nematerijalne štete dolazi do odstupanja od pravila iz člana 153. Zakona o parničnom postupku o srazmernom snošenju troškova, tako što se ti troškovi dosuđuju u punom iznosu prema visini usvojenog tužbenog zahteva. Načelo pravičnosti koje se pr…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. PRAVNI INTERES ZA ŽALBU; Pravni interes za podnošenje žalbe ima ona ovlašćena stranka koja bi mogla očekivati određenu pravnu korist od uloženog pravnog leka, ako se pokaže osnovanim. O postojanju pravnog interesa sud vodi računa po službenoj dužnosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2023. KAŽNjAVANjE STEČAJNOG UPRAVNIKA ZBOG NEPOŠTOVANjA PROCESNE DISCIPLINE; Stečajni postupak može biti zaključen samo kada se okončaju sve prethodne faze, pa stečajni upravnik ne može biti kažnjen zbog ometanja preduzimanja radnji u postupku ako nije okončao sve te faze i nije preduzeo sve radnje koje je dužan da preduzme.

Stečajni upravnik nije ni stranka ni učesnik u postupk…; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.03.2023. NUŽNI SUPARNIČARI I ODBACIVANjE TUŽBE; Prilikom ocene da li su ispunjeni uslovi za odbačaj tužbe iz razloga što je kao prvotuženi označeno lice koje ne može biti stranka u postupku, jer je preminulo pre utuženja, sud mora voditi računa da li su tuženici u svojstvu nužnih suparničara. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.03.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA TUŽENOG; Pasivna legitimacija tuženog postoji ako je učesnik materijalnopravnog odnosa iz koga je proistekla parnica  i ima pasivan položaj, odnosno nosilac je obaveze.; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Izvršni postupak

 

21.02.2023. PRAVO NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU NAKON UTVRĐENE POVREDE TOG PRAVA; Kada je nakon utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku, sud u izvršnom postupku postupao u skladu sa garancijama koje daje to pravo, nije došlo do povrede ovog prava u izvršnom postupku iako poverilac nije naplatio svoje potraživanje.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

22.02.2023. UREDNOST PREDLOGA ZA ODREĐIVANjE PRIVREMENE MERE; Ako predlog za određivanje privremene mere ne sadrži sve elemente propisane odredbom člana 416. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, takav se predlog smatra neurednim, te će u postupanju po prigovoru na rešenje kojim je ovakav predlog odbijen drugostepeno veće odbiti prigovor.; (Viši sud (RS))

01.03.2023. PRIVREMENA MERA ZA OBEZBEĐENjE NENOVČANOG POTRAŽIVANjA; U postupku za smetanje poseda, nema mesta prihvatanju predloga tužioca za određivanje privremene mere za obezbeđenje nenovčanog potraživanja, jer tužilac nije dokazao nastalo smetanje poseda od strane tuženika.; (Viši sud (RS))

03.03.2023. REŠENjE O IZVRŠENjU KAO IZVRŠNA ISPRAVA; Kada je doneto rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave – obračuna zarade, a onda podnet predlog javnom izvršitelju gde je to rešenje o izvršenju dostavljeno kao izvršna isprava, takav predlog će se odbaciti kao nedozvoljen, jer rešenje koje je dostavljeno ne predstavlja izvršnu ispravu u smislu čl. 41. …; (Viši sud (RS))

10.03.2023. DOKAZIVANjE SVOJSTVA KONTROLNOG ČLANA BRISANOG DRUŠTVA U IZVRŠNOM POSTUPKU; Izvod o registraciji privrednog društva, iz kojeg jasno proizilazi da je član privrednog društva označeni izvršni dužnik – Republika Srbija i to sa udelom od 100%, predstavlja dokaz kojim se dokazuje svojstvo kontrolnog člana brisanog društva u odnosu na izvršnog dužnika označenog u predlogu za izvrš…; (Viši sud (RS))

07.03.2023. VANKNjIŽNA SVOJINA I NEDOZVOLjENOST IZVRŠENjA; Nije dozvoljeno izvršenje na nepokretnosti koju je steklo lice koje ima valjan pravni osnov kao osnov vanknjižne svojine, koje je zakoniti držalac te nepokretnosti i koje je savesno ispunilo ugovor kojim je tu nepokretnost steklo; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2023. POSTOJANjE OPASNOSTI PO POTRAŽIVANjE; Postojanje opasnosti po potraživanje kod određivanja privremene mere mora imati subjektivan, a ne objektivan karakter, što znači da opasnost mora poticati od aktivnih radnji ili propuštanja tuženog. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2023. PRIVREMENA MERA KOD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU; Privremena mera se može odrediti do faktičke predaje nepokretnosti koja je predmet prodaje u izvršnom postupku, jer se postupak prodaje tek tad okončava.; (Privredni apelacioni sud (RS))

03.03.2023. RAČUN KAO VERODOSTOJNA ISPRAVA I NARUDžBENICA KAO DOKAZ DA JE IZVRŠNI DUŽNIK OBAVEŠTEN O OBAVEZI IZ RAČUNA; Računi koje je izvršni poverilac dostavio kao verodostojne isprave po osnovu kojih predlaže izvršenje, nisu overeni pečatom niti potpisani od strane dužnika, pa je bilo neophodno da izvršni poverilac, uz priložene račune dostavi dokaz da je dužnik upoznat ca obavezom iz predmetnih računa, slanjem opom…; (Privredni sud (RS))

24.02.2023. ODGOVORNOST IZVRŠNOG SUDA ZA NAMIRENjE POTRAŽIVANjA; Izvršni sud ne može biti odgovoran za namirenje potraživanja od izvršnog dužnika koji je privatno lice. ; (Ustavni sud (RS))

 

Vanparnični postupak

 

21.02.2023. NAKNADA ZA BESPRAVNO ODUZETU NEPOKRETNOST; Kada je parcela vlasništvo tužilje pretvorena u javni put,  koji je alsfaltiran, a nije izvršena eksproprijacija, tada je ista u javnoj svojini, shodno čl. 10. Zakona o javnoj svojini, pa je tužena Opština dužna da plati naknadu za oduzetu nepokretnost.; (Apelacioni sud (RS))

21.02.2023. NOVČANA NAKNADA ZA BESPRAVNO ODUZETU PARCELU; Kada je tužena Opština, oduzela parcelu na kojoj je izgrađena asfaltna ulica, bez sprovedenog postupka po  Zakonu eksproprijacije, tada je dužna da plati tužiocu novčanu naknadu po tržišnoj vrednosti oduzete parcele.; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2023. ISPLATA NAKNADE ZA ZAUZETI DEO PARCELE IZGRADNjOM ULICE; Tužilja kao korisnik parcele ima pravo na isplatu naknade za faktički izuzet deo parcele za izgradnju ulice u situaciji kada nije sproveden postupak eksproprijacije i naknada joj nije plaćena. ; (Apelacioni sud (RS))

21.02.2023. NAKNADA ZA EKSPROPISANU NEPOKRETNOST I USAGLAŠAVANjE NALAZA I MIŠLjENjA VEŠTAKA; Kada je vanparničnom postupku utvrđena visina naknade putem stalnog sudskog veštaka, sud nije imao obavezu zbog proteka vremena od obavljenog veštačenja u upravnom postupku, da usaglašava nalaz i mišljenje veštaka građevinske struke koji je bio angažovan u upravnom  postupku sa nalazom i mišljenjem veštak…; (Viši sud (RS))

22.02.2023. OSTAVINSKI POSTUPAK I UPUT NA PARNICU; Kada postoji osnov za ponavljanje ostavinskog postupka, nakon pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju, tada uput ostavinskog suda nije uslov za pokretanje parničnog postupka shodno čl. 131. Zakona o vanparničnom  postupku.; (Viši sud (RS))

 

Međunarodno privatno pravo

 

13.03.2023. NADLEŽNOST DOMAĆEG SUDA U POGLEDU VRŠENjA RODITELjSKOG PRAVA; Podnošenjem protivtužbe zasnovana je nadležnost domaćeg suda, budući da je tuženi prihvatio nadležnost domaćeg suda da odluči o svim postavljenim zahtevima, pa i o vršenju roditeljskog prava, a okolnost što je tuženi u toku postupka povukao protivtužbu ne predstavlja prepreku za vođenje spora, niti utiče …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

 

Prekršajno pravo

 

20.02.2023. KRIVICA OKRIVLjENOG I BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Propust prekršajnog suda da navede razloge o obliku krivice okrivljenog predstavlja bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka, jer je krivica bitno obeležje prekršaja i odlučna činjenica za postojanje odgovornosti okrivljenog.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.03.2023. NEDOSTAVLjANjE PRVOSTEPENE PRESUDE BRANIOCU OKRIVLjENOG I BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Nedostavljanjem prvostepene presude braniocu okrivljenog, koji je angažovan u žalbenom roku i sa čim je prvostepeni prekršajni sud bio upoznat, sud je povredio pravo na odbranu okrivljenog i na njegovu štetu učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.03.2023. UPRAVLjANjE VOZILOM NA KOJEM SU UGRAĐENI UREĐAJI ZA DAVANjE POSEBNIH ZVUČNIH I SVETLOSNIH ZNAKOVA; Odgovornost vozača za prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 29. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima proističe iz činjenice da je upravljao vozilom na kome se nalaze uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova, a koji se nisu smeli nalaziti na tom vozilu, bez obzira na činjenicu ko je…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. ISKLjUČENjE JAVNOSTI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU PREMA MALOLETNIKU; Ukoliko u prekršajnom postupku prema maloletnom okrivljenom nije bila isključena javnost, sud je učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka, jer je obaveza isključenja javnosti u takvom postupku predviđena kako Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih l…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. POZIVANjE MALOLETNIKA I NjEGOVO PRISUSTVO IZVOĐENjU RADNjI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU; Da bi se izvela radnja saslušanja okrivljenog maloletnika i njegovo suočenje sa svedokom u prekršajnom postupku, obavezno se pozivaju i roditelj maloletnog okrivljenog i predstavnik Centra za socijalni rad, dok se poziv maloletnom okrivljenom upućuje preko roditelja.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. IZRICANjE MERE BEZBEDNOSTI UČIONIOCU PREKRŠAJA KOJI JE U VREME IZVRŠENjA BIO MALOLETAN, A U VREME SUĐENjA NIJE NAVRŠIO 21 GODINU; Okrivljenom u prekršajnom postupku koji je prekršaj učinio kao maloletnik, a u vreme suđenja nije navršio 21 godinu, izricanje mere bezbednosti je moguće samo u skladu i pod uslovima predviđenim Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.03.2023. DOSTAVLjANjE NA NADLEŽNOST I NAČELO NE BIS IN IDEM; Kada prekršajni sud spise predmeta dostavi nadležnom sudu na dalje postupanje u smislu člana 183. st. 2. i 3. Zakona o prekršajima, ne postoje procesne smetnje da se povodom istog životnog događaja protiv okrivljenog vodi krivični postupak, budući da prekršajni postupak nije okončan donošenjem pravnosnaž…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.02.2023. OSNOVANOST ŽALBE; Kada se u žalbi daje  ocena izvedenih dokaza i odbrane, ali ne ukazuje na postojanje činjenica, okolnosti ili dokaza koje sud nije cenio a koji bi doveli u sumnju pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja, ne može se smatrati da je žalba osnovana.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.02.2023. VREME ČINjENjA PREKRŠAJA; Kada je obeležje prekršaja nepostupanje u roku po rešenju inspektora, onda je vreme izvršenja prvi dan po proteku roka koji je ostavljen rešenjem, a koji rok se računa od uručenja rešenje okrivljenom.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.02.2023. IZRICANjE PREKRŠAJNIH SANKCIJA; Kada sud okrivljenom za učinjene prekršaje prvo utvrdi novčane kazne i kaznene poene, a onda izrekne jedinstvenu novčanu kaznu i jedinstvene kaznene poene, a za jedan od prekršaja izrekne i rad u javnom interesu, onda je izreka presude u pogledu prekršajnih sankcija jasna i razumljiva.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.02.2023. NEJASNI  I  PROTIVREČNI  RAZLOZI  OBRAZLOŽENjA  PRESUDE; Postoji bitna povreda odredaba prekršajnog postupka, kada je okrivljeni osuđen za prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a u obrazloženju presude se daju razlozi za njegovu vinost za prekršaj nenošenja lične karte.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.02.2023. POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Kada sud osuđujuću presudu zasnuje prevashodno na iskazu svedoka, a okrivljenom nije omogućio da se sa svedočenjem upozna i na njega izjasni, uskratio je okrivljenom pravo na odbranu i učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.02.2023. NE BIS IN IDEM; Kada u   postupku pre donošenja presude nije utvrđeno da li je predmetna prekršajna stvar već presuđena, to je osnov za ukidanje presude i vraćanje predmeta prvostepenom sudu na ponovni postupak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.02.2023. UTVRĐIVANjE KOLIČINE ALKOHOLA U ORGANIZMU; Ako okrivljeni nakon izvršenog ispitivanja pomoću alkometra ne osporava dobijeni  rezultat,  jer ne  zahteva da se izvrši  analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih tečnosti u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi, neosnovano  kasnije u prekršajnom postupku osporava izmereni nivo alkohola u or…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.02.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA UPRAVLjAČA PUTA; Upravljač javnog puta zaključenjem ugovora sa drugim pravnim subjektom ne može preneti svoju odgovornost za preuzimanje obaveza i obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, u konkretnom slučaju u vidu postavljanja saobraćajne signalizacije radi obeležavanja opasnosti privremenog karaktera koje postoje na putu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.02.2023. UBLAŽAVANjE KAZNE; Kada prvostepeni sud pravilno utvrdi činjenično stanje i obrazloženje sadrži razloge o odlučnim činjenicama, a ti razlozi su  jasni i ni u čemu protivrečni, onda je neosnovano traženje u žalbi da se  zbog nepostojanja štetnih posledica  ublaži izrečena kazna.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.02.2023. PREINAČENjE PRESUDE; Kada nakon izjavljene žalbe nastupi zastarelost za vođenje prekršajnog postupka, prvostepena presuda se preinačuje, a postupak obustavlja na osnovu  člana 269. u vezi člana 248. stav 1. tačka 6. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.02.2023. DOKAZI NA OSNOVU KOJIH SE ODLUKA NE MOŽE ZASNIVATI; Odluka je zasnovana na dokazima, na kojima se ne može zasnivati, s obzirom da isti nisu izvedeni u prekršajnom postupku, već se radi o službenim  beleškama, dopisima i podnescima dostavljenim od strane podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.02.2023. PROPUSTI UČINjENOG NADZORA DIREKTORA UPISANOG U APR; Iz propusta dužnog nadzora direktora utvrđuje se odgovornost pravnog lica.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.02.2023. SUKOB  NADLEŽNOSTI; U slučaju sukoba nadležnosti, mesna  nadležnost   suda može da  bude opredeljena   i iz razloga efikasnosti i racionalnosti odnosno lakšeg pristupa stranaka sudu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.02.2023. MOGUĆA PRISTRASNOST SVEDOKA; Kada je činjenično stanje pravilno utvrđeno odbranama okrivljenih, saslušanjem svedoka i oštećenog, čitanjem pisanih dokaza i uvidom u video snimak, onda je neosnovana žalbena tvrdnja okrivljenih da sud oštećenom i svedoku nije trebao da veruje, jer su pristrasni. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.02.2023. MOGUĆA POVREDA PRAVA  NA  ODBRANU KADA JE PODNET ZAHTEV ZA IZUZEĆE SUDIJE; Kada branilac pristupi sudu na pretres, zatraži izuzeće postupajućeg sudije i zadrži se u sudnici 30 minuta, nakon čega napusti pretres, a posle njega to učine i okrivljeni, neprihvatljiva je kasnija žalbena  tvrdnja da se nalazio na bolovanju, da mu je bilo određeno strogo mirovanje i da je postupanjem su…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.02.2023. ZATEZNA KAMATA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU; Troškovi prekršajnog postupka nisu obligaciono potraživanje, te nema osnova da se na iznos troškova dosudi zatezna kamata.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.02.2023. PREKRŠAJI SE MOGU PROPISIVATI UREDBOM; Žalba u kojoj se navodi da se poreski prekršaji ne mogu propisivati uredbom,  jer  je Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji sistemski zakon i ne dopušta delegiranje ovlašćenja za propisivanje prekršaja  na podzakonski akt, neosnovana je, zato što je članom 4. stav 1. Zakona o prekršajima …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.02.2023. ZNAČAJ PRIZNANjA PREKRŠAJA PRI ODMERAVANjU KAZNE; Priznanje prekršaja može imati olakšavajući značaj pri odmeravanju kazne za učinjeni prekršaj.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.02.2023. SUOČENjE; Kada   oštećeni svedoči da je video da ga je čovek koji ga je udario, bio bez kose – to znači da bi ukoliko bi bilo izvedeno dokazivanje njegovim suočenjem   sa   okrivljenim,  mogao prepoznati učinioca, što dalje znači da je potrebno   izvesti dokaznu  radnju suočenja u cilju utvrđenja  potpunog činjeničnog …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.02.2023. ZAKONITOST   DOKAZA; Sud je i video snimak događaja koji je dostavio okrivljeni, cenio po svom slobodnom uverenju i u okviru svoje slobodne ocene dokaza, pa je shodno članu 92. Zakona o prekršajima odlučio da je taj dokaz zakonit. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.03.2023. ODNOS ALKOTESTIRANjE VOZAČA ALKOMETROM I VAĐENjA KRVI RADI ANALIZE NA ALKOHOL; Pravilnikom o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija u primeni posebnih mera i ovlašćenja nije zabranjeno da se nakon uzimanja uzorka krvi na analizu prisustva alkohola u organizmu, vozač alkotestira alkometrom.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

02.03.2023. APSOLUTNA ZASTARELOST; Kada spisi prekršajnog predmeta stignu u drugostepeni sud nakon dve godine od  datuma koji je naveden kao vreme izvršenja prekršaja, nastupila je zastarelost za vođenje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.03.2023. PREKRŠAJ IZ ČLANA 8. STAV 1. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU; Kada okrivljena oštećenom pokaže srednji prst ruke, čini prekršaj remećenja javnog reda i mira nespristojnim ponašanjem iz člana 8. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.03.2023. TROŠAK  IZJAVLjENE  ŽALBE; Kada su žalbe oštećenog kao podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka   protiv prvostepene presude   i protiv rešenja o troškovima postupka uvažene,  pripada mu naknada troškova na ime sastava pomenutih  žalbi  u iznosima  od 51.000 dinara  i   25.500 dinara.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.03.2023. ODRICANjE OD PRAVA NA ŽALBU; Kada se okrivljeni nakon objavljivanja presude odrekne prava na žalbu, to odricanje ne može opozvati, pa je žalba koju je naknadno izjavio pravilno odbačena kao nedozvoljena.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.03.2023. POVREDA PRAVA NA ODBRANU OKRIVLjENOG; Kada sud ne sasluša okrivljenog, ne omogući mu da se upozna sa izvedenim dokazima, a oglasi ga odgovornim za prekršaj i osudi, povredio mu je pravo na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.03.2023. DEKRIMINALIZACIJA PREKRŠAJA; Kada odlučuje da li je konkretna prekršajna radnja obveznika evidentiranja prometa preko fiskalne kase, dekriminalizovana, sud mora da vodi računa o vremenu važenja Zakona o fiskalnim kasama i početku primene  Zakona o fiskalizaciji.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.03.2023. PREKRŠAJ IZ ČLANA 9. STAV 1. ZAKONA O JAVNOM REDU I  MIRU; Nema protivrečnosti između razloga odluke i izvedenih dokaza, kada je svedočenjima i izveštajem lekara utvrđeno da je okrivljeni udario oštećenog rukom i nogom, i za te radnje osuđen zbog prekršaja iz člana 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.03.2023. PRAVNA KVALIFIKACIJA PREKRŠAJA; Kada prvostepeni sud pogrešno kvalifikuje prekršaj, takva se povreda zakona može otkloniti preinačenjem prvostepene presude.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.03.2023. NAKNADNO ISPUNjAVANjE ZAKONSKE OBAVEZE NE OSLOBAĐA PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI; Ako nova registracija vozila važi od 16. 6. 2021. godine, a okrivljeni je kao vlasnik vozila bio dužan da obavezu iz člana 274. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, ispuni još 2020. godine, onda nema osnova da bude oslobođen prekršajne odgovornosti.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.03.2023. SVEDOK KOJI NIJE OČEVIDAC DOGAĐAJA; Iskaz svedoka policijskog službenika, koji nije očevidac događaja, može biti podoban za utvrđivanje činjeničnog stanja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

 

Javno beležništvo

15.03.2023. NIŠTAVOST REŠENjA JAVNOG BELEŽNIKA; Ništavost rešenja javnog beležnika na osnovu odredbi Zakona o obligacionim odnosima ne može se tražiti u parničnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2023. OVERA UGOVORA O POKLONU; Parnični sud nije ovlašćen da overava ugovor o poklonu.; (Apelacioni sud (RS))