Dnevna ažurnost – sudska praksa

U nastavku možete pogledati spisak skraćenih primera sudske prakse po pravnim oblastima, dnevno objavljenih u elektronskom pravnom izdanju Propisi.net (u toku tekuće godine). Spiskovi se mesečno dopunjavaju.
Pretraživanje pojmova možete vršiti sa standardnom opcijom svakog internet pretraživača (Ctrl+F).

Sudska praksa – april 2024.

Ustavni sudovi

23.04.2024. Pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti od strane državnih organa; Članom 168. stav 1. Ustava Republike Srbije propisana je mogućnost, ali ne i obaveza državnih organa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti.; (Upravni sud (RS))

04.04.2024. Pravo na poštovanje porodičnog života; U situaciji kada je porodična veza između deteta i roditelja već uspostavljena, a zajednica života između roditelja prestala, država ima pozitivnu obavezu da omogući delotvorno poštovanje porodičnog života usvajanjem adekvatnih mera, kao što su kreiranje pravnog okvira za presuđenje i mehanizma za prinudno…; (Ustavni sud (RS))

04.04.2024. Izvršni postupak koji se vodi radi održavanja porodične veze roditelja i deteta između kojih je prestala zajednica života; U izvršnom postupku koji se vodi radi održavanja porodične veze roditelja i deteta između kojih je prestala zajednica života ne može se prioritetni značaj dati okolnosti da li je izvršni dužnik spreman dobrovoljno da ispuni svoju obavezu iz izvršne isprave, već da li se lični odnosi između deteta i rod…; (Ustavni sud (RS))

05.04.2024. Dokaz za povredu prava na jednaku zaštitu prava; Sentenca koja se dostavlja uz ustavnu žalbu ne može predstavljati dokaz o različitom postupanju redovnih sudova, jer bez pismenog prepisa te presude se ne može utvrditi identičnost činjenične i pravne situacije. ; (Ustavni sud (RS))

05.04.2024. Povreda prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku; Postupak administrativnog izvršenja u kome su podnosioci inicijative za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora nosioci prava korišćenja na katastarskoj parceli na kojoj se, u većem delu, nalazi sporna betonska staza, a koji traje duže od 15 godina i koji još nije okončan, ukazuje na povredu prava na…; (Ustavni sud (RS))

08.04.2024. Iscrpljenost pravnih sredstava; Mogućnost da se u ponovnom postupku pred upravnim organom, nakon poništaja rešenja prvostepenog organa u izvršenju presude Upravnog suda, istaknu sve činjenice koje su iznete u odgovoru na tužbu i da se brane svoja prava i zakonom zaštićeni interesi, ukazuje da donošenjem te presude nisu iscrpljena sva p…; (Ustavni sud (RS))

08.04.2024. Sadržina pritužbe o povredi prava na suđenje u razumnom roku; Kada je u pitanju pritužba o povredi prava na suđenju u razumnom roku, koja ne zahteva mnogo ispitivanja, dovoljno je da se ona iznese na sažet način. ; (Ustavni sud (RS))

26.04.2024. Dopuštenost ustavne žalbe ratione temporis; Ako je povreda na koju se ukazuje u ustavnoj žalbi trajnog karaktera, ustavna žalba je ratione temporis dopuštena ako je povreda nastala pre proglašenja Ustava, ali traje i u vreme važenja Ustava.; (Ustavni sud (RS))

 

Krivično pravo

 

02.04.2024. Mesto izvršenja krivičnog dela i prekoračenje optužbe; Kada mesto izvršenja krivičnog dela nije njegovo zakonsko obeležje, tada optužba ne može biti prekoračena time što je sud u izreci presude izvršio izmenu činjeničnog opisa dela u pogledu te okolnosti.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.04.2024. Apsolutna zastarelost u toku žalbenog postupka; Kada je apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja nastupila u žalbenom postupku, drugostepeni sud je bio dužan da na osnovu člana 422. tačka 3. ZKP preinači prvostepenu presudu i odbije optužbu prema okrivljenom, a kako to nije učinio, već je odbio kao neosnovanu žalbu punomoćnika privatnog tužioca i po…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.04.2024. Krivično delo uvreda; Zaštitni objekat krivičnog dela uvrede je čast, kao skup svih vrednosti nekog lica, i ugled, kao odraz tih vrednosti u društvu, te shodno tome radnja izvršenja ovog krivičnog dela predstavlja svako postupanje kojim se napada bilo koja od tih vrednosti, a kojima se u suštini izražava nepoštovanje ili poni…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

04.04.2024. Nasilje u porodici prema više članova porodice; Predmet zaštite krivičnog dela nasilje u porodici je porodica i porodični odnosi, pa kada su krivično-pravne radnje izvršene u jednom događaju prema više članova porodice, među kojima su i maloletna deca, pravna kvalifikacija krivičnog dela kao kvalifikovanog oblika iz člana 194. stav 3. KZ-a određuje…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.04.2024. Oduzimanje imovinske koristi i oduzimanje imovine; Pravnosnažna presuda kojom je od okrivljenog oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim delom za koje je tom presudom oglašen krivim, ne predstavlja smetnju za vođenje posebnog postupka čiji je cilj trajno oduzimanje imovine koja je proistekla iz krivičnog dela, jer ta imovina može biti šireg obima bud…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.04.2024. Prodiranje u tuđ stan; Prodiranje kao radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 139. stav 1. KZ-a, podrazumeva upotrebu fizičke snage u cilju otklanjanja fizičkih prepreka da se u stan odnosno zatvorene prostorije uđe, odnosno savlađivanje otpora ovlašćenog lica.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.04.2024. Pružanje aktivnog otpora i krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti; Zaštitni objekt kod krivičnog dela iz člana 23. stav 1. ZJRM je i normalno i redovno funkcionisanje nadležnih organa za održavanje javnog reda i mira, koji svoju funkciju vrše preko službenih lica koji obavljaju službene dužnosti u tim organima, pa pružanje aktivnog otpora policijskim službenicima, što …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.04.2024. Pojam nasilničkog ponašanja; Za postojanje krivičnog dela iz člana 344. stav 1. KZ-a zahteva se da je remećenje javnog reda i mira takve prirode i intenziteta da se može smatrati težim ili da je okrivljeni svojim radnjama značajnije ugrozio spokojstvo građana, ne samo oštećenih, već i drugih građana, dok je drsko i bezobzirno ponaš…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.04.2024. Pogrešna primena blažeg zakona; Imajući u vidu da Krivični zakonik koji je važio u vreme donošenja presude („Službeni glasnik RS“ broj 94/16) i kojim je propisano krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a, u pogledu predmetnog krivičnog dela ni na koji način nije blaži po okrivljen…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.04.2024. Mera bezbednosti oduzimanje predmeta u slučaju primene oportuniteta; Kada je krivični postupak okončan, ali ne odlukom suda uz koju se može izreći mera bezbednosti oduzimanja predmeta u skladu sa zakonom, već na drugi način, u koji spada i odbacivanje krivične prijave usled primene načela oportuniteta, sud može naknadno izreći meru bezbednosti oduzimanja predmeta pod us…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.04.2024. Poreska utaja i porez po odbitku; Odredba člana 41. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“ broj 55/04) je bila na snazi do dana 1. 3. 2014. godine, pa se kod krivičnog dela poreske utaje koje za predmet ima porez po odbitku, a koje je izvršeno nakon prestanka važenja navedene odredbe, radnj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.04.2024. Teška krađa izvršena od strane organizovane kriminalne grupe; Postojanje organizovane kriminalne grupe je preduslov za postojanje kvalifikovanog oblika krivičnog dela teške krađe, odnosno predstavlja obeležje tog dela i osnov za strože kažnjavanje, pa stoga postojanje grupe kao obeležje tog krivičnog dela „konzumira“ samo organizovanje ili pripadnost grupi kao posebn…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.04.2024. Nepostojanje prekoračenja optužbe kod krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi; Razlika u optužnom aktu i izreci presude, i to u pogledu imena lica čiji je nedozvoljeni boravak na teritoriji Republike Srbije okrivljeni omogućio, ne predstavlja prekoračenje optužbe, budući da je okrivljeni oglašen krivim za iste radnje koje su mu stavljene na teret optužnim aktom javnog tužioca.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.04.2024. Krijumčarenje većeg broja lica; Kvalifikovani oblik dela iz člana 350. KZ-a propisan u stavu 3. postoji ne samo ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno od strane grupe, zloupotrebom službenog položaja, ili na način kojim se ugrožava život ili zdravlje lica, već i ako je krijumčaren veći broj lica, pri čemu pojam „veći broj lica“…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.04.2024. Otežavajuća okolnost koja je bitno obeležje krivičnog dela trgovine ljudima; Prilikom odmeravanja visine kazne za krivično delo trgovina ljudima iz člana 388. stav 9. u vezi stava 8. KZ-a, sud ne može kao otežavajuću okolnost uzeti u obzir činjenicu da je oštećena maloletno lice i da je okrivljeni iskorišćavao njen položaj, jer je to obeležje krivičnog dela za koje je okrivljeni o…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.04.2024. Radnja i posledica krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ-a; Krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ-a postojaće i kada je preduzeta jedna radnja izvršenja koja je objektivno podobna da dovede do ugrožavanja spokojstva, telesnog integriteta ili duševnog stanja člana porodice učinioca, odnosno do nastupanja zabranjene posledice.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.04.2024. Neovlašćeno nabavljanje i nošenje konvertabilnog oružja i prekršaj iz člana 17. stav 2. ZJM; Odredba člana 17. stav 2. Zakona o javnom redu i miru koja propisuje prekršaj za onog ko pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana, ne inkriminiše neovlašćeno nabavljanje i nošenje konvertabilnog oružja, pa kada je okrivljeni kritičnom prilikom pucao i…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.04.2024. Fakultativni osnov za oslobođenje od kazne i povreda zakona; Odlukom o krivičnoj sankciji kojom je okrivljenom za krivično delo iz člana 246a stav 2. KZ-a izrečena kazna zatvora, koja je odmerena u granicama propisanim za predmetno krivično delo, nije povređen krivični zakon, jer sud u svakom konkretnom slučaju može, kada okrivljeni otkrije od koga je nabavio o…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.04.2024. Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi; Za postojanje krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi je nužno i  pouzdano utvrđenje da se radi o licima bez validnih ličnih isprava, što je bitno obeležje navedenog krivičnog dela, kao i da li je optuženi u odnosu na njih sa koristoljubivom namerom preduzeo aktivnosti u cilj…; (Apelacioni sud (RS))

05.04.2024. Priznanje lakšeg krivičnog dela   ; Priznanje okrivljenog da je preko 100g opojne droge držao za sopstvenu upotrebu nije dovoljno da bi se isto smatralo potpunim priznanjem izvršenja krivičnog dela iz člana 246a st. 2. KZ.; (Apelacioni sud (RS))

08.04.2024. Taksativno propisivanje policiskih mera i radnji za obezbeđenje javnog reda i mira; Zakon o policiji taksativno propisuje koje su policijske mere i radnje za obezbeđenje javno reda i mira, a u koje ne spada auto-patrolna delatnost.; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2024. Prenošenje oružja i krivično delo iz čl. 348. stav 5. Krivičnog zakonika; Umišljaj okrivljenog da svoje oružje nosi nedozvoljeno procenjuje se spram celokupnog njegovog ponašanja i samo prenošenje oružja nije dovoljno za ostvarenje bića ovog krivčnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

16.04.2024. Namera pribavljanja svih vrednih stvari; Obijanjem zatvorenog prostora i oduzimanjem pokretnih stvari, okrivljeni iskazuje nameru da oduzme sve vrednije stvari koje tamo pronađe.; (Apelacioni sud (RS))

24.04.2024. Pucanje u ruke oštećenog i umišljaj okrivljenog; Kada je okrivljeni koristio oružje kojim se mogu naneti sve vrste povreda tela, od lakih do smrtonosnih, a sa udaljenosti na kojoj se nalazio od oštećenog je mogao sa visokim stepenom uspešnosti pucati u vitalne delove tela oštećenog, što nije učinio, već je pogodio ruke oštećenog i pištolj koji je drž…; (Apelacioni sud (RS))

24.04.2024. Poslovi od javnog značaja kao kvalifikatorna okolnost krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121. stav 6. KZ-a; Postupanje oštećenog kao policijskog službenika prilikom preduzimanja službene radnje na otkrivanju izvršioca, pronalasku predmeta i obezbeđenju tragova prijavljenog krivičnog dela, ne spada u krug poslova od javnog značaja kao kvalifikatorne okolnosti potrebne za postojanje kvalifikovanog oblika krivičnog…; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2024. Nastavak započete gradnje postavljanjem stolarije; Postavljanje prozora i vrata nakon što je izdato rešenje o obustavi radova predstavlja nastavak građenja u smislu odredbe člana 219a stav 3. KZ-a, jer je Zakonom o planiranju i izgradnji propisano da je građenje izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja građevinskih proizvoda, postrojenja…; (Apelacioni sud (RS))

25.04.2024. Vreme za koje se izvršenje kazne zatvora ne može preduzeti; Zastarelost izvršenja kazne zatvora ne teče kada osuđeni ne može da započne sa izdržavanjem te kazne, jer se nalazi na izdržavanju kazne zatvora koja mu je izrečene drugom presudom.; (Apelacioni sud (RS))

26.04.2024. Prodaja opojne droge; Okolnost da kupac zbog intervencije policije nije platio opojnu drogu koju mu je okrivljeni predao, nije bitna za postojanje prodaje opojne droge, kao radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

29.04.2024. Parališući strah oštećene i obljuba nad nemoćnim licem; „Kakvo drugo stanje tog lica, usled kojeg ono nije bilo sposobno za otpor“ u smislu odredbe člana 179. stav 1. KZ-a predstavlja i inhibišući, parališući strah u koji je oštećena dovedena postupcima i radnjama okrivljenog,  usled kog je bila nemoćna da pruži bilo kakav otpor.; (Apelacioni sud (RS))

29.04.2024. Čin izjednačen sa obljubom; Prodiranje prstima u polni organ oštećene, predstavlja penetraciju seksualne prirode i ovakva radnja okrivljenog predstavlja sa obljubom izjednačen čin.; (Apelacioni sud (RS))

30.04.2024. Krivično delo špijunaža iz člana 315. stav 3. KZ-a; Za postojanje krivičnog dela špijunaža koji je propisan u stavu 3. člana 315. KZ-a, nije neophodno da podaci koji se prikupljaju za stranu obaveštajnu službu imaju karakter tajne, niti je relevantno koji su to podaci i da li su oni od koristi stranoj obaveštajnoj službi kojoj se dostavljaju. ; (Apelacioni sud (RS))

30.04.2024. Hemijski sastav opojne droge; Za supstancu koja je od okrivljenog oduzeta i za koju je utvrđeno da predstavlja smešu opojne droge heroin i razblaživača, nije nužno utvrđivati kakav je odnos heroina i razblaživača, jer to ne utiče na činjenicu da predmetna supstanca ima svojstvo opojne droge. ; (Apelacioni sud (RS))

09.04.2024. Oslobađanje krivice zbog naknadnog plaćanja dugovanja po osnovu dugovanja; Sud može zakonito osloboditi krivice okrivljenog koji naknadno uplati novac po osnovu nedavanja izdržavanja, posebno ukoliko je okrivljeni platio novac i pre nego što je otkriven.; (Viši sud (RS))

16.04.2024. Zaštita telesnog integriteta prilikom učestvovanja u tuči; Prilikom učestvovanja u tuči mogu se preduzimati pored radnji usmerenih na povredu telesnog intergiteta drugih učesnika u tuči i radnje odbrane sopstvenog integriteta.; (Viši sud (RS))

 

Krivični postupak

 

02.04.2024. Zahtev za zaštitu zakonitosti protiv odluke o odbacivanju žalbe; Neosnovanim odbacivanjem žalbe kao neblagovremene, okrivljenima je drugostepenom odlukom povređeno pravo na pristup sudu propisano članom 32. stav 1. Ustava RS, koje predstavlja sastavni deo prava na pravično suđenje, s obzirom na to da je preduslov odlučivanja o nečijim pravima i obavezama, vođenje postu…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.04.2024. Propust da se odluči o troškovima postupka i zahtev za naknadu troškova; Kada u rešenju o obustavi krivičnog postupka nije odlučeno o troškovima krivičnog postupka, a protiv tog rešenja ni okrivljeni, ni njegov branilac nisu izjavili žalbu, tada je rešenje bez odluke o troškovima krivičnog postupka postalo pravnosnažno, pa u tom slučaju nema pravnog osnova da se odluči o nakn…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.04.2024. Poverljiv razgovor sa okrivljenim i nagrada branioca; Poverljiv razgovor koji je branilac obavio sa okrivljenim neposredno pre njegovog saslušanja predstavlja sastavni deo odbrane pružene od strane branioca prilikom saslušanja okrivljenog, i stoga se ne može tarifirati kao posebna procesna radnja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

04.04.2024. Zakonitost veštačenja obavljenog bez prisustva stručnog savetnika; Činjenica da je veštačenje obavljeno bez prisustva stručnog savetnika odbrane, kako to nalaže odredba člana 126. stav 1. ZKP, ne čini obavljeno veštačenje nezakonitim dokazom kada je kroz ispitivanje veštaka na glavnom pretresu, okrivljenom i njegovom braniocu omogućeno preispitivanje jasnoće, potpunosti i i…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

04.04.2024. Obavezna odbrana okrivljenog prilikom saslušanja o pritvoru; Činjenica da izabrani branilac okrivljenog, koji je uredno obavešten o danu i času saslušanja okrivljenog na ročištu o pritvoru, nije pristupio tom saslušanju, ne predstavlja povredu zakona iz člana 74. ZKP vezano za obaveznu odbranu okrivljenog, jer sud predmetno saslušanje okrivljenog može da obavi i u ods…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.04.2024. Posebne dokazne radnje i rok za pokretanje postupka; Rok od šest meseci iz člana 163. stav 1. ZKP se ne računa od dana kada je trajanje posebne dokazne radnje okončano, već od dana kada se javni tužilac upoznao sa materijalom prikupljenim na osnovu sprovedenih posebnih dokaznih radnji, a što je mogao učiniti tek pošto mu je navedeni materijal dostavljen.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.04.2024. Odlučivanje sudije o izdvajanju dokaza u istom predmetu kao razlog za izuzeće; Učestvovanje sudije u donošenju odluke o izdvajanju dokaza u istom predmetu po pravilu ne predstavlja razlog za njegovo izuzeće prilikom odlučivanja o krivici u odnosu na istog okrivljenog, već postojanje „predubeđenja“ kao razloga za njegovo izuzeće, zavisi od toga da li je prilikom ranijeg odlučivanja sudija…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.04.2024. Ispitivanje maloletnog oštećenog; Okolnost da ispitivanje maloletnog oštećenog nije obavljeno u skladu sa odredbom člana 152. stav 3. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, ne kompromituje iskaz maloletnog oštećenog i ne čini taj dokaz nedozvoljenim, budući da navedena odredba nije impe…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.04.2024. Upoznavanje sa iskazima svedoka i veštaka u ponovnom postupku; U ponovnom postupku nakon ukidanja ranije presude, sud je ovlašćen da na glavnom pretresu koji se održava pred istim postupajućim sudijom, odredi u smislu 406. stav 1. tačka 3. ZKP izvođenje dokaza čitanjem zapisnika o ispitivanju svedoka i veštaka koji su ranije neposredno ispitani pred istim predsedni…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.04.2024. Fotokopija isprave kao dokaz u postupku; U situaciji kada nije moguće pribaviti ispravu u originalu, nije isključena mogućnost upotrebe fotokopije isprave, pri čemu je pitanje da li fotokopija isprave predstavlja nezakonit dokaz faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju, koje zavisi i od toga da li postoji sumnja u njenu verodostojnost.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.04.2024. Gubitak prava na naknadu troškova zbog isteka prekluzivnog roka pre odluke Ustavnog suda u vezi člana 262. stav 2. ZKP; Odluka Ustavnog suda broj IUz 134/19, kojom je utvrđeno da odredba člana 262. stav 2. ZKP nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom, proizvodi pravno dejstvo ubuduće, od trenutka kada je objavljena, i ne može se primeniti retroaktivno, tako da njeno objavljivanje, a time i prestan…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.04.2024. Nemogućnost ponovnog isticanja imovinskopravnog zahteva; U slučaju da oštećeni naknadno istakne imovinskopravni zahtev, za koji je njegov punomoćnik prethodno na glavnom pretresu izjavio da ga oštećeni ne postavlja, sud je u obavezi da oštećenog uputi na parnični postupak radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva, jer ukoliko ovlašćeno lice odustane od imov…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.04.2024. Pretresanje i izveštaj sudiji za prethodni postupak; Na zakonitost zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija koje je izvršeno u skladu sa odredbama čl. 156. i 157. ZKP, ne utiče činjenica što policijski službenici nisu o izvršenom pretresu podneli izveštaj sudiji za prethodni postupak, budući da se navedena dužnost službenih lica policije prevas…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.04.2024. Rok u kojem se obavlja radnja prepoznavanja; Vremenski razmak između izvršenja krivičnog dela i prepoznavanja nije od uticaja na zakonitost radnje prepoznavanja, imajući u vidu da Zakonik o krivičnom postupku ne propisuje zakonski rok u kome se vrši prepoznavanje, te stoga vreme obavljanja te radnje ne čini radnju prepoznavanja nezakonitom.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.04.2024. Prisustvo odbrane dokaznim radnjama i zakonitost dokaza; Samo obaveštenje branioca da će javni tužilac preduzeti navedene radnje, o čemu postoje dokazi u spisima predmeta, predstavlja zakonito postupanje javnog tužioca kao organa postupka i ispunjenje obaveze propisane odredbom člana 300. stav 4. ZKP, zbog čega iskazi svedoka ispitanih u odsustvu branioca i okr…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.04.2024. Odluka drugostepenog suda o žalbi okrivljenog koju je prvostepeni sud odbacio kao nedozvoljenu; Kada su žalbu protiv prvostene presude izjavili branilac okrivljenog i okrivljeni lično, a čiju žalbu je prvostepeni sud odbacio kao nedozvoljenu, drugostepeni sud, ukoliko nađe da nije bilo uslova za odbacivanje žalbe okrivljenog, ne može u tom delu ukinuti prvostepenu presudu, već je u obavezi da svojo…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.04.2024. Prisustvo okrivljenog prilikom pretresanja; Činjenica da okrivljeni nije bio prisutan sve vreme prilikom sprovođenja dokazne radnje pretresanja stana nije od uticaja na zakonitost ove dokazne radnje, kada je prilikom pretresanja sve vreme bio prisutan držalac stana, na koga se, pored okrivljenog, odnosila naredba o pretresanju, i kojem je tom prilikom…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.04.2024. Iskaz privilegovanog svedoka kao dokaz u odnosu na ostale okrivljene; Kada se svedok koji ima osnova da uskrati svedočenje prema jednom od okrivljenih, jasno izjasnio da želi da svedoči u odnosu na radnje ostalih okrivljenih, iskaz svedoka se u odnosu na te okrivljene može koristiti kao dokaz i na takvom iskazu se može zasnovati osuđujuća presuda u odnosu na njih.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.04.2024. Obavezno izuzeće sudije u postupku za izvršenje krivičnih sankcija; Prethodno učestvovanje sudije u donošenju meritorne odluke predstavlja razlog za njegovo obavezno izuzeće od postupanja u postupku za izvršenje krivičnih sankcija – odlučivanju o molbi osuđenog da kaznu zatvora koja mu je izrečena tom meritornom odlukom izdržava u prostorijama u kojima stanuje.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.04.2024. Svedoci pretresanja i nezakonito pretresanje; Odredbom člana 156. stav 7. ZKP jasno je propisana pretpostavka za izvođenje dokazne radnje pretresanja, pa ako u konkretnom slučaju nisu bili ispunjeni uslovi iz stava 3. istog člana da se pretresanje preduzme i bez prisustva svedoka, a svedok pretresanja nije sve vreme pratio pretresanje, zapisnik o takv…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.04.2024. Mesto izvršenja krivičnog dela i nadležnost; Kada se ne može sa sigurnošću utvrditi mesto gde je preduzeta radnja izvršenja krivičnog dela, za vođenje postupka mesno je nadležan sud prema mestu gde je nastupila posledica krivičnog dela.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.04.2024. Naknada braniocu za odsustvovanje iz advokatske kancelarije; Za obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije – prisustvovanje branioca dokaznim radnjama – braniocu pripada naknada za odsustvovanje iz advokatske kancelarije, te stoga u slučaju odbačaja krivične prijave, okrivljeni ima pravo na naknadu troškova na ime nužnih izdataka branioca za obavljanje p…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.04.2024. Ročište za izricanje krivične sankcije za krivično delo iz člana 150. stav 1. ZOM i sastav suda; Ročište za izricanje krivične sankcije u postupku zbog krivičnog dela iz člana 150. stav 1. ZOM koje je izvršeno na štetu maloletnog lica, održava se pred većem u sastavu koji je određen odredbom člana 150. stav 1. ZOM, a ne pred sudijom pojedincem, bez obzira na zaprećenu kaznu za to krivično delo.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.04.2024. Obavezno prisustvo punomoćnika maloletnog oštećenog na ročištu za izricanje krivične sankcije; Smisao odredbe člana 154. stav 1. ZOM jeste da omogući aktivno učešće punomoćnika maloletnog oštećenog tokom čitavog krivičnog postupka radi zaštite interesa maloletnog lica, pa je vezano za pozivanje na ročište za izricanje krivične sankcije postavljenog punomoćnika maloletnog oštećenog potrebno prime…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.04.2024. Troškovi odbrane pred Poreskom policijom; Nagrada branioca za prisustvo saslušanju okrivljenog pred Poreskom policijom spada u troškove nastale povodom postupka, na čiju naknadu okrivljeni ima pravo u slučaju obustave krivičnog postupka.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.04.2024. Snošenje troškova postavljenog punomoćnika maloletnog oštećenog; Smisao odredbe člana 154. stav 2. ZOM jeste da se javni tužilac ili sud kao organ postupka (u zavisnosti od faze postupka) obavežu da iz svojih sredstava isplate unapred troškove vezano za postavljenog punomoćnika maloletnom oštećenom, dok konačno snošenje ovih troškova zavisi od ishoda krivičnog post…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.04.2024. Nagrada branioca za pregled i razmatranje spisa; Činjenica da je branilac bio angažovan od početka postupka ne može biti razlog da se okrivljenom ne priznaju troškovi na ime nagrade branioca za  pregled i razmatranje spisa, jer branilac okrivljenog ima pravo da  izvrši uvid u spise predmeta i da ih pregleda i razmatra, i za šta mu u skladu sa Advokats…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.04.2024. Ispitivanje u svojstvu svedoka saoptuženog prema kome je optužba odbijena; Saoptuženi prema kome je optužba pranosnažno odbijena, će se u ponovljenom krivičnom postupku koji se vodi u odnosu na drugog saoptuženog po zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka, ispitati kao svedok, budući da u smislu procesne odredbe člana 406. stav 1. tačka 5. ZKP ne postoji mogućnost upoznavanj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.04.2024. Saslušanje okrivljenog bez prisustva drugih saokrivljenih; Uprkos činjenici da su saokriljeni udaljeni sa pretresa prilikom saslušanja trećeokrivljenog, suštinski nije povređeno njihovo pravo na odbranu.; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2024. Tretman neutvrđenih činjenica od strane suda; U slučaju da odlučna činjenica ne bude utvrđena sa izvesnošću, već ostane na nivou sumnje, sud je u obavezi da primeni načelo iz čl. 16. st. 5. ZKP i  u toj situaciji, ima se uzeti da ona nije utvrđena.; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2024. Dodatno veštačenje; Eventaulno prolongiranje postupka nije zakonit razlog za neodređivanje dodatnog veštačanja, u slučaju kada su dva postojeća veštačenja različita u bitnim delovima.; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2024. Pretežni interes pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja prilikom ispitivanja posebno osetljivog svedoka; Improvizacija suda je, usled nepostojanja tehničkih uslova za ispitivanje posebno osetljivog svedoka, direktna povreda prava na odbranu.; (Apelacioni sud (RS))

17.04.2024. Obaveza suda prilikom potvrđivanja optužnice; Donoseći odluku kojom se potvrđuje optužnica, pravilno sud nije odlučivao o tome da li se sa stepenom izvesnosti može tvrditi da je okrivljeni izvršio krivično delo za koje se tereti.; (Apelacioni sud (RS))

17.04.2024. Izricanje jedinstvene kazne; Postupak za izricanje jedinstvene kazne se ne primenjuje na rešenje kojim je novčana kazna zamenjena kaznom zatvora.; (Apelacioni sud (RS))

17.04.2024. Potvrđivanje optužnice; Prilikom potvrđivanja optužnice isključivo se ceni da li ima dovoljno dokaza da se osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret tom optužnicom podigne na nivo opravdane sumnje.; (Apelacioni sud (RS))

05.04.2024. Zakonita naredba za pretres uprkos njenoj manjkavosti; Nije relevantna manjkavost naredbe za pretres, u smislu nesaglasnosti zahteva za izdavanje naredbe i krivičnog dela za koje postoji sumnja da je okrivljeni izvršio i same naredbe o obavljanju pretresa, jer je pretres stana okrivljenog izvršen na osnovu izdate naredbe od strane nadležnog sudije. ; (Viši sud (RS))

08.04.2024. Pravo okrivljenog da prisustvuje glavnom pretresu; Ukoliko nije obezbeđeno prisustvo okrivljenog na glavnom pretresu, za koje isti nije kriv, sud je u obavezi da ga ponovo pozove i omogući mu da i nakon optuženja aktivno učestvuje u postupku uz prethodno izjašnjenje da li želi da angažuje branioca advokata kako je zakonom predviđeno.; (Viši sud (RS))

09.04.2024. Nezakonito ulaganje žalbe od strane punomoćnika oštećenog; Punomoćnik maloletnog oštećenog nije mogao izjaviti žalbu protiv presude u delu odluke o imovinskopravnom zahtevu, budući da je pobijanom presudom zak. zastupnik maloletnog oštećenog upućena na parnični postupak.; (Viši sud (RS))

 

Upravno pravo

 

08.04.2024. Donošenje zaključaka o obavezi preuzimanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi privremenih institucija KiM; Činjenica da je Vlada Republike Srbije donela zaključke 21. 2. 2008. i 17. 4. 2008. godine kojima je data obaveza Ministarstvu za KiM da preuzme lica koja su bila zaposlena u lokalnoj samoupravi privremenih institucija KiM nema za posledicu automatsko preuzimanje lica koja su bila zaposlena u tim insti…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.04.2024. Posedovni list i dokaz prava  svojine; List nepokretnosti, kao izvod iz katastra nepokretnosti – vlasničke evidencije, je dokaz o pravu svojine za koji važi pretpostavka istinitosti upisa, propisana članom 63. Zakona o državnom premeru i katastru, pa je na onome koji tvrdi suprotno teret dokazivanja prava svojine.

U katastru zemljišta se…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.04.2024. Ponašanje zaposlenog u školi koje je takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca; Ne može se očekivati od škole da zadrži na radu profesora koji se ostalim zaposlenima obraća neprimerenim rečima, kletvom i psovkama, a što kod prosečnog čoveka izaziva psihičku uznemirenost.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.04.2024. Obaveza novinarske pažnje; Novinari se moraju sistematski formalno distancirati od navoda koji bi mogli da uvrede ili provociraju druge ili oštete njihov ugled, jer je uloga štampe da pruži potpuno istinite informacije o aktuelnim dešavanjima, mišljenjima i idejama. Ako se mediji na bilo koji način pridruže tvrdnji prihvatajući je…; (Apelacioni sud (RS))

01.04.2024. Vremensko važenje pretpostavke nevinosti; Pretpostavka nevinosti postoji i uvek je povređena kada objavljena informacija odražava mišljenje da je neko lice krivo pre nego što se njegova krivica dokaže pravnosnažnom presudom i postoji u toku celog krivičnog postupka, bez obzira na njegov ishod, do pravnosnažnosti presude kojom se neko oglašava kr…; (Apelacioni sud (RS))

02.04.2024. Naknada za izdavanje rešenja o lokacijskoj dozvoli; Kada su javno preduzeće za urbanizam i izgradnju i tuženi vlasnik parcela strane u obligacionom odnosu povodom zahteva za izdavanje rešenja o lokacijskoj dozvoli, tada je tuženi u obavezi da plati naknadu za izdavanje ovog rešenja i u situaciji kada je u njegovo ime zahtev podnelo preduzeće za projektovanj…; (Apelacioni sud (RS))

09.04.2024. Jedinstveni radni odnos u naučnoistraživačkoj ustanovi; Zasnivanje jedinstvenog radnog odnosa je moguće, odnosno nije zabranjeno u radnoj sredini naučnoistraživačke ustanove i kada opšti propisi iz oblasti radnih odnosa ne sadrže regulativu koja predviđa tu mogućnost.; (Apelacioni sud (RS))

23.04.2024. Dužna novinarska pažnja; Ukoliko objava izneta putem medija ima za cilj da uvredi i pogrešno prikaže neko lice, odnosno da svojim senzacionalističim navodima dovede do povećanja tiraža štampe bez poštovanja dužne novinarske pažnje i provere objavljenih informacija, postoji odgovornost medija za objavljenu informaciju. ; (Apelacioni sud (RS))

01.04.2024. Dozvoljenost upravnog spora protiv rešenja inspektora rada o odbačaju zahteva za odlaganje izvršenja rešenja o prestanku radnog odnosa; Može se pokrenuti upravni spor protiv rešenja kojim je odbijena žalba protiv rešenja inspektora rada o odbačaju zahteva za odlaganje izvršenja rešenja o prestanku radnog odnosa otkazom ugovora o radu.; (Upravni sud (RS))

01.04.2024. Postupanje po primedbama drugostepenog organa; Rešavajući u ponovnom postupku u izvršenju drugostepenog rešenja kojim je poništeno ranije rešenje prvostepenog organa, prvostepeni organ je dužan da u svemu postupi po primedbama u pogledu postupka i pravnom shvatanju izraženom u drugostepenom rešenju.

Ako je drugostepenim rešenjem naloženo „predočavanj…; (Upravni sud (RS))

01.04.2024. Poreska prijava titulara prava doživotnog plodouživanja; Prema obavezujućem mišljenju Ministarstva finansija i privrede br. 011-00-00461/2012-04 od 13. 11. 2012. godine, ako je na stanu jedno lice imalac prava svojine, a drugo lice imalac prava doživotnog korišćenja, pored prava svojine suštinski postoji i pravo stanovanja kao lična službenost koje je oporezi…; (Upravni sud (RS))

01.04.2024. Dodatak za dodatno opterećenje u Vojsci Srbije; Ne može se prihvatiti kao pravno valjano stanovište da zbog nepostojanja formacijskog mesta u formalnopravnom smislu profesionalnom pripadniku Vojske Srbije ne pripada pravo na dodatak za dodatno opterećenje nezavisno od činjenice da je tužilac u spornom periodu pored svojih redovnih zadataka izvršavao …; (Upravni sud (RS))

01.04.2024. Pravnosnažnost odluke i novi zahtev; Nije pravnosnažno odlučeno u istoj pravnoj stvari ako je novi zahtev podnet na osnovu drugog opšteg akta. ; (Upravni sud (RS))

19.04.2024. Pravo javnih preduzeća na prethodni porez; Javna preduzeća imaju pravo na prethodni porez sadržan u računima dobavljača za izvršene usluge, uz ispunjenje uslova iz člana 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost. ; (Upravni sud (RS))

22.04.2024. Razlozi u izjašnjenju prvostepenog organa na navode žalbe; Razlozi izneti u izjašnjenju prvostepenog organa na navode žalbe ne mogu biti od uticaja prilikom donošenja drugostepenog rešenja. ; (Upravni sud (RS))

22.04.2024. Naknadno izdavanje prvostepenog rešenja i odlučivanje drugostepenog organa; Kada u toku drugostepenog upravnog postupka koji se vodi po žalbi koju je stranka izjavila zato što prvostepeni organ nije izdao rešenje u zakonom određenom roku prvostepeni organ naknadno izda rešenje, drugostepeni organ je dužan da o žalbi odluči meritorno.; (Upravni sud (RS))

22.04.2024. Sadržina dopunskog rešenja; Dopunskim rešenjem ne može se izmeniti dispozitiv drugog rešenja. ; (Upravni sud (RS))

23.04.2024. Istovremeno nalaganje uplate doprinosa i odlučivanje o pravu na penziju; Kada doprinosi nisu utvrđeni i naplaćeni, a stranka ima svojstvo osiguranika, ne mogu se utvrđivati i nalagati uplate doprinosa rešenjem kojim se istovremeno odlučuje o priznavanju prava na penziju, uz obustavu 1/3 iznosa pripadajuće penzije.; (Upravni sud (RS))

23.04.2024. Pretpostavka za ocenjivanje državnog službenika; Radni ciljevi su pretpostavka za ocenjivanje državnog službenika i relevantan pokazatelj rada na osnovu kojeg se može izvršiti njegovo ocenjivanje, jer se mora znati za koje se tačno poslove i zadatke koje obavlja državni službenik ocenjuje.; (Upravni sud (RS))

24.04.2024. Stanje imovine kao razlog za poresko oslobođenje; Činjenica da su objekti za koje je određen porez na imovinu u lošem stanju, skloni rušenju i da ih nije bezbedno koristiti ne predstavlja razlog za poresko oslobođenje od plaćanja poreza na imovinu.; (Upravni sud (RS))

24.04.2024. Vreme javljanja prethodnog pitanja u upravnom postupku; Prethodno pitanje u upravnom postupku ne može se javiti po okončanju postupka.; (Upravni sud (RS))

24.04.2024. Podnošenje poreske prijave sa netačnim podacima kao razlog za ponavljanje postupka; Saznanje prvostepenog organa, u postupku kontrole koja je sprovedena posle konačnosti rešenja, o tome da je podnosilac u poreskoj prijavi iskazao manju površinu nepokretnosti za koju se utvrđuje naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta od one koju je stvarno koristio, ne može se smatrati raz…; (Upravni sud (RS))

24.04.2024. Pravo na povraćaj tzv. „solidarnog poreza“; Pravo na povraćaj tzv. „solidarnog poreza“ imaju samo fizička lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda shodno odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja iz više obračunskih perioda.; (Upravni sud (RS))

25.04.2024. Omogućavanje stranci da se izjasni o činjenicama; Stranci nije omogućeno da se izjasni o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje u  upravnoj stvari ako joj poziv radi uključenja u postupak nije uručen shodno članu 75. Zakona o opštem upravnom postupku. ; (Upravni sud (RS))

25.04.2024. Ponavljanje upravnog postupka nakon donošenja presude Evropskog suda za ljudska prava; Nije ispunjen uslov za ponavljanje upravnog postupka iz člana 176. stav 1. tačka 12. Zakona o opštem upravnom postupku ako je presuda Evropskog suda za ljudska prava doneta po tužbi drugog lica u drugoj, a ne u istoj upravnoj stvari.; (Upravni sud (RS))

25.04.2024. Uslovi za meritorno razmatranje zahteva za ponavljanje upravnog postupka; Da bi zahtev za ponavljanje postupka mogao biti meritorno razmatran, neophodno je da su ispunjena tri osnovna formalnoprocesna uslova: blagovremenost zahteva za ponavljanje postupka, izjavljenost zahteva od strane ovlašćenog lica i da okolnost, odnosno razlog na kome se zasniva zahtev mora da bude učinjen …; (Upravni sud (RS))

26.04.2024. Mesna nadležnost u poreskim stvarima; Nadležnost organa za utvrđivanje poreske obaveze vezuje se za činjenicu faktičkog življenja poreskog obveznika.; (Upravni sud (RS))

04.04.2024. Isključenje korisnika sa vodovodne mreže; Vršilac komunalne delatnosti ima pravo i obavezu da nelegalno i samovlasnog priključenog korisnika isključi sa vodovodne mreže.; (Privredni apelacioni sud (RS))

09.04.2024. Povreda prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku; U upravnom postupku u kome je nešto kraće od 15 godina odlučivano o zahtevu za izdavanje građevinske dozvole doprinos podnosioca ustavne žalbe od preko osam godina ne može uticati na ocenu da je povređeno njegovo pravo na suđenje u razumnom roku.; (Ustavni sud (RS))

 

Obligaciono pravo

 

29.04.2024. Isplata osigurane sume kod osiguranja lica; Nema osnova za isplatu naknade nematerijalne štete kod zaključenog ugovora o osiguranju od nesrećnog slučaja, jer  taj ugovor spada u ugovore o osiguranju lica i obaveza koja proističe iz tog ugovora nema karakter obeštećenja, već predstavlja obavezu isplate unapred određene osigurane sume i to samo za u…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.04.2024. Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu; Ništava je odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog ugovora primenom kursa CHF koja nije utemeljena u pisanom dokazu da je banka plasirana dinarska sredstva pribavila posredstvom sopstvenog zaduženja u toj valuti i da je pre zaključenja ugovora korisniku kredita dostavila potpunu pisanu informa…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.04.2024. Utvrđenje ništavosti kod postavljenog zahteva za poništaj ugovora i suprotstavljenih činjeničnih navoda tužbe  i petituma; Zahtev za poništaj ugovora sa materijalnopravnog stanovišta ne obuhvata, niti sadrži i zahtev za utvrđenje ništavosti ugovora pa sud shodno obavezi da odlučuje u granicama zahteva koji su postavljeni u postupku, u smislu člana 3. stav 1. ZPP, ne može da utvrdi ništavost ugovora kada je postavljen zahte…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.04.2024. Teret dokazivanja u parnici za pobijanje dužnikovih pravnih radnji; Na poveriocu (tužiocu) je teret dokazivanja činjenica bitnih za ostvarivanje prava na pobijanje dužnikovih pravnih radnji: da je potraživanje dospelo za isplatu i da usled izvršenja pravnih radnji dužnika on nema dovoljno sredstava za ispunjenje poveriočevog potraživanja.; (Apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Prenov ugovora o kupoprodaji nepokretnosti; Kako usmeni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti nije moguće konvalidirati, to nova obligacija koja nastane prenovom ovakvog pravnog posla ne proizvodi pravno dejstvo.; (Apelacioni sud (RS))

22.04.2024. Razlikovanje ugovora o poklonu od pravog i nepravog ugovora o doživotnom izdržavanju; Ugovor o poklonu se od pravog ugovora o doživotnom izdržavanju razlikuje ne samo po tome što poklonoprimac ne preuzima nikakve obaveze izdržavanja prema poklonodavcu, već i po nedostatku svečane forme, dok se od tzv. nepravog ugovora o doživotnom izdržavanju razlikuje samo po sadržini, dok i kod njega, …; (Apelacioni sud (RS))

23.04.2024. Konvalidacija ugovora; Pismeni ugovori o prometu nepokretnosti na kojima potpisi ugovarača nisu overeni kod suda, a koji su nastali u vreme važenja Zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik SRS“ 15/74 i 14/77), ne mogu se konvalidirati, jer mogućnost konvalidacije nije bila propisana.; (Apelacioni sud (RS))

26.04.2024. Pravni interes za utvrđenje ništavosti ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli kod ugovora o kreditu; Ne postoji pravni interes za utvrđenje ništavosti ugovorne odredbe kojom je ugovorena valutna klauzula kod Ugovora o stambenom kreditu indeksiranom u švajcarskim francima kada su ugovorne strane zaključile Ugovor o konverziji u skladu sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranim u švajcarski…; (Apelacioni sud (RS))

29.04.2024. Promet prava svojine i korišćenja poljoprivrednog zemljišta; Pravo svojine i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini bilo je u ograničenom prometu, te se njima nije moglo raspolagati ugovorom o kupoprodaji između fizičkih lica, te se na ovakav ugovor ne može primeniti ni odredba člana 106. Zakona o obligacionim odnosima. ; (Apelacioni sud (RS))

01.04.2024. Kamata na iznos materijalne štete po predračunu; Kada ne postoje fiskalni računi o izvršenoj kupovini delova, već je dostavljen samo predračun, onda nema dokaza da je taj trošak nastao i tužiocu ne pripada pravo na kamatu od sačinjavanja predračuna.; (Viši sud (RS))

02.04.2024. Redosled namirenja obaveza; Poverilac nije ovlašćen da sam menja redosled namirenja novčanih obaveza, ukoliko je dužnik jasno naznačio na koji se deo duga odnosi konkretna uplata.; (Viši sud (RS))

02.04.2024. Odgovornost za održavanje ulica i puteva za štetu nastalu na vozilu; Javno komunalno preduzeće kome je odlukom lokalne samouprave povereno održavanje ulica i lokalnih puteva odgovara za štetu na vozilu nastalu zbog udarnih rupa.; (Viši sud (RS))

04.04.2024. Kompenzacioni prigovor; Da bi se o kompenzacionom prigovoru odlučivalo od strane suda isti mora da ispunjava sve uslove kao i tužba sa jasno opredeljenim zahtevom kako u pogledu visine tako i u pogledu utvrđenja njegovog potraživanja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

05.04.2024. Raskid ugovora zbog neispunjenja; Tužilac stiče svojstvo poverioca po osnovu vraćanja avansno uplaćene cene ukoliko tuženi kao dužnik obaveze isporuke robe istu nije isporučio i nakon opomene. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Stvarno pravo

 

26.04.2024. Zastarelost naknade za korišćenje stana; Po pravnosnažnosti presude kojom je odlučeno o otkazu daljeg korišćenja stana i iseljenju, pravo na naknadu za korišćenje stana,  zastareva u roku od 3 godine od dana iseljenja korisnika  iz stana.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.04.2024. Pravo na korišćenje parking mesta; Na parceli koja je u državnoj svojini, sa upisanim pravom korišćenja vlasnika posebnih delova zgrade sagrađene na toj parceli, ne mogu vlasnici pojedinih posebnih delova imati jače pravo na korišćenje parking mesta u dvorištu u odnosu na vlasnike drugih posebnih delova, pa čak ni ako im je takvo pravo…; (Apelacioni sud (RS))

 

Porodično pravo

 

29.04.2024. Iseljenje roditelja na čiji teret je ustanovljen habitatio u korist deteta i roditelja kojem je dete povereno; Iseljenje (su) vlasnika stana, odnosno privremeno ograničavanje  njegovog prava korišćenja  stana  ima za svrhu da se  otkloni negativan uticaj konfliktnog odnosa bivših supružnika na rast i razvoj dece, čiji se najbolji interes štiti uspostavanjem prava stanovanja.; (Apelacioni sud (RS))

29.04.2024. Habitatio na suvlasničkom udelu nepokretnosti; Udeo u  vlasništvu na stanu na  strani roditelja kojem je povereno dete nije smetnja za uspostavljanje prava stanovanja (habitatio) na tom stanu u korist mal. deteta i tog roditelja, na preostalom suvlasničkom udelu  drugog roditelja.; (Apelacioni sud (RS))

05.04.2024. Regres za faktički dato izdržavanje; Ustavnopravno prihvatljivo je obrazloženje prema kome roditelji ne spadaju u krug lica koja prema članu 165. Porodičnog zakona imaju pravo na naknadu (regres) za faktički dato izdržavanje od lica koje je po ovom zakonu bilo dužno da daje izdržavanje.; (Ustavni sud (RS))

 

Nasledno pravo

 

01.04.2024. Nastavak postupka zbog smrti stranke; Postupak se može nastaviti ukoliko je u toku prekida umrla i druga stranka i nije potrebno donositi novo rešenje o prekidu postupka i za tu stranku.

Označavanje naslednika preminulih stranaka se ne može smatrati subjektinim preinačenjem tužbe, s obzirom da čl. 212. Zakona o nasleđivanju predviđa da za…; (Viši sud (RS))

16.04.2024. Troškovi sahrane i brige o ostaviocu; Nije moguće u ostavinskom postupku ostvarivati obligaciono pravni zahtev za troškove koji su učinjeni na ime sahrane i brige o ostaviocu koje je imao jedan  naslednik u odnosu na ostale naslednike.; (Viši sud (RS))

 

Stambeno pravo

 

29.04.2024. Ništavost ugovora o otkupu stana; Nisu ispunjeni uslovi iz člana 103. Zakona o obligacionim odnosima za utvrđenje ništavosti ugovora o otkupu stana, naknadnim stavljanjem van snage odluke o dodeli stana, a nakon otkupa stana od strane nosioca prava korišćenja stana,  te podnošenjem tužbe sudu, jer se ne može   dirati u stečeno pravo svoji…; (Apelacioni sud (RS))

 

Radno pravo

 

01.04.2024. Odnos Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o radu; Odredbe Zakona o budžetskom sistemu kojima se propisuje zabrana zasnivanja radnog odnosa sa novim licem radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta kod korisnika javnih sredstava su lex specialis u odnosu na odredbe člana 37. Zakona o radu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.04.2024. Promena naziva poslova i nebitnog dela njihovog sadržaja; Samo promena naziva poslova i u nebitnom delu njihovog sadržaja, iako se u suštini radi o istim poslovima koje su zaposleni obavljali i pre utvrđivanja viška zaposlenih, dovodi do dužnosti poslodavca da zaposlene koji su na tim poslovima radili izloži konkurenciji primenom kriterijuma iz programa rešav…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.04.2024. Karakter odredaba iz Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Zakona o budžetu i Zakona o budžetskom sistemu; Pravila iz Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Zakona o budžetu i Zakona o budžetskom sistemu imperativne su prirode i moraju se bezuslovno poštovati, pa kod budžetskog finansiranja plata nije moguće …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.04.2024. Odredbe kolektivnih ugovora o jubilarnoj nagradi i posebna revizija; Primena odredaba kolektivnih ugovora kojima je uređeno pravo zaposlenog da mu poslodavac isplati jubilarnu nagradu ne zahteva razmatranje pravnih pitanja od opšteg interesa niti pravnih pitanja u interesu ravnopravnosti građana, niti je potrebno novo tumačenje tih odredaba, pojedinačno, niti u međusobno…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.04.2024. Pravna fikcija postojanja radnog odnosa; Da bi pravna fikcija o postojanju radnog odnosa bila u celosti realizovana, potrebno je da zaposleni za svoj rad prima naknadu (zaradu) i ostvaruje druga prava i obaveze iz klasičnog radnog odnosa, sa odgovarajućim radnim vremenom i utvrđenim radnim zadacima.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.04.2024. Nedonošenje rešenja o prestanku radnog odnosa kao diskriminatorno postupanje; Nedonošenje rešenja o prestanku radnog odnosa ne predstavlja samo po sebi diskriminaciju na radu, već je potrebno učiniti verovatnim da su u odnosu na druga lica koja imaju ista lična svojstva, tužilje dovedene u neravnopravan položaj.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.04.2024. Izigravanje obaveze poslodavca kod vraćanja na rad; Izigrava se obaveza poslodavca da zaposlenog vrati na rad ako poslodavac ponudi aneks ugovora o radu zaposlenom radi premeštaja na drugi posao zato što ne postoji upražnjeno radno mesto na kojem zaposleni radio pre otkaza iako je sve do ponude aneksa zapošljavao druga lica na tim poslovima sa stručnom…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

04.04.2024. Stvarna zabluda kod povrede radne obaveze; Stvarna zabluda isključuje krivicu i postoji kad zaposleni učini povredu radne obaveze u pogrešnom uverenju da postoje okolnosti prema kojima bi, ako bi te okolnosti stvarno postojale, preduzeta radnja bila dopuštena.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

04.04.2024. Ocena zakonitosti rešenja u sporu iz radnog odnosa; U sporu iz radnog odnosa sud zakonitost rešenja ceni sa stanovišta pravilne primene materijalnog prava, povrede pravila postupka i činjeničnog stanja iz osporenog rešenja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.04.2024. Neopravdani izostanak s posla u određenom minimalnom trajanju koji nije predviđen kao otkazni razlog; Ako poslodavac opštim aktom ili ugovorom o radu nije predvideo neopravdani izostanak sa posla u određenom minimalnom trajanju kao otkazni razlog, to ne omogućava niti podrazumeva ponašanje zaposlenog u vidu dužeg odsustva sa rada bez obaveštavanja poslodavca o razlozima odsustva, jer je to protivno pre…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.04.2024. Obračun naknade troškova prevoza; Naknada putnih troškova se vezuje za javni prevoz samo u pogledu utvrđivanja visine te naknade, odnosno maksimalnog iznosa koji je poslodavac u obavezi da naknadi zaposlenom, bez obzira koju vrstu prevoza zaposleni korist za dolazak i odlazak sa rada, pa čak i u situaciji ako ide pešice.

Pravo na n…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.04.2024. Neplaćeno odsustvo i neopravdani izostanak sa posla; Zaposleni je dužan da se vrati na rad sve dok se ne donese odluka kojom se dozvoljava produženje neplaćenog odsustva, a u suprotnom njegovo odsustvo smatra se samovoljnim odsustvovanjem sa rada, pri čemu podnošenje zahteva od strane zaposlenog nije dovoljno da bi zaposleni ostvario pravo na neplaćeno odust…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.04.2024. Kvalifikacija ponašanja zaposlenog kod otkaza ugovora o radu; Protivpravno oduzimanje platne kartice od drugog zaposlenog i neovlašćeno podizanje novca kod banke predstavlja ponašanje zbog koga zaposleni više ne može da nastavi rad kod poslodavca, a ne ponašanje zbog koga nije moguće otkazati ugovor o radu zbog nepostojanja pravnosnažne osude za krivično delo na rad…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.04.2024. Osnov za uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada; Nije samo odluka poslodavca o uvođenju prekovremenog rada uslov za isplatu uvećane zarade, već i ostvaren rad duži od punog radnog vremena koji je zaposleni obavljao po osnovu rasporeda rada utvrđenog od strane odgovornih lica poslodavca.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.04.2024. Rok za isplatu solidarne pomoći; Solidarna pomoć ne smatra se zaradom pa se na rok za isplatu solidarne pomoći ne može primeniti odredba člana 110. stav 1 Zakona o radu pa ako rok za isplatu nije propisan niti je određen rešenjem poslodavca primenjuju se pravila Zakona o obligacionim odnosima da dužnik dolazi u docnju kad ga poverilac…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.04.2024. Uvećana zarada za prekovremeni i noćni rad kod nezakonitog otkaza; Uvećana zarada po osnovima prekovremenog i noćnog rada ne može biti dosuđena za period kada zaposleni nije radio zbog nezakonitog otkaza, naročito kada zaposleni nije dokazao da bi po redovnom toku stvari u spornom periodu njemu bila isplaćivana uvećana zarada po ovim osnovima.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.04.2024. Primena opšteg akta poslodavca prethodnika od strane poslodavca sledbenika i stavljanje u neravnopravan položaj; Obavezna primena opšteg akta poslodavca prethodnika od strane poslodavca sledbenika u periodu od najmanje godinu dana može dovesti do toga da zaposleni kod poslodavca prethodnika u tom periodu ostvaruju manju ili veću zaradu od zaposlenih kod poslodavca sledbenika.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.04.2024. Subjektivni rok za otkaz ugovora o radu; Subjektivni rok iz člana 184. stav 1. Zakona o radu ne počinje od saznanja za relevantne činjenice od strane bilo kog lica zaposlenog kod poslodavca, već od dana saznanja direktora odnosno zaposlenog koga on ovlasti da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.04.2024. Krivica kod povrede radne obaveze; Struktura krivice kod povrede radne obaveze sadrži tri komponente: 1. uračunljivost; 2. umišljaj ili nehat; 3. svest (ili dužnost i mogućnost svesti) o protivpravnosti.

Radnopravna odgovornost nije vezana za utvrđenje krivične odgovornosti, a za zakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu dovoljno je da …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.04.2024. Vrednovanje rada u smenama; Poslodavac ima ovlašćenje da svojim opštim aktom i ugovorom o radu zaključenim sa zaposlenim utvrdi pravo zaposlenog na uvećanu zaradu i njenu visinu za rad u smenama, ali takođe može da svojim opštim aktom vrednuje rad u smenama kao element za utvrđivanje osnovne zarade.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.04.2024. Uslov za naknadu štete umesto vraćanja na rad; Ako ne postoji pravnosnažna sudska odluka kojom je utvrđen nezakonit prestanak radnog odnosa, zaposleni nema pravo na vraćanje na rad, odnosno naknadu štete umesto vraćanja na rad.; (Apelacioni sud (RS))

09.04.2024. Osnov za isplatu plate lica koja obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala; Uredba o platama lica koja vrše funciju i obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala predstavlja neposredni pravni osnov za isplatu plate zaposlenom, a sam akt nadležnog funkcionera povodom priznavanja navedenog prava u tom sluč…; (Apelacioni sud (RS))

09.04.2024. Umanjenje naknade štete usled nezakonitog otkaza zbog primljene naknade za nezaposlenost; Novčana naknada u slučaju nezaposlenosti, bez obzira na razlog zbog koga je prestao radni odnos, ne može se smatrati prihodom koji je zaposleni ostvario na osnovu rada po prestanku radnog odnosa, tako da naknada štete zbog nezakonitog otkaza ne može biti  umanjena u visini primljene naknade.; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2024. Zabrana retroaktivnosti naknade štete umesto vraćanja na rad; Ne može se osnovano potraživati naknada štete umesto vraćanja na rad ako je radni odnos prestao onda kada ovaj pravni institut nije bio propisan. ; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2024. Naknada materijalne štete kod neodlučivanja o zahtevu za vraćanje na rad; Zaposleni koji nije predložio donošenje dopunske presude zato što o njegovom zahtevu za vraćanje na rad nije odlučeno nema pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade za period nakon donošenja pravnosnažne odluke o nezakonitosti otkaza ugovora o radu, jer od tog trenutka ne trpi štetu krivicom poslodav…; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2024. Pravo na uvećanu zaradu u slučaju prekovremenog rada; Kada je prekovremeni rad obavljen po nalogu poslodavca, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu po tom osnovu bez obzira da li je nalog poslodavca za obavljanje prekovremenog rada dat pod uslovima iz člana 53. Zakona o radu, odnosno člana 155. Zakona o policiji.; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2024. Razlozi ponude za zaključenje aneksa ugovora o radu; Samo pozivanje da su razlozi ponude za zaključenje aneksa ugovora o radu potrebe poslodavca da se izvrši izmena ugovora o radu, a bez navođenja konkretnih razloga, nije dovoljan osnov da se učini ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu.; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2024. Razlozi za izmenu ugovorenih uslova rada; Opadajuća tendencija u radnoj uspešnosti zaposlenog i neiskazivanje potrebne radne sposobnosti i radne efikasnosti ne mogu biti razlog za izmenu ugovorenih uslova rada.; (Apelacioni sud (RS))

10.04.2024. Postupak za otklanjanje posledica neustavnosti i nezakonitosti opšteg akta; Sud u parnici ne može otklanjati posledice nezakonite norme Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija. ; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2024. Sadržina vraćanja na rad; Vraćanje na rad zaposlenog u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa uključuje i vraćanje na poslove koje je zaposleni obavljao pre prestanka radnog odnosa i koje bi obavljao i dalje da nije bilo nezakonite radnje poslodavca.; (Apelacioni sud (RS))

12.04.2024. Jubilarna nagrada korisnika početne obuke; Korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji nema pravo na jubilarnu nagradu. ; (Apelacioni sud (RS))

12.04.2024. Diskriminacija zaposlenih na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija; Neopravdano razlikovanje, saglasno odredbi člana 2. Zakona o zabrani diskriminacije, mora biti zasnovano na nekom od stvarnih ili prikrivenih ličnih svojstava definisanih tim članom zakona, uz obavezu lica koje smatra da je prema njemu učinjen akt diskriminacije da naznačene činjenice učini verovatnim. …; (Apelacioni sud (RS))

12.04.2024. Otpremnina kod prestanka radnog odnosa i obezbeđivanje rada kod drugog poslodavca; Otpremnina predstavlja naknadu kojom se zaposlenom obezbeđuje finansijska podrška u periodu između prestanka jednog radnog odnosa i početka drugog radnog odnosa.

Kod prestanka potrebe za radom zaposlenog kome je poslodavac obezbedio meru zapošljavanja – rad kod drugog poslodavca, obezbeđen je kontinui…; (Apelacioni sud (RS))

12.04.2024. Otpadanje osnova za vraćanje na rad; Otpao je pravni osnov za vraćanje zaposlenog na rad ako je nakon donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu rad obavljan na osnovu drugog ugovora o radu i ako je doneto novo rešenje o otkazu ugovora o radu koje nije osporavano. ; (Apelacioni sud (RS))

22.04.2024. Nejasnost dispozitiva rešenja u disciplinskom postupku; Nejasan je dispozitiv rešenja donetog u disciplinskom postupku iz koga se ne vidi koju konkretnu povredu od više alternativnih i posledičnih radnji je policajac učinio i koja tačno disciplinska mera od više predviđenih mu se izriče.    ; (Upravni sud (RS))

22.04.2024. Povreda službene dužnosti blanketnog karaktera; Ako je propisana radnja izvršenja povrede službene dužnosti blanketnog karaktera, u svakom pojedinačnom slučaju mora se precizno označiti propis koji je povređen nezakonitim radom zaposlenog.  ; (Upravni sud (RS))

25.04.2024. Prethodno pitanje kod raspoređivanja zaposlenog; Prvo se mora konačno odlučiti o raspoređivanju zaposlenog, a tek onda o ostalim pravima iz radnog odnosa koja proističu iz tog raspoređivanja na radno mesto, a što je prethodno pitanje za utvrđivanje koeficijenta za obračun plate.; (Upravni sud (RS))

26.04.2024. Vreme korišćenja plaćenog odsustva zbog smrti člana uže porodice; Pravo na plaćeno odsustvo zbog smrti člana uže porodice može se koristiti odmah po nastupanju smrtnog slučaja.; (Upravni sud (RS))

17.04.2024. Dostava ponude za izmenu ugovorenih uslova rada; Dostavljanje ponude za izmenu ugovorenih uslova rada vrši se na isti način kao i dostava rešenja koje za predmet ima ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenog primenom člana 185. st. 2 – 4. Zakona o radu.

Poslodavac može ponudu za izmenu ugovorenih uslova rada uputiti zaposlenom za vreme k…; (Ustavni sud (RS))

 

Trgovinsko pravo

 

03.04.2024. Odgovornost za doprinose za obavezno socijalno osiguranje nakon brisanja radnje iz registra; Osnivač radnje u kojoj je zaposleni radio odgovara za obavezu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje svojom imovinom i nakon brisanja radnje iz registra.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.04.2024. Nadležnost inspektora rada kod prestanka radnog odnosa zbog otvaranja stečajnog postupka; Inspektor rada je nadležan za postupanje po zahtevu za odlaganje izvršenja rešenja o prestanku radnog odnosa zbog otvaranja stečajnog postupka. ; (Upravni sud (RS))

03.04.2024. Ponavljanje postupka za privredni prestup po članu 473. stav 1. tačka 6. ZKP; Očigledno nepodobni su činjenice i dokazi na osnovu kojih se traži ponavljanje postupka za privredni prestup iz razloga navedenog u članu 473. stav 1. tačka 6. ZKP, koja tačka se odnosi samo na ponavljanje postupka u kome je osuđenom pravnosnažno izrečena kazna zatvora, koja kazna uopšte nije propisana k…; (Privredni apelacioni sud (RS))

04.04.2024. Brisanje registrovane adrese sedišta društva; Tužbu za brisanje registrovane adrese društva ne mora podneti samo lice koje ima pravo svojine na prostoru na kojem je registrovana adresa sedišta određenog privrednog društva, već zakon daje mogućnost da to učini svako zainteresovano lice odnosno lice koje za to ima pravni interes.; (Privredni apelacioni sud (RS))

04.04.2024. Nagrada stečajnom upravniku po osnovu namirenja razlučnog poverioca; Nagrada po osnovu namirenja razlučnog poverioca pripada samo stečajnom upravniku koji je razlučnog poverioca namirio.; (Privredni apelacioni sud (RS))

05.04.2024. Utvrđenje potraživanja koje nije obuhvaćeno planom reorganizacije; Dozvoljena je tužba poverioca čije potraživanje nije obuhvaćeno odredbama Unapred pripremljenog plana reorganizacije o namirenju poverilaca, a koje je nastalo pre usvajanja Plana reorganizacije. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.04.2024. Ogranak kao okrivljeni u privredno-kaznenom postupku; Ogranak nema svojstvo pravnog lica i ne može imati status okrivljenog pravnog lica u privredno-kaznenom postupku.

Podaci o ogranku mogu biti od značaja u pogledu konkretizacije mesta izvršenja, vremena izvršenja i ostalih elemenata činjeničnog opisa radnje izvršenja, kao i eventualno određivanja lica koj…; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.04.2024. Pravo na odbranu u postupku za privredni prestup; Nije uskraćeno pravo na odbranu ako je okrivljeno odgovorno lice saslušano zamolnim putem i ako je to lice dalo saglasnost da se njegov iskaz pročita pred prvostepenim sudom, što je i učinjeno.  ; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.04.2024. Kaznena politika u oblasti zaštite prirode; Blaga kaznena politika nije u svrsi zaštite zakonitosti u oblasti zaštite prirode, posebno imajući u vidu činjenicu da su okrivljeni bez dozvole uvezli veliku količinu – 10.400 kg zaštićene biljne vrste-duboko zamrznute borovnice iz Poljske.; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.04.2024. Zastupanje u privredno-kaznenom postupku; Okrivljenog u privredno-kaznenom postupku može zastupati samo advokat, ali ne i advokatski pripravnik.; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.04.2024. Nerazumljivost izreke prvostepene presude; Izreka prvostepene presude je nerazumljiva ako u njoj nije navedena tačna pravna kvalifikacija blanketne norme i ako nije navedeno svojstvo koje okrivljeno pravno lice mora imati.  ; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.04.2024. Pogrešno navedena adresa sedišta okrivljenog pravnog lica; Prvostepeni sud je dužan da prilikom prijema optužnog predloga proveri poslovne podatke o okrivljenom pravnom licu i u zavisnosti od navedenog da odgovarajući nalog za uređenje javnom tužiocu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.04.2024. Odmeravanje kazne odgovornom licu; Ćutanje ili nepriznavanje izvršenja dela ne može biti cenjeno kao otežavajuća okolnost.; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.04.2024. Izmena činjeničnog opisa u izreci u odnosu na vreme izvršenja privrednog prestupa; Sud je ovlašćen u odnosu na vreme izvršenja privrednog prestupa da umesto prvobitnog označenog vremenskog perioda u optužnom predlogu označi kraći period u granicama tog vremenskog perioda ukoliko takav kraći vremenski period proizlazi iz utvrđenog činjeničnog stanja, a nije ovlašćen da u izreci presud…; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.04.2024. Postupanje suda po predlogu za obustavu postupka; Prvostepeni sud ne sme da donosi posebno pismeno rešenje o obustavi postupka sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku na osnovu predloga za donošenje rešenja o obustavi postupka.; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.04.2024. Neodlučivanje o prijavi potraživanja u celosti; Kada u celini nije odlučeno u nekom zahtevu, zainteresovano lica svoja prava ostvaruje drugim pravnim sredstvom, a ne žalbom protiv odluke u delu u kojem je o njegovom zahtevu delimično odlučeno tako što je isti usvojen. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.04.2024. Odlučivanje o izmeni konačne tabele; Izmena konačne tabele može se vršiti isključivo rešenjem, a za odlučivanje po žalbi protiv tog rešenja, na osnovu Zakona o stečajnom postupku iz 2004. godine, nadležan je Privredni apelacioni sud.; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.04.2024. Osnovanost predloga radi ostvarenja prava na pristup aktima i dokumentima privrednog društva; Rok iz člana 81. stav 4. Zakona o privrednim društvima nije prekluzivan za privredno društvo, te i nakon proteka roka u kome predlagač odnosno član društva može podneti predlog sudu radi ostvarenja svog prava na pristup aktima i dokumentima, privredno društvo može postupiti po zahtevu predlagača.

Po…; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.04.2024. Povlačenje predloga za pokretanje stečaja u skladu sa UPPR; Povlačenje predloga za pokretanje stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije upodobljava se odbačaju tog predloga. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

17.04.2024. Odbijanje izlučnog zahteva i odluka o stvarnim pravima; Odbijanje izlučnog zahteva u sebi konzumira odluku suda da lice koje je taj zahtev postavilo u odnosu na predmetnu nepokretnost nema stvarna prava.; (Privredni apelacioni sud (RS))

17.04.2024. Odbačaj zahteva razlučnog poverioca; Sud ne može rešenjem odbaciti zahtev podnosioca zbog nedostatka aktivne legitimacije sa obrazloženjem da nema status razlučnog poverioca, već samo može takav zahtev odbiti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2024. Načelo zaštite stečajnih poverilaca; Osnovno pravilo stečajnog postupka je kolektivno i srazmerno namirenje upravo iz razloga što po pravilu kod stečajnog dužnika nema dovoljno sredstava za namirenje svih poverilaca.

Potpuno namirenje poverilaca nije uslov za zaključenje stečaja.

; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2024. Mogućnost povlačenja predloga za otvaranje stečajnog postupka; Predlog za otvaranje stečajnog postupka se može povući nakon ukidanja rešenja o otvaranju stečajnog postupka. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.04.2024. Pravni interes poverioca za žalbu protiv rešenja o otvaranju stečajnog postupka; Rešenje o otvaranju postupka stečaja, bez obzira što je postupak pokrenut predlogom jednog predlagača, deluje i na položaj drugih poverilaca.

Neprihvatljiv je zaključak da poverilac koji nije podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka nema pravni interes za ulaganje žalbe protiv rešenja o otvaranju to…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Litispendencija u stečaju; U postupku stečaja litispendencija nije moguća.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Trajnija nesposobnost plaćanja; Trajnija nesposobnost plaćanja postoji onda kada stečajni dužnik ne može da odgovori svojim novčanim obavezama 45 dana ili mu je račun blokiran u neprekidnom trajanju od 30 dana, a ne i u situaciji kada ne želi da ispuni svoje novčane obaveze iz drugih razloga.; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Parnični postupak

 

01.04.2024. Revizija u sporu zbog zlostavljanja na radu ili u vezi sa radom; Nije dozvoljena revizija u sporu zbog zlostavljanja na radu ili u vezi sa radom na osnovu člana 441. Zakona o parničnom postupku ili na osnovu člana 403. stav 3. istog zakona ako označena vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 40.000 evra. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.04.2024. Ponavljanje parničnog postupka zbog krivičnog dela; Ponavljanje parničnog postupka zbog krivičnog dela može se uspešno tražiti ako postoji pravnosnažna presuda u krivičnom postupku kojom je utvrđeno krivično delo i odgovornost njegovog učinioca, odnosno ako je krivični postupak obustavljen zato što ga nije bilo moguće sprovesti ili ako postoje okolnosti …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

04.04.2024. Pravo na reviziju zbog preinačenja prvostepene presude; Stranci kojoj odlukom drugostepenog suda pravo nije uskraćeno ni smanjeno, budući da je njena žalba delimično usvojena, ne pripada pravo na reviziju na osnovu člana 403. stav 2. tačka 2. ZPP. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.04.2024. Rok za tužbu za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu; Dostavljanjem poslednjeg od više rešenja o otkazu ugovora o radu na određeno vreme zaposleni je saznao za povredu prava i posledicu izrečenu rešenjem, pa od tada teče rok za njihov poništaj. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.04.2024. Razlozi za odluku drugostepenog suda; Drugostepeni sud može navesti sopstvene razloge za odluku u cilju davanja obrazložene odluke.; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2024. Dostavljanje dokaza o plaćenoj taksi nakon donošenja rešenja o izvršenju; Dostavljanje dokaza o plaćenoj taksi nakon donošenja rešenja o izvršenju ne može uticati na njegovu zakonitost, ali može uticati na sprovođenje izvršenja u postupku pred javnim izvršiteljem.; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2024. Rok za odbacivanje tužbe; Najkasnije tužba može biti odbačena na pripremnom ročištu, odnosno na ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano.; (Apelacioni sud (RS))

11.04.2024. Vreme preinačenja tužbe; Preinačenje tužbe podneskom koji je predat na pretposlednjem ročištu za glavnu raspravu bi znatno odužilo postupak, zbog čega takvo preinačenje nije dozvoljeno. ; (Apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Dostava; Ukoliko je nepokretnost na kojoj treba izvršiti ličnu dostavu srušena, tada se adresa te nepokretnosti ne može smatrati tačnom adresom u smislu člana 141. stav 2. Zakona o parničnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Presuda zbog propuštanja; Ukoliko tuženi osporava verodostojnost svog potpisa na povratnici kojom mu je uručena tužba sa nalogom za odgovor i prilozima, i predloži grafološko veštačenje, presuda na osnovu propuštanja ne može opstati.; (Apelacioni sud (RS))

23.04.2024. Nepotpuna pasivna legitimacija; Ukoliko u sporu za utvrđenje prava korišćenja na zemljištu u državnoj svojini kao tužena nije obuhvaćena Republika Srbija, radi se o nepotpunoj pasivnoj legitimaciji, jer se ta pravna stvar može rešiti samo uz učešće i ovog lica kao titulara prava svojine.; (Apelacioni sud (RS))

23.04.2024. Porodični spor – nalaz veštaka; Nalaz veštaka, koji je dat u postupku u kome se odlučuje o razvodu braka tužioca i tužene i poveravanju maloletne dece nakon razvoda braka, ne može se koristiti u postupku za delimično lišenje roditeljskog prava i izricanje mere zaštite od nasilja u porodici s obzirom da nije dat za tu svrhu.; (Apelacioni sud (RS))

01.04.2024. Trošak pribavljanja klauzule; Pribavljanje klauzule na rešenje suda kojim je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku nije potrebna za vođenje postupka, jer žalba na to rešenje nije dozvoljena. ; (Viši sud (RS))

16.04.2024. Plaćanje takse na rate; Takseni obveznik je dužan da uz predlog za plaćanje takse na 3 rate  dostavi dokaze da su ispunjeni uslovi za odlaganje naplate takse, odnosno da taksa premašuje 1/3  njegovih mesečnih primanja.; (Viši sud (RS))

18.04.2024. Promena privremenog zastupnika; Prilikom promene privremenog zastupnika potrebno je oglas objaviti na oglasnoj tabli suda i u „Službenom glasniku RS“. ; (Viši sud (RS))

18.04.2024. Urednost zastupanja od strane privremenog zastupnika; Provera adrese stranke mora biti izvršena i od strane MUP-a terenskom proverom, pre postavljanja privremenog zastupnika.; (Viši sud (RS))

18.04.2024. Nastavak postupka nakon smrti stranke; Za odluku o nastavku postupka nije bitno da li je tužena kao naslednik pasivno legitimisana i u kom obimu.; (Viši sud (RS))

18.04.2024. Povlačenje tužbe i troškovi; Tužilac snosi troškove postupka ukoliko je plaćanje izvršeno posle dostavljanja predloga-tužbe ako tuženom nije dostavljena opomena u skladu sa čl. 17. stav 2. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji Grada Beograda. ; (Viši sud (RS))

18.04.2024. Odbačaj tužbe – uplata predujma za privremenog zastupnika; Nepostupanje po nalozima suda za uplatu predujma za privremenog zastupnika jeste razlog za odbačaj tužbe, jer se po njoj ne može postupati. ; (Viši sud (RS))

24.04.2024. Gužva u saobraćaju kao razlog za vraćanje u pređašnje stanje; Zastoj na autoputu može biti uzrokovan uobičajenim gužvama, ali i iznenadnim nepredviđenim okolnostima koje nije moguće predvideli,  pa je stoga potrebno saslušati punomoćnika na te okolnosti. ; (Viši sud (RS))

04.04.2024. Odbacivanje tužbe rešenjem; Sud će tužbu koja je nerazumljiva i nepotpuna odbaciti rešenjem, a neće presudom odbiti postavljeni tužbeni zahtev.; (Privredni apelacioni sud (RS))

05.04.2024. Presuda zbog izostanka; Sud će doneti presudu zbog izostanka ukoliko su ispunjeni procesni uslovi za njeno donošenje bez obzira na činjenicu da je tuženi izvestio sud o svojoj sprečenosti da zakazanom ročištu pristupi. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

17.04.2024. Prestanak potrebe za postupanjem privremenog zastupnika stečajnog dužnika; Uloga privremenog zastupnika stečajnog dužnika je iscrpljena time što je on prisustvovao ročištu na kome su ispitivani uslovi za otvaranje postupka stečaja i što je izjavio žalbu protiv rešenja o otvaranju stečaja, koja je odbijena.; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.04.2024. Povraćaj u pređašnje stanje; Stranka koja traži povraćaj u pređašnje stanje mora na nesumnjiv način da dokaže da postoje opravdani razlozi za povraćaj u pređašnje stanje.; (Viši sud (CG))

 

Izvršni postupak

 

02.04.2024. Stvarna nadležnost suda u postupku protivizvršenja; Stvarna nadležnost suda  u postupku protivizvršenja ceni se na isti način kao u postupku izvršenja, pa je u postupku protivizvršenja po odluci Privrednog apelacionog suda nadležan privredni sud.; (Viši sud (RS))

16.04.2024. Dokazivanje pravnog sleda u izvršnom postupku; Sud je samo dužan da zatraži od izvršnog poverioca da dostavi  dokaze o postojanju pravnog sleda, a ne i da ih sud sam prikuplja.; (Viši sud (RS))

16.04.2024. Dužnost poverioca da dokaže prelaz obaveze na novog dužnika; Navod izvršnog poverioca da je obaveza prešla sa dužnika koji je naveden u izvršnoj ispravi na treće lice koje je navedeno u predlogu za izvršenje mora biti potvrđen javnom ili po zakonu overenim ispravama.; (Viši sud (RS))

18.04.2024. Urednost predloga za izvršenje; Uz predlog za izvršenje u odnosu na naslednike mora biti dostavljeno rešenje o nasleđivanju u originalu ili overenoj fotokopiji.; (Viši sud (RS))

05.04.2024. Privremena mera i sprovođenje izvršenja; Zabrana sprovođenja izvršenja ne može se odrediti privremenom merom.; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Vanparnični postupak

 

03.04.2024. Proglašenje nestalog lica za umrlo; Nenavođenje jedinstvenog matičnog broja nestalog lica ne utiče na njegovu identifikaciju, ako se iz drugih dokaza i navoda parničnih stranaka ovo lice može potpuno identifikovati.; (Viši sud (RS))

24.04.2024. Deoba zajedničke svojine u vanparničnom postupku; U vanparničnom postupku nije moguće menjati režim nepodeljene zajedničke svojine koji postoji, već je to moguće samo u parničnom postuku u skladu sa  propisima.; (Viši sud (RS))

 

Međunarodno privatno pravo

 

22.04.2024. Priznanje strane sudske odluke; Sama činjenica da u presudi čije se priznanje traži nije navedeno da je tuženi bio prisutan na glavnoj raspravi ne znači da je onemogućen da raspravlja u tom postupku, posebno u situaciji kada isti nije tražio ukidanje klauzule pravnosnažnosti i izvršnosti navedene presude.; (Apelacioni sud (RS))

 

Prekršajno pravo

 

03.04.2024. Krivica kao bitno obeležje prekršaja; Propuštajući da navede razloge o obliku krivice okrivljenog, prvostepeni prekršajni sud je učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka budući da je krivica kao subjektivni elemenat prekršajne odgovornosti, bitno obeležje prekršaja u smislu odredbe člana 18. Zakona o prekršajima.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.04.2024. Odlučivanje o svim žalbama branilaca okrivljenih; U prekršajnom postupku protiv više okrivljenih, drugostepeni sud je u obavezi da o svim žalbama koje su na prvostepenu presudu izjavili branioci okrivljenih, odluči jednom odlukom.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.04.2024. Povreda prava na odbranu u žalbenom postupku; Nedostavljanjem prvostepene presude braniocima okrivljenog, braniocima je uskraćena mogućnost da kao ovlašćena lica za podnošenje redovnog pravnog leka podnesu žalbu u korist okrivljenog, čime  je povređeno pravo odbrane okrivljenog u žalbenom postupku, a što je od uticaja na zakonitost i pravilnost drugo…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.04.2024. Neuredna dostava presude braniocu okrivljenog i bitna povreda postupka; Isticanjem prvostepene presude na oglasnu tablu suda, a da njeno dostavljanje prethodno nije izvršeno na adresu branioca okrivljenog koja se nalazi u spisima predmeta, dostava presude braniocu nije bila uredna, što je za posledicu imalo da je braniocu uskraćeno pravo da izjavi žalbu na presudu, a čime je…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.04.2024. Presuda o usvajanju sporazuma o priznanju i bitna povreda odredaba prekršajnog postupka; Nisu bili ispunjeni uslovi za donošenje presude o usvajanju sporazuma o priznanju prekršaja kada je okrivljeni nakon zaključenja sporazuma sa ovlašćenim službenim licem, izjavio da taj sporazum ne prihvata i da zahteva sprovođenje redovnog prekršajnog postupka, pa je donošenjem presude o usvajanju sporazuma u…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.04.2024. Odluka suda bez utvrđivanja činjenice kome je vozilo dato na upravljanje; Nejasno je iz kog razloga je sud okrivljenog oslobodio odgovornosti sa obrazloženjem da u konkretnom slučaju od vlasnika-korisnika vozila nije zahtevano da se izjasni u pogledu identiteta lica kome je vozilo dato na upravljanje, imajući u vidu da je iz spisa proizilazi njegova izjava da je lično u svojst…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

05.04.2024. Odluka bez navođenja tačnog vremena izvršenja prekršaja; U izreci presude činjenični opis prekršaja mora sadržati tačno vreme izvršenja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

05.04.2024. Neprecizno utvrđivanje mesta izvršenja prekršaja; Oslobađanjem odgovornosti okrivljenog za učinjeni prekršaj, bez utvrđivanja tačnog mesta izvršenja prekršaja iz člana 9. stav 2. Zakona o javnom redu i miru, sud je bitno povredio prekršajni postupak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

08.04.2024. Teret dokazivanja; Teret dokazivanja obeležja prekršaja i prekršajne odgovornosti je na podnosiocu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, zbog toga je neosnovana žalbena tvrdnja podnosioca da je prvostepeni sud pogrešno utvrdio  činjenično stanje,  jer  nije saslušao policijske službenike, pošto sam podnosilac zahteva…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

08.04.2024. Povreda prava na odbranu; Kada je okrivljenom omogućeno da se na ročištu izjasni o  dokazima u vidu uverenja o overavanju merila brzine vozila u caobpaćajy T-laser III i sertifikata o obučenosti policijskog službenika koji je bio operater za stručno rukovanje tim  merilom, nisu povređena pravila postupka niti njegovo pravo na odb…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

08.04.2024. Vreme izvršenja prekršaja  se opredeljuje u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka; Sud ceni da li je nastupila zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka prema vremenu prekršaja koje je napisano u zahtevu, a ne prema vremenu koje je navedeno u zapisniku o izvršenoj kontroli učesnika u caobpaćajy i PMO obrascu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

08.04.2024. Osnov  koji isključuje odgovornost maloletnika za prekršaj; Kada zahtev za izdavanje lične karte za maloletnika može da podnese jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja, onda na strani tog maloletnika ne može biti odgovornosti za prekršaj iz člana 29. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnoj karti.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

09.04.2024. Iznošenje novih činjenica i predlaganje dokaza u žalbi; Da bi u žalbi  novoiznete činjenice i predloženi dokazi  bili prihvaćeni, okrivljeni  je dužan da obrazloži zašto ih ranije nije izneo.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

09.04.2024. Prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 8. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima; Kada je saopštenje o   zaštitnoj  meri zabrane upravljanja motornim vozilom uručeno u  smislu člana 75. stav 5. i 6. Zakona o opštem upravnom postupku, uručeno je na zakonit način tako da ova činjenica predstavlja obeležje prekršaja iz člana 330. stav 1. tačka 8. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevi…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Odustanak od izdatog prekršajnog naloga; Kada izdati prekršajni nalog i dopuna prekršajnog naloga, ne sadrže potpuni činjenični opis prekršaja za koji se lice kom su izdati  tereti, onda je osnovano rešenje suda kojim je  odbacio zahtev za sudsko odlučivanje nalazeći da je izdavalac naloga odustao od prekršajnog naloga, i konstatovao da se na…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Hodnik stambene zgrade kao javno mesto; Prema članu 3. stav 1. tačka 2. Zakona o javnom redu i miru hodnik stambene zgrade jeste javno mesto.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Dostava poreskog akta; Kada Poreska uprava od poreskog obveznika traži podatke o njegovoj ukupnoj imovini, radi prinudne naplate po osnovu javnih prihoda kod poreskog obveznika, predmetni zahtev Poreske uprave se kao poreski akt uručuje u skladu sa članom 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,  a ne u sk…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Neuredan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka; Podnosilac zahteva u ostavljenom roku nije   postupio po nalogu prvostepenog suda da dostavi  potpun činjenični opis radnji iz kojih proizlazi pravno obeležje predmetnih prekršaja, zbog čega je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka pravilno odbačen,  jer ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog po…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.04.2024. Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka; Kada je obrazloženje presude u suprotnosit sa njenom izrekom, postoji bitna povreda odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.04.2024. Urednost uručenja poziva saobraćajne policije; Prilikom dostavljanja poziva saobraćajne policije po članu 247. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, ne smeju se prekoračiti zakonski rokovi za uručenje pismena, pošto u protivnom dostava nije u skladu sa zakonom, pa time  nema obaveze okrivljene iz člana 247. stav 1. niti ima dokaza da …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

 

Pitanja i odgovori sudova

 

01.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 38.; Pitanje:

Kada članu odbora poverilaca prestane članstvo u odboru poverilaca, nakon što je parnica pravnosnažno okončana u korist stečajnog dužnika, u smislu člana 38. stav 7. Zakon o stečaju („Službeni glasnik“, br. 99/2011), kakvu odluku sud donosi? Da li je dovoljno doneti samo rešenje kojim se kons…; (Privredni apelacioni sud (RS))

01.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 93.; Pitanje:

Da li je u parničnom postupku dozvoljeno određivanje privremene mere prema stečajnom dužniku, imajući u vidu sadržinu odredbe člana 93. Zakona o stečaju?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

10.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 105.; Pitanje:

Da li se član 105. Zakona o stečaju koji se odnosi na postupanja stečajnog sudije vezano za imovinu stečajnog dužnika koju treba da preuzme stečajni upravnik u trenutku stečaja od stečajnog dužnika, primenjuje i u situacijama ako je imovina stečajnog dužnika izdata u zakup tokom trajanja steča…; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 85.; Pitanje:

Da li u parnici u kojoj se odlučuje o osporenom potraživanju kao glavnom dugu može da se ostvari pravo i na isplatu kamate i nakon otvaranja stečajnog postupka ako prijavom potraživanja poverilac istu kamatu nije tražio?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.04.2024. Zakon o radu, čl. 105.; Pitanje:

Da li se radniku koji je prijavio samo potraživanje po osnovu zarade (neto zaradu), a nije prijavio potraživanje na ime poreza i doprinose za socijalno osiguranje niti je to u stečajnom postupku učinila Poreska uprava, priznaje i isplaćuje po rešenju o deobi samo neto zarada ili se istovremeno …; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 49.; Tužilac je osporio tuženom razlučno potraživanje u stečajnom postupku, pa je upućen da pokrene parnicu. Primarnim tužbenim zahtevom tužilac osporava potraživanje tuženog, a kasnije tokom postupka istakao je i eventualni tužbeni zahtev kojim traži da se utvrdi da ne postoji pravo na odvojeno namirenje t…; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 117.; Pitanje:

Da li je dozvoljena tužba kojom bi poverilac uslovno priznatog potraživanja tražio da se utvrdi da je ono bezuslovno, a ako jeste da li je podnošenje iste vezano za rok od 15 dana kao za osporena potraživanja?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 102.; Pitanje:

U kom roku izlučni poverilac može da podnese tužbu za priznavanje izlučnog prava, ukoliko mu je isto pravo osporeno na nepokretnoj imovini, imajući u vidu trajanje stečajnog postupka, i ishod parnice za istu imovinu koja bi u slučaju neuspeha u parnici bila izložena prodaji kao stečajna masa?…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Zakon o privrednim društvima, čl. 468.; Pitanje:

Da li zastarevaju potraživanja stečajnih poverilaca utvrđena u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom, koja nisu namirena do zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, odnosno da li bi se moglo namiriti iz naknadno pronađene imovine?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 132. i 133.; Pitanje:

Da li stečajni upravnik može da odustane od zakazane i oglašene prodaje javnim nadmetanjem pod određenim uslovima ili može uvek, jer je to deo njegovih ovlašćenja?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.04.2024. Zakon o poljoprivrednom zemljištu, čl. 43.; Pitanje:

Da li zemljište koje je predmet postupka komasacije može biti predmet prodaje u stečajnom postupku, koja bi bila procedura za prodaju i kako bi glasilo rešenje kojim se konstatuje prodaja i nalaže upis prava svojine u korist kupca (imajući u vidu da u tom trenutku stečajni dužnik nije upisan …; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 132. i 135.; Pitanje:

Za prodaju imovine stečajnog dužnika postoji kupac. Članovi Odbora poverilaca (odnosno 2 člana) čija je potrebna saglasnost i pored upućivanja urgencije da se izjasne, na bilo koji način, ne izjašnjavaju se.

Pitanje: Kako postupiti u takvoj situaciji, a naročito ako se ima u vidu činjenica da …; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.04.2024. Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, čl. 49. i 62.; Pitanje:

U slučaju kada unovčenje imovine u stečajnom postupku nije vršeno, jer je u odnosu na nju pokrenut postupak restitucije po Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, da li postoji mogućnost prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, pri čemu bi se u tom slučaju pristupilo po principu pro…; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.04.2024. Zakon o stečaju čl. 27. i 132.; Pitanje:

Član 132. stav 5. Zakona o stečaju propisuje sledeće: „Uz saglasnost odbora poverilaca stečajni upravnik može angažovati domaća ili strana lica stručna za vršenje prodaje javnim nadmetanjem ako je predmet prodaje umetničko delo, odnosno drugi specifičan predmet prodaje za koji postoji specija…; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.04.2024. Zakon o parničnom postupku, čl. 81.; Pitanje:

Da li se stečajnom dužniku u toku prethodnog stečajnog postupka može postaviti privremeni zastupnik shodnom primenom člana 81. Zakona o parničnom postupku usled registracije ostavke zakonskog zastupnika koji je istovremeno i član sa udelom od 100%, u situaciji kada nije registrovan novi zak…; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 132. i 133.; Pitanje:

Da li se u slučaju ustupanja potraživanja stečajnog dužnika prema svojim dužnicima u stečajnom postupku primenjuju pravila o unovčenju imovine iz člana 132. i 133. Zakona o stečaju?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 85, 54. i 139.; Pitanje:

Da li se isplata poverilaca po rešenju o deobi u stečajnom postupku vrši prema redosledu uračunavanja iz člana 313. Zakona o obligacionim odnosima?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.04.2024. Zakon o stačaju, čl. 119.; Pitanje:

Da li kada se radi o tužbi za pobijanje pravnih poslova i pravnih radnji stečajnog dužnika treba prilikom meritornog odlučivanja posebno voditi računa o ništavosti pravnih poslova i pravnih radnji po službenoj dužnosti čije pobijanje tužilac predmetnom tužbom zajedno sa obavezom vraćanja imovinsk…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.04.2024. Zakon o nasleđivanju, čl. 1.; Pitanje:

Da li u stečaju priznato potraživanje čini zaostavštinu ostavioca?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 89.; Pitanje:

Da li poreska uprava može da pokreće postupak poreske kontrole, po otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, koja ima za cilj utvrđivanje poreske obaveze stečajnog dužnika, nastale pre otvaranja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 149.; Pitanje:

Imovina je prodata, stečaj zaključen i stečajni dužnik brisan u APR. Stečajni upravnik nije formalno razrešen. Zainteresovano lice obaveštava sud o postojanju naknadno pronađene imovine.

Da li je sud dužan da rešenjem o sprovođenju naknadne deobe ponovo imenuje stečajnog upravnika?

Da li je s…; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.04.2024. Zakon o hipoteci, čl. 52.; Pitanje:

Stečajni postupak je zaključen i stečajni dužnik je brisan u APR. Posle toga, treće lice podnosi zahtev da mu se izda brisovna dozvola jer je na nekretnini u njegovom vlasništvu ostala upisana hipoteka u korist stečajnog dužnika.

Da li je za postupanje po zahtevu nadležan stečajni upravnik (i…; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 148.; Pitanja:

Da li se stečajni postupak nad stečajnom masom može zaključiti u situaciji kada su sve faze stečajnog postupka okončane ali postoje parnični postupci koji su u toku a u kojima je stečajna masa stranka u postupku?

Prodata je imovina, zaključen je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, i on…; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 156. i 159b; Pitanje:

Da li se radi o neravnopravnom namirenju poverilaca iste klase u slučaju kada je planom reorganizacije na presečni dan prikazan samo glavni dug, bez kamate?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.04.2024. Zakon o stečaju, čl. 161.; Pitanje:

Da li se pitanje ovlašćenosti predlagača plana reorganizacije ceni samo u odnosu na momenat podnošenja plana, ili se ceni i kasnije, sve do donošenja odluke povodom glasanja o planu?

Kako postupiti ako u toku postupka povodom plana reorganizacije predlagač izgubi svojstvo poverioca (npr. ne po…; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

 

Sudska praksa – mart 2024.

Ustavni sudovi

 

11.03.2024. Zakonska visina novčanog obeštećenja zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku; Odredba člana 30. stav 1. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku o visini novčanog obeštećenja po predmetu se mora tumačiti u vezi sa članom 2. istog zakona, tj. na takav način da ovo pravo ima svaka stranka u sudskom postupku i da se nijednoj stranci ne može dosuditi obeštećenje ispod zakon…; (Ustavni sud (RS))

11.03.2024. Vremensko važenje načela pravne države i opšteprihvaćenih standarda ljudskih prava i sloboda kod rehabilitacije; Za utvrđenje prava na rehabilitaciju neophodno je utvrditi ne samo postojanje političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga koji bi mogli imati za posledicu lišenje života, slobode ili drugih prava, već i da su sudske odluke kojima su izrečene kazne lišenja sloboda i prava donete protivno nače…; (Ustavni sud (RS))

11.03.2024. Razlozi za odbijanje rehabilitacije; Formalističkog karaktera su razlozi za odbijanje rehabilitacije prema kojima je: predlagač osuđen za krivično delo propisano tada važećim krivičnim zakonodavstvom, odluku doneo sud zasnovan na zakonu, predlagaču omogućeno da se izjasni o navodima optužbe, da ostvaruje pravo na odbranu i pravo na ulag…; (Ustavni sud (RS))

11.03.2024. Preduslov za vršenje roditeljskih dužnosti i prava; Preduslov da roditelj vrši svoju ustavnu dužnost prema deci i ostvari svoje Ustavom zajemčeno pravo, ukoliko roditeljskog prava nije lišen na način propisan zakonom, jeste da mu se omogući neposredan kontakt i uspostavljanje fizičkog i emocionalnog odnosa sa detetom.; (Ustavni sud (RS))

12.03.2024. Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece insistira na uspostavljanju ranijeg faktičkog stanja koje je postojalo pre protivpravnog odvođenja ili zadržavanja deteta i njegovom vraćanju u mesto njegovog „mesta stalnog boravka“.

Države ugovornice Evropske konvencije za zaštitu ljuds…; (Ustavni sud (RS))

12.03.2024. Obustava izvršnog postupka pokrenutog radi izvršenja odluke o povratku deteta i najbolji interes deteta; Ustavnopravno prihvatljiva je obustava izvršnog postupka pokrenutog radi izvršenja odluke o povratku deteta u mesto njegovog poslednjeg prebivališta u drugoj zemlji ako postoje okolnosti koje ukazuju da to ne bi bilo u najboljem interesu deteta, jer bi ono u tom slučaju bilo dovedeno u nepovoljan položaj.; (Ustavni sud (RS))

12.03.2024. Uslovi objektivne odgovornosti RS za naknadu imovinske štete zaposlenima u društvenim/državnim preduzećima; Uslovi objektivne odgovornosti Republike Srbije za naknadu štete licu koje zbog neefikasnog i nedelotvornog postupanja suda nije u mogućnosti da u razumnom roku naplati svoje potraživanje iz radnog odnosa u izvršnom, odnosno stečajnom postupku prema dužniku koji je u vreme nastanka potraživanja imao pr…; (Ustavni sud (RS))

12.03.2024. Osnov za izjavljivanje ustavne žalbe; Član 22. Ustava predstavlja ustavno načelo u skladu sa kojim se ostvaruju sva zajemčena prava i slobode, tako da ne može biti osnov za izjavljivanje ustavne žalbe.; (Ustavni sud (RS))

 

Krivično pravo

 

05.03.2024. Krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi i primena blažeg zakona; Iako krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi više nije propisano kao krivično delo, ali kako ono ima kontinuitet sa krivičnim delom zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. KZ-a, to je sud pravilno postupio kada je primenom najblažeg zakona radnje okrivljenog pravno kvalifikovao kao k…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.03.2024. Krivično delo trgovina uticajem; U radnjama okrivljenih koji su koristeći svaki svoj službeni položaj, a jedan od njih i svoj uticaj koji je imao kao pretpostavljeni, zajedno posredovali između vlasnika privrednog društva i policijskog službenika da on ne podnese sve prekršajne prijave zbog nepoštovanja propisa koje je utvrdio tokom vrš…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.03.2024. Organizovana kriminalna grupa; Da bi se govorilo o organizovanoj kriminalnoj grupi potrebno je da postoje obavezni elementi koji su na isti način određeni odredabama člana 112. tačka 35. KZ-a i člana 2. stav 1. tačka 33. ZKP, a pored toga i druge karakteristike kao što su struktuiranost grupe odnosno njena organizacija u smislu po…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.03.2024. Protivpravnost koristi koja je pribavljena izvršenjem krivičnog dela; Protivpravnost je obeležje opšteg pojma krivičnog dela, pa je stoga i pribavljena korist uvek protivpravna ako iz okolnosti određenog slučaja proizilazi da je pribavljena zabranjenim, odnosno protivpravnim delovanjem koje je propisano kao radnja izvršenja krivičnog dela.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.03.2024. Alternativne radnje izvršenja krivičnog dela i presuđena stvar; Krivično delo iz člana 246. stav 1. KZ-a ima više alternativno propisanih radnji izvršenja, pa kada je okrivljeni krivično delo izvršio preduzimanjem više takvih radnji u isto vreme, ne može se uzeti da postoji sticaj krivičnih dela iz člana 246. stav 1. KZ-a, već postoji samo jedno krivično delo – privi…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.03.2024. Posluga lovačkog oružja i nedozvoljeno držanje oružja; Okolnost da je oružni list za lovačku pušku posedovao tast okrivljenog, kao i okolnost da je okrivljeni imao usmeno odobrenje od vlasnika za držanje drugog lovačkog oružja, nije od uticaja na pravnu kvalifikaciju radnji okrivljenog kao krivičnog dela iz člana 348. stav 1. KZ-a, budući da je okrivljeni drža…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.03.2024. Falsifikovanje isprave – strana javna isprava; Da bi strana javna isprava predstavljala objekt radnje izvršenja krivičnog dela falsifikovanja isprave iz člana 355. KZ-a, dovoljna je samo mogućnost da takva isprava posluži kao dokaz u pravnom saobraćaju Republike Srbije.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.03.2024. Falsifikovanje službene isprave i disciplinski postupak po Zakonu o državnim službenicima; Vođenje disciplinskog postupka po Zakonu o državnim službenicima ne ispunjava kriterijum postupka po krivičnoj optužbi, i to pre svega u pogledu kaznene prirode sankcije koja je po tom Zakonu mogla biti izrečena okrivljenom, pa bez obzira na činjenicu što je i disciplinski postupak vođen zbog događaja k…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.03.2024. Neovlašćen prenos opojne droge radi prodaje u saizvršilaštvu; Preduzimanje međusobno povezanih radnji od strane okrivljenih, pokazuje da je između njih postojala saglasnost i dogovor da delo vrše zajedno, kao i svest da sa drugim licima aktivno učestvuju u izvršenju radnji krivičnog dela, te da na taj način zajednički deluju – učestvuju u radnji neovlašćenog prenosa …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.03.2024. Nošenje oružja u vreme važenja Naredbe o legalizaciji oružja; Naredba o legalizaciji oružja ne sme po automatizmu predstavljati osnov za isključenje krivičnog gonjenja kod neovlašćenog nošenja oružja, pa ukoliko je okrivljeni oružje i municiju nosio na mestu na kome se ne podnosi zahtev za legalizciju niti na mestu gde se oružje i municija predaju nadležnom organu, t…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.03.2024. Prodaja putem oglasa na na internetu i prevarna namera; Okrivljeni je postupao sa prevarnom namerom i oštećenog doveo u zabludu, kada je lažnim prikazivanjem činjenica – postavljanjem na internet stranici oglasa o prodaji uređeja tačno određenog modela – oštećenog naveo da mu plati cenu u vrednosti tog modela uređaja, a potom mu isporučio drugi model uređaja …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.03.2024. Nemogućnost sabiranja poreskih obaveza iz različitih perioda; Radnja izvršenja krivičnog dela poreske utaje i iznos poreske obaveze čije se plaćanje izbegava, posmatraju se u okviru jednog poreskog perioda za koji se porez obračunava i plaća, a taj period kod poreza koji se utvrđuju i plaćaju po odbitku predstavlja momenat isplate prihoda koji podležu porezu na do…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.03.2024. Ovlašćeni tužilac u postupku za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja; Kada se utvrdi da je okrivljeni učinio protivpravno delo koje je u zakonu određeno kao krivično delo u stanju neuračunljivosti, javni tužilac je ovlašćen da pokrene postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja za sva krivična dela, uključujući i ona koja se gone po privatnoj tu…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.03.2024. Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka; Kada su izvršenjem krivičnog dela iz člana 146. stav 1. KZ-a drugom licu saopštena lična imena građana i njihovi jedinstveni matični brojevi, tada nije neophodno da u izreci presude budu navedeni precizniji i opredeljujući podaci tih građana, jer su građani čiji su ti lični podaci, odredivi sa aspekta …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.03.2024. Pravna kvalifikacija više radnji držanja opojne droge; Radnja držanja jedne količine opojne droge u toku jednog dana koja je tog dana prekinuta, i radnja držanja nove količine opojne droge koja je izvršena drugog dana nakon toga, ne mogu se kvalifikovati kao jedno, trajno krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. KZ-a, jer se radi…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.03.2024. Nemogućnost izricanja uslovne osude; Pravilnom primenom odredbe člana 66. stav 2. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, broj 35/19), za krivično delo izvršeno nakon 1. 12. 2019. godine za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od osam godina ili teža kazna, ne može se izreći uslovna osuda.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.03.2024. Razbojništvo – pretnja koja je usmerena na sprečavanje potencijalnog otpora; Pretnja, kao obeležje krivičnog dela razbojništva, ne mora nužno biti usmerena na savladavanje otpora koji se pruža, već je sa aspekta postojanja ovog krivičnog dela, dovoljno da je usmerena na sprečavanje potencijalnog otpora, pa se njeno postojanje u svakom konkretnom slučaju posmatra u kontekstu kritičn…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.03.2024. Upornost kao bitno obeležje krivičnog dela proganjanje; Upornost u preduzimanju radnji izvršenja krivičnog dela proganjanje kao njihova posebna karakteristika, podrazumeva ponavljanje neke radnje radi ostvarivanja određenog cilja, što se ocenjuje prema okolnostima svakog konkretnog slučaja, tako da i u slučaju izostavljanja zakonske formulacije – reči „uporno“ – u činj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.03.2024. Pasivni subjekt i posledica kod krivičnog dela oduzimanje maloletnog lica; Pasivni subjekt krivičnog dela iz člana 191. stav 3. KZ-a je maloletno lice, s obzirom na to da se vršenjem krivičnog dela onemogućava njegovo pravo da održava lične odnose sa drugim roditeljem , pa shodno tome, posledica krivičnog dela nastupa u mestu prebivališta maloletnog lica, što je istovremeno p…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.03.2024. Krađa vozila na drzak način i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila; Okrivljeni je u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi i na naročito drzak način oduzeo vozilo oštećenog, kada je u toku vožnje predložio oštećenom da zamene mesta, a onda kada je oštećeni izašao iz vozila, dodao gas i napustio lice mesta, pa se u njegovim radnjama stiču obeležja krivičnog del…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.03.2024. Ne bis in idem – neovlašćeno držanje oružja i nepropisno držanje oružja; I pored toga što je u oba postupka reč o istom životnom događaju, činjenice da se radi o različitim predmetima izvršenja krivičnog dela, odnosno prekršaja, i o različitim osnovima protivpravnog ponašanja okrivljenog, jer je okrivljeni oružje i municiju koja je bila predmet prekršajnog postupka držao ovla…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.03.2024. Zabrana preinačenja „na gore“ i način izvršenja kazne zatvora; Izdržavanje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeno lice stanuje, predstavlja samo način izvršenja kazne zatvora, a ne drugačiju krivičnu sankciju u odnosu na kaznu zatvora koja se izdržava u odgovarajućoj ustanovi za izdržavanje kazne zatvora, pa preinačenjem prvostepene presude u delu odluke o kr…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.03.2024. Neovlašćeno objavljivanje fotomontaže; Forma i tehnika sačinjavanja neovlašćeno prikazane fotografije je bez značaja za postojanje krivičnog dela iz člana 145. stav 1. KZ-a, pa i fotomontaža može biti objekat radnje ovog krivičnog dela, pri čemu je bez značaja i to što je lice pristalo da se zapis njegovog lika iskoristi u svrhu fotomontaže u…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.03.2024. Identitet optužbe i presude – krivično delo iz člana 246a stav 2. KZ-a i krivično delo iz člana 246a stav 1. KZ-a; Zakon ne zahteva identitet u pogledu pravne ocene dela, ali zahteva da između optužbe i presude postoji identitet i podudarnost u pogledu subjektivne i objektivne istovetnosti dela, pa kako je kod krivičnih dela iz člana 246a stav 1. odnosno iz stava 2. KZ-a radnja izvršenja neovlašćeno držanje, pri če…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.03.2024. Prosleđivanje fotografije kao radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 145. stav 1. KZ; Okrivljeni je prosleđivanjem fotografije ličnog karaktera drugim licima istu prikazao, odnosno učinio dostupnom javnosti i na taj način preduzeo radnju „prikazivanja“, što je jedna od alternativno propisanih radnji izvršenja krivičnog dela iz člana 145. stav 1. KZ-, pa kako je to učinio bez pristanka lica…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.03.2024. Količina opojne droge kao jedini dokaz za prodaju; Samo na osnovu količine opojne droge koja je kod okrivljenog pronađena i od njega oduzeta ne može se izvesti pouzdan zaključak da ju je okrivljeni držao radi dalje prodaje, pa ako nijednim dokazom u postupku nije osporena odbrana okrivljenog da ju je držao za ličnu upotrebu, u radnjama okrivljenog stiču se …; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2024. Oduzimanje imovine koja je otuđena; Da bi se mogao primeniti Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, u postupku mora biti utvrđeno da li predmetna imovina postoji ili je otuđena, jer ukoliko je otuđena, njeno oduzimanje je u tom slučaju moguće jedino na osnovu člana 92. Krivičnog zakonika.; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2024. Teška krađa na naročito drzak način; Okrivljeni je pokazao naročitu drskost, pokazujući bezobzirnost u vršenju krađe i svoju spremnost da uz veliki rizik iskoristi situaciju kada se to najmanje očekuje, kada je u kasnim noćnim satima i dok je oštećeni spavao, ušao u njegov stan iskoristivši okolnost da stan nije zaključan.; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2024. Utvrđivanje namere okrivljenih da u većem broju nedozvoljeno pređu granicu; Za postojanje krivičnog dela iz člana 350. st. 3. KZ potrebno je utvrditi da je pet ili više lica imalo nameru da ode u zemlje Evropske unije.; (Apelacioni sud (RS))

 

Krivični postupak

 

05.03.2024. Nemogućnost korišćenja „slučajnog nalaza“ kao dokaza u postupku; Kada je u naredbi izričito navedeno da se posebna dokazna radnja tajnog praćenja i snimanja sprovodi isključivo kada su u vozilu u kome je postavljen uređaj za snimanje prisutni okrivljeni na koje se naredba odnosi, tada se u odnosu na druge okrivljene, koji sa njima nisu istovremeno koristili to vozilo, ne …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.03.2024. Ponavljanje postupka i nepostojanje razloga za obavezno izuzeće sudije; Prethodno učestvovanje sudije u donošenju presude ne predstavlja razlog za obavezno izuzeće tog sudije prilikom donošenja presude u postupku koji se ponavlja, jer je okrivljeni osuđen u odsustvu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.03.2024. Procesne odluke i zahtev za zaštitu zakonitosti; Procesna rešenja koja se donose radi održavanja glavnog pretresa ne mogu se pobijati posebnom žalbom, te stoga predstavljaju procesne odluke koje ne stiču pravnosnažnost, pa se zato protiv njih ne može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.03.2024. Snimanje i fotografisanje pretresanja koje se vrši bez naredbe suda; Snimanje i fotografisanje pretresanja nije obavezno kada se ono vrši bez naredbe suda na osnovu člana 158. ZKP, pa činjenica da u takvom slučaju pretresanje stana nije tonski i optički snimano, i da pronađeni predmeti nisu posebno fotografisani, nije od uticaja na zakonitost zapisnika o pretresanju.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.03.2024. Oduzimanje poslovne dokumentacije od strane poreskih inspektora i potvrda o privremeno oduzetim predmetima; Kada prilikom kontrole od strane poreskih inspektora nije oduzeta originalna poslovna dokumentacija, već je uz odobrenje odgovornog lica privrednog društva overena fotokopija poslovne dokumentacije, u tom slučaju se ne izdaje potvrda o privremeno oduzetim predmetima, a predmetna fotokopija se može ko…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.03.2024. Nepostojanje prekoračenja optužbe; Kada je činjenični opis radnji izvršenja krivičnog dela u izreci presude ostao u granicama činjeničnog osnova iz optužbe, odnosno u granicama datih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva, pri čemu se sva preciziranja koja su vršena ne odnose na bitna obeležja krivičnog dela koje je okrivljenom …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.03.2024. Odlučivanje o žalbi na rešenje o troškovima postupka koja je izjavljena samo u korist okrivljenog; Budući da sud rešenje ispituje u okviru osnova, dela i pravca pobijanja istaknutim u žalbi, pravni lek bi stoga po pravilu trebalo da dovede do rezultata saglasnih interesu njegovog podnosioca, pa je sledstveno tome isključena mogućnost pogoršanja procesno-pravnog položaja okrivljenog u drugostepenom post…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.03.2024. Izuzeće javnog tužioca – nadležnost za odlučivanje o žalbi; Na javnog tužioca i lica koja su na osnovu zakona ovlašćena da javnog tužioca zamenjuju u postupku, shodno se primenjuju odredbe ZKP koje se odnose na izuzeće sudija i sudija-porotnika, pa je stoga za odlučivanje o žalbi protiv rešenja javnog tužioca, donetog pre podignute optužbe, kojim se odbija zahte…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.03.2024. Stavljanje van snage naredbe o prekidu posebne dokazne radnje i nezakonitost pribavljenih dokaza; Tajni nadzor komunikacije se može odrediti i sprovoditi isključivo u skladu sa odredbama čl. 166 – 170 ZKP, a koje odredbe ne dozvoljavaju mogućnost donošenja naredbe kojom se stavlja van snage naredba o prekidu  posebne dokazne radnje, pa se stoga nakon donošenja naredbe o prekidu dalje preduzimanje posebn…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.03.2024. Odlučivanje o meri zabrane napuštanja boravišta kao razlog za obavezno izuzeće; U slučaju da je sudija u krivičnom postupku donosio odluke i pre učešća u donošenju presude u istom predmetu, uključujući i odluke vezane za meru zabrana napuštanja boravišta, postoji opravdana bojazan da taj sudija nije nepristrasan, a stepen njegove nepristrasnosti se ceni u skladu sa obimom i prirodo…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.03.2024. Troškovi izabranog branioca maloletnika; Ako je prema maloletniku izrečena vaspitna mera ili je postupak obustavljen, troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava, koji troškovi obuhvataju i nagradu i nužne izdatke branioca, pri čemu zakon ne pravi razliku između izabranog branioca i branioca postavljenog po službenoj dužnosti.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.03.2024. Nezakonito oduzimanje predmeta; Kada oduzimanje predmeta nije vršeno prilikom dokazne radnje pretresanja, jer nije postojala naredba za pretres niti su postojali uslovi za pretres bez naredbe, već su predmeti oduzeti prilikom pregleda poslovnih prostorija od strane policije, ali o tome nije sastavljen ni zapisnik ni službena beleška, …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.03.2024. Međunarodna pravna pomoć – istitivanje svedoka; Oblik međunarodne pravne pomoći je i izvršenje procesnih radnji, kao što je ispitivanje svedoka, pa kada je bilateralnim ugovorom predviđeno da se prilikom pružanja pravne pomoći primenjuje pravo zamoljene države, tada se ispitivanje svedoka preduzima u skladu sa procesnim zakonodavstvom strane države koja…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.03.2024. Pisani dokazni materijal na stranom jeziku kao dokaz u postupku; Da bi pisani dokazni materijal na stranom jeziku mogao biti korišćen kao dokaz u postupku, mora biti preveden na srpski jezik, jer u suprotnom predstavlja nezakonit dokaz.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.03.2024. Funkcionalna nepristrasnost sudije kao razlog za izuzeće; Ne narušava nužno svako odlučivanje sudije o pritvoru prema okrivljenom pretpostavku nepristrasnosti tog sudije prilikom meritornog odlučivanja, već postojanje predubeđenja kao razloga za njegovo izuzeće zavisi od toga da li je prilikom odlučivanja o pritvoru zauzeo jasan stav o krivici okrivljenog ili nije…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.03.2024. Izreka drugostepene presude u slučaju preinačenja prvostepene presude; Kada se preinačava prvostepena presuda tako što se okrivljeni oslobađa od optužbe, u izreci drugostepene presude je dovoljno da se navede da se okrivljeni oslobađa od optužbe za radnje opisane u izreci prvostepene presude, i osnov po kom se okrivljeni oslobađa od optužbe.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.03.2024. Lice koje ima posredna saznanja kao svedok u postupku; Svedok u krivičnom postupku može da bude lice koje je do obaveštenja o predmetu dokazivanja došlo na osnovu vlastitih čula, dakle tako što je nešto videlo, čulo, osetilo ili dodirnulo, kao i lice koje je do obaveštenja o činjenicama koje se utvrđuju u postupku došlo posredno, preko drugog lica.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.03.2024. Pretres stana uz saglasnost njegovog držaoca; Kada je pretres stana izvršen bez naredbe suda zbog toga što je postojala saglasnost držaoca stana, pri čemu su pretresanju prisustvovala i dva punoletna građanina kao svedoci pretresa, zapisnik o takvom pretresu predstavlja dokaz na kojem se sudska odluka može zasnivati, dok činjenica da ovlašćena slu…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.03.2024. Pribavljanje video snimaka sigurnosnih kamera; Video snimci sigurnosnih kamera sa objekata, kao deo sistema video nadzora postavljenog iz bezbednosnih razloga, koji su oduzeti u skladu sa odredbama čl. 147. i 148. ZKP, mogu biti korišćeni kao dokazi u krivičnom postupku, a za šta nije potrebna naredba suda u smislu odredbe člana 152. stav 3. ZKP,…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.03.2024. Tajno praćenje i snimanje postavljanjem prislušnog uređaja na oštećenog; Zakonikom o krivičnom postupku nije precizirano na koji način će se sprovesti naredba o tajnom praćenju i snimanju, pa o samom načinu sprovođenja i vrsti operativno-tehničkih mera koje će u tom cilju biti preduzete, u svakom konkretnom slučaju odlučuje organ koji ih sprovodi, u skladu sa svojim ovlašćenj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.03.2024. Potpisivanje potvrde o privremeno oduzetim predmetima; Prilikom oduzimanja predmeta i potpisivanja potvrde o privremeno oduzetim predmetima u svojstvu građanina, okrivljeni nije morao biti poučen od strane ovlašćenih službenih lica policije o pravima u smislu člana 68. ZKP, pri čemu sam potpis na potvrdi ne predstavlja izjavu okrivljenog o predaji stvari – p…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.03.2024. Zahtev za zaštitu zakonitosti podnet od strane punomoćnika privatnog tužioca; Zahtev za zaštitu zakonitosti podnet od strane punomoćnika privatnog tužioca je nedozvoljen, jer je podnet od strane neovlašćenog lica.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.03.2024. Odlučivanje o žalbi na rešenje o zadržavanju kao razlog za obavezno izuzeće; Učestvovanje u odlučivanju o žalbi izjavljenoj protiv rešenja o zadržavanju u svojstvu sudije za prethodni postupak, predstavlja zakonom predviđen razlog za obavezno izuzeće tog sudije od vršenja sudijske dužnosti u istom predmetu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.03.2024. Međunarodna pravna pomoć – prisustvo dokaznim radnjama pred organom zamoljene države; Shodna primena ZKP, uključujući i odredbe o prisustvu okrivljenog i branioca dokaznim radnjama, u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći predviđena je samo u procesnopravnoj situaciji kada je Republika Srbija u takvom postupku zamoljena država, pa stoga kada je strana država postupajući po zamolnici…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.03.2024. Nerazumljiva izreka oslobađajuće presude; Sud oslobađajuću presudu, na osnovu člana 423. tačka 1. ZKP, donosi kada krivično delo za koje je okrivljeni optužen ne sadrži sva obeležja tog krivičnog dela određena zakonom, kao i kada je, iako postoje sva zakonska obeležja krivičnog dela, isključena protivpravnost ili krivica, a nema uslova za pri…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.03.2024. Troškovi postupka pred sudom pravnog leka; Da bi sud pravnog leka odlučio o troškovima postupka mora imati zahtev za naknadu troškova, te stoga u postupku po pravnim lekovima zahtev za naknadu troškova mora biti postavljen u podnetom pravnom leku, ili neposredno istaknut na javnoj sednici ili na pretresu pred drugostepenim sudom kao sudom pra…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.03.2024. Pravo maloletnika na naknadu troškova prevoza; Kada mu je izrečena vaspitna mera, maloletnik ima pravo na naknadu troškova postupka na teret budžetskih sredstava suda, uključujući i troškove prevoza povodom pristupa na saslušanje, bez obzira na to što je maloletnik dužan da se odazove na poziv organa postupka radi saslušanja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.03.2024. Nejasno obrazloženje od strane suda; Prilikom obrazlaganja odluke sud mora da iznese jasne i argumentovane razloge koji se zasnivaju na izvedenim dokazima.; (Apelacioni sud (RS))

04.03.2024. Nepotupno svedočenje policijskih službenika; To što svedoci policijski službenici ne mogu  da se izjasne o imenu okrivljenog, ne dovodi u pitanje verodostojnost njihovih iskaza, jer oni svedoče o kritičnim događajima.; (Apelacioni sud (RS))

05.03.2024. Zakonita radnja preduzeta tokom štrajaka advokata; Zastupanje okrivljenog uprkos štrajku komore advokata nije bitna povreda odredaba krivičnog postupka.; (Apelacioni sud (RS))

05.03.2024. Utvrđivanje presuđene stvari kao faktičko pitanje; Utvrđivanje činjenice „presuđene stvari“ je faktičko pitanje i u svakom konkretnom slučaju je potrebno upoređivanje činjeničnih opisa, a potrebno je utvrditi da li je u pretežnom delu rešen krivičnopravni događaj.; (Viši sud (RS))

06.03.2024. Značaj vaspitnih mera za produženje pritvora; Sankcije okrivljenog dok je bio maloletno lice nisu dovoljni razlozi za produženje pritvora shodno članu 211. stav 1. tačka. 3. ZKP-a.; (Viši sud (RS))

06.03.2024. Obaveza suda da odluči o iznetim dokaznim predlozima; Sud će učiniti bitnu povredu odredaba krivičnog postupka kada ne donese odluku o dokaznim predlozima okrivljenog.; (Viši sud (RS))

 

Upravno pravo

 

28.03.2024. Karakter potraživanja zaposlenog u osnovnoj školi raspoređenog na rad u inostranstvu; Potraživanja iz raspoređivanja zaposlenog u osnovnoj školi rešenjem ministarstva na rad u inostranstvu radi izvođenja dopunske nastave na srpskom jeziku jesu potraživanja iz radnog odnosa, a ne iz ugovora o delu. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.03.2024. Naknada nematerijalne štete licu na koga se odnosi informacija prouzrokovana različitim tekstovima; Lice čija su prava povređena objavljivanjem leziono podobnih informacija tužbom može potraživati naknadu nematerijalne štete za svaki objavljeni tekst.; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2024. Sadržina obaveze novinarske pažnje; Načelo dužne novinarske pažnje ne iscrpljuje se samo kontaktiranjem subjekta informacije, već podrazumeva određeni stepen provere istinitosti, porekla odnosno potpunosti informacija koje se objavljuju i na drugi način. ; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2024. Obaveza formulacije ispravke informacije; Sud ne može na osnovu referata tužbenog zahteva opredeliti tačnu formulaciju ispravke koja se traži, već je to obaveza stranke koja takav vid zaštite traži pred sudom.; (Apelacioni sud (RS))

18.03.2024. Propuštanje škole da pripravniku stvori uslove za osposobljavanje za samostalan obrazovno-vaspitni rad i zloupotreba prava na davanje otkaza; Propuštanjem škole da pripravniku stvori uslove za uspešno savladavanje programa i osposobljavanje za samostalan obrazovno-vaspitni rad uz pomoć mentora i propuštanjem da na adekvatan način vodi evidenciju o isteku pripravničkih ugovora i polaganju licenci, zloupotrebljava se pravo na davanje otkaza iz član…; (Apelacioni sud (RS))

29.03.2024. Sticanje prava korišćenja na građevinskom zemljištu; Kada objekat koji je izgrađen na zemljištu koje tužilja koristi na osnovu neoverenog ugovora o davanju na korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta, nije ozakonjen, već se nalazi u postupku ozakonjenja, a tužilja je njegov vanknjižni vlasnik i u katastru nepokretnosti je upisana samo kao držalac istog, on…; (Apelacioni sud (RS))

01.03.2024. Akt Programskog saveta Pravosudne akademije kao predmet upravnog spora; Akt Programskog saveta Pravosudne akademije kojim se odlučuje o prigovoru kandidata na utvrđenu rang listu kandidata sa prijemnog ispita za početnu obuku predstavlja akt koji uživa sudsku zaštitu u upravnom sporu.; (Upravni sud (RS))

01.03.2024. Obrazloženje drugostepenog rešenja; U obrazloženju drugostepenog rešenja moraju se oceniti i svi navodi žalbe i ako ih ne uvaži, tuženi organ u obrazloženju svog rešenja mora da iznese razloge zbog kojih ih smatra neosnovanim. Ako je već prvostepeni organ u obrazloženju svog rešenja pravilno ocenio navode koji se u žalbi iznose, drugostepen…; (Upravni sud (RS))

01.03.2024. Načelo slobodne ocene dokaza; Sve vrste dokaznih sredstava imaju po zakonu jednaku dokaznu snagu, s tim što organ može u određenom slučaju pojedinim dokazima priznati veću dokaznu snagu, ali samo na osnovu posebno utvrđenih okolnosti, koje se moraju navesti u obrazloženju rešenja.; (Upravni sud (RS))

01.03.2024. Udovoljavanje žalbenom zahtevu od strane prvostepenog organa; Udovoljavanje žalbenom zahtevu od strane prvostepenog organa mora biti potpuno u skladu sa članom 165. Zakona o opštem upravnom postupku.

Iako udovoljavanje žalbenom zahtevu nije potpuno, ne radi se o takvoj povredi zakona kojom bi se tužiocu nanela bilo kakva šteta ako nema mesta daljem vođenju postupk…; (Upravni sud (RS))

26.03.2024. Dopuštenost naknadnih zahteva za azil; Pokretanjem procedure promene vere nakon više neuspelih pokušaja ilegalnog prelaska granice i nakon dobijanja rešenja o otkazu boravka sa zabranom ulaska na teritoriju Republike Srbije ne dokazuje se istinska želja da se promeni svoja vera u najkraćem roku, da je to razlog napuštanja zemlje porekla i da j…; (Upravni sud (RS))

26.03.2024. Nemogućnost vraćanja oduzete imovine; Nije moguće vraćanje stana na osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ako pravo svojine kupca iz ugovora o otkupu stana nije upisano u zemljišnu knjigu zbog nepostupanja prodavca, jer takav propust prodavca ne sme biti na štetu kupca iz ugovora.; (Upravni sud (RS))

26.03.2024. Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija kao nova činjenica; Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija ne predstavlja novu činjenicu nastalu nakon donošenja rešenja o utvrđivanju prava na penziju da bi na osnovu nje moralo biti doneto novo rešenje. ; (Upravni sud (RS))

26.03.2024. Reklamacija, odnosno prigovor na račun za isporučenu toplotnu energiju kao upravna stvar; Reklamacija, odnosno prigovor na račun za isporučenu toplotnu energiju ne predstavlja zahtev za odlučivanje u upravnoj stvari, već predstavlja spor iz ugovora o prometu roba i usluga, odnosno spor iz obligacionog odnosa između isporučioca i krajnjeg kupca toplotne energije.; (Upravni sud (RS))

26.03.2024. Prepis lista nepokretnosti kao dokaz; Prepis lista nepokretnosti je javna isprava koju izdaje organ nadležan za vođenje evidencije o nepokretnosti, pravima i teretima upisanim na njima, te stoga ima punu dokaznu snagu u pogledu činjenica i okolnosti koje se u njemu navode.; (Upravni sud (RS))

27.03.2024. Obezbeđenje dokaza; Obezbediti dokaz znači ustanoviti odgovarajućim dokaznim sredstvima činjenicu koja govori o važnoj činjenici za rešavanje upravne stvari, pre nego što bi ona u postupku bila redovno saznata.; (Upravni sud (RS))

27.03.2024. Nadležnost Upravnog suda; Ocena zakonitosti zaključka kao opšteg pravnog akta nije u nadležnosti Upravnog suda.; (Upravni sud (RS))

27.03.2024. Konačnost rešenja; Rešenje protiv koga stranka nije izjavila žalbu postaje konačno istekom roka od 15 dana od dana kada joj je prvostepeno rešenje dostavljeno.; (Upravni sud (RS))

28.03.2024. Prijava za pripremu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova kao upravna stvar; Iz odredbe člana 7. stav 2. Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Sl. glasnik RS“ br. 14/09…98/18) ne proizlazi ovlašćenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu za rešavanje, već za organizo…; (Upravni sud (RS))

28.03.2024. Rok za zahtev za naknadu troškova upravnog postupka; Pravo stranke na isticanje zahteva za naknadu troškova upravnog postupka traje do završetka prvostepenog postupka ako je žalba bila isključena, odnosno do isteka roka za žalbu ako se stranka nije žalila, a ako je izjavila žalbu – do donošenja drugostepenog rešenja.; (Upravni sud (RS))

28.03.2024. Pristup informacijama od javnog značaja o pomilovanju nekog lica; Ako je u zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja o pomilovanju imenovano lice na koje se tražene informacije isključivo i lično odnose, bespredmetno je sprovođenje postupka anonimizacije tražene informacije, budući da je njen cilj zaštita podataka o ličnosti na koje se tražena informacija ličn…; (Upravni sud (RS))

29.03.2024. Pravne greške iz člana 233. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku iz 1997. godine; Zajedničko obeležje za sve pravne greške o kojima je reč u članu 233. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku jeste da ne zahtevaju neke dodatne procesne radnje u smislu upotpunjavanja već sprovedenog postupka od strane prvostepenog organa, pa ovlašćenje i dužnost drugostepenog organa da u takvim sluč…; (Upravni sud (RS))

29.03.2024. Predmet postupka po zahtevu stranke; U upravnom postupku pokrenutom po zahtevu stranke predmet postupka može biti samo ono što stranka traži, a ne i nešto drugo što ona nije tražila.; (Upravni sud (RS))

29.03.2024. Rešenje direktora RF PIO o utvrđivanju visine najnižeg iznosa penzije; Pitanje ocene zakonitosti rešenja direktora RF PIO o utvrđivanju visine najnižeg iznosa penzije i zakonitosti njegove ispravke ne može biti predmet ocene pred Upravnim sudom, već u postupku koji se vodi pred Ustavnim sudom, iz razloga što se ne radi o pojedinačnom, već o opštem aktu RF PIO.; (Upravni sud (RS))

06.03.2024. Urednost uručenja poziva prema članu 75. Zakona o opštem upravnom postupku; Pošto je odredbom člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku propisano da se rokovi računaju na dane, mesece i godine, a odredbom člana 74. stav  1. da se dostavljanje vrši radnim danom od 8.00 do 20.00 časova, to znači da  bi dostava poziva bila uredna u smislu člana 75. istog zakona – ukoliko je  n…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

 

Obligaciono pravo

 

29.03.2024. Obaveza plaćanja zakupnine za vozilo uzeto u zakup i nakon isteka registracije; U situaciji kada je tuženi kao zakupac svojim nečinjenjem skrivio mogućnost da vozilo bude registrovano i da se koristi u daljem periodu zakupodavnog odnosa, činjenica da je obavestio policiju da se kod njega nalazi neregistrovano vozilo tužioca ne oslobađa ga obaveze da tužioca kao vlasnika vozila obave…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.03.2024. Sport kao opasna delatnost; Sport predstavlja rizičnu delatnost, koja po svojoj prirodi predstavlja povećanu opasnost za okolinu, zbog upotrebe sredstva za igru i opreme koja sama po sebi predstavlja stvari sa povećanom opasnošću.; (Apelacioni sud (RS))

18.03.2024. Simulovan ugovor između određenih strana; Ne može se smatrati da simulovan ugovor zaključen između dve ugovorne strane prikriva ugovor zaključen između drugih ugovornih strana. ; (Apelacioni sud (RS))

29.03.2024. Predaja poseda nepokretnosti; Tužilac koji je dozvolio tuženima da žive u stanu koji je kupio zaključenjem ništavog ugovora o kupoprodaji sa nevlasnikom, kao prodavcem, ne može da traži tužbenim zahtevom od tuženih predaju poseda tog stana, slobodnog od lica i stvari, niti se može smatrati pretpostavljenim vlasnikom, u smislu člana…; (Apelacioni sud (RS))

29.03.2024. Naknada za kašnjenje u ispunjenju novčanih obaveza; U situaciji kada se na strani dužnika u obligacionom odnosu javlja jedno ili više fizičkih lica, poverilac, koji je privredni subjekat, nema pravo da zahteva isplatu naknade za kašnjenje u ispunjenju novčane obaveze, propisane članom 5. stav 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim …; (Apelacioni sud (RS))

08.03.2024. Pasivna legitimacija kod štete usled rupe na putu; Javno preduzeće kome je  povereno održavanje puta je odgovorno za štetu nastalu usled oštećenja puta. ; (Viši sud (RS))

11.03.2024. Kamata na troškove veštačenja; Veštak nema pravo da traži isplatu zakonske zatezne kamate u posebnoj parnici, u situaciji kada prilikom podnošenja troškovnika nije postavio i zahtev za isplatu zakonske zatezne kamate na troškove, odnosno nije podneo zahtev za isplatu zakonske zatezne kamate u postupku u kome su ti troškovi i nasta…; (Viši sud (RS))

05.03.2024. Zemljište za redovnu upotrebu objekta; Vlasnik objekta ima pravni interes za utvrđenje prava korišćenja na zemljištu ispod objekta i zemljištu za redovnu upotrebu objekta na kojem drugi ima upisano pravo svojine.; (Privredni apelacioni sud (RS))

05.03.2024. Dospeće obaveze; Ukoliko ne postoje dokazi o uručenju računa dužniku, rok dospeća obaveze plaćanja ne može se računati od valute označene na samom računu, već od dana započinjanja postupka čija je svrha naplata potraživanja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2024. Zastarelost zahteva za naknadu štete prouzrokovane krivičnim delom; Ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih članom 376. ZOO, zahtev za naknadu štete prema svakom odgovornom licu, a ne samo štetniku, zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja samo ako je pravnosnažnom presudom utvrđeno postojanje krivič…; (Ustavni sud (RS))

08.03.2024. Utvrđenje elemenata krivičnog dela u parničnom postupku; Parnični sud je ovlašćen da utvrdi kao prethodno pitanje da li je šteta prouzrokovana takvom radnjom koja u sebi sadrži elemente krivičnog dela ako je štetnik preminuo, jer ono može postojati i kada je krivični postupak izostao.; (Ustavni sud (RS))

 

Stvarno pravo

 

22.03.2024. Državina kao faktička vlast na stvari i sticanje prava svojine na nepokretnosti održajem; Sticanje prava svojine na nepokretnosti održajem podrazumeva da postoji isključiva faktička vlast na nepokretnosti od strane tužioca, kao lica koje traži utvrđenje ovog prava, te korišćenje nepokretnosti od strane neodređenog broja lica bez saglasnosti tužioca ne vodi sticanju ovog prava.; (Apelacioni sud (RS))

07.03.2024. Naknada za eksproprisane zasade i pripatke; Da bi se odredila naknada za zasade i pripatke nepokretnosti na parceli  u postupku eksproprijacije moraju postojati dokazi da su se oni nalazili na parceli u trenutku eksproprijacije. ; (Viši sud (RS))

07.03.2024. Određivanje tržišne vrednosti eksproprisane nepokretnosti; Procena tržišne vrednosti nepokretnosti u postupku eksproprijacije se može odrediti veštačenjem ili procenom Poreske uprave, pa dato mišljenje procenitelja  mora biti jasno u tome da li je procenitelj veštak i da se radi o veštačenju.  ; (Viši sud (RS))

05.03.2024. Vanredni održaj – sticanje svojine; Za vanredni održaj ne traži se zakonita državina već savesnost držaoca i protek vremena od 20 godina u mernoj i neprekidnoj državini nepokretnosti. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Porodično pravo

 

06.03.2024. Troškovi u postupku delimičnog lišenja roditeljskog prava; Kada nije osnovan tužbeni zahtev kojim je traženo da se tuženi delimično liši roditeljskog prava, tužilja je dužna da troškove postupka naknadi tuženom, jer su troškovi tuženog nastali radi zaštite najboljeg interesa deteta.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

 

Nasledno pravo

 

01.03.2024. Raspolaganje predmetom ugovora o doživotnom izdržavanju za života primaoca izdražavanja i sastav zaostavštine; Novčana sredstva koja je primalac izdržavanja stekao prodajom nepokretnosti  koje su bile predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, ulaze u sastav zaostavštine primaoca izdržavanja (ostavioca). ; (Apelacioni sud (RS))

 

Stambeno pravo

 

04.03.2024. Izreka rešenja koje  zamenjuje ugovor o otkupu stana na rate; Rešenje koje  zamenjuje ugovor o otkupu stana na rate u izreci mora sadržati sve elemente koje bi taj ugovor sadržao da je zaključen kao i sve elemente koje zakon predviđa.; (Viši sud (RS))

 

Radno pravo

 

05.03.2024. Faktički rad zaposlenog na osnovu ugovora o saradnji poslodavca i otkaz poslodavca zbog smanjenog obima posla; Kada je osnov za faktički rad tužilje kod preduzeća ugovor o saradnji između preduzeća i agencije koja je tužiljin poslodavac,  a onda je otkazan tužilji ugovor o radu od strane poslodavca zbog smanjenja obima posla, nije od značaja za ocenu zakonitosti otkaznog rešenja poslodavca činjenica da je preduzeće …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.03.2024. Uvećanje zarade po osnovu smenskog rada; Kada je zaposlenom u koeficijent za obračun zarade uračunato uvećanje za smenski rad predviđeno metodologijom za utvrđivanje vrednosti poslova, odnosno kada je smenski rad vrednovan kroz utvrđenu osnovnu zaradu, isključena je mogućnost uvećanja zarade od najmanje 26% od osnovice u skladu sa članom  108. …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.03.2024. Zahtev za prestanak radnog odnosa na osnovu informacije poslodavca; Ako je zaposlenom, na njegov zahtev podnet na osnovu informacija koje mu je dostavio poslodavac, doneto rešenje o prestanku radnog odnosa zbog ispunjenost uslova za starosnu penziju, zakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa treba oceniti sa stanovišta propusta poslodavca, bez obzira što zaposleni ni…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.03.2024. Naknada po osnovu troškova ishrane u toku rada; Naknada po osnovu troškova ishrane u toku rada mora biti izražena u novcu i svako drugačije ugovaranje isplate ove naknade je ništavo.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.03.2024. Diskriminacija u oblasti rada po osnovu pola i porodičnog statusa; Zaposlena je stavljena u nepovoljniji položaj u vezi sa polom i porodičnim statusom u odnosu na ostale zaposlene time što je njen radnopravni status, odnosno trajanje radnog odnosa uslovljeno potpisivanjem blanko sporazuma o prestanku radnog odnosa koji poslodavac može iskoristiti za slučaj bolovanja zapos…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.03.2024. Diskriminacija u oblasti rada po osnovu pola i porodičnog statusa; Učinjeni su akti diskriminacije prema zaposlenoj na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti rada aktiviranjem blanko sporazuma o prestanku radnog odnosa, odnosno odjavom sa osiguranja kod RF PIO nakon njene prijave inspektoratu za rad i zahtevom poslodavca da u toku trajanja trudnoće lično obezbedi sr…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.03.2024. Prekovremeni rad i njegovo dokazivanje; Da bi se određeni rad koji je duži od punog radnog vremena mogao smatrati prekovremenim radom, potrebno je da budu ispunjeni uslovi, između ostalog i da se on obavlja po zahtevu poslodavca, bilo pisanom ili usmenom, a ne po inicijativi zaposlenog.

U dokazivanju prekovremenog rada i broja prekovremenih…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.03.2024. Rešenje o otkazu ugovora o radu kada zaposleni nije imao obrazovanje potrebno za zasnivanje radnog odnosa; Rešenje o otkazu ugovora o radu je zakonito ako zaposleni u trenutku zasnivanja radnog odnosa nije imao stečeno obrazovanje koje je neophodan uslov za obavljanje poslova propisan Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o sistematizaciji poslova poslodavca. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.03.2024. Nestupanje na snagu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; Ako nije dokazano da je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta stupio na snagu, jer nije objavljen preko oglasne table poslodavca i nije učinjen dostupnim licima na koja se primenjuje u trajanju od punih sedam dana, taj akt nije mogao biti osnov za donošenje pojedinačnog akta …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.03.2024. Donošenje nove odluke o otkazu tokom odlaganja izvršenja prethodno datog otkaza; Vraćanjem na rad na osnovu odluke inspektora zbog odlaganja izvršenja prethodno datog otkaza, zaposleni je do pravnosnažne odluke suda o zakonitosti otkaza stekao sva prava i obaveze iz oblasti rada, pa poslodavac može pre pravnosnažnosti odluke za poništaj prethodnog rešenja o otkazu ugovora o radu don…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.03.2024. Otkaz ugovora o radu predstavniku zaposlenih; Predstavniku zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave poslodavac može da otkaže ugovor o radu samo ukoliko ne postupa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.03.2024. Odgovornost zaposlenog za način organizacije poslovanja i dnevnog funkcionisanja pojedinih službi; Način organizacije poslovanja i dnevnog funkcionisanja pojedinih službi i njihovih delova nije u nadležnosti zaposlenih – neposrednih izvršilaca, već rukovodstva poslodavca. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.03.2024. Zloupotreba ovlašćenja poslodavca; Nesprovodeći novi otkazni postupak nakon poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu u kome bi primenio utvrđene kriterijume i otklanjajući formalnopravno nedostatke tog rešenja, poslodavac je novim rešenjem ponovo odlučio o stvari koja je pravnosnažno presuđena sudskom odlukom koju, kao izvršni naslov, n…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.03.2024. Utvrđivanje manjih prava i nepovoljnijih uslova rada; Zaključkom Vlade se ne mogu utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada od uslova predviđenih Zakonom o radu i PKU.; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2024. Postupak za ostvarivanje prava na naknadu troškova za prevoz za dolazak i odlazak sa rada policijskog službenika; O zakonitosti pojedinačnog akta kojim je odlučeno o pravu državnog službenika ne odlučuje sud opšte nadležnosti, već upravni sud po tužbi u upravnom sporu, a propisani postupak u sebi sadrži i pravo zaposlenog na pravno sredstvo u slučaju tzv. „ćutanja uprave“.

Pravo na naknadu troškova za prevoz za…; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2024. Propisanost određenog ponašanja kao posebne povrede radne obaveze; Kada je neopravdan izostanak sa posla utvrđen kao posebna povreda radne obaveze, poslodavac za slučaj nedolaska zaposlenog na posao u kraćem vremenu od propisanog ne može takvo ponašanje da podvodi pod drugu povredu radne obaveze. ; (Apelacioni sud (RS))

18.03.2024. Uslovi za premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto; Premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto mora da bude rezultat stvarne potrebe procesa i organizacije rada kod poslodavca, zbog čega zaključenje aneksa ugovora o radu mora da sadrži razloge koji su uslovili  premeštanje zaposlenog na to radno mesto. Ti razlozi moraju biti konkretizovani navođenjem činj…; (Apelacioni sud (RS))

18.03.2024. Uslov za plaćeno odsustvo zbog prekida rada i saglasnost za korišćenje preostalog godišnjeg odmora; Pod uzrokom prekida rada kod instituta plaćenog odsustva ne mogu se podrazumevati organizacione promene kod poslodavca koje su uslovile prestanak potrebe za obavljanjem poslova određenog radnog mesta, s obzirom da se u toj situaciji ne radi o prekidu rada, već o prestanku potrebe za radom zaposlenog k…; (Apelacioni sud (RS))

18.03.2024. Nejasno i neodređeno rešenje poslodavca; Rešenje koje ne sadrži osnovne elemente, ne sadrži obrazloženje, odnosno razloge koji su poslužili za proglašenje zaposlenog za tehnološki višak je nejasno, neodređeno i pruža poslodavcu mogućnost da u činjenični osnov razloga otkaza uvodi činjenice po njegovoj naknadnoj odluci, a u sudskom postupku takva…; (Apelacioni sud (RS))

19.03.2024. Bruto i neto obračun naknade troškova za ishranu; Odredbom člana 118. stav 1. tačka 5. Zakona o radu propisano je pravo zaposlenog na naknadu troškova za ishranu, dok je detaljnije regulisanje ovog prava ostavljeno za kolektivne ugovore ili autonomne pravne akte poslodavca, pri čemu je jedino ograničenje postavljeno u odnosu na način isplate, a ne i na …; (Apelacioni sud (RS))

 

Trgovinsko pravo

 

19.03.2024. Odluka o troškovima postupka za privredni prestup; Svaka presuda ili rešenje koje odgovara presudi u postupku za privredni prestup, mora sadržati odluku o tome ko će snositi troškove postupka i koliko oni iznose, a samo izuzetno odluka o visini troškova može biti sadržana u posebnom rešenju.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.03.2024. Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u postupku za privredni prestup; Iako se u postupku za privredne prestupe shodno primenjuju odredbe ZKP o zahtevu za zaštitu zakonitosti, ali budući da je Zakonom o privrednim prestupima različito određen krug lica koja su ovlašćena za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u odnosu na ZKP, to se u pogledu ovlašćenja za podnošenje z…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.03.2024. Odgovornost kontrolnog člana društva; Kontrolni član društva koje je brisano iz Registra privrednih subjekata po sprovedenom postupku prinudne likvidacije odgovara neograničeno solidarno za obaveze društva nakon brisanja iz Registra.; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2024. Pobijanje pravne radnje zbog neuobičajenog namirenja; Neuobičajeno namirenje  je razlog za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika, jer se njime narušava načelo jednakog tretmana i ravnopravnosti poverilaca.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.03.2024. Dokazivanje privrednog prestupa iz člana 46. stav 1. tačka 10. Zakona o računovodstvu iz 2013. godine; Vreme završetka popisa se može utvrditi pouzdano samo na osnovu priloženih zapisnika koje su potpisali svi članovi komisije. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.03.2024. Prestanak postojanja pravnog lica u toku postupka za privredni prestup; Postupak za privredni prestup se nastavlja samo protiv okrivljenog odgovornog lica ako  je pravno lice posle izvršenja privrednog prestupa prestalo da postoji. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.03.2024. Postizanje svrhe kažnjavanja kod višestrukog povrata i višestrukog odstupanja od dozvoljenih parametara zbog neprečišćavanja otpadnih voda; Izrečene novčane kazne u visini posebnog zakonskog minimuma koji propisuje član 211. Zakona o vodama ne predstavljaju dovoljnu meru za postizanje svrhe kažnjavanja ako su okrivljeni višestruki povratnici u vršenju privrednog prestupa nepreduzimanja radnji iz obaveze prečišćavanja otpadnih voda iz člana 211. s…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.03.2024. Označavanje okrivljenog u izreci presude rednim brojem; Redni broj okrivljenog u izreci presude nema procesni značaj njegovog pravilnog označavanja i ne može ga zameniti, što znači da označavanje okrivljenog rednim brojem prilikom izricanja kazne čini presudu nerazumljivom.; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.03.2024. Privredni prestup nepostupanja po rešenju inspektora; Osporavanje sadržine donetog rešenja inspektora ne utiče na postojanje samog dela privrednog prestupa iz člana 157. stav 1. tačka 17. i stav 2. Zakona o veterinarstvu, koji se ogleda u nepostupanju po rešenju inspektora.; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.03.2024. Ponovni postupak nakon ukidanja prvostepene presude u postupku za privredni prestup; Kako bi se dokazni postupak sproveo svestrano i celovito, neophodno je da se u ponovnom postupku otkloni što više nejasnoća, kako bi se sa što većom sigurnošću mogli donositi zaključci. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.03.2024. Ostvarenje bića privrednog prestupa; Okolnost da je rešenje građevinskog inspektora poništeno ne utiče na postojanje bića privrednog prestupa, jer je delo privrednog prestupa izvršeno nepostupanjem po njegovom rešenju, to rešenje je bilo izvršno i po njemu nije postupljeno, što je dovoljno za postojanje dela.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.03.2024. Računanje roka za brisanje osude u postupku za privredni prestup; Pri računanju rokova za brisanje osude ima se uzeti razmak između dve pravnosnažne osuđujuće presude.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.03.2024. Vremensko važenje položaja odgovornog lica za privredni prestup; Za utvrđivanje koje lice u okrivljenom pravnom licu može biti odgovorno lice bitan je datum kada je doneta odluka nadležnog organa okrivljenog pravnog lica o razrešenju dužnosti direktora-okrivljenog odgovornog lica i imenovanju novog direktora, jer od tog datuma odluka o razrešenju proizvodi pravno dejstv…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.03.2024. Mišljenje ministarstva kao razlog za ponavljanje postupka za privredni prestup; Mišljenje ministarstva nije podobno po svojoj prirodi i značaju da bi se na osnovu njega dozvolilo ponavljanje postupka iz razloga propisanog čl. 473. stav 1. tačka 3. ZKP-a.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.03.2024. Predmet zabrane izvršenja i namirenja; Iz odredbe člana 93. stav 1. Zakona o stečaju proizilazi da se zabrana izvršenja i namirenja može ukinuti u odnosu na stečajnog dužnika odnosno na njegovu imovinu, što znači da se mora u tom slučaju raditi o stvari koja nesporno ulazi u imovinu stečajnog dužnika. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.03.2024. Nagrada stečajnog upravnika po osnovu namirenja razlučnih poverilaca; Nagrada kod namirenja razlučnih poverilaca ne predstavlja nagradu stečajnog upravnika o kojoj se odlučuje u smislu člana 145. stav 1. tačka 2. Zakona o stečaju.

Nagrada po osnovu namirenja razlučnih poverilaca, izuzetno, može biti raspoređena i na više upravnika shodno članu 15. Pravilnika o osnovama …; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.03.2024. Konačna nagrada stečajnog upravnika; Može postojati samo jedan obračun konačne nagrade stečajnog upravnika, a ne i njen obračun po osnovu svakog namirenja stečajnih poverilaca ili unovčenja svakog pojedinog dela imovine.; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.03.2024. Nagrada stečajnom upravniku kod namirenja razlučnih poverilaca i osnov konačne nagrade; Nagrada po osnovu namirenja razlučnih poverilaca predstavlja posebnu vrstu nagrade koja se obračunava na poseban način propisan Pravilnikom o osnovima i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika i ne ulazi u obračun konačne nagrade.

Rešenje kojim se namiruju razlučni…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.03.2024. Razrešenje stečajnog sudije na lični zahtev; Odredba člana 32. stav 6. Zakona o stečaju je imperativne prirode i stečajni sudija razrešava stečajnog upravnika bez ocene razloga zbog kojih stečajni upravnik traži razrešenje.; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.03.2024. Isključenje procenitelja i odluka odbora poverilaca; Na ocenu da određeno privredno društvo nije moglo da vrši poslove procenitelja, jer je njegov zakonski zastupnik istovremeno i zastupnik stečajnog dužnika odnosno organ postupka stečaja ne utiče činjenica da je odbor poverilaca izabrao ponudu tog društva kao najpovoljniju, budući da se zakonom propisano…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.03.2024. Nadležnost za odlučivanje o prestanku razlučnih prava stečenih 60 dana pre otvaranja stečaja; Stečajni sudija je taj koji rešenjem konstatuje da razlučna prava stečena izvršenjem ili obezbeđenjem za poslednjih 60 dana pre dana otvaranja stečajnog postupka radi prinudnog namirenja ili obezbeđenja prestaju da važe, a to rešenje je isprava na osnovu koje će katastar izvršiti brisanje tih prava.; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.03.2024. Dozvoljenost žalbe protiv rešenja o pokretanju prethodnog postupka radi ispitivanja uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije; Prethodni stečajni postupak koji je uređen odredbama člana 60. Zakona o stečaju i prethodni postupak radi utvrđenja ispunjenosti uslova za otvaranje stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije imaju isti cilj i zadatak, a to je da se utvrdi ispunjenost uslova za otvaranje postupka steča…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.03.2024. Rok za odbacivanje predloga za pokretanje stečajnog postupka i predloga unapred pripremljenog plana reorganizacije; Sud je ovlašćen da ukoliko su ispunjeni uslovi i docnije, nakon roka od tri dana u kome je dužan da pokrene  prethodni stečajni postupak radi utvrđenja uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, odbaci predlog za pokretanje stečajnog postupka i predlog u…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.03.2024. Uslovi za mere sprečavanja promene finansijskog i imovinskog položaja stečajnog dužnika; Za određivanje mere sprečavanja promene finansijskog i imovinskog položaja stečajnog dužnika tokom prethodnog postupka po predlogu za pokretanje stečajnog postupka i predloga unapred pripremljenog plana reorganizacije, zakonodavac ne traži ispunjenje posebnih uslova kao što to čini kod mera obezbeđenja iz …; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Parnični postupak

 

11.03.2024. Žalba na rešenje Vrhovnog kasacionog suda o troškovima postupka; Protiv rešenja Vrhovnog kasacionog suda kojim je odlučeno o zahtevu branioca okrivljenog za naknadu troškova koje je okrivljeni imao u postupku pred Vrhovnim kasacionim sudom, žalba nije dozvoljena.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.03.2024. Posebna revizija protiv rešenja; Posebna revizija iz člana 404. ZPP može se izjaviti samo protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu, ali ne i protiv rešenja. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.03.2024. Revizija kod ukidanja prvostepene presude i odbačaja tužbe; Postupak sa tužbenim zahtevom da se utvrdi da zaposleni imaju pravo na status državnih službenika nije spor o zasnivanju, postojanju ili prestanku radnog odnosa, pa ni revizija u takvim sporovima nije dozvoljena.

Rešenjem kojim se odbacuje tužba ne odlučuje se o tužbenom zahtevu, a time ni o pravu na č…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.03.2024. Zabrana dvostrukog ukidanja rešenja; Zabrana dvostrukog ukidanja prvostepenih odluka i upućivanja predmeta prvostepenom sudu na ponovni postupak se u pogledu rešenja odnosi samo na ona kojima je odlučeno o zahtevima stranaka, a ne i na ona kojima se postupak okončava primenom procesnih pravila.; (Apelacioni sud (RS))

14.03.2024. Suparničarstvo kod tužbe za utvrđenje prava korišćenja; Tužba kojom se traži utvrđenje prava korišćenja nepokretnosti mora biti upravljena kako protiv lica koje ima pravo svojine, tako i protiv lica koja imaju pravo korišćenja na navedenoj nepokretnosti.; (Apelacioni sud (RS))

15.03.2024. Troškovi postupka na ime taksi u slučaju srazmernog uspeha u sporu; Stranci koja je srazmerno uspela u sporu troškovi postupka na ime taksi pripadaju srazmerno, a ne prema vrednosti predmeta spora.; (Apelacioni sud (RS))

21.03.2024. Povreda prava stranke da u postupku slobodno upotrebljava svoj jezik i pismo; Kada je tuženi koji je pripadnik albanske nacionalne manjine zahtevao da mu tužba bude dostavljena prevedena na albanski jezik, propuštanjem prvostepenog suda, u kojem je ovaj jezik u službenoj upotrebi,  da to učini došlo je do bitne povrede iz člana 374. stav 2. tačka 8. Zakona o parničnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

22.03.2024. Ispunjenost uslova za donošenjem presude zbog propuštanja; Prvostepeni sud je dužan da na nesumnjiv način utvrdi da je tužena lično primila tužbu sa poukom o posledicama propuštanja i da donoseći presudu zbog propuštanja pruži jasne i potpune razloge o kumulativnj ispunjenosti svih uslova.; (Apelacioni sud (RS))

04.03.2024. Troškovi postupka u slučaju plaćanja glavnog duga bez kamate pre podnošenja tužbe; Tuženi je u odgovoru na tužbu priznao tužbeni zahtev, ali je dao povoda za tužbu, jer nije platio kamatu na glavni dug, pa je stoga dužan tužiocu naknaditi troškove postupka.; (Viši sud (RS))

04.03.2024. Troškovi sastava odgovora na tužbu u sporu male vrednosti; Troškovi sastava odgovora na tužbu u sporu male vrednosti mogu biti potrebni shodno čl. 154. ZPP-a.; (Viši sud (RS))

04.03.2024. Stomačne tegobe punomoćnika kao razlog za vraćanje u pređašnje stanje; Nije opravdano propuštanje kada je punomoćnik 15-ak minuta pre početka ročišta osetio stomačne tegobe i mučninu pa je bio sprečen da napusti kuću i krene na zakazano ročište, jer je u toku postupka tužioca zastupalo više lica i nije dokazano da je razlog za propuštanje opravdan.; (Viši sud (RS))

07.03.2024. Sukob mesne nadležnosti u toku raspravljanja; Sukob mesne nadležnosti je moguće izazvati odmah nakon dostave spisa od strane drugog suda nakon donetog rešenja o nenadležnosti, a ne nakon postupanja po predmetu i donošenja odluka. ; (Viši sud (RS))

07.03.2024. Potrebni troškovi postupka; U postupku  protiv Republike Srbije za isplatu imovinske štete  zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u stečajnom postupku  troškovi tužioca su bili potrebni, jer je isplata izvršena u stečajnom postupku posle podnošenja tužbe; (Viši sud (RS))

07.03.2024. Prekid postupka do odluke o ustavnoj žalbi drugog lica; Nema razloga da se postupak prekida do odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi drugog lica u sličnoj pravnoj situaciji, već to može biti samo razlog za ponavljanje postupka.; (Viši sud (RS))

08.03.2024. Povlačenje tužbe u prisustvu tuženog; Da bi se smatralo da je tužba povučena potrebno je da tuženi izjavi da odbija da raspravlja.; (Viši sud (RS))

11.03.2024. Troškovi postupka i uspeh tužioca u sporu; Ukoliko je tužilac bio prinuđen da se radi ostvarenja svoga prava obrati sudu, troškovi koje je imao su bili potrebni za vođenje spora, zbog čega nema osnova da sud odredi da svaka stranka snosi svoje troškove postupka, bez obzira što tužilac nije uspeo u sporu u celosti, već samo delimično. ; (Viši sud (RS))

14.03.2024. Troškovi postupka i “cepanja potraživanja“; Nesavesno postupa ona stranka ako iz istog činjeničnog stanja i po istom pravnom osnovu potraživanje razdvaja na više delova i time drugoj stranci svesno prouzrokuje nerazumno visoke troškove.

Sud je ovlašćen da prilikom odlučivanja o troškovima postupka proveri da li se radi o slučaju tzv. “cepanja po…; (Viši sud (RS))

06.03.2024. Odbacivanje tužbe – vrsta odluke; Tužba se može odbaciti ne samo u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, već i kasnije do zaključenja glavne rasprave i to u formi rešenja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.03.2024. Uslovi za donošenje presude na osnovu priznanja; Da bi sud doneo presudu na osnovu priznanja tuženi mora izričito izjaviti da priznaje tužbeni zahtev.; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Izvršni postupak

 

08.03.2024. Privremena mera poveravanje dece; Odlučujući o privremenoj meri poveravanja dece sud  i na osnovu mišljenja dece, procenjuje njihov najbolji interes, ceneći mišljenje Centra za socijalni rad.; (Viši sud (RS))

08.03.2024. Sudski penali u izvršnom postupku; Nije moguće u izvršnom postupku odrediti sudske penale radi isplate doprinosa za izvršnog poverioca kod  RF PIO. ; (Viši sud (RS))

11.03.2024. Elementi predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave i isprave koje se dostavljaju uz njega; Ustavnopravno neprihvatljiva je obaveza koja je utvrđena podnosiocu ustavne žalbe  u vidu navođenja ili dostavljanja dokaza o osnovu potraživanja koje je obezbeđeno verodostojnom ispravom i dostavljanja dokaza o visini, odnosno obračunu samog potraživanja i dokaza o njegovoj dospelosti. ; (Ustavni sud (RS))

 

Međunarodno privatno pravo

 

15.03.2024. Dostavljanje podneska o povlačenju predloga za priznanje strane sudske odluke  protivniku predlagača; Sud nije u obavezi da podnesak o povlačenju predloga za priznanje strane sudske odluke dostavi na izjašnjenje protivniku predlagača.; (Apelacioni sud (RS))

 

Prekršajno pravo

 

07.03.2024. Angažovanje branioca u okviru žalbenog roka i povreda prava na odbranu u žalbenom postupku; Kada je okrivljeni nakon što mu je dostavljena prvostepena presuda, u roku za izjavljivanje žalbe angažovao branioca, o čemu je branilac blagovremeno obavestio prvostepeni sud, ali sud nakon toga braniocu nije dostavio prvostepenu presudu, već je na istu presudu stavio klauzulu pravnosnažnosti, jer okri…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.03.2024. Neuredna dostava presude i bitna povreda odredaba prekršajnog postupka; Time što je prvostepena presuda istaknuta na oglasnu tablu suda, a da pre toga njeno dostavljanje nije izvršeno na adresu prebivališta okrivljenog koja se nalazi u spisima predmeta, već na pogrešnu adresu, imalo je za posledicu da je okrivljenom uskraćeno pravo da izjavi žalbu na presudu, čime je učinjena…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.03.2024. Neuredna dostava poziva i povreda prava na odbranu; To što je prilikom pokušaja dostave poziva za ročište radi saslušanja svedoka, okrivljenom i braniocu ostavljeno obaveštenje da poziv mogu preuzeti u sedištu suda, a što oni nisu učinili, ne može se smatrati urednom dostavom poziva kojima se okrivljeni i branilac nisu odazvali, ukoliko sud pismena – pred…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.03.2024. Dokazi koji terete okrivljenog i povreda prava na odbranu; Kada prvostepeni sud nije upoznao okrivljenog sa iskazima saslušanih svedoka koji ga terete, niti je okrivljenog i njegovog branioca na bilo koji način pozvao da se upoznaju sa iskazima svedoka i da se o njima izjasne, već je doneo presudu kojom je okrivljenog oglasio odgovornim, došlo je povrede prava n…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.03.2024. Datum uredne dostave i blagovremenost žalbe; Da bi žalbu mogao odbaciti kao neblagovremenu, sud je u obavezi da označi tačan datum uredne dostave od kojeg teče rok za žalbu, pa je propustom da takav datum označi sud učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka, jer u tom slučaju nedostaje razlog o činjenici koja prilikom ocene blagovremen…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

04.03.2024. Određivanje pretresa u ponovljenom postupku; Pošto u prvostepenoj presudi nije mogyće utvrditi vreme izvršenja prekršaja, a što je posledica  nepreciznog   zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, u ponovnom postupku prvostepeni sud će radi otklanjanja navedene bitne povrede odredbe prekršajnog postupka, odrediti pretres čime će omogućiti ovlaš…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

04.03.2024. Na zastarelost vođenja postupka sud vodi računa po službenoj dužnosti; Kada u postupku po izjavljenoj žalbi nastupi zastarelost za vođenje prekršajnog postupka, drugostepeni sud će po službenoj dužnosti na osnovu člana 272. Zakona o prekršajima obustaviti dalje vođenje postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

04.03.2024. Nedolazak okrivljenog usled poslova u poljoprivredi; Kada se okrivljeni bavi poljoprivrednom proizvodnjom, opšte poznata činjenica da je kraj septembra meseca period najintenzivnijih radova u poljoprivredi, nije opravdan razlog za njegov nedolazak na ročište.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

06.03.2024. Bezbedno čuvanje oružja u mestu prebivališta na adresi stanovanja; Kada okrivljeni svoje lovačke puške drži  u metalnom zaključanom sefu, na adresi na kojoj živi, on je na taj način obezbedio uslove za njihov bezbedan smeštaj tako da ne  dođu u posed neovlašćenih lica.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

06.03.2024. Odnos blokade računa pravnog lica i opomene; Okolnost da je račun okrivljenom pravnom licu blokiran nakon poreske kontrole, ne predstavlja razlog da mu se primenom člana 50. stav 2. Zakona o prekršajima, umesto propisanih kazni izrekne opomena. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

06.03.2024. Bitna povreda nastala pogrešnom odlukom o troškovima; Sud je bitno povredio odredbe prekršajnog postupka kada je odlučio o podnesku koji nije podnet.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

06.03.2024. Protivrečni razlozi o prihvatanju odbrane okrivljenog; Dati razlozi o prihvatanju odbrane okrivljenog koji je u stan došao po pozivu majke, a ne oca, su nejasni i protivrečni imajući u vidu da je žrtva nasilja zbog koje su izrečene obe hitne mere njegov otac koji je i prijavio kršenje ovih mera policijskim službenicima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

07.03.2024. Bitna povreda postupka neizvođenjem dokaza; Učinjena je bitna povreda odredbi postupka, jer je sud doneo odluku bez izvođenja dokaza uključujući i izostanak saslušanja okrivljenih.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

07.03.2024. Neutvrđivanje činjenica od strane suda; Sud pre donošenja odluke protiv stranca zbog nezakonitog boravka, mora da utvrdi da li je isti blagovremeno aplicirao za ostanak u zemlji i da li je po njegovoj molbi odlučeno.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

12.03.2024. Osnovanost troškova oštećene kao podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka; Kada troškovi padaju pa teret prvostepenog suda, onda oštećena kao podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka ima pravo na naknadu opredeljenih troškova koje je imala.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

12.03.2024. Odluka o spajanju postupaka; Neosnovana je žalba da je za dva predmeta doneta jedna presuda, kada u spisima postoji rešenje o spajanju postupaka radi vođenja jedinstvenog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

12.03.2024. Primena odredbi o sticaju; Kada je sud pravilno primeni  odredbe člana 45, 49. i 67. Zakona o prekršajima, pravilno je izrekao jedinstvene sankcije.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.03.2024. Uskraćivanje svedočenja komunalnog policajca; Sud će osloboditi okrivljenog kada svi dokazi idu u prilog njegovih tvrdnji, tj. kada se komunalni policajac, jedini svedok protiv okrivljenog, ne odazove na poziv suda.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.03.2024. Odustajanje suda od ispitivanja ključnog svedoka; Pre donošenja oslobađajuće odluke sud mora da iscrpi sve mogućnosti pre nego što odustane od ispitivanja ključnog svedoka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.03.2024. Odgovornost direktora za saobraćajni prekršaj koji učini zaposleni; Okrivljenoj su kao direktoru u okrivljenom  pravnom licu povereni poslovi  upravljanja i  poslovanja, pa je time dužna da vodi računa o zakonitosti rada i poslovanja privrednog subjekta kojim rukovodi; što dalje znači da u konkretnom slučaju unutar okrivljenog pravnog lica   poslovanje organizuje tako da rad…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.03.2024. Dostupnost informacija od javnog značaja; Neutvrđivanje dostupnosti informacija (odluke) od javnog značaja koja se u zahtevu traži predstavlja bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.03.2024. Povreda prava okrivljenog na odbranu i lekarska dokumentacija; Neuvažavanjem lekarske dokumentacije o bolovanju okrivljenog kojom se opravdava njegovo odsustvo sa suđenja, učinjena je bitna povreda odredaba prekršajnog postupka propisana u članu 264. stav 2. tačka 4. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.03.2024. Izostavljanje razloga za obustavu postupka; Kako u ožalbenoj odluci nisu navedeni razlozi za obustavu po članu 248. stav 2. ZOP-a, jer prvostepeni sud ne navodi koji su to drugi zakonom određeni slučajevi za obustavu postupka, to je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.03.2024. Neobrazlaganje odluke od strane sudije; Odluka je nerazumljiva, jer se iz iste ne može utvrditi da li je prekršajni nalog odbačen ili je nastupila zastarelost vođenja prekršajnog postuka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.03.2024. Donošenje odluke na osnovu navodnog priznanja okrivljenog i bez ocene dokaza; Navodeći da je osudio okrivljenog na osnovu njegovog priznanja prekršaja, bez ocene dokaza, sud je povredio odredbe prekršajnog postupka iz člana 264. stav 2. tačka 3. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.03.2024. Izricanje zaštitne mere bez veštačenja; Izricanje mere iz člana 59. st. 1. ZOP-a bez nalaza i mišljenja veštaka je nezakonito.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

22.03.2024. Dispozitiv izreke bez tačnog navođenja mesta izvršenja prekršaja; U slučaju nedovoljno preciznog određivanja mesta gde je izvršen prekršaj iz člana 9. ZJRM sud će učiniti bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.03.2024. Obaveza utvrđivanja identiteta odgovornog lica u pravnom licu; Kako odgovornost pravnog lica proizlazi iz odgovornosti odgovornog lica u pravnom licu, to je potrebno utvrditi identitet lica čijom je radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora učinjen prekršaj kako bi se pravno lice moglo oglasiti odgovornim.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.03.2024. Precizno određivanje načina izvršenja prekršaja; Kada je zakonom propisano da se prekršaj može odrediti na više načina, u dispozitivu mora da se odredi na koji tačno način je izvršen prekršaj.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

 

Pitanja i odgovori sudova

 

04.03.2024. Zakon o parničnom postupku, čl. 203.; Pitanje:

Da li se za isto potraživanje koje potiče iz iste verodostojne isprave može voditi više izvršnih postupaka?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

04.03.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 33. i 129.; Pitanje:

Izvršni poverilac je 2019. godine podneo predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave protiv izvršnog dužnika i sud je doneo rešenje o izvršenju koje je dostavio na sprovođenje javnom izvršitelju. Nakon toga, izvršni poverilac 2022. godine, ponovo protiv istog izvršnog dužnika podnosi pre…; (Privredni apelacioni sud (RS))

04.03.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 60.; Pitanje:

Sud je dozvolio izvršenje na osnovu verodostojne isprave, na celokupnoj imovini izvršnog dužnika, koje je postalo pravnosnažno i kao takvo dostavljeno javnom izvršitelju na sprovođenje.

Da li javni izvršitelj, između ostalih predviđenih sredstava i predmeta izvršenja može da odredi sprovođenje iz…; (Privredni apelacioni sud (RS))

05.03.2024. Zakon o parničnom postupku, čl. 222.; Pitanje:

U situaciji kada stečaj nad izvršnim dužnikom bude otvoren u fazi odlučivanja o prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave (predmet dostavljen Ipv (Iv) veću), kakvu odluku treba da donese veće: da utvrdi prekid ili da spis vrati prvostepenom sudu da on donese rešenje?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.03.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 34.; . Pitanje:

Da li izvršni poverilac (podnosilac prigovora – predlagač) može u smislu troškova izvršnog postupka da potražuje od izvršnog dužnika (Republika Srbija, Privredni sud) naknadu za sastav zahteva za (dobrovoljnu) isplatu troškova, nakon što je punomoćnik predlagača u skladu sa rešenjem privred…; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.03.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 34.; Pitanje:

Sud je doneo rešenje kojim je odbacio predlog za izvršenje izvršnog poverioca, koje je po žalbi izvršnog poverioca ukinuto. U toku izvršnog postupka punomoćnik izvršnog poverioca podnosi zahtev za isplatu troškova koji se sastoje u zahtevu za sastav žalbe koja je podneta na odluku koja je uki…; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2024. Zakon o stečaju, čl. 55. i 56.; Pitanje:

Da li predlog za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom može podneti poverilac čije potraživanje nije dospelo, ali se u predlogu poziva na potraživanje drugog poverioca stečajnog dužnika čije potraživanje nije namireno 45 dana od dana dospelosti?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.03.2024. Zakon o stečaju, čl. 56. i 59.; Pitanje:

U vezi člana 59. stav 2. Zakona o stečaju – kako odrediti visinu predujma, ako nema podataka o razvrstavanju?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.03.2024. Javnoizvršiteljska tarifa, čl. 11. i 14.; Pitanje:

Nakon izjavljivanja prigovora izvršnog dužnika na rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave i postupak nastavljen u parnici, sud je doneo presudu kojom je u celini/delimično održao na snazi rešenje o izvršenju kojim je obavezan izvršni dužnik da namiri potraživanje poverioca (član 90. stav…; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.03.2024. Zakon o stečaju, čl. 11, 12. i 13.; Pitanja:

Ako poverilac vodi parnični postupak protiv dužnika, pa u jednom trenutku podnese predlog za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, da li stečajni sudija treba sprovoditi faktički parnični postupak u okviru prethodnog postupka?

Da li ima mesta otvaranju stečajnog postupka nad s…; (Privredni apelacioni sud (RS))

14.03.2024. Zakon o parničnom postupku, čl. 322.; Pitanje:

Da li u stečajnom postupku može biti isključena javnost na ročištu radi razmatranja postojanja uslova za pokretanje stečajnog postupka, ili na nekom drugom ročištu, ako se stečajni postupak pokreće prema dužniku koji zbog svoje delatnosti skreće ili ima za posledicu veliku zainteresovanost šire…; (Privredni apelacioni sud (RS))

14.03.2024. Zakon o stečaju, čl. 68; Pitanje:

U slučaju kada je u pozivu za ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga predlagač upozoren da će se u slučaju da ne pristupi ročištu predlog za pokretanje stečajnog postupka smatrati povučenim i predlagač ne pristupi na zakazano ročište, da li ima mesta shodnoj primeni odredaba …; (Privredni apelacioni sud (RS))

14.03.2024. Zakon o parničnom postupku, čl. 81.; Pitanje:

Da li se može pokrenuti postupak stečaja prema stečajnom dužniku koji nema zakonskog zastupnika, ako nije sproveden, niti pokrenut ostavinski postupak?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

15.03.2024. Zakon o stečaju, čl. 14.; Pitanje:

Da li ima uslova za primenu člana 14. Zakona o stečaju i solidarnu odgovornost u smislu odredbe člana 414. Zakona o obligacionim odnosima, osnivača pravnog lica koji u dužem vremenskom periodu ne može da odgovori svojim dospelim obavezama i čiji računi su u neprekidnoj blokadi poslednjih 5 g…; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.03.2024. Zakon o stečaju, čl. 35. i 37.; Pitanje:

U vezi člana 35. stav 5. Zakona o stečaju – da li stečajni sudija po službenoj dužnosti pita poverioce da li su saglasni sa izborom imenovanog stečajnog upravnika, ili postupa po toj odredbi tek na inicijativu poverilaca?

Šta ako poverioci ne daju saglasnost na izbor imenovanog stečajnog u…; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.03.2024. Zakon o stečaju, čl. 20, 25. i 32.; Pitanje:

Ako stečajni upravnik koji je u momentu otvaranja stečajnog postupka bio na listi aktivnih stečajnih upravnika, u toku stečajnog postupka bude preveden u status „neaktivan“, da li je to razlog za razrešenje stečajnog upravnika shodno odredbi člana 32. stav 2. Zakona o stečaju i da li su u tom…; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.03.2024. Zakon o stečaju, čl. 33. i 46.; Pitanje:

Odredbom člana 33. stav 1. Zakona o stečaju između ostalog je propisano da će po razrešenju stečajni upravnik i imenovani stečajni upravnik izvršiti, bez odlaganja, primopredaju celokupne imovine i dokumentacije.

Da li ovu odredbu treba tumačiti na način da u slučaju žalbe razrešenog stečajn…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.03.2024. Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika, čl. 16.; Pitanje:

Koje kriterijume uzeti prilikom utvrđivanja nagrade privremenog stečajnog upravnika osim onih propisanih članom 16. stav 2. Pravilnika o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika i kada prestaje dužnost privremenog stečajnog upravnika, da li do d…; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.03.2024. Zakon o stečaju, čl. 18.; Pitanje:

Stečajni sudija ne može ispitivati odluke skupštine poverilaca. Međutim, da li se treba povinovati odluci skupštine poverilaca kada proizlazi iz zapisnika da nije bilo kvoruma za odlučivanje?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.03.2024. Zakon o stečaju, čl. 93a, 93b i 93v; Pitanje:

Da li sud može dozvoliti poveriocu da nastavi započeti izvršni postupak na nepokretnosti i na taj način ukine zabranu izvršenja i namirenja pre nego što bude usvojena konačna lista priznatih i osporenih potraživanja u kojoj će biti utvrđeno svojstvo razlučnog poverioca?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.03.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju čl. 171a; Pitanje:

Presudom Privrednog suda je okrivljeno pravno lice oglašeno odgovornim za učinjeni privrednim prestup, te je osuđeno na novčanu kaznu koju je u obavezi da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, zajedno sa troškovima paušala određenim od strane suda.

U postupcima privrednih …; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.03.2024. Zakon o privrednim prestupima, čl. 24.; Pitanje:

Kako postupiti u postupku naplate novčane kazne i paušala od pravnog lica koje je nakon pravnosnažnosti presude kojom je oglašeno odgovornim i kažnjeno za privredni prestup, a pre donošenje rešenja o izvršenju novčane kazne brisano iz APR-a? Da li je u takvoj situaciji, kada se radi o brisanom …; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.03.2024. Zakonik o krivičnom postupku, čl. 261, 263. i 265.; Pitanje:

Da li je obavezivanje okrivljenog pravnog lica na plaćanje paušalnog iznosa obavezan element svake osuđujuće presude, bez obzira da li je izrečena novčana kazna ili uslovna osuda?

Članom 263. ZKP-a regulisani su skrivljeni troškovi. Stavom 1. ovog člana propisano je da će okrivljeni snositi tro…; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.03.2024. Zakon o privrednim prestupima, čl. 81. i 82.; Pitanje:

Kako postupiti u situaciji kada je tokom trajanja glavnog pretresa došlo do promene osnivača i zastupnika okrivljenog pravnog lica, ali ne i odgovornog lica kao okrivljenog 2. reda koji je u vreme izvršenja privrednog prestupa bio istovremeno i odgovorno lice i predstavnik pravnog lica?

Da li …; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.03.2024. Zakon o privrednim prestupima, čl. 65.; Pitanje:

Da li u situaciji ukoliko je privredni prestup izvršen u mestu gde se nalazi ogranak pravnog lica ima mesta nadležnosti privrednog suda gde se nalazi sedište pravnog lica kada se i prebivalište odgovornog lica takođe nalazi u mestu gde je ogranak pravnog lica ili je nevezano za identičnost …; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Sudska praksa – februar 2024.

 

Ustavni sudovi

08.02.2024. Suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu; Nije povređeno pravo na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu koji su ukupno trajali pet i po godina ako stranka u periodu od jedne godine i pet meseci nije koristila zakonom propisana sredstva u cilju bržeg okončanja postupka.; (Ustavni sud (RS))

08.02.2024. Vezanost parničnog suda pravnosnažnim upravnim aktom; Sud je u parnici ovlašćen da sam reši prethodno pitanje o kome ne postoji pravnosnažna odluka suda ili drugog nadležnog organa. Nezavisnost sudstva od uprave ne može ići dotle da parnični sud ignoriše odgovor koji o pitanju postojanja jednog odnosa daje upravni organ.

Kako o zakonitosti konačnih uprav…; (Ustavni sud (RS))

08.02.2024. Suđenje u razumnom roku u upravnom postupku; Činjenica da osporeni upravni postupak traje duže od 26 godina, sama za sebe, ukazuje na to da o zahtevu stranke nije odlučeno u razumnom roku. Ponavljanje naloga od strane drugostepenog organa u okviru jednog postupka ukazuje na nedostatke u procesnom sistemu.
; (Ustavni sud (RS))

09.02.2024. Doprinos suda dugom trajanju postupka; Zakazivanje ročišta pet meseci nakon prethodnog, zakazivanje ročišta tek šest meseci nakon dostavljanja nalaza veštaka i neodržavanje dva ročišta zbog nepozivanja stranaka koje je postupak ukupno produžilo za skoro šest meseci, ne doprinose efikasnom okončanju postupka.; (Ustavni sud (RS))

09.02.2024. Arbitrerno presuđenje; Proizvoljan i nedovoljno obrazložen zaključak prilikom stavljanja van snage rešenja o izvršenju i njegovog odbacivanja o tome da uz predlog za izvršenje nije dostavljen dokaz o prelasku obaveze iz izvršne isprave na izvršnog dužnika, iako je takav dokaz dostavljen, predstavlja izraz arbitrernog presuđenja. ; (Ustavni sud (RS))

09.02.2024. Posledice greške suda; Posledice bilo koje greške koju je učinio sud mora da snosi država, a propusti se ne smeju ispravljati na štetu pojedinaca. Stanovište izvršnog suda da je uvidom u spise predmeta utvrđeno da podnesak o izjašnjenju ne postoji u spisima predmeta sa prijemnom pečatom suda samo po sebi ne znači da izvršni…; (Ustavni sud (RS))

12.02.2024. Pravni put zaštite prava na odgovor; Pravnu zaštitu povodom objavljivanja odgovora na informaciju pruža upravo onaj medij koji je objavio spornu informaciju (za razliku od prava na ispravku i prava na tužbu za naknadu štetu, čiju zaštitu pruža sud). U situaciji kad bi sud imao zakonsko ovlašćenje da naredi odgovornom uredniku da objavi od…; (Ustavni sud (RS))

12.02.2024. Blagovremenost dopune ustavne žalbe; Blagovremenost dopune ustavne žalbe u kojoj je istaknuta povreda novog prava ceni se prema datumu podnošenja te dopune. ; (Ustavni sud (RS))

12.02.2024. Dokaz o postojanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana; Ustavnopravno neprihvatljiva je primena merodavnog prava kada je sud ocenio da samo devizna knjižica predstavlja dokaz o postojanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana, a da potvrda o izvršenoj registraciji isključivo predstavlja dokaz o izvršenoj registraciji obveznica na računu hartija od v…; (Ustavni sud (RS))

13.02.2024. Sloboda izražavanja i mediji; Sloboda izražavanja spada u relativne slobode, jer podleže određenim ograničenjima, od kojih je jedno zaštita prava i ugleda drugih, pri čemu se ta zaštita ostvaruje i kroz poštovanje garancija prava na pravično suđenje. Sloboda izražavanja važi ne samo za „informacije“ ili „ideje“ koje su povoljne ili s…; (Ustavni sud (RS))

14.02.2024. Pravo na odgovor; Kod slobode izražavanja bitna činjenica je da li je oštećenoj osobi data prilika da se brani. Pravo na odgovor se ostvaruje najpre zahtevom odgovornom uredniku, a potom (ako zahtev bude odbijen) tužbom sudu. Pravo na odgovor je važan element slobode izražavanja, jer se ovim pravnim institutom ne do…; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

02.02.2024. Preduzimanje radnji prema više članova porodice i krivično delo nasilje u porodici; Preduzimanje radnji prema dva različita pasivna subjekta okrivljeni je izvršio dva krivična dela nasilja u porodici.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.02.2024. Specifičnost krivičnog dela iz člana 194. stav 5. Krivičnog zakonika; Članom 194. st. 5. KZ-a predviđen je poseban oblik ovog krivičnog dela i nije moguće da on sa ostalim oblicima krivičnog dela nasilje u porodici čini produženo krivično delo.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.02.2024. Nezavisna egzitencija mera porodično-pravne zaštite; Mere za sprečavanje nasilja u porodici, koje se izriču u parničnom postupku mogu egzistirati i u slučaju kada nema elemenata istoimenog krivičnog dela.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.02.2024. Krivično delo primanje mita; Radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 367. stav 1. KZ-a određena je alternativno, a delo je dovršeno preduzimanjem jedne od tako određenih radnji.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.02.2024. Izricanje sankcije za prekršaj i za krivično delo nasilje u porodici; Nije povređeno načlo ne bis in idem ukoliko je okrivljeni prekršio meru sprečavanja nasilja u porodici, a istovremeno izvršio i krivično delo iz člana 194. KZ.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.02.2024. Iste protivpravne radnje krivičnog dela i prekršaja; Činjenica da su iste protivpravne radnje koje inkriminiše Krivični zakonik, određenim zakonom predviđene i kao prekršaj, ne isključuje krivičnu odgovornost za krivično delo i, sama po sebi, ne znači obavezu suda da okrivljenog oslobodi od optužbe, kada u njegovim radnjama stoje sva obeležja krivičnog dela…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.02.2024. Zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave; Kada je falsifikovanje službene isprave način izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, tada se radi o jednom krivičnom delu koje konzumira u sebi drugo delo.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.02.2024. Krivica kao obavezan element krivičnog dela; Opis krivičnog dela u osuđujućoj presudi pored zakonom određenih posebnih obeležja koje karakterišu svako krivično delo, mora da sadrži i krivicu, u smislu člana 22. KZ-a, kao sastavni deo opšteg pojma krivičnog dela odnosno kao njegov subjektivni i konstitutivni element, pa ukoliko u izreci presude …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.02.2024. Svojstvo službenog lica i primanje mita; Okrivljeni koji je kao lice zaposleno u javnom preduzeću kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja, u konkretnom slučaju odlučivao o pravima i obavezama drugog lica, ima svojstvo službenog lica u smislu krivičnog dela primanje mita.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.02.2024. Izricanje jedinstvene kazne; Sud u postupku izricanja jedinstvene kazne, može izreći jedinstvenu kaznu uzimajući kao utvrđene pojedinačne kazne na koje je okrivljeni osuđen isključivo pravnosnažnim presudama.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.02.2024. Uvreda izvršena prilikom svedočenja; Za uvredljive reči koje je okrivljeni izgovorio u svom iskazu datom u svojstvu svedoka, ne može se smatrati da ih je izgovorio u odbrani nekog svog prava ili zaštiti opravdanih interesa, pa stoga nema mesta primeni odredbe člana 170. stav 4. KZ-a.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.02.2024. Označavanje radnje izvršenja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u izreci  presude; Radnja izvršenja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica se može preduzeti na tri alternativno propisana načina i to: iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti, pa stoga u izreci presude mora biti označena jedna od ove tri …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.02.2024. Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi – omogućavanje nedozvoljenog tranzita; Radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 350. stav 2. KZ-a nije svako omogućavanje tranzita stranih državljanja kroz Srbiju, već samo onog tranzita koji je nedozvoljen, a što dalje znači da je pasivni subjekt ovog oblika krivičnog dela lice koje nije državljanin Republike Srbije i koje je prešlo međunarodnu…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.02.2024. Laka telesna povreda pri nasilničkom ponašanju; Kvalifikovani oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 2. KZ-a postoji, između ostalog, kada je pri izvršenju osnovnog oblik dela iz stava 1. nekom licu nanesena laka telesna povreda, pa kada je okrivljeni učestvovao u nasilničkom ponašanju za vreme kog je oštećenom naneta laka teles…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.02.2024. Sticaj krivičnih dela nasilničko ponašanje i teška telesna povreda; Bez obzira na to što je u pitanju jedan događaj i jedna radnja izvršenja, ne može postojati prividni idelani sticaj po osnovu konsumpcije između krivičnih dela nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 1. KZ-a i teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. KZ-a, već je reč o realnom sticaju ova dva krivičn…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.02.2024. Izmena zakona koji propisuje blanketnu normu; Kada je nakon izvršenja krivičnog dela došlo do izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, ali blanketna norma protivno kojoj je okrivljeni postupio nije menjana, sud nije dužan da u izreci presude navede koji je konkretno Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima primenjen.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.02.2024. Uvreda učinjena prema advokatu; Da bi postojalo krivično delo ometanje pravde iz člana 336b stav 2. KZ-a potrebno je da je okrivljeni advokata uvredom ometao ili sprečavao u vršenju advokatske službe, a kada je upućivanje uvredljivih reči imalo uvredljiv karakter sa namerom omalovažavanja advokata, radnjama okrivljenog su ostvarena obeležj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.02.2024. Predlog krivične sankcije javnog tužioca i odluka suda; Iako optužni predlog obavezno sadrži i predlog vrste i mere krivične sankcije čije se izricanje traži, sud nije vezan tim predlogom javnog tužioca, već jedino opštim pravilima o odmeravanju kazne propisanim odredbama člana 54. KZ-a, odnosno propisanom kaznom za određeno krivično delo.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.02.2024. Kazna zatvora i mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom; Uz izrečenu kaznu zatvora okrivljenom se može izreći mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom, budući da je odredbom člana 89a stav 2. KZ-a propisano da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u vreme trajanja ove mere, a da odredbe člana 89a KZ-a, po principu specijaliteta,…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.02.2024. Opis radnje nošenja vatrenog oružja; Radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ-a sastoji se u neovlašćenom nošenju vatrenog oružja, pa za postojanje ovog krivičnog dela nije neophodno preciznije naznačenje u izreci presude na koji način je okrivljeni oružje nosio.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.02.2024. Pretnje upućene odredivoj grupi lica; Kada je pretnja upućena prema više lica i to grupi lica koja se može identifikovati, i to tako da su oštećeni kao pasivni subjekti mogli da se prepoznaju kao lica kojima se pretnja upućuje, a u optužnom aktu su i poimenično navedena lica koja pripadaju toj grupi i kod kojih su pretnje okrivljenog izvazv…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.02.2024. Nošenje bojevog metka; Bitan element bića krivičnog dela čl. 348. st. 4. KZ je postojanje umišljaja na strani optužene, pri čemu je neophodno da umišljaj obuhvati svest o tome da se bojev metak nosi kao municija za  vatreno oružje.; (Apelacioni sud (RS))

01.02.2024. Otkrivanje lica koje nije imalo drogu u posedu; To što je opojnu drogu prenosio drugom licu – svedoku u postupku i što je otkrio njegov identitet, okrivljenog neće osloboditi krivice, jer droga nije bila u posedu svedoka, već okrivljenog.; (Apelacioni sud (RS))

01.02.2024. Brijanje glave oštećenom kao vid izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici; Zbog toga što je svom maloletnom sinu obrijao glavu zbog problema koje ima u školi, otac oštećenog će biti procesuiran za krivično delo nasilje u porodici, bez obzira što je o tome obavestio razrednog starešinu koji je podržao njegovu „vaspitnu meru“.; (Apelacioni sud (RS))

02.02.2024. Nasilje u porodici kao model ponašanja; Nasilje u porodici predstavlja model ponašanja, a ne pojedinačni incident i ono obuhvata raznovrsne radnje i ponašanja koje jedan član porodice preduzima, odnosno ispoljava prema drugom, kako bi uspostavio moć i kontrolu i zadovoljio neke svoje potrebe na štetu drugog člana porodice.; (Apelacioni sud (RS))

05.02.2024. Brojnost povreda kao pokazatelj nasilja u porodici; Brojnost povreda na telu maloletnog oštećenog ukazuju na postupanje njegove majke tj. ukazuju da je oštećeni bio izložen fizičkom i emocionalnom zlostavljanju, odnosno da se takvo ponašanje okrivljene ne može podvesti pod „vaspitne mere“.; (Apelacioni sud (RS))

06.02.2024. Izostanak posledice kod potencijalnog oštećenog člana porodice; Ukoliko je član porodice samo posmatrao nasilje nad drugim članom porodice i radnje uperene prema njemu nisu imale posledicu ugrožavanje njegovog spokojstva, isti nije oštećen predmetnim krivičnim delom.; (Apelacioni sud (RS))

13.02.2024. Presudan uticaj okolnosti na kvalifikaciju krivičnog dela; Kvalifikacija krivičnog dela procenjuje se na osnovu svih okolnosti koje su nastupile tokom preduzimanja nedozvoljene radnje izvršenja.; (Apelacioni sud (RS))

28.02.2024. Silovanje na naročito svirep i ponižavajući način; Fizičko mučenje i nanošenje telesnih povreda koje je trajalo više od tri sata, čime su žrtvi silovanja nanete prekomerne patnje, kao i uriniranje i udaranje polnim organom po licu žrtve, te njeno vređanje i ponižavanje, čime su okrivljeni iskazali naročitu nemilosrdnost i neljudskost, predstavljaju kvalifikator…; (Apelacioni sud (RS))

28.02.2024. Teška krađa na naročito drzak način – krađa izvršena prilikom silovanja; Prisvajanje pokretnih stvari oštećenog kada su ga okrivljeni već prinudili na sa obljubom izjednačen čin i prema njemu preduzeli fizičku silu, predstavlja krađu izvršenu na naročito drzak način u smislu člana 204. stav 1. tačka 3. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

28.02.2024. Posledica krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 3. Krivičnog zakonika; Posledica krivičnog dela iz člana 138. KZ-a je ugrožena sigurnost pasivnog subjekta koja se manifestuje u njegovom ličnom osećaju nesigurnosti i ugroženosti, a što tokom postupka mora biti dokazano i kada je u pitanju kvalifikovani oblik ovog krivičnog dela iz člana 138. stav 3. u vezi stava 1. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

29.02.2024. Teška telesna povreda kvalifikovana smrću; Kada se ima u vidu da osim okrivljenih i oštećenog nije bilo nikog ko bi ih mogao sprečiti u tome da oštećenog liše života, a pokojni oštećeni je nakon zadobijanja povreda uspeo da zatraži pomoć, što znači da su okrivljeni u nekom trenutku prestali sa napadom na oštećenog iako su imali priliku da ga li…; (Apelacioni sud (RS))

29.02.2024. Osuda nakon izvršenja krivičnog dela kao otežavajuća okolnost; Osude okrivljenog nakon izvršenja krivičnog dela ne mogu se ceniti kao otežavajuća okolnost u smislu njegove osuđivanosti, već samo u smislu ranijeg života okrivljenog.; (Apelacioni sud (RS))

29.02.2024. Suština krivičnog dela pranje novca; Za postojanje krivičnog dela pranje novca potrebno je da postoji namera da se putem radnji ovog krivičnog dela prikrije ili lažno prikaže nezakonito poreklo imovine.; (Apelacioni sud (RS))

02.02.2024. Okolnost koja je dovoljna za izvršenje težeg oblika nasilja u porodici; Za ostvarivanje težeg oblika nasilja u porodici iz člana 194. st. 2. KZ nije nužno da je okrivljeni zaista upotrebio nedozvoljeno sredstvo prilikom izvršenja nasilja u porodici. ; (Viši sud (RS))

05.02.2024. Izricanje nezakonite sankcije okrivljenom za 194. Krivičnog zakonika; Za krivično delo protiv braka i porodice, okrivljenom koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu, ne može se odrediti izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima stanuje.; (Viši sud (RS))

05.02.2024. Zabrana okrivljenom da kontaktira oštećenu; Zabrana okrivljenom da na bilo koji način uznemirava oštećenu podrazumeva da se isti uzdrži i od slanja telefonskih poruka oštećenoj.; (Viši sud (RS))

06.02.2024. Određivanje mere bez propisivanja udaljenosti koja se ne sme prekoračiti; Krivičnim zakonikom nije propisana obaveza suda da određuje udaljenost na kojoj okrivljeni ne sme da prilazi oštećenoj.; (Viši sud (RS))

13.02.2024. Upućivanje pretnje koja nije izazvala strah kod oštećene; Nije izvršeno krivično delo nasilje u porodici kada oštećena upućene pretnje nije ozbiljno shvatila i kada navede da okrivljenog nije prijavila za ove poruke, jer kod nje nisu izazvale nikakav strah niti ugrozile njeno spokojstvo i duševni mir.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

01.02.2024. Obavezno izuzeće javnog tužioca i bitna povreda odredaba krivičnog postupka; Okolnost da je sin javnog tužioca punomoćnik oštećenog u postupku u kojem je javni tužilac  uzeo učešće, tako što je podneskom izmenio optužni akt koji je podneo zamenik javnog tužioca i na taj način preuzeo kontrolu nad predmetom, predstavljala je razlog za obavezno izuzeće javnog tužioca od postupa…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.02.2024. Zapisnik o pretresanju kao nezakonit dokaz; Ako nisu bili ispunjeni uslovi da se pretres izvrši i bez prisustva svedoka – ako se pretpostavlja oružani otpor ili druga vrsta nasilja ili ako se očigledno priprema ili je otpočelo uništavanje tragova krivičnog dela ili predmeta važnih za postupak ili je držalac stana i drugih prostorija nedostupan – …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.02.2024. Reprodukcija snimljenih telefonskih razgovora koji nisu na srpskom jeziku; Ukoliko je okrivljeni u toku postupka izjavio da poznaje jezik na kojem se postupak vodi i odrekao se prava na prevođenje, a na glavnom pretresu su reprodukcijom, odnosno čitanjem, kao dokazi izvedeni snimljeni telefonski razgovori na maternjem jeziku okrivljenog i transkripti tih razgovora prevedeni na s…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.02.2024. Odlučivanje o pritvoru i funkcionalna nepristrasnost sudije; Procesna uloga sudije koji je odlučivao o osnovanosti pritvora, a pri tome opravdanu sumnju da je okrivljeni učinio krivično delo potkrepio ralozima potrebnim za optuženje, u toj procesnoj situaciji se može upodobiti procesnoj ulozi sudije koji odlučuje o potvrđivanju optužnice, a što predstavlja okolnos…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.02.2024. Oslobađanje od dužnosti naknade troškova; Da bi sud mogao okrivljenog da oslobodi od dužnosti da naknadi troškove postupka, neophodno je da okrivljeni dostavi dokaze – podatke o tome da bi plaćanjem tih troškova bilo dovedeno u pitanje njegovo izdržavanje ili izdržavanje lica koja je on dužan da izdržava.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.02.2024. Načelo dvostruke kažnjivosti; Ispunjenost uslova dvostruke kažnjivosti ispituje se kako upoređivanjem zakonskih inkriminacija, tako i analizom konkretnog slučaja u celini, pri čemu nije neophodno da kvalifikacija krivičnog dela prema zakonu zamoljene države bude identična kvalifikaciji krivičnog dela u zemlji u kojoj je presuda donet…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.02.2024. Glavni pretres u skraćenom postupku i obavezna odbrana; Okrivljenom nije povređeno pravo na obaveznu odbranu kada je u skraćenom postupku primenom člana 507. stav 2. ZKP glavni pretres održan bez njegovog prisustva, jer ta procesna situacija ne predstavlja suđenje u odsustvu, te stoga nije razlog za obaveznu odbranu predviđen članom 74. stav 1. tačka 4. ZKP….; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.02.2024. Putni troškovi okrivljenog; Kada nužni izdaci okrivljenog padaju na teret budžetskih sredstava suda, okrivljeni koji se u vreme vođenja krivičnog postupka nalazio na privremenom radu u inostranstvu, a o čemu je obavestio sud i angažovao punomoćnika za prijem pismena, ima pravo na naknadu putnih troškova koje je imao radi dolazaka …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.02.2024. Nezakonito pretresanje stana čiji je držalac otac okrivljenog; Kada je pretres stana čiji je korisnik i držalac otac okrivljenog izvršen bez naredbe suda, jer se naredba odnosila na stan čiji je korisnik okrivljeni i koji predstavlja zasebnu celinu, odvojenu od stana u kome je pretres izvršen, za takvo pretresanje nije postojao zakonski osnov.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.02.2024. Uvid u fotografije sms poruka; Uvid u fotografije SMS poruka na mobilnom telefonu oštećenog predstavlja dokaznu radnju uvida u ispravu, a ne pretresanje uređaja za automatsku obradu podataka i opreme, te stoga za njeno preduzimanje  nije potrebno ispunjenje uslova propisanih odredbom člana 152. stav 3. ZKP.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.02.2024. Izveštaj stručnih ustanova kao zakonit dokaz u krivičnom postupku; Izveštaj stručnih ustanova, poput CSR su nalazi o generalnom stanju u okviru neke porodice, te činjenica da su oštećeni koristili svoje zakonsko pravo i nisu svedočili ne utiče na zakonitost tih dokaza.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.02.2024. Rešenje o troškovima i zabrana preinačenja „na gore“; Zabrana preinačenja „na gore“ propisana odredbom člana 453. ZKP važi za presudu kada je žalba izjavljena samo u korist odbrane, pa se stoga povreda navedene odredbe ne može učiniti rešenjem kojim se odlučuje o troškovima postupka.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.02.2024. Naknada troškova za razgovor branioca sa okrivljenim koji je lišen slobode; Okrivljeni ima pravo na naknadu troškova na ime nagrade branioca za razgovore obavljene sa okrivljenim dok je bio lišen slobode ili se nalazio u pritvoru, nezavisno od toga da li je to lišenje slobode ili pritvor povodom konkretnog krivičnog predmeta.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.02.2024. Krivična sankcija kada okrivljeni navrši 21 godinu u toku žalbenog postupka; Drugostepeni sud, odlučujući samo o žalbi izjavljenoj u korist okrivljenog, ne može izmeniti prvostepeno rešenje u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, odnosno izrečenoj vaspitnoj meri pojačanog nadzora organa starateljstva, uprkos tome što je okrivljeni tokom žalbenog postupka navršio 21 godinu, jer bi …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.02.2024. Zabrana preinačenja „na gore“ u ponovnom postupku; Nakon ukidanja prvostepene presude po žalbi koja je izjavljena samo u korist odbrane, iako javni tužilac jeste ovlašćen da raspolaže optužnim aktom, uključujući i dodavanje bitnih obeležja krivičnog dela, sud je u ponovnom postupku vezan zabranom preinačenja na gore, u kom smislu ne sme presudu da izmeni…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.02.2024. Odobrenje za ispitivanje svedoka i zakonitost dokaza; Ukoliko dokazna radnja ispitivanja svedoka u istrazi koja se vodi protiv nepoznatog učinioca nije preduzeta po prethodnom odobrenju sudije za prethodni postupak, takav iskaz je nezakonit dokaz i treba da bude izdvojen iz spisa predmeta.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.02.2024. Odlučivanje o troškovima postupka i obavezno izuzeće sudije; Ranija procesna uloga sudije kao sudije za prethodni postupak predstavlja smetnju njegovom kasnijem učestvovanju u radu na istom krivičnom predmetu, te stoga predstavlja razlog za obavezno izuzeće tog sudije prilikom odlučivanja o žalbi odbrane na rešenje o troškovima postupka.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.02.2024. Postupak izručenja i ovlašćeni tužilac; Republički javni tužilac zadržava svoju nadležnost i kada ovlasti Tužioca za organizovani kriminal da postupa u krivičnom postupku, pa i u postupku za izručenje, jer njegova nadležnost podrazumeva i njegovo diskreciono pravo da samostalno proceni celishodnost delegacije nadležnosti, dok se zadržavanje n…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.02.2024. Zapisnik o ispitivanju privilegovanog svedoka kao nedozvoljen dokaz; Kada oštećena, koja je vanbračna supruga okrivljenog i kao takva ima svojstvo privilegovanog svedoka, nije uredno pozvana na glavni pretres, tada je zapisnik o njenom ispitivanju u svojstvu svedoka pred javnim tužiocem nedozvoljen dokaz na kome se presuda ne može zasnivati.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.02.2024. Izveštaj o identifikaciji traga papilarnih linija; Izveštaj o identifikaciji traga papilarnih linija ne predstavlja veštačenje već dozvoljene dokazne radnje policije preduzete u cilju utvrđivanja istovetnosti lica kome pripadaju, a putem provere nađenih otisaka papilarnih linija kroz elektronski registar otisaka papilarnih linija izvršilaca krivičnih dela…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.02.2024. Posebne dokazne radnje – dostavljanje dnevnih izveštaja; Sačinjavanje dnevnih izveštaja ne predstavlja i obavezu svakodnevnog dostavljanja tih izveštaja javnom tužiocu i sudiji za prethodni postupak, već se to čini samo na njihov zahtev.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.02.2024. Sadržina potvrde o privremeno oduzetim predmetima; Količina, odnosno gramaža oduzetog narkotika, u trenutku pronalaženja i oduzimanja, nije obavezan elemenat potvrde o privremeno oduzetim predmetima u smislu člana 150. stav 1. ZKP.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.02.2024. Izmena privatne tužbe; Privatni tužilac ima ovlašćenja da od trenutka podnošenja privatne tužbe  pa sve do završetka glavnog pretresa vrši izmenu privatne tužbe, te da na glavnom pretresu, a nakon ispitivanja svedoka, precizira privatnu tužbu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.02.2024. Obaveza suda da odluči o svim troškovima postupka; Budući da u slučaju obustave postupka, odbijanja optužbe odnosno oslobađanja okrivljenog od optužbe troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda, odlučivanje o troškovima krivičnog postupka je u nadležnosti suda pred kojim je postupak vođen, a u koje troškove spadaju i troškovi o…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.02.2024. Nedozvoljen zahtev za naknadu troškova; Kada je pravnosnažnom presudom odlučeno i o troškovima postupka, a branilac okrivljenog nije izjavio žalbu protiv presude u delu koji se odnosi na troškove postupka koji su dosuđeni, a što je bio dužan da učini ukoliko je u toku prvostepenog postupka imao i druge troškove pored dosuđenih, tada se nak…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.02.2024. Ispitivanje svedoka bez pozivanja okrivljenog i branioca; Kada je iskaz svedoka, dat pred javnim tužiocem, identičan njegovom iskazu datom na glavnom pretresu, kojom prilikom su okrivljeni i branilac imali mogućnost da svedoku postavljaju pitanja i iznose primedbe na njegov iskaz, tada je zapisnikom o glavnom pretresu konvalidiran formalni propust javnog tužioc…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.02.2024. Blanketna norma i nepostojanje prekoračenja optužbe; Kada je sud u izreci presude, činjenični opis radnje izvršenja krivičnog dela iz optužnog akta samo podveo pod odgovarajuću blanketnu normu koja je prekršena, a umesto blanketne norme navedene u dispozitivu optužnog akta, time je sud izvršio izmenu u pogledu pravne ocene dela, čime optužba nije prekora…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.02.2024. Naknada neimovinske štete po osnovu neosnovanog lišenja slobode; Boravak u ekstradicionom pritvoru, određenom u skladu sa Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima,  je osnov za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode,  licu  koje je bilo u pritvoru, a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka ili je postupak obustavljen pravosnažnim rešenje…; (Apelacioni sud (RS))

29.02.2024. Presuda doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela nije dokazno sredstvo protiv okrivljenog koji nije postigao takav sporazum; Presuda doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela nije dokazno sredstvo protiv okrivljenog koji nije postigao takav sporazum – to što je neko drugo lice priznalo krivično delo i bilo osuđeno za neke svoje radnje, od značaja je za okrivljenog koji nije zaključio osvakav sporazum samo u pogledu…; (Apelacioni sud (RS))

29.02.2024. Stavljanje van snage klauzule pravnosnažnosti; Prvostepeni sud može po službenoj dužnosti doneti odluku o stavljanju van snage klauzule pravnosnažnosti rešenja o troškovima kada utvrdi da postoji sumnja o dozvoljenosti izvršenja sudske odluke, iz razloga što je predmetno rešenje oglašeno pravnosnažnim, a da prethodno nije dostavljeno ni okrivljenom, kao …; (Apelacioni sud (RS))

01.02.2024. Odbrana okrivljenog ćutanjem nema karakter priznanja; Nejasno je o kom priznanju tužilaštvo govori kada se okrivljeni tokom čitavog postupka branio ćutanjem.; (Viši sud (RS))

01.02.2024. Nezakonito davanje statusa privilegovanog svedoka bivšoj vanbračnoj supruzi; Kada oštećena, nakon spornog događaja, napusti okrivljenog i od tada ne živi sa njim, niti ima nameru da obnovi vanbračnu zajednicu, ona više ne spada u krug privilegovanih svedoka, te nije bilo ni razloga da ista bude poučena u smislu čl. 94. ZKP.; (Viši sud (RS))

07.02.2024. Neoglašavanje suda nenadležnim kao razlog za status presuđene stvari; Ukoliko se sud nije oglasio nenadležnim u odnosu na radnje koje nisu rešene, u odnosu na taj deo radiće se o presuđenoj stvari, jer okrivljeni ne može da trpi štetne posledice zbog pogrešnog postupanja državnog organa.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

07.02.2024. Plata zaposlenog u službi za otkrivanje ratnih zločina; Svako uvećanje osnovne mesečne plate na ranijem radnom mestu posledično dovodi do uvećanja dvostrukog iznosa osnovne plate zaposlenog u Službi za otkrivanje ratnih zločina.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.02.2024. Zastupanje škole od strane državnog pravobranilaštva; Jedan od relevantnih kumulativnih uslova za zastupanje škole od strane Državnog pravobranilaštva jeste da je njen osnivač Republika Srbija. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.02.2024. Informacija koja predstavlja povredu privatnosti; Novinari mogu da objavljuju lične informacije kada je to u funkciji neke veće vrednosti i kada se te informacije koriste za raspravu o nekom pitanju od javnog interesa. Javni interes odnosi se na pitanja koja utiču na javnost do te mere da ona s pravom (legitimno) može da bude zainteresovana za njih.; (Apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Uklanjanje teksta sa interneta; Ako se tekst prevashodno odnosi na treće lice koje nije stranka u ovom postupku, ne može biti naloženo uklanjanje teksta samo u delu koje se odnosi na tužioca lično.; (Apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Obaveza novinarske pažnje; Svest prosečno obrazovanog čitaoca ne unapređuje se neistinitim informacijama, a zainteresovanost za određene društvene pojave ne postiže se senzacionalističkim objavljivanjem netačnih informacija niti objavljivanje takvih informacija može biti preduzimano na štetu lica kojima se time narušavaju osnovna…; (Apelacioni sud (RS))

20.02.2024. Pravo na pijetet; Potomci, srodnici ili prijatelji lica o kome se informiše javnost, nosioci su prava na pijetet.

Pravo na pijetet svodi se na zaštitu osećanja lica koje je blisko osobi o kojoj se iznose nedopuštene informacije, u svetlu očuvanja njegove predstave o toj osobi te od zadiranja u njegovu intimu ili izvrgavanj…; (Apelacioni sud (RS))

20.02.2024. Odgovornost advokata za nematerijalnu štetu po osnovu izjave medijima; Advokat koji nije izneo svoje lične stavove ili tvrdnje, već je postupao kao punomoćnik svog vlastodavca koji je kao oštećeni podneo krivičnu prijavu te preneo stavove i mišljenje svog vlastodavca, nije odgovoran za nematerijalnu štetu ni na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima ni na osnovu Za…; (Apelacioni sud (RS))

20.02.2024. Snimak sačinjen u komercijalne svrhe i zaštita informacija iz privatnog života; Ne radi se o individualnom snimku za privatne svrhe čija zaštita se ostvaruje shodno članu 80. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima ako je snimak sačinjen u komercijalne svrhe radi emitovanja putem televizije.; (Apelacioni sud (RS))

07.02.2024. Obrazloženje obustave postupka javnih nabavki; Argumentacija naručioca u postupku javnih nabavki izneta u odgovoru na zahtev za zaštitu prava i dokazi koje je priložio uz odgovor ne predstavljaju relevantno obrazloženje razloga za obustavu postupka javne nabavke, budući da odgovor na zahtev za zaštitu prava u smislu odredaba Zakona o javnim nabavk…; (Upravni sud (RS))

07.02.2024. Učestvovanje u upravnom postupku; Lice koje nije učestvovalo u prvostepenom postupku ne gubi samim tim svojstvo stranke, pa je s obzirom na jedinstvo prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka ovlašćeno da izjavi žalbu sve do isteka roka za žalbu koji važi za stranku koja je u postupku učestvovala.

Pravo učestvovanja u upravnom …; (Upravni sud (RS))

08.02.2024. Odluka ispitnog odbora o prigovoru na pravilnost utvrđenog opšteg uspeha na pravosudnom ispitu; Odluka Ispitnog odbora o prigovoru na pravilnost utvrđenog opšteg uspeha na pravosudnom ispitu jeste akt koji uživa sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Odluku o podnetom prigovoru na pravilnost utvrđenog opšteg uspeha na pravosudnom ispitu treba da donese Ispitni odbor kao kolegijalni organ, a ne pred…; (Upravni sud (RS))

08.02.2024. Organ nadležan za odlučivanje o ponavljanju upravnog postupka; Odbijanjem žalbe prvostepeno rešenje postaje konačno, pa o zahtevu za ponavljanje postupka treba da odluči prvostepeni organ.; (Upravni sud (RS))

09.02.2024. Saslušanje veštaka kod rešavanja o pravu iz penzijskog i invalidskog osiguranja; Nije potrebno saslušanje veštaka kada je za rešavanje o pravu iz penzijskog i invalidskog osiguranja potrebno utvrđivanje postojanja invalidnosti, telesnog oštećenja, potrebe za pomoći i negom drugog lica, uzroka invalidnosti i telesnog oštećenja, potpune nesposobnosti za rad i nesposobnosti za samostalan …; (Upravni sud (RS))

09.02.2024. Pravni interes direktora škole da osporava odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora škole; Interes zasnovan na zakonu kao osnov za aktivnu legitimaciju u upravnom sporu  podrazumeva da je osporenim aktom došlo do promene subjektivne pravne situacije tužioca i to posredno, rešavanjem o pravu ili obavezi drugog lica, pri čemu postojanje interesa mora da proizlazi iz merodavnih upravno-pravnih…; (Upravni sud (RS))

09.02.2024. Odnos poreskog postupka i drugih postupaka; Činjenica presuđene stvari u krivičnom postupku ne sprečava sprovođenje poreskog postupka i utvrđivanje neprijavljene poreske obaveze pravnog lica, dok se činjenice od uticaja na odlučivanje u postupku terenske kontrole utvrđuju od strane nadležnog inspektora, a ne na osnovu činjenica utvrđenih u drugim po…; (Upravni sud (RS))

13.02.2024. Načelo oficijelnosti i istražno načelo u upravnom postupku; Tužilac ne može snositi štetne posledice propuštanja upravnih organa da utvrde bitne činjenice od kojih je zavisilo ostvarivanje njegovog prava, a što su upravni organi bili dužni da učine u skladu sa načelom oficijelnosti i istražnim načelom u upravnom postupku.; (Upravni sud (RS))

13.02.2024. Iznošenje novih činjenica i dokaza u žalbi; Kod iznošenja novih činjenica i dokaza u žalbi tuženi organ je dužan da podnosioca žalbe pozove da iznese činjenično stanje na kome zasniva svoju žalbu tačno, potpuno i određeno, da za svoje navode predloži dokaze i da ih po mogućnosti podnese.

Kada značaj i složenost predmet to nalažu, tuženi organ im…; (Upravni sud (RS))

28.02.2024. Uticaj učešća stranke u prethodnom postupku na postupak koji sledi; Postupak u kome se donosi projekat preparcelacije predstavlja poseban postupak koji  prethodi donošenju rešenja o formiranju katastarskih parcela, zbog čega je bez uticaja neomogućavanje učešća stranci u tom postupku na zakonitost tog rešenja. ; (Upravni sud (RS))

28.02.2024. Pravno sredstvo na ocenu sa usmenog dela prijemnog ispita za početnu obuku na pravosudnoj akademiji; Dopuna prigovora na ocenu sa usmenog dela prijemnog ispita za početnu obuku na Pravosudnoj akademiji nije propisana kao pravno sredstvo.; (Upravni sud (RS))

29.02.2024. Obrazloženje rešenja u upravnom postupku; Valjano obrazloženje po prirodi stvari predstavlja neophodnu pretpostavku bez koje nije moguće ceniti pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u žalbenom postupku ni zakonitost osporenog rešenja u upravnom sporu.

Obrazloženje treba da sadrži pravni osnov i razloge za odluku iz dispozitiva i da omogući stra…; (Upravni sud (RS))

29.02.2024. Načelo fakticiteta u poreskom postupku; U cilju utvrđivanja poreskih činjenica prema njihovoj ekonomskoj suštini, treba voditi računa i o ekonomskom fakcititetu, pošto se za predmet oporezivanja uzimaju činjenice koje ukazuju na postojanje određene ekonomske snage kod poreskog obveznika, jer bi skrivanje ekonomske suštine iza pravne forme moglo d…; (Upravni sud (RS))

29.02.2024. Naknadna kontrola; Odredbama Carinskog zakona iz 2010. godine nije propisan rok za vršenje naknadne kontrole.

Kada je dopunskim nalogom za vršenje naknadne kontrole naloženo sprovođenje naknadne kontrole u ponovnom postupku u izvršenju presude Upravnog suda, ne radi se o novom postupku naknadne kontrole.

; (Upravni sud (RS))

08.02.2024. Povezanost upravnih postupaka i pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku; Ako su upravni postupci međusobno povezani, ti postupci će se posmatrati kao jedinstvena celina prilikom određivanja pravičnog zadovoljenja zbog utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku u njima.; (Ustavni sud (RS))

Obligaciono pravo

01.02.2024. Najviša ugovorena kamatna stopa između pravnih lica; Iako poseban zakon o najvišoj ugovorenoj kamatnoj stopi između pravnih lica nije donet, nesumnjivo je načelno opredeljenje zakonodavca za ograničenje stope ugovorne kamate i između pravnih lica. U takvoj situaciji ugovorne odredbe o visini stope ugovorne kamate uživaju sudsku zaštitu samo dotle dok post…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.02.2024. Oslobađajuća presuda u krivičnom postupku i naknada štete; Donošenje oslobađajuće presude u krivičnom postupku nije razlog za naknadu štete zbog vođenja krivičnog postupka, osim u slučaju postojanja konkretnih propusta organa države odnosno protivpravnog postupanja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.02.2024. Nezakonit i nepravilan rad organa pravnog lica; Nema odgovornosti na strani Republike Srbije  za štetu za neizvršenje pravnosnažne sudske odluke  na imovini koja se nalazila na Kosovu i Metohiji, jer organi  Republike Srbije nisu vršili delotvornu kontrolu na Kosovu i Metohiji od 1999. godine, a  rešenje o prekidu izvršnog postupka doneto je upravo…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.02.2024. Aktivna legitimacija  hipotekarnog dužnika za utvrđenje ništavosti ugovora o ustupanju potraživanja; Hipotekarni dužnici nisu aktivno legitimisani u postupku za utvrđenje ništavosti ugovora o cesiji na osnovu odredbe člana 109. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, imajući u vidu da je njima svejedno kome duguju (ustupiocu ili prijemniku) pošto oni, kao dužnici, mogu da ističu, drema prijemniku, po…; (Apelacioni sud (RS))

09.02.2024. Nepostojanje potraživanja kao osnov za ništavost ugovora o cesiji;  Ugovor o ustupanju potraživanja nije ništav ako  ustupljeno potraživanje nije postojalo u vreme zaključenja ugovora o cesiji.; (Apelacioni sud (RS))

09.02.2024. Zastoj toka zastarelosti; Boravak poverioca na izdržavanju kazne zatvora nije razlog za zastoj toka zastarelosti zato što ne predstavlja nepremostivu prepreku poveriocu  da sudskim putem zahteva ispunjenje obaveze.; (Apelacioni sud (RS))

09.02.2024. Neosnovano obogaćenje kao posledica trajnog zadržavanja privremeno oduzetog novca u krivičnom postupku; Kada je krivični postupak okončan presudom kojom je odbijen zahtev OJT-a da se trajno oduzme novac koji je bio privremeno oduzet u toku krivičnog postupka, otpada osnov za zadržavanje novca od strane suda, zbog čega se u pogledu zahteva za isplatu zadržanog novca ima primeniti rok zastarelosti od 10 …; (Apelacioni sud (RS))

13.02.2024. Pravo policijskog službenika na naknadu štete zbog pretrpljenog straha; Kada je tuženi odgurnuo policijskog službenika, a kritični događaj se odigrao u prisustvu kolege policijskog službenika pri čemu su obojica bili naoružani, strah koji je trpeo policijski služenik nije pravno relevantan strah, u smislu odredbe čl. 200. ZOO-a, jer  priroda njegovog posla zahteva da se …; (Apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Odgovornost Garantnog fonda; Neizmireni deo štete dospevala kad se stečajni postupak okonča, ili kad se rešenjem o glavnoj deobi stečajne mase utvrdi procenat namirenja stečajnih poverilaca po osnovu naknada šteta iz ugovora o obaveznom osiguranju vozila. Garantni fond ne odgovara za deo štete koji bi se mogao namiriti iz stečajne…; (Apelacioni sud (RS))

20.02.2024. Pretrpljeni duševni bolovi kao poseban osnov kod povrede prava na pijetet; Nema mesta dosuđivanju naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova kao posebnom osnovu za naknadu te štete kod povrede prava na pijetet. ; (Apelacioni sud (RS))

01.02.2024. Izmena odluke o visine rente; Razlozi zbog kojih se može tražiti povećanje rente mogu biti promena zdravstvenog statusa ili kad oštećeni sa ostvarenom rentom više ne pokriva štetu koju trpi prema parametrima koji su korišćeni u presudi kojom je priznato pravo na rentu. ; (Viši sud (RS))

21.02.2024. Izmirivanje novčanih obaveza u slučaju blokade računa; Propisana prekršajna odgovornost za povredu člana 5. stava 2. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost o zabrani izmirivanja novčanih obaveza određenim načinom ako je blokiran račun zbog prinudne naplate ne može da isključi građansku sankciju prop…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

12.02.2024. Sticanje prava svojine održajem na realnom delu nepokretnosti; Za pravo susvojine održajem nije bitno da postoji tačno opredeljen realni deo na kome se stiče svojina održajem.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.02.2024. Dokazivanje državine u parnici za smetanje državine; Kod smetanja državine je potrebno utvrditi na koji način, kojim konkretno aktivnostima i radnjama i koliko često je tužilac bio u državini nepokretnosti.

Državina kao faktička vlast na stvari ne može biti ispoljena samo u funkciji izvršavanja obaveza izdržavanja prema detetu i povremenim sporadičnim dol…; (Viši sud (RS))

01.02.2024. Fizička deoba prema katastarskom stanju i vanknjižna svojina; Prilikom odlučivanja o fizičkoj deobi je neophodno utvrditi da li su svi objekti koji su predmet deobe uknjiženi i ko je vlasnik dograđenih objekata čiji status nije određen u nalazima veštaka, a onda odlučiti shodno članu 261. ZPP na koji način će ti nalazi biti korišćeni.; (Viši sud (RS))

14.02.2024. Eksproprijacija; Ukoliko je nepokretnost izuzeta za potrebu izgradnje građevinskog objekta, eksproprisana nepokretnost predstavlja građevinsko zemljište, bez obzira na činjenicu što u katastru nepokretnosti nije sprovedena promena namene izuzetog zemljišta.; (Viši sud (RS))

14.02.2024. Eksproprijacija – procena poreske uprave; Procena Poreske uprave može predstavljati samo najniži iznos naknade za eksproprisanu nepokretnost koju sud može da odredi, ali ne i isključivi iznos koji mora biti dosuđen predlagaču na ime eksproprijacije.; (Viši sud (RS))

07.02.2024. Način sticanja imovine na osnovu restitucije; Svojstvo korisnika prava po Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ne prenosi se sa bivšeg vlasnika na njegove pravne sledbenike po opštim pravilima građanskog prava, već lice koje ispunjava zakonom predviđene uslove da bude utvrđeno za korisnika tek treba da stekne tu imovinu originarnim putem…; (Upravni sud (RS))

Porodično pravo

20.02.2024. Oslobođenje od dužnosti čuvanja profesionalne tajne u vezi sa zaštitom dece; Odredbe Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja kojima je propisana obaveza prijavljivanja radnji ili propuštanja kojim su dovedeni u opasnost život ili zdravlje deteta i pružanje dokaza ukoliko postoje elementi krivičnog dela, predstavljaju poseban propis iz člana 93. stav 1. tačka …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.02.2024. Bračni ugovor; Supružnici mogu svojom voljom da isključe  režim zajedničke imovine, slobodni su da imovinu podele po sopstvenom nahođenju, nezavisno od činjenice da li se radi o posebnoj imovini stečenoj pre ili u toku braka ili se radi o imovini koju su supružnici stekli radom u trajanju zajednice života  u braku.; (Apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Zajednička imovina bračnih drugova na stanu otkupljenom po osnovu stanarskog prava; Pravo na otkup je lično pravo, koje prestaje smrću titulara tog prava i ne može biti predmet nasleđivanja. Samo stan otkupljen u toku trajanja bračne zajednice predstavlja zajedničku imovinu bračnih drugova.; (Apelacioni sud (RS))

21.02.2024. Urednost tužbe za izmenu odluke o izdržavanju; Tužba kojom se traži izmena odluke o izdržavanju koja ne sadrži novčani iznos u pogledu koga se traži izmena odluke, niti datum dospelosti obaveze izdržavanja, nije uredna, te će je sud odbaciti.; (Viši sud (RS))

Nasledno pravo

21.02.2024. Nasleđivanje; Žalbeni navodi kojima se jedan od naslednih učesnika izjašnjava da je saglasan da se njegov nasledni deo prenese na drugog naslednog učesnika ne mogu se uzeti u obzir prilikom odlučivanja po žalbi, ukoliko se nasledni učesnik nije, u toku prvostepenog postupka, odrekao svog naslednog dela ili ga ustupi…; (Viši sud (RS))

Radno pravo

02.02.2024. Aktivna prodaja kao povreda radne obaveze; Ako zaposleni nije izvršio svoju obavezu utvrđenu odgovarajućim aktima poslodavca da ponudi prodaju proizvoda sa naznakom da je taj proizvod na akciji (aktivna prodaja), time čini povredu radne obaveze, jer se ne radi o obavezi čija radnja predstavlja protivpravno postupanje odnosno zabranjeno delovanje.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.02.2024. Nedozvoljena pretnja u radnom odnosu; Nije nedozvoljena pretnja da će se izvršiti upotreba nekog pravnog sredstva na koje se ima pravo ukoliko se time ostvaruje njegov cilj, pa to nije ni ukazivanje zaposlenom da će biti podneta krivična prijava kao zakonska konsenkvenca njegovog postupanja prilikom obavljanja radnog zadatka.  ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.02.2024. Ugovaranje bruto i neto iznosa primanja zaposlenog; U situaciji kada se u aktima poslodavca ne navede konkretan novčani iznos koji se po određenom osnovu ima isplatiti zaposlenom, ne može se na štetu zaposlenih zaključiti da je reč o ugovorenom bruto iznosu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.02.2024. Izvinjavajući razlog odsustvovanja zaposlenog s rada; Bolest koja je zaposlenog učinila nesposobnim za rad je izvinjavajući razlog njegovog odsustvovanja s rada. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.02.2024. Procedura otkazivanja ugovora o radu; Povređena je procedura otkazivanja ugovora o radu kada je poslodavac najpre izvršio ocenjivanje rada zaposlenih, a tek onda doneo odluku kojom je propisao kriterijume za ocenjivanje.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.02.2024. Formalna pravosnažnost rešenja o prestanku radnog odnosa na određeno vreme i preobražaj radnog odnosa; Formalna pravosnažnost rešenja kojim je tužilji prestao radni odnos istekom roka za koji je ugovor zaključen (radni odnos na određeno vreme), a koje tužilja nije osporavala, ne isključuje primenu imperativnih odredaba člana 37. st. 1, 2. i 6. Zakona o radu u situaciji kada radni odnos na određeno vreme t…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.02.2024. Naknada za rad u vreme odmora u toku dnevnog rada; Obaveza poslodavca je da organizuje odmor i da se odmor uračunava u radno vreme, a da zaposleni pri tom ne trpi posledice prirode posla koji obavlja na štetu svojih zakonom predviđenih prava.

Zaposleni koji je radio i u vreme kada je trebalo da koristi odmor u toku rada ima pravo i na zaradu za tak…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.02.2024. Izbor zaposlenih kod smanjenog broja izvršilaca na određenom poslu; I u situaciji kada poslodavac nije u obavezi da donese Program rešavanja viška zaposlenih, kada se određeni poslovi obavljaju od strane više izvršilaca u skladu sa postojećom sistematizacijom, smanjenje njihovog broja novom sistematizacijom i utvrđivanje viška zaposlenih, odnosno određivanje zaposlenog kom…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.02.2024. Otkaz preobraženog radnog odnosa zbog proteka vremena; Preobraženi radni odnos ne može se zakonito otkazati zbog proteka vremena.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.02.2024. Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju; Zaposleni ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju samo ako mu radni odnos prestaje radi ostvarivanja prava na penziju, bez obzira da li je u pitanju starosna, invalidska ili porodična penzija, a pravo na isplatu, kao ni visina otpremnine, ne zavise od vremena koje je zaposleni proveo kod posloda…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.02.2024. Povreda radne obaveze i nepoštovanje radne discipline; Nema povrede radne discipline koja se odnosi na ponašanje zaposlenog na radu ili u vezi sa radom niti povrede radne obaveze ako se sporni događaj desio van radnog vremena, van poslovnih prostorija i ako nije bio u vezi sa tužiočevim radnim obavezama.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.02.2024. Naknada štete u vidu razlike u isplaćenoj zaradi za vreme boravka u pritvoru kod neosnovanog lišenja slobode; Pravo na razliku zarade između naknade zarade koju  je primao  za vreme boravka u pritvoru i punog iznosa  zarade, zaposleni ostvaruje od svog poslodavca, pa tek u situaciji ako iz nekog, na zakonu zasnovanog razloga, nije  u mogućnosti da taj iznos naplati od poslodavca, stiče pravo na naknadu štet…; (Apelacioni sud (RS))

14.02.2024. Uticaj izdražavanja kazne zatvora na radni odnos; Kada je zaposleni na izdržavanju kazne  zatvora duže od šest meseci, nema uslova za mirovanje radnog odnosa.  U ovom slučaju zaposlenom prestaje radni odnos danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora i poslodavac može da donese rešenje o prestanku radnog odnosa koje ima deklaratorno dejstvo.; (Apelacioni sud (RS))

21.02.2024. Povreda radne obaveze; Odsustvovanje s posla zbog obavljanja sanitarnog pregleda koji je obavezan uslov za obavljanje poslova ne može se smatrati povredom radne obaveze.; (Apelacioni sud (RS))

22.02.2024. Regres i naknada za ishranu u toku rada; Kada je u opštem aktu propisano da se u cenu radnog časa uračunava i vrednost po osnovu regresa i za ishranu u toku rada, tada zaposleni ne može posebno ostvarivati naknadu ovih troškova, jer je to pravo ostvario kroz vrednost obračunatih i isplaćenih časova rada.

Okolnost da visina regresa i nakna…; (Apelacioni sud (RS))

23.02.2024. Prekovremeni rad i zaštita prava na platu; Kad je  prekovremeni rad obavljen po nalogu poslodavca, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu po tom osnovu, bez obzira na okolnost da li je nalog poslodavca za obavljanje prekovremenog rada dat pod uslovima iz člana 53. Zakona o radu, odnosno člana 155. Zakona o policiji.

Pravo na platu za obavljeni r…; (Apelacioni sud (RS))

23.02.2024. Ostvarivanje prava državnog službenika na naknadu troškova prevoza; Za ostvarivanje prava državnog službenika na naknadu troškova prevoza potrebno je da je on podneo zahtev za ostvarivanje prava iz tog osnova, da je o tom zahtevu nadležni organ doneo odluku ili propustio da to učini, da je državni službenik koji se našao u toj situaciji iskoristio pravo na žalbu Žalbe…; (Apelacioni sud (RS))

Trgovinsko pravo

02.02.2024. Odgovornost osnivača za obaveze lica prema kome se ne sprovodi stečajni postupak; Solidarna odgovornost osnivača za obaveze pravnog lica čiji je osnivač, a protiv kog pravnog lica se ne sprovodi stečajni postupak, postoji u slučaju ispunjenosti materijalnopravnih uslova za otvaranje stečajnog postupka, među kojima je i trajnija nesposobnost dužnika za plaćanje. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.02.2024. Pravo na naknadu štete kod lizinga; Ukoliko korisnik vozila po ugovoru o lizingu zaključi sa osiguravajućom kućom ugovor o kasko-osiguranju u korist trećeg lica – lizing kuće, pravo na naknadu štete u slučaju nastupanja osiguranog slučaja ima lizing kuća kao vlasnik vozila, a ne korisnik vozila, bez obzira što je korisnik vozila plaćao p…; (Viši sud (RS))

21.02.2024. Raspravljanje pred sudom u stečajnom postupku; Strankama nije omogućeno da raspravljaju pred sudom u stečajnom postupku kod donošenja rešenja o odbijanju predloga za pokretanje stečajnog postupka ako tim povodom nije održano ročište.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.02.2024. Sadržina predloga za otvaranje stečajnog postupka; Predlog za otvaranje postupka stečaja ne mora se podneti na osnovu izvršne isprave, jer to nije propisano odredbama Zakona o stečaju.

Kada je u predlogu za pokretanje stečajnog postupka predlagač koji je fizičko lice naveo visinu i osnov potraživanja koji ima prema dužniku – ulaganje u stan u vlasništv…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.02.2024. Pitanje aktivne legitimacije predlagača za pokretanje stečajnog postupka; Pitanje aktivne legitimacije predlagača za pokretanje stečajnog postupka je prethodno pitanje u odnosu na utvrđivanje postojanje stečajnog razloga navedenog u predlogu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.02.2024. Gubljenje svojstva ovlašćenog predlagača za pokretanje stečajnog postupka; Podnosilac predloga za pokretanje stečajnog postupka gubi svojstvo ovlašćenog predlagača neprihvatanjem ispunjenja obaveze po osnovu izvršne isprave od strane zakonskog zastupnika stečajnog dužnika.; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.02.2024. Donošenje rešenja o glavnoj deobi i zaključenje stečaja; Potpuno namirenje poverilaca nije uslov ni za donošenje rešenja o glavnoj deobi ni za postupak zaključenja stečaja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.02.2024. Ispravka konačne liste; Ispravka konačne liste u postupku bankrotstva može se vršiti samo do donošenja rešenja o glavnoj deobi.; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.02.2024. Načelo ekonomičnosti stečajnog postupka; Načelo ekonomičnosti stečajnog postupka nalaže da se, po okončanju svih poslova u postupku stečaja, odmah pristupi zaključenju postupka stečaja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.02.2024. Nalozi za predaju stvari i dokumentacije u stečajnom postupku; Stvari (pokretne i nepokretne) za koje se nalaže predaja u stečajnu masu moraju nesporno ulaziti u stečajnu masu stečajnog dužnika i moraju biti opredeljene i individualizovane.

Stečajni sudija je dužan da licima iz člana 61. Zakona o stečaju naloži da predaju konkretnu dokumentaciju, uz određivanje …; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.02.2024. Odobravanje isplate troškova stečajnog postupka; Sud kod odobravanja isplate troškova stečajnog postupka ceni da li je traženi trošak stvarno nastao, a zatim opravdanost tog troška.; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.02.2024. Postavljanje pitanja i dobijanje odgovora u akcionarskom društvu; Odredbe čl. 342. i 343. Zakona o privrednim društvima o pravu na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora i davanju odgovora po nalogu suda nisu namenjene rešavanju spornih odnosa između akcionara i akcionarskog društva.; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.02.2024. Dokumenta koja privredno društvo čuva; Poslovni plan i budžet nisu dokumenta koja su obuhvaćena odredbom člana 240. Zakona o privrednim društvima, pa privredno društvo nema obavezu da tu vrstu dokumenta sačinjava i čuva.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.02.2024. Nalog u stečajnom postupku da se obustavi izvršni postupak; U nadležnosti je stečajnog sudije da se stara o zakonitosti stečajnog postupka, te da preduzima mere i radnje usmerene na očuvanje imovinskog položaja stečajnog dužnika, pa sud može da naloži da se obustavi sprovođenje izvršenja popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari stečajnog dužnika kao izvršno…; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.02.2024. Vinkulacija od strane stečajnog dužnika; Vinkulacija polise osiguranja je ustupanje prava na isplatu sume osiguranja drugom licu u slučaju nastanka štete, odnosno osiguranog slučaja.

Nije potrebna nikakva saglasnost stečajnog sudije da se naknada od osiguravajuće kuće po polisi koja je vinkulirana u korist nekog lica isplati tom licu.

; (Privredni apelacioni sud (RS))

28.02.2024. Oštećenje stečajne mase; Oštećenje stečajne mase se ne pretpostavlja, već se utvrđuje u za to zakonom propisanom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

28.02.2024. Nagrada za rad više stečajnih upravnika; Kada je u nekom postupku stečaja učestvovalo više stečajnih upravnika, onda se konačno utvrđena nagrada između njih deli srazmerno obimu poslova koji je svaki od stečajnih upravnika obavio.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

09.02.2024. Pravo zakonskih naslednika autora na naknadu neimovinske štete utvrđene međupresudom; Zakonski naslednici imaju pravo na naknadu neimovinske štete zbog povrede moralnih autorskih prava posle smrti njihovog pravnog prethodnika kao autora, kada je povreda prava utvrđena pravosnažnom međupresudom.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.02.2024. Priroda naknade nematerijalne štete zbog povrede autorskog prava; Svako neovlašćeno javno saopštavanje autorskog dela predstavlja zasebnu štetnu radnju koja uzrokuje štetu kao posledicu te radnje, a za koju autor ima pravo na pravičnu novčanu naknadu prema intenzitetu i trajanju izazvanih duševnih bolova, zbog čega se ta naknada ne može odmeriti u jedinstvenom iznosu.; (Apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Dokazivanje autorskog dela; Autorsko delo mora biti originalno, što podrazumeva njegovu individualnost, pa utvrđenje da li je neka ljudska tvorevina rezultat duhovnog rada, znanja, darovitosti ili originalnosti i da li je autorsko delo ili nije predstavlja činjenično pitanje koje se utvrđuje dokaznim sredstvima – veštačenjem u oblasti…; (Apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

02.02.2024. Sumnja u neustavnost opšteg akta u parničnom postupku; Redovni sud ne može odbiti da u parničnom postupku primeni neku odredbu opšteg pravnog akta koji je na pravnoj snazi onda kada sumnja da je ta odredba neustavna, već u takvoj situaciji može pokrenuti postupak ocene njene ustavnosti pred Ustavnim sudom.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.02.2024. Dokazivanje potraživanja iz radnog odnosa; Naknade potraživanja iz radnog odnosa mogu se dokazivati i iskazima stranaka, a ne  samo pisanim dokazima.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.02.2024. Dozvoljenost posebne revizije kod nepostojanja pravnog interesa; Nema uslova za prihvatanje posebne revizije u odnosu na protivtužbeni zahtev ako ne postoji pravni interes za njegovo podnošenje i ako su potraživanja dospela. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.02.2024. Eventualni tužbeni zahtev; Kada je usvojen primarni tužbeni zahtev, bespredmetno je raspravljanje o eventualno tužbenom zahtevu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.02.2024. Nužno suparničarstvo kod tužbenog zahteva za utvrđenje prava svojine na stanu koji nije upisan kao posebni deo stambene zgrade; Kada stan koji je predmet tužbenog zahteva nije upisan kao posebni deo zgrade koja je u vlasništvu Republike Srbije, niti je upisan vlasnik ovog stana kao posebnog dela zgrade, zadire se i u pravo svojine Republike Srbije zbog čega ona ima svojstvo  nužnog suparničara.; (Apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Pravni interes za izjavljivanje žalbe; Ne postoji pravni interes za izjavljivanje žalbe protiv odluke prvostepenog suda protiv koje je već blagovremeno izjavljena žalba istovetne sadržine. ; (Apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Uslovi za donošenje presude zbog propuštanja; Činjenica da se odgovor na tužbu ne nalazi u spisima predmeta, odnosno da istima nije združen po predaji na pisarnici suda, zbog čega je doneta presuda zbog propuštanja, ne može se pripisati u krivicu tuženog, niti tuženi sme da snosi negativne posledice usled te činjenice.

Nisu ispunjeni uslovi za don…; (Apelacioni sud (RS))

21.02.2024. Troškovi postupka kod naknade nematerijalne štete; Načelo pravičnosti koje se primenjuje prilikom određivanja novčane naknade nematerijalne štete mora se primeniti i pri odlučivanju o troškovima postupka.; (Apelacioni sud (RS))

22.02.2024. Odlučivanje o kompenzacionom prigovoru u žalbenom postupku; Kada je u toku postupka tuženi istakao kompenzacioni prigovor, koji sud smatra osnovanim, izrekom presude se prvo utvrđuje da postoji potraživanje tužioca u određenom iznosu, zatim da postoji potraživanje tuženog, a onda se vrši prebijanje tih potraživanja.

Kompenzacioni prigovor ne predstavlja samostal…; (Apelacioni sud (RS))

14.02.2024. Isključenje struje kao čin smetanja državine; Isključenje brojila od strane ovlašćenih lica zbog neplaćanja usluga snabdevanja električnom energijom ne može se smatrati smetanjem državine na protivpravan način, s obzirom da je isključenje učinjeno u skladu sa Zakonom o energetici i Uredbom o uslovima isporuke električne energije.; (Viši sud (RS))

14.02.2024. Početak parnice i povlačenje tužbe; Ukoliko  tužba bude povučena po dostavljanju iste suprotnoj strani, tužilac će biti obavezan da plati troškove parničnog postupka suprotnoj strani.; (Viši sud (RS))

14.02.2024. Povlačenje tužbe; Odsustvo tužioca, odnosno njegovog punomoćnika sa ročišta na koje je uredno pozvan, dovoljan je osnov da nastupi posledica fikcije povlačenja tužbe u sporovima male vrednosti.; (Viši sud (RS))

21.02.2024. Smetanje državine; Lice ne može uživati državinsku zaštitu u situaciji kada njegova državina nije smetana, u slučaju da mu nije obustavljena električna energija, a nije ni uklonjeno brojilo.; (Viši sud (RS))

22.02.2024. Zabrana dvostrukog ukidanja; Nije prekršena zabrana dvostrukog ukidanja ako je najpre ukinuta odluka o odbačaju predloga za otvaranje stečajnog postupka, a zatim odluka o odbijanju tog predloga. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.02.2024. Ispravljanje odluke; Nije izvršena ispravka očigledne greške ako je izvršena ispravka meritorne odluke kojom je došlo do promene već konstituisanih prava pravosnažnom odlukom. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

14.02.2024. Privremena mera – smetanje državine; Ukoliko je pretpostavljeni čin smetanja državine preduzet na osnovu odluke stambene zajednice, vlasnici posebnih delova zgrade nisu pasivno legitimisani po predlogu za određivanje privremene mere.; (Viši sud (RS))

27.02.2024. Privremena mera; Kod odlučivanja o predlogu za određivanje privremene mere nije potrebno konačno utvrditi činjenice od kojih zavisi osnovanost tužbenog zahteva.; (Viši sud (RS))

Vanparnični postupak

27.02.2024. Civilna deoba; U slučaju da se fizička deoba može izvršiti samo uz kompletno preprojektovanje i obimne građevinsko-zanatske radove, koji nemaju ekonomskog opravdanja te fizička podela nepokretnosti ne predstavlja njihovu najbolju i najisplativiju upotrebu, sud će odrediti civilnu deobu.; (Viši sud (RS))

Međunarodno privatno pravo

08.02.2024. Odnosi po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji republike Srbije i njihovih filijala na teritoriji bivših republika SFRJ; Utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovih filijala na teritoriji bivših republika SFRJ predstavlja regulisanje privatnih odnosa između subjekata prava sa elementom inostranosti, z…; (Upravni sud (RS))

Prekršajno pravo

06.02.2024. Apsolutna zastarelost prekršajnog gonjenja; Drugostepeni prekršajni sud prilikom odlučivanja o podnetoj žalbi mora uvek po službenoj dužnosti ispitati da li je na štetu okrivljenog povređeno materijalno pravo, a gde spadaju i odredbe o apsolutnoj zastarelosti vođenja prekršajnog postupka.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.02.2024. Prekršajni postupak protiv okrivljenog koji je prekršaj učinio kao maloletnik; Okrivljeni koji je prekršaj učinio kao maloletnik mora u prekršajnom postupku imati branioca, dok mu se poziv za saslušanje upućuje preko roditelja ili zakonskog zastupnika koji prisustvuju njegovom saslušanju, a javnost u postupku mora biti isključena.  ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.02.2024. Žalba okrivljenog i povreda prava na odbranu; Kada je drugostepeni prekršajni sud pogrešnom primenom zakona žalbu okrivljenog odbacio, čime o blagovremeno podnetoj žalbi okrivljenog nije odlučio, već je odlučio samo o žalbi branioca okrivljenog, došlo je do povrede prava na odbranu okrivljenog.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.02.2024. Izmena propisa kojim je propisan prekršaj i stvarna nadležnost prekršajnog suda; Ako se posle učinjenog prekršaja, a do odlučivanja prekršajnog suda o pokretanju prekršajnog postupka, propis izmeni tako da je povoljniji po učinioca, jer za prekršaj propisuje samo novčanu kaznu u fiksnom iznosu, prekršajni sud je dužan da donese rešenje kojim se zahtev za pokretanje prekršajnog postupk…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.02.2024. Obaveza odlučivanja o žalbama branioca i okrivljenog; Kada je protiv prvostepene presude pored branioca okrivljenog, žalbu izjavio i okrivljeni lično, drugostepeni prekršajni sud je u obavezi da o obe žalbe odluči jednom odlukom.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.02.2024. Osnov  za  izricanje  opomene; Kada postoje okolnosti  koje u znatnoj meri umanjuju odgovornost okrivljenog i ukazuju da se može očekivati da će se i bez izricanja kazne ubuduće kloniti vršenja prekršaja, osnovano je izreći mu opomenu. Postoji osnov za izricanje opomene kada je okrivljeni priznao prekršaj i kada nisu prouzrokovane teže…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

05.02.2024. Nužni troškovi kažnjenog u postupku izvršenja; Kada u postupku izvršenja branilac uspe u prigovoru, onda  je osnovano traženje troškova za sastav tog prigovora, kao i troškova za sastav zahteva za naknadu troškova.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

05.02.2024. Kada  ne  postoji  povreda  prava  na  odbranu; Kada su okrivljeni uredno pozvani na ročište na koje ne pristupe, pa izostanak ili ne opravdaju ili dostave medicinsku dokumentaciju da okrivljeni ima blagu bolnu osetljivost, bol u levom ramenu kada podiže ruku, nije im povređeno pravo na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

06.02.2024. Overena pisana izjava nadležnog organa kao dokaz; Pisana izjava overena od strane nadležnog organa u smislu odredbe člana 23. stav 3. Odluke o komunalnom redu nije jedini dokaz na osnovu koga se može utvrditi da je određeno lice upravljalo vozilom u navedeno vreme.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

06.02.2024. Dokazivanje formalnim dokazima u prekršajnom postupku; Formalna pravila dokazivanja su suprotna načelima prekršajnog prava.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

06.02.2024. Kvalifikovanje prekršaja blanketnom normom; Nije moguće kvalifikovati prekršaj zakonskom odredbom koja je blanketnog karaktera i upućuje na neku drugu odredbu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.02.2024. Navodi suda o nehatnom izvršenju prekršaja bez saslušanja okrivljene; Ako prethodno ne sasluša okrivljenu sud ne može da obrazlaže to da je ista prekršaj izvršila nehatno.

; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.02.2024. Onemogućavanje okrivljene da iznese odbranu; Nejasni su razlozi suda zašto okrivljenoj nije dozvolio da iznese svoju odbranu nakon što je podnošenjem prekršajnog naloga inicirala vođenje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Gubitak prava okrivljenog zbog propusta tokom štrajka advokata; Okrivljeni je trebalo da pristupi na ročište, uprkos štrajku advokata i dopisu njegovog advokata, jer se u suprotnom smatra da je odustao od zahteva za sudsko odlučivanje.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Neupuštanje u navode pisane odbrane; Do bitne povrede odredaba prekršajnog postupka došlo je na taj način što je sud uskratio okrivljenom pravo na odbranu, a nakon toga i ne upuštajući se u navode iz pisane odbrane koja je združena uz zahtev za sudsko odlučivanje, kojim zahtevom je iniciran prekršajni postupak pred sudom i u kom zahtevu …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.02.2024. Nepotpun činjenični opis radnje prekršaja; U izreci presude je neophodno navesti kog tipa je objekat u kome je emitovana glasna muzika i navesti tačan dan emitovanja kada se radi o prekršaju iz člana 19. stav 1. i 2. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.02.2024. Javni prostor spram čujnosti; Javni prostor se tumači i spram čujnosti, a ne samo spram činjenice da kuća nije javno mesto.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.02.2024. Postupanje okrivljenog u skladu sa svojim mogućnostima; Nije izvršio prekršaj okrivljeni, jer je dostavio sve podatke koje je imao mogućnosti da dostavi.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.02.2024. Droga test kao zakonit dokaz; Droga test je uređaj pomoćy kojeg se utvrđuje prisustvo psihoaktivne supstance u organizmu, a kada je takvo prisustvo kod okrivljene utvrđeno ypeđajem registrovanim  kao medicinsko sredstvo kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije u skladu sa zakonom, na period od pet godina, ond…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

29.02.2024. Odnos opomene i člana 5. Zakona o prekršajima; I opomenom se može postići svrha izricanja prekršajnih sankcija iz člana 5. Zakona o prekršajima –  da se poštuje pravni sistem i da se ubuduće ne čine prekršaji. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

29.02.2024. Odnos pravne kvalifikacije prekršaja i zahteva za uređenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka; Pravna kvalifikacija ne vezuje sud,  jer on  može da izvrši prekvalifikaciju prekršaja za koji se odgovorno lice oglašava odgovornim.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

29.02.2024. Uručivanje presude kao razlog za ponavljanje postupka; Tvrdnja kažnjenog da prvostepenu presudu nije primio, nije jedan od razloga iz člana 280. Zakona o prekršajima za ponavljanje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pitanja i odgovori sudova

12.02.2024. Zakon o sudskim taksama, čl. 9.; Pitanje:

Podnet je predlog za izvršenje i povučen pre donošenja rešenja o izvršenju jer je dug isplaćen u tom periodu. Plaćena je taksa na predlog.

Izvršni poverilac traži oslobađanje od obaveze plaćanja takse jer je postupak okončan pre donošenja odluke. Da li ima mesta primeni člana 9. stav 6. Zakona o …; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 130.; Pitanje:

Tužilac poseduje izvršnu ispravu za svoje novčano potraživanje i na osnovu iste pokrene izvršni postupak koji javni izvršitelj sprovede (na udelu tuženog u drugom pravnom licu) i zaključi postupak. Nakon zaključenja izvršnog postupka parnični sud donese pravnosnažnu presudu kojom utvrdi da tužen…; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.02.2024. Zakon o privrednim društvima, čl. 62, 545. i 548.; Pitanje:

Postupak izvršenja na osnovu izvršne isprave je rešenjem javnog izvršitelja obustavljen usled brisanja izvršnog dužnika, DOO, iz Registra privrednih sudova primenom člana 129. stav 1. tačka 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Tužilac novom tužbom traži da sud obaveže kontrolnog člana brisanog dru…; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 27, 82. i 493.; Pitanje:

Javni izvršitelj je doneo rešenje o izvršenju protiv kojeg je izjavljen prigovor o kom je odlučivalo veće suda. Po dobijanju odluke veća, izvršni poverilac je izjavio reviziju na odluku veća.

Ko donosi odluku o reviziji i koji je pravni lek?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.02.2024. Zakon o parničnom postupku, čl. 98. i 101.; Pitanje:

Da li je u slučaju kada je predlog za izvršenje izvršni poverilac podneo preko punomoćnika iz reda advokata, a taj predlog nije potpun ili razumljiv u smislu odredbi Zakona o izvršenju i obezbeđenju, sud u obavezi da zaključkom takav predlog vrati izvršnom poveriocu radi dopune, odnosno ispravke…; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.02.2024. Zakon o parničnom postupku čl. 205. i 210.; Pitanje:

U postupku izvršenja koji je pokrenut na osnovu verodostojne isprave-menice protiv glavnog dužnika i jemca, kao solidarnih dužnika, prigovor protiv rešenja o izvršenju izjavio je jemac, odnosno dužnik drugog reda. Veće je, postupajući po prigovoru donelo odluku kojom se usvaja prigovor dužnika…; (Privredni apelacioni sud (RS))

14.02.2024. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, čl. 5. i 10.; Pitanje:

Da li izvršni poverilac može da podnese predlog na osnovu verodostojne isprave – fakture, kojom fakturom je izvršni poverilac izvršnom dužniku fakturisao obračun zakonske zatezne kamate za docnju u plaćanju fakture i istim predlogom da li ima pravo da traži iznos od 20.000,00 dinara na ime na…; (Privredni apelacioni sud (RS))

14.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 5.; Pitanje:

Da li izvršni sud može da donese rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave, presude u kojoj je u izreci pogrešno označeno da je tuženi obavezan da tuženom naknadi troškove postupka umesto da je tuženi dužan da naknadi troškove tužiocu, a u predlogu za izvršenje koje je izvršni poverilac po…; (Privredni apelacioni sud (RS))

14.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 165, 173. i 178.; Pitanje:

Ako je javni izvršitelj doneo zaključak o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti na osnovu mišljenja stručnog lica, da li može taj zaključak da stavi van snage i da utvrdi novu tržišnu vrednost iste nepokretnosti, ako stručno lice koriguje vrednost na više, za 30-35% po zahtevu javnog izvršitelja, a …; (Privredni apelacioni sud (RS))

14.02.2024. Zakon o parničnom postupku, čl. 368.; Pitanje:

Da li izvršni poverilac može na osnovu izvršne isprave – presude koja nije postala pravosnažna, da podnese predlog za izvršenje u kojem traži da sud odredi izvršenje za troškove parničnog postupka iz presude, bez glavnog duga koji u presudi iznosi preko 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednos…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 50.; Pitanja:

Ako se radi o sprovođenju izvršenja po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 99/2011 – dr. zakon, 109/2013 – odluka US, 55/2014 i 139/2014) koje je određeno na celoj nepokretnosti koja je bila vanknjižna svojina izvršnog dužnika – fizičkog lica bivšeg preduzetnika…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.02.2024. Zakon o privrednim društvima, čl. 20.; Pitanje:

U prilogu predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave – računa koji je bez otpremnice kao drugi dokaz o tome da je izvršni dužnik pismeno obavešten o njegovoj obavezi u skladu sa odredbom člana 52. stav 2. tačka 3. Zakona o izvršenju i obezbeđenju dostavljena je dokumentacija kojom se p…; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 53. i 62, 62a; Pitanja:

Verodostojna isprava – faktura je urađena na računaru i punovažna je u elektronskom obliku po Zakonu o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/13 i 30/18) i Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Službeni glasnik R…; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 360. i 361.; Pitanje:

Ako se izvršni postupak pokrene protiv izvršnog dužnika i ovlasti izvršni poverilac da radove koje treba da izvede izvršni dužnik izvede treće lice na teret izvršnog dužnika, pa izvršni poverilac predujmi troškove za radove, jer izvršni dužnik nije to učinio, da li u tom istom postupku može…; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 169, 249. i 320.; Pitanje:

Kada se sprovodi izvršenje prodajom udela izvršnog dužnika u pravnom licu, a stranke se sporazumeju da se izvrši prodaja neposrednom pogodbom, da li kupac u tom slučaju može biti izvršni poverilac?

U Zakonu je predviđeno zaključenje ugovora između javnog izvršitelja i kupca (član 169. Zakona o…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.02.2024. Zakon o uređenju sudova čl. 22. i 25.; Pitanje:

Ko je nadležan da postupa po predlogu za izvršenje koji podnosi javni beležnik protiv pravnog lica? Da li privredni ili osnovni sudovi?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 113. i 115.; Pitanje:

Kada osnovni sud donese rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave (presude privrednog suda) i isto dostavi javnom izvršitelju na sprovođenje postavlja se pitanje da li je javni izvršitelj u obavezi da pazi na to da li je rešenje o izvršenju doneo stvarno nenadležni sud ili on samo vrši sprovođenj…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 340. i 341.; Pitanje:

Kada je u postupku doneto rešenje o izricanju sudskih penala i nakon nekog vremena izvršni dužnik dostavi sudu obaveštenje da je obavezu iz izvršne isprave ispunio, a što izvršni poverilac osporava i traži i dalje izricanje sudskih penala, da li je sud ovlašćen da odluči da li je obaveza izvršen…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 28.; Pitanje:

Ko je nadležan da odluči o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje, koji je podnet zbog propuštanja roka za izjavljivanje pravnog leka protiv rešenja o izvršenju, sudija pojedinac privrednog suda ili veće tog suda, imajući u vidu da je odredbom člana 28. stav Zakona o izvršenju i obezbeđenju predviđe…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 65, 113. i 115.; Pitanje:

Ako je izvršni poverilac izdao izvršnom dužniku potvrdu da mu je dug po rešenju na osnovu izvršne isprave isplaćen u celosti i predložio da se postupak zaključi, kako je javni izvršitelj i postupio, da li javni izvršitelj može da ne odluči o zahtevu izvršnog dužnika da utvrdi ukupnu visinu potr…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 34. i 41.; Pitanje:

Kada se izvršni postupak vodi samo protiv založnog dužnika (a koji nije glavni dužnik) i isti bude sproveden na predmetu založnog prava namirenjem potraživanja iz njegove vrednosti, da li izvršni poverilac ima pravo da troškove izvršnog postupka naplati samo iz vrednosti predmeta zaloge ili ih…; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.02.2024. Zakon o parničnom postupku, čl. 379.; Pitanje:

Izvršni dužnik izjavio je prigovor protiv rešenja o izvršenju suda na osnovu verodostojne isprave, i spisi predmeta prosleđeni su veću na odlučivanje. Nakon toga izvršni dužnik povlači prigovor. U konkretnom slučaju, kako navedena situacija nije regulisana Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, da l…; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.02.2024. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čl. 62,  326b i 326v; Pitanje:

Kako postupiti u situaciji kada je predlog za izvršenje u svemu uredno sačinjen u skladu sa članom 62. Zakona o izvršenju i obezbeđenju kada je ispunjen uslov u pogledu stranaka u odnosu na koje se može sprovesti skraćeni izvršni postupak i kada su priložene odgovarajuće verodostojne isprave, al…; (Privredni apelacioni sud (RS))

 

Sudska praksa – januar 2024.

Ustavni sudovi

04.01.2024. TRAJANjE PARNIČNOG POSTUPKA; Ukupno trajanje parničnog postupka od šest godina i osam meseci prima facie ukazuje da taj postupak nije okončan u razumnom roku.

U pravnoj državi od izuzetne važnosti je donošenje odluka bez odlaganja, kako se ne bi ugrozila delotvornost sudske zaštite Ustavom garantovanih prava i sloboda i kako bi s…; (Ustavni sud (RS))

09.01.2024. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU; Činjenica da je parnični postupak trajao gotovo 15 godina i da podnosilac ustavne žalbe nije doprineo njegovom odugovlačenju ne može biti opravdana ničim, pa ni složenošću samog predmeta spora.; (Ustavni sud (RS))

09.01.2024. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U STEČAJNOM POSTUPKU; Trajanje stečajnog postupka deset godina i četiri meseca prima facie ukazuje na to da on nije okončan u razumnom roku. Složenost činjeničnih i pravnih pitanja koja se mogu pojaviti tokom postupka, ponašanje podnosioca ustavne žalbe kao stranke tokom trajanja postupka, postupanje nadležnih sudova i priroda…; (Ustavni sud (RS))

09.01.2024. OSNOV ZA IZJAVLjIVANjE USTAVNE ŽALBE; Odredbama člana 70. Ustava ne jemče se konkretna ljudska i manjinska prava i slobode, pa one ne mogu biti osnov za izjavljivanje ustavne žalbe. ; (Ustavni sud (RS))

09.01.2024. DOPRINOS STRANKE TRAJANjU POSTUPKA; Ponašanje stranke koje nije usmereno na efikasno okončanje postupka sastoji se od predlaganja da se ročišta odlože, višestrukog preciziranja i preinačenja tužbenog zahteva, naknadnog postavljanja eventualnog tužbenog zahteva i neblagovremenog preduzimanja samo potrebnih radnji u postupku. ; (Ustavni sud (RS))

09.01.2024. JEDNAKA ZAŠTITA PRAVA; Zaštita od arbitrernog odlučivanja sudova i drugih državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja ogleda se, pored ostalog, u obavezi nadležnih organa da u istovrsnim slučajevima jednako odlučuju, kako primena istog merodavnog prava na bitno istovrstan činjenični i pravni osnov ne…; (Ustavni sud (RS))

09.01.2024. VRAĆANjE ODUZETE IMOVINE U SLUČAJU OBEŠTEĆENjA OD STRANE DRŽAVE PO OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA; Nema mesta ispitivanju postojanja reciprociteta u ostvarivanju prava zakonskih naslednika na vraćanje oduzete imovine ako se u postupku utvrdi da je za bivšeg vlasnika koji je strani državljanin obavezu obeštećenja preuzela strana država po osnovu međunarodnog ugovora.; (Ustavni sud (RS))

09.01.2024. VRAĆANjE ODUZETE IMOVINE LICU KOJE JE IMOVINU STEKLO TOKOM NEPRIJATELjSKE OKUPACIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU; Donošenjem Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju nije stvorena obaveza za Republiku Srbiju da imovinu koja je oduzeta na osnovu propisa Vlade Srbije za vreme neprijateljske okupacije tokom Drugog svetskog rata, pa i onu koja je pripadala Jevrejima, vrati licu koje je tu imovinu kupilo za vreme…; (Ustavni sud (RS))

12.01.2024. MOGUĆNOST RUŠENjA NAKON STUPANjA NA SNAGU ZAKONA O OZAKONjENjU OBJEKATA; Ako je rešenje drugostepenog organa kojim je odlučeno o žalbi protiv rešenja o uklanjanju bespravno izvedenih radova podnositeljke doneto nakon stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata iz 2015. godine, taj organ je bio dužan da utvrdi da li je postupak ozakonjenja izvedenih radova pravnosnažno okončan,…; (Ustavni sud (RS))

12.01.2024. ISCRPLjENOST PRAVNIH SREDSTAVA U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU; Time što je sud u upravnom sporu odbio tužbu podnetu protiv drugostepenog rešenja kojim je uvažena žalba protivne stranke u postupku, poništeno pobijano rešenje i predmet vraćen prvostepenom organu na ponovno odlučivanje, nisu iscrpljena pravna sredstva za podnošenje ustavne žalbe, jer će stranke u postu…; (Ustavni sud (RS))

12.01.2024. MOGUĆNOST RASPOLAGANjA IZGRAĐENIM GRAĐEVINSKIM ZEMLjIŠTEM NAKON NACIONALIZACIJE I RESTUTUCIJA; Ako je sporna parcela nacionalizacijom prešla u društvenu svojinu, a na osnovu  ugovora o kupoprodaji u javnim knjigama izvršena promena upisa samo u pogledu posebnih delova zgrade, dok je u postupku donošenja rešenja Agencije za restituciju utvrđeno da je sporna parcela u svojini Republike Srbije, uzi…; (Ustavni sud (RS))

16.01.2024. PRAVIČNO SUĐENjE PRED SUDOM PRAVNOG LEKA; Pitanje da li je sud pravnog leka ispitao odlučna pitanja koja su pred njega izneta ili se zadovoljio pukim potvrđivanjem odluke nižeg suda je utoliko značajnije ukoliko stranka nije bila u mogućnosti da usmeno iznese svoju stvar u toku postupka.

Kontrola zakonitosti akata državne uprave u upravnom spor…; (Ustavni sud (RS))

16.01.2024. OBUSTAVA IZVRŠENjA; Ako je izvršni poverilac podneo zahtev za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika pre nego što je izvršni postupak okončan obustavom i ako nije bilo ponovnog popisa pokretnih stvari, izvršni sud ne može da obustavi izvršni postupak u celini pre prethodnog sprovođenja postupka za dobijanje izjave o …; (Ustavni sud (RS))

16.01.2024. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU; Duže trajanje drugostepenog postupka koje je nastalo kao posledica održavanja glavne rasprave može se više tolerisati u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja.

Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda, dvogodišnje trajanje žalbenog postupka koji je okončan meritornom odlukom pre…; (Ustavni sud (RS))

16.01.2024. PRIGOVOR ZASTARELOSTI POTRAŽIVANjA I OBRAZLOŽENOST ODLUKE; Ako se revizijski sud nije bavio istaknutim prigovorom zastarelosti potraživanja na ime komunalnih usluga, odnosno uopšte nije ni konstatovao da je taj prigovor izjavljen, a od kojeg odlučivanja zavisi i odluka suda o osnovanosti tužbenog zahteva i troškovima parničnog postupka, povređeno je pravo na o…; (Ustavni sud (RS))

16.01.2024. RAČUNANjE TRAJANjA POSTUPKA U ODNOSU NA STRANKU KOJA JE STUPILA U PARNICU; Dužina trajanja postupka u odnosu na stranku koja stupa u parnicu računa se od preduzimanja te radnje, a ne od trenutka kada je to svojstvo priznato odlukom suda. ; (Ustavni sud (RS))

16.01.2024. OSNOV ZA IZJAVLjIVANjE USTAVNE ŽALBE; Odredbama Ustava o vladavini prava i neposrednoj primeni zajemčenih prava ne jemči se nijedno ljudsko pravo ili sloboda, te one ne mogu da budu osnov za izjavljivanje ustavne žalbe.; (Ustavni sud (RS))

30.01.2024. KONTINUITET IZMEĐU STEČAJNOG I PARNIČNOG POSTUPKA KOD SUĐENjA U RAZUMNOM ROKU; Postoji kontinuitet između stečajnog i parničnog postupka prilikom utvrđivanja postojanja povrede prava na suđenje u razumnom roku iako nije pokrenut izvršni postupak na osnovu izvršne isprave, pošto  je izvršnost odluke donete u parničnom postupka nastupila nakon otvaranja stečajnog postupka.  ; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

15.01.2024. SVOJSTVO SLUŽBENOG LICA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Svojstvo službenog lica ne može se okrivljenom uzeti kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne za krivično delo zloupotreba službenog položaja, jer je ono obeležje tog krivičnog dela.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.01.2024. PRAVNI KONTINUITET INKRIMINACIJE KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 72. ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I IZ ČLANA 101. ZAKONA O SPREČAVANjU KORUPCIJE; Zadržan je jasan pravni kontinuitet inkriminacije krivičnog dela neprijavljivanje imovine ili davanje lažnih podataka o imovini iz člana 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Sl. glasnik RS“, br. 97/08, 53/10, 66/11 – US, 67/13 – US, 108/13 – dr. zakon, 112/13 – dr. propis) sa inkriminacijo…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.01.2024. MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANjE PREDMETA KADA OPTUŽENI NIJE OGLAŠEN KRIVIM; Kada je postupak vođen protiv maloletnika obustavljen, jer nije bilo dovoljno dokaza da je izvršio krivično delo, to se ne može smatrati da su predmeti koji su od njega oduzeti upotrebljeni za izvršenje ili pribavljeni izvršenjem krivičnog dela, a kako njihovo oduzimanje nije neophodno radi zaštite interesa …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.01.2024. VREME IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Kada je sud na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog na glavnom pretresu, u izreci presude izostavio navode „u periodu od 21.15 časova do 21.30 časova“, kod nesporne činjenice da je i optužnicom i izrekom presude kao vreme izvršenja krivičnog dela opredeljen isti datum, time optužba nije prekoračena.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.01.2024. LEGALIZACIJA ORUŽJA I KRIVIČNO GONjENjE; Naredba o legalizaciji oružja ne sme po automatizmu predstavljati osnov za isključenje krivičnog gonjenja kod neovlašćenog nošenja oružja, bez ikakvog ograničenja, jer bi tada značilo da bi osnov za isključenje krivičnog gonjenja zbog neovlašćenog nošenja oružja za vreme trajanja legalizacije postojalo i u sluča…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.01.2024. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA; Kada je okrivljeni kao službeno lice – pomoćnik komandira policijske stanice – preduzeo radnju koju može preduzeti samo policijski službenik uz postojanje odgovarajućeg odobrenja, a koje odobrenje nije imao, i tako sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, u njegovim radnjama se stiču sva bitna obeležja…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.01.2024. KRIVIČNO DELO PORESKA UTAJA – NEPRIJAVLjIVANjE ČINjENICA; Neistinitim prikazivanjem u poreskoj prijavi poreza na dodatu vrednost da promet dobara i usluga iznosi 0 (nula), okrivljeni, u nameri da izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, nije prijavio činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ove obaveze, čime je preduzeo radnju izvršenja krivičnog dela pores…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.01.2024. NEOVLAŠĆENO NOŠENjE LOVAČKE PUŠKE; S obzirom na to da lovačka puška predstavlja vatreno oružje koje se može nabavljati, držati i nositi na osnovu isprave nadležnog organa, te da se za lovačko oružje izdaje oružni list za držanje i nošenje takvog oružja, u radnjama okrivljenog koji je nosio lovačku pušku za koju nije imao dozvolu nadležnog …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.01.2024. IZRICANjE JEDINSTVENE KAZNE I ZASTARELOST IZVRŠENjA KAZNE; Kada je tokom postupka po zahtevu za izricanje jedinstvene kazne, apsolutno zastarelo izvršenje jedne od dve kazne na koju se zahtev odnosi, nema uslova za izricanje jedinstvene kazne primenom odredaba o sticaju.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.01.2024. PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE OD STRANE JAVNOG TUŽIOCA I RELATIVNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONjENjA; Postupajući po krivičnoj prijavi javni tužilac može povodom istog životnog događaja, nakon prikupljenih dokaza, da izvede drugačiji zaključak o pravnoj kvalifikaciji krivičnog dela, pri čemu se u pogledu relativne zastarelosti krivičnog gonjenja krivični postupak ima posmatrati kao jedna celina u pogled…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.01.2024. POČETNI LIKVIDACIONI IZVEŠTAJ KAO PREDMET IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA DAVANjE IZJAVE NEISTINITOG SADRŽAJA; Početni likvidacioni izveštaj koji sadrži listu prijavljenih kao i listu osporenih potraživanja, jeste neophodan uslov za sprovođenje postupka likvidacije, pa stoga početni likvidacioni izveštaj koji je sastavio okrivljeni kao likvidacioni upravnik privrednog društva, i u koji je uneo neistinit podatak,…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.01.2024. RADNjE IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA PROGANjANjE; Radnje okrivljenog preduzete u cilju da se fizički približi oštećenoj i uspostavi kontakt sa njom, a koje radnje se ponavljaju, preduzimaju protivno volji oštećene i koje karakterišu upornost i ponavljanje, i to takvog intenziteta da su podobne da kod oštećene prema kojoj su bile upravljene izazovu psihičku n…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.01.2024. USLOVI ZA PRIMENU INSTITUTA DELA MALOG ZNAČAJA; Primena instituta dela malog značaja je fakultativna, što znači da se ostvarenje sva tri, kumulativno postavljena uslova, mora utvrđivati u svakom konkretnom slučaju, pa je pored okolnosti koje se tiču samog krivičnog dela u pitanju, nužno ceniti i raniji život okrivljenog u smislu ostvarivanja opšte svr…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.01.2024. NAKNADNO VRAĆANjE ODUZETE STVARI KAO OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST; Kasnije vraćanje lanca oštećenom može predstavljati eventualno otklanjanje štete prouzrokovane krivičnim delom, a ne dobrovoljni odustanak od izvršenja krivičnog dela, jer je isto već bilo dovršeno.; (Apelacioni sud (RS))

08.01.2024. KRIVIČNO DELO NASILjE U PORODICI I BRAČNOST; Bračnost predstavlja bračnu smetnju i od navedene činjenice zavisi da li se oštećena u smislu čl. 112. st. 28. KZ-a može smatrati članom porodice kao vanbračni partner, a to je bitno utvrditi, jer je pasivni subjekt krivičnog dela nasilje u porodici član porodice. ; (Apelacioni sud (RS))

09.01.2024. ZASNIVANjE OPTUŽBE ZA TEŠKU KRAĐU NA OSNOVU JEDNOG DOKAZA; U nedostatku neposrednih i posrednih dokaza o obijanju vikendice oštećenog, jedini materijalni dokaz-potvrda o privremeno oduzetim predmetima nije bila dovoljan dokaz da se na osnovu iste sa izvesnošću zaključi da je optuženi izvršio krivično delo teška krađa.; (Apelacioni sud (RS))

09.01.2024. DRŽANjE OKRIVLjENOG NAKON IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA; Nije bilo mesta blažem kažnjavanju okrivljenog imajući u vidu da je okrivljeni nastavio sa vršenjem krivičnih dela nakon izvršenog krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

09.01.2024. TEŠKA KRAĐA IZVRŠENA UPOTREBOM SEKIRE I TESTERE; U radnjama okrivljenih stiču se obeležja krivičnog dela teška krađa, jer su savladavali mehaničke prepreke upotrebom alata: sekirom i testerom, i to tako što su ručnim testerama najpre sekli bandere, sa kojih su sekirama odsecali kablove, koje su zatim kratili na komade.; (Apelacioni sud (RS))

10.01.2024. IZVRŠENjE DVA KRIVIČNA DELA NASILjE U PORODICI PREMA DVA ČLANA PORODICE; Krivična dela nasilje u porodici izvršeno prema ćerki (čl. 194. st. 3. KZ) i prema bivšoj supruzi (čl. 194. st. 1. KZ)  su dva krivična dela, te su netačne tvrdnje odbrane da se radi o jednom, težem krivičnom delu.        ; (Apelacioni sud (RS))

10.01.2024. TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA I NEPROVERENI NAVODI O MATERIJALNOM STANjU OPTUŽENOG; To što je optuženi korisnik socijalne pomoći i što bi (prema navodima odbrane) plaćanjem troškova bilo dovedeno u pitanje njegovo izdržavanje, su bez uticaja na pravilnost odluke u vezi oslobađanje optuženog od obaveze plaćanja troškova krivičnog postupka, jer se takva odluka može doneti tek  kada se obje…; (Apelacioni sud (RS))

10.01.2024. PROUZROKOVANjE SAOBRAĆAJNE NEZGODE OD STRANE PEŠAKA; Stvaranjem iznenadne prepreke za vozača, koji isti nije mogao da izbegne kočenjem, pešak je svojom krivicom  prouzrokovao saobraćajnu nezgodu.; (Apelacioni sud (RS))

29.01.2024. PRETHODNI DOGOVOR KAO ELEMENAT SAIZVRŠILAŠTVA; Krivični zakonik ne propisuje kao obavezan elemenat za postojanje saizvršilaštva prethodni dogovor više izvršilaca određenog krivičnog dela, ali se o njegovom postojanju zaključuje na osnovu radnji koje je preduzeo svaki od saizvršilaca, a koje govore o postojanju svesti o zajedničkom delovanju, odnosno me…; (Apelacioni sud (RS))

29.01.2024. KRIVIČNO DELO TRGOVINA UTICAJEM; Krivično delo trgovina uticajem je svršeno zahtevanjem i primanjem nagrade da bi se korišćenjem svog pretpostavljenog uticaja posredovalo kod službenog lica da izvrši neku službenu radnju, pri čemu je dovoljno da je nagrada primljena u cilju posredovanja, a samo posredovanje ne predstavlja radnju ovog krivičnog…; (Apelacioni sud (RS))

29.01.2024. PROPUST DA SE U IZRECI PRESUDE NAVEDE RELEVANTNA ODREDBA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Okolnost da u izreci presude nije navedena odredba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koja reguliše nasilničku vožnju, ne čini izreku presude nerazumljivom, kada iz izreke presude nesumnjivo proizlazi da je okrivljeni postupao na takav način da je ostvario sve elemente nasilničke vožnje, kako je…; (Apelacioni sud (RS))

30.01.2024. POJAM „SAOPTUŽENI“ U SMISLU ODREDBE ČLANA 406. STAV 1. TAČKA 5. ZKP; Izraz „saoptuženi“ obuhvaćen odredbom člana 406. stav 1. tačka 5. ZKP, podrazumeva ne samo lica koja su obuhvaćena istim optužnim aktom, već i druga lica koja nikada nisu bili obuhvaćeni istim optužnim aktom, ali se suštinski  radi o iskazima saoptuženih koji su dati u odvojenom postupku isključivo z…; (Apelacioni sud (RS))

30.01.2024. PRIVIDNI STICAJ KRIVIČNIH DELA IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A I ČLANA 246A STAV 1. KZ-A.; Kada je okrivljeni neovlašćeno radi prodaje držao i prenosio opojnu drogu amfetamin, što je obeležje krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a, dok je opojnu drogu marihuanu držao u manjoj količini za sopstvenu upotrebu, što je obeležje krivičnog dela iz člana 246a stav 1. KZ-a, to krivično delo je ko…; (Apelacioni sud (RS))

30.01.2024. KRIVIČNA DELA U ODNOSU SPECIJALITETA I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Kada je sud u izreci presude iz činjeničnog opisa krivičnog dela  izostavio da je radnja izvršenja učinjena u obavljanju privredne delatnosti, pri čemu je činjenični opis radnje izvršenja ostao isti, te okrivljenog oglasio krivim zbog krivičnog dela prevere umesto krivičnog dela prevare u obavljanju privredne d…; (Apelacioni sud (RS))

08.01.2024. SUŠTINA KRIVIČNOG DELA NASILjE U PORODICI; Za postojanje krivičnog dela iz čl. 194. KZ-a nije od odlučujućeg značaja broj preduzetih radnji, već da li je inkrimiiisanim radnjama došlo do nastupanja zabranjene posledice.; (Viši sud (RS))

08.01.2024. ODBIJANjE OŠTEĆENE DA SE IZJASNI O NASILjU U PORODICI; Nemoguće je utvrditi da li je spokojstvo oštećene ugroženo u situaciji kada je ista odbila da se izjasni u vezi sa predmetom krivičnog dela.; (Viši sud (RS))

10.01.2024. RAZGRANIČENjE UTAJE I DRUGIH KRIVIČNIH DELA; Imajući u vidu da se pokretna stvar već nalazi kod okrivljenog, kako bi se utvrdilo da li je u konkretnom slučaju on izvršio krivično delo utaja i kako bi se napravilo razgraničenje tog dela u odnosu na neko drugo krivično delo, potrebno je dokazati nameru pribavljanja protivpravne imovinske koristi. ; (Viši sud (RS))

10.01.2024. NEPOSTOJANjE NAMERE OMALOVAŽAVANjA; Prethodni dogovor o navodnom vređenju u emisiji zabavnog karaktera isključuje nameru omalovažavanja. ; (Viši sud (RS))

25.01.2024. NAČELO NE BIS IN IDEM KOD DISCIPLINSKOG I KRIVIČNOG POSTUPKA; Vođenje krivičnog postupka nakon sprovedenog disciplinskog postupka ne predstavlja povredu načela ne bis in idem.; (Upravni sud (RS))

Krivični postupak

11.01.2024. PREPOZNAVANjE LICA I OPIS UČINIOCA U KRIVIČNOJ PRIJAVI; Za zakonitost radnje prepoznavanja lica irelevantan je opis napadača dat od strane oštećenog u krivičnoj prijavi, jer je krivična prijava samo povod i osnov za pokretanje krivičnog postupka, ali sama po sebi ne služi kao dokaz činjenica koje bi bile relevantne za krivični postupak.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.01.2024. IZOSTANAK FORMALNOG OPISA UMIŠLjAJA U IZRECI PRESUDE; Kada umišljajno postupanje okrivljenog proizilazi iz samog činjeničnog opisa radnje izvršenja krivičnog dela u izreci presude, tako što opisane radnje ukazuju da je prilikom izvršenja krivičnog dela okrivljeni iskazao volju i svest, okolnost da u izreci presude nije formulisan zakonski tekst umišljaja ne utiče…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.01.2024. URAČUNLjIVOST OKRIVLjENOG I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Time što je sud, na osnovu veštačenja i utvrđene teške alkoholisanosti kod okrivljenog, u izreku presude uneo kao utvrđenu činjenicu da je okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela bio u alkoholisanom stanju koje je takvog stepena alkoholisanosti da bi smanjilo njegovu sposobnost da shvati značaj svoga de…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.01.2024. OBAVEZNO IZUZEĆE – ODLUČIVANjE O ŽALBI NA PRESUDU I O ZAHTEVU ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; Sudija koji je u određenom krivičnom postupku bio član veća koje je donosilo odluku po podnetom redovnom pravnom leku ne može odlučivati o zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.01.2024. KRIVIČNO DELO KOJE SE GONI PO PRIVATNOJ TUŽBI I POSTOJANjE OPTUŽBE OVLAŠĆENOG TUŽIOCA; U situaciji kada se sprovede krivični postupak po optužnom aktu javnog tužioca za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, te sud nakon održanog glavnog pretresa na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja oceni da se u radnjama okrivljenog stiču zakonska obeležja krivičnog dela koje se goni po priv…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.01.2024. PRIVATNA TUŽBA I PROTIVTUŽBA; Kada je odbrana na glavnom pretresu izjavila da je povodom istog događaja podnela protivtužbu protiv privatnog tužioca, nakon čega stranke nisu sporile da je reč o protivtužbi, te su i sud i stranke tokom celog postupka upotrebljavale termin protivtužba, tada je nesporno da je okrivljeni podneo protiv…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.01.2024. UPOZNAVANjE SA SADRŽINOM ZAPISNIKA O ISKAZU PRIVILEGOVANOG SVEDOKA; Kada se prisustvo privilegovanog svedoka na glavnom pretresu nije moglo obezbediti ni pozivanjem niti prinudnim dovođenjem, sud može, kako bi se izbeglo dalje odlaganje glavnih pretresa i odugovlačenje postupka, da se upozna sa sadržinom iskaza svedoka iz zapisnika o njegovom ispitivanju pred javnim tužioc…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.01.2024. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O MOLBI ZA IZDRŽAVANjE KAZNE ZATVORA U KUĆNIM USLOVIMA; O molbi osuđenog za izdržavanje kazne zatvora u prostorijama u kojima stanuje ne može odlučivati sudija koji je učestvovao u donošenju meritorne odluke kojom je ta kazna osuđenom izrečena – presude drugostepenog suda kojom je prvostepena presuda potvrđena.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.01.2024. FOTOGRAFISANjE SMS PORUKA – UVIĐAJ POKRETNE STVARI; Fotografisanje podataka – SMS poruka i prepiske preko društvene mreže – sa računara i mobilnog telefona oštećenog, predstavlja dokaznu radnju uviđaja pokretne stvari u vlasništvu oštećenog, koju ovlašćena službena lica policije preduzimaju po nalogu javnog tužioca.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.01.2024. POSTUPAK PREMA MALOLETNIKU I OVLAŠĆENI TUŽILAC; U postupku protiv okrivljenog koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio maloletan, ovlašćeni tužilac za sva krivična dela je javni tužilac, uključujući i krivična dela za koja je Krivičnim zakonikom propisano da se gone po privatnoj tužbi.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.01.2024. DOBROVOLjNA PREDAJA PODATAKA OD STRANE OŠTEĆENOG I PRETRESANjE; Kada je oštećeni ovlašćenim službenim licima sam prikazao podatke sa svog mobilnog telefona, time odredba člana 152. stav 3. ZKP ne može biti povređena, budući da se ona odnosi na procesni položaj okrivljenog, odnosno na pretresanje uređaja za automatsku obradu podataka okrivljenog.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.01.2024. IZUZEĆE SUDIJE U POSTUPKU PREMA MALOLETNIKU; Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica sadrži izričite odredbe o postupanju, u prvostepenom krivičnom postupku prema maloletnicima, istog sudije za maloletnike nadležnog suda u pripremnom postupku i kao predsednika veća za maloletnike u sednici veća i n…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.01.2024. SASLUŠANjE MALOLETNIKA U POLICIJI KAO NEZAKONIT DOKAZ; Policija nikako nema ovlašćenja da saslušava maloletnika u svojstvu osumnjičenog lica, niti maloletnik u krivičnom postupku može imati svojstvo osumnjičenog, okrivljenog, optuženog ili osuđenog lica, pa stoga zapisnik o saslušanju maloletnika u svojstvu osumnjičenog pred ovlašćenim službenim licima polici…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.01.2024. VIŠE OKRIVLjENIH I TROŠKOVI OŠTEĆENOG; Kada je protiv okrivljenih vođen jedinstveni postupak u kojem su oni oglašeni krivim, sud ne može samo jednog od njih obavezati da oštećenom naknadi celokupne troškove krivičnog postupka.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.01.2024. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE – MERITORNO ODLUČIVANjE I DONOŠENjE PROCESNIH ODLUKA U ISTOM PREDMETU; Učestvovanje sudije u donošenju ukinute meritorne prvostepene odluke u svojstvu sudije pojedinca, predstavlja smetnju njegovom kasnijem učestvovanju u radu na istom krivičnom predmetu – donošenju procesne odluke kojom se može uticati na vođenje i konačan ishod ponovljenog krivičnog postupka.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.01.2024. UPOZNAVANjE SA SADRŽINOM ISKAZA SAOKRIVLjENOG KOJI JE PREMINUO; Sud je u skladu sa članom 406. stav 1. tačka 1. ZKP ovlašćen da na glavnom pretresu pročita zapisnike o ranijem saslušanju saokrivljenog koji je u toku postupka umro.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.01.2024. ZAKONITOST ZAPISNIKA O SASLUŠANjU OSUMNjIČENOG; Zapisnik o saslušanju osumnjičenog sačinjen u smislu člana 289. stav 4. ZKP, ukoliko osumnjičeni nije upozoren i nije se izjasnio u smislu člana 85. stav 3. ZKP, predstavlja u načelu nezakoniti dokaz na kome se u smislu člana 85. stav 5. ZKP presuda ne može zasnivati, ali tako da u svakom konkretnom sluč…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.01.2024. ODLUČIVANjE O PRODUŽENjU PRITVORA KAO RAZLOG ZA OBAVEZNO IZUZEĆE; Konstatacija drugostepenog veća u rešenju o produženju pritvora da se radi o produženju pritvora nakon donošenja prvostepene presude (član 425a ZKP) kojom je okrivljeni oglašen krivim i nepravnosnažno osuđen na kaznu zatvora, ne znači upuštanje u sadržinu prvostepene nepravnosnažne presude i stvaranje u to…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.01.2024. NEZAKONITO PRETRESANjE; Kada se pretresanje stana vrši nakon predaje naredbe o pretresanju osumnjičenom, pretresanje se može, ali i ne mora tonski i optički snimati, pri čemu tonsko i optičko snimanje pretresa u tom slučaju ne isključuje obavezu prisustva pretresu dva punoletna građanina kao svedoka, pa ako je pretresanje izvršen…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.01.2024. UKIDANjE PRESUDE PO ŽALBI ODBRANE I NEPOSTOJANjE POVREDE ZABRANE PREINAČENjA „NA GORE“; Bez obzira na to što je prva prvostepena presuda kojom je okrivljenom izrečena uslovna osuda ukinuta usvajanjem žalbe odbrane, ukoliko je na tu presudu žalbu izjavio i javni tužilac, nije došlo do povrede zabrane preinačenja „na gore“ kada je drugom prvostepenom presudom okrivljenom izrečena bezuslovna …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.01.2024. OBRAZLAGANjE OPRAVDANE SUMNjE PRILIKOM PRODUŽENjA PRITVORA KAO RAZLOG ZA OBAVEZNO IZUZEĆE; Obrazlažući postojanje opravdane sumnje u rešenjima o produženju pritvora, sudija izražava visok stepen jasnoće u pogledu krivice okrivljenog, u većoj meri nego što je to neopohodno za donošenje odluke o pritvoru, a što se može upodobiti procesnoj ulozi sudije prilikom potvrđivanja optužnice, te stoga pred…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.01.2024. ISPRAVA SAČINjENA ZA POTREBE PARNIČNOG POSTUPKA KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU; Izveštaj koji je nadležni organ sačinio po nalogu suda za potrebe parničnog postupka, i koji je potpisan od strane ovlašćenog lica, predstavlja ispravu izdatu od strane nadležnog državnog organa u zakonom propisanoj proceduri, koja je u smislu člana 2. stav 1. tačka 26. ZKP podobna da se koristi kao …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.01.2024. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O ŽALBI NA REŠENjE O PRITVORU; Odlučivanje o pritvoru kao sudije za prethodni postupak, predstavlja razlog za obavezno izuzeće tog sudije prilikom odlučivanja o žalbi na rešenje o određivanju pritvora.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.01.2024. OBJEKTIVNI IDENTITET IZMEĐU OPTUŽBE I PRESUDE; Objektivni identitet između optužbe i presude postoji ukoliko presuda ima za osnovu ne samo identičan događaj iz prošlosti, već ne sme izaći iz činjeničnog opisa tog događaja kako ga je dala optužba i to posebno u pogledu radnje izvršenja, a u suprotnom, sud narušava zakonom postavljeni zahtev objektivn…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

24.01.2024. ZAKONITOST SASLUŠANjA OKRIVLjENOG PRED JAVNIM TUŽIOCEM KADA JE ZAPISNIK O NjEGOVOM SASLUŠANjU U POLICIJI NEZAKONIT; Na zakonitost zapisnika o saslušanju okrivljenog pred javnim tužiocem ne utiče to što je prilikom saslušanja ostao pri odbrani datoj na zapisnik o njegovom saslušanju u policiji koji je kao nezakonit dokaz izdvojen iz spisa predmeta, niti to što je tom prilikom bio prisutan isti branilac po službenoj duž…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.01.2024. PRIMENA OPORTUNITETA I SKRIVLjENI TROŠKOVI; Kada je reč o skrivljenim troškovima, isti podrazumevaju postupak u smislu člana 263. stav 1. i 2. ZKP, kao i donošenje rešenja da je reč o skrivljenim troškovima, pa se stoga odredba člana 263. stav 1. ZKP ne može se dovesti u vezu sa primenom instituta odloženog krivičnog gonjenja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.01.2024. UPOZNAVANjE SA ISKAZOM PRIVILEGOVANOG SVEDOKA; Sud se na glavnom pretresu može upoznati sa sadržinom zapisnika o ranijem ispitivanju lica koje je oslobođeno od dužnosti svedočenja, ukoliko je to lice uredno pozvano na glavni pretres, a nije pristupilo.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.01.2024. ISPITIVANjE MALOLETNOG OŠTEĆENOG U PRISUSTVU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA KOJI JE SVEDOK U POSTUPKU; Okolnost da zakonski zastupnik maloletnog oštećenog u istom postupku ima svojstvo svedoka oštećenog, ne utiče na zakonitost zapisnika o iskazu maloletnog oštećenog koji je kao svedok ispitan u prisustvu zakonskog zastupnika, budući da je prisustvo zakonskog zastupnika tom ispitivanju obavezno. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.01.2024. SPORAZUM O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA I TROŠKOVI BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI; U procesnoj situaciji kada su se javni tužilac i okrivljeni saglasili o troškovima krivičnog postupka i kada je takav sporazum prihvaćen presudom od strane suda, kojom je odlučeno o osnovu i vrsti troškova krivičnog postupka, tako što je okrivljeni obavezan da plati troškove na ime odbrane od strane b…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.01.2024. SPAJANjE POSTUPAKA NAKON UKIDANjA PRVOSTEPENE ODLUKE I ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“; Kada je po žalbi izjavljenoj samo u korist maloletnika, rešenje kojim je maloletniku izrečena vaspitna mera pojačanog nazdora organa starateljstva ukinuto, pa je u ponovoljenom postupku, radi jedinstvenog odlučivanja, došlo do spajanja više predloga za izricanje krivične sankcije koji su podneti prema malo…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.01.2024. PRIVREMENO ODUZIMANjE IMOVINE I IZUZEĆE SUDIJE; Imajući u vidu da se u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela primenjuju odredbe Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, a da je članom 23. stav 4. tog Zakona jasno propisano ko odlučuje o podnetom zahtevu u zavisnosti od faze u kojoj se postupak nalazi, te da je pit…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.01.2024. UPOZNAVANjE SA ISKAZIMA PRAVNOSNAŽNO OSUĐENIH SAUČESNIKA; Prvostepeni sud je pravilno postupio kada se na glavnom pretresu upoznao sa sadržinom iskaza koje su pravnosnažno osuđeni saučesnici dali tokom istražnog postupka, a pre zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, s obzirom na to da su tokom istražnog postupka, obojica saslušani u skladu sa odred…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.01.2024. OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA; Sud neće osuditi prvookrivljenog samo na osnovu nepreciznog i paušalnog priznanja drugookrivljenog. ; (Apelacioni sud (RS))

08.01.2024. POSTUPANjE SUDA U SLUČAJU SUMNjE KOD NALAZA VEŠTAKA; Sud treba da omogući veštaku da utvrdi relevantnu činjenicu i da se o tome izjasni ili da, ukoliko ni nakon toga veštak ne može da to učini, u slučaju eventualne sumnje u prvobitno veštačenje, odredi drugog veštaka da obavi novo veštačenje.; (Apelacioni sud (RS))

08.01.2024. OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZBOG NEDOSTATKA DOKAZA; Prvostepeni sud nije mogao da osudi okrivljenog samo na osnovu potvrde o privremeno oduzetim stvarima,  niti na iskazu svedoka koji nisu neposredni očevici događaja.; (Apelacioni sud (RS))

09.01.2024. NEPRUŽANjE DOKAZA O PRINUDI OKRIVLjENOG OD STRANE POLICIJE; Kasnije izmene odbrana u kojima su negirali izvršenje dela i pravdali se da su priznanje u prethodnim fazama krivičnog postupka dali zbog prinude policije, za šta nisu pružili nikakve dokaze, prvostepeni sud je pravilno ocenio kao date u cilju izbegavanja krivice.; (Apelacioni sud (RS))

19.01.2024. OSNOV ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU KOD NEOSNOVANOG LIŠENjA SLOBODE; Pravo na naknadu štete lica neosnovano lišenog slobode zavisi od ishoda krivičnog postupka, zbog čega je reč o posebnom obliku objektivne odgovornosti tužene koji se zasniva na riziku od neosnovanog pokretanja krivičnog postupka, s tim što odgovornost tužene nije posledica nezakonitog ili nepravilnog…; (Apelacioni sud (RS))

29.01.2024. POVREDA ZABRANE PREINAČENjA „NA GORE“ NAKON UKIDANjA PRESUDE; Kada je nakon ukidanja presude usvajanjem žalbi odbrane, sud u ponovnom postupku okrivljenog oglasio krivim i za radnje iz optužnice izmenjene nakon ukidanja,  koje nisu bile sadržane u prvobitnoj optužnici, a kojima je povećana količina kriminalne delatnosti, sud je povredio zabranu preinačenja na štetu o…; (Apelacioni sud (RS))

29.01.2024. NEPOSREDNO ISPITIVANjE VEŠTAKA NA GLAVNOM PRETRESU; Veće nema obavezu da pozove veštaka na glavni pretres radi neposrednog ispitivanja, već je to pitanje prepušteno njegovoj diskrecionoj oceni, a činjenica da odbrana nije zadovoljna rezultatima obavljene dopune ne predstavlja razlog za neposredno ispitivanje veštaka na glavnom pretresu.; (Apelacioni sud (RS))

29.01.2024. PROPUST SUDA DA ODLUČI O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTEVU; Oštećeni ne može izjaviti žalbu zbog toga što je sud propustio da odluči o imovinskopravnom zahtevu, već u tom slučaju svoje pravo na naknadu štete može ostvarivati u parničnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

29.01.2024. POLICIJSKO HAPŠENjE I OBAVEZNA ODBRANA; Mera policijskog hapšenja iz člana 291. ZKP ne predstavlja lišenje slobode u smislu člana 74. stav 1. tačka 3. ZKP, te stoga nije razlog za obaveznu odbranu okrivljenog.; (Apelacioni sud (RS))

30.01.2024. „SLUČAJNI NALAZ“ KAO DOKAZ U POSTUPKU PROTIV LICA PREMA KOME NISU BILE ODREĐENE POSEBNE DOKAZNE RADNjE; Jedini uslov za mogućnost upotrebe dokaznog materijala prikupljenog „slučajnim nalazom“ u postupku protiv lica protiv koga posebne dokazne radnje nisu bile određene i za krivično delo koje nije u vezi sa krivičnim delom radi čijeg dokazivanja su dokazne radnje određene, jeste da se takav dokazni materij…; (Apelacioni sud (RS))

30.01.2024. „SLUČAJNI NALAZ“ I PRAVO NA PRIVATNOST; Posebne dokazne radnje, pa i institut „slučajnog nalaza“, predstavljaju upravo onakva ograničenja ljudskih prava, pa i prava na privatnost, kako to predviđa član 20. Ustava, pri čemu se posebne dokazne radnje određuju samo izuzetno pod strogo propisanim uslovima i uz sudsku kontrolu, a njihova primena se …; (Apelacioni sud (RS))

08.01.2024. PRIMEDBE NA OBAVLjENO VEŠTAČENjE OD STRANE VEŠTAKA; Odredba čl. 124. ZKP-a odnosi se na nedostatke u nalazu i mišljenju veštaka, a ne na razlike u nalazu i mišljenju sudskog veštaka sa jedne strane i stručnog savetnika sa druge strane.; (Viši sud (RS))

23.01.2024. NEUSAGLAŠENA MIŠLjENjA VEŠTAKA I STRUČNOG SAVETNIKA; Ukoliko veštak i stručni savetnik imaju različita mišljenja u pogledu nekog pitanja, sud nema obavezu da njihove stavove usaglašava.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

23.01.2024. PRAVO ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA NA NAKNADU PLATE ZA PRISUSTVOVANjE SEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA; Nastavniku ne pripada pravo na naknadu za prisustvovanje sednicama školskog odbora kada je tim sednicama prisustvovao u toku trajanja nastave, u prepodnevnoj smeni u kojoj radi, a škola mu platu nije umanjila zbog odsustva sa nastave radi prisustva ovim sednicama, već mu je isplaćna puna plata.

Nakna…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.01.2024. OBRAČUN NEOVLAŠĆENO UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom iz 2013. godine nije u suprotnosti sa članom 200. stav 1. Zakona o energetici, jer ne postoji drugi metod za obračun neovlašćeno utrošene električne energije.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.01.2024. ODGOVOR NA INFORMACIJU I ISPRAVKA INFORMACIJE; Za odgovor na informaciju je dovoljno da informacija može da izazove povredu prava ili interesa određenog lica, dok je za ispravku potrebno da informacija bude protivpravna. Informacija će biti protivpravna ako vređa čast, ugled, integritet, dostojanstvo, privatnost i druga prava i slobode i interese…; (Apelacioni sud (RS))

17.01.2024. OBJAVLjIVANjE ZAPISA LIKA NOSIOCA JAVNE FUNKCIJE; Okolnost da je neko lice nosilac javne funkcije ne isključuje njegovo pravo na poštovanje privatnosti te da se zapis njegovog lika ne može objavljivati bez ikakvih ograničenja.; (Apelacioni sud (RS))

19.01.2024. PREPOZNATLjIVOST SUBJEKTA INFORMACIJE; Za prepoznatljivost subjekta informacije nije potrebno da je celokupna publika konkretnog medija u kome su objavljene informacije u stanju da poveže informacije sa određenim licem, već je dovoljno i da deo publike te informacije može da dovede u vezu s tim licem, odnosno da je subjekt informacije prepoz…; (Apelacioni sud (RS))

19.01.2024. SVRHA ODGOVORA NA INFORMACIJU; Odgovorom na informaciju dozvoljava se objavljivanje obične, a ne dokazane tvrdnje lica iz informacije, kome se na izneti način pruža prilika da iznese svoj stav o objavljenim činjenicama, a čitaocima i javnosti omogućava da iz izjašnjenja obe strane i uz poštovanje načela jednakosti informacije i odgovora, …; (Apelacioni sud (RS))

19.01.2024. MEDIJ KAO STRANKA; Medij nema svojstvo pravnog lica, ne može biti stranka u postupku niti mu se može to svojstvo priznati, te nema ni pravo na naknadu troškova parničnog postupka.; (Apelacioni sud (RS))

15.01.2024. PRAVNI INTERES -TUŽBA  ZA NAPLATU KOMUNALNE USLUGE; Nema pravnog interesa za vođenje parničnog postupka i izdavanje platnog naloga kada je komunalna usluga mogla biti naplaćena u izvršnom postupku na osnovu verodostojne isprave.; (Viši sud (RS))

15.01.2024. NAPLATA „RASTURA VODE“; Naknadu za rastur vode u mreži iza glavnog vodomera  koja je evidentirana na glavnom vodomeru i koju su nadležna da održavaju lica koja su je izgradila, dužna su ta lica i  da plate.  ; (Viši sud (RS))

24.01.2024. DOKAZ O PREBIVALIŠTU ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA KOD REFUNDACIJE PDV ZA KUPOVINU PRVOG STANA; Ispunjenost uslova koji se odnosi na identitet prebivališta kupca prvog stana i člana njegovog porodičnog domaćinstva u momentu overe ugovora o kupoprodaji stana utvrđuje  se na osnovu prebivališta naznačenog u ličnoj karti ili potvrdi o prebivalištu i ne može se dokazivati drugim sredstvima različiti…; (Upravni sud (RS))

24.01.2024. RAZLIKA IZMEĐU POSLOVNIH I EKONOMSKIH OBJEKATA; Poslovni objekti nisu jednaki ekonomskim objektima iz Zakona o planiranju i izgradnji, budući da je svrha poslovnih objekata obavljanje neke poslovne delatnosti u njima.; (Upravni sud (RS))

24.01.2024. ISTOVREMENO SVOJSTVO KORISNIKA PENZIJSKOG OSIGURANjA I OSIGURANIKA TOG OSIGURANjA; Činjenica da je obveznik ostvario pravo na starosnu penziju znači da je korisnik osiguranja po tom osnovu, ali ne znači da pored toga ne može da bude osiguranik i po nekom drugom osnovu, zbog čega je u obavezi da, ukoliko obavlja neku samostalnu delatnost, plaća doprinose na dohodak građana na prihode …; (Upravni sud (RS))

24.01.2024. DOSTAVLjANjE U PORESKOM POSTUPKU PREPORUČENOM POŠILjKOM; Odredbom člana 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i ostalim odredbama istog zakona nije propisano postupanje kada uručenje akta poslatog preporučenom pošiljkom nije moguće, zbog čega se imaju primeniti odredbe Zakona o opštem upravnom postupku

Obaveštenje pošte da adresat nije zat…; (Upravni sud (RS))

24.01.2024. PRAVNI INTERES ZA ZAŠTITU U UPRAVNOM SPORU; Tužilac ima pravni interes da tužbom pobija osporeno rešenje, jer je učestvovao na konkursu koji je okončan donošenjem tog rešenja, iako nema formalne odluke o odbijanju njegovog zahteva.; (Upravni sud (RS))

24.01.2024. ODRICANjE OD PRAVA NA ŽALBU; Izjava o odustanku stranke od žalbe mora biti jasna i nedvosmislena tako da ne dozvoljava bilo kakvu sumnju u pogledu njene stvarne volje da se odrekne svog prava na žalbu. ; (Upravni sud (RS))

25.01.2024. PORESKO OSLOBOĐENjE KOD POREZA NA KAPITALNE DOBITKE; Poresko oslobođenje kod poreza na kapitalne dobitke ostvaruje se prodajom nepokretnosti koja mora da prethodi ili da je istovremena sa ulaganjem u rešavanje stambenog pitanja obveznika ili članova njegove porodice i domaćinstva. ; (Upravni sud (RS))

25.01.2024. OVLAŠĆENjE TUŽENOG DRUGOSTEPENOG ORGANA U SLUČAJU PRESTANKA PRIVREDNOG DRUŠTVA; Iz odredbi člana 468. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Zakona o opštem upravnom postupku ne proizlazi ovlašćenje drugostepenog organa da obustavi postupak po žalbi stranke protiv ožalbenog rešenja prvostepenog organa. ; (Upravni sud (RS))

25.01.2024. PRETHODNO PITANjE U UPRAVNOM POSTUPKU; Ne može se smatrati prethodnim pitanjem ono pitanje o kome odlučuje isti organ. ; (Upravni sud (RS))

25.01.2024. OBAVEZNOST PRESUDE U UPRAVNOM SPORU I OBAVLjANjE DELATNOSTI KOD REFAKCIJE AKCIZE; Pravno stanovište koje je Upravni sud zauzeo u presudi, tumačeći propis koji se u konkretnom slučaju primenjuje, nadležni organ mora prihvatiti i na osnovu takvog tumačenja rešiti upravnu stvar.

Kod odlučivanja o refakciji plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, iznajmljivanje poslov…; (Upravni sud (RS))

25.01.2024. PRESTANAK RADNOG ODNOSA PRIPADNIKA MUP-A U SLUČAJU IZRICANjA USLOVNE OSUDE; Policijskom službeniku odnosno zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova kome je izrečena uslovna osuda na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, bez obzira na period proveravanja za učinjeno krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova državnog službenika, koji slučaj prestanka radnog…; (Upravni sud (RS))

25.01.2024. DATUM PRESTANKA RADNOG ODNOSA PRIPADNIKA MUP-A U SLUČAJU IZRICANjA USLOVNE OSUDE; Kada je policijskom službeniku, odnosno pripadniku MUP-a izrečena uslovna osuda na kaznu zatvora od najmanje šest meseci bez obzira na period proveravanja za učinjeno krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova državnog službenika, datum prestanka radnog odnosa je dan pravnosnažnosti pre…; (Upravni sud (RS))

26.01.2024. DUŽNOST PRIBAVLjANjA DOKAZA U UPRAVNOM POSTUPKU; U situaciji kada je dokaze lakše mogao da pribavi prvostepeni organ, a što nije učinio ni u postupku po žalbi, nema zakonskog osnova za zaključak drugostepenog organa da je zahtev neosnovan zbog nepostupanja podnosioca zahteva po nalogu za dostavljanje dokumentacije. ; (Upravni sud (RS))

26.01.2024. POREZ NA IMOVINU TRADICIONALNIH CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA S OBZIROM NA NjENO KORIŠĆENjE; Objekti u okviru koga se nalaze  poslovne prostorije – prostorije biskupskog ureda i stanovi – biskupski stan, sveštenički stan, stan pomoćnika biskupa i dva apartmana za goste, ne predstavljaju nepokretnosti koje se koriste isključivo za obavljanje bogoslužbene delatnosti, zbog čega ne postoji osnov za…; (Upravni sud (RS))

26.01.2024. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZBOG BOLESTI NASTALE U VEZI SA VOJNOM SLUŽBOM; Osnovni uslov za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog oštećenja organizma koje je nastupilo usled bolesti u vezi sa vojnom službom jeste dijagnostikovana bolest koja je nastala ili se pogoršala kao posledica te službe, pri čemu nije propisano da to mora biti profesionalna bolest.; (Upravni sud (RS))

26.01.2024. MIŠLjENjE UPRAVNOG ORGANA KAO UPRAVNI AKT; Mišljenje upravnog organa ne predstavlja samostalni upravni akt koji se, kao konačan, može pobijati. ; (Upravni sud (RS))

30.01.2024. POVRAĆAJ PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV JUNADI; Odredbama čl. 3. i 10. Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi nije propisana obaveza povraćaja primljenog iznosa podsticajnih sredstava usled nepostupanja po tim odredbama. ; (Upravni sud (RS))

30.01.2024. UPISIVANjE KURSA STRANOG JEZIKA KAO OSNOV PRIVREMENOG BORAVKA; Upisivanje kursa engleskog jezika samo po sebi ne može biti osnov za odobrenje privremenog boravka u Republici Srbiji.; (Upravni sud (RS))

12.01.2024. OCENA PONAŠANjA STRANKE U UPRAVNOM POSTUPKU KOD SUĐENjA U RAZUMNOM ROKU; U postupcima o povredi prava na suđenje u razumnom roku, prilikom ocene ponašanja podnosioca ustavne žalbe zbog nekorišćenja pravnih sredstava usled ćutanja administracije, ceniće se da li bi u konkretnom slučaju podnošenje tih sredstva bitno uticalo na trajanje postupka u celini.

Odlučivanje Upravnog su…; (Ustavni sud (RS))

15.01.2024. DOPRINOS ORGANA KOJI VODI POSTUPAK NjEGOVOM DUGOM TRAJANjU; Drugostepeni organ uprave može doprineti dugom trajanju postupka propuštanjem da sam reši upravnu stvar. ; (Ustavni sud (RS))

Obligaciono pravo

04.01.2024. VALjANOST UGOVORA O CESIJI ZAKLjUČENOG ZA VREME VAŽENjA UREDBE O PRIVREMENOJ ZABRANI RASPOLAGANjA ODREĐENIM NEPOKRETNOSTIMA, POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA IZ 1991. GODINE.; Na pravnu valjanost ugovora o cesiji koji je zaključio vlasnik odnosno korisnik pravno lice ili imalac radnje sa sedištem na teritorijama republika koje nisu članice Savezne Republike Jugoslavije radi prenosa naknade za nepokretnost koja je administrativnim putem preneta ne utiče Uredba o privremenoj z…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.01.2024. NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE POVREĐENOM NA IME IZGUBLjENE ZARADE; Šteta na ime izgubljene zarade i rente ne dosuđuje se povređenom zbog umanjenja radne sposobnosti, već zbog zarade koja je usled toga izostala.

Prilikom obračuna izgubljene zarade i rente ne obračunavaju se primanja koja je povređeni ostvario po osnovu invalidnine, s obzirom da se ova primanja uzimaju u …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.01.2024. GUBITAK PRAVA NA UGOVORNU KAZNU; Poveriočevim nesaopštavanjem bez odlaganja dužniku da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu prestaje i odštetna funkcija ugovorne kazne, zbog čega poverilac naknadno ne može potraživati ugovornu kaznu kao unapred ugovorenu naknadu štete zbog zadocnjenja u predaji nepokretnosti.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.01.2024. MATERIJALNA ŠTETA REHABILITOVANOG LICA; Rehabilitovano lice mora dokazati da bi nakon prestanka lišenja slobode ostvarivalo zaradu koju je imalo pre lišenja slobode da bi ostvarilo pravo na naknadu materijalne štete po tom osnovu.  ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

15.01.2024. VRSTA ŠTETE KOD PREKOVREMENOG RADA REHABILITOVANOG LICA; Prekovremeni rad pod teškim uslovima lica koje je iz ideoloških i političkih razloga lišeno slobode može se okarakterisati kao prinudni rad i tortura zbog koga to lice ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.01.2024. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE KOD DISKRIMINACIJE REZERVISTA; Štetna radnja se nije dogodila kada je sud utvrdio štetnu radnju nego kada je u stvarnosti izvršena.

Početak roka za isplatu naknade nematerijalne štete je kada je donet Zaključak na osnovu kojeg su isplaćivane ratne dnevnice vojnim rezervistima sa područja sedam nerazvijenih opština, kojim je utvrđe…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.01.2024. NAKNADA ŠTETE I PONIŠTENjE ODLUKE ORGANA UPRAVE; Svaka nezakonitost ili nepravilnost koja je za posledicu imala poništenje odluke organa uprave u upravnom postupku ili upravnom sporu nema za posledicu naknadu štete. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

31.01.2024. Obaveza predaje predmeta kupoprodaje nepokretnosti; Ako je kupac ispunio svoju ugovornu obavezu prema prodavcu u pogledu isplate kupoprodajne cene stana, pripada mu pravo da od prodavca traži ispunjenje ugovorne obaveze iz ugovora o kupoprodaji koja se sastoji u obavezi predaje stana kao predmeta kupoprodaje u državinu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

31.01.2024. Potpuna naknada štete; Potpuna naknada štete, saglasno članu 278. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima, predstavlja eventualnu razliku između tržišne cene oduzetog zemljišta i dosuđene i valorizovane naknade, koja se tužiocu ne može dvaput dosuditi i koju je on imao pravo da naplati pod uslovima i u rokovima određenim zak…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.01.2024. SUDSKI PENALI; Sudski penali se koriste kao sredstvo uticaja i prinude na dužnika da izvrši svoju nenovčanu obavezu utvrđenu pravnosnažnom sudskom odlukom,  čime se na ovaj način dužniku samo stavlja u izgled koje posledice bi mogao u ekonomskom smislu pretrpeti ako svoju nenovčanu obavezu ne ispuni u ostavljenom ro…; (Apelacioni sud (RS))

19.01.2024. ODGOVORNOST ZA NEMATERIJALNU ŠTETU ZBOG PREKOMERNE BUKE; Kontinuirana izloženost nivoima buke koji štetno deluju na kvalitet svakodnevnog života, mogućnost psihofizičkog odmora i mir doma određenih lica, ometa njihov privatni i porodični život i sprečava ih u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, zbog čega im je ugroženo pravo na poštovanje doma i njihovo dostoj…; (Apelacioni sud (RS))

05.01.2024. TERET DOKAZIVANjA KOD UGOVORA O ZAJMU I DOKAZI U ŽALBI; Tuženi koji tvrdi da je ugovor o zajmu zaključen pod drugačijim uslovima od navedenih u ugovoru snosi teret dokazivanja tih okolnosti i dokaze mora dostaviti pre zaključenja pripremnog ili prvog ročišta za glavnu raspravu.; (Viši sud (RS))

08.01.2024. KAMATA NA IMOVINSKU ŠTETU ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U STEČAJNOM POSTUPKU; Zahtev tužioca za isplatu zakonske zatezne kamate na iznos naknade imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u stečajnom postupku dospeva za naplatu tek podnošenjem tužbe sudu, a ne kada je utvrđeno potraživanje u stečajnom postupku.; (Viši sud (RS))

10.01.2024. NAKNADA ŠTETE – TRZAJNA POVREDA VRATA; Trzajna povreda vrata nije jedina vrsta povrede koja može uzrokovati bolnost u vratnom delu nakon saobraćajne nezgode, već uzrok bola može biti povreda mekog tkiva, što predstavlja štetu iz čl. 200. ZOO.; (Viši sud (RS))

15.01.2024. PRAVO NA POVEĆANjE RENTE; Povećanje rente se može ostvariti samo od podnošenja tužbe sudu. ; (Viši sud (RS))

Stvarno pravo

12.01.2024. SAVESNOST KOD ODRŽAJA; Savesnost kod održaja se ne može posmatrati usko samo u odnosu na to da li je određena nepokretnost bila upisana na treće lice u katastru nepokretnosti, a ne na pravnog prethodnika sticaoca koji se poziva na savesnost, već se mora sagledavati u širem kontekstu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.01.2024. ARONDACIJA I NAČIN STICANjA SVOJINE; Arondacija je agrarna mera na osnovu koje se vlasniku privatnog zemljišta koje se nalazi između parcela zemljišta u društvenoj svojini koje ometa njegovo racionalno iskorišćavanje, to zemljište oduzima u korist društvene svojine i zaokruživanja parcela, a u zamenu mu se zauzvrat daje u privatnu svojinu dr…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.01.2024. ZASTARELOST ZAHTEVA ZA NAKNADU KOD EKSPROPRISANjA ZEMLjIŠTA; Kako pravo da se zahteva vraćanje svojine ne zastareva, to ni zahtev za naknadu ranijeg vlasnika koji je na osnovu faktičke eksproprijacije lišen prava vlasništva ne zastareva, jer po svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja zahtev za naknadu štete. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.01.2024. HIPOTEKA PO ZOSPO; Hipoteka zasnovana na osnovu Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa nije predstavljala izvršnu ispravu na osnovu koje se u sudskom postupku moglo tražiti prinudno izvršenje, već je bilo potrebno hipotekarnom tužbom pokrenuti postupak u kome bi se dobila izvršna isprava na osnovu koje bi se mogao po…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.01.2024. NADLEŽNOST ZA ZAHTEV ZA UTVRĐENjE VALjANOSTI UKNjIŽBE U ZEMLjIŠNIM KNjIGAMA; Sud nije nadležan za odlučivanje o zahtevu za utvrđenje da nije pravno valjana i da je bez pravnog dejstva uknjižba u zemljišnim knjigama, već je to Republički geodetski zavod, zbog čega nije dozvoljena pravna zaštita putem brisovne parnice pred sudom.; (Apelacioni sud (RS))

11.01.2024. SVOJINA NA VOZILU KOD REGRESNOG ZAHTEVA; Ukoliko se u postupku utvrdi da je vozilo prodato ili zamenjeno bilo pismenim, bilo usmenim ugovorom, tada se ima smatrati da je vlasništvo na vozilu preneto na sticaoca i da je on vlasnik vozila u vreme štetnog događaja.; (Viši sud (RS))

15.01.2024. USTUPANjE NEPOKRETNOSTI KAO NAKNADA ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST; Činjenica da je rešenjem nadležnog organa određena naknada na ime eksproprisane imovine u vidu druge nepokretnosti sama za sebe nije dokaz da je bivšem vlasniku ustupljena druga nepokretnost u svojinu ukoliko na osnovu pravnosnažne odluke o eksproprijaciji nije izvršen upis prava svojine u korist tog l…; (Ustavni sud (RS))

Porodično pravo

03.01.2024. POSTOJANjE ZAJEDNICE ŽIVOTA U BRAKU; Postojanja emotivne veze jednog bračnog druga s drugim licem i njihov život u istoj nepokretnosti ne predstavlja smetnju za bračni život tog bračnog druga sa drugim bračnim drugom s kojim je živeo u istom domaćinstvu i s njim imao ekonomsku zajednicu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.01.2024. POVERAVANjE DECE BEZ POSTAVLjENOG ZAHTEVA; Nema smetnji da se odluka o poveravanju dece na staranje donese i bez postavljenog zahteva.   ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.01.2024. DELIMIČNO LIŠENjE RODITELjSKOG PRAVA LICA NA IZDRŽAVANjU KAZNE ZATVORA; Delimično lišenje roditeljskog prava je lakša porodičnopravna sankcija od potpunog lišenja roditeljskog prava, jer nesavesno vršenje prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava podrazumeva manji stepen roditeljske neodgovornosti od zloupotrebe prava i grubog zanemarivanja dužnosti.

Činjenica da se rodite…; (Apelacioni sud (RS))

18.01.2024. ODGOVORNOST JEDNOG BRAČNOG DRUGA ZA DUGOVE DRUGOG BRAČNOG DRUGA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVLjANjE SAMOSTALNE DELATNOSTI; Supružnik koji je iz svoje posebne imovine podmirio zajedničku obavezu ima pravo na naknadu od drugog supružnika srazmerno njegovom udelu u zajedničkoj imovini.

Dug jednog bračnog druga za neplaćene poreze i doprinose za obavljanje samostalne delatnosti je lična obaveza tog bračnog druga za koju odgov…; (Apelacioni sud (RS))

15.01.2024. SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA LICA LIŠENOG POSLOVNE SPOSOBNOSTI; Zastupnik lica lišenog poslovne sposobnosti ne može bez odobrenja organa starateljstva podnositi  predlog za sporazumni razvod braka.; (Viši sud (RS))

Nasledno pravo

22.01.2024. PRIVIDNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Okolnost što je u ugovoru o doživotnom izdržavanju sa zakonskim naslednikom kao davaocem izdržavanja naznačena klauzula da je primalac izdržavanja imao volju da ostali zakonski naslednici ne naslede imovinu ne ukazuje na činjenicu da bi se moglo smatrati da taj ugovor predstavlja simulovani ugovor i da se…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.01.2024. NOVI DOKAZI U OSTAVINSKOM POSTUPKU; Novi dokaz predat uz žalbu ne može predstavljati osnov za donošenje rešenja o ispravci rešenja o nasleđivanju.; (Viši sud (RS))

Stambeno pravo

10.01.2024. OTKUP NEUKNjIŽENOG STANA I PASIVNA LEGITIMACIJA; Pravo svojine se ne mora dokazivati samo izvodom iz stanja Katastra nepokretonosti već se mogu koristiti i drugi dokazi, jer protivnik predlagača u svojoj dokumentaciji mora posedovati podatke o pravu na nepokretnosti na osnovu koje je data saglasnost za zaključenje ugovora o zakupu.; (Viši sud (RS))

Trgovinsko pravo

12.01.2024. ODGOVORNOST REPUBLIKE SRBIJE ZA POTRAŽIVANjA PREMA PREDUZEĆIMA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM/DRŽAVNIM KAPITALOM; Odgovornost Republike Srbije za materijalnu štetu koja je za izvršne poverioce nastala usled nemogućnosti naplate njihovih potraživanja postoji kada je izvršni dužnik preduzeće sa većinskim društvenim ili državnim kapitalom zbog toga što je Republika Srbija donetim zakonima i njihovim izmenama i dopuna…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.01.2024. ZAKLjUČAK VKS O POTRAŽIVANjIMA PREMA DRUŠTVENIM/DRŽAVNIM PREDUZEĆIMA LICA KOJA NISU ZAPOSLENI; Prema zaključku Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 27. 9. 2019. godine, u pogledu izvršnih dužnika fizičkih i pravnih lica koja ne spadaju u kategoriju zaposlenih čija su potraživanja iz radnog odnosa bez njihove krivice ostala neizvršena i u postupku stečaja vođenom nad stečajnim dužnikom …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.01.2024. DUŽNOST PRIJAVLjIVANjA ODVOJENOG NAMIRENjA POTRAŽIVANjA; Razlučno pravo je po svojoj pravnoj prirodi složeno te razlučni poverioci imaju novčano potraživanja i pravo na odvojeno namirenje. Stoga se u roku za prijavu potraživanja mora prijaviti i novčano potraživanje i pravo na odvojeno namirenje navođenjem stvari na kojoj je stečeno razlučno pravo.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.01.2024. NASTUPANjE PRAVNIH POSLEDICA OTVARANjA STEČAJNOG POSTUPKA U SLUČAJU NjEGOVOG PONOVNOG OTVARANjA; Prema Zakonu o stečaju koji je važio do 24. 12. 2017. godine, u slučaju ukidanja rešenja o otvaranju stečajnog postupka i njegovog ponovnog donošenja, pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastupaju danom kada je prvo rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.01.2024. ODREĐENOST VALUTE POTRAŽIVANjA KOD PRIJAVE I OSPORAVANjA POTRAŽIVANjA; Poverilac koji ima potraživanje u stranoj valuti u istoj valuti ga i prijavljuje, kada se to potraživanje ospori, ono se takođe osporava u valuti u kojoj je prijavljeno, a o takvom potraživanju se vodi parnica.

Potraživanje koje je utvrđeno u stranoj valuti i za koje je određena dinarska protivvrednost …; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.01.2024. PREDLOG STEČAJNOG POVERIOCA ZA IMENOVANjE STEČAJNOG UPRAVNIKA; Stečajni sudija je u obavezi da obrazloži odluku kojom prihvata ili ne prihvata predlog stečajnog poverioca koji je podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka u pogledu imenovanja stečajnog upravnika. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.01.2024. NAKNADE NA KOJE STEČAJNI UPRAVNIK I NjEGOV POVERENIK IMAJU PRAVO; Stečajni upravnik nema pravo na zaradu, već nagradu za svoj rad i pravo na naknadu troškova. Samim tim ni njegov poverenik ne može kod stečajnog dužnika ostvarivati zaradu.

Način angažovanja poverenika od strane Agencije za osiguranje depozita, a zatim i isplaćivanje odgovarajuće naknade za njegov rad o…; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.01.2024. POLOŽAJ POVERENIKA STEČAJNOG UPRAVNIKA; Dok vrši poslove iz svoje nadležnosti, poverenik stečajnog upravnika ne može se smatrati “licem angažovanim na radu“ u smislu odredbi Zakona o stečaju.; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.01.2024. OSNOVANOST PREDLOGA ZA POKRETANjE POSTUPKA STEČAJA; Od svojstva poverioca u stečajnom postupku i u vezi s tim aktivne legitimacije zavisi osnovanost predloga za pokretanje postupka stečaja, a ne njegova urednost, te u situaciji kada se predlog pokrene od strane lica koje nema svojstvo poverioca on se odbija, a ne odbacuje.; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.01.2024. KONKURENCIJA PREDLOGA ZA POKRETANjE STEČAJNOG POSTUPKA PODNETIH OD STRANE STEČAJNOG POVERIOCA I STEČAJNOG DUŽNIKA; Ni jednom odredbom Zakona o stečaju nije propisano da dok je u toku postupak po predlogu stečajnog dužnika za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije stečajni poverioci ne mogu podnositi predlog za pokretanje stečajnog postupka, niti tako nešto proizilazi i…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.01.2024. BLAGOVREMENOST PLANA REORGANIZACIJE U OTVORENOM STEČAJNOM POSTUPKU; Biće odbačen predlog da se stečajni postupak sprovede u skladu sa dostavljenim planom reorganizacije kada je plan reorganizacije podnet nakon isteka zakonom propisanog roka. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

18.01.2024. PROTIVLjENjE PROMENAMA AUTORSKOG DELA; Autor ima pravo da se protivi i neznatnim intervencijama odnosno promenama svog autorskog dela s obzirom na prirodu autorstva i vezu između autora i njegovog dela.; (Apelacioni sud (RS))

19.01.2024. EKSPLOATACIJA FOTOGRAFIJE U SVETSKIM RAZMERAMA I VISINA NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE; Ne može se raditi o eksploataciji fotografije u svetskim razmerama, odnosno na globalnom nivou ako se internet izdanje medija objavljuje na zvaničnom RS domenu, koji predstavlja nacionalni internet domen, namenjen isključivo srpskom tržištu.; (Apelacioni sud (RS))

19.01.2024. PRIRODA NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE AUTORSKOG PRAVA; Budući da naknada nematerijalne štete zbog povrede autorskog prava predstavlja satisfakciju, ona se može odmeriti kao jedinstvena naknada, a ne kao umnožena građanska kazna, iako je sporna fotografija više puta javno saopštena bez označavanja imena autora. ; (Apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

03.01.2024. RAZLOZI ZA POSEBNU REVIZIJU; Pogrešno tumačenje pojedinih zakonskih odredaba ne predstavlja razlog za primenu člana 404. Zakona o parničnom postupku o izuzetnoj dozvoljenosti revizije.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.01.2024. DOZVOLjENOST REVIZIJE; Revizija se ne može izjaviti ako osporenom drugostepenom odlukom nije odlučeno o delu zahteva za koji nije traženo donošenje dopunske odluke. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.01.2024. FAKSIMIL ADVOKATA UMESTO POTPISA; Žalba koju je punomoćnik snabdeo svojim faksimilom, a ne potpisom, nije nepotpuna. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.01.2024. VEZANOST PRESUDOM KRIVIČNOG SUDA; Kada su u pitanju pravnosnažne osuđujuće presude krivičnog suda, parnični sud je vezan konstatacijama krivičnog suda ukoliko se one odnose na sama obeležja konkretnog krivičnog dela. Tako u parnici za naknadu štete prouzrokovane jednim događajem parnični sud je vezan za konstatacije krivičnog suda u …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

31.01.2024. Pravni interes za vođenje drugog postupka; Dugo trajanje nekog postupka ne opravdava pravni interes za vođenje drugog parničnog postupka u kome bi se ishodovala izvršna isprava povodom istog pravnog odnosa.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.01.2024. ZASTAREVANjE NAPLATE SUDSKIH TAKSI; Zastarevanje naplate sudskih taksi se prekida shodno odredbi člana 388. Zakona o obligacionim odnosima podizanjem tužbe i svakom drugom poveriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja.; (Apelacioni sud (RS))

17.01.2024. TROŠKOVI POSTUPKA ZA ZASTUPANjE OD STRANE ADVOKATA BEZ PUNOMOĆJA; Stranka nema pravo na naknadu troškova postupka za podnesak koji je sastavio advokat za koga nije dostavljeno punomoćje za zastupanje.; (Apelacioni sud (RS))

18.01.2024. STUPANjE U PARNICU LICA KOJE JE STEKLO PRAVO O KOME TEČE PARNICA; Odredbom člana 204. Zakona o parničnom postupku omogućeno je vođenje postupka i nakon gubitka stvarne legitimacije jedne od stranaka, koja zadržava svoju procesnu ulogu, ali je prilikom donošenja meritorne odluke sud dužan da uzme u obzir promenu stvarne legitimacije, imajući u vidu da se pravnosnažno…; (Apelacioni sud (RS))

18.01.2024. POBIJANjE SUDSKOG PORAVNANjA; Sudsko poravnanje je po svojoj pravnoj prirodi  ugovor i upravo se zato ne pobija pravnim sredstvima procesnog prava (redovni i vanredni pravni lekovi), već tužbom kao i drugi ugovori.; (Apelacioni sud (RS))

18.01.2024. IZJAVA O ODRICANjU OD TUŽBENOG ZAHTEVA; Izjava o odricanju od tužbenog zahteva, s obzirom na posledice koje proizvodi, podrazumeva nesumnjivo izražavanje volje tužioca za odricanje od tačno označenog tužbenog zahteva.

Sadržina tužbenog zahteva na koji se izjava o odricanju od tužbenog zahteva odnosi mora biti označena na način kojim se isključ…; (Apelacioni sud (RS))

19.01.2024. SPAJANjE PARNICA; Spajanje parnica jeste mogućnost, a ne i obaveza prvostepenog suda.; (Apelacioni sud (RS))

05.01.2024. TROŠKOVI ŽALBE KOJA PO SADRŽINI PREDSTAVLjA PREDLOG ZA DOPUNU; Kada žalba po svojoj sadržini predstavlja predlog za dopunu odluke o troškovima postupka, žaliocu ne pripada pravo na naknadu troškova za žalbu,  već samo za sastav neobrazloženog podneska. ; (Viši sud (RS))

05.01.2024. VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE I IZNENADNA BOLEST JEDNOG OD PUNOMOĆNIKA; Kada je jedan od punomoćnika koji je trebao da pristupi na ročište iznenada zbog bolesti sprečen da pristupi to je opravdan razlog za vraćanje u pređašnje stanje, jer u takvoj situaciji on nije mogao organizovati zamenu.; (Viši sud (RS))

05.01.2024. PRESUDA IZ ČL. 291. STAV 2.  ZPP-A; Ukoliko tužba nije  uručena tuženom nema mogućnosti za donošenje presude van ročišta u smislu čl. 291. stav 2. ZPP-a.; (Viši sud (RS))

05.01.2024. PASIVNA LEGITIMACIJA EPS-A KOD SMETANjE DRŽAVINE STRUJE; Kada je struja isključena po nalogu vlasnika brojila koji je prodao deo nepokretnosti tužiocu, tuženi EPS nije pasivno legitimisan, jer u njegovom postupanju nema protivpravnosti. ; (Viši sud (RS))

08.01.2024. PREDLOG ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE – BLAGOVREMENOST; Rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje se računa od kada je stranka dobila rešenje suda kojim se tužba smatra povučenom,  jer je tada saznala za posledice propuštanja.; (Viši sud (RS))

08.01.2024. TROŠKOVI POSTUPKA – PRIZNANjE; Tužilac ima pravo na troškove pristupa na ročište, s obzirom da sud nakon priznanja tužbenog zahteva od strane tužene to ročište nije otkazao i nije doneo odluku.; (Viši sud (RS))

10.01.2024. PROCENA POSTOJANjA UZROČNE VEZE; Sud je nadležan da procenjuje postojanje uzročno-posledične veze na osnovu svih dokaza koji su izvedeni, shodno čl. 8. ZPP-a. ; (Viši sud (RS))

10.01.2024. OBRAZLOŽENjE REŠENjA O PRINUDNOJ NAPLATI TAKSE; Rešenje i prinudnoj naplati takse mora biti obrazloženo, jer se ne radi o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave. ; (Viši sud (RS))

10.01.2024. NADLEŽNOST SUDA ZA ZAKLjUČENjE PORAVNANjA; Sudsko poravnanje je moguće zaključiti samo ukoliko je u toku postupak pred sudom, dok je pre pokretanja postupka pred sudom za sačinjavanje poravnanja nadležan javni beležnik.; (Viši sud (RS))

10.01.2024. DOSTAVLjANjE ADVOKATU; Dostava punomoćniku advokatu se vrši na isti način kao i stranci. ; (Viši sud (RS))

10.01.2024. NAČIN DOSTAVLjANjA OBAVEŠTENjA IZ ČL. 141. ZPP-A; Dostava obaveštenja iz čl. 141. ZPP-a se vrši pribijanjem na vrata prostorije ili ostavljanjem u poštanskom sandučiću. ; (Viši sud (RS))

10.01.2024. DOSTAVA -TERET DOKAZIVANjA; Teret dokazivanja da dostava nije uredno izvršena je na licu koje to tvrdi.; (Viši sud (RS))

11.01.2024. TROŠKOVI RADNOG SPORA; Neprocenjivim radnim sporovima smatraju se radni sporovi u smislu zasnivanja, postojanja ili prestanka radnog odnosa, u kom slučaju se primenjuje AT za neprocenjive sporove. Na radne sporove koji za predmet imaju novčana potraživanja se, sa druge strane, primenjuje AT shodno vrednosti  spora. ; (Viši sud (RS))

11.01.2024. ZAHTEV ZA DONOŠENjE DOPUNSKOG REŠENjA O TROŠKOVIMA POSTUPKA; Ukoliko je zahtev za donošenje dopunskog rešenja podnet blagovremeno, a ne sadrži navode o tome za koje se troškove naknada traži, sud nije ovlašćen da takav zahtev odbaci, već o njemu mora meritorno odlučiti.; (Viši sud (RS))

11.01.2024. AKTIVNA LEGITIMACIJA; Promena poslovnog imena ne predstavlja preinačenje tužbe, te pravno lice koje u toku parnice promeni svoje poslovno ime ne gubi time aktivnu legitimaciju.; (Viši sud (RS))

11.01.2024. PRAVO NA RASPRAVLjANjE; Pravo tužioca na raspravljanje nije povređeno time što mu nije dostavljen prigovor  izvršnog dužnika, sada tuženog, na rešenje o izvršenju koje je doneto na osnovu verodostojne isprave, ukoliko je na drugi način bio upoznat sa postojanjem prigovora, kao i njegovom sadržinom.; (Viši sud (RS))

11.01.2024. SMETANjE DRŽAVINE; Navodi izneti u drugim sudskim postupcima koji se tiču prava na državinu nisu od značaja za postupak za zaštitu od smetanja državine, s obzirom da se sud u raspravljanju o tužbi zbog smetanja državine mora ograničiti samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine.; (Viši sud (RS))

11.01.2024. LITISPENDENCIJA; Identitet pravnog osnova podrazumeva i identitet činjeničnog stanja na kome se zasniva doneta odluka i zahtev stranke u novom postupku. ; (Viši sud (RS))

12.01.2024. MESNA NADLEŽNOST; Ukoliko se ne radi o sporu na koji se primenjuju pravila o isključivoj mesnoj nadležnosti, sud nije ovlašćen da se oglasi mesno nenadležnim bez prigovora stranke.; (Viši sud (RS))

12.01.2024. POSTAVLjANjE PITANjA; Članom 313. Zakona o parničnom postupku propisano je da će se sud postavljanjem pitanja postarati da se u toku rasprave pruže potrebna objašnjenja, kako bi se utvrdile činjenice od kojih zavisi odluka o osnovanosti tužbenog zahteva. Navedena metoda postavljanja pitanja je u funkciji eventualnog signala stran…; (Viši sud (RS))

15.01.2024. SUDSKA TAKSA; Tuženi je dužan da tužiocu naknadi iznos sudske takse prema vrednosti predmeta spora  koliko je tužilac uspeo u postupku, dok se taksena obaveza tužioca odmerava prema vrednosti opredeljenog tužbenog zahteva.; (Viši sud (RS))

15.01.2024. VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Pouzdanje tužioca  u informaciju sa „Portala sudova“ da je ročište prezakazano ne opravdava nepristupanje tužioca na ročište, kada sud nije dobio obaveštenje o otkazivanju ročišta. ; (Viši sud (RS))

22.01.2024. NADLEŽNOST STEČAJNOG SUDIJE; Stečajni sudija, osim što nije ovlašćen da odobrava isplate na ime namirenja stečajnih potraživanja koja nisu uvrštena u konačnu listu, nije funkcionalno nadležan ni da odlučuje o osnovanosti zahteva za naknadu štete, pa ni o visini zakonske zatezne kamate, niti se osnovanost takvog zahteva (što podra…; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.01.2024. PRAVNI LEK NA OSNOVU ODLUKE SUDA; Odlukom suda, pa ni pravnom poukom, ne može se stranci dati pravo na pravni lek u situaciji kada je to pravo zakonom isključeno.; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.01.2024. OVLAŠĆENjE ZA PODNOŠENjE ŽALBE PROTIV REŠENjA O OBUSTAVI POSTUPKA STEČAJA PREMA UNAPRED PRIPREMLjENOM PLANU REORGANIZACIJE; Stečajni dužnik je jedini ovlašćen da podnosi žalbu protiv rešenja kojim se obustavlja postupak stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

04.01.2024. PROTIVIZVRŠENjE; Na osnovanost predloga za protivizvršenje bez uticaja je činjenica da je novac isplaćen punomoćniku  izvršnih poverilaca -protivizvršnih dužnika, a ne lično ovim licima, iz razloga što je po preinačenom rešenju o izvršenju postupljeno i potraživanje je naplaćeno.; (Viši sud (RS))

05.01.2024. PRIVREMENA MERA – DOKAZIVANjE OPASNOSTI; Ispunjeni su uslovi za određivanje privremene mere i kada tužilja nije učinila verovatnim da će bez privremene mere ispunjenje njenog potraživanja biti znatno otežano ili osujećeno, jer određivanjem privremene mere tužena neće trpeti nikakvu štetu.; (Viši sud (RS))

11.01.2024. IZVRŠNI POSTUPAK, STVARNA NADLEŽNOST; Ukoliko je novčano potraživanje poverioca nastalo iz komunalnih usluga, o predlogu za izvršenje na osnovu  izvršne isprave odlučuje javni izvršitelj, bez obzira da li se radi o prvobitnom poveriocu ili preuzimatelju potraživanja.; (Viši sud (RS))

12.01.2024. OBRAZLOŽENjE REŠENjA DONETOG U IZVRŠNOM POSTUPKU; Ako je protiv rešenja donetog u izvršnom postupku dozvoljena žalba, isto mora biti obrazloženo.; (Viši sud (RS))

12.01.2024. VRAĆANjE NA RAD U IZVRŠNOM POSTUPKU; Izvršni postupak radi vraćanja zaposlenog na rad se obustavlja ukoliko je poslodavac ponudom izvršnom poveriocu radnog mesta koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima, u svemu postupio u skladu sa izvršnom ispravom i omogućio izvršnom poveriocu da se vrati na rad.; (Viši sud (RS))

Vanparnični postupak

31.01.2024. Ostavinsko rešenje; Rešenje ostavinskog suda jeste deklaratorna odluka kojom se konstatuje prenos prava na imovini ostavioca na bazi činjenica poznatih ostavinskom sudu, s tim što ta odluka ne sprečava parnični sud da postupa kao korektivni sud i odluči drugačije od ostavinskog suda u situacijama koje su propisane Zakono…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.01.2024. POVLAČENjE PREDLOGA U POSTUPKU KOJI SE VODI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI; Nije moguće konstatovati povlačenje predloga u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost koji se pokreće i vodi po službenoj dužnosti.; (Viši sud (RS))

10.01.2024. ZAHTEV ZA IZDVAJANjE PO OSNOVU STEČENOG U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI U OSTAVINSKOM POSTUPKU; Kako vanbračni supružnik ne spada u krug zakonskih naslednika, to on zahtev za izdvajanje po osnovu sticanja u vanbračnoj zajednici ne može sa uspehom isticati u ostavinskom postupku.; (Viši sud (RS))

11.01.2024. DOZVOLjENOST ŽALBE U OSTAVINSKOM POSTUPKU; Poverilac pravnog prethodnika ostavioca nije ovlašćen da se žali na rešenje o obustavi  postupka za raspravljanje zaostavištine usled nepostojanja imovine koja bi bila predmet raspravljanja.; (Viši sud (RS))

Prekršajno pravo

18.01.2024. POVREDA PRAVA NA ODBRANU OD STRANE PREKRŠAJNOG SUDA; Kada je po izdatom prekršajnom nalogu okrivljeni podneo zahtev za sudsko odlučivanje zajedno sa pisanom odbranom u kojoj je negirao izvršenje prekršaja, nakon čega je prekršajni sud pribavio pisane dokaze na kojima je zasnovao svoju presudu, ali okrivljenom prethodno nije dao mogućnost da se na te dokaz…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.01.2024. NEDOSTAVLjANjE PODATAKA O LICU KOJE JE UPRAVLjALO VOZILOM I ZASTARELOST PREKRŠAJNOG GONjENjA; Vreme izvršenja prekršaja koji se sastoji u postupanju suprotno odredbi člana 247. stav 1. ZOBS – jer se okrivljeni u roku od osam dana nije odazvao na poziv da na zahtev policijskih službenika dostavi podatke – je prvi dan po isteku osam dana od dana prijema poziva, a od kog dana počinje da teče i zast…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

03.01.2024. OSLOBOĐENjE ODGOVORNOSTI ZBOG NEUTVRĐIVANjA IDENTITETA; Sud će osloboditi odgovornosti pravno lice ukoliko ni posle dopune prekršajnog naloga nije moguće utvrditi  identitet i funkciju odgovornog lica pravnog lica. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.01.2024. IZRICANjE SANKCIJA MALOLETNOM UČINIOCU; Visina propisane kazne ne isključuje primenu člana 50. Zakona o prekršajima, tako da je maloletnom učiniocu  prekršaja, koji   je u vreme izvršenja prekršaja bio stariji maloletnik,  a  u međuvremenu u toku prekršajnog postupka postao punoletan, pravilno izrečena   opomena.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.01.2024. NAČELO  DVOSTEPENOSTI; Protiv rešenja veća prvostepenog suda nije dozvoljena žalba.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.01.2024. PREKRŠAJ PRIJAVLjIVANjA CARINSKE ROBE U MANjEM IZNOSU; Da bi činjenično stanje za prekršaj iznošenja  netačnog podatka (prijavljivanjem robe u manjem iznosu), bilo  u potpunosti utvrđeno, nužno je  utvrditi  vrednost nedeklarisane robe.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.01.2024. MOGUĆNOST IZRICANjA ZAŠTITNE MERE; Odredbama člana 54. stav 1. i stav 2. Zakona o prekršajima i članova  47. i 48. Zakona o oružju i municiji, predviđena je samo mogućnost da se uz utvrđenu novčanu kaznu izrekne i zaštitna  mera oduzimanja predmeta, dok prvostepeni sud u svakom konkretnom slučaju ceni da li je izricanje takve zaštitne …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

17.01.2024. OBAVEZE  VLASNIKA  VOZILA; Kod prekršaja iz člana 330. stav 1. tačka 23. Zakona o bezbednosti caobpaćaja na putevima postoji dvostruko teretna obaveza vlasnika, odnosno korisnika vozila, jer je vlasnik, odnosno korisnik,   obavezan   da da potpune i tačne podatke o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom, ali i do…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.01.2024. PREKRŠAJ IZ ČLANA 177. STAV 1. U VEZI ČLANA 41. STAV 1. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI; Kada je okrivljeni jedan od osnivača, ali i direktor u okrivljenom pravnom licu, on predstavlja i zastupa to privredno društvo, što se smatra radom, tako da je okrivljeno pravno lice dužno da za njega obračuna, podnese pojedinačnu poresku prijavu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje, a neak…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.01.2024. ODBAČAJ ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIVNO  ODREDBAMA ČLANA 184. ZAKONA O PREKRŠAJIMA; Kada činjenični opis iz zahteva za pokretanje prekršajnog postupka sadrži sva bitna obeležja prekršaja, nema mesta traženju da se uredi podneti zahtev, jer su ispunjeni svi uslovi za pokretanje prekršajnog postupka u smislu odredaba člana 185. stav 1. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.01.2024. RAZUMEVANjE  LIČNOG  DOSTAVLjANjA; Kada je saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom uručeno po članu 75. Zakona o opštem upravnom postupku, onda se to dostavljanje može smatrati ličnim.  ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.01.2024. ODGOVORNOST ZA NARUŠAVANjE JAVNOG REDA I MIR PRILIKOM JAVNOG OKUPLjANjA; Kada je okrivljena  kao  organizator skupa sve učinila da do narušavanja javnog reda i mira prilikom javnog okupljanja ne dođe, a     do narušavanja javnog reda i mira jeste došlo, to se njoj ne može pripisati u krivicu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

24.01.2024. OVLAŠĆENjA SUDA IZ ČLANA  89. STAV  6. ZAKONA O PREKRŠAJIMA; Kada su sudu raspoloživi dopunski dokazi dostavljeni kao  prilozi  uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, sud je dužan da koristi procesno  ovlašćenje iz člana 89. stav 6. Zakona o prekršajima – u vidu  preduzimanja odgovarajućih dokaznih radnji, a da bi pravilno ocenio  iznetu odbranu  i do tad  …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Sudska praksa – decembar 2023.

Ustavni sudovi

13.12.2023. ELEMENTI DISKRIMINACIJE I STAROSNA DOB KAO PREDMET DISKRIMINACIJE; Postoje dva elementa diskriminacije kao pravnog instituta i to: 1. akt diskriminacije – koji obuhvata pravljenje razlike odnosno nejednako postupanje (isključivanje, ograničavanje, davanje prvenstva) u odnosu na neko lice ili grupu lica i 2. osnov diskriminacije – urođeno ili stečeno lično svojstvo koji pr…; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. DISKRIMINACIJA ZABRANOM KRETANjA LICIMA SA NAVRŠENIH 65, ODNOSNO 70 GODINA TOKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID 19; Mera zabrane kretanja lica sa navršenih 65, odnosno 70 godina za vreme vanrednog stanja proglašenog zbog epidemije bolesti COVID 19 bila je propisana prvenstveno radi zaštite njihovog života i zdravlja, te ne predstavlja lišenje slobode kretanja prema svojoj svrsi i sadržini, s obzirom da njena svrha nije b…; (Apelacioni sud (RS))

04.12.2023. IZMENjENA SUDSKA PRAKSA USTAVNOG SUDA O SPORAZUMU O UDELU DRŽAVNE SVOJINE U SREDSTVIMA KOJA KORISTI PREDUZEĆE KAO ISPRAVI O PRELAZU ILI PRENOSU OBAVEZE; Zahtevi pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja učesnika u postupku ne podrazumevaju pravo na ustaljenu sudsku praksu, ali je obaveza najvišeg suda da da suštinske razloge za odstupanje od dotadašnje sudske prakse kako ne bi povredio pravo stranke u postupku na dovoljno obrazloženu sudsku odluk…; (Ustavni sud (RS))

05.12.2023. POVREDA PRAVA NA OBRAZLOŽENU ODLUKU; Kada je drugostepenom presudom preinačena prvostepena presuda, pravo na obrazloženu sudsku odluku, podrazumeva ne samo obavezu suda da odgovori na ključne navode žalioca, već i dužnost da iznese sopstvene argumente i razloge na kojima temelji zauzeti pravni stav. Ovakva obaveza drugostepenog suda pose…; (Ustavni sud (RS))

06.12.2023. SATISFAKCIJA KADA NIJE TRAŽENA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE KOD POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Ako nije tražena naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, utvrđenje te povrede predstavlja odgovarajuću i dovoljnu satisfakciju.; (Ustavni sud (RS))

06.12.2023. NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE NA IME POTRAŽIVANjA PREMA  DUŽNIKU KOJI JE IMAO PRETEŽAN DRUŠTVENI KAPITAL; Propust nadležnog suda da obezbedi namirenje potraživanja utvrđenih pravnosnažnom presudom protiv dužnika koji je u vreme nastanka potraživanja imao pretežan društveni kapital predstavlja povredu prava na imovinu. ; (Ustavni sud (RS))

06.12.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU; Trajanje upravnog spora od tri godine i osam meseci i to bez održavanja usmene rasprave, prekoračuje standard postupanja u razumnom roku.; (Ustavni sud (RS))

06.12.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU; Činjenica da su već vođena dva upravna spora nalaže Upravnom sudu da brže odluči o kasnijim tužbama u istoj stvari: u trenutku prijema kasnijih tužbi taj sud mora imati u vidu koliko je postupak trajao prethodno i stoga po takvim tužbama postupati posebno ažurno.; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. PROPISIVANjE NAKNADE ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRESA ZA KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA ZAPOSLENIH U VOJSCI SRBIJE

; Pravilnikom o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije ne može se propisati da su u koeficijentu za obračun i isplatu plate sadržane i naknade troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora.; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE TUŽBE ZBOG NEDONOŠENjA REŠENjA U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU; Tužbu zbog nedonošenja rešenja u drugostepenom postupku mogu podneti samo stranke koje su izjavile žalbe protiv prvostepenih upravnih akata.; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. DOPRINOS STRANKE TRAJANjU POSTUPKA; Korišćenje svih raspoloživih procesnih sredstava u cilju uspeha u sporu, a koja mogu da utiču na duže trajanje postupka, ne znači da ta sredstva nisu dozvoljena.; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. DOPRINOS SUDA DUGOM TRAJANjU POSTUPKA; Četiri neuspela pokušaja da se tužba dostavi tuženom jasan su pokazatelj za prvostepeni sud da primena pravila o ličnom dostavljanju ne daje rezultat, te da treba posegnuti za procesnim ovlašćenjem dostavljanja tužbe preko oglasne table suda.; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENjE ZBOG OČIGLEDNE GREŠKE; Kako je podnosilac ustavne žalbe podneo prigovor radi ubrzavanja postupka koji se vodio u predmetu pred osnovnim sudom, to je viši sud morao da ima u vidu celokupno trajanje postupka (uključujući i postupak po žalbi), kao jedan od zakonskih kriterijuma prilikom ocene da li je podnosiocu ustavne žalbe p…; (Ustavni sud (RS))

12.12.2023. TRAJANjE PARNIČNOG POSTUPKA; Ukupno trajanje parničnog postupka od sedam godina i devet i po meseci prima facie ukazuje da taj postupak nije okončan u razumnom roku.

Razlog dugog trajanja parničnog postupka je postupanje sudova koji nisu preduzimali sve zakonom predviđene procesne mere koje su im stajale na raspolaganju da se post…; (Ustavni sud (RS))

12.12.2023. TRAJANjE PARNIČNOG POSTUPKA; Ukupno trajanje parničnog postupka duže od 13 godina prima facie ukazuje da taj postupak nije okončan u razumnom roku.

Činjenica da se više puta nalaže ponavljanje razmatranja jednog predmeta pred nižom instancom može, sama po sebi, otkriti ozbiljan nedostatak u pravnom sistemu države.

; (Ustavni sud (RS))

12.12.2023. NEDELOTVORNO POSTUPANjE SUDOVA KOD SUĐENjA U RAZUMNOM ROKU; Činjenica da su prvostepeni sudovi, u pravnoj stvari u kojoj je trebalo da bez odlaganja proslede spise predmeta sudu najviše instance radi odlučivanja o reviziji podnosioca ustavne žalbe, zadržali spise predmeta nepunih deset godina, nedvosmisleno govori o tome da je nedelotvorno postupanje ovih sudova…; (Ustavni sud (RS))

13.12.2023. BLAGOVREMENOST USTAVNE ŽALBE; U slučaju kada u parničnom postupku revizija nije dozvoljena ili nije izjavljena na zakonom propisan način, blagovremenost ustavne žalbe se ceni u odnosu na dan dostavljanja drugostepene sudske odluke.; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

05.12.2023. KRIVIČNO DELO NEPOSTUPANjE PO ZDRAVSTVENIM PROPISIMA ZA VREME EPIDEMIJE; Za utvrđivanje postojanja elemenata krivičnog dela iz člana 248. Krivičnog zakonika, odnosno radnje izvršenja, koja se sastoji u nepostupanju izvršioca po propisima, pre svega je od značaja postojanje pravno relevantnih propisa i pojedinačnih akata nadležnih organa koji se uručuju ili usmeno saopštavaju l…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.12.2023. KRIVIČNO DELO KOJE NIJE OBUHVAĆENO PRODUŽENIM KRIVIČNIM DELOM; Krivično delo, iako izvršeno na istom mestu i u bliskom vremenskom periodu kao i produženo krivično delo za koje je okrivljeni već osuđen, ukoliko nije obuhvaćeno tim produženim krivičnim delom u pravnosnažnoj sudskoj presudi, predstavlja posebno krivično delo.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.12.2023. RAZBOJNIŠTVO UČINjENO OD STRANE GRUPE; Za postojanje krivičnog dela iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a je dovoljno da je u izreci presude navedeno da su okrivljeni u grupi izvršili krivično delo i da to proizilazi iz objektivnih činjenica opisanih u izreci presude, a nije neophodno navođenje definicije pojma grupe u smislu odredbe čla…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.12.2023. ZAŠTITNI OBJEKAT KRIVIČNOG DELA SPREČAVANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE RADNjE; Zaštitni objekat krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 322. KZ-a jeste državni organ, odnosno njegovo nesmetano funkcionisanje, koje se ogleda i u obavljanju službenih radnji od strane za to ovlašćenih lica, a koja lica se kod ovog krivičnog dela pojavljuju kao pasivni …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.12.2023. ODNOS KRIVIČNIH DELA IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A I IZ ČLANA 246A STAV 2. KZ-A; Ne postoji kontinuitet inkriminacije radnje krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a i radnje krivičnog dela iz člana 246a stav 2. KZ-a, jer je krivično delo iz člana 246a stav 2. KZ-a, po svojim bitnim obeležjima, novo krivično delo inkriminisano Zakonom i izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.12.2023. KRIVIČNO DELO OTMICA U POMAGANjU; U radnjama okrivljene, koja je bila prisutna kada je oštećeni doveden, te je znala da je oštećeni tučen, da mu je prećeno smrću i da je kontaktirana njegova sestra kojoj je traženo da donese novac jer će u suprotnom saokrivljeni ubiti oštećenog, nakon čega je sa jednim od saokrivljenih krenula radi preuz…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. IZDRŽAVANjE KAZNE KUĆNOG ZATVORA I IZRICANjE JEDINSTVENE KAZNE; Okolnost da okrivljeni u vreme odlučivanja o zahtevu za izricanje jedinstvene kazne započinje sa izdržavanjem kazne u prostorijama u kojima stanuje po nekoj od ranijih osuda koje su obuhvaćene tim zahtevom, nije ni od kakvog uticaja za ocenu ispunjenosti uslova propisanih odredbom člana 62. KZ-a za izrica…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. NAMERA PRIBAVLjANjA MALE IMOVINSKE KORISTI; Namera okrivljenog usmerena na prisvajanje male imovinske koristi izražava se upravo u činjenici da konkretna stvar koju je okrivljeni prisvojio ima tačno određenu vrednost – 4.000,00 dinara, koja egzaktno znači da je njenim prisvajanjem okrivljeni išao za tim da pribavi malu imovinsku korist.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.12.2023. BITNA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA; Zakonska formulacija „ukoliko time nisu ostvarena obeležja nekog drugog krivičnog dela“ u zakonskom opisu krivičnog dela iz člana 227. KZ-a, ne predstavlja bitan element bića tog krivičnog dela, već predstavlja dodatnu obavezu sudu da zbog brojnih novih krivičnih dela uvedenih izmenama i dopunama Kriv…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.12.2023. UBISTVO I TEŠKA TELESNA POVREDA KVALIFIKOVANA SMRĆU; Kada je okrivljeni prema oštećenom preduzeo radnju za koju je znao da može dovesti do njegove smrti pa je na takvu posledicu svoje radnje pristao, u njegovim radnjama se stiču sva obeležja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ-a, a ne krivičnog dela teška telesna povreda kvalifikovana smrću oštećenog iz…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.12.2023. ISTOVRSNO KRIVIČNO DELO I NEMOGUĆNOST UBLAŽAVANjA KAZNE; Ranija osuđivanost okrivljenog zbog krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. KZ-a isključuje, u smislu odredbe člana 57. stav 3. KZ-a,  mogućnost ublažavanja kazne za krivično delo teško ubistvo u pokušaju iz člana 114. stav 1. tačka 2. KZ-a u vezi člana 30. KZ, jer je reč o istovrsni…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.12.2023. KRIVIČNO DELO UNOŠENjE OPASNIH MATERIJA U SRBIJU I NEDOZVOLjENO PRERAĐIVANjE, ODLAGANjE I SKLADIŠTENjE OPASNIH MATERIJA; Za razliku od uvoza opasnog otpada u pogledu kojeg postoji apsolutna zabrana, druge radnje krivičnog dela iz člana 266. stav 1. KZ-a se mogu preduzimati pod uslovima predviđenim zakonom i drugim propisima, tako da ovo krivično delo postoji samo ako se te radnje vrše protivno propisima.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.12.2023. ZASTARELOST KOD KRIVIČNOG DELA NASILjE U PORODICI; Kada je krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ-a izvršeno u određenom vremenskom periodu, zastarelost krivičnog gonjenja se računa od kada je preduzeta poslednja radnja izvršenja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. SABIRANjE IZNOSA KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA PREVARE; Kada je okrivljeni svojim radnjama omogućio vršenje pojedinačnih krivičnih dela prevare ostalim okrivljenima, a što je znao, on je na taj način zajednički učestvovao sa ostalim okrivljenima u preduzimanju svih posebnih krivičnih dela prevare, te su stoga ispunjeni uslovi da se pojedinačni novčani iznosi im…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

04.12.2023. IZVRŠENjE TEŠKE KRAĐE USLED VELIKE OSKUDICE; Izvršenje krivičnog dela protiv imovine koje je okrivljeni izvršio usled teške oskudice, imaće tretman „osobito olakšavajuće okolnosti“.; (Apelacioni sud (RS))

04.12.2023. POTPUNO REŠAVANjE OPTUŽENjA ZA TEŠKU KRAĐU OD STRANE SUDA; Sud nije bitno povredio odredbe krivičnog postupka kada je iz činjeničnog opisa optuženja pojedinačne radnje izostavio, budući da je okrivljenom stavljeno na teret izvršenje teške krađe u produženom trajanju.; (Apelacioni sud (RS))

07.12.2023. POVREDA ZAKONA IZRICANjEM USLOVNE OSUDE; Za krivično delo teška krađa, izvršeno posle 1. 12. 2019. godine nije moguće izreći uslovnu osudu.; (Apelacioni sud (RS))

25.12.2023. ODBIJANjE PREDLOGA ZA ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI; Pravilno je prvostepeni sud odbio predlog da se na osnovu čl. 91. i 92. KZ-a od okrivljenog oduzme imovinska korist, i to novac koji je kod okrivljenog pronađen, kada nije nesumnjivo utvrđeno da je to novac koji je pribavljen krivičnim delom iz člana 246. stav 1. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. NEPRUŽANjE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI; S obzirom na oštećenja na vozilu oštećene, te činjenicu da je drugi mladić prišao oštećenoj da joj pomogne, kao i to da su policijski službenici primetili da se oštećena ne oseća dobro, jasno proizlazi da je okrivljeni bio u obavezi da ostane na licu mesta i pokuša da pruži pomoć povređenom licu, a ne …; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. NEPOŠTOVANjE PROCESNE DISCIPLINE KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Nepoštovanje procesne discipline od strane okrivljenog se ne može ceniti kao otežavajuća okolnost, već je to osnov da se prema njemu primene procesne mere za obezbeđenje njegovog prisustva i nesmetano vođenje krivičnog postupka.; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. VREDNOST IMOVINE KAO USLOV ZA NjENO PRIVREMENO ODUZIMANjE; Da bi sud odredio privremeno oduzimanje imovine mora nesumnjivo biti utvrđeno da njena vrednost prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, pa se stoga vrednost imovine – polovnog putničkog automobila – čije se oduzimanje zahteva, ne može dokazivati paušalnim navodima o njegovoj vrednosti, budući da …; (Apelacioni sud (RS))

29.12.2023. POKUŠAJ UBISTVA NOŽEM KOJI NIJE PRONAĐEN; Okolnost da nije moguće sa sigurnošću utvrditi kojim tačno nožem je oštećenom naneta povreda, jer povredno oružje nije pronađeno, ne dovodi u pitanje krivicu okrivljenog, odnosno ne isključuje činjenicu da je upravo okrivljeni svojim radnjama kritičnom prilikom oštećenom nožem naneo povredu.; (Apelacioni sud (RS))

29.12.2023. POKUŠAJ UBISTVA SA EVENTUALNIM UMIŠLjAJEM; Ceneći sve okolnosti konkretnog slučaja – činjenicu da je okrivljeni oštećenom jednom zadao udarac nožem, nakon čega je svađa između njih prestala, a okrivljeni je nakon toga nožem izbušio gume na motoru iako je objektivno mogao oštećenog da ubode više puta i delo dovrši – pravilno je prvostepeni sud na…; (Apelacioni sud (RS))

29.12.2023. PRISTANAK NA POLNI ČIN USLED KVALIFIKOVANE PRETNjE; Kada je oštećeni izabrao čin izjednačen sa obljubom, jer će ga okrivljeni u suprotnom ubiti, ne radi se o dobrovoljnom pristanku oštećenog na taj čin, već o njegovom shvatanju da na taj način spašava život.; (Apelacioni sud (RS))

29.12.2023. OTPOR ŽRTVE NIJE BITNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA SILOVANjA; Prinuda znači napad na slobodu odlučivanja i postoji kada je žrtva prisiljena na polno opštenje protiv svoje volje, dok postojanje otpora žrtve i slamanje tog otpora od strane učinioca nije nužno obeležje krivičnog dela silovanja.; (Apelacioni sud (RS))

07.12.2023. VAŽNOST SUBJEKTIVNOG OSEĆAJA UGROŽENOSTI KOD UGROŽAVANjA SIGURNOSTI; Biće krivičnog dela ugrožavnje sigurnosti podrazumeva lični osećaj ugroženosti, tj. straha koji se formira zbog pretnji upućenih od strane okrivljenog.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

01.12.2023. POSTOJANjE POVREDE ZABRANE PREINAČENjA „NA GORE“ U PONOVNOM POSTUPKU; Postupajući po novom optužnom aktu koji je izmenjen na taj način što je unet bitan elemenat krivičnog dela, nakon donošenja odluke po vanrednom pravnom leku kojom su ukinute pravnosnažne presude i predmet vraćen na ponovno suđenje, kada se za osnov mogao uzeti samo raniji optužni akt, a ne njegova izmen…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.12.2023. ISKAZ OŠTEĆENOG NA GLAVNOM PRETRESU I NAČELO NEPOSREDNOSTI; Oštećena je na glavnom pretresu dala identičan iskaz kao pred javnim tužiocem kada je izjavila da ostaje pri svom iskazu datom pred javnim tužiocem, i na takvom iskazu sud može zasnovati svoju presudu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.12.2023. ISPITIVANjE U SVOJSTVU SVEDOKA LICA KOJE JE PRETHODNO IMALO SVOJSTVO OSUMNjIČENOG; Ispitujući svedoka tako što je ostavio na snazi njegov raniji iskaz dat u svojstvu osumnjičenog – konstatujući da svedok ostaje pri iskazu datom pred javnim tužiocem – sud je postupio suprotno procesnim odredbama o ispitivanju svedoka, posebno članu 98. stav 2. ZKP.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.12.2023. IZVEŠTAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KAO DOKAZ U POSTUPKU; Izveštaj Centra za socijalni rad, koji je sačinjen od strane stručnog lica i u svemu prema pravilima struke, predstavlja ispravu izdatu od strane nadležnog državnog organa u zakonom propisanoj proceduri, koja je u smislu člana 2. stav 1. tačka 26. ZKP podobna da se koristi kao dokaz u krivičnom postup…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.12.2023. TROŠKOVI POSTUPKA U SLUČAJU ODBIJANjA OPTUŽBE ZA JEDNO OD VIŠE KRIVIČNIH DELA; Pravno dejstvo koje odluka kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe ima u odnosu na troškove krivičnog postupka može se poistovetiti sa pravnim dejstvom koje u odnosu na troškove krivičnog postupka proizvodi odluka o odbijanju optužbe prema okrivljenom, pa kada je javni tužilac odustao od optužbe za jed…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.12.2023. ZADRŽAVANjE OKRIVLjENOG I OBAVEZNA ODBRANA; To što branilac po službenoj dužnosti okrivljenog nije bio fizički prisutan u momentu donošenja rešenja o zadržavanju okrivljenog i njegovog uručenja okrivljenom, već je u prostorije policijske uprave pristupio naknadno, kada je i započelo saslušanje okrivljenog u njegovom prisustvu, ne znači da okrivljeni nije…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.12.2023. OCENA DOKAZA I BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA; Propust drugostepenog suda da da razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja, odnosno razloge zašto dokaze u spisima predmeta ceni suprotno od prvostepenog suda, predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.12.2023. BRANILAC PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KADA ODBRANA NIJE OBAVEZNA; Iako se nije radilo o krivičnom delu za koje je obavezna odbrana, postavljanje branioca po službenoj dužnosti okrivljenom prilikom njegovog saslušanja u policiji nije učinjeno na štetu okrivljenog jer mu time nije uskraćeno niti povređeno bilo koje pravo propisano odredbama ZKP, dok je za ocenu zakonitosti…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.12.2023. NALAZ I MIŠLjENjE VEŠTAKA KOJE JE PREDLOŽIO OŠTEĆENI; Iako veštačenje od strane veštaka nije izvršeno po naredbi suda, sud je ovlašćen da po svom nahođenju u toku dokaznog postupka donese rešenje kojim prihvata predlog oštećenog da se izvrši uvid u nalaz i mišljenje veštaka koje je oštećeni predložio, čime daje legimitet tako  izvedenom dokazu, pa se na njem…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.12.2023. ISKAZ KOJI JE OKRIVLjENI DAO U SVOJSTVU SVEDOKA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Iskaz okrivljenog koji je on u krivičnom postupku prethodno dao u svojstvu svedoka, kada nije bio upozoren na prava koja kao okrivljeni ima u krivičnom postupku, ne može se koristiti u dokaznom postupku koji se vodi protiv njega kao okrivljenog.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.12.2023. NAGRADA BRANIOCA ZA OBAVLjEN RAZGOVOR SA OKRIVLjENIM PRE NjEGOVOG SASLUŠANjA; Poverljiv razgovor koji je branilac obavio sa okrivljenim pre njegovog saslušanja je sastavni deo odbrane pružene od strane branioca prilikom saslušanja okrivljenog pred javnim tužiocem, pa se stoga ne može tarifirati kao pojedinačna procesna radnja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.12.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE ZA PRETHODNI POSTUPAK; Sudija koji je u istom predmetu postupao kao sudija za prethodni postupak, tako što je odlučivao o žalbi na rešenje o zadržavanju i o žalbi na rešenje o određivanju pritvora, ne može učestvovati u odlučivanju o pritvoru nakon podnošenja optužnog predloga.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.12.2023. PRAVNO SREDSTVO NA REŠENjE O TROŠKOVIMA DONETO PRE ODLUKE USTAVNOG SUDA; Rešenje o troškovima postupka doneto u vreme kada odredba člana 262. stav 2. ZKP nije bila ustavno osporena je, samim tim, doneto u skladu sa tada važećim zakonom, pa stoga ne postoji osnov da se protiv takve odluke podnese zahtev za zaštitu zakonitosti, već se nadležnom organu može podneti predlog z…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.12.2023. ZADRŽAVANjE OKRIVLjENOG I SASLUŠANjE ZA DRUGO KRIVIČNO DELO; Okrivljeni kome je rešenjem javnog tužioca ili policije određeno zadržavanje od 48 sati radi saslušanja nema svojstvo pritvorenika, te se prilikom saslušanja može, i bez odobrenja sudije za prethodni postupak, saslušati i za krivično delo koje nije bilo osnov zadržavanja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.12.2023. SLUŽBENA BELEŠKA O OBAVEŠTENjU PRIMLjENOM OD GRAĐANA I BLAGOVREMENOST PRIVATNE TUŽBE; Službena beleška o obaveštenju primljenom od građana u kojoj oštećeni nije jasno izrazio svoju volju za krivičnim progonom okrivljenog ne može se smatrati krivičnom prijavom prilikom ocene blagovremenosti privatne tužbe u smislu člana 65. stav 3. ZKP.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.12.2023. ODBRANA OKRIVLjENOG I IZMENA KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA; Odbrana okrivljenog data tokom krivičnog postupka, u kojoj se izjašnjavao o istovetnom osnovnom događaju, predstavlja jedinstvenu celinu, pa okolnost da je okrivljenom prvobitno bilo stavljeno na teret nehatno izvršenje krivičnog dela, a da mu je zatim javni tužilac, vršeći izmenu činjeničnog opisa i pravn…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

12.12.2023. ODSUSTVO OKRIVLjENOG SA GLAVNOG PRETRESA I NEPOSTOJANjE RAZLOGA ZA OBAVEZNU ODBRANU; Kada s obzirom na zaprećenu kaznu za krivično delo za koje se okrivljeni tereti, odbrana okrivljenog nije obavezna, to što je okrivljeni samovoljno napustio suđenje i usled toga odsustvovao sa glavnog pretresa, nije razlog za njegovu obaveznu odbranu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.12.2023. PRIVREMENO ODUZIMANjE IMOVINE STEČENE PRE DONOŠENjA ZAKONA O ODUZIMANjU IMOVINE; Ne radi se o retroaktivnoj primeni zakona kada je je predmet zahteva za privremeno oduzimanje imovine, imovina stečena pre početka primene prvog Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Službeni glasnik RS“, broj 97/08), jer vreme sticanja imovine koja je predmet zahteva nije od utica…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.12.2023. SUMNjA U VERODOSTOJNOST KOPIJE ISPRAVE; Kada je odbrana iskazala sumnju u verodostojnost neoverene kopije isprave, sumnja u pogledu verodostojnosti se mora otkloniti izvođenjem drugih dokaza, ali ukoliko bi i bez te isprave kao dokaza bila doneta ista presuda, tada nije došlo do povrede postupka koja je bila od apsolutnog uticaja na zakonito…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.12.2023. ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA NAKON DONOŠENjA PRESUDE; Kada oštećeni i njegov punomoćnik zahtev za naknadu troškova nisu postavili do okončanja glavnog pretresa, nakon čega je sud doneo i javno objavio presudu kojom je okrivljenog obavezao na plaćanje sudskog paušala, zahtev oštećenog za naknadu troškova koji je nakon toga podnet je neosnovan. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. ODLUČIVANjE O TROŠKOVIMA OKRIVLjENOG KADA NIJE POSTAVLjEN ZAHTEV ZA NjIHOVU NAKNADU; Kada je doneto rešenje o troškovima kojim su okrivljenom dosuđeni troškovi postupka iako nije postojao zahtev za njihovu naknadu, to rešenje se ne može osporaviti u pogledu toga da li su okrivljenom priznati svi troškovi krivičnog postupka koje je imao.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA U SLUČAJU SMRTI OKRIVLjENOG; Naslednici pokojnog okrivljenog, prema kome je krivični postupak obustavljen usled smrti, imaju pravo na naknadu troškova krivičnog postupka kako na ime nagrade za angažovanje branioca tokom postupka, tako i ostalih troškova koji su opredeljeni u odredbi člana 265. stav 1. ZKP, budući da odredba člana 2…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.12.2023. OBAVEZNO TONSKO SNIMANjE GLAVNOG PRETRESA; U postupcima za krivična dela organizovanog kriminala, kao i u postupcima za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, ceo tok glavnog pretresa se obavezno tonski snima, pa kako „shodna primena“ odredaba o glavnom pretresu pred prvostepenim sudom na pretres pred…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.12.2023. SLUČAJNI NALAZ I ROK ZA POKRETANjE KRIVIČNOG POSTUPKA; Rok od šest meseci u kojem javni tužilac mora pokrenuti krivični postupak, a koji počinje da teče od dana kada se javni tužilac upoznao sa materijalom prikupljenim korišćenjem posebnih dokaznih radnji, važi i onda kada je taj materijal prikupljen „slučajnim nalazom“ u smislu člana 164. ZKP.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.12.2023. PREKORAČENjE OPTUŽBE DODAVANjEM ALTERNATIVNE RADNjE IZVRŠENjA; Dodavanjem još jedne altrenativne radnje izvršenja krivičnog dela u izreci presude, a koja radnja optužbom nije stavljena na teret okrivljenom, došlo je do prekoračenja optužbe.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.12.2023. TROŠKOVI RAZGLEDANjA SPISA NAKON OKONČANjA POSTUPKA; Radnja razgledanja spisa, preduzeta nakon pravnosnažnog okončanja postupka, ne može se smatrati radnjom u krivičnom postupku radi priznavanja troškova postupka.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. TROŠKOVI POSTUPKA U SLUČAJU OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE DONETE PO VANREDNOM PRAVNOM LEKU; Presuda Vrhovnog kasacionog suda kojom je okrivljeni oslobođen od optužbe i kojom je određeno da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda, je pravni osnov iz koga proizilazi pravo okrivljenog na naknadu troškova celokupnog krivičnog postupka, bez obzira na to da li su okriv…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. TROŠKOVI BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI I ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI; Branilac po službenoj dužnosti nije ovlašćen na podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv odluke kojom je odlučeno o troškovima na ime nagrade i nužnih troškova koje je zahtevao, jer su njegova prava ograničena pravima koja u postupku ima okrivljeni, dok zahtev za zaštitu zakonitosti u takvom sl…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. ČITANjE ISKAZA SVEDOKA SARADNIKA NA GLAVNOM PRETRESU; Mogućnost da se kompromituju posebne mere zaštite koje su primenjene prema okrivljenom svedoku saradniku, predstavlja drugi važan razlog u smislu člana 406. stav 1. tačka 1. ZKP zbog kog je dolazak svedoka pred sud nemoguć, pa je sud ovlašćen da na glavnom pretresu umesto neposrednog ispitivanja okrivlje…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O ZAHTEVU ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; O žalbi na rešenje kojim je odbačen zahtev branioca okrivljenog za ponavljanje krivičnog postupka, ne može odlučivati sudija koji je u postupku čije se ponavljanje traži, učestvovao u donošenju meritorne odluke.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

27.12.2023. OPASNOST OD PONAVLjANjA KRIVIČNOG DELA KAO PRITVORSKI RAZLOG; Osobite okolnosti koje su ukazivale da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu, u slučaju puštanja na slobodu, ponoviti krivično delo, a koje su tokom postupka bile predmet ocene i osnov za primenu procesnih mera prema okrivljenom, protekom vremena gube na značaju i težini, te samim tim ne mogu imat…; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. IZRUČENjE DOMAĆEG DRŽAVLjANINA STRANOJ DRŽAVI; Pretpostavka za izručenje stranoj državi jeste da lice čije se izručenje traži nije državljanin Republike Srbije, pa kada je bilateralnim ugovorom predviđeno da svaka strana ugovornica može da odbije izdavanje svojih državljana, u tom slučaju nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručivanje domaćeg drža…; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. ZAKONITOST PRETRESANjA BEZ PRISUSTVA SVEDOKA; Dokazna radnja pretresanja bez prisustva svedoka ne predstavlja apriori dokaznu radnju pribavljenu suprotno pravilima ZKP-a, koji izričito predviđa na kojim dokaznim radnjama se ne može zasnovati sudska odluka ukoliko je određena odredba ZKP-a povređena, a što nije slučaj u pogledu dokazne radnje pretresanj…; (Apelacioni sud (RS))

27.12.2023. POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA KAO JEDINI DOKAZ; Činjenica da je okrivljeni kao vlasnik kuće potpisao potvrdu o privremeno oduzetim predmetima koji su u kući pronađeni, sama po sebi, kada se posmatra u povezanosti sa svim ostalim izvedenim dokazima, ne dokazuje sa izvesnošću činjenicu da je zaista on vlasnik navedene opojne droge, niti da je on ovu o…; (Apelacioni sud (RS))

04.12.2023. SLUŽBENA BELEŠKA KAO NEZAKONIT DOKAZ; Službena beleška  u vidu obaveštenja koje policija prima od građana nije zakonit dokaz u krivičnom postupku.; (Viši sud (RS))

05.12.2023. PROPUST TUŽILAŠTVA DA OBAVESTI ODBRANU O ISPITIVANjU SVEDOKA U ISTRAZI; Neobaveštavanje odbrane o ispitivanju svedoka u istrazi nije bitna povreda odredaba krivičnog postupka, pošto je okrivljeni na glavnom pretresu zajedno sa svojim braniocem bio u prilici da postavlja pitanja svedocima koji su ispitani na glavnom pretresu.; (Viši sud (RS))

07.12.2023. UTICAJ NEPRIDRUŽIVANjA OŠTEĆENOG KRIVIČNOM GONjENjU NA KRIVICU OKRIVLjENOG; Nepridruživanje krivičnom gonjenju niti isticanje imovinskopravnog zahteva ne znači da nije nastupila posledica kod oštećenog za ugrožavanje sigurnosti.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

26.12.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE PREMA ZAKONU O JAVNOM INFORMISANjU I MEDIJIMA IZ 2014. GODINE; Ako je tužbeni zahtev za naknadu nematerijalne štete podnet na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima iz 2014. godine usvojen u celosti ili delimično, dozvoljenost revizije ceni se na osnovu člana 403. stav 3. Zakona o parničnom postupku. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.12.2023. PRESUĐENA STVAR U UPRAVNOM SPORU I PARNIČNI POSTUPAK; Ako je odluka o prestanku radnog odnosa bila predmet ispitivanja u upravnom sporu, preispitivanje te odluke ne može se ponovo tražiti u parničnom postupku.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

05.12.2023. IZJAVE LICA KOJE JE ZAPOSLENO O ORGANU JAVNE VLASTI; Lice koje je zaposleno u organu javne vlasti može davati izjave i nevezano od funkcije koju obavlja, bez obzira što je prilikom davanja te izjave naznačeno da je zaposleno u nekom od organa javne vlasti, u kom slučaju se novinar, odgovorni urednik i izdavač ne mogu pozivati na isključenje svoje odgovorn…; (Apelacioni sud (RS))

11.12.2023. PRENOŠENjE TUĐE INFORMACIJE; Autentično prenošenje tuđe informacije ne znači da je objavljivanje takve informacije dopušteno. ; (Apelacioni sud (RS))

11.12.2023. ODGOVORNOST ZA OBJAVLjIVANjE TUĐE NEDOPUŠTENE TVRDNjE; Kada u tekstu nije izvršeno distanciranje od tuđe nedopuštene tvrdnje, a pri samom objavljivanju informacija je glasila kako je dobijena na izvoru, takvo autentično prenošenje nedopuštene informacije ne opravdava njeno objavljivanje.; (Apelacioni sud (RS))

13.12.2023. ODGOVORNOST GLAVNOG UREDNIKA I UREDNIKA RUBRIKE; Postojanje odgovornosti urednika rubrike u okviru koje je informacija objavljena ne isključuje odgovornost glavnog urednika, već su oni solidarno odgovorni.; (Apelacioni sud (RS))

13.12.2023. OBAVEZA NOVINARSKE PAŽNjE; Nije postupljeno u skladu s obavezom novinarske pažnje iz člana 9. Zakona o javnom informisanju i medijima kada nije ostavljena mogućnost za zaključak o nevinosti lica na koje se informacija odnosi, a protiv koga je obustavljena istraga zbog krivičnog dela ubistva. ; (Apelacioni sud (RS))

13.12.2023. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE I PRISTANAK NA INFORMACIJE O UMRLOM LICU; Naknada nematerijalne štete je satisfakcija oštećenom fizičkom licu za štetu koju je pretrpelo u svom nematerijalnom dobru, dakle isključivo je vezana za to lice, zbog čega ne prelazi na njegove pravne sledbenike.

Nije potreban pristanak lica koja daju saglasnost za objavljivanje informacija odnosno z…; (Apelacioni sud (RS))

14.12.2023. PRAVO NA PIJETET; Pravo na pijetet predstavlja pravo ličnosti, i to pravo na dobru uspomenu na život člana porodice, odnosno reč je o osećanjima lica bliskih umrlom koja imaju pravo na zaštitu.

Pravo na pijetet je lično pravo članova porodice preminulog kojim se štiti uspomena na preminulog i osećanje dostojanstva u ve…; (Apelacioni sud (RS))

14.12.2023. ROK ZA PODNOŠENjE TUŽBE RADI OBJAVLjIVANjA ODGOVORA NA INFORMACIJU OBJAVLjENU NA ELEKTRONSKOM MEDIJU; U odsustvu izričitog pominjanja elektronskog medija u članu 86. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima, objavljivanje vesti na internet portalu ne može se upodobiti periodičnim novinama ili povremenim radio i TV emisijama, jer bi to bilo protivno prirodi ovog medija, već se može upodobiti dnevno…; (Apelacioni sud (RS))

14.12.2023. ZAŠTITA PRIVATNOSTI KOD OBJAVLjIVANjA INFORMACIJA KOJE ODGOVARAJU SADRŽINI ODLUKE SUDA; Objavljivanje informacija koje odgovaraju opisu događaja u rešenju krivičnog suda ne oslobađa medije dužnosti da štite privatnost i identitet osumnjičenog ili učinioca. ; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. PAŽNjA PRILIKOM PROVERE ISTINITOSTI INFORMACIJE; Pažnja koja se zahteva prilikom provere istinitosti informacije je u korelaciji sa informacijom koja se objavljuje.

Što bi objavljivanje informacije moglo izazvati veću povredu prava ličnosti, to se traži veći stepen pažnje prilikom njene provere.

; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. VREDNOSNI SUD I PRIVATNOST FOTOGRAFIJA NA FEJSBUK PROFILU; Termin „blesav“ ne predstavlja činjeničnu tvrdnju već vrednosni sud, zbog čega se njegova istinitost ne može ispitivati odnosno proveravati, niti ovaj izraz ima uvredljiv karakter.

Fotografije na Fejsbuk profilu smatraju se privatnim fotografija čak i uz oznaku „javnog“ odnosno „public“ objavljivanja.

Za…; (Apelacioni sud (RS))

07.12.2023. KOMUNALNE USLUGE; Vlasnik stana je dužan da plaća komunalne usluge  nezavisno od toga da li faktički koristi stan, odnosno bez obzira da li ga koristi za stanovanje.; (Viši sud (RS))

08.12.2023. DOPLATNA KARTA ZA JAVNO PARKIRALIŠTE; JKP Parking servis ima pravo da naplaćuje doplatne karte, s obzirom da Odluka o javnim parkiralištima („Sl. glasnik Grada Beograda“, br. 18/03, 3/06 i 42/09) nije oglašena neustavnom ili nezakonitom. ; (Viši sud (RS))

20.12.2023. SVOJSTVO EKONOMSKOG OBJEKTA PREMA ZAKONU O PLANIRANjU I IZGRADNjI; Objekti u kojima se gaje psi nisu ekonomski objekti prema Zakonu o planiranju i izgradnji. ; (Upravni sud (RS))

20.12.2023. OBRAZLOŽENjE ODLUKE O IZBORU KANDIDATA; Nisu povređena pravila postupka time što odluka o izboru kandidata ne sadrži i obrazloženje u odnosu na kandidata koji nije izabran kada je u obrazloženju rešenja tuženi organ naveo iz kog razloga i koje je kriterijume cenio prilikom izbora, a u kojoj situaciji tuženi organ nije morao obrazložiti svoju…; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. ODREĐIVANjE VISINE FIRMARINE; Kod imperativnog zakonskog ograničenja firmarine iz odredbe člana 15a stav 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, organ jedinice lokalne samouprave nije ovlašćen da utvrdi komunalnu taksu za isticanje firme u većem iznosu od zakonom propisane, bez obzira na način i iznos koji je u pogledu komunal…; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. VRSTA IZREČENE KAZNE ZA PREKRŠAJ KAO SMETNjA ZA ODOBRAVANjE NABAVKE ORUŽJA; Kažnjavanje za prekršaj protiv javnog reda i mira je smetnja za izdavanje odobrenja za nabavku oružja i onda kada je izrečena novčana kazna. ; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. NEPOTPUNI ZAHTEV I ODLUČIVANjE NA OSNOVU DOSTAVLjENIH DOKAZA; Nepotpunim zahtevom smatra se zahtev uz koji nisu podneti dokazi koji su potrebni za donošenje odluke.

Ukoliko je prvostepeni organ našao da stranka nije dostavila dokaze na osnovu kojih bi moglo biti doneto rešenje kojim joj se priznaje pravo, to ga ne oslobađa obaveze da, ocenom dokaza koje je str…; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. USLOVLjENOST ODLUKE O PRODUŽENjU PRIVREMENOG BORAVKA STRANCU PO OSNOVU SPAJANjA PORODICE; Od pravilnosti i zakonitosti rešenja po zahtevu jednog bračnog druga za produženje privremenog boravka zavisi pravilnost i zakonitost rešenja po zahtevu drugog bračnog druga za produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice – braka sa strancem na privremenom boravku.; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. PLAĆANjE NAKNADE ZA KORIŠĆENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA JAVNE PUTEVE, ŽELEZNIČKU INFRASTRUKTURU I VODNE OBJEKTE; Javni putevi, železnička infrastruktura i vodni objekti su zakonom definisana javna dobra, odnosno dobra u opštoj upotrebi za koja se ne može utvrđivati obaveza plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, niti se mogu utvrđivati merila za plaćanje naknade za korišćenje izgrađenog javnog građev…; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. PRAVO STRANKE NA PRAVNU ZAŠTITU; Kada dokazi u spisima predmeta upućuju na sumnju povodom datuma prijema pismena od strane lica kome je ono naslovljeno, to s aspekta mogućnosti korišćenja procesnih sredstava ne može ići na štetu stranke koja bi se reflektovala u odbačaju tužbe u upravnom sporu, već tužbu treba smatrati blagovremeno po…; (Upravni sud (RS))

22.12.2023. LICE KOJE JE OBVEZNIK POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE; Nema uticaja na odluku o porezu na registrovano oružje pravnosnažna krivična presuda kojom je to oružje oduzeto nekom licu ako se oružni list i dalje vodi na to lice.    ; (Upravni sud (RS))

22.12.2023. OSLOBOĐENjE OD OBAVEZE OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA DOPRINOSA; Starosni penzioner koji je osiguranik samostalne delatnosti, jer u skladu sa zakonom obavlja tu delatnost, obveznik je plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje od momenta upisa u advokatsku komoru. ; (Upravni sud (RS))

22.12.2023. OVLAŠĆENjA PRILIKOM OCENE DOKAZA U UPRAVNOM POSTUPKU; Ovlašćeno službeno lice može prilikom ocene dokaza da izvesne dokaze smatra vrednijim od drugih, a nekima  da uopšte ne pokloni  poverenje, ali u tom slučaju mora da obrazloži svoj izbor, pri čemu je dužno da zaštiti pravo stranke, ali i prava drugih lica i zakonom utvrđen interes, kao i da utvrdi ob…; (Upravni sud (RS))

22.12.2023. KORIŠĆENjE VIŠE PRAVNIH SREDSTAVA U UPRAVNOM POSTUPKU; Zakon o opštem upravnom postupku nijednom odredbom ne predviđa zabranu da se podnese više pravnih sredstava, pa je nezakonit nalog tuženog organa da se stranka opredeli samo za jedno od podnetih vanrednih pravnih sredstava.; (Upravni sud (RS))

25.12.2023. SADRŽINA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA; Iz sadržine zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja koji se upućuje organu javne vlasti mora jasno proizlaziti da se informacija traži u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. ; (Upravni sud (RS))

25.12.2023. MOMENAT PREMA KOME SE CENI OSNOVANOST ZAHTEVA; Osnovanost zahteva za korišćenje podsticaja u stočarstvu ceni se u momentu kada je zahtev podnet, a ne prema činjeničnom stanju kada je o zahtevu rešavano.; (Upravni sud (RS))

25.12.2023. POSTUPANjE U UPRAVNOM SPORU PO ZAHTEVU ZA KAŽNjAVANjE ZBOG NEPOSTUPANjA PO PRESUDI; Sud nije dužan da odlučuje o zahtevu stranke za izricanje novčane kazne zbog nepostupanja po presudi, jer se odluka o kažnjavanju donosi po službenoj dužnosti. ; (Upravni sud (RS))

25.12.2023. OBVEZNIK POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE; Lice je obaveznik poreza na registrovano oružje sve dok oružni list za oružje glasi na to lice. ; (Upravni sud (RS))

06.12.2023. OBRAZLOŽENjE OCENE DOKAZA U UPRAVNOM POSTUPKU; Sistem slobodne ocene dokaza u upravnom postupku nalaže potrebu da se nađe zaštita od eventualne zloupotrebe slobode koja po ovom načelu pripada organu koji vodi postupak.

Jemstvo da će organ nepristrasno oceniti dokaze leži i u njegovoj dužnosti da za svoju ocenu iznese razumljive razloge.

; (Ustavni sud (RS))

11.12.2023. TRENUTAK U UPRAVNOM POSTUPKU OD KOGA SE OCENjUJE POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Za ocenu osnovanosti navoda o povredi prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku merodavan je period od momenta podnošenja žalbe protiv prvostepenog rešenja.; (Ustavni sud (RS))

19.12.2023. PRIJEM U  CRNOGORSKO DRŽAVLjANSTVO; Crnogorsko državljanstvo prijemom ne može steći lice za koje postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore.; (Upravni sud (CG))

22.12.2023. PORESKI KREDIT NA NEPOKRETNOSTI U KOJOJ NIJE PRIJAVLjENO PREBIVALIŠTE; Nema osnova da obveznik ostvari pravo na poreski kredit iz člana 13. st. 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu za zgradu ili stan u kojoj nije prijavio prebivalište.; (Upravni sud (CG))

Obligaciono pravo

26.12.2023. ZASTARELOST ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE I UTVRĐIVANjE PROUZROKOVANjA ŠTETE RADNjOM KOJA SADRŽI ELEMENTE KRIVIČNOG DELA; Delovanje parničnog suda kada je ovlašćen da utvrdi kao prethodno pitanje da li je šteta prouzrokovana takvom radnjom koja u sebi sadrži elemente krivičnog dela nije usmereno na utvrđivanje krivične odgovornosti, koja se može utvrditi samo u krivičnom postupku, već da bi se eventualno primenila posebna …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

11.12.2023. PRAVO NA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE U VIDU TROŠKOVA LEČENjA U PRIVATNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI; Ne može se ostvariti pravo na naknadu materijalne štete koja se ogleda u troškovima lečenja u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, jer bi potrebna zdravstvena nega u državnoj zdravstvenoj ustanovi bila pružena na isti način kao u privatnoj zdravstvenoj ustanovi tako da se radi o troškovima koji nisu bili…; (Apelacioni sud (RS))

08.12.2023. ZAŠTITA OD EVIKCIJE; Odgovornost za pravne nedostatke u suštini upotpunjuje dejstvo kupoprodajnog ugovora kao teretnog pravnog posla, ali se ta odgovornost ne može protezati na duže vreme, jer bi se time štetno delovalo na sigurnost prometa. ; (Viši sud (RS))

08.12.2023. ZASTARELOST; Rok zastarelosti se navršava poslednjeg dana potrebnog za zastaru potraživanja, pa tužba podneta sledeći dan po proteku roka zastarelosti ne prekida njegov tok.; (Viši sud (RS))

08.12.2023. NEZAKONIT RAD I POSTOJANjE ŠTETE; Postojanje štete (osim štetne radnje – nezakonitog ili nepravilnog rada, osnova i uzročne veze), predstavlja jedan od uslova za naknadu.

Da bi postojao nezakonit rad tužene, mora da se utvrdi da li je tužena postupila po rešenju u celosti i da li je isplata vršena po pravosnažnom rešenju u skladu sa lim…; (Viši sud (RS))

11.12.2023. PRAVO NA REGRES OSIGURANIKA PREMA OSIGURAVAČU I ROK ZASTARELOSTI; Pravo osiguranika da od osiguravača zahteva naknadu osiguranik stiče momentom kada je treće oštećeno lice obeštetio, odnosno izvršio isplatu i od tog momenta počinje da teče rok zastarelosti ovog prava osiguranika prema osiguravaču.; (Privredni apelacioni sud (RS))

12.12.2023. INSTITUT STICANjA BEZ OSNOVA; Bitni elementi koji čine sticanje bez osnova su umanjenje imovine jednog lica, uvećanje imovine drugog lica, korelacija između umanjenja i uvećanja imovine lica i odsustvo pravnog osnova koji bi pravno opravdao umanjenje i uvećanje imovine lica.

Pod osnovom kod sticanja bez osnova ne podrazumeva se kauza (osn…; (Ustavni sud (RS))

Stvarno pravo

01.12.2023. SVOJINSKI POLOŽAJ PRIPATKA; Pripadak čini sastavni deo glavne stvari i deli njegovu pravnu sudbinu, zbog čega vlasniku stambenog objekta pripada pravo svojine na pomoćnom objektu koji pripada tom stambenom objektu. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.12.2023. PUNOVAŽNOST PRENOSA SVOJINE I SAVESNOST; Da bi prenos bio punovažan, prenosilac stvari koja se prenosi u svojinu drugom licu mora i sam biti vlasnik u trenutku prenosa.

U slučaju višestrukih otuđenja nepokretnosti, savesnost može biti relevantna pravna činjenica od uticaja na ocenu sticanja prava svojine kupca nepokretnosti onda kada su svi…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. PRODAJA TUĐE STVARI; Ugovor o prodaji nije apsolutno ništav ako je prodata tuđa stvar ili ako je prodato sporno pravo.; (Apelacioni sud (RS))

14.12.2023. KOLIZIJA STANjA U EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI I STVARNOG STANjA; Kolizija između formalnog stanja u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti i stvarnog materijalnopravnog stanja kod ocene pitanja valjanosti sticanja prava svojine na nepokretnosti presuđuje se i rešava primenom načela morala, savesnosti i poštenja i načela zabrane zloupotrebe prava.; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. SAVESNOST DRŽAVINE; Oborena je zakonska pretpostavka savesnosti državine lica koja znaju da nisu jedini nosioci prava na vraćanje zemljišta. ; (Apelacioni sud (RS))

18.12.2023. LEBDEĆE, PLUTAJUĆE ZALIHE KAO PREDMET ZALOŽNOG PRAVA; Lebdeće, plutajuće zalihe su stvari određene po rodu odnosno ukupnost svih pokretnih stvari koje se nalaze na određenom prostoru.

Koncept plutajućih zaliha zasnovan je na tome da dužnik može te stvari slobodno otuđiti, kupac stiče te stvari bez tereta založnog prava, a zalogodavac je u obavezi da s…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Porodično pravo

25.12.2023. OPREDELjENOST UDELA BRAČNIH DRUGOVA U ZAJEDNIČKOJ IMOVINI; Raspolaganje ugovorom o poklonu jednog bračnog druga na delu zajedničke imovine u korist drugog bračnog druga čiji je to udeo ukazuje da su takvim raspolaganjem opredeljeni njihovi udeli u zajedničkoj imovini. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

26.12.2023. URAČUNAVANjE U DOPRINOS IZDRŽAVANjU DETETA; Roditelju koji vrši roditeljsko pravo nad detetom u doprinos izdržavanju deteta svakako se računa i svakodnevno angažovanje na njegovoj nezi, čuvanju i vaspitavanju.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.12.2023. IZDRŽAVANjE DETETA; Obavezu izdržavanja maloletnog deteta nema samo roditelj koji je dužnik izdržavanja, već ta obaveza jednako stoji i na strani drugog roditelja koji vrši roditeljsko pravo nad detetom i dužan je toj obavezi udovoljiti, pa i na teret obima zadovoljenja sopstvenih potreba.

; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.12.2023. PROMENA VRŠENjA RODITELjSKOG PRAVA; Porodični zakon ne isključuje mogućnost promene vršenja roditeljskog prava, a odluka o vršenju roditeljskog prava može da se promeni ukoliko su se značajnije promenile okolnosti nakon donošenja te odluke.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.12.2023. PRAVO DECE NA ŽIVOT S RODITELjIMA; Pravo dece na život sa roditeljima podrazumeva da se svakom detetu obezbedi bezbedan život, kakvim se smatra život lišen rizika zanemarivanja.

Deca nisu kompetentna da daju ocenu o važnom i kompleksnom pitanju podobnosti roditelja koji je zavisan od alkohola da samostalno vrši roditeljsko pravo, a nije …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.12.2023. LIŠENjE RODITELjSKOG PRAVA; Prilikom donošenja odluke o lišenju roditeljskog prava, sud je dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta, a ne potrebama njegovih roditelja.

U proceni najboljeg interesa deteta, potrebno je uzeti mišljenje deteta preko stručne ustanove, s tim što mišljenje deteta ne mora da se podudari sa njegovim najbolj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. PRAVO STANOVANjA (HABITATIO); Pravo stanovanja, koje je propisano odredbom člana 194. Porodičnog zakona, predstavlja zakonodavnu meru za ostvarivanje prava deteta na dom kako bi mu se obezbedili životni uslovi potrebni za razvoj deteta zajemčeni članom 27. Konvencije o pravima deteta, koji podrazumevaju životni standard primeren fi…; (Apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

28.12.2023. PRIVIDNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Okolnost što je u ugovoru o doživotnom izdržavanju sa zakonskim naslednikom kao davaocem izdržavanja naznačena klauzula da je primalac izdržavanja imao volju da ostali zakonski naslednici ne naslede imovinu ne ukazuje na činjenicu da bi se moglo smatrati da taj ugovor predstavlja simulovani ugovor i da se…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

Stambeno pravo

07.12.2023. REŠENjE O DODELI STANA NA KORIŠĆENjE; Ukoliko rešenje kojim je stan dodeljen na korišćenje kasnije nije stavljeno van snage, tada rešenje o dodeli istog stana dugom licu ne može proizvoditi pravno dejstvo, jer je davalac stana već jedanput raspolagao tim stanom.; (Viši sud (RS))

07.12.2023. ODGOVARAJUĆI STAN; Ukoliko stan koji je u susvojini predlagača po svojoj strukturi takav da nije deljiv, ne može se smatrati odgovarajućim stanom u smislu Zakona o stanovanju.; (Viši sud (RS))

Radno pravo

21.12.2023. ČLANSTVO U ODBORU ZA UTVRĐIVANjE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA  I UDRUŽENjA POSLODAVACA SINDIKATA KOJI JE PODNEO ZAHTEV ZA PREISPITIVANjE REPREZENTATIVNOSTI DRUGOG SINDIKATA; Članstvo u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca sindikata koji je podneo zahtev za preispitivanje reprezentativnosti drugog sindikata ne utiče na zakonitost odluke o tom zahtevu ako taj odbor nije sazvao i održao sednicu niti je na toj sednici utvrđen i dat predlog…; (Upravni sud (RS))

21.12.2023. PRIMENA ROKA ZA PREISPITIVANjE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA; Rok od tri godine iz Zakona o radu iz 2005. godine nakon koga je moguće preispitivanje reprezentativnosti sindikata primenjuje se i ako je reprezentativnost utvrđena pred sudom na osnovu Zakona o radu iz 2001. godine, a zahtev za preispitivanje je podnet nakon stupanja na snagu sada važećeg Zakona o rad…; (Upravni sud (RS))

Trgovinsko pravo

28.12.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA ČLANA KONZORCIJUMA ZA KUPOVINU DRUŠTVENOG KAPITALA; Za obaveze konzorcijuma stvorenog radi kupovine društvenog kapitala nastale  ugovorom zaključenim u njegovu korist odgovara konzorcijum, ali i njegovi članovi srazmerno učešću svakog od njih na aukcijskoj prodaji kapitala.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.12.2023. MOMENAT POSTOJANjA STEČAJNOG RAZLOGA; Stečajni razlog mora postojati u momentu otvaranja stečajnog postupka, bez obzira da li postoji na dan podnošenja predloga.; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.12.2023. PREUZIMANjE STEČAJNE MASE; Pravilna primena člana 105. Zakona o stečaju pre svega podrazumeva nesporno utvrđenje da stvar pripada stečajnoj masi stečajnog dužnika, a zatim i nesporno utvrđenje činjenice o tome ko je u posedu stvari.

; (Privredni apelacioni sud (RS))

18.12.2023. OSTVARIVANjE PRAVA ZALOŽNOG POVERIOCA U STEČAJNOM POSTUPKU; Podnošenjem obaveštenja založni poverilac stiče pravo da učestvuje u stečajnom postupku, ali da bi ostvario pravo na isplatu iz cene ostvarene prodajom kojom je obuhvaćena nepokretnost opterećena zalogom neophodan preduslov je da je potraživanje prema njegovom dužniku dospelo. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.12.2023. NEPOSTOJANjE DEOBNOG BILANSA; Kada deobni bilans nije sačinjen ili ne može da se pronađe, svim dokaznim sredstvima se može dokazivati šta je kom privrednom subjektu pripalo.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.12.2023. DONOŠENjE REŠENjA O ZAKLjUČENjU STEČAJNOG POSTUPKA; Rešenje o zaključenju postupka stečaja donosi se onda kada se okončaju svi poslovi u postupku stečaja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.12.2023. POSLEDICE ZAKLjUČENjA STEČAJNOG POSTUPKA NAD STEČAJNOM MASOM; Zaključenje postupka stečaja nad stečajnom masom vodi brisanju stečajne mase iz registra stečajnih masa i gubitku stranačke sposobnosti stečajne mase u izvršnim i upravnim postupcima koji su u toku, stečajna masa prestaje da postoji i gubi pravni subjektivitet, prestaju zastupničko svojstvo i ovlašćenja…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.12.2023. USLOVI ZA DONOŠENjE REŠENjA O ZAKLjUČENjU STEČAJNOG POSTUPKA; Da li je stečajni upravnik nešto fakturisao i da li je potraživanje, zbog ponašanja stečajnog upravnika, zastarelo, nije od uticaja na odluku kojom se zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom, a nastavlja nad stečajnom masom. Ovi navodi mogu da se ističu kao primedbe stečajnom sudiji na radnje …; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.12.2023. NADLEŽNOST ZA IZMENU KONAČNE LISTE POTRAŽIVANjA; Stečajni sudija je nadležan da izvrši izmenu konačne liste potraživanja, kada se za to steknu zakonski uslovi.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

15.12.2023. USLOVLjENOST I VISINA NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE AUTORSKOG PRAVA; Traženje naknade materijalne štete zbog povrede autorskog prava nije uslovljeno postavljanjem zahteva za utvrđenje povrede tog prava.

Visina naknade materijalne štete zbog neovlašćenog objavljivanja odnosno eksploatisanja fotografija ne zavisi od članstva njihovog autora u udruženju koje ima cenovnik korišć…; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. PRAVO NA ZAŠTITU INTEGRITETA DELA; Pravna zaštita autoru pruža se i za javno saopštavanje njegovog autorskog dela u izmenjenoj i za javno saopštavanje dela u nepotpunoj formi, iz čega sledi da se izmenjenost oblika odnosi na kvalitativni sadržaj dela, a nepotpunost oblika na njegove dimenzije, pa se naknada nematerijalne štete dosuđuje za …; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. TEHNIČKO UNAPREĐENjE; Zakon o patentima ne priznaje pravnu zaštitu tehničkom unapređenju, pa ono nije  zakonom zaštićeno pravo intelektualne svojine. ; (Apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

28.12.2023. NEGATORNA TUŽBA; Negatorna tužba isključena je u slučajevima kada je treće lice ovlašćeno da uznemirava vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika u mirnom korišćenju stvari, odnosno u svim slučajevima u kojima je vlasnik ili pretpostavljeni vlasnik dužan da trpi tuđe uticaje na svoju stvar.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

28.12.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE PO PREDLOGU ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; U postupku po predlogu za ponavljanje postupka revizija protiv rešenja drugostepenog suda dopuštena je kad je tim rešenjem postupak ponavljanja pravnosnažno završen i kad su ispunjeni uslovi iz člana 403. Zakona o parničnom postupku.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.12.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KOD NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE; U parnicama za naknadu nematerijalne štete uspeh stranke u sporu ne ocenjuje se prema visini postavljenog novčanog iznosa, s obzirom na to da je to okolnost koja zavisi od slobodnog sudijskog uverenja, pa visina potraživanja i nije poznata stranci sve do okončanja postupka.; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KOD PRIZNANjA TUŽBENOG ZAHTEVA; Tužiocu pripadaju troškovi postupka do priznanja tužbenog zahteva.; (Apelacioni sud (RS))

15.12.2023. OCENA DOKAZA; Slobodna ocena dokaza ne dozvoljava proizvoljnost, arbitrernost i slobodno zaključivanje.; (Apelacioni sud (RS))

07.12.2023. PREDLOG ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; O osnovanosti predloga za vraćanje u pređašnje stanje sud mora da odluči tek nakon što izvede dokaze koje je stranka predložola na okolnost da je propuštanje bilo opravdano. U suprotnom, sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana  374. stav 2. tačka 12. ZPP.; (Viši sud (RS))

07.12.2023. TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA; Činjenica da tužilac nije uspeo u celosti sa tužbenim zahtevom nije od uticaja na njegovo pravo na naknadu troškova postupka, imajući u vidu da je za deo zahteva za koji je uspeo, tužena svojim radnjama prouzrokovala vođenje ovog spora.; (Viši sud (RS))

07.12.2023. NADLEŽNOST SUDA; Odluka o izboru direktora predstavlja akt o izboru organa pravnog lica, donetog u vršenju osnivačkih prava, te se radi o sporu za čije je rešavanje nadležan viši sud.; (Viši sud (RS))

08.12.2023. USLOVI ZA DONOŠENjE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA; Nedolazak tuženog na ročište predstavlja samo procesni uslov za donošenje presude zbog izostanka.; (Viši sud (RS))

08.12.2023. SOLIDARNA NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA; Jedinstveni suparničar se ne može osloboditi obaveze da solidarno snosi troškove parničnog postupka tvrdnjom da nije prouzrokovao pokretanje spora, te da nije posebnim radnjama uvećao ove troškove.; (Viši sud (RS))

18.12.2023. UKIDANjE KLAUZULE PRAVNOSNAŽNOSTI I REŠENjE O ISPRAVCI; Ukoliko se iz bilo kojih razloga od strane prvostepenog suda pred kojim je vođen postupak, pravnosnažnost nezakonito ili nepravilno konstatuje tj. stavi potvrda pravnosnažnosti, sud je po zahtevu stranke ovlašćen da rešenjem ukine navedenu klauzulu – potvrdu pravnosnažnosti, ukoliko su za to ispunjeni…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

07.12.2023. IZVRŠENjE – PASIVNA LEGITIMACIJA; Više javno tužilaštvo  u zahtevima za rehabilitaciju samo zastupa Republiku Srbiju, pa ne može biti označeno kao izvršni dužnik u izvršnom postupku naplate troškova iz rešenja o rehabilitaciji. ; (Viši sud (RS))

08.12.2023. ROK ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA PROTIVIZVRŠENjE; Ukoliko je izvršni dužnik protivizvršni poverilac uspeo sa ustavnom žalbom protiv pravnosnažne presude, rok za podnošenje predloga za protivizvršenje počinje da teče od dana dostavljanja sudske odluke u postupku ponovnog odlučivanja  izvršnom dužniku – protivizvršnom poveriocu, a ne od dana dostavljanja odl…; (Viši sud (RS))

08.12.2023. POTVRDA IZVRŠNOSTI I UREDNOST PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Ukoliko je  izvršni poverilac predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave podneo preko punomoćnika – advokata, a uz isti nije podneta izvršna isprava snabdevena potvrdom izvršnosti, to je podneti predlog za izvršenje neuredan, pa će biti odbačen.   ; (Viši sud (RS))

08.12.2023. NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANjE PO ŽALBI NA REŠENjE O IZVRŠENjU DONETE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE – ODLUKE PRIVREDNOG SUDA; Za odlučivanje po žalbi  na rešenje o izvršenju, koje je doneto na osnovu izvršne isprave – presude privrednog suda, stvarno je nadležan Privredni apelacioni sud.; (Viši sud (RS))

11.12.2023. ODMERAVANjE TROŠKOVA POSTUPKA OD STRANE JAVNOG IZVRŠITELjA U POSTUPKU IZVRŠENjA NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE; Prilikom donošenja odluke o troškovima izvršnog postupka punomoćnika izvršnog poverioca, javni izvršitelj treba da primeni važeću Advokatsku tarifu shodno vrednosti potraživanja iz podnetog predloga za izvršenje na osnovu celokupnog potraživanja iz izvršne isprave, tj. uzima se kao vrednost potraživanja z…; (Osnovni sud (RS))

05.12.2023. DONOŠENjE IZVRŠNE ISPRAVE OD STRANE SUDA KOJI VIŠE NE POSTOJI I OBRAZLOŽENOST ODLUKE; Ako se u situaciji donošenja izvršne isprave od strane suda, koji više ne postoji, izvršni sud nije bavio pitanjem primene pravila iz organizacionih zakona i analizom kretanja parničnog predmeta u kome je izvršna isprava doneta, a što je od značaja za podnošenje predloga za izvršenje bez izvršne isprave …; (Ustavni sud (RS))

Akti Evropskog suda za ljudska prava

05.12.2023. RADIO-DIFUZNO PREDUZEĆE B92 AD PROTIV SRBIJE (PREDSTAVKA BROJ 67369/16) – PRAVO NA PRIVATAN ŽIVOT I PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANjA – ČL. 8. I 10. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA; Relativno umerena priroda novčanih kazni ne bi bila dovoljna da negira rizik od zastrašujućih efekata na ostvarivanje prava na slobodu izražavanja.

S obzirom na visok nivo zaštite koji uživa štampa, moraju postojati izuzetne okolnosti da bi novine bile legitimno obavezane da objave povlačenje, izvinjenj…; (Evropski sud za ljudska prava)

Prekršajno pravo

01.12.2023. NEDOSTAVLjANjE PRVOSTEPENE PRESUDE BRANIOCU OKRIVLjENOG I BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Bitna povreda prekršajnog postupka koja je učinjena u postupku dostavljanja prvostepene presude – nedostavljanje prvostepene presude braniocu okrivljenog – ne predstavlja povredu na koju drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti, pa neotklanjanjem tog propusta drugostepenom presudom okrivljenom nije povređe…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

25.12.2023. POVREDA PRAVA NA ODBRANU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU; Kada sud okrivljenom koji je negirao izvršenje prekršaja nije dao mogućnost da se izjasni na dokaz pribavljen tokom postupka, bilo na način da je pozvao okrivljenog da se izjasni na taj dokaz ili da ga dostavi okrivljenom na izjašnjenje, a na kom dokazu se zasniva zaključak suda da je okrivljeni učinio prekr…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.12.2023. DOSTAVLjANjE NEADEKVATNIH GARANCIJA; Vlasnik vozila upisan u saobraćajnu dozvolu će prekršajno odgovarati ukoliko se nije odazvao pozivu policijskog službenika niti je dostavio adekvatne garancije o svom boravku van zemlje.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.12.2023. OBAVEZA PRAVNOG LICA DA PRATI STANjE PUTNE MREŽE; Kako je osnivačkim aktom okrivljeno pravno lice obavezano i na praćenje stanja putne mreže, to je bilo obavezno da u svemu postupi i u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.12.2023. POSEBNO OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST NEKORIŠĆENjA VOZILA; To što okrivljeni nije upravljao vozilom, koje je nesporno sve vreme bilo parkirano, od trenutka kada mu je istekla registracija dok nije izvršio prekršaj, sud će ceniti kao posebno olakšavajuću okolnost.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.12.2023. DVA KUMULATIVNA USLOVA BIĆA PREKRŠAJA IZ ČLANA 177. STAV 8. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI; Izreka je nerazumljiva ukoliko nisu navedena oba obeležja prekršaja iz člana 177. stav 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.12.2023. OBRAZLOŽENjE PRESUDE BEZ BITNIH ELEMENATA; Ukoliko obrazloženje presude ne sadrži „ništa“ što je predviđeno članom 254. stav 4. Zakona o prekšajima, presuda će biti nerazumljiva.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

04.12.2023. NERAZUMLjIVOST PRESUDE U POGLEDU RADNjE IZVRŠENjA; Izreka presude je nerazumljiva kada se iz iste ne može zaključiti u čemu se sastoji radnja izvršenja prekršaja koju je preduzeo okrivljeni.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

04.12.2023. NEODGOVORNOST VLASNIKA ZAKUPLjENOG VOZILA; Okrivljeni nije kriv za prekršaj koji je izvršilo lice koje je iznajmilo vozilo, ukoliko je dostavio sve dokaze (ugovor o najmu, fotokopiju lične karte i vozačku dozvolu) da je vozilo tog dana bilo iznajmljeno.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.12.2023. USLOVI  ZA  VRAĆANjE  U   PREĐAŠNjE  STANjE; Kada predlog za vraćanje u pređašnje stanje kažnjeni ne podnese u roku od osam dana od dana prestanka uzroka zbog koga je propušten rok da podnese predlog za vraćanje u pređašnje stanje, niti  istovremeno s molbom preda žalbu, i  bez navođenja i jednog opravdanog razloga za vraćanje u pređašnje stanje iz člana…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.12.2023. OPRAVDAN  IZOSTANAK  OKRIVLjENIH  SA  ROČIŠTA; Kada su okrivljeno pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, uredno pozvani za dan 14. 9. 2023. godine, a istog dana 14. 9. 2023. godine, zaprimljeno opravdanje za izostanak sa ročišta koje je izdato okrivljenom koji se dana 13. 9. 2023. godine javio na pregled lekaru koji mu je utvrdio određenu dija…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.12.2023. VOŽNjA  BEZ  DOZVOLE; To što je okrivljeni naknadno stekao vozačku dozvolu ne otklanja postojanje prekršaja iz člana 330. stav 1. tačka 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, pošto ga je učinio pre izdavanja vozačke dozvole.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.12.2023. BRZINA KRETANjA I NEZAUSTAVLjANjE NA ZNAK CRVENOG SVETLA; To što je usled vlažnog kolovoza okrivljeni proklizao vozilom i nije se zaustavio ispred zaustavne linije semafora već je celom dužinom prošao semafor i zaustavio se na obeleženom pešačkom prelazu kada je bilo upaljeno crveno svetlo na semaforu,  ukazuje  da   brzinu kretanja vozila nije prilagodio usl…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.12.2023. ODNOS  PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI PRAVNOG I ODGOVORNOG LICA; Iako  nije dokazano da  je okrivljena KA konkretnom prilikom omogućila zaposlenoj BT da obavlja taksi delatnost konkretnim vozilom (a da nije posedovala taksi dozvolu za vozilo, niti taksi dozvolu za vozača), to ne znači da nema prekršajne odgovornosti okrivljenog pravnog lica, jer je okrivljena BT kao …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.12.2023. NEPOSTOJANjE  CARINSKOG  PREKRŠAJA; Kada je u konkretnom slučaju Carinarnica  donela  rešenje  kojim  nije   odbila   zahtev da se izmene podaci u JCI, nego je po istom postupila navodeći između ostalog da je zahtev uredan, razumljiv i jasan i da nema nikakvih prethodnih smetnji da se uzme u razmatranje, a do otkrivanja prekršaja je došlo …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

29.12.2023. NEVRAĆANjE REGISTARSKIH TABLICA U ZAKONSKOM ROKU I ZASTARELOST PREKRŠAJNOG GONjENjA; Vreme izvršenja prekršaja koji se sastoji postupanju suprotno odredbi člana 274. stav 1. ZOBS, nastaje protekom zakonskog roka u kom je okrivljeni mogao podneti zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, što je ujedno i rok u kom je okrivljeni trebalo da vrati registarske tablice nadležnom organu …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

29.12.2023. UPRAVLjANjE VOZILOM PO ISTEKU VAŽENjA REGISTRACIONE NALEPNICE I PREKRŠAJ U PRODUŽENOM TRAJANjU; Kada je okrivljeni u određenom vremenskom periodu upravljao vozilom nakon što je rok važenja registracione nalepnice istekao više od 30 dana, i tako u kontinuitetu, sa jedinstvenim umišljajem, istim vozilom i na istom prostoru, učinio više istih prekršaja, ispunjeni su uslovi za primenu instituta prekrša…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

29.12.2023. URUČENjE  POZIVA  KAO OBELEŽJE  PREKRŠAJA; Kada  je predmetni poziv SPI …, okrivljeno pravno lice  prema navodima zahteva primilo na adresi koja  prema podacima iz Agencije za privredne registre,  nema nikakve veze sa okrivljenim pravnim licem, nije dokazano  ni da su okrivljeni (pravno i odgovorno lice) izvršili ppekpšaj iz člana 326. stav 1…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Sudska praksa – novembar 2023.

Ustavni sudovi

10.11.2023. POVREDA PRAVA NA PORODIČNI ŽIVOT U SLUČAJU NESTALOG DETETA; Suština povrede prava na porodični život se sastoji u reakciji i stavovima državnih organa kada im se na to skrene pažnja.

Utvrđivanje povrede prava na porodični život nije ograničeno na slučajeve gde je utvrđeno da je tužena država odgovorna za nestanak, već može da nastane i kada organi ne odgovor…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRIMENA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA; Primena presuda Evropskog suda za ljudska prava ne podrazumeva primenu pojedine presude kao precedenta. ; (Apelacioni sud (RS))

01.11.2023. ODLUČIVANjE O TROŠKOVIMA IZVRŠENjA PREKRŠAJNOG NALOGA; Budući da u troškove prekršajnog postupka spadaju i troškovi izvršenja, a da je prekršajni sud na čijem je području izdat prekršajni nalog nadležan za izvršenje tog naloga, isti sud je nadležan i za odlučivanje o troškovima izvršenja prekršajnog naloga.; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU; Odlučivanje o tužbi u upravnom sporu nakon tri godine i dva meseca ne može se smatrati efikasnim postupanjem, posebno ako u upravnom sporu nisu utvrđivane nove činjenice i izvođeni novi dokazi, već je odluka doneta na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom postupku.; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. PRETERANI FORMALIZAM; Preterani formalizam postoji ako se zbog označavanja grada i njegove gradske opštine kao stranke odbaci tužba.

Sudovi su obavezni da primene pravila postupka, izbegavajući i preterani formalizam koji bi ugrozio pravičnost postupka i preteranu fleksibilnost koja bi učinila bezvrednim (ništavim, bezna…; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. OBRAZLOŽENjE DRUGOSTEPENOG REŠENjA U IZVRŠNOM POSTUPKU I OZNAČAVANjE KONAČNOG OBIMA OBAVEZE IZDRŽAVANjA IZVRŠNOG DUŽNIKA U PREDLOGU ZA IZVRŠENjE; Paušalno je obrazloženje prema kome izvršni poverilac nije opredelio predlog za izvršenje saglasno izreci izvršne isprave pri čemu drugostepeni izvršni sud u svom rešenju nije obrazložio zbog čega i u kom delu predlog za izvršenje nije u saglasnosti sa izrekom izvršne isprave.

U procesnoj situaciji kad…; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. POGREŠNA POUKA O PRAVNOM LEKU I BLAGOVREMENOST USTAVNE ŽALBE; Podnosilac ustavne žalbe ne može da u ustavnosudskom postupku trpi štetne posledice po pitanju blagovremenosti ustavne žalbe zbog toga što je poukom o pravnom leku data mogućnost izjavljivanja žalbe protiv rešenja o odbačaju prigovora radi ubrzavanja postupka. ; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. PODNOŠENjE PRIGOVORA RADI UBRZAVANjA POSTUPKA; Prigovor radi ubrzavanja postupka podnosi se onom sudu pred kojim postupak teče u momentu podnošenja prigovora.; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. AKTI PROTIV KOJIH SE MOŽE IZJAVITI USTAVNA ŽALBA; U postupku po ustavnim žalbama predmet razmatranja mogu da budu akti kojima je konačno odlučeno o pravima i obavezama nekog lica. Rešenjem kojim se ukida prvostepeno rešenje bez vraćanja na ponovno suđenje, u suštini, konačno se odlučuje o tužbi. ; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. PRAVO NA PRISTUP SUDU; Pravom na pristup sudu daje se mogućnost da se ustanovi postupak pred nadležnim sudom radi eventualnog raspravljanja i odlučivanja o postavljenom zahtevu, kojim se konačno može odlučiti o pravima i obavezama nekog lica.

Ustanovljavanje postupka po tužbi moguće je i odlučivanjem o sukobu nadležnosti.

Ust…; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. RAZLOZI USTAVNE ŽALBE PROTIV REŠENjA O IZVRŠENjU; Pitanja zastarelosti i prekida zastarevanja potraživanja istaknuta u izvršnom postupku nisu pitanja koja su vezana za postupak iz koga potiče izvršna isprava, zbog čega se mogu isticati u postupku po ustavnoj žalbi kao povrede prava na pravično suđenje od strane izvršnog dužnika. ; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PRAVNE POSLEDICE NEIZJAŠNjAVANjA IZVRŠNOG POVERIOCA PREMA ČLANU 547. ZIO O TOME KO ĆE SPROVODITI IZVRŠENjE; Prelazne i završne odredbe, po svojoj pravnoj prirodi, imaju za cilj da urede odnose u jednoj oblasti u fazi prelaska s jednog pravnog režima na drugi pravni režim.

Odredbama  člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. godine ne vrši se povreda prava na pristup sudu, odnosno na odlučivanje s…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PODNOŠENjE TUŽBE PROTIV POSLODAVCA KOJI JE PRESTAO DA POSTOJI

; Povređeno je pravo na pristup sudu i pravo na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa ako se od tužioca zahteva da tužbu podnese protiv poslodavca koji je prestao da postoji. ; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. TRAJANjE UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA; Trajanje upravnog postupka kod ocene povrede prava na suđenje u razumnom roku računa se od njegovog pokretanja.

Ukupno trajanje upravnog postupka i upravnog spora od sedam godina i dva meseca, odlučivanje o zahtevu nakon isteka zakonskog roka i o žalbi posle dve godine i neefikasno postupanje suda u upra…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. KORIŠĆENjE NEDOZVOLjENOG PRAVNOG SREDSTVA; Korišćenjem nedozvoljenog pravnog sredstva, po pravilu, ne stiče se pravo na podnošenje ustavne žalbe. Iz tog razloga rok za njeno podnošenje počinje da teče od dana kada je podnosiocu ustavne žalbe dostavljena odluka koja je doneta po poslednjem dozvoljenom pravnom sredstvu.

Meritorno odlučivanje o nedozvolj…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PRAVO NA NEPRISTRASAN SUD; Testom subjektivne nepristrasnosti ispituje se ponašanje konkretnog sudije, odnosno postojanje ličnih predrasuda sudije koji je postupao/odlučivao u određenom predmetu.

Testom objektivne nepristrasnosti se utvrđuje da li je sud pružio dovoljne garancije za isključenje opravdane sumnje u svoju nepristras…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. OBRAZLOŽENOST RAZLOGA O PRISTRASNOSTI SUDIJE; Neulaganjem u spise predmeta podneska kojim je dovedena u sumnju nepristrasnost sudije koji je doneo ožalbenu presudu i neocenjivanjem takvih navoda povređeni su pravo na obrazloženu odluku i pravo na nepristrasan sud.   ; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. TRAJANjE STEČAJNOG POSTUPKA I POSTUPAK RESTITUCIJE; Trajanje stečajnog postupka od deset godina i četiri meseca prima facie ukazuje da taj postupak nije okončan u razumnom roku.

Faktički zastoj u unovčenju imovine koja je predmet restitucije samo u početku se može smatrati opravdanim, dok se višegodišnje trajanje postupka restitucije kao vid odugovlačenj…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. ROKOVI U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANjA; Neuzimanje u obzir specifičnih društvenih prilika tokom vanrednog stanja koje je od 15. marta do 6. maja 2020. godine trajalo zbog pandemije COVID-19, faktora koji su otežavali poštovanje zakonskih rokova i odredbi Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja, prema kojoj su rokovi u…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. RAZLOZI USTAVNE ŽALBE PROTIV REŠENjA O IZVRŠENjU; Pitanja dospelosti potraživanja iz izvršne isprave i pravnog dejstva izvršne isprave nakon što je pravnosnažno potvrđeno usvajanje plana reorganizacije nad izvršnim dužnikom nisu pitanja koja su vezana za postupak iz koga potiče izvršna isprava, zbog čega se mogu isticati u postupku po ustavnoj žalbi ka…; (Ustavni sud (RS))

30.11.2023. ZADRŽAVANjE STRANACA U TRANZITNIM ZONAMA MEĐUNARODNIH AERODROMA; Pojam lišenja slobode ne treba ograničiti samo na slučaj kada se neko lice nalazi u pritvoru ili zatvoru, odnosno kada se drži u ustanovi zatvorenog tipa, jer ono može da ima i brojne druge oblike.

Između lišenja i ograničenja slobode postoji samo razlika u stepenu ili intenzitetu, a ne i u prirodi i …; (Ustavni sud (RS))

30.11.2023. ODBIJANjE ULASKA STRANCA U REPUBLIKU SRBIJU I PRAVO NA PRAVNO SREDSTVO; Nedonošenje odluke o odbijanju ulaska stranca u Republiku Srbiju, koje je prethodilo njegovom zadržavanju u tranzitnom prostoru aerodroma, predstavlja povredu njegovog prava na pravno sredstvo, jer usled toga to lice nije imalo na raspolaganju pravno sredstvo kojim bi pobijalo zakonitost odbijanja ulaska i …; (Ustavni sud (RS))

30.11.2023. PREDLOG PREKRŠAJNOM SUDU ZA IZMENU PRAVNOSNAŽNE PRESUDE; Zahtev za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku može se podneti isključivo ako je reč o neusaglašenosti zakona sa Ustavom i relevantnim međunarodnim pravilima, a kada je prekršajni postupak protiv okrivljenog vođen i okončan zbog prekršaja propisanog opštim pravnim aktom jedinice lokalne samoupra…; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

02.11.2023. NEISPRAVNA ROBA I PREVARNA NAMERA; Kada je okrivljeni u telefonskoj komunikaciji oštećenom izjavio da je mobilni telefon čiju je prodaju oglasio na internetu ispravan, a oštećenom potom isporučio neispravan mobilni telefon, nakon čega oštećeni sa njim više nije mogao da stupi u kontakt, kod okrivljenog je postojala namera da lažnim prik…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI – NOVCA PRONAĐENOG PRILIKOM PRETRESANjA; Od okrivljenog se na osnovu čl. 91. i 92. KZ-a, kao imovinska korist pribavljena krivičnim delom, može oduzeti sav novac koji je pronađen i privremeno oduzet prilikom pretresa njegovog stana, a za koji je tokom postupka utvrđeno da potiče od prodaje opojne droge.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.11.2023. IZMENA OPTUŽNOG AKTA I RELATIVNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONjENjA; Javni tužilac je ovlašćen da shodno oceni dokaza izvedenih na glavnom pretresu, izmeni činjenični opis dela u optužnom aktu i pravnu kvalifikaciju dela, pri čemu se i u odnosu na izmenjenu kvalifikaciju i relativnu zastarelost za to krivično delo, krivični postupak ima smatrati kao jedna celina u pogl…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.11.2023. NEOVLAŠĆENO NOŠENjE ORUŽJA I NAREDBA O LEGALIZACIJI ORUŽJA; Da bi naredba o legalizaciji oružja predstavljala osnov za isključenje krivičnog gonjenja kod neovlašćenog nošenja oružja, što je radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 348. stav 4. KZ-a, neophodno je da su radnje neovlašćenog nošenja preduzete u skladu sa ciljem legalizacije, odnosno pod takvom radnjom podra…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.11.2023. UVREDA UČINjENA PUTEM DRUŠTVENE MREŽE; U radnjama okrivljenog, koji je na svom „facebook“ nalogu objavio više tekstova sa uvredljivim rečima koje su se odnosile na privatnog tužioca, a koje reči objektivno posmatrano predstavljaju izjave omalovažavanja privatnog tužioca i nepoštovanje njegovog dostojanstva, i koje su kod njega izazvale osećaj uv…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.11.2023. POKUŠAJ UBISTVA; Činjenica da je okrivljeni po prethodnom dogovoru sa drugim okrivljenim izvršio predmetno krivično delo, pri čemu je sačekao oštećenog da izađe iz zgrade u kojoj stanuje, prišao mu iza leđa i sa udaljenosti od 3 – 4 metra ispalio više metaka, ukazuje da je okrivljeni bio svestan da na ovaj način oštećeno…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.11.2023. VIŠE RADNjI IZVRŠENjA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Kada je za postojanje krivičnog dela dovoljno preduzimanje jedne od više alternativno propisanih radnji izvršenja, a okrivljeni je kritičnom prilikom  preduzeo dve radnje izvršenja, to ova okolnost očigledno prevazilazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela, a zbog čega se ista može ceniti kao o…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.11.2023. NEVRŠENjE SLUŽBENE DUŽNOSTI OD STRANE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA; Kada postoje osnovi sumnje da je počinjeno bilo koje krivično delo, ovlašćeno službeno lice je u obavezi da kao policijski službenik preduzima službene mere i radnje u skladu sa zakonom, pa kad okrivljeni to nije učinio – nije obavestio policijsku ispostavu o predmetnom događaju, čime je onemogućen dalji…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.11.2023. RAZBOJNIŠTVO U POKUŠAJU I UGROŽAVANjE SIGURNOSTI; Kada je pretnja napadom na život i telo, koju je okrivljeni u konkretnom slučaju upotrebio prema oštećenoj, bila upravljena na oduzimanje tuđih pokretnih stvari a ne na ugrožavanje sigurnosti oštećene, radnjama okrivljenog su ostvarena obeležja krivičnog dela razbojništvo u pokušaju iz člana 206. stav 1. u…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.11.2023. IZVRŠNI POSTUPAK I ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI; Kada je u odnosu na protivpravnu imovinsku korist koja je izvršenjem krivičnog dela pribavljena privrednom društvu, u toku izvršni postupak u kojem je ono izvršni dužnik, a po predlogu oštećenog kao izvršnog poverioca, tada nema mesta primeni odredbi o oduzimanju imovinske koristi iz čl. 91. i 92. KZ-a…; (Apelacioni sud (RS))

23.11.2023. ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA NIJE BLANKETNO KRIVIČNO DELO; Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. KZ-a nije krivično delo sa blanketnom dispozicijom, pa stoga sud nije u obavezi da u opisu radnje krivičnog dela navede protivno kom materijalnom propisu je okrivljeni postupiio. ; (Apelacioni sud (RS))

23.11.2023. NEPRIPADAJUĆE REGISTARSKE TABLICE; Stavljanjem na nepripadajuće vozilo registarskih tablica koje su od strane nadležnog organa izdate za drugo vozilo, okrivljeni je napravio lažnu javnu ispravu i time izvršio krivično delo posebni slučajevi falsifikovanja isprave iz člana 356. tačka 5. u vezi člana 355. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

23.11.2023. PRODUŽENO KRIVIČNO DELO SPREČAVANjE I OMETANjE DOKAZIVANjA; Kada je krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336. stav 1. KZ-a  izvršeno primenom prinude, ono predstavlja krivično delo upravljeno protiv ličnosti, pa stoga više takvih krivičnih dela može činiti produženo krivično delo samo ako su izvršena prema istom licu.; (Apelacioni sud (RS))

27.11.2023. ZAHTEVANjE POKLONA I SVRŠENO KRIVIČNO DELO PRIMANjE MITA; Samim zahtevanjem poklona krivično delo primanje mita iz člana 367. stav 1. KZ-a se smatra dovršenim, a ukoliko učinilac preduzme i dalje radnje, pa i radnju primanja poklona, time je samo učinio više radnji istog krivičnog dela, što može biti od značaja prilikom odluke o krivičnoj sankciji.; (Apelacioni sud (RS))

27.11.2023. KRIVIČNO DELO LAKA TELESNA POVREDA I OVLAŠĆENI TUŽILAC; Ako sud nakon održanog glavnog pretresa u krivičnom postupku koji se vodi po optužnom aktu javnog tužioca, oceni da se u radnjama okrivljenog stiču zakonska obeležja krivičnog dela koje se goni po privatnoj tužbi, a oštećeni je krivičnu prijavu podneo u roku predviđenom za privatnu tužbu i u postupku …; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. PODSTREKIVANjE NA PRIMANjE MITA; Okrivljeni je krivično delo primanje mita iz člana 367. stav 1. KZ-a izvršio samim zahtevanjem poklona od drugog lica, pa se ne može smatrati da ga je to drugo lice, nuđenjem poklona koji mu je okrivljeni prethodno zahtevao, podstrekivalo na izvršenje ovog krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. UPRAVLjANjE VOZILOM KAO OPŠTEOPASNA RADNjA KOD KRIVIČNOG DELA IZAZIVANjE OPŠTE OPASNOSTI; Opšteopasna radnja može predstavljati vožnju, odnosno način na koji je okrivljeni upravljao vozilom, kada je u toku dana na magistralnom putu, bežeći od policije, okrivljeni udario u više policijskih vozila i skrenuo sa kolovoza nastavljajući kretanje, čime je izazvao opasnost za život i telo policijskih sl…; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. NEOVLAŠĆENO DRŽANjE OPOJNE DROGE RADI PRODAJE; Za radnju izvršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a koja se sastoji u neovlašćenom držanju opojne droge radi prodaje, nije neophodno da u izreci presude bude navedeno kome je konkretno okrivljeni nameravao da proda opojnu drogu, sa kim se dogovarao, i slično.; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. SVOJSTVO FAKTIČKI ODGOVORNOG LICA; Da bi lice imalo svojstvo faktički odgovornog lica potrebno je da je bilo faktički ovlašćeno da vrši određene poslove, pri čemu nije neophodno da postoji određeni  formalni akt preduzeća o poveravanju tih poslova.; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. POSTUPANjE U NUŽNOJ ODBRANI; Okrivljeni je postupao u nužnoj odbrani, a ne u njenom prekoračenju, kada je oštećeni prvi pucao u okrivljenog, budući da je odbrana okrivljenog u vidu pucanja iz vatrenog oružja bila neophodno potrebna za odbijanje napada i istovremeno srazmerna napadu imajući u vidu intenzitet napada, pri čemu okrivljeni,…; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. TEŠKA KRAĐA NA NAROČITO DRZAK NAČIN; Kada su okrivljene, obmanjujući oštećene, ulazile u njihove stanove, koristeći činjenicu da se radi o starijim osobama koje žive same, te pod izgovorom skidanja „crne magije“ ili uklanjanja „negativne energije“ vršile premetačinu u stanu ili zahtevale od oštećenih da im u tom cilju predaju zlatan nakit, koj…; (Apelacioni sud (RS))

30.11.2023. ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA; U radnjama okrivljenog stiču se sva bitna obeležja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. KZ-a, kada je u svojstvu direktora privrednog društva zaključio ugovore o kupoprodaji nepokretnosti u izgradnji, pri čemu je neke od nepokretnosti prodao i više puta, a novac naplaćen na …; (Apelacioni sud (RS))

14.11.2023. KRITIKA NOSIOCA JAVNE FUNKCIJE NA DRUŠTVENOJ MREŽI; Ne postoji uvreda kada je okrivljeni – predsednik sindikata kritikovao, bez namere omalovažavanja, nosioca javne funkcije u vezi njegove radnje koja se odnosi na javnu nabavku.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

01.11.2023. TROŠKOVI STRUČNOG SAVETNIKA; Kada se angažovanje stručnog savetnika odnosilo samo na krivično delo za koje je obustavljen krivični postupak prema okrivljenom, troškovi na ime nagrade stručnog savetnika se mogu izdvojiti iz ukupnih troškova postupka, te okrivljeni ima pravo na njihovu naknadu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.11.2023. POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA PRILIKOM PRETRESANjA; Potvrda o privremeno oduzetim  predmetima izdaje se licu od kog su predmeti oduzeti, što je u slučaju predmeta pronađenih i oduzetih prilikom pretresanja stana držalac stana, a za šta nije relevantno koje procesno svojstvo okrivljeni ima u tom trenutku. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. PRISUSTVO SVEDOKA DOKAZNOJ RADNjI PRETRESANjA; Prisustvo svedoka dokaznoj radnji pretresanja stana i drugih prostorija je činjenično pitanje koje se može utvrđivati iskazima svedoka na glavnom pretresu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. POSTAVLjANjE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI RADI ZAKLjUČENjA SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA; Nakon što je okrivljeni predložio pregovaranje o eventualnom zaključenju sporazuma o priznanju krivičnog dela, ali je, pošto je u smislu člana 74. tačka 8. ZKP poučen da mora imati branioca, izjavio da nije angažovao branioca i da ne želi to da učini, javni tužilac mu može postaviti branioca po službenoj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. ISKAZ POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KAO NEDOZVOLjEN DOKAZ; Iskaz svedoka – policijskog službenika – u  delu koji se odnosi na razgovor tog svedoka sa okrivljenim koji je obavljen pre pokretnja krivičnog postupka, u trenutku kada on nije imao svojstvo okrivljenog, predstavlja dokaz koji nije dozvoljen u skladu sa odredbama ZKP, pa se na takvom dokazu ne može zasni…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. UVIĐAJ MESTA; Javni tužilac vršenje uviđaja može poveriti policiji, a policija je ovlašćena da postupajući po primljenom obaveštenju izvrši uviđaj mesta događaja – kuće, kao mesta na kome se mogu pronaći predmeti i tragovi krivičnog dela, i da o tome sačini zapisnik koji sadrži podatke bitne za tok i sadržinu preduz…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. ODRŽAVANjE GLAVNOG PRETRESA U ODSUSTVU OKRIVLjENOG I OBAVEZNA ODBRANA; Održavanje glavnog pretresa u skraćenom postupku, u odsustvu uredno pozvanog okrivljenog kome se sudi za krivično delo za koje je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ne predstavlja suđenje u odsustvu, te stoga odbrana okrivljenog u toj procesnoj situaciji nije obavezna.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O ŽALBI NA PRESUDU; I onda kada sudija nije doneo meritornu odluku koja se pobija žalbom, ali je sproveo krivični postupak tokom kog su izvedeni skoro svi dokazi na kojima se ta odluka zasniva, postoji razlog za njegovo obavezno izuzeće prilikom odlučivanja o žalbi protiv takve odluke.  ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. NADLEŽNOST ZA VOĐENjE EKSTRADICIONOG POSTUPKA; Kada je zamolnicom strane države traženo izručenje okrivljenog zbog krivičnog dela organizovanog kriminala, za vođenje ekstradicionog postupka prema okrivljenom je na osnovu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, nadležan Viši sud …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. POSEBNE MERE ZA SPREČAVANjE VRŠENjA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA I ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“; Mere propisane Zakonom o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima ne predstavljaju krivičnu sankciju, već posebne mere koje se po sili zakona sprovode posle izvršenja kazne zatvora na učinioce krivičnih dela iz člana 3. tog Zakona, pa time što ih…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. PREDMET IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Time što je sud u izreci presude precizirao predmet kojim su oštećenom nanete lake telesne povrede, pri čemu je činjenični opis u izreci presude ostao u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva, optužba nije prekoračena.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.11.2023. TROŠKOVI PRED SUDOM PRAVNOG LEKA U SLUČAJU UKIDANjA PRVOSTEPENE PRESUDE; Donoseći odluku kojom je prvostepenu presudu ukinio i predmet vratio na ponovni postupak, sud pravnog leka nije mogao doneti i odluku o dužnosti plaćanja troškova koji su pred njim nastali, pa u tom slučaju zahtev za naknadu tih troškova se može postaviti i naknadno, jer će se o njima odlučivati u pono…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.11.2023. OTKAZIVANjE PUNOMOĆJA NA GLAVNOM PRETRESU I DUŽNOST BRANIOCA DA PRUŽA PRAVNU POMOĆ; Otkazivanjem punomoćja za odbranu od strane branioca na glavnom pretresu i davanjem usmenog punomoćja izjavom na zapisnik drugom braniocu, ne prestaje obaveza branioca koji je otkazao punomoćje za odbranu da pruža pravnu pomoć okrivljenom u narednih 30 dana, već ta obaveza prestaje samo u slučaju ako j…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. IZLAZAK VEŠTAKA NA LICE MESTA NAKON IZVRŠENOG VEŠTAČENjA; Izlazak veštaka na lice mesta nakon obavljenog veštačenja ne predstavlja uviđaj niti rekonstrukciju, već je to naknadni neposredni uvid radi preciziranja činjenica koje su već bile predmet veštačenja i koje samim tim predstavljaju deo tog veštačenja. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. VANBRAČNA ZAJEDNICA I SVOJSTVO PRIVILEGOVANOG SVEDOKA; Ako vanbračna zajednica svedoka i okrivljenog u trenutku njenog svedočenja u postupku protiv okrivljenog više ne postoji, svedok tada nema svojstvo privilegovanog svedoka i stoga organ postupka nije dužan da je pre ispitivanja upozori da ne mora da svedoči. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. PRETRESANjE VIŠE PROSTORIJA KOJE OKRIVLjENI KORISTI; Kada se naredba o pretresanju odnosi na zgradu i na sve prostorije čiji je okrivljeni korisnik, na osnovu ovakve naredbe ovlašćena službena lica policije imaju mogućnost da izvrše pretres i više prostorija u toj zgradi ukoliko postoje naznake da ih okrivljeni koristi.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. URAČUNLjIVOST OKRIVLjENOG I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Sud može u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima da precizira izreku presude u pogledu smanjenja stepena uračunljivosti okrivljenog, čime optužba nije prekoračena, jer se takvom izmenom u činjeničnom opisu radnje izvršenja krivičnog dela ne otežava procesni položaj okrivljenog. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. PREPOZNAVANjE LICA I REDOSLED PREDUZIMANjA DOKAZNIH RADNjI; Redosled preduzimanja dokaznih radnji nije od uticaja na njihovu zakonitost, pa se tako radnja prepoznavanja lica od strane oštećenog može preduzeti nakon što je okrivljeni već saslušan.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. UPOZNAVANjE SA ISKAZOM SVEDOKA KOJI SE NE MOŽE PRONAĆI; Kada se prisustvo svedoka na glavnom pretresu ne može obezbediti, jer se oni ne mogu pronaći, to predstavlja opravdan razlog da se sud, i bez saglasnosti stranaka, upozna sa sadržinom njihovih iskaza datim pred javnim tužiocem.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“ I JEDINSTVENA KAZNA; Kada je okrivljenom prvom prvostepenom presudom za jedno krivično delo izrečena uslovna osuda, na koju odluku se žalila samo odbrana, dok je za drugo oslobođen optužbe, na koju odluku se žalilo tužilaštvo, pa je nakon ukidanja te presude, u ponovnom postupku, za oba krivična dela osuđen na kazne zatvo…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. TROŠKOVI DOVOĐENjA SVEDOKA; Da bi svedok snosio troškove svog dovođenja ukoliko ih je prouzrokovao svojom krivicom, sud ga posebnim rešenjem mora obavezati na snošenje tih troškova.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. TROŠKOVI PREDISTRAŽNOG POSTUPKA; U slučaju izabranog branioca, troškovi koje je okrivljeni imao za odbranu u predistražnom postupku su troškovi krivičnog postupka o kojima odlučuje sud, a na čiju naknadu okrivljeni ima pravo kada troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.11.2023. SPECIJALNO PUNOMOĆJE ZA NAPLATU SVIH TROŠKOVA; Putem specijalnog punomoćja advokata je moguće ovlastiti da zahteva od suda naplatu troškova nastalu angažovanjem i ranije angažovanih advokata.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.11.2023. PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA BRANIOCA; Okrivljeni imaju pravo na naknadu stvarnih troškova prevoza njihovih branilaca od kancelarije do suda.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.11.2023. TROŠKOVI POSTUPKA I ODBACIVANjE OPTUŽNOG AKTA38612-262; Odbacivanje optužnog akta iz razloga nastupanja kod okrivljenog teške bolesti zbog koje trajno ne može učestvovati u postupku, predstavlja formalni akt kojim se ne rešava krivičnopravna stvar, budući da se krivični postupak može nastaviti na zahtev nadležnog tužioca kada prestanu razlozi koji trajno spr…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.11.2023. OBAVEŠTAVANjE BRANIOCA O SEDNICI VEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA; Drugostepeni sud je povredio zakon na štetu okrivljenog kada njegovog branioca nije obavestio o sednici veća na kojoj je odlučivano o žalbi branioca okrivljenog protiv prvostepene presude kojom je okrivljenom izrečena kazna zatvora, iako je branilac to zahtevao u blagovremeno izjavljenoj žalbi na prvoste…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.11.2023. ODLUČIVANjE O PRITVORU KAO RAZLOG ZA OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE; Obrazlažući postojanje opravdane sumnje u rešenju o produženju pritvora okrivljenom, sudija je izrazio visok stepen jasnoće u pogledu krivice okrivljenog,  u većoj meri nego što je to neopohodno za donošenje odluke o pritvoru, a kako opravdana sumnja predstavlja kvalitet sumnje koji opravdava podizanje optužbe…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.11.2023. EKSTRADICIJA I PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA; Okolnost da je okrivljeni u krivičnom postupku zbog krivičnog dela za koje je ekstradiran Republici Srbiji, osuđen za blaže krivično delo u odnosu na ono na koje se odnosila molba stranoj državi za njegovo izručenje, nije od uticaja na zakonitost presude.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

20.11.2023. ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA DONETE PRE ODLUKE USTAVNOG SUDA U VEZI ČLANA 262. STAV 2. ZKP; U odnosu na odluke o zahtevima za naknadu troškova koje su donete pre Odluke Ustavnog suda kojom je utvrđeno da odredba člana 262. stav 2. ZKP nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom, može se podneti predlog za izmenu pojedinačnog akta o kojem odlučuje organ koji je taj akt …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.11.2023. SLUŽBENA BELEŠKA POLICIJE KAO DOKAZ U POSTUPKU; Službene beleške granične policije iz kojih je sud utvrdio samo objektivne činjenice vezano za kretanje saobraćaja na graničnom prelazu i koje sadrže opis preduzetih zakonitih radnji policijskih službenika do kojih su došli operativnim radom – opservacijom, ne predstavljaju nezakonite dokaze, već isprav…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

21.11.2023. POVREDA ZABRANE PREINAČENjA „NA GORE“; Drugostepeni sud pobijanu presudu ispituje samo u granicama koje su date u žalbi, pa kada se žalbom ne pobija odluka o krivičnoj sankciji koja je okrivljenom izrečena prvostepenom presudom, drugostepeni sud ne može okrivljenog osuditi na  novčanu kaznu u iznosu većem nego što ga je osudio prvostepeni …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

22.11.2023. POBIJANjE ŽALBOM UTVRĐENOG ČINjENIČNOG STANjA I ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“; Kada je javni tužilac prvostepenu presudu pobijao zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, navodeći da je pogrešan zaključak prvostepenog suda u pogledu pravne kvalifikacije dela, takva žalba javnog tužioca je u sebi sadržala i žalbu zbog povrede krivičnog zakona iz člana 439. tačka 2. Z…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.11.2023. IZVOĐENjE ZAKLjUČAKA NA OSNOVU INDICIJA; U odsustvu neposrednih dokaza, do potrebnih zaključaka sud može doći na osnovu posrednih dokaza – indicija i slobodnog sudijskog uverenja, ali uz uslov da se kreće u granicama logičnog i razumnog zaključivanja, i na način da se utvrde takvi činjenični zaključci koji isključuju mogućnost drugačijeg činjeničn…; (Apelacioni sud (RS))

14.11.2023. OBAVEZA SUDA DA OTKLONI RAZLIČITOSTI U NALAZIMA VEŠTAKA; Ne mogu se koristiti delovi dva neusaglašena nalaza veštaka.; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. EVIDENCIJA OSTVARENE TELEFONSKE KOMUNIKACIJE; Evidenciju ostvarene telefonske komunikacije policija može pribaviti po osnovu naloga sudije za prethodni postupak, a ne postupajući po zahtevu javnog tužioca za prikupljanje potrebnih obaveštenja.; (Apelacioni sud (RS))

28.11.2023. IZVEŠTAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KAO NEDOZVOLjEN DOKAZ; Naknadno pribavljen izveštaj Centra za socijalni rad za potrebe krivičnog postupka, nakon što se oštećena u tom postupku izjasnila da ne želi da svedoči, ne može se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

14.11.2023. NEPOTPUNO REŠENjE O PRITVORU ZBOG RANIJE OSUĐIVANOSTI; Rešenje o određivanju pritvora zbog ranije osuđivanosti mora da se obrazloži i to kako u pogledu činjenice ranije osuđivanosti tako i neophodnosti takve mere.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. UČESTALE POSETE BRANIOCA OKRIVLjENOM U PRITVORU I TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA; Sud neće dosuditi sve troškove na ime posete branioca okrivljenom ukoliko su iste bile učestale.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. KORIŠĆENjE KRIVIČNE PRIJAVE U KRIVIČNOM POSTUPKU; Iako krivična prijava ne može da se koristiti kao dokaz, činjenica da je prvostepeni sud samo izvršio uvid u istu, a kasnije na osnovu krivične prijave nije utvrđivao činjenično stanje, takvo postupanje prvostepenog suda ne utiče na zakonitost odluke.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. TAČNO ODREĐENA OVLAŠĆENjA SUDA U FAZI PREISPITIVANjA OPTUŽNOG AKTA; U fazi ispitivanja optužnog akta sud će odbiti optuženje samo ako u dispozitivu optužnog akta nisu navedena sva zakonska obeležja bića krivičnog dela, odnosno njegovi subjektivni i objektivni elementi. ; (Viši sud (RS))

17.11.2023. NAKNADA ZA SLUŽBENU ODBRANU; Pravilnik o visini nagrade za rad advokata po službenoj dužnosti ostaje na snazi do donošenja novog pravilnika, te njegovo dejstvo ne prestaje po samom zakonu donošenjem novog Zakona o advokaturi.; (Viši sud (RS))

30.11.2023. DRŽAVLjANSTVO KAO RAZLOG ZA PRODUŽENjE EKSTRADICIONOG PRITVORA; Činjenice da je okrivljeni dvojni strani državljanin koji u Republici Srbiji nema prijavljeno ni prebivalište ni boravište, daju osnova za zaključak da je u pitanju okrivljeni koji je životno vezan za druge zemlje, a što predstavlja relevantan i dovoljan razlog za produženje ekstradicionog pritvora na osnovu o…; (Ustavni sud (RS))

Upravno pravo

08.11.2023. OPRAVDAN INTERES JAVNOSTI DA ZNA; Ličnosti i događaji za koje postoji opravdan interes demokratske javnosti da sazna i komentariše su: govor političara o vojnicima iz Drugog svetskog rata, postupanje sudija u određenom predmetu u pogledu lica koje optuženo za zlostavljanje dece, učešće člana opštinskog veća u debati o dodeli subvencija…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. KONTEKST U KOME JE OBJAVLjENA FOTOGRAFIJA I OVLAŠĆENjE ZA NjENO OBJAVLjIVANjE; Ako su informacije u tekstu u kome su objavljene fotografije nedopuštene, kontekst u kome su te fotografije objavljene čini da interes javnosti za njihovo objavljivanje nije bio pretežan.

Sama činjenica da je neka strana u ranijim prilikama sarađivala sa štampom ne može poslužiti kao argument da se ona l…; (Apelacioni sud (RS))

16.11.2023. KOMUNALNA USLUGA ISPORUKE VODE; Odlučne činjenice kod ocene postojanja obaveze plaćanja računa za isporučenu vodu se tiču okolnosti da li je isporuka izvršena i da li je tuženi koristio tu uslugu u skladu sa propisima koji regulišu tu vrstu komunalne delatnosti i to Zakonom o komunalnim delatnostima, Odlukom o distribuciji i prečišća…; (Apelacioni sud (RS))

16.11.2023. POJAM JAVNE LIČNOSTI U OKVIRU JAVNOG INFORMISANjA; Javne ličnosti su osobe koje obavljaju javne funkcije ili se koriste javnim izvorima prihoda i šire govoreći sve one osobe koje imaju ulogu u javnom životu, u politici, ekonomiji, umetnosti, naučnoj sferi, sportu ili bilo kom drugom području.; (Apelacioni sud (RS))

15.11.2023. ISPLATA PENZIJE; Pravo na penziju predstavlja stečeno pravo, te obustava isplate penzije predstavlja štetu nastalu nezakonitim radom u smislu člana 172. Zakona o obligacionim odnosima.; (Viši sud (RS))

01.11.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Zahtev za zaštitu prava u postupku javnih nabavki može podneti ponuđač koji ima realni interes da podnese taj zahtev, pod uslovom da je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama.; (Upravni sud (RS))

22.11.2023. SADRŽINA DISPOZITIVA; Dispozitiv zaključka mora da sadrži i odluku organa u vezi sa troškovima koji, sa razloga iznetih u obrazloženju, tužiocu nisu priznati.; (Upravni sud (RS))

22.11.2023. REŠENjE KOLEGIJALNOG ORGANA; Zakonom o opštem upravnom postupku nije propisano da rešenje kolegijalnog organa treba da sadrži imena i prezimena njegovih članova.; (Upravni sud (RS))

22.11.2023. UPOZNATOST SA ČINjENICOM DA JE O ZAHTEVU STRANKE ODLUČENO; Činjenica da je stranka podnela zahtev organu ne podrazumeva i da je ona upoznata sa činjenicom da je po tom zahtevu odlučeno, već se takvo saznanje zasniva isključivo na nesumnjivom utvrđenju činjenice da je upravni akt stranci dostavljen u skladu sa zakonom.; (Upravni sud (RS))

23.11.2023. UPOTREBA JEZIKA I PISMA U UPRAVNOM POSTUPKU; Podnošenje zahteva na srpskom jeziku koji je svojeručno potpisan i nestavljanje primedbe na zapisnik i njegovo potpisivanje ukazuju da je stranka koristila jezik i pismo koje razume. ; (Upravni sud (RS))

23.11.2023. IZDAVANjE LIČNE KARTE BEZ UZIMANjA BIOMETRIJSKIH PODATAKA; Propisi o ličnoj karti ne predviđaju mogućnost izdavanja lične karte bez uzimanja biometrijskih podataka, zbog čega verska ubeđenja, prigovor savesti i razlozi subjektivne prirode nemaju uticaja na to.   ; (Upravni sud (RS))

23.11.2023. VISINA KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANjE FIRME; Nije moguće utvrditi komunalnu taksu za isticanje firme u većem iznosu od zakonom propisanog, bez obzira na način i iznos koji je u pogledu komunalne takse utvrđen odlukom o lokalnim komunalnim taksama, osim ako je pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva.

Poslovna jedinica, odnosno ogranak i pr…; (Upravni sud (RS))

23.11.2023. PRAVO ZAINTERESOVANE JAVNOSTI NA UPRAVNI SPOR; Zainteresovana javnost koja tvrdi da je došlo do kršenja prava u zaštiti nepokretnih kulturnih dobara ima pravo na postupak preispitivanja pred sudom u upravnom sporu, u cilju pobijanja materijalne i procesne zakonitosti bilo kog pojedinačnog upravnog akta.; (Upravni sud (RS))

23.11.2023. PRIMENA ZAKONA PRILIKOM IZDAVANjA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZGRADNjU OBJEKATA U GRANICAMA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA; Ministarstvo nadležno za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja dužno je da u postupku izdavanja posebne građevinske dozvole za izvođenje pripremnih radova na izgradnji takvog objekta, pored uslova propisanih odredbama Zakona o pl…; (Upravni sud (RS))

24.11.2023. AKTI KOJI SU POTREBNI ZA ODOBRAVANjE IZVOĐENjA PRIPREMNIH RADOVA ZA GRAĐENjE KOJI MOGU NARUŠITI SVOJSTVA NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA; Izvođenje pripremnih radova za građenje koji mogu narušiti svojstva nepokretnog kulturnog dobra ne može biti odobreno bez saglasnosti nadležnog organa, čak i kada je taj organ utvrdio uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite. ; (Upravni sud (RS))

24.11.2023. LICE KOME JE ODOBRENO VRŠENjE ZAŠTITNIH ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA I ISTRAŽIVANjA; Odobrenje ustanovi zaštite da vrši zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja na nepokretnom kulturnom dobru ne ovlašćuje drugo lice da na tom dobru izvodi prethodne i pripremne radove.  ; (Upravni sud (RS))

24.11.2023. NADLEŽNOST ZA DONOŠENjE ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA; Ako je odluku o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja donelo opštinsko veće, a ovaj organ nema rukovodioca, odluku o raspodeli sredstava treba da donese to veće kao kolegijalni organ, dok tu odluku potpisuje predsedavajući ovog or…; (Upravni sud (RS))

24.11.2023. NASTANAK POREZA NA IMOVINU; Kada na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, pored prava svojine konstituisanog u korist određenog lica, ne postoji i pravo, državina ili korišćenje iz člana 2. stav 1. tačka 2. do 8. Zakona o porezima na imovinu konstituisano u korist lica koje nije imalac prava svojine, porez na imovinu pl…; (Upravni sud (RS))

27.11.2023. ZUP KOJI SE PRIMENjUJE NA VANREDNA PRAVNA SREDSTVA U POSTUPCIMA NA KOJE SE PRIMENjIVAO ZUP IZ 1997. GODINE; ZUP iz 2016. godine ne sadrži odredbe koji omogućavaju primenu ZUP-a iz 1997. godine na okončane postupke u slučaju korišćenja  vanrednih pravnih sredstava.; (Upravni sud (RS))

27.11.2023. POSTUPANjE PO PODNESKU UZ KOJI NISU PODNETI DOKAZI; Podnesak stranke sa zahtevom za priznavanje određenog prava, uz koji stranka nije podnela ni ukazala na dokaze bez kojih se ne mogu utvrditi činjenice od kojih zavisi priznavanje prava, a nije to učinila ni po pozivu organa, ne može se smatrati neurednim podneskom koji sprečava postupanje organa, već se…; (Upravni sud (RS))

27.11.2023. BRISANjE ZABELEŠKE LEKARA; Zabeleška koju je lekar upisao u rubriku „dijagnoza“ je informacija koja predstavlja subjektivnu ocenu lekara i nema potrebne elemente da bi se mogla smatrati podatkom o ličnosti.; (Upravni sud (RS))

27.11.2023. PRINCIP OPREDELjENOSTI TROŠKOVA I UPRAVNI SPOR; Princip opredeljenosti troškova, u smislu odredbe člana 163. stav 2. ZPP-a, znači da u zahtevu za njihovu naknadu, pored specifiranih – precizno (opredeljeno) označenih procesnih radnji preduzetih u upravnom sporu, mora biti jasno specifirana (opredeljena) i vrsta troškova za koje se traži naknada, jer j…; (Upravni sud (RS))

28.11.2023. INSTITUT ZASTARELOSTI ADMINISTRATIVNOG IZVRŠENjA; Institut zastarelosti administrativnog izvršenja nije propisan nijednom odredbom Zakona o opštem upravnom postupku iz 1997. godine.; (Upravni sud (RS))

28.11.2023. UTICAJ ODLUKE USTAVNOG SUDA NA ODLUČIVANjE O IZDAVANjU TAKSI DOZVOLA; Osnov za drugačije odlučivanje u upravnoj stvari odbijanja zahteva za izdavanje taksi dozvole zbog broja registrovanih taksi vozila većeg od propisanog može predstavljati odluka Ustavnog suda o utvrđenoj neustavnosti odredbe Odluke o taksi prevozu kojom se taj broj ograničava. ; (Upravni sud (RS))

17.11.2023. ZASTARELOST NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE; Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine zastareva u roku od pet godina iz člana 114. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

16.11.2023. POČETAK ROKA ZASTARELOSTI REGRESNOG ZAHTEVA I NjEGOVO TRAJANjE; Rok zastarelosti regresnog zahteva Garantnog fonda prema vlasniku neosiguranog vozila počinje teći sa isplatom naknade štete oštećenom licu. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.11.2023. ODGOVORNOST REPUBLIKE SRBIJE ZA MATERIJALNU ŠTETU USLED NEMOGUĆNOSTI NAPLATE POTRAŽIVANjA PREMA PRIVATIZOVANOM PREDUZEĆU; Odgovornost Republike Srbije za materijalnu štetu koja je za poverioca nastala usled nemogućnosti naplate potraživanja postoji kod dužnika koji je preduzeće sa većinskim društvenim ili državnim kapitalom zbog toga što je Republika Srbija donetim zakonima i njihovim izmenama i dopunama kontinuirano vrš…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

29.11.2023. NEDOSTATAK MOTIVA I NAMERE DAREŽLjIVOSTI; Raspolaganje celokupnom pokretnom imovinom u korist poklonoprimca koji ne živi sa poklonodavcem i ne bavi se poljoprivredom uz zadržavanje prava plodouživanja na poklonjenim nepokretnostima i zaključenje ugovora o poklonu u vreme kada postoji pravnosnažna obaveza poklonodavca u većem iznosu koju nije dobro…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.11.2023. ODNOS IZMEĐU ZAHTEVA  NA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE  U VISINI VREDNOSTI RADOVA POTREBNIH ZA OTKLANjANjE UOČENIH NEDOSTATAKA I ZAHTEVA ZA ČINIDBU KOJA SE SASTOJI U OBAVEZI OTKLANjANjA UOČENIH NEDOSTATAKA; Naručilac radova ne može sa uspehom isticati zahtev za naknadu štete u visini vrednosti radova potrebnih za otklanjanje uočenih nedostataka na građevinskom objektu  zbog kojih delo nije neupotrebljivo, odnosno kad posao nije izvršen u suprotnosi sa izričitim uslovima ugovora, već je  dužan da dopusti p…; (Apelacioni sud (RS))

09.11.2023. POSTOJANjE ALTERNATIVNE OBAVEZE; Da bi postojala alternativna obaveza potrebno je da se obaveze razlikuju po predmetu, a ne po nekim drugim svojstvima.; (Apelacioni sud (RS))

15.11.2023. DEPOZIT KOD ZAKUPA NEPOKRETNOSTI; Zakupodavac može u drugom postupku da traži naknadu štete zbog prevremenog raskida, ali nije ovlašćen da se samovoljno naplati iz depozita koji nije dat kao obezbeđenje trajanja ugovora.; (Viši sud (RS))

17.11.2023. UPOZORENjE JAVNOG BELEŽNIKA; Kada se traži solemnizacija ugovora o prometu nepokretnosti sagrađenih bez odobrenja za izgradnju pre novembra 2015. godine, javni beležnik je dužan da u smislu odredbe člana 4a Zakona o prometu nepokretnosti upozori ugovorne strane na posledice zaključenja ovakvog ugovora i da to upozorenje unese u ugov…; (Viši sud (RS))

17.11.2023. PRAVO NA ISPLATU NAKNADE IZ OSIGURANjA I NjEN OBIM; Na pravo na isplatu naknade iz osiguranja bez uticaja je činjenica da li je osiguranik popravio oštećeno vozilo i da li je on nakon nastanka štete i dalje njegov vlasnik.

Iznos troškova popravke vozila u koju je uračunat porez na dodatu vrednost predstavlja realnu štetu za osiguranika, pa je bez uticaj…; (Privredni apelacioni sud (RS))

17.11.2023. PRELAZ OSIGURANIKOVIH PRAVA PREMA ODGOVORNOM LICU NA OSIGURAVAČA (SUBROGACIJA); Činjenica da nije sačinjen zapisnik MUP-a o uviđaju saobraćajne nezgode ne sprečava prelazak prava prema licu odgovornom za nastanak štete sa osiguranika na osiguravača.; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.11.2023. TUŽBA OŠTEĆENOG PREMA OSIGURANIKU I OBAVEZA OSIGURAVAČA; Svrha zakonskog uređenja direktne tužbe oštećenog prema osiguravaču je u tome da treće lice koje je pretrpelo štetu za koju je odgovorno lice koje je osigurano od odgovornosti bude brže i što sigurnije obeštećeno, pre svega podnošenjem direktnog zahteva osiguravaču.

Odredba iz člana 940. Zakona o obl…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.11.2023. IZBOR PRAVNOG PUTA ZA OSTVARENjE POTRAŽIVANjA; Na poveriocu je izbor da li će svoje dospelo potraživanje namirivati u izvršnom postupku, kao postupku pojedinačnog namirenja, ili u postupku stečaja, kao postupku kolektivnog namirenja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

29.11.2023. NAČIN OSTVARIVANjA NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST; Ne može se tražiti naknada za eksproprisanu neporetnost ako se pravo na vraćanje imovine, odnosno obeštećenje ostvaruje po odredbama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.11.2023. TRAJANjE SAVESNOSTI DRŽAVINE KOD ODRŽAJA; Savesnost državine mora da postoji za sve vreme roka potrebnog za održaj.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.11.2023. ADAPTACIJA STANA KAO NAČIN STICANjA SVOJINE; Adaptacija stana nije građenje, pa nema uslova za sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu na ovaj način. ; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA NOSILACA PRAVA ZAJEDNIČKE SVOJINE; Nosioci prava zajedničke svojine na zajedničkim delovima zgrade aktivno su legitimisani da potražuju naknadu štete na tim delovima zgrade.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRIMENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA NA SNAZI DO 6. 4. 1941. I NAČIN PROTIVLjENjA KORIŠĆENjU POSLUŽNOG DOBRA; Postoji mogućnost, ali ne i obaveza da se pravna pravila i zakoni i drugi propisi koji su bili na snazi do 6. aprila 1941. godine, uz ispunjenost ostalih uslova, primenjuju u onim slučajevima gde u važećem zakonodavstvu postoji pravna praznina.

Kada protivljenje vlasnika poslužnog dobra korišćenju njegov…; (Apelacioni sud (RS))

27.11.2023. REŠENjE O ODUZIMANjU IZ POSEDA RANIJIH VLASNIKA NACIONALIZOVANOG NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA UZ PRAVIČNU NAKNADU; Rešenje o oduzimanju iz poseda ranijih vlasnika nacionalizovanog neizgrađenog građevinskog zemljišta uz pravičnu naknadu i predaji u posed opštini radi stambene izgradnje ne predstavlja rešavanje o imovinskopravnim odnosima, tj. to rešenje nije doneto u stvari iz sudske nadležnosti.; (Upravni sud (RS))

17.11.2023. RAZLIČITI REŽIMI KORIŠĆENjA NA ISTOJ STVARI; Nije moguće na jednom predmetu uspostaviti dva različita režima korišćenja, odnosno istovremeno zajedničko pravo korišćenja i sukorisničko pravo.; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.11.2023. RAZLIKA FORMALNE I FAKTIČKE EKSPROPRIJACIJE; Faktička eksproprijacija ne predstavlja alternativu formalno sprovedenoj eksproprijaciji, jer dovodi do pravne nesigurnosti i izaziva neizvesnost kod ranijih sopstvenika nepokretnosti povodom pravnih posledica ovakve radnje organa javne vlasti.

Novčana naknada kod faktičke eksproprijacije ne može s…; (Ustavni sud (RS))

Porodično pravo

16.11.2023. REDOSLED OBAVEZE IZDRŽAVANjA DETETA  – PRAVO NA REGRES  I KAMATU; Prvo su roditelji dužni da izdržavaju svoje dete, a tek ukoliko nemaju sredstava  za život ta obaveza može nastati za druge srodnike. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.11.2023. NAJBOLjI INTERES DETETA I DUŽNOST POSTUPANjA U SKLADU S NjIM; Interes deteta je pravni standard, a postupanje u skladu sa najboljim interesom deteta podrazumeva donošenje odluke na način na koji bi dete za sebe odlučilo kada bi za to bilo sposobno.

Lica koja su u sporu oko održavanja ličnih odnosa sa detetom dužna su, u najboljem interesu deteta čije pravo na poro…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.11.2023. PRIVREMENA MERA – NASILjE U PORODICI I POVERAVANjE DETETA; Neophodno je odrediti privremenu meru zabrane uznemiravanja i približavanja tužilji u situaciji kada  je tuženi tužilju i njihovo dete zaključao u stanu  i nije im dozvoljavao slobodno kretanje.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. PRIVREMENA MERA –  NASILjE U PORODICI; O privremenoj meri u porodičnom pravu sud obično odlučuje na osnovu dostavljenih pismenih dokaza, medicinske dokumentacije, dokaza o intervencijama MUP-a i mišljenja Centra za socijalni rad.; (Viši sud (RS))

24.11.2023. OGRANIČENO TRAJANjE PRIVREMENE MERE – NASILjE U PORODICI; Privremena mera može biti određena do pravnosnažnog okončanja postupka koji je u toku, ali i kraće, u zavisnosti od konkretne situacije shodno čl. 456. ZIO. Kada je u pitanju nasilje u porodici trajanje privremene mere je ograničeno na  godinu dana  prema Porodičnom zakonu (čl. 198. stav 3).

Prvostepe…; (Viši sud (RS))

24.11.2023. NASILjE U PORODICI – PRIVREMENA MERA PRE IZJAŠNjENjA TUŽENOG; Moguće je odrediti privremenu meru i pre dostave predloga za određivanje privremene mere  i nalaza Centra za socijalni rad  tuženom. ; (Viši sud (RS))

24.11.2023. PRIVREMENA MERA – POVERAVANjE DETETA; Sud može odlučiti privremenom merom o poveravanju i prebivalištu deteta radi najboljeg interesa detete na osnovu procene Centra za socijalni rad i pri tom ne postoji obaveza suda da sasluša maloletno dete pre donošenja odluke o privremenoj meri.; (Viši sud (RS))

Nasledno pravo

29.11.2023. PRIKRIVANjE NEKOG DRUGOG UGOVORA; Neispunjavanje stroge zakonske forme ugovora o doživotnom izdržavanju i uslova sadržine u pogledu jasno definisanih i trajnih obaveza izdržavanja u nepravom ugovoru o doživotnom izdržavanju, kao i nedostatak naslednopravne komponente, ukazuju da prividan ugovor ne prikriva neki drugi ugovor.   ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.11.2023. ISKLjUČENjE IZ NASLEĐA; Volja ostavioca da potpuno ili delimično isključi naslednika iz nasleđa  i  oduzme mu prava na nužni deo, mora biti izražena na nesumnjiv način u testamentu, iz razloga taksativno navedenih u zakonu prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona o nasleđivanju („Službeni glasnik SRS“, br. 52/74, 1/80 i 25/82).

…; (Apelacioni sud (RS))

Stambeno pravo

08.11.2023. ZAŠTITA PRAVA NA DOM; Garantovana je zaštita prava na dom licu koje sa svojom porodicom živi dugi niz godina u određenoj nepokretnosti, a onaj koji traži iseljenje nije dokazao da to lice ima mogućnost da stekne drugi dom ili da se nastani u drugom domu.; (Apelacioni sud (RS))

17.11.2023. OTKUP STANA; Pravo na otkup izvire iz samog zakona, a ne prava svojine prethodnika zbog čega kod ovog sticanja preovlađuju elementi originernog, a ne derivativnog sticanja. Kako za originerno sticanje (sticanje po osnovu zakona, nasleđivanja i odlukom državnog organa) upis nije nužan uslov, ono nastaje zaključenjem ugo…; (Viši sud (RS))

Radno pravo

23.11.2023. NEDOSTAVLjANjE DOKAZA O ISPUNjENOSTI USLOVA IZ OGLASA; Nije nepotpuna prijava na javnom oglasu za postavljenje zamenika načelnika opštinske uprave ako se dokumentacija o ispunjenosti uslova jednog kandidata već nalazi u evidenciji tog organa, niti se u tom slučaju radi o privilegovanom položaju tog lica. ; (Upravni sud (RS))

Trgovinsko pravo

20.11.2023. ODGOVORNOST KONTROLNOG ČLANA U STEČAJU; Ukoliko je privredno društvo brisano iz registra nakon nastupanja pravnih posledica otvaranja stečajnog postupka nad njegovim kontrolnim članom, a poverilac brisanog društva nije mogao podneti prijavu potraživanja u tom stečajnom postupku zbog proteka roka za preduzimanje te radnje, taj poverilac ne može …; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.11.2023. PREUZIMANjE STEČAJNE MASE; Primenom odredbe člana 84. Zakona o stečajnom postupku o preuzimanju stečajne mase može se preuzimati samo ona imovina koja nesporno pripada stečajnom dužniku, a ne i ona oko koje postoji spor, jer je to u skladu sa prirodom samog stečajnog postupka kao vanparničnog postupka, pa se primenom navedene …; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.11.2023. TROŠKOVI KOJI SE NAMIRUJU NAKON PRODAJE IMOVINE KOJA JE PREDMET OBEZBEĐENjA RAZLUČNIH POVERILACA; Od cene ostvarene prodajom imovine koja je predmet obezbeđenja razlučnih poverilaca, na teret razlučnog poverioca mogu se namiriti samo oni troškovi koji su u neposrednoj vezi sa tom imovinom i prodajom. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.11.2023. POSTAVLjANjE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA; Sudu se ne može nametati uloga staratelja privrednog društva koji će periodično postavljati društvu privremenog zastupnika za nepredvidljivo dug vremenski period po zahtevu jednog ili drugog člana privrednog društva i uz protivljenje drugog u prvostepenom i žalbenom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.11.2023. NAMIRENjE NAKON PRODAJE IMOVINE KOJA JE PREDMET OBEZBEĐENjA RAZLUČNIH POVERILACA; Troškovi koji se tiču procene imovine i oglašavanja su troškovi za koje se umanjuje ostvarena cena nakon prodaje imovine koja je predmet obezbeđenja razlučnih poverilaca, jer se oni direktno odnose na prodaju.

Na osnovu člana 133. stav 10. Zakona o stečaju koji je važio do 12. 8. 2014. godine, a koji …; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.11.2023. REŠENjE O PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA; Rešenje o prodaji imovine stečajnog dužnika ne može da sadrži konstataciju o tome ko je bio nosilac prava na nepokretnosti pre prodaje.

Kada se donosi rešenje o prodaji imovine stečajnog dužnika, sa stečajnog dužnika prenose se na kupca ona prava koja su bila predmet prodaje i u onom obimu u kome su…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.11.2023. KONAČNA VISINA NAGRADE KADA JE U ISTOM STEČAJNOM POSTUPKU POSTUPALO VIŠE STEČAJNIH UPRAVNIKA; U situaciji kada je u istom stečajnom postupku postupalo više stečajnih upravnika, a na završnom ročištu između njih ne postoji dogovor koliki procenat kome od njih treba od konačne nagrade da pripadne, stečajni sudija će odlučiti kom stečajnom upravniku koliki deo konačne nagrade pripada, saglasno ob…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.11.2023. VRSTE NAGRADE STEČAJNOG UPRAVNIKA; Kod nagrade stečajnog upravnika potrebno je da se razlikuju nagrada kod namirenja razlučnog poverioca, preliminarna nagrada i konačna nagrada.

Nagrada za namirenje razlučnog poverioca nije preliminarna nagrada, pa samim tim i nije deo konačne nagrade.

Konačna nagrada o kojoj se raspravlja na završno…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.11.2023. UKIDANjE MORATORIJUMA U STEČAJNOM POSTUPKU; Prvi i osnovni uslov za ukidanje moratorijuma na određivanje i sprovođenja prinudnog izvršenja protiv stečajnog dužnika, odnosno nad njegovom imovinom jeste da predlog bude podnet od strane razlučnog, odnosno založnog poverioca, a što može zavisiti i od toga da li je imovina koja je predmet razlučnog ili…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.11.2023. DUŽNOST POKRETANjA STEČAJNOG POSTUPKA; U slučaju kada postoji stečajni razlog i kada je podnet predlog od strane ovlašćenog predlagača, sud je dužan da pokrene postupak stečaja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.11.2023. NAČIN GLASANjA POVERILACA U STEČAJNOM POSTUPKU U JEDNOJ KLASI POVERILACA; Nije proizvoljno zaključivanje sudova da glasanje razlučnih poverilaca koji imaju običnu većinu potraživanja ukazuje da plan reorganizacije nije prihvaćen ako se nisu izričito izjasnili za usvajanje podnetog plana reorganizacije i ako su se izričito izjasnili protiv njegovog usvajanja.   ; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. RESTRUKTURIRANjE I REORGANIZACIJA; Nema mesta bilo kakvom poistovećivanju niti dovođenju u vezu pravnog instituta restrukturiranja sa pravnim institutom reorganizacije.; (Ustavni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

29.11.2023. USLOVI ZA ZAŠTITU AUTORSKOG PRAVA; Originalnost i postojanje forme u kojoj je ispoljeno dva su osnovna elementa svakog autorskog dela, a što je potrebno dokazati veštačenjem da bi neko lice imalo pravo na zaštitu autorskog prava, jer sud za to ne raspolaže stručnim znanjem. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.11.2023. PRAVNI OSNOV ZAHTEVA KOD NEOVLAŠĆENOG OBJAVLjIVANjA AUTORSKOG DELA; Objavljivanjem autorskih dela bez označavanja njihovog autora prouzrokuje se šteta, pa zahtev za isplatu novčanog iznosa iz takvih činjenica ne spada u sticanje bez osnova. ; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. USLOVI AUTORSKOPRAVNE ZAŠTITE; Autoru pripada pravo na autorskopravnu zaštitu nezavisno od činjenice odakle i u kojoj formi je njegova fotografija preuzeta, kao i nezavisno od odsustva saznanja o tome ko je autor i da li je ona objavljena kao deo kolaža sastavljenog od delova više fotografija.; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. ISKLjUČIVA PRAVA AUTORA; Prava autora zakonom propisana kao isključiva isključuju mogućnost drugih da bez dozvole autora preduzimaju radnje koje čine sadržinu tih prava, a postupanje suprotno tome sankcionisano je mogućnošću traženja utvrđenja povrede prava i naknade štete.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. ZASTARELOST NAKNADE ZA KORIŠĆENjE FONOGRAMA; Naknada za korišćenje fonograma plaća se za kalendarsku godinu za koju je utvrđeno da je određeno lice neovlašćeno koristilo fonograme, pa se naknada za takvo korišćenje naplaćuje u jedinstvenom iznosu za svaku godinu zasebno i takvo potraživanje se ne može smatrati povremenim potraživanjem u smislu odr…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. ORIGINALNOST NASLOVA AUTORSKOG DELA; Naslov autorskog dela nije jedini aspekt originalnosti, pa ne mora da predstavlja originalnu autorsku tvorevinu iz člana 3. Zakona o autorskom i srodnim pravima. ; (Apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

30.11.2023. PRESTANAK TOKA ROKA ZA PODNOŠENjE TUŽBE U VREME VANREDNOG STANjA; Rok za podnošenje tužbe koji je prestao da teče za vreme vanrednog stanja od 15. 3. 2020. do 6. 5. 2020. godine, nakon ukidanja vanrednog stanja i prestanka važenja dana 6. 5. 2020. godine Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. 3. 2020. godine, ima se produžiti za…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.11.2023. POSEBNA REVIZIJA I POGREŠNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA; Do primene instituta posebne revizije ne dovodi svaka pogrešna primena materijalnog prava već samo ona koja je od opšteg značaja za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i obezbeđenje standarda pravičnog suđenja.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. OBRAZLOŽENOST ODLUKE; Drugostepeni sud može navesti sopstvene razloge za odluku u cilju davanja obrazložene odluke. ; (Apelacioni sud (RS))

09.11.2023. PLAĆANjE SUDSKIH TAKSI I NjIHOVA NAKNADA U OKVIRU TROŠKOVA POSTUPKA; Obaveza da se plati sudska taksa meri se Taksenom tarifom koja je sastavni deo Zakona o sudskim taksama, ali se naknada tog troška na teret suprotne strane odmerava prema postignutom uspehu, odnosno dosuđenom iznosu.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRAVNI LEK PROTIV NALOGA I OPOMENE ZA PLAĆANjE SUDSKE TAKSE; Pravni lek nije dozvoljen protiv naloga i opomene za plaćanje sudske takse.

Lice koje smatra da je greškom prvostepenog suda pozvano da plati taksu kao takseni obveznik i kome je opomenom ili nalogom naloženo da plati taksu uz upozorenje na pravne posledice neplaćanja u smislu prinudne naplate taksene …; (Apelacioni sud (RS))

16.11.2023. USLOVI ZA DONOŠENjE PRESUDE ZBOG PROPUŠTANjA; Nisu ispunjeni uslovi za  donošenje presude zbog propuštanja  ukoliko je za utvrđenje odlučnih činjenica neophodno izvesti dokaz saslušanjem tužioca, jer tada nije ispunjen uslov  iz čl. 350. stav 1. tačka 3. ZPP-a da  osnovanost tužbenog zahteva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi.; (Apelacioni sud (RS))

01.11.2023. UKIDANjE KLAUZULE PRAVNOSNAŽNOSTI; Pravilnost i zakonitost presude ne može biti predmet razmatranja po zahtevu za ukidanje potvrde pravnosnažnosti, već se ovo pitanje može razmatrati samo u postupku po pravnim lekovima na presudu.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. PONAVLjANjE POSTUPKA; Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka ima se računati od dana dostavljanja odluke kojom je parnični postupak konačno okončan. ; (Viši sud (RS))

15.11.2023. DOKAZIVANjE U POSTUPKU ZA SMETANjE DRŽAVINE; U postupku za smetanje državine, sud je ovlašćen da otkloni izvođenje dokaza, ukoliko se ovim dokazima ne bi mogle da utvrde druge činjenice bitne za odlučivanje, imajući posebno u vidu hitnost postupka.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. DOKAZIVANjE; Kada tužilac već uz tužbu dostavi dokaze iz kojih proističe verovatnost njegovih navoda u pogledu osnova i visine tužbenog zahteva, tada se dokazna aktivnost tuženog ne može svesti na osporavanje tvrdnji tužioca bez dostavljanja i predlaganja drugih dokaza, već je i tuženi, kao i tužilac, dužan da svoje t…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. TERET DOKAZIVANjA VISINE DUGOVANOG KOD KOMUNALNIH USLUGA; U sudskom postupku za naplatu potraživanja po osnovu komunalnih usluga, teret dokazivanja visine i datuma dospelosti naknade za komunalne usluge leži na tužiocu, kao javnom komunalnom preduzeću koje se bavi pružanjem komunalnih usluga.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. KAMATA NA TROŠKOVE POSTUPKA; Ukoliko je izvršna isprava doneta pre stupanja na snagu člana  47a Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“ br.106/2015, 106/2015, autentično tumačenje 113/2017 – autentično tumačenje i 54/19) koji je počeo da se primenjuje od 1. 1. 2020. godine, izvršni poverilac nema pravo na kamatu na tr…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. IZVRŠENjE REŠENjA O TROŠKOVIMA POSTUPKA PRE PRAVNOSNAŽNOSTI; Ukoliko rešenje o troškovima postupka nije sadržano u presudi, na isto se ne mogu primeniti odredbe člana 368. Zakona o parničnom postupku o nastupanju izvršnosti pre pravnosnažnosti, te ga nije moguće naplatiti u smislu navedenog člana.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Da bi se sud upustio u ocenu osnovanosti predloga za vraćanje u pređašnje stanje, odnosno u njegovu urednost, najpre mora da oceni da li je predlog podnet blagovremeno.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. ČLAN 313. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU; Postavljanje pitanja iz člana 313. Zakona o parničnom postupku je u funkciji eventualnog signala strankama da u kasnijim fazama postupka, a u smislu odredbe člana 314. ZPP, dostave ili predlože izvođenje nekog dokaza za čije su postojanje saznale kao rezultat prethodno sprovedenog dokaznog postupka.; (Viši sud (RS))

17.11.2023. PRIJEMNIK POTRAŽIVANjA IZ STEČAJNE MASE KAO POVERILAC; Na tužiocu leži teret dokazivanja da se kao prijemnik potraživanja iz stečajne mase može legitimisati kao poverilac tog potraživanja.; (Viši sud (RS))

16.11.2023. NAČELO DISPOZICIJE U PARNIČNOM POSTUPKU I PARNIČNE RADNjE; Načelo dispozicije jedno je od osnovnih načela parničnog postupka, a sastoji se u tome što je zakonodavac ostavio strankama mogućnost da svojom voljom utiču kako na pokretanje postupka tako i na njegov razvoj, kao i obim raspravljanja u istom.

Parnična radnja je svako relevantno držanje procesnih subjekat…; (Privredni apelacioni sud (RS))

16.11.2023. ATRAKCIJA MESNE NADLEŽNOSTI U TOKU I POVODOM STEČAJNOG POSTUPKA; Sintagma iz člana 58. Zakona o parničnom postupku „u toku i povodom sudskog i administrativnog izvršnog postupka odnosno u toku i povodom stečajnog postupka“ ne označava kumulativno postavljene uslove, već do nepotpune atrakcije dolazi u svim situacijama kada se inicira parnični postupak u toku traja…; (Privredni apelacioni sud (RS))

17.11.2023. STVARNA NADLEŽNOST NAKON OTVARANjA STEČAJA; Za suđenje nakon otvaranja postupka stečaja nadležan je privredni sud pred kojim se sprovodi postupak stečaja, jer otvaranje postupka stečaja dovodi do atrakcije nadležnosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

17.11.2023. USLOV ZA UREDNU DOSTAVU PISMENA; Da bi se primenila odredba člana 140. stav 3. Zakona o parničnom postupku o dostavljanju pribijanjem pismena nužno je da tužba tuženom bude uredno dostavljena u skladu sa članom 141. tog zakona.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

15.11.2023. OSPORAVANjE OSNOVA POTRAŽIVANjA U IZVRŠNOM POSTUPKU; U žalbi na rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave ne može se sa uspehom osporavati potraživanje utvrđeno izvršnom ispravom.                                                                             ; (Viši sud (RS))

15.11.2023. IZJAŠNjENjE PO ČLANU 547. ZIO; Podnesak izvršnog poverioca, predat uz žalbu, ne može se smatrati valjanim izjašnjenjem u smislu člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ukoliko se na njemu ne nalazi prijemni pečat suda, niti je izvršni poverilac pored istog dostavio potvrdu o prijemu pošiljke ili povratnicu, iz kojih bi se moglo utv…; (Viši sud (RS))

17.11.2023. POSTUPANjE PO PRIGOVORU NA REŠENjE O IZVRŠENjU DONETOM NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE; Sud se u parničnom postupku nastalom po izjavljivanju prigovora na rešenje o izvršenju donetom na osnovu verodostojne isprave bavi samo pitanjem da li je potraživanje tužioca osnovano ili ne, a ne prigovorima i zahtevima koji se mogu isticati u izvršnom postupku, odnosno pitanjima koji su od uticaja na ure…; (Viši sud (RS))

Vanparnični postupak

17.11.2023. PRAVNI INTERES ZA IZJAVLjIVANjE ŽALBE U POSTUPKU RASPRAVLjANjA ZAOSTAVŠTINE; Lice koje ima potraživanje prema nasledniku, a ne prema ostaviocu, nema pravni interes za podnošenje žalbe na rešenje o nasleđivanju, već svoje potraživanje može ostvariti u drugom postupku.; (Viši sud (RS))

Prekršajno pravo

07.11.2023. DOKAZI KOJI TERETE OKRIVLjENOG I POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Kada okrivljenom koji je negirao izvršenje prekršaja, od strane prekršajnog suda uopšte nije omogućeno da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete, i to dokazima koje je sud pribavio tokom postupka, a na kojima se presuda zasniva, okrivljenom je povređeno pravo na odbranu čime je učinjena bitna…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. ODLUKA U FORMI REŠENjA I BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Kada je drugostepeni prekršajni sud žalbu branioca okrivljenog odbio i prvostepenu presudu potvrdio rešenjem, a ne presudom, time je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka, a što je bilo od uticaja na donošenje zakonite odluke.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.11.2023. NEISKORIŠĆAVANjE ZAKONSKIH OVLAŠĆENjA OKRIVLjENOG TOKOM POSTUPKA; Nije povređeno pravo na odbranu okrivljenom koji je imao sve raspoložive mogućnosti da aktivno sudeluje prilikom sudskog procesa, ali se svojim pravima nije koristio.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.11.2023. BEZNAČAJNI PROPUST SUDA NIJE POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Samo značajni propusti suda mogu dovesti do povrede prava na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. NEZAKONITO DONETA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA; Sud je bitno povredio odredbe prekršajnog postupka jer je doneo oslobađajuću presudu, uprkos kontradiktornim izjavama svedoka, koje nisu otklonjene pre donošenja presude.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. NEPRENOSIVOST PRENOŠENjA PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI; Prekršajna odgovornost odgovornog lica u pravnom licu je lična i ona se ne može preneti ugovorom na druga lica.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PREKRŠAJNI NALOG I PREKLUZIVNI ROK ZA DOSTAVLjANjE IZJAVE O KORIŠĆENjU VOZILA; Overena izjava o korišćenju vozila od strane lica koje je zapravo napravilo prekršaj mora da se preda u zakonskom roku od 8 dana od dana prijema prekršajnog naloga, a ne posle 2 godine.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. IZVOĐENjE RELEVANTNIH DOKAZA OD STRANE SUDA; Sud vodi postupak i odlučuje koje dokaze treba izvesti kako bi se potpuno utvrdilo činjenično stanje, vodeći računa da izvođenje dokaza svede na one koji su zaista važni za razjašnjenje nekog događaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. IZBEGAVANjE ODUGOVLAČENjA POSTUPKA; Sud neće da nalaže grafološko veštačenje potpisa na povratnici ukoliko se ne radi o ličnoj dostavi, jer bi takvim veštačenjem samo došlo do odugovlačenja postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. KVALIFIKACIJA HLADNOG ORUŽJA ZAVISI I OD NAMENE; Iako po zakonu šrafciger nije hladno oružje on bi u zavisnosti od situacije mogao da se kao takvo upotrebi.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PLAĆANjE PROTIVVREDNOSTI PREDMETA PREKRŠAJA I APSOLUTNA ZASTARELOST; Sud ne može okrivljene da obaveže na plaćanje protivvrednosti predmeta prekršaja kada nastupi apsolutna zastrelost postupka.  ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PREKID ZASTARELOSTI; Prekid zastarelosti može izvršiti samo sud svojim radnjama, a ne i podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. OBAVEZA SUDA DA NAĐE PRAVU MERU PREDMETA DOKAZIVANjA; Za efikasnost prekršajnog postupka od posebnog značaja je da sud nađe pravu meru predmeta dokazivanja i da dokaze svede na one koji su zaista važni za razjašnjenje nekog događaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

24.11.2023. TERET DOKAZIVANjA; Teret dokazivanja obeležja prekršaja opisanih u izdatim prekršajnim nalozima i prekršajne odgovornosti, je  na izdavaocu tih prekršajnih naloga.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

24.11.2023. PREINAČENjE  PRESUDE; Kada u toku postupka nastupi zastarelost za njegovo vođenje, drugostepeni sud će odlučujući po izjavljenoj žalbi, donetu prvostepenu presudu preinačiti i doneti rešenje o obustavi postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.11.2023. NEPOSTOJANjE OSNOVA ZA USVAJANjE MOLBE ZA POVRAĆAJ U PREĐAŠNjE STANjE; Pošto je prvostepena  presuda, koja je uredno dostavljena okrivljenom, postala pravosnažna, to pravilno prvostepeni sud nije dozvolio povpaćaj u pređašnje stanje radi izjavljivanja žalbe (koju žalbu okrivljeni nije ni dostavio uz molbu za povpaćaj u pređašnje stanje), jer nema opravdanih razloga zbog kojih b…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.11.2023. PRESUĐENjE BEZ SASLUŠANjA OKRIVLjENIH; Kada je okrivljenima u postupku  data mogućnost da se izjasne o činjenicama i dokazima koje ih terete i da iznesu sve činjenice i dokaze koje im idu u korist, a oni to  pravo   ne  iskoriste, nema osnova izjavljena žalba  da im je sud   uskratio pravo na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.11.2023. PITANjE  ODGOVORNOSTI PRAVNOG  I ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM  LICU; U konkretnom slučaju je za odgovornost okrivljenog pravnog lica  u smislu člana 27. Zakona o prekršajima,  odlučna činjenica posed vozila (vlasništvo okrivljenog pravnog lica) kritičnom prilikom, kao i radnopravni status okrivljenog vozača, zato što su to  činjenice na kojima se  zasniva moguća uzročno p…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Sudska praksa – oktobar 2023.

Ustavni sudovi

23.10.2023. DISKRIMINACIJA DECE; Donošenjem uredbe o novčanoj pomoći građanima u vreme epidemije COVID-19 od 10. 4. 2020. godine nisu diskriminisana deca. ; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. POVREDA PRAVA NA PORODIČNI ŽIVOT U SLUČAJU NESTALOG DETETA; Suština povrede prava na porodični život se sastoji u reakciji i stavovima državnih organa kada im se na to skrene pažnja.

Utvrđivanje povrede prava na porodični život nije ograničeno na slučajeve gde je utvrđeno da je tužena država odgovorna za nestanak, već može da nastane i kada organi ne odgovor…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRIMENA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA; Primena presuda Evropskog suda za ljudska prava ne podrazumeva primenu pojedine presude kao precedenta. ; (Apelacioni sud (RS))

31.10.2023. ŽALBA NA REŠENjE O ZADRŽAVANjU; Organ koji je doneo rešenje o zadržavanju osumnjičenog je u obavezi da to rešenje dostavi i njegovom braniocu, a ne samo osumnjičenom, pa je nedostavljanjem rešenja braniocu, osumnjičenom povređeno pravo na pravno sredstvo jer je na taj način njegov branilac onemogućen da protiv tog rešenja izjavi žalbu u koris…; (Ustavni sud (RS))

01.11.2023. ODLUČIVANjE O TROŠKOVIMA IZVRŠENjA PREKRŠAJNOG NALOGA; Budući da u troškove prekršajnog postupka spadaju i troškovi izvršenja, a da je prekršajni sud na čijem je području izdat prekršajni nalog nadležan za izvršenje tog naloga, isti sud je nadležan i za odlučivanje o troškovima izvršenja prekršajnog naloga.; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU; Odlučivanje o tužbi u upravnom sporu nakon tri godine i dva meseca ne može se smatrati efikasnim postupanjem, posebno ako u upravnom sporu nisu utvrđivane nove činjenice i izvođeni novi dokazi, već je odluka doneta na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom postupku.; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. PRETERANI FORMALIZAM; Preterani formalizam postoji ako se zbog označavanja grada i njegove gradske opštine kao stranke odbaci tužba. Sudovi su obavezni da primene pravila postupka, izbegavajući i preterani formalizam koji bi ugrozio pravičnost postupka i preteranu fleksibilnost koja bi učinila bezvrednim (ništavim, bezna…; (Ustavni sud (RS))

02.11.2023. OBRAZLOŽENjE DRUGOSTEPENOG REŠENjA U IZVRŠNOM POSTUPKU I OZNAČAVANjE KONAČNOG OBIMA OBAVEZE IZDRŽAVANjA IZVRŠNOG DUŽNIKA U PREDLOGU ZA IZVRŠENjE; Paušalno je obrazloženje prema kome izvršni poverilac nije opredelio predlog za izvršenje saglasno izreci izvršne isprave pri čemu drugostepeni izvršni sud u svom rešenju nije obrazložio zbog čega i u kom delu predlog za izvršenje nije u saglasnosti sa izrekom izvršne isprave.U procesnoj situaciji kad…; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. POGREŠNA POUKA O PRAVNOM LEKU I BLAGOVREMENOST USTAVNE ŽALBE; Podnosilac ustavne žalbe ne može da u ustavnosudskom postupku trpi štetne posledice po pitanju blagovremenosti ustavne žalbe zbog toga što je poukom o pravnom leku data mogućnost izjavljivanja žalbe protiv rešenja o odbačaju prigovora radi ubrzavanja postupka. ; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. PODNOŠENjE PRIGOVORA RADI UBRZAVANjA POSTUPKA; Prigovor radi ubrzavanja postupka podnosi se onom sudu pred kojim postupak teče u momentu podnošenja prigovora.; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. AKTI PROTIV KOJIH SE MOŽE IZJAVITI USTAVNA ŽALBA; U postupku po ustavnim žalbama predmet razmatranja mogu da budu akti kojima je konačno odlučeno o pravima i obavezama nekog lica. Rešenjem kojim se ukida prvostepeno rešenje bez vraćanja na ponovno suđenje, u suštini, konačno se odlučuje o tužbi. ; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. PRAVO NA PRISTUP SUDU; Pravom na pristup sudu daje se mogućnost da se ustanovi postupak pred nadležnim sudom radi eventualnog raspravljanja i odlučivanja o postavljenom zahtevu, kojim se konačno može odlučiti o pravima i obavezama nekog lica.

Ustanovljavanje postupka po tužbi moguće je i odlučivanjem o sukobu nadležnosti.

Ust…; (Ustavni sud (RS))

03.11.2023. RAZLOZI USTAVNE ŽALBE PROTIV REŠENjA O IZVRŠENjU; Pitanja zastarelosti i prekida zastarevanja potraživanja istaknuta u izvršnom postupku nisu pitanja koja su vezana za postupak iz koga potiče izvršna isprava, zbog čega se mogu isticati u postupku po ustavnoj žalbi kao povrede prava na pravično suđenje od strane izvršnog dužnika. ; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PRAVNE POSLEDICE NEIZJAŠNjAVANjA IZVRŠNOG POVERIOCA PREMA ČLANU 547. ZIO O TOME KO ĆE SPROVODITI IZVRŠENjE; Prelazne i završne odredbe, po svojoj pravnoj prirodi, imaju za cilj da urede odnose u jednoj oblasti u fazi prelaska s jednog pravnog režima na drugi pravni režim.

Odredbama  člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. godine ne vrši se povreda prava na pristup sudu, odnosno na odlučivanje s…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PODNOŠENjE TUŽBE PROTIV POSLODAVCA KOJI JE PRESTAO DA POSTOJI

; Povređeno je pravo na pristup sudu i pravo na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa ako se od tužioca zahteva da tužbu podnese protiv poslodavca koji je prestao da postoji. ; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. TRAJANjE UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA; Trajanje upravnog postupka kod ocene povrede prava na suđenje u razumnom roku računa se od njegovog pokretanja.

Ukupno trajanje upravnog postupka i upravnog spora od sedam godina i dva meseca, odlučivanje o zahtevu nakon isteka zakonskog roka i o žalbi posle dve godine i neefikasno postupanje suda u upra…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. KORIŠĆENjE NEDOZVOLjENOG PRAVNOG SREDSTVA; Korišćenjem nedozvoljenog pravnog sredstva, po pravilu, ne stiče se pravo na podnošenje ustavne žalbe. Iz tog razloga rok za njeno podnošenje počinje da teče od dana kada je podnosiocu ustavne žalbe dostavljena odluka koja je doneta po poslednjem dozvoljenom pravnom sredstvu.

Meritorno odlučivanje o nedozvolj…; (Ustavni sud (RS))

06.11.2023. PRAVO NA NEPRISTRASAN SUD; Testom subjektivne nepristrasnosti ispituje se ponašanje konkretnog sudije, odnosno postojanje ličnih predrasuda sudije koji je postupao/odlučivao u određenom predmetu.

Testom objektivne nepristrasnosti se utvrđuje da li je sud pružio dovoljne garancije za isključenje opravdane sumnje u svoju nepristras…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. OBRAZLOŽENOST RAZLOGA O PRISTRASNOSTI SUDIJE; Neulaganjem u spise predmeta podneska kojim je dovedena u sumnju nepristrasnost sudije koji je doneo ožalbenu presudu i neocenjivanjem takvih navoda povređeni su pravo na obrazloženu odluku i pravo na nepristrasan sud.   ; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. TRAJANjE STEČAJNOG POSTUPKA I POSTUPAK RESTITUCIJE; Trajanje stečajnog postupka od deset godina i četiri meseca prima facie ukazuje da taj postupak nije okončan u razumnom roku.

Faktički zastoj u unovčenju imovine koja je predmet restitucije samo u početku se može smatrati opravdanim, dok se višegodišnje trajanje postupka restitucije kao vid odugovlačenj…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. ROKOVI U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANjA; Neuzimanje u obzir specifičnih društvenih prilika tokom vanrednog stanja koje je od 15. marta do 6. maja 2020. godine trajalo zbog pandemije COVID-19, faktora koji su otežavali poštovanje zakonskih rokova i odredbi Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja, prema kojoj su rokovi u…; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. RAZLOZI USTAVNE ŽALBE PROTIV REŠENjA O IZVRŠENjU; Pitanja dospelosti potraživanja iz izvršne isprave i pravnog dejstva izvršne isprave nakon što je pravnosnažno potvrđeno usvajanje plana reorganizacije nad izvršnim dužnikom nisu pitanja koja su vezana za postupak iz koga potiče izvršna isprava, zbog čega se mogu isticati u postupku po ustavnoj žalbi ka…; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

17.10.2023. KOLIČINA ORUŽJA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Količina predmeta izvršenja krivičnog dela koja znatno prelazi meru količine vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava koja je potrebna za postojanje objektivnog zakonskog obeležja krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.10.2023. RAZBOJNIŠTVO U SAIZVRŠILAŠTVU; Radnja saizvršilaštva u krivičnom delu razbojništva može se sastojati u tome što je saizvršilac kritičnom prilikom pazio da neko ne naiđe, i to tako što se nalazio u putničkom motornom vozilu kojim se sa ostalim saizvršiocima dovezao do mesta događaja, i koje vozilo je sve vreme imalo upaljen motor ra…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

17.10.2023. IZNOS PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Iznos protivrpravno pribavljene imovinske koristi koji prelazi iznos potreban za postojanje kvalifikovanog oblika krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. stav 3. u vezi stava 1. KZ-a, može se ceniti kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.10.2023. KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANjE ISPRAVE IZVRŠENO U INOSTRANSTVU; Kada je okrivljeni krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 355. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a izvršio tako što je lažnu javnu ispravu upotrebio kao pravu u stranoj državi, u krivičnom postupku protiv njega mora biti utvrđeno da se za to krivično delo kažnjava i u zemlji u kojoj je učinjeno, ili mora …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.10.2023. ZABLUDA KAO BITNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA PREVARE; Ako u izreci presude nije navedeno da je radnjama okrivljenog pasivni subjekat doveden u zabludu ili održavan u zabludi, a čime bi ga okrivljeni naveo da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, tada se u radnjama okrivljenog ne stiču svi bitni elementi krivičnog dela prevara iz člana 20…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.10.2023. NEVEZANOST SUDA ZA PREDLOG KRIVIČNE SANKCIJE JAVNOG TUŽIOCA; Sud nije vezan predlogom javnog tužioca koji se odnosi na vrstu i meru krivične sankcije koja će okrivljenom biti izrečena, već je vezan opštim prvilima o odmeravanju kazne, propisanim članom 54. Krivičnog zakonika, odnosno propisanom kaznom za određeno krivično delo.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

30.10.2023. PROCENA STEPENA DRSKOSTI KOD KRIVIČNOG DELA TEŠKA KRAĐA; Krivično delo teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 3. mora biti izvršeno na način koji prevazilazi uobičajenu drskost koja po pravilu postoji i kod obične krađe. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. NEISPRAVNA ROBA I PREVARNA NAMERA; Kada je okrivljeni u telefonskoj komunikaciji oštećenom izjavio da je mobilni telefon čiju je prodaju oglasio na internetu ispravan, a oštećenom potom isporučio neispravan mobilni telefon, nakon čega oštećeni sa njim više nije mogao da stupi u kontakt, kod okrivljenog je postojala namera da lažnim prik…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI – NOVCA PRONAĐENOG PRILIKOM PRETRESANjA; Od okrivljenog se na osnovu čl. 91. i 92. KZ-a, kao imovinska korist pribavljena krivičnim delom, može oduzeti sav novac koji je pronađen i privremeno oduzet prilikom pretresa njegovog stana, a za koji je tokom postupka utvrđeno da potiče od prodaje opojne droge.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

08.11.2023. IZMENA OPTUŽNOG AKTA I RELATIVNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONjENjA; Javni tužilac je ovlašćen da shodno oceni dokaza izvedenih na glavnom pretresu, izmeni činjenični opis dela u optužnom aktu i pravnu kvalifikaciju dela, pri čemu se i u odnosu na izmenjenu kvalifikaciju i relativnu zastarelost za to krivično delo, krivični postupak ima smatrati kao jedna celina u pogl…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.10.2023. RADNjA IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA ZLOSTAVLjANjE I MUČENjE; Zlostavljanje podrazumeva nanošenje nižeg stepena bola i patnje.; (Apelacioni sud (RS))

20.10.2023. ZASTARELOST KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA; Tok zastarelosti se računa posebno za svaku radnju, odnosno za svako krivično delo koje je u smislu odredbe čl. 61. KZ, ušlo u sastav produženog krivičnog dela krađe.; (Apelacioni sud (RS))

23.10.2023. KRIVIČNO DELO UGROŽAVANjE SIGURNOSTI IZ ČLANA 138. STAV 3. U VEZI STAVA 1. KZ-A; Za postojanje krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti je neophodno da pretnja bude objektivno ostvarljiva i podobna da izazove strah kod oštećenog, i da za posledicu ima osećaj nesigurnosti oštećenog, što je subjektivni osećaj koji se ne pretpostavlja već se dokazuje, i koji se zato i u slučaju oblika dela…; (Apelacioni sud (RS))

24.10.2023. KONKRETNA I OPŠTA OPASNOST KAO POSLEDICA KRIVIČNOG DELA IZAZIVANjE OPŠTE OPASNOSTI; Opasnost kao posledica krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. KZ-a, pored toga što mora biti konkretna, istovremeno mora biti i opšta, pa ukoliko je kritičnom prilikom bio ugrožen život ili telo samo jednog određenog lica, tada nije postojala opasnost koja je bitno obeležje ovog kriv…; (Apelacioni sud (RS))

24.10.2023. USLOVNI OTPUST; Kada je ispunjen objektivni uslov za dobijanje uslovnog otpusta, dužina neizdržanog dela kazne ne može predstavljati okolnost od značaja za odluku o uslovnom otpustu.; (Apelacioni sud (RS))

25.10.2023. PRETHODNI DOGOVOR ZA IZVRŠENjE KRIVIČNOG DELA; Prethodni dogovor u krivičnom-pravnom smislu podrazumeva planiranje izvršenja krivičnog dela, planiranje načina izvršenja i saglasnost svih učesnika dogovora da se izvrši krivično delo na način kako je dogovoreno.; (Apelacioni sud (RS))

25.10.2023. ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA I SVEST O PROTIVPRAVNOM POSTUPANjU; Kada je okrivljeni kao pravno neuko lice postupao na osnovu mišljenja nadležne stručne službe, ne može se smatrati da je kod njega postojala svest da preduzima protivzakonite radnje i da postupa protivno interesima službe. ; (Apelacioni sud (RS))

25.10.2023. SAVLAĐIVANjE VEĆIH PREPREKA I SAIZVRŠILAŠTVO; U radnjama okrivljenog se stiču sva bitna obeležja krivičnog dela teške krađe u saizvršilaštvu, kada je krivično delo izvršio zajedno sa drugim okrivljenim, sinhronizovano preduzimajući radnje izvršenja krivičnog dela i prihvatajući radnje onog drugog kao svoje, bez obzira na to što on sam nije preduzeo r…; (Apelacioni sud (RS))

26.10.2023. NEPOSTOJANjE NUŽNE ODBRANE; Kada je okrivljeni ubodne rane nožem oštećenom zadao nakon što je protivpravni napad na okrivljenog već bio okončan, postupanje okrivljenog nije bilo u nužnoj odbrani.; (Apelacioni sud (RS))

26.10.2023. POKUŠAJ UBISTVA I TEŠKA TELESNA POVREDA; Kada iz okolnosti konkretnog slučaja, a koje se tiču mesta uboda (predeo trbuha, gde se nalaze vitalni organi), sredstva izvršenja (nož sa velikim sečivom), intenziteta i mehanizma povređivanja, te ponašanja okrivljenog, proističe da je lišenje života oštećenog bilo obuhvaćeno umišljajem okrivljenog, ne mo…; (Apelacioni sud (RS))

30.10.2023. SITNA KRAĐA I TEŠKA KRAĐA; Kada su okrivljeni pokušali da oduzmu tuđe pokretne stvari obijanjem radnje oštećenog, a utvrđene činjenice ukazuju da su hteli da iz radnje oduzmu veću količinu stvari, čiju vrednost unapred nisu mogli znati, tada se ne može raditi o krivičnom delu sitna krađa iz člana 210. KZ-a.; (Apelacioni sud (RS))

30.10.2023. BIOLOŠKI TRAG OKRIVLjENOG NA ORUŽJU I MUNICIJI KAO JEDINI DOKAZ; I pri utvrđenoj činjenici da je okrivljeni imao kontakt sa pištoljem i municijom,  u nedostatku drugih dokaza, nema pouzdanih dokaza da je okrivljeni izvršilac krivičnog dela iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ-a, jer činjenica da je okrivljeni jedan od donora biološkog traga na predmetnom pištolju i …; (Apelacioni sud (RS))

30.10.2023. NEADEKVATAN ČINjENIČNI OPIS KRIVIČNOG DELA TAŠKA KRAĐA; Izreka presude u kojoj nije navedeno zašto je teška krađa izvršena na naročito drzak način je nerazumljiva, jer se ta naročita drskost mora adekvatno činjenično opisati.; (Apelacioni sud (RS))

16.10.2023. KLjUČNI FAKTOR ZA RAZLIKOVANjE KRIVIČNOG DELA I ISTORODNOG PREKRŠAJA; Razlikovanje krivičnog dela iz člana 344. stav 2. Krivičnog zakonika i prekršaja prilikom nasilničkog ponašanja između ostalog ogleda se u ozbiljnosti uznemirenja građana.; (Viši sud (RS))

16.10.2023. TRAJNI OBLIK PSIHIČKOG NASILjA U PORODICI; Ugrožavanje spokojstva i duševnog stanja kod dela iz čl. 194. st. 1. KZ-a predviđeni su u trajnom obliku, odnosno tako da dovode do određenog kontinuiranog stanja ugroženosti.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. BROJ RADNjI KOD KRIVIČNOG DELA GRAĐENjE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE; Krivično delo građenje bez građevinske dozvole može se izršiti s jednom ili više radnji.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. IZVRŠENjE KRAĐE ISKLjUČIVO SA UMIŠLjAJEM; Krađu je moguće izvršiti samo s umišljajem te nije nužno formalno navoditi tekst umišljaja u dispozitivu.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. KRITIKA NOSIOCA JAVNE FUNKCIJE NA DRUŠTVENOJ MREŽI; Ne postoji uvreda kada je okrivljeni – predsednik sindikata kritikovao, bez namere omalovažavanja, nosioca javne funkcije u vezi njegove radnje koja se odnosi na javnu nabavku.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

18.10.2023. UPOZNAVANjE SA ISKAZOM SVEDOKA KOJI JE ISPITAN ZAMOLNIM PUTEM; Sud može da se na osnovu člana 406. stav 1. tačka 1. ZKP upozna sa iskazom svedoka koji je zamolnim putem ispitan pred tužilaštvom strane države, kada i pored preduzetih mera nije bilo moguće obezbediti prisustvo svedoka na glavnom pretresu iz objektivnih razloga.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.10.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O NAČINU IZVRŠENjA KAZNE ZATVORA; Učešće sudije u donošenju meritorne presude kojom je okrivljeni oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora, predstavlja razlog za obavezno izuzeće tog sudije prilikom donošenja odluke koja se odnosi na način izvršenja kazne zatvora – drugostepene odluke povodom žalbe branioca okrivljenog na rešenje kojim je …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

18.10.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE – PREDSEDNIKA DRUGOSTEPENOG VEĆA; Izuzeće sudije – predsednika drugostepenog veća – iz razloga što mu je branilac okrivljenog srodnik po krvi u pravoj liniji, obavezno je i kada je okrivljeni tog branioca angažovao nakon što je već održana sednica drugostepenog veća, ali pre izrade pisanog opravka presude, jer procesna faza donošenja o…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.10.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE KOJI JE ODLUČIVAO O PRIGOVORU PROTIV OPTUŽNICE; Učešće sudije, kao člana veća, u odlučivanju o prigovoru na optužnicu, kojom prilikom su članovi veća razmatrali u istrazi prikupljene podatke i dokaze, zauzimali stavove i izjašnjavali se u pogledu dovoljnosti tih dokaza za potreban stepen sumnje o delu okrivljenog, odnosno odlučivali u toj fazi o daljoj …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.10.2023. ODBRANA SAOKRIVLjENOG PROTIV KOGA JE POSTUPAK OBUSTAVLjEN KAO DOKAZ U POSTUPKU; Kada prema jednom saokrivljenom krivični postupak nije razdvojen, niti okončan pravnosnažnom osuđujućom presudom, već je obustavljen usled zastarelosti krivičnog gonjenja, odbrana tog saokrivljenog ne može se pročitati na glavnom pretresu u postupku protiv drugog saokrivljenog, niti se na toj odbrani može…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

23.10.2023. USLOVI ZA ZAKONSKU REHABILITACIJU; Član 98. KZ-a zakonsku rehabilitaciju ne vezuje se za odsustvo nove osude, već za činjenicu da u propisanom roku osuđeni nije učinio novo krivično delo, pa stoga nadležni organ mora da utvrdi ne samo da li lice u pitanju u određenom periodu nije bilo osuđeno već i da u tom periodu nije učinilo krivičn…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.11.2023. TROŠKOVI STRUČNOG SAVETNIKA; Kada se angažovanje stručnog savetnika odnosilo samo na krivično delo za koje je obustavljen krivični postupak prema okrivljenom, troškovi na ime nagrade stručnog savetnika se mogu izdvojiti iz ukupnih troškova postupka, te okrivljeni ima pravo na njihovu naknadu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

01.11.2023. POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA PRILIKOM PRETRESANjA; Potvrda o privremeno oduzetim  predmetima izdaje se licu od kog su predmeti oduzeti, što je u slučaju predmeta pronađenih i oduzetih prilikom pretresanja stana držalac stana, a za šta nije relevantno koje procesno svojstvo okrivljeni ima u tom trenutku. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. PRISUSTVO SVEDOKA DOKAZNOJ RADNjI PRETRESANjA; Prisustvo svedoka dokaznoj radnji pretresanja stana i drugih prostorija je činjenično pitanje koje se može utvrđivati iskazima svedoka na glavnom pretresu.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. POSTAVLjANjE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI RADI ZAKLjUČENjA SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA; Nakon što je okrivljeni predložio pregovaranje o eventualnom zaključenju sporazuma o priznanju krivičnog dela, ali je, pošto je u smislu člana 74. tačka 8. ZKP poučen da mora imati branioca, izjavio da nije angažovao branioca i da ne želi to da učini, javni tužilac mu može postaviti branioca po službenoj…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. ISKAZ POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KAO NEDOZVOLjEN DOKAZ; Iskaz svedoka – policijskog službenika – u  delu koji se odnosi na razgovor tog svedoka sa okrivljenim koji je obavljen pre pokretnja krivičnog postupka, u trenutku kada on nije imao svojstvo okrivljenog, predstavlja dokaz koji nije dozvoljen u skladu sa odredbama ZKP, pa se na takvom dokazu ne može zasni…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

02.11.2023. UVIĐAJ MESTA; Javni tužilac vršenje uviđaja može poveriti policiji, a policija je ovlašćena da postupajući po primljenom obaveštenju izvrši uviđaj mesta događaja – kuće, kao mesta na kome se mogu pronaći predmeti i tragovi krivičnog dela, i da o tome sačini zapisnik koji sadrži podatke bitne za tok i sadržinu preduz…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. ODRŽAVANjE GLAVNOG PRETRESA U ODSUSTVU OKRIVLjENOG I OBAVEZNA ODBRANA; Održavanje glavnog pretresa u skraćenom postupku, u odsustvu uredno pozvanog okrivljenog kome se sudi za krivično delo za koje je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ne predstavlja suđenje u odsustvu, te stoga odbrana okrivljenog u toj procesnoj situaciji nije obavezna.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O ŽALBI NA PRESUDU; I onda kada sudija nije doneo meritornu odluku koja se pobija žalbom, ali je sproveo krivični postupak tokom kog su izvedeni skoro svi dokazi na kojima se ta odluka zasniva, postoji razlog za njegovo obavezno izuzeće prilikom odlučivanja o žalbi protiv takve odluke.  ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. NADLEŽNOST ZA VOĐENjE EKSTRADICIONOG POSTUPKA; Kada je zamolnicom strane države traženo izručenje okrivljenog zbog krivičnog dela organizovanog kriminala, za vođenje ekstradicionog postupka prema okrivljenom je na osnovu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, nadležan Viši sud …; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. POSEBNE MERE ZA SPREČAVANjE VRŠENjA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA I ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“; Mere propisane Zakonom o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima ne predstavljaju krivičnu sankciju, već posebne mere koje se po sili zakona sprovode posle izvršenja kazne zatvora na učinioce krivičnih dela iz člana 3. tog Zakona, pa time što ih…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

06.11.2023. PREDMET IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Time što je sud u izreci presude precizirao predmet kojim su oštećenom nanete lake telesne povrede, pri čemu je činjenični opis u izreci presude ostao u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva, optužba nije prekoračena.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.11.2023. TROŠKOVI PRED SUDOM PRAVNOG LEKA U SLUČAJU UKIDANjA PRVOSTEPENE PRESUDE; Donoseći odluku kojom je prvostepenu presudu ukinio i predmet vratio na ponovni postupak, sud pravnog leka nije mogao doneti i odluku o dužnosti plaćanja troškova koji su pred njim nastali, pa u tom slučaju zahtev za naknadu tih troškova se može postaviti i naknadno, jer će se o njima odlučivati u pono…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

07.11.2023. OTKAZIVANjE PUNOMOĆJA NA GLAVNOM PRETRESU I DUŽNOST BRANIOCA DA PRUŽA PRAVNU POMOĆ; Otkazivanjem punomoćja za odbranu od strane branioca na glavnom pretresu i davanjem usmenog punomoćja izjavom na zapisnik drugom braniocu, ne prestaje obaveza branioca koji je otkazao punomoćje za odbranu da pruža pravnu pomoć okrivljenom u narednih 30 dana, već ta obaveza prestaje samo u slučaju ako j…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. IZLAZAK VEŠTAKA NA LICE MESTA NAKON IZVRŠENOG VEŠTAČENjA; Izlazak veštaka na lice mesta nakon obavljenog veštačenja ne predstavlja uviđaj niti rekonstrukciju, već je to naknadni neposredni uvid radi preciziranja činjenica koje su već bile predmet veštačenja i koje samim tim predstavljaju deo tog veštačenja. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. VANBRAČNA ZAJEDNICA I SVOJSTVO PRIVILEGOVANOG SVEDOKA; Ako vanbračna zajednica svedoka i okrivljenog u trenutku njenog svedočenja u postupku protiv okrivljenog više ne postoji, svedok tada nema svojstvo privilegovanog svedoka i stoga organ postupka nije dužan da je pre ispitivanja upozori da ne mora da svedoči. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. PRETRESANjE VIŠE PROSTORIJA KOJE OKRIVLjENI KORISTI; Kada se naredba o pretresanju odnosi na zgradu i na sve prostorije čiji je okrivljeni korisnik, na osnovu ovakve naredbe ovlašćena službena lica policije imaju mogućnost da izvrše pretres i više prostorija u toj zgradi ukoliko postoje naznake da ih okrivljeni koristi.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. URAČUNLjIVOST OKRIVLjENOG I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Sud može u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima da precizira izreku presude u pogledu smanjenja stepena uračunljivosti okrivljenog, čime optužba nije prekoračena, jer se takvom izmenom u činjeničnom opisu radnje izvršenja krivičnog dela ne otežava procesni položaj okrivljenog. ; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. PREPOZNAVANjE LICA I REDOSLED PREDUZIMANjA DOKAZNIH RADNjI; Redosled preduzimanja dokaznih radnji nije od uticaja na njihovu zakonitost, pa se tako radnja prepoznavanja lica od strane oštećenog može preduzeti nakon što je okrivljeni već saslušan.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

09.11.2023. UPOZNAVANjE SA ISKAZOM SVEDOKA KOJI SE NE MOŽE PRONAĆI; Kada se prisustvo svedoka na glavnom pretresu ne može obezbediti, jer se oni ne mogu pronaći, to predstavlja opravdan razlog da se sud, i bez saglasnosti stranaka, upozna sa sadržinom njihovih iskaza datim pred javnim tužiocem.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. ZABRANA PREINAČENjA „NA GORE“ I JEDINSTVENA KAZNA; Kada je okrivljenom prvom prvostepenom presudom za jedno krivično delo izrečena uslovna osuda, na koju odluku se žalila samo odbrana, dok je za drugo oslobođen optužbe, na koju odluku se žalilo tužilaštvo, pa je nakon ukidanja te presude, u ponovnom postupku, za oba krivična dela osuđen na kazne zatvo…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. TROŠKOVI DOVOĐENjA SVEDOKA; Da bi svedok snosio troškove svog dovođenja ukoliko ih je prouzrokovao svojom krivicom, sud ga posebnim rešenjem mora obavezati na snošenje tih troškova.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. TROŠKOVI PREDISTRAŽNOG POSTUPKA; U slučaju izabranog branioca, troškovi koje je okrivljeni imao za odbranu u predistražnom postupku su troškovi krivičnog postupka o kojima odlučuje sud, a na čiju naknadu okrivljeni ima pravo kada troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

13.11.2023. SPECIJALNO PUNOMOĆJE ZA NAPLATU SVIH TROŠKOVA; Putem specijalnog punomoćja advokata je moguće ovlastiti da zahteva od suda naplatu troškova nastalu angažovanjem i ranije angažovanih advokata.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

14.11.2023. PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA BRANIOCA; Okrivljeni imaju pravo na naknadu stvarnih troškova prevoza njihovih branilaca od kancelarije do suda.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

19.10.2023. PROPUST SUDA KOJI NE UTIČE NA NjEGOVU ODLUKU; Ukoliko je sud propustio da obrazloži zašto nije uvažio dokazni predlog, a takav propust nije od odlučnog uticaja na odluku, reč je o relativno bitnoj povredi postupka.; (Apelacioni sud (RS))

23.10.2023. PRIZNANjE OKRIVLjENOG U POLICIJI KAO JEDINI DOKAZ; Kada je okrivljeni priznanje izvršenja krivičnog dela dao samo u policiji u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, nakon čega je prilikom saslušanja u istrazi i na glavnom pretresu negirao izvršenje krivičnog dela, dajući logično objašnjenje za promenu iskaza, pri čemu nijedan dokaz ne ukazuje sa nesumnj…; (Apelacioni sud (RS))

24.10.2023. PREKORAČENjE OPTUŽBE – IZMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE I OBLIKA VINOSTI; Došlo je do prekoračenja granica optužbe kada je okrivljenom optužnim aktom stavljeno na teret da je iz nehata, kao oblika vinosti, izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. stav 5. u vezi sa st. 4. i 1. KZ-a, a sud ga je presudom oglasio krivim za umišljajno krivično delo laka teles…; (Apelacioni sud (RS))

24.10.2023. NEUREDNA ŽALBA NA REŠENjE; Kada žalba na rešenje koju je branilac okrivljenog podneo putem telegrama ne sadrži obrazloženje, a obrazloženje žalbe ni naknadno ne bude dostavljeno sudu, po takvoj žalbi se ne može postupati i sud će je odbaciti kao neurednu.; (Apelacioni sud (RS))

25.10.2023. PRIVATIZACIJA I SVOJSTVO OŠTEĆENOG; Kada su inkriminisane radnje preduzete na štetu privrednog društva u vreme kada ono još nije bilo privatizovano, tada šteta pričinjena izvršenjem krivičnog dela predstavlja štetu na imovini Republike Srbije, pa stoga u krivičnom postupku zbog tog krivičnog dela učestvuje državni pravobranilac, kao organ…; (Apelacioni sud (RS))

26.10.2023. ISKAZ SAOKRIVLjENOG KOJI JE PRAVNOSNAŽNO OSLOBOĐEN KAO DOKAZ U POSTUPKU; Iskaz saokrivljenog koji je pravnosnažnom presudom oslobođen od optužbe ne predstavlja nezakonit dokaz koji bi se morao izdvojiti iz spisa, ali imajući u vidu odredbe člana 406. ZKP, sud ne može izvršiti upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazu pravnosnažno oslobođenog lica, niti se na tom iskazu pr…; (Apelacioni sud (RS))

26.10.2023. NALOG SUDA JAVNOM TUŽIOCU DA OBAVI VEŠTAČENjE; Sud je na osnovu člana 15. stav 4. ZKP ovlašćen da naloži javnom tužiocu da obavi odgovarajuće veštačenje i da predloži da se nalaz i mišljenje veštaka, kao rezultat veštačenja, izvede kao dokaz na glavnom pretresu.; (Apelacioni sud (RS))

30.10.2023. ŽALBA NA PRESUDU KOJOM JE PRIHVAĆEN SPORAZUM O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA; Kada je na zapisniku o ročištu održanom povodom sporazuma o priznanju krivičnog dela konstatovano da postoji dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da je okrivljeni učinio krivično delo koje je predmet optužbe, koji su priloženi uz sporazum, i koji nisu u suprotnosti sa priznanjem okrivljenog, te su okrivljen…; (Apelacioni sud (RS))

14.11.2023. IZVOĐENjE ZAKLjUČAKA NA OSNOVU INDICIJA; U odsustvu neposrednih dokaza, do potrebnih zaključaka sud može doći na osnovu posrednih dokaza – indicija i slobodnog sudijskog uverenja, ali uz uslov da se kreće u granicama logičnog i razumnog zaključivanja, i na način da se utvrde takvi činjenični zaključci koji isključuju mogućnost drugačijeg činjeničn…; (Apelacioni sud (RS))

14.11.2023. OBAVEZA SUDA DA OTKLONI RAZLIČITOSTI U NALAZIMA VEŠTAKA; Ne mogu se koristiti delovi dva neusaglašena nalaza veštaka.; (Apelacioni sud (RS))

16.10.2023. IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV MALOLETNOG OŠTEĆENOG; Maloletni oštećeni može svoj imovinskopravni zahtev da ostvari preko zakonskog zastupnika u izvršnom postupku, na osnovu pravnosnažne i izvršne presude kojom je okrivljenom ustanovljena obaveza.; (Viši sud (RS))

16.10.2023. NEIZDVAJANjE SLUŽBENE BELEŠKE IZ SPISA PREDMETA; Sud nije primenio odredbu čl. 237. ZKP-a, jer iz spisa predmeta nije izdvojio službenu belešku o obaveštenju primljenom od građana.; (Viši sud (RS))

16.10.2023. OPASNOST OD PONAVLjANjA DELA KAO PRITVORSKI RAZLOG; Okolnosti  da je okrivljeni ranije osuđivan, da je i ranije vršio nasilje kako prema svojoj supruzi tako i prema drugim licima, zbog čega su mu izricane hitne mere zaštite od nasilja u porodici kao i činjenicu da je veštačenjem utvrđeno da je okrivljeni toksikomanski zavisnik od alkohola usled čega postoj…; (Viši sud (RS))

19.10.2023. IZRICANjE SUDSKE OPOMENE; Dok se prema ranijem zakonskom rešenju sudska opomena izricala u formi rešenje licu koje se nije oglašavalo krivim, prema pozitivnom pravu ova mera upozorenja se izriče „krivom“ licu.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. NEDOSTACI OPTUŽENjA KOJI NISU PROPISANI KAO OBAVEZNI; Sud ne treba da vrati optužni akt na uređenje ukoliko nedostaje neki element koji nije propisan kao obavezan za sadržaj optuženja.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. PREKORAČENjE OVLAŠĆENjA SUDA U FAZI ISPITIVANjE OPTUŽENjA; Kada ispituje optužni akt, sud mora da postupa striktno po odredbama člana 500. i člana 501. ZKP-a, a ne da samoinicijativno prikuplja dokaze.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. NAREDBA O ODLAGANjU KRIVIČNOG GONjENjA; Nepostupanje u celosti po naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja, uključujući nepostupanje u roku predviđenom naredbom, ne oslobađa okrivljenog krivice. ; (Viši sud (RS))

19.10.2023. OBRAZLOŽENjE REŠENjA O PRODUŽENjU PRITVORA ZBOG OPASNOSTI OD PONAVLjANjA DELA; Pozivanje u rešenju o produženju pritvora samo na činjenice koje proizilaze iz izvoda iz KE za okrivljenog, pri čemu je okrivljeni poslednji put osuđivan pre šest godina, a u odsustvu drugih osobitih okolnosti koje nisu navedene u pobijanom rešenju, nije dovoljno da bi se okrivljenom produžio pritvor zbog opa…; (Viši sud (RS))

27.10.2023. RANIJA OSUDA ZA KOJU SU ISPUNjENI USLOVI ZA ZAKONSKU REHABILITACIJU KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST; Ranija osuda za koju su ispunjeni svi uslovi za zakonsku rehabilitaciju, a okrivljeni je podneo zahtev za brisanje osude i pravnih posledica osude, nije otežavajuća okolnost na stani okrivljenog. ; (Viši sud (RS))

14.11.2023. NEPOTPUNO REŠENjE O PRITVORU ZBOG RANIJE OSUĐIVANOSTI; Rešenje o određivanju pritvora zbog ranije osuđivanosti mora da se obrazloži i to kako u pogledu činjenice ranije osuđivanosti tako i neophodnosti takve mere.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. UČESTALE POSETE BRANIOCA OKRIVLjENOM U PRITVORU I TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA; Sud neće dosuditi sve troškove na ime posete branioca okrivljenom ukoliko su iste bile učestale.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. KORIŠĆENjE KRIVIČNE PRIJAVE U KRIVIČNOM POSTUPKU; Iako krivična prijava ne može da se koristiti kao dokaz, činjenica da je prvostepeni sud samo izvršio uvid u istu, a kasnije na osnovu krivične prijave nije utvrđivao činjenično stanje, takvo postupanje prvostepenog suda ne utiče na zakonitost odluke.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. TAČNO ODREĐENA OVLAŠĆENjA SUDA U FAZI PREISPITIVANjA OPTUŽNOG AKTA; U fazi ispitivanja optužnog akta sud će odbiti optuženje samo ako u dispozitivu optužnog akta nisu navedena sva zakonska obeležja bića krivičnog dela, odnosno njegovi subjektivni i objektivni elementi. ; (Viši sud (RS))

30.10.2023. NADLEŽNOST ZA PRUŽANjE MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U FAZI ISTRAGE; Kada se postupak u stranoj državi nalazi u fazi istrage, te je zamolnicom traženo sprovođenje dokazne radnje saslušanja osumnjičenog, nadležni sud ceni da li su ispunjene pretpostavke za pružanje međunarodne pravne pomoći i da li međunarodnu pravnu pomoć treba pružiti zamoljenoj strani, pa nakon pozitivne …; (Ustavni sud (RS))

Upravno pravo

18.10.2023. NEOBJAVLjIVANjE DELA ODGOVORA; Sud ne može da ceni šta iz odgovora koji je lice na koje se informacija odnosi  dostavilo odgovornom uredniku jeste, odnosno nije ispunjavalo uslove za objavljivanje i zbog toga delimično usvojiti tužbeni zahtev, pošto se odgovor mora objaviti u celosti bez izmena, izostavljanja i dopuna, osim najneophod…; (Apelacioni sud (RS))

18.10.2023. OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA VISINU NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG OBJAVLjIVANjA NEISTINITIH INFORMACIJA; Na visinu naknade nematerijalne štete zbog objavljivanja neistinitih informacija utiče i okolnost što je oštećeni javna ličnost koja mora da trpi kritike i više od drugih izloženost različitim informacijama i interesovanju javnosti.; (Apelacioni sud (RS))

18.10.2023. SADRŽINA INFORMACIJE I PREPOZNATLjIVOST LICA NA KOGA SE INFORMACIJA ODNOSI; Informaciju predstavlja skup podataka u određenom kontekstu, obaveštenje o nekoj činjenici ili događaju.

Prepoznatljivost postoji kada se određeno lice objektivno može dovesti u vezu sa objavljenom informacijom, dok subjektivni doživljaj lica koje traži zaštitu prava na čast i ugled nije od uticaja.

; (Apelacioni sud (RS))

18.10.2023. ODGOVORNOST ZA KOMENTARE DRUGIH LICA NA INTERNET PORTALU; Zbog blagovremene reakcije u pogledu uklanjanja spornog komentara drugog lica na internet portalu i nepostojanja posledica po lice na koga se komentar odnosi ne postoji odgovornost osnivača medija i glavnog odgovornog urednika medija za objavljivanje tog komentara. ; (Apelacioni sud (RS))

18.10.2023. POVREDA PRAVA NA PRIVATNOST I NEJAVNA LIČNOST; Pravom na privatnost čovek je zaštićen od dostupnosti drugima i javnosti u pogledu onoga što ih se ne tiče, odnosno od neovlašćenog objavljivanja podataka iz privatnog života.

Ako oštećeni nije javna ličnost, interes javnosti sa njegovih roditelja koji su javne ličnosti ne može se preneti na njega.

; (Apelacioni sud (RS))

23.10.2023. LEZIONO PODOBNA INFORMACIJA; Leziono podobna informacija je ona informacija koja je podobna da uzrokuje povredu dostojanstva ličnosti. Ona nije dopuštena, jer javnost nema interes da zna neistinu, a u pogledu neistinite informacije uvek preteže interes zaštite dostojanstva. ; (Apelacioni sud (RS))

23.10.2023. SADRŽINA NOVINARSKE PAŽNjE; Novinarska pažnja ne podrazumeva utvrđivanje materijalne istine kao pravnog standarda, ali je potrebno napraviti jasnu distinkciju između sumnje u tačnost određenih informacija i saopštavanja netačnih informacija koje je, s obzirom na dostupnost, bilo lako proveriti.; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. OPRAVDAN INTERES JAVNOSTI DA ZNA; Ličnosti i događaji za koje postoji opravdan interes demokratske javnosti da sazna i komentariše su: govor političara o vojnicima iz Drugog svetskog rata, postupanje sudija u određenom predmetu u pogledu lica koje optuženo za zlostavljanje dece, učešće člana opštinskog veća u debati o dodeli subvencija…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. KONTEKST U KOME JE OBJAVLjENA FOTOGRAFIJA I OVLAŠĆENjE ZA NjENO OBJAVLjIVANjE; Ako su informacije u tekstu u kome su objavljene fotografije nedopuštene, kontekst u kome su te fotografije objavljene čini da interes javnosti za njihovo objavljivanje nije bio pretežan.

Sama činjenica da je neka strana u ranijim prilikama sarađivala sa štampom ne može poslužiti kao argument da se ona l…; (Apelacioni sud (RS))

19.10.2023. DUG ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU; S obzirom da iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da je tuženom obustavljena isporuka električne energije u januaru 2011. godine, dok se posmatrani dug odnosi na period do juna 2013. godine, prvostepena odluka ne sadrži razloge o tome da li je protekom perioda od godinu dana od dana obustave ispor…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. ISPLATA PENZIJE; Pravo na penziju predstavlja stečeno pravo, te obustava isplate penzije predstavlja štetu nastalu nezakonitim radom u smislu člana 172. Zakona o obligacionim odnosima.; (Viši sud (RS))

25.10.2023. BLAGOVREMENOST TUŽBE PROTIV UPRAVNOG AKTA ZA KOJI NEMA DOKAZA O DOSTAVLjANjU; Ako nema dokaza o dostavljanju upravnog akta stranci ili zainteresovanom licu ili se ne radi o aktu koji se objavljuje u službenom glasilu, tužba će se smatrati blagovremenom. ; (Upravni sud (RS))

25.10.2023. ZUP KOJI SE PRIMENjUJE NA POSEBNE SLUČAJEVE UKLANjANjA I MENjANjA REŠENjA U KOJIMA JE ROK ZA POKRETANjE POČEO DA TEČE PRE 1. 6. 2017, A POSTUPCI POKRENUTI NAKON TOGA; Postupci u primeni posebnih slučajeva uklanjanja i menjanja rešenja pokrenuti nakon 1. 6. 2017. godine, kao dana početka primene Zakona o opštem upravnom postupku  („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), sprovode se prema odredbama ovog zakona bez obzira što je rok za pokretanje postupka počeo da teče pre poč…; (Upravni sud (RS))

25.10.2023. OBAVEZNOST PRAVNOSNAŽNIH PRESUDA U UPRAVNOM SPORU; Donošenje novog upravnog akta koji ne odražava u svemu presudu donetu u upravnom sporu protivno je načelu obaveznosti pravnosnažne sudske presude u upravnom sporu.; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. FORMALNI I SADRŽINSKI NEDOSTACI PONUDA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Odredbama člana 106. Zakona o javnim nabavkama iz 2012. godine, ali ni ostalim odredbama tog zakona, nije propisano da nedostaci u okviru ponuda u odnosu na zahteve konkursne dokumentacije mogu biti formalni ili sadržinski.; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA TEČNI NAFTNI GAS – AUTOGAS; Za odlučivanje o pravu na refakciju plaćene akcize na tečni naftni gas – Autogas nije od značaja činjenica da li je korišćen u industrijske svrhe, već činjenica da ovaj naftni derivat nije namenjen za industrijske svrhe.; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. REŠAVANjE SPORA U JEDNOSTRANAČKOJ UPRAVNOJ STVARI BEZ UVIDA U SPISE PREDMETA UPRAVNOG SPORA; Sud izuzetno može da reši spor u jednostranačkoj upravnoj stvari bez uvida u spise koji se odnose na predmet upravnog spora i bez održavanja usmene javne rasprave ako je iz navoda tužbe i obrazloženja osporenog upravnog akta vidljivo da je činjenično stanje u upravnom postupku nesporno utvrđeno i da zako…; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. ZAKLjUČAK KAO PRETHODNO PITANjE U POSTUPKU ODOBRENjA OBJAVLjIVANjA PONUDE ZA PREUZIMANjE AKCIJA; Ishod upravnog spora kojim se osporava zakonitost zaključka o otklanjanju nepravilnosti ne predstavlja prethodno pitanje u postupku odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje akcija.; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. NAČELO PREDVIDIVOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU; Ranije upravne odluke u istovrsnim upravnim stvarima ne obavezuju strogo organ, ali je on dužan da vodi računa o njima prilikom upravnog odlučivanja, kao i da obrazloži eventualno odstupanje od dotadašnje prakse, jer na taj način stranka dobija povećanu pravnu sigurnost i izvesnost u vezi sa ishodom odl…; (Upravni sud (RS))

26.10.2023. OBRAZLOŽENjE DRUGOSTEPENOG REŠENjA; Imajući u vidu da je drugostepeno rešenje inicirano žalbom, to u njegovom obrazloženju moraju biti saopšteni rezultati do kojih je drugostepeni organ došao ispitujući sve navode žalbe, osim u situaciji kada su ti razultati istovetni sa stavom prvostepenog organa, u kojoj situaciji je dovoljno samo to ko…; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. OMOGUĆAVANjE STRANCI DA UČESTVUJE U PORESKOM POSTUPKU; Dužnost organa je da stranci omogući učešće u postupku, a što se sastoji u stvaranju uslova (tj. u pružanju mogućnosti) da stranka koristi svoje procesno pravo izjašnjavanja u vezi sa radnjama postupka. U situaciji kada stranka, i pored pružene mogućnosti saslušanja to pravo ne želi da koristi, iako je to…; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. UTVRĐIVANjE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI U ODREĐENOJ ZONI; Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti u određenoj zoni isključivo je pravo jedinica lokalne samouprave. ; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. UTVRĐIVANjE PORESKE OBAVEZE POREZA NA IMOVINU; Poreska obaveza poreza na imovinu utvrđuje se nezavisno od načina i mogućnosti njenog plaćanja odnosno naplate, što znači da je nadležna jedinica lokalne samouprave dužna da utvrdi porez na imovinu poreskom obvezniku kada se za to ispune zakonski uslovi kao i da u rešenju da nalog za plaćanje utvrđene p…; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS; Hraniocem porodice koji se može osloboditi od plaćanja takse za javni medijski servis ne može se smatrati lice koje nije jedini član porodice koji ostvaruje prihode. Činjenica da prihodi drugog člana porodice nisu redovni nema uticaja na mogućnost oslobađanja plaćanja takse. ; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. OVLAŠĆENjA GRADSKE OPŠTINE I OBRAZLOŽENOST ZAKLjUČKA PROTIV KOGA JE DOZVOLjENA ŽALBA; Gradske opštine nisu jedinice lokalne samouprave već su to samo opština, grad i grad Beograd. Gradska opština je imalac javnih ovlašćenja, jer u skladu sa statutom grada vrši poslove iz njegove nadležnosti. Nedostatak u obrazloženju zaključka protiv koga je prema izričitoj odredbi člana 224. stav 4. Za…; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. ISPRAVKA REŠENjA; Ispravka označenog organa nadležnog za rešavanje u postupku i lica ovlašćenog za donošenje rešenja u tom postupku ne predstavlja očiglednu grešku u imenima ili brojevima povodom koje se može vršiti ispravka rešenja.; (Upravni sud (RS))

27.10.2023. USLOV ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI VOZARA; Iz odredbi Zakona o trgovačkom brodarstvu i Pravilnika o ispitu za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe i odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe ne proizlazi uslov da zaposleno fizičko lice ima najmanje tri godine praktičnog iskustv…; (Upravni sud (RS))

30.10.2023. ĆUTANjE UPRAVE NAKON PODNOŠENjA PORESKE PRIJAVE; Poreska prijava ne predstavlja zahtev stranke radi ostvarivanja nekog prava u poreskopravnom odnosu ili zahtev kojim se pokreće poreskopravni postupak, već njenu obavezu kao poreskog obveznika, zbog čega ne može postojati ćutanje uprave nakon njenog podnošenja. ; (Upravni sud (RS))

30.10.2023. ODLUČIVANjE O TROŠKOVIMA UPRAVNOG POSTUPKA U UPRAVNOM SPORU; Upravni sud u upravnom sporu ne odlučuje o troškovima upravnog postupka. ; (Upravni sud (RS))

30.10.2023. SVOJSTVA STANA KAO USLOV ZA REFUNDACIJU PDV; Uslov za priznavanje prava na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana prema kome to pravo može da ostvari kupac i pod uslovom da nije imao u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini stan na teritoriji Republike Srbije ne zavisi od veličine suvlasničkog udela na stanu i podobnosti objekta za stanova…; (Upravni sud (RS))

01.11.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI; Zahtev za zaštitu prava u postupku javnih nabavki može podneti ponuđač koji ima realni interes da podnese taj zahtev, pod uslovom da je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama.; (Upravni sud (RS))

30.10.2023. UREDNOST  URUČENjA  POZIVA  POLICIJE; Kada je poziv okrivljenoj ypyćen na jedinu adresu na kojoj je uredno prijavljena u sistemu MUP PC,  dostavljanje poziva  je izvršeno u potpunosti u skladu sa odredbama člana 75. stav 5. i 6.  Zakona o opštem upravnom postupku, gde okrivljena kao primalac pismena nije zatečena na adresi dana 1. 9. 2021. g…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

01.11.2023. ODNOS IZMEĐU ZAHTEVA  NA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE  U VISINI VREDNOSTI RADOVA POTREBNIH ZA OTKLANjANjE UOČENIH NEDOSTATAKA I ZAHTEVA ZA ČINIDBU KOJA SE SASTOJI U OBAVEZI OTKLANjANjA UOČENIH NEDOSTATAKA; Naručilac radova ne može sa uspehom isticati zahtev za naknadu štete u visini vrednosti radova potrebnih za otklanjanje uočenih nedostataka na građevinskom objektu  zbog kojih delo nije neupotrebljivo, odnosno kad posao nije izvršen u suprotnosi sa izričitim uslovima ugovora, već je  dužan da dopusti p…; (Apelacioni sud (RS))

09.11.2023. POSTOJANjE ALTERNATIVNE OBAVEZE; Da bi postojala alternativna obaveza potrebno je da se obaveze razlikuju po predmetu, a ne po nekim drugim svojstvima.; (Apelacioni sud (RS))

16.10.2023. UGOVOR O ZAJMU; Potvrda – priznanica o pozajmici koja sadrži potpis dužnika i iznos datog zajma ima svojstvo ugovora o zajmu.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. NEPOSTOJANjE SMETANjA DRŽAVINE U SLUČAJU PRIČINjAVANjA ŠTETE; Puštanje stoke na zemljište držaoca koja pričinjava štetu usevima, nije osnov za podnošenje tužbe za smetanje državine, već tužbe za naknadu štete.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. TROŠKOVI OBRADE KREDITA; Specifikacija troškova obrade kredita i opis njihove strukture u ponudi nisu uslovi za plaćanje tih troškova ako je u ponudi navedena vrsta troškova i njihova visina. ; (Viši sud (RS))

20.10.2023. REDOSLED NAMIRENjA POTRAŽIVANjA; Potraživanje se namiruje redosledom koji odredi dužnik, ako među strankama nije šta drugo ugovoreno. Ako dužnik ne odredi redosled namirenja, uračunavanje se vrši tako što se prvo otplaćuju troškovi, zatim kamate i najzad glavnica. Stoga, poverilac nije ovlašćen da sam bira redosled namirenja potraživanj…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. DEPOZIT KOD ZAKUPA NEPOKRETNOSTI; Zakupodavac može u drugom postupku da traži naknadu štete zbog prevremenog raskida, ali nije ovlašćen da se samovoljno naplati iz depozita koji nije dat kao obezbeđenje trajanja ugovora.; (Viši sud (RS))

24.10.2023. UTICAJ OKONČANjA POSTUPKA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI NA POČETAK ZASTAREVANjA; Okončanje postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kod pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda iz člana 36. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama bez uticaja je na početak toka roka zastarelosti potraživanja, jer naručilac može i p…; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.10.2023. IMALAC PRAVA NA NAKNADU ŠTETE OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U SLUČAJU NASTUPANjA OSIGURANOG SLUČAJA; Pravo na naknadu štete od osiguravajućeg društva u slučaju nastupanja osiguranog slučaja pripada onom licu koje je zaključilo ugovor o osiguranju imovine, a koje ima potrebu za ekonomskom zaštitom od određenog rizika putem naknade iz osiguranja, što može, ali ne mora nužno da bude vlasnik stvari.; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.10.2023. PDV KAO DEO NAKNADE IZ OSIGURANjA I ZAVISNOST NjENE ISPLATE OD OTKLANjANjA ŠTETE; Ako otklanjanje štete uključuje plaćanje PDV, to predstavlja realnu štetu za oštećenog, koju je osiguravač dužan da nadoknadi. Činjenica da li je šteta otklonjena ili nije ne može uticati na obavezu osiguravača da saglasno ugovoru o osiguranju isplati naknadu iz osiguranja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.10.2023. DOSPELOST OBAVEZE OSIGURAVAČA IZ UGOVORA O OSIGURANjU; Osiguravač iz ugovora o osiguranju nije štetnik, pa njegova obaveza na isplatu naknade iz osiguranja dospeva u skladu sa odredbama zakona koje regulišu taj  ugovor.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

07.11.2023. ADAPTACIJA STANA KAO NAČIN STICANjA SVOJINE; Adaptacija stana nije građenje, pa nema uslova za sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu na ovaj način. ; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA NOSILACA PRAVA ZAJEDNIČKE SVOJINE; Nosioci prava zajedničke svojine na zajedničkim delovima zgrade aktivno su legitimisani da potražuju naknadu štete na tim delovima zgrade.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRIMENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA NA SNAZI DO 6. 4. 1941. I NAČIN PROTIVLjENjA KORIŠĆENjU POSLUŽNOG DOBRA; Postoji mogućnost, ali ne i obaveza da se pravna pravila i zakoni i drugi propisi koji su bili na snazi do 6. aprila 1941. godine, uz ispunjenost ostalih uslova, primenjuju u onim slučajevima gde u važećem zakonodavstvu postoji pravna praznina. Kada protivljenje vlasnika poslužnog dobra korišćenju njegov…; (Apelacioni sud (RS))

16.10.2023. NEPOSTOJANjE SMETANjA DRŽAVINE U SLUČAJU SEČE STABALA NA TUĐEM ZEMLjIŠTU; Seča stabala na tuđem zemljištu  ne predstavlja smetanje državine, već štetu, što predstavlja potpuno drugi osnov sudske zaštite.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. ODREĐIVANjE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI; Pravilno je sud postupio kada nije prihvatio procenu Poreske uprave o tržišnoj vrednosti eksproprisanog zemljišta, jer je ista data bez individualizacije parcela za koje se traži naknada i nisu navedeni parametri na osnovu kojih je utvrđena vrednost predmetnog zemljišta.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. UTVRĐIVANjE STATUSA  ZEMLjIŠTA U POSTUPKU ODREĐIVANjA NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI; Kako je eksproprijacija izvršena nakon stupanja na snagu planskog dokumenta kojim je predviđeno formiranje građevinskih parcela to zemljište u vreme donošenja rešenja o eksproprijaciji ima karakter građevinskog zemljišta, pa se naknada ima odrediti kao za građevinsko zemljište, iako je  u katastru nepokret…; (Viši sud (RS))

19.10.2023. NAKNADA ZA USTANOVLjENjE SLUŽBENOSTI; Naknada za ustanovljenje prava službenosti prelaza provodnika dalekovoda iznad nepokretnsoti, utvrđuje se u visini umanjenja tržišne vrednosti nepokretnosti usled ustanovljenja predmetne službenosti.; (Viši sud (RS))

07.11.2023. RAZLIKA FORMALNE I FAKTIČKE EKSPROPRIJACIJE; Faktička eksproprijacija ne predstavlja alternativu formalno sprovedenoj eksproprijaciji, jer dovodi do pravne nesigurnosti i izaziva neizvesnost kod ranijih sopstvenika nepokretnosti povodom pravnih posledica ovakve radnje organa javne vlasti. Novčana naknada kod faktičke eksproprijacije ne može s…; (Ustavni sud (RS))

Porodično pravo

17.10.2023. PRAVO NA NOVČANU ISPLATU PO OSNOVU ULAGANjA U IMOVINU VANBRAČNOG PARTNERA; Postojeća bračnost jednog od vanbračnih partnera nije smetnja  za postavljanje zahteva za novčanu isplatu po osnovu ulaganja kojima je uvećana vrednost imovine jednog od partnera.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. PRODUŽENjE HITNIH MERA RADI ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI; Prilikom odlučivanja o predlogu za produženje hitnih mera radi zaštite od nasilja u porodici bez značaja je okolnost ko je i na čiji predlog i zbog čega prijavio kritični događaja, kao i kako se žrtva oseća zbog ponašanja potencijalnog učinioca, već je od značaja da li je on kritičnom prilikom preduzeo …; (Viši sud (RS))

19.10.2023. PRODUŽENjE HITNIH MERA RADI ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI; Smisao Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nije da se pri svakoj svađi i sukobu izriču hitne mere, već samo onda kada bude utvrđeno postojanje okolnosti koje ukazuju na neposrednu opasnost od nastavljenog ili ponovljenog nasilja u porodici. Da bi se prema nekome odredile ili produžile hitne mere potr…; (Viši sud (RS))

19.10.2023. NEPOSTOJANjE USLOVA ZA UKIDANjE HITNIH MERA RADI ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI; Činjenica da je žrtva nasilja napustila kuću i otišla kod svojih roditelja, sama za sebe nije dovoljna za ukidanje izrečenih hitnih mera radi zaštite od nasilja u porodici, s obzirom da su mogući učinilac i žrtva duži vremenski period u lošim odnosima i da postoji realna opasnost da između njih dođe do pon…; (Viši sud (RS))

19.10.2023. PRIVREMENA MERA RADI IZDRŽAVANjA DETETA; U postupku za razvod braka i vršenje roditeljskog prava ima mesta određivanju privremene mere obavezivanjem roditelja koji ne doprinosi izdržavanju, bez obzira na to što će se u daljem toku postupka  ponovo odlučivati o izdržavanju u zavisnosti od odluke o poveravanju deteta.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. PRIVREMENA MERA – NASILjE U PORODICI I POVERAVANjE DETETA; Neophodno je odrediti privremenu meru zabrane uznemiravanja i približavanja tužilji u situaciji kada  je tuženi tužilju i njihovo dete zaključao u stanu  i nije im dozvoljavao slobodno kretanje.; (Viši sud (RS))

14.11.2023. PRIVREMENA MERA –  NASILjE U PORODICI; O privremenoj meri u porodičnom pravu sud obično odlučuje na osnovu dostavljenih pismenih dokaza, medicinske dokumentacije, dokaza o intervencijama MUP-a i mišljenja Centra za socijalni rad.; (Viši sud (RS))

Nasledno pravo

16.11.2023. ISKLjUČENjE IZ NASLEĐA; Volja ostavioca da potpuno ili delimično isključi naslednika iz nasleđa  i  oduzme mu prava na nužni deo, mora biti izražena na nesumnjiv način u testamentu, iz razloga taksativno navedenih u zakonu prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona o nasleđivanju („Službeni glasnik SRS“, br. 52/74, 1/80 i 25/82).

…; (Apelacioni sud (RS))

Stambeno pravo

08.11.2023. ZAŠTITA PRAVA NA DOM; Garantovana je zaštita prava na dom licu koje sa svojom porodicom živi dugi niz godina u određenoj nepokretnosti, a onaj koji traži iseljenje nije dokazao da to lice ima mogućnost da stekne drugi dom ili da se nastani u drugom domu.; (Apelacioni sud (RS))

Radno pravo

18.10.2023. PRAVO NA NAKNADU ŠTETE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KOJI JE DOBIO OTKAZ, ALI NIJE OSUĐEN U KRIVIČNOM POSTUPKU; Brisanjem odredbe člana 168. Zakona o policiji o prestanku radnog odnosa zbog nastanka bezbedonosnih smetnji iz člana 111. tog zakona sam zakonodavac je uspostavio ravnotežu između postizanja legitimnog cilja i zaštite javnog interesa, s jedne strane, i zaštite prava na rad policijskog službenika, s dru…; (Apelacioni sud (RS))

Trgovinsko pravo

07.11.2023. NAČIN GLASANjA POVERILACA U STEČAJNOM POSTUPKU U JEDNOJ KLASI POVERILACA; Nije proizvoljno zaključivanje sudova da glasanje razlučnih poverilaca koji imaju običnu većinu potraživanja ukazuje da plan reorganizacije nije prihvaćen ako se nisu izričito izjasnili za usvajanje podnetog plana reorganizacije i ako su se izričito izjasnili protiv njegovog usvajanja.   ; (Ustavni sud (RS))

07.11.2023. RESTRUKTURIRANjE I REORGANIZACIJA; Nema mesta bilo kakvom poistovećivanju niti dovođenju u vezu pravnog instituta restrukturiranja sa pravnim institutom reorganizacije.; (Ustavni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

18.10.2023. USLOVI ZA AUTORSKOPRAVNU ZAŠTITU; Autoru pripada pravo na autorskopravnu zaštitu nezavisno od činjenice odakle i u kojoj formi je drugo lice preuzelo njegovu fotografiju, a bez uticaja je i okolnost da je fotografija bila objavljena u drugim medijima.; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. PRAVNI OSNOV ZAHTEVA KOD NEOVLAŠĆENOG OBJAVLjIVANjA AUTORSKOG DELA; Objavljivanjem autorskih dela bez označavanja njihovog autora prouzrokuje se šteta, pa zahtev za isplatu novčanog iznosa iz takvih činjenica ne spada u sticanje bez osnova. ; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. USLOVI AUTORSKOPRAVNE ZAŠTITE; Autoru pripada pravo na autorskopravnu zaštitu nezavisno od činjenice odakle i u kojoj formi je njegova fotografija preuzeta, kao i nezavisno od odsustva saznanja o tome ko je autor i da li je ona objavljena kao deo kolaža sastavljenog od delova više fotografija.; (Apelacioni sud (RS))

08.11.2023. ISKLjUČIVA PRAVA AUTORA; Prava autora zakonom propisana kao isključiva isključuju mogućnost drugih da bez dozvole autora preduzimaju radnje koje čine sadržinu tih prava, a postupanje suprotno tome sankcionisano je mogućnošću traženja utvrđenja povrede prava i naknade štete.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. ZASTARELOST NAKNADE ZA KORIŠĆENjE FONOGRAMA; Naknada za korišćenje fonograma plaća se za kalendarsku godinu za koju je utvrđeno da je određeno lice neovlašćeno koristilo fonograme, pa se naknada za takvo korišćenje naplaćuje u jedinstvenom iznosu za svaku godinu zasebno i takvo potraživanje se ne može smatrati povremenim potraživanjem u smislu odr…; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. ORIGINALNOST NASLOVA AUTORSKOG DELA; Naslov autorskog dela nije jedini aspekt originalnosti, pa ne mora da predstavlja originalnu autorsku tvorevinu iz člana 3. Zakona o autorskom i srodnim pravima. ; (Apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

18.10.2023. SPOSOBNOST DA SE BUDE SVEDOK; Svedok može svedočiti o činjenicama o kojima ima saznanja, dok svedočenje ne može predstavljati iznošenje svog mišljenja o određenoj pojavi, događaju i ličnostima.; (Apelacioni sud (RS))

09.11.2023. OBRAZLOŽENOST ODLUKE; Drugostepeni sud može navesti sopstvene razloge za odluku u cilju davanja obrazložene odluke. ; (Apelacioni sud (RS))

09.11.2023. PLAĆANjE SUDSKIH TAKSI I NjIHOVA NAKNADA U OKVIRU TROŠKOVA POSTUPKA; Obaveza da se plati sudska taksa meri se Taksenom tarifom koja je sastavni deo Zakona o sudskim taksama, ali se naknada tog troška na teret suprotne strane odmerava prema postignutom uspehu, odnosno dosuđenom iznosu.; (Apelacioni sud (RS))

10.11.2023. PRAVNI LEK PROTIV NALOGA I OPOMENE ZA PLAĆANjE SUDSKE TAKSE; Pravni lek nije dozvoljen protiv naloga i opomene za plaćanje sudske takse.

Lice koje smatra da je greškom prvostepenog suda pozvano da plati taksu kao takseni obveznik i kome je opomenom ili nalogom naloženo da plati taksu uz upozorenje na pravne posledice neplaćanja u smislu prinudne naplate taksene …; (Apelacioni sud (RS))

16.10.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA U SLUČAJU PRIZNANjA TUŽBENOG ZAHTEVA; Nisu osnovani navodi žalbe tuženog protiv odluke o troškovima da svaka strana snosi svoje troškove koje je sadržano u presudi na osnovu priznanja (kojom je utvrđeno da je tužilac Republika Srbija vlasnik predmetne nepokretnosti po osnovu faktičke eksproprijacije), kao i da tuženi nije dao povoda za t…; (Viši sud (RS))

16.10.2023. VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Prilikom odlučivanja o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje sud ceni samo opravdanost razloga za propuštanje ročišta od strane  punomoćnika, a ne i mogućnost obezbeđenja zamene, odnosno obaveštavanja nekog drugog advokata iz iste advokatske kancelarije da pristupi na ročište.; (Viši sud (RS))

16.10.2023. PREKID POSTUPKA ZBOG PRETHODNOG PRAVNOG PITANjA; Pitanje prava svojine na spornim parcelama i građevinskom objektima predstavlja prethodno pravno pitanje u sporu za zauzeće i uklanjanje objekata.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. PREKID POSTUPKA ZBOG PRETHODNOG PRAVNOG PITANjA; U sporu u kojem tužioci  traže da sud utvrdi da je ništav ugovor o poklonu zaključen između tuženih, kao poklonodavca, i poklonoprimca, prethodno pravno pitanje o kojem teče parnica je da li su tužioci stekli pravo svojine na predmetu poklona. ; (Viši sud (RS))

17.10.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA U SLUČAJU PRIZNANjA TUŽBENOG ZAHTEVA; Kako je tuženi priznao tužbeni zahtev u odgovoru na tužbu, a nema dokaza da tuženi nije dao povoda za tužbu, to je imalo mesta presuđenju da svaka strana snosi svoje troškove.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. POVLAČENjE TUŽBE ZBOG NEDOLASKA TUŽIOCA NA ROČIŠTE; Navodi žalbe izjavljene protiv rešenja o povlačenju tužbe da postoji opravdan razlog što punomoćnik tužioca nije mogao da pristupi na ročište nisu od značaja, jer su se  mogli isticati u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje.; (Viši sud (RS))

17.10.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA U SLUČAJU POVLAČENjA TUŽBE; Pravilna je odluka o troškovima postupka kojom su obavezani tuženici da tužiocu solidarno plate troškove postupka u slučaju povlačenja tužbe zbog povrede prava preče kupovine, do kojeg je došlo  jer je raskinut pobijani ugovor između tuženih, budući da je nakon raskida ugovora suštinski prestao razlo…; (Viši sud (RS))

17.10.2023. OCENA NALAZA I MIŠLjENjA VEŠTAKA; Prilikom ocene nalaza  i mišljenje veštaka, sud će imati u vidu da je osporen na uopšten način, a da u  dodatnom roku stanka nije  dostavila pismeno izjašnjenje niti novi nalaz i mišljenje veštaka.; (Viši sud (RS))

01.11.2023. UKIDANjE KLAUZULE PRAVNOSNAŽNOSTI; Pravilnost i zakonitost presude ne može biti predmet razmatranja po zahtevu za ukidanje potvrde pravnosnažnosti, već se ovo pitanje može razmatrati samo u postupku po pravnim lekovima na presudu.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. PONAVLjANjE POSTUPKA; Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka ima se računati od dana dostavljanja odluke kojom je parnični postupak konačno okončan. ; (Viši sud (RS))

15.11.2023. DOKAZIVANjE U POSTUPKU ZA SMETANjE DRŽAVINE; U postupku za smetanje državine, sud je ovlašćen da otkloni izvođenje dokaza, ukoliko se ovim dokazima ne bi mogle da utvrde druge činjenice bitne za odlučivanje, imajući posebno u vidu hitnost postupka.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. DOKAZIVANjE; Kada tužilac već uz tužbu dostavi dokaze iz kojih proističe verovatnost njegovih navoda u pogledu osnova i visine tužbenog zahteva, tada se dokazna aktivnost tuženog ne može svesti na osporavanje tvrdnji tužioca bez dostavljanja i predlaganja drugih dokaza, već je i tuženi, kao i tužilac, dužan da svoje t…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. TERET DOKAZIVANjA VISINE DUGOVANOG KOD KOMUNALNIH USLUGA; U sudskom postupku za naplatu potraživanja po osnovu komunalnih usluga, teret dokazivanja visine i datuma dospelosti naknade za komunalne usluge leži na tužiocu, kao javnom komunalnom preduzeću koje se bavi pružanjem komunalnih usluga.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. KAMATA NA TROŠKOVE POSTUPKA; Ukoliko je izvršna isprava doneta pre stupanja na snagu člana  47a Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“ br.106/2015, 106/2015, autentično tumačenje 113/2017 – autentično tumačenje i 54/19) koji je počeo da se primenjuje od 1. 1. 2020. godine, izvršni poverilac nema pravo na kamatu na tr…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. IZVRŠENjE REŠENjA O TROŠKOVIMA POSTUPKA PRE PRAVNOSNAŽNOSTI; Ukoliko rešenje o troškovima postupka nije sadržano u presudi, na isto se ne mogu primeniti odredbe člana 368. Zakona o parničnom postupku o nastupanju izvršnosti pre pravnosnažnosti, te ga nije moguće naplatiti u smislu navedenog člana.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Da bi se sud upustio u ocenu osnovanosti predloga za vraćanje u pređašnje stanje, odnosno u njegovu urednost, najpre mora da oceni da li je predlog podnet blagovremeno.; (Viši sud (RS))

15.11.2023. ČLAN 313. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU; Postavljanje pitanja iz člana 313. Zakona o parničnom postupku je u funkciji eventualnog signala strankama da u kasnijim fazama postupka, a u smislu odredbe člana 314. ZPP, dostave ili predlože izvođenje nekog dokaza za čije su postojanje saznale kao rezultat prethodno sprovedenog dokaznog postupka.; (Viši sud (RS))

23.10.2023. NADLEŽNOST PRIVREDNOG SUDA U SPOROVIMA O PRIMENI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA; Kada su u pitanju sporovi o primeni odredbi Zakona o privrednim društvima ili drugog propisa kojim se reguliše status privrednih subjekata, kao i u situaciji kada se radi o sporu koji je proistekao iz privatizacije, uvek je nadležan privredni sud bez obzira ko su stranke.; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. USLOVI ZA DONOŠENjE MEĐUPRESUDE; Međupresuda može biti doneta samo u slučaju postavljanja kondemnatornog tužbenog zahteva kada tuženi ospori osnov i visinu tužbenog zahteva, a u pogledu osnova stvar ispunjava uslove za donošenje odluke. To znači da utvrđujući tužbeni zahtev, kakav je zahtev da se utvrdi povreda nekog prava, nije tužben…; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. OSNOVNI I EVENTUALNI ZAHTEV; Zahtevi da se isplati određeni novčani iznos po različitim osnovima su sadržinski istovetni zahtevi, zbog čega ne mogu biti u odnosu osnovnog i eventualnog zahteva. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. PROPUŠTANjE I POSLEDICA PROPUŠTANjA KOD PREDLOGA ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Kod predloga za vraćanje u pređašnje stanje razlikuju se propuštanje i posledica koju ono izaziva. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

24.10.2023. OBNAVLjANjE SPISA PREDMETA KAO PRETHODNO PITANjE; Obnavljanje spisa predmeta je prethodno pitanje za ocenu ispunjenosti uslova za ukidanje klauzule izvršnosti ako je predmet uništen u postupku izlučivanja nepotrebnog registratorskog materijala. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.10.2023. SASTAVLjANjE ODŠTETNOG ZAHTEVA KOD OBAVEZNOG OSIGURANjA U SAOBRAĆAJU KAO DEO TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA; Sastavljanje odštetnog zahteva kod obaveznog osiguranja u saobraćaju predstavlja trošak koji je potreban za vođenje parnice, pa se računa kao iznos troškova postupka.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

17.10.2023. PRIVREMENA MERA NA CELOKUPNOJ IMOVINI DUŽNIKA; Prilikom određivanja predložene privremene mere na celokupnoj imovini tužene, prekršeno je osnovno načelo postupka izvršenja i obezbeđenja – načelo srazmere. ; (Viši sud (RS))

17.10.2023. TROŠKOVI PRAVNOG LEKA U POSTUPKU NAPLATE TAKSE; Izvršni postupak za prinudnu naplatu neplaćene sudske takse je jednostranački postupak koji se inicira po službenoj dužnosti i zato  stranka  nema pravo na naknadu troškova  na ime sastava pravnog leka od strane advokata.; (Viši sud (RS))

19.10.2023. PRIVREMENA MERA U POSTUPKU ZA IZMENU ODLUKE O POVERAVANjU MALOLETNOG DETETA; Ako je majka kojoj je maloletno dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava izložena porodičnom nasilju od  strane emotivnih partnera, postoji rizik da dete kao svedok nasilja odnosno pasivni posmatrač u takvom uzrastu bude i žrtva, pa je u najboljem interesu maloletnog deteta da do okončanja p…; (Viši sud (RS))

15.11.2023. OSPORAVANjE OSNOVA POTRAŽIVANjA U IZVRŠNOM POSTUPKU; U žalbi na rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave ne može se sa uspehom osporavati potraživanje utvrđeno izvršnom ispravom.                                                                             ; (Viši sud (RS))

15.11.2023. IZJAŠNjENjE PO ČLANU 547. ZIO; Podnesak izvršnog poverioca, predat uz žalbu, ne može se smatrati valjanim izjašnjenjem u smislu člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ukoliko se na njemu ne nalazi prijemni pečat suda, niti je izvršni poverilac pored istog dostavio potvrdu o prijemu pošiljke ili povratnicu, iz kojih bi se moglo utv…; (Viši sud (RS))

Prekršajno pravo

07.11.2023. DOKAZI KOJI TERETE OKRIVLjENOG I POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Kada okrivljenom koji je negirao izvršenje prekršaja, od strane prekršajnog suda uopšte nije omogućeno da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete, i to dokazima koje je sud pribavio tokom postupka, a na kojima se presuda zasniva, okrivljenom je povređeno pravo na odbranu čime je učinjena bitna…; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

10.11.2023. ODLUKA U FORMI REŠENjA I BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Kada je drugostepeni prekršajni sud žalbu branioca okrivljenog odbio i prvostepenu presudu potvrdio rešenjem, a ne presudom, time je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka, a što je bilo od uticaja na donošenje zakonite odluke.; (Vrhovni (kasacioni) sud (RS))

16.10.2023. NEZAKONITO UPUŠTANjE SUDA U MERITUM STVARI; Pre otklanjanja nedostataka u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka sud ne treba da se upušta u odlučivanje o suštini stvari.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.10.2023. NEOPREDELjIVANjE DATUMA IZVRŠENjA PREKRŠAJA; U dispozitivu presude je neophodno napisati tačan datum prispeća zahteva za pružanje informacije od javnog značaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.10.2023. UKIDANjE NEZAKONITE OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE; U situaciji kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti uprkos priznanju prekršaja, presuda će da bude ukinuta zbog bitne povrede postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.10.2023. ODBAČAJ NEUREDNOG ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Sud će odbaciti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u kome nije precizno i nedvosmisleno navedeno vreme izvršenja prekršaja, odnosno koje nije precizirano ni u ostavljenom roku. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

16.10.2023. IZVRŠENjE PREKRŠAJA SVESNIM NEHATOM; Okrivljenom odgovornom licu je kao oblik odgovornosti stavljen svesni nehat iz razloga što je mogla znati da će lice kome je prodato vozilo upravljati istim i nije mogla isključiti mogućnost da će on postupiti suprotno zakonu, to jest da neće produžiti registraciju vozila i prevesti vozilo na svoje ime.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.10.2023. USKRAĆIVANjE LIČNOG PRAVA TRAŽIOCU INFORMACIJE; Uskraćivanjem adekvatnog odgovora tražiocu informacija od javnog značaja učinjena je povreda ličnog prava, pri čemu se u vezi postupanja nadležnih organa ne pravi razgraničenje između fizičkog i pravnog lica.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.10.2023. PRIZNANjE I TEŠKE PRILIKE OKRIVLjENOG KAO OKOLNOSTI ZA UBLAŽAVANjE KAZNE; Imajući u vidu da izvršenjem prekršaja nisu nastupile posledice, da okrivljeni od svog rada izdržava suprugu, dvoje maloletne dece i oca te, činjenicu da je prekršaj u potpunosti priznao i da nije prekršajno kažnjavan, to su sve okolnosti koje ukazuju da se okrivljenom može izreći kazna ispod najmanje mer…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.10.2023. ODBIJANjE DAVANjA INFORMACIJE; Odbijanje davanja informacije nije sankcionisano Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, za razliku od otežavanja ili onemogućavanja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.10.2023. TEŽI PREKRŠAJ IZ  ZAKONA O  BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kada  upravlja  vozilom brzinom od 141,5 km/h, što je za  91,5 km/h više od dozvoljenog, okrivljena    time   čini jedan od težih prekršaja propisanih Zakonom o bezbednosti caobpaćaja na putevima pošto, pored ostalog,  kpećyći se tom brzinom  predstavlja opasnost i za sebe i za druge učesnike u caobpaća…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.10.2023. PREKRŠAJ  NEČINjENjA; Kada se lice tereti za prekršaj izvršen nečinjenjem, a činjenje je vezano za rok, zastarelost je počela da teče istekom poslednjeg dana roka do kojeg je postojala obaveza na činjenje. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.10.2023. NERAZUMLjIVOST IZREKE KOJOM JE ODLUČENO O PONAVLjANjU POSTUPKA  KOJI NIJE TRAŽEN; Kada branilac podnese predlog za povraćaj u pređašnje stanje, sud čini bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka ako donese odluku o zahtevu za ponavljanje postupka. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.10.2023. PREKRŠAJ  PROPUŠTANjA  DUŽNOG  NADZORA; Kada se okrivljenima stavlja na teret da su njihova deca učinila prekršajna    dela i da je do toga došlo usled propušanja dužnog roditeljskog nadzora koji nadzor  su bili u mogućnosti da vrše, a u   postupku  se   utvrdi da roditelji nisu bili u mogućnosti da takav nadzor vrše, jer  je došlo do incidentn…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. OCENA  DOKAZA; Kada  sudija uvidi nedoslednost i kontradiktornost   iskaza okrivljenog sa prethodno datim iskazom,  pravilno  postupa  kada ne prihvati njegovu  odbranu, jer je neverodostojna.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. PREKRŠAJ IZ ČLANA 331. STAV  1. TAČKA 47. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kada je okrivljeni upravljajući vozilom skrenuo ulevo prema kući u kojoj stanuje, i to skretanje izvršio pre mesta gde se nalazila patrola policije koja ga je zaustavljala, onda nema dokaza da je   učinio prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 47. Zakona o bezbednosti caobpahaja na putevima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. POVREDA  PRAVA  NA  ODBRANU; Ako je pisana odbrana okrivljenog upućena sudu pre održavanja ročišta, i u njoj  je navedeno da okrivljeni zbog službenih obaveza neće moći da pristupi na ročište zakazano za dan za kad je zakazano ročište, zbog čega  koristi mogućnost da svoju odbranu da pisanim putem, a sud na ročištu konstatuje da ok…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. UBLAŽAVANjE  KAZNE; Kazna okrivljenom se može ublažiti ako će se i njom  postići  svrha kažnjavanja, da okrivljeni ubuduće ne čini prekršaje i da poštuje sve propise u oblasti bezbednosti  caobpaćaja na putevima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. PREKRŠAJ IZ ČLANA 79. STAV  1. TAČKA 1. ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENjU; Službenici obezbeđenja ometaju rad policije ako neposredno nakon narušavanja javnog reda i mira imaju verbalnu komunikaciju sa policijskim službenicima, a ne upoznaju ih sa činjenicom da je dolazilo do narušavanja javnog reda i mira na javnom skupu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. MALOLETNIK  I  LIČNA  KARTA; Pošto za   maloletna lica zahtev za izdavanje lične karte podnosi jedan  od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja, maloletnik u konkretnom slučaju  nije mogao podneti zahtev za izdavanje lične karte pa ni učiniti prekršaj iz člana 29. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. DOSTAVLjANjE  BRANIOCU; U konkretnom slučaju branilac okrivljenog nije promenio adresu, zbog čega mu je prvostepeni sud  pravilno prvostepenu presudu   dostavio na adresu sedišta kancelarije.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. OBELEŽJE  PREKRŠAJA; Vreme izvršenja ppekpšaja je bitno obeležje i ako nije navedeno u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 46. stav 1. tačka 8. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,  činjenični opis takvog zahteva vodi oslobađajućoj presudi jer delo za koje se tereti po pr…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. OKOLNOSTI  ZA  UBLAŽAVANjE  KAZNE; Okolnost da je prilikom kontrole vlasnik vozila  koja je bila u vozilu, rekla da nije mogla da upravlja zbog zdravstvenih problema, i  da je zato okrivljenom  koji nema vozačku dozvolu dala da upravlja vozilom, u konkretnom slučaju jeste osnov  za primenu člana 43. st.  1. tač. 1. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

23.10.2023. ODBAČAJ  ZAHTEVA ZA POKRETANjE  PREKRŠAJNOG  POSTUPKA; Kada podnosilac zahteva na traženje suda, ne uredi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka smatra se da ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka, jer  je podnosilac zahteva odustao od njega, u kom slučaju je pravilno  rešenjem odbačen  zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.11.2023. NEISKORIŠĆAVANjE ZAKONSKIH OVLAŠĆENjA OKRIVLjENOG TOKOM POSTUPKA; Nije povređeno pravo na odbranu okrivljenom koji je imao sve raspoložive mogućnosti da aktivno sudeluje prilikom sudskog procesa, ali se svojim pravima nije koristio.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

01.11.2023. BEZNAČAJNI PROPUST SUDA NIJE POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Samo značajni propusti suda mogu dovesti do povrede prava na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. NEZAKONITO DONETA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA; Sud je bitno povredio odredbe prekršajnog postupka jer je doneo oslobađajuću presudu, uprkos kontradiktornim izjavama svedoka, koje nisu otklonjene pre donošenja presude.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. NEPRENOSIVOST PRENOŠENjA PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI; Prekršajna odgovornost odgovornog lica u pravnom licu je lična i ona se ne može preneti ugovorom na druga lica.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PREKRŠAJNI NALOG I PREKLUZIVNI ROK ZA DOSTAVLjANjE IZJAVE O KORIŠĆENjU VOZILA; Overena izjava o korišćenju vozila od strane lica koje je zapravo napravilo prekršaj mora da se preda u zakonskom roku od 8 dana od dana prijema prekršajnog naloga, a ne posle 2 godine.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. IZVOĐENjE RELEVANTNIH DOKAZA OD STRANE SUDA; Sud vodi postupak i odlučuje koje dokaze treba izvesti kako bi se potpuno utvrdilo činjenično stanje, vodeći računa da izvođenje dokaza svede na one koji su zaista važni za razjašnjenje nekog događaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. IZBEGAVANjE ODUGOVLAČENjA POSTUPKA; Sud neće da nalaže grafološko veštačenje potpisa na povratnici ukoliko se ne radi o ličnoj dostavi, jer bi takvim veštačenjem samo došlo do odugovlačenja postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. KVALIFIKACIJA HLADNOG ORUŽJA ZAVISI I OD NAMENE; Iako po zakonu šrafciger nije hladno oružje on bi u zavisnosti od situacije mogao da se kao takvo upotrebi.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PLAĆANjE PROTIVVREDNOSTI PREDMETA PREKRŠAJA I APSOLUTNA ZASTARELOST; Sud ne može okrivljene da obaveže na plaćanje protivvrednosti predmeta prekršaja kada nastupi apsolutna zastrelost postupka.  ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. PREKID ZASTARELOSTI; Prekid zastarelosti može izvršiti samo sud svojim radnjama, a ne i podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.11.2023. OBAVEZA SUDA DA NAĐE PRAVU MERU PREDMETA DOKAZIVANjA; Za efikasnost prekršajnog postupka od posebnog značaja je da sud nađe pravu meru predmeta dokazivanja i da dokaze svede na one koji su zaista važni za razjašnjenje nekog događaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Sudska praksa – septembar 2023.

Ustavni sudovi

19.09.2023. SLOBODA GOVORA I GOVOR MRŽNjE; Kritična tačka kada sloboda govora prerasta u govor mržnje jeste ona kada izražavanje predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje.

Prema članu 20. stav 2. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, „mržnja“ i „neprijateljstvo“ podrazumevaju intenzivne i iracionalne emo…; (Apelacioni sud (RS))

20.09.2023. DISKRIMINACIJA NACIONALNE MANjINE; Kod neposredne diskriminacije uvek postoji akt ili radnja kojima se lice ili grupa stavlja u nepovoljniji položaj, što podrazumeva da postoji lice ili grupa prema kojima se povoljnije postupa.

Označavanjem albanske nacionalne manjine nazivom „Šiptari“, iako uvredljivo u sadašnjim okolnostima, nije izvršen…; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. DISKRIMINACIJA U VEZI TROŠKOVA UPISA U ADVOKATSKU KOMORU; Okolnost da je Ustavni sud u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti našao da donošenjem odluke o troškovima i naknadama prilikom upisa u imenik advokata nije došlo do povrede načela zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava ukazuje da nije učinjena diskriminacija donošenjem tog opšteg akta, odluke do…; (Apelacioni sud (RS))

29.09.2023. OVLAŠĆENjE ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA DA ZAMENjUJE ADVOKATA U PARNICI; Ovlašćenje advokatskog pripravnika da zamenjuje advokata u parnici ne zasniva se na punomoćju datom od strane advokata, niti na punomoćju datom od strane stranke, već na postojanju činjenica predviđenih Zakonom o advokaturi i Zakonom o parničnom postupku: upisu pripravnika u imenik advokatskih pripravni…; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU; Tok upravnog postupka umnogome zavisi od aktivnosti stranke u tom postupku.

Nema povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu koji traju pet godina i pet meseci i u kojima prvostepeni organ uprave i sud donose odluke u razumnim rokovima ako podnosilac ne koristi sred…; (Ustavni sud (RS))

08.09.2023. PRAVO NA IMOVINU I NAKNADA ŠTETE VLASNIKU STANA IZ KOGA NIJE ISELjEN NOSILAC STANARSKOG PRAVA; U cilju utvrđivanja da li je vlasnik stana iz koga nije iseljen nosilac stanarskog prava pretrpeo štetu njegova situacija mora se uporediti sa situacijom u kojoj bi bio da je uspeo sa građanskom tužbom i iselio nosioca stanarskog prava ili u kojoj bi se nalazio da je bio u mogućnosti da izda u zakup svo…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU ISELjENjA NOSIOCA STANARSKOG PRAVA; Postupak iseljenja nosioca stanarskog prava specifičan je, jer je prema Zakonu o stanovanju iz 1992. godine opština bila dužna da sredstva pribavljena od otkupa stanova prioritetno usmerava za izgradnju novih stanova, sa namenom za rešavanje stambenih potreba lica koja imaju stanarsko pravo na stanovima u…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA SAMOSTALNIH DELATNOSTI; Za prestanak svojstva osiguranika samostalnih delatnosti od značaja je utvrđivanje trenutka od kog prestaju ovlašćenja predstavljanja i zastupanja jedinog direktora društva koji je podneo ostavku. U slučaju kada jedini direktor podnese ostavku, prevashodno je na članovima društva sa ograničenom odgovorno…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. POUKA O PRAVNOM LEKU; Pouka o pravnom leku, kao sastavni deo odluke suda ili organa uprave, ima za cilj ostvarivanje prava na žalbu ili drugog redovnog pravnog sredstva, koje je zajemčeno odredbom člana 36. stav 2. Ustava, a ne i ostvarivanje prava na vanredna pravna sredstva predviđena zakonom i prava na ustavnu žalbu, pa …; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. UPOTREBA JEZIKA I PISMA U POSTUPKU; Pod pojmom „jezik“ podrazumeva se usmeno korišćenje jezika, dok se pod pojmom „pismo“ podrazumeva pismeno korišćenja jezika.

Obim jezičkih procesnih prava u postupku se razlikuje u zavisnosti od toga da li je u pitanju stranka pripadnik nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi u sudu ili …; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU; Nepoštovanje načela hitnosti u radnim sporovima, donošenje prve presude u predmetu nakon četiri godine i deset meseci od podnošenja tužbe, mali broj izvedenih dokaza i odlučivanje o prigovoru sudije kome je u ponovnom prvostepenom postupku predmet dodeljen u rad nakon skoro četiri meseca ukazuju da prvos…; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. PREKLUZIVNOST TUŽBE ZA UTVRĐENjE POSTOJANjA RADNOG ODNOSA; Tužbi za utvrđenje postojanja radnog odnosa neminovno prethodi povreda prava zaposlenog, iz čega dalje sledi da se kod takve tužbe primenjuje specijalna odredba sadržana u Zakonu o radu koja pravo na sudsku zaštitu vremenski ograničava i vezuje za momenat saznanja za povredu prava u situaciji kada ne pos…; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU; Izvršni postupak, koji predstavlja završnu fazu u ostvarivanju subjektivnih građanskih prava i koji nije kontradiktoran postupak, po pravilu, isključuje postojanje složenih činjeničnih i pravnih pitanja.

Postupanje suda koji tek nakon deset meseci konstatuje da nisu ispunjeni uslovi za održavanje zakazanog …; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

12.09.2023. NEZAKONITO SABIRANjE POJEDINAČNO UTVRĐENIH KAZNI; S obzirom na to da je okrivljenom za dva krivična dela utvrdio kazne zatvora od po devet meseci, jedinstvena kazna mora biti manja od 18 meseci, a ne sme da bude 18 meseci.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. UPUĆIVANjE REALNE PRETNjE SLUŽBENOM LICU; Rečima kojima je okrivljeni uputio mejlom „možda mi padne da napadnem obezbeđenje Vučićeve porodice“ od strane učinioca je upućena realna pretnja napadom na službena lica.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. PRAVNO LICE KAO OKRIVLjENI ZA SAOBRAĆAJNU NEZGODU SA SMRTNIM ISHODOM; Smrt oštećenog se ne može smatrati bilo kakvom koristi za okrivljena pravna lica, iz kog razloga je sud odbio optužni predlog protiv njih za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. NAČIN PAKOVANjA I KOLIČINA OPOJNE DROGE KAO JEDINI DOKAZI DA SE ONA DRŽI RADI PRODAJE; Količina od 82,30 grama kokaina i činjenica da je opojna droga bila upakovana u više paketića ne znače, po automatizmu, da je opojna droga bila namenjena prodaji, budući da je opojnu drogu moguće nabaviti u takvom pakovanju, te da više pakovanja nije neuobičajeno i da se to u savremeno doba ne protivi s…; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. SPAJANjE KAZNI ZATVORA I MAKSIMALNA JEDINSTVENA KAZNA; I u slučaju spajanja kazni koje su okrivljenom izrečene u dve ili više presuda, jedinstvena kazna, osim što ne sme dostići zbir tih kazni, ne sme preći ni 20 godina zatvora.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANjA ISPRAVE I KRIVIČNO DELO PREVARE; Kada je okrivljeni na osnovu falsifikovanih isprava – rešenja o administrativnoj zabrani u koja su uneti neistiniti podaci o visini njegovih mesečenih primanja – sa zajmodavcem zaključio više ugovora o zajmu, te tako dobijena sredstva koristio za vraćenje prethodnih pozajmica istom zajmodavcu, a potom mu …; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. OTUĐENjE IZNAJMLjENOG VOZILA I KRIVIČNO DELO PREVARE; Kada su okrivljeni lažnim prikazivanjem činjenica da vozilo hoće da zakupe na period od dva dana i da će ga koristiti isključivo na teritoriji Republike Srbije, naveli zaposlenog u rentakar agenciji da im vozilo preda, a po dobijanju vozila su njime otišli na Kosovo gde su vozilo prodali i novac dobijen p…; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. PREDMETI IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA TEŠKE KRAĐE KAO JEDINI DOKAZ; Kada okrivljeni negira izvršenje krivičnog dela, kada nema materijalnih tragova na licu mesta koji potiču od okrivljenog, očevidaca događaja ili drugih dokaza na osnovu kojih bi se nesumnjivo mogao utvrditi identitet izvršioca krivičnog dela, sama činjenica da je kod okrivljenog pronađen deo stvari koje s…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. TEŠKA KRAĐA IZVRŠENA OD STRANE GRUPE; Ako u postupku nije dokazano da su okrivljeni bili trajno ili privremeno povezani radi vršenja krivičnih dela teška krađa, tada se njihovo delovanje ne može podvesti pod pojam grupe, te se radnje okrivljenih imaju kvalifikovati kao saizvršilaštvo.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. STICAJ KRIVIČNIH DELA IZNUDE U POKUŠAJU I RAZBOJNIŠTVA; Kada je okrivljeni prema oštećenom najpre primenio silu i pretnju tražeći da mu oštećeni u određenom roku donese novac, a odmah potom upotrebom sile i pretnje prema oštećenom, od njega oduzeo zlatan lančić, tada se ne radi od odvojenim događajima između kojih postoji vremenska i prostorna distanca, pa s…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. TRŽIŠNA VREDNOST ODUZETE STVARI I ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI; Imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela koja će se od okrivljenog oduzeti, jeste tržišna vrednost stvari koju je okrivljeni pribavio izvršenjem krivičnog dela, a ne novčani iznos koji je dobio njenom prodajom.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. KRIVIČNO DELO SPREČAVANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE RADNjE IZ ČLANA 322. STAV 3. U VEZI ST. 2. I 1. KZ; Okrivljeni je silom onemogućio policijskog službenika da obavi posao javne bezbednosti – utvrđivanje njegovog identiteta – kada je nakon dovođenja u policijsku stanicu kako bi se utvrdio njegov identitet, startovao vozilo i udaljio se sa lica mesta, a pri udaljavanju naneo lake telesne povrede policijskom s…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. NEPOSTOJANjE SAUČESNIŠTVA U KRIVIČNOM DELU IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A; Kada su okrivljeni kao učesnici istog životnog događaja, preduzeli različite, alternativno propisane radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a, tada se ne radi o saučesništvu, već je svaki okrivljeni samostalni izvršilac tog krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. RADNjA IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA TRGOVINE LjUDIMA; „Zloupotreba poverenja i odnosa zavisnosti“ i „davanje ili primanje novca ili druge koristi“ su dve različite, alternativno propisane radnje izvršenja krivičnog dela trgovina ljudima.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 333. STAV 2. U VEZI STAVA 1. KZ; Zaprećena kazna ne mora biti obuhvaćena umišljajem učinioca krivičnog dela iz člana 333. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a, već kod njega mora postojati svest o težini dela koje je izvršilo lice kome se pruža pomoć, a na osnovu samih radnji koje je učinilac preduzeo, zaključuje se da li su one bile usmerene …; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. UPRAVLjANjE VOZILOM POD DEJSTVOM ALKOHOLA I VINOST OKRIVLjENOG; Nejasni su i protivrečni razlozi prvostepenog suda da je okrivljeni prilikom izvršenja dela postupao sa svesnim nehatom – svestan  da pod uticajem alkohola može učiniti delo, ali olako držeći da do toga neće doći – kada je na osnovu nalaza i mišljenja veštaka utvrdio  da alkoholisanost okrivljenog nije u…; (Apelacioni sud (RS))

13.09.2023. DOKAZIVANjE UPORNOSTI KAO SINE QUA NON KOD KRIVIČNOG DELA PROGANjANjE; Dokazivanje upornosti okrivljenog je ključna stvar za osuđujuću presudu kod proganjanja.; (Viši sud (RS))

13.09.2023. KOMENTARISANjE JAVNO OBJAVLjENIH STAVOVA I ANGAŽMANA; Stavovi i angažmani koji se objavljuju javno kao takvi mogu biti izloženi različitim komentarima.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

12.09.2023. PISMA OKRIVLjENOG KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU; Pisma koja je okrivljeni uputio iz zatvora dnevnim listovima, u nameri da budu objavljena mogu se koristiti kao dokazi u krivičnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. ISKAZ OSUĐENOG KOJI NIJE OBUHVAĆEN ISTOM OPTUŽNICOM KAO DOKAZ U POSTUPKU; Bez obzira na to što osuđeni nije obuhvaćen optužnicom protiv drugog okrivljenog sa kojim je učestvovao u istom životnom događaju, iz razloga što je postupak prema osuđenom okončan u ranijem vremenskom trenutku zbog zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, njegov iskaz koji je dao pred javnim tu…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. SASLUŠANjE OKRIVLjENOG U PRISUSTVU BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KADA ODBRANA NIJE OBAVEZNA; Kada je okrivljeni pristao da da iskaz u odnosu na krivično delo za koje se tereti, na zakonitost njegovog saslušanja ne utiče činjenica što mu je branilac po službenoj dužnosti postavljen iako za to krivično delo odbrana nije bila obavezna.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. NAČELO OBOSTRANE KAŽNjIVOSTI I PRAVNA SIGURNOST U KAZNENOM PRAVU; Uslov da krivično delo povodom kojeg se zahteva pružanje međunarodne pravne pomoći predstavlja krivično delo i po zakonu Republike Srbije, podrazumeva i da to krivično delo u domaćem zakonodavstvu postoji u vreme kada je okrivljeni izvršio krivično delo za koje je oglašen krivim presudom inostranog sud…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE U PONOVLjENOM POSTUPKU NAKON SUĐENjA U ODSUSTVU; Time što nije bio dostupan državnim organima, jer se nalazio u bekstvu, usled čega mu je suđeno u odsustvu, okrivljeni je svojim postupcima sam sebe doveo u procesnu situaciju jasno definisanu procesnim zakonom – da se u ponovljenom postupku u kome mu se sudi u prisustvu sa iskazom saoptuženog može up…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. ISTICANjE U ŽALBI RAZLOGA ZA OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE; Ako odbrana u toku glavnog pretresa nije ukazala na postojanje razloga za obavezno izuzeće postupajućeg sudije, tu okolnost ne može isticati u žalbi protiv presude.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. IZRUČENjE DOMAĆEG DRŽAVLjANINA STRANOJ DRŽAVI; Lice koje je državljanin Republike Srbije ne može biti izručeno stranoj državi radi krivičnog gonjenja, osim ako je to drugačije regulisano biletalarnim ugovorom.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. NEZAKONITO IZJAVLjIVANjE ŽALBE; Punomoćnik maloletnih oštećenih u konkretnom slučaju nije mogao izjaviti žalbu zbog svih zakonskih razloga, niti zbog odluke o imovinsko-pravnom zahtevu, niti o troškovima krivičnog postupka s obzirom da isti padaju na teret budžetskih sredstava suda u delu koji se odnosi na nagradu postavljenog punom…; (Viši sud (RS))

13.09.2023. OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZBOG IZVRŠENjA PREKRŠAJA; Sud će zakonito osloboditi okrivljenog za krivično delo ukoliko se u njegovim radnjama ostvaruju elementi prekršaja, propisani (drugim) zakonom.; (Viši sud (RS))

13.09.2023. IMOVINSKOPRAVNE OBAVEZE UTVRĐENE U GRAĐANSKOM POSTUPKU; Okrivljeni neće biti obavezan od strane suda da isplati neisplaćene iznose ukoliko je ta imovinskopravna obaveza ustanovljena u već postojećoj pravnosnažnoj presudi iz građanske materije.; (Viši sud (RS))

25.09.2023. DISPOZITIV OPTUŽNOG AKTA BEZ NAVOĐENjA URAČUNLjIVOSTI; Ukoliko nije navedena uračunljivost u dispozitivu optuženja, optužni akt je nezakonito sastavljen.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

18.09.2023. REHABILITACIJA PRIGOVARAČA SAVESTI; Da bi se licu koje ističe prigovor savesti obezbedilo da po propisima na snazi do 28. 5. 1994. godine služi vojni rok bez oružja bilo je potrebno da se podnese pismeni zahtev za takvo služenje vojnog roka, zbog čega nije moguća rehabilitacija lica koje takav zahtev nije podnelo. ; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA KOD STICANjA BEZ OSNOVA KOD UPLATE DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE; Zaposleni nije pasivno legitimisan kada osnov uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kasnije otpadne.; (Apelacioni sud (RS))

04.09.2023. APSOLUTNA NENADLEŽNOST ZA UTVRĐENjE  VISINE ZARADE; Za utvrđenje visine zarade radi odlučivanja o visini penzije nije nadležan sud, već je nadležan upravni organ.; (Viši sud (RS))

12.09.2023. NAČIN ISPLATE CENE STANA KAO USLOV REFUNDACIJE PDV-A; Gotovinskim uplatama na tekući račun ne ostvaruje se pravo na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. TROŠKOVI ANGAŽOVANjA ADVOKATA; Kada je prvostepeni postupak pokrenut zahtevom stranke, ona snosi troškove postupka, pa i kada se radi o troškovima angažovanja advokata. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. PONIŠTAJ PRAVNOSNAŽNOG REŠENjA O IZUZIMANjU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA; Pravnosnažno rešenje o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta iz poseda ranijeg sopstvenika ne može se delimično poništiti i u odnosu na deo ili više izuzetih parcela koje nisu opredeljene u posebnu parcelu i kada predstavljaju deo kompleksa zemljišta koji je kao takav izuzet radi privođenja nameni. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. OBUSTAVA POSTUPKA PO ŽALBI I NAKNADNO IZDAVANjE REŠENjA TOKOM DRUGOSTEPENOG POSTUPKA; Postupak po žalbi se može obustaviti samo ako stranka odustane od žalbe.

Kada u toku drugostepenog upravnog postupka koji se vodi po žalbi koju je stranka izjavila zato što prvostepeni organ nije izdao rešenje u zakonom određenom roku, prvostepeni organ naknadno izda rešenje, drugostepeni organ ne m…; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. POSTUPANjE PRVOSTEPENOG ORGANA PO ZAHTEVU

; Prilikom odlučivanja o podnetom zahtevu prvostepeni organ ima mogućnost da o zahtevu reši pozitivno ili negativno ili da rešenjem zahtev odbaci, što znači da prvostepeni organ ima obavezu da o svakom podnetom zahtevu odluči i to u zakonom određenom roku.; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. NEDOSTACI ZBOG KOJIH NIJE MOGUĆE UTVRDITI STVARNU SADRŽINU PONUDE; Okolnost da izabrani ponuđač nije dostavio spisak isporučenih dobara, već spisak kupaca – naručilaca kojima je isporučivao dobra, ne predstavlja nedostatak u smislu člana 106. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama zbog koga se nije mogla utvrditi stvarna sadržina ponude.; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. NEMOGUĆNOST IZVRŠENjA REŠENjA; U situaciji kada izvršenje rešenja nije faktički moguće, dovodi se u pitanje i mogućnost njegovog pravnog izvršenja. Faktička nemogućnost izvršenja rešenja postoji ukoliko su građevinska i upotrebna dozvola izdate za formiranje stanova koji kao stambene celine nisu izgrađeni.

Ako je upravnim aktom faktičko…; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. POKRETANjE POSTUPKA UTVRĐIVANjA GODIŠNjEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA; Poreska uprava je dužna da po službenoj dužnosti pokrene postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana licu za koje stekne saznanje proisteklo iz činjeničnog stanja utvrđenog u drugom postupku koji se vodi pred tim organom.; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. UTICAJ ODUKE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA ZAKONITOST ODLUKE O IZBORU SARADNIKA NA FAKULTETU; Odluka Agencije za borbu protiv korupcije kojom je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funcije dekana koji je predsedavao sednicom na kojoj je doneta odluka o izboru saradnika u zvanje asistenta ne može imati uticaja na drugačije odlučivanje o zakonitosti odluke o tom izbo…; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. POČETAK OSTVARIVANjA PRAVA DA SE U IZDATIM RAČUNIMA ISKAŽE PDV I PRIHVATANjE ZVANIČNIH PODATAKA IZ EVIDENCIJE; Odredbama članova 38. stav 1. i 48. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost nije propisano da mali poreski obveznici tek od narednog dana od dana kada su ostvarili promet veći od iznosa predviđenog tim odredbama ostvaruju pravo da u izdatim računima iskažu PDV i da ga odbiju u iznosima koji su is…; (Upravni sud (RS))

29.09.2023. ODLUČIVANjE O ZAHTEVU KOJIM SE TRAŽI UPODOBLjAVANjE LOGIČKE NUMERACIJE KANALA; Odlučivanje o zahtevu kojim se traži da se naloži tuženom da upodobi logičku numeraciju kanala u svojoj mreži za distribuciju medijskih sadržaja obavezujućim kriterijumima Regulatornog tela za elektronske medije ne spada u sudsku nadležnost, već se o takvom zahtevu odlučuje u upravnom postupku pred t…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

21.09.2023. ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU UČENIK PRETRPI NA PRAKTIČNOJ NASTAVI; Škola je obavezna da naknadi štetu koju je na praktičnoj nastavi u njenoj organizaciji i pod njenim nadzorom pretrpeo njen učenik. ; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. PRAVNI INTERES ZA ISPUNjENjE; Lice koje ima pravni interes da obaveza bude ispunjena je svako ono lice koje može imati materijalne posledice ako se obaveza ne ispuni na vreme.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. GRAD KAO VIŠA SILA; Grad se ne može smatrati višom silom u situaciji kada je postojala prilika da se spreče njegove posledice.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. NAKNADA ŠTETE REHABILITOVANOM LICU; Rehabilitovanom licu pripada naknada štete za umanjenje penzije do kog ne bi došlo da mu je priznat radni staž dok je bio lišen slobode i dok je bio nezaposlen, kao i da je ostvario platu da je nastavio da radi.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. POPUNA BLANKO MENICE I PREZENTIRANjE SOPSTVENE MENICE NA AKCEPT; Pravo na popunu blanko menice bezuslovno obuhvata pravo na unošenje svih bitnih meničnih sastojaka koji nedostaju – menične svote, mesta i datuma izdavanja, dospelosti i dr.

Kod sopstvene menice obavezuje se samo njen izdavalac (trasant) da će on menicu platiti označenom licu (remitentu), pa se u tom…; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. VOĐENjE RAČUNA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI O PRAVILNOJ PRIMENI MATERIJALNOG PRAVA I PRIMENA ČLANA 192. ZOO; Iako drugostepeni sud na pravilnu primenu materijalnog prava vodi računa po službenoj dužnosti, primena pravila iz člana 192. Zakona o obligacionim odnosima pretpostavlja iznošenje činjeničnih tvrdnji o postupanju ili propuštanju oštećenog da spreči odnosno umanji štetu.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. KUPOVINA ISTE NEPOKRETNOSTI OD STRANE DVA LICA; Stranke koje su kupci iste nepokretnosti i konkurenti za upis prava svojine u javnu evidenciju razrešavaju međusobni odnos po osnovu jačeg prava na nepokretnosti, zbog čega Republika Srbija kao nosilac prava javne svojine i Direkcija za izgradnju Novog Beograda kao korisnik, koji su na toj  nepokretn…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. ISPUNjENjE SOPSTVENE OBAVEZE I ISKLjUČENjE ZAKONSKE SUBROGACIJE KOD UGOVORA O OSIGURANjU KREDITA SA NACIONALNOM KORPORACIJOM ZA OSIGURANjE KREDITA; Nisu ispunjeni uslovi za prelaz potraživanja banke na osiguravača na osnovu člana 300. Zakona o obligacionim odnosima, jer je osiguravač  isplatom banci – davaocu kredita iznosa koji sada potražuje od tužene (korisnika kredita) ispunio svoju obavezu iz ugovora o osiguranju (polise osiguranja), a ne obav…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. SUDSKA ZAŠTITA PRAVA NA OTKLANjANjE NEDOSTATAKA NA OBJEKTU PO OSNOVU UGOVORA O GRADNjI INVESTICIONOG OBJEKTA

; U pogledu sudske zaštite prava na otklanjanje nedostataka na objektu po osnovu ugovora o gradnji investicionog objekta prekluzija ne nastupa pre isteka garantnog roka.

Tužioci – naručioci građevinskih radova imaju pravo da zahtevaju od tuženog kao izvođača radova da preduzme radnje i otkloni nedostatke…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. PODELA IMOVINE NAKON PRESTANKA ORTAKLUKA; Nakon prestanka ortakluka imovina ortakluka se deli tako što se  od glavnice ortakluka podmiruju najpre dugovi ortakluka, pa se nakon izmirenja zajedničkih dugova ortacima vraćaju ulozi. Ortaci koji su u ortakluk uneli samo svoj rad, ne učestvuju u vraćanju uloga, ali nemaju ni obavezu prema trećim li…; (Apelacioni sud (RS))

08.09.2023. HIPOTEKARNI POVERILAC KOD USTUPANjA POTRAŽIVANjA; Hipotekarni poverilac kojem je ustupljeno potraživanje nema obavezu da o ustupanju potraživanja obavesti hipotekarnog dužnika ukoliko ovaj nije dužnik u odnosu na kojeg je predmetno potraživanje preuzeto.; (Viši sud (RS))

27.09.2023. VIDOVI ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU; Zakon o obligacionim odnosima reguliše tri vida odgovornosti za štetu: predugovornu, ugovornu i vanugovornu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. UGOVOR O FINANSIRANjU IZGRADNjE NEPOKRETNOSTI I OVLAŠĆENjE ZA NjEGOVO ZAKLjUČENjE; Ugovor kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da izgradi određeni objekat, a druga ugovorna strana da u izgradnji objekta učestvuje sa ugovorenim iznosom novčanih sredstava, predstavlja ugovor o finansiranju izgradnje nepokretnosti, a ne ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ugovor o finansiranju izgradnj…; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.09.2023. NOVACIJA UGOVORA; Sporazumna promena roka i načina izmirenja obaveze po ugovoru ne predstavlja novaciju ugovora i ne dovodi do prestanka prvobitne obaveze. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.09.2023. ZADRŽAVANjE PRAVA SVOJINE KOD PRODAJE S TOM POGODBOM; Zadržavanje prava svojine kod prodaje s tom pogodbom predstavlja isključivo pravo, odnosno ovlašćenje prodavca da se u slučaju neizmirenja novčanog dela obaveze opredeli da li će sudskim putem tražiti naplatu duga ili povraćaj stvari.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

19.09.2023. KVALITET DRŽAVINE POTREBAN ZA STICANjE SVOJINE; Nezakonita državina je ona koja je nastala bez pravnog osnova ili na pravnom osnovu koji nije punovažan ili na pravnom osnovu koji nije podoban za sticanje onog prava koje se vrši.

Da bi državina bila zakonita, potrebno je da je pravni osnov (titulus) punovažan i da takav ostane sve vreme trajanja dr…; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. SMISAO ODRŽAJA; Smisao instituta održaja je upodobljavanje pravnog stanja činjeničnom kada postoji takav skup pravno relevantnih činjenica koje to omogućavaju.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. SAVESNOST DRŽAVINE; Pretpostavka tačnosti upisa u katastru nepokretnosti je oborive prirode, pa ako pravni prethodnik nekog lica poseduje punovažan osnov sticanja – ugovor o otkupu, koji je izvršen, jer je on uveden u posed i isplatio je cenu, nema nesavesnosti državine tog lica.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. ROK ZA PODNOŠENjE PISMENE PONUDE O OBLIKU I VISINI NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST; U slučaju izgradnje posebne vrste objekta koji ima izuzetno veliki društveni značaj, propuštanjem roka za podnošenje pismene ponude o obliku i visini naknade za eksproprisanu nepokretnost ne gubi se pravo na podnošenje te ponude i istekom tog roka kako bi se celokupan postupak mogao nesmetano nastaviti …; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. EKSPROPRIJACIJA PREOSTALOG DELA NEPOKRETNOSTI; Iz člana 10. Zakona o eksproprijaciji proizlazi da se ta odredba odnosi na nepokretnost u celini, a ne na katastarsku parcelu. ; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. EKSPROPRIJACIJA PREOSTALOG DELA NEPOKRETNOSTI; Eksproprijacija preostalog dela nepokretnosti zbog toga što sopstvenik nema ekonomskog interesa da koristi preostali deo nepokretnosti, odnosno ako je zbog toga na preostalom delu nepokretnosti onemogućena ili bitno otežana njegova egzistencija podrazumeva da nije moguće da on preostali deo nepokretn…; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. NEPOTPUNA EKSPROPRIJACIJA; Nepotpunom eksproprijacijom ustanovljava se službenost na nepokretnosti, čime ne prestaje pravo svojine, već se ono samo ograničava. Zbog toga se novčana naknada za eksproprisanu nepokretnost utvrđuje kao razlika u tržišnoj ceni nepokretnosti pre i posle ustanovljavanja službenosti.; (Upravni sud (RS))

27.09.2023. NEOMETANO VRŠENjE FAKTIČKE VLASTI NA STVARI; Neometano vršenje faktičke vlasti na predmetu državine podrazumeva da držalac u svako doba prema sopstvenom nahođenju može vršiti svoju faktičku vlast na stvari.

Faktička vlast privrednih društava na stvari i obavljanje privredne delatnosti  ne obezbeđuje se samo time da zakonski zastupnik kao pešak m…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Porodično pravo

15.09.2023. NASILjE U PORODICI; U sporovima zbog nasilja u porodici „nulta tolerancija“ na nasilje podrazumeva da se svako ponašanje koje odstupa od standarda „normalnog“ ophođenja i komuniciranja sa članovima porodice kvalifikuje kao nasilje u porodici.

Mere zaštite od nasilja u pordici izriču se u skladu sa izvršenom vrstom nasilja i …; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. POSTOJANjE VANBRAČNE ZAJEDNICE; Za postojanje vanbračne zajednice nije presudan vremenski period njenog trajanja koliko namera vanbračnih partnera da je trajno ostvare i da u njoj imaju prava i dužnosti supružnika, pod uslovima određenim Porodičnim zakonom. ; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. ZAKLjUČENjE  UGOVORA U IME MALOLETNOG DETETA, KOJIM SE STVARAJU OBAVEZE   MALOLETNOM DETETU KOJE PREVAZILAZE UOBIČAJENE OKVIRE; Za punovažnost ugovora kojim se nameće ispunjenje novčane obaveze na strani maloletnog deteta  koja prevazilazi uobičajene okvire, neophodna je saglasnost oba roditelja. Zaključenje takvog ugovora u ime maloletnog deteta, od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo, ima za posledicu ništavost ugovor…; (Apelacioni sud (RS))

20.09.2023. URUČENjE  ODLUKE  O IZRICANjU  HITNIH MERA; Kada je okrivljenom naređenjem  izrečena hitna mera,  naloženo mu da se shodno članu 17. stav 4. Zakona o sprečavanju  nasilja u porodici po isteku te  hitne mere javi nadležnom policijskom službeniku koji je meru izrekao, a okrivljeni to učinio i rešenje o produženju hitne mere koje je doneo osnovni sud m…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

19.09.2023. MOGUĆNOST SAČINjAVANjA USMENOG ZAVEŠTANjA; Izuzetne prilike za sačinjavanje usmenog zaveštanja u objektivnom smislu podrazumevaju postojanje vanrednih situacija kakve su elementarne nepogode poput zemljotresa, poplava, požara i slično.

Bolest i životno doba ostavioca ne predstavljaju sami za sebe izuzetne prilike koje omogućavaju sačinjavanje usmen…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. ALEATORNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Rok od pet godina, u kome je primalac izdržavanja živeo nakon dijagnoze karcinoma pluća, ne može se smatrati kratkim periodom u kome je smrtni ishod bio izvestan, pa je takav ugovor o doživotnom izdržavanju predstavljao neizvesnost za davaoca izdržavanja.; (Apelacioni sud (RS))

01.09.2023. UTVRĐIVANjE OBIMA UDELA NASLEDNIKA KAO PRETHODNO PITANjE; Utvrđivanje obima udela naslednika na imovini koja je predmet nasleđivanja predstavlja prethodno pitanje u odnosu na zahtev za predaju u suposed te imovine.; (Viši sud (RS))

29.09.2023. ODGOVORNOST DAVAOCA IZDRŽAVANjA ZA OSTAVIOČEVE DUGOVE; Za dugove ostavioca odgovaraju njegovi naslednici do visine vrednosti nasleđene imovine, a imovina stečena na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju ne ulazi u imovinu ostavioca podobnu za nasleđivanje, pa davalac izdržavanja ne odgovara za ostaviočeve dugove.; (Viši sud (RS))

Radno pravo

15.09.2023. POČETAK ROKA U KOME MOŽE DA SE OTKAŽE UGOVOR O RADU BEZ UPOZORENjA; Rok od šest meseci u kome može da se otkaže ugovor o radu bez ponovnog upozorenja ne računa se od dana kada je zaposlenom dostavljena odluka u formi opomene sa najavom otkaza, već od dana kada je učinjena prethodna povreda radne obaveze.; (Apelacioni sud (RS))

15.09.2023. PRERASTANjE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME; Bitna činjenica koja se tiče ispunjenja uslova za prerastanje radnog odnosa sa određenog vremena u radni odnos na neodređeno vreme jeste različit karakter radnog odnosa kada se radi o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme radi obavljanja povećanog obima posla i kada se radi o radnom odnosu na određeno…; (Apelacioni sud (RS))

15.09.2023. DUŽNOST NAKNADE ŠTETE KOJU JE PRETRPEO ZAPOSLENI; Dužnost naknade štete koju je pretrpeo zaposleni nije na donosiocu nezakonitog akta ukoliko donosilac nije ujedno i poslodavac oštećenog zaposlenog, već na poslodavcu, jer je poslodavac taj koji je realizovao, odnosno sproveo u delo nezakonit akt i neposrednom primenom takvog akta prouzrokovao štetu…; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. RASPOREĐIVANjE ZAPOSLENOG NA RADNO MESTO ZA KOJE JE POTREBAN VIŠI STEPEN STRUČNE SPREME OD ONOG ZA KOJI JE ZAKLjUČEN UGOVOR O RADU; Ne postoji obaveza poslodavca da sa zaposlenim zaključi ili izmeni ugovor o radu zbog toga što je zaposleni u međuvremenu stekao viši stepen stručne spreme od onog za koji je zaključio ugovor o radu.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA; Pravna priroda naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada policijskog službenika  sastoji se u tome što se nadoknađuju stvarni, a ne pretpostavljeni troškovi prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. FORMA SPORAZUMA O PRODUŽENjU RADNOG VEKA I OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU; Sporazum poslodavca i zaposlenog o produženju radnog veka treba da bude u pismenoj formi, jer se u takvoj formi zaključuje i ugovor o radu kojim se uspostavlja radni odnos.

Navršavanje radnog veka treba razlikovati od penzionisanja, jer kada zaposleni navrši radni vek ispunio je uslove za penziju, ali …; (Apelacioni sud (RS))

Trgovinsko pravo

19.09.2023. PROBIJANjE PRAVNE LIČNOSTI; Pravni subjektivitet društva kapitala nije uvek neprobojan zid za poverioce, već je neprobojan ako se pravna ličnost privrednog društva ne koristi za zakonom nedozvoljene ciljeve.

Probijanje pravne ličnosti podrazumeva činjenje prevarne radnje koja mora biti dokazana, što znači da aktiviranje lične odgovo…; (Apelacioni sud (RS))

04.09.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA; U sporu za naplatu neplaćenih računa za isporučenu električnu energiju za poslovni prostor, pasivno je legitimisano pravno lice koje ima zaključen ugovor o isporuci, a ne direktor tog pravnog lica.; (Viši sud (RS))

27.09.2023. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA IZLUČENjE U STEČAJNOM POSTUPKU KAO PROCESNA PRETPOSTAVKA; Zahtev za izlučenje u stečajnom postupku nije procesna pretpostavka za ostvarivanje prava u parničnom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.09.2023. RASPOLAGANjE IMOVINOM PREDUZEĆA KOJE JE POSLOVALO  VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM; Pravo korišćenja pravnih lica (pravna lica po tadašnjoj terminologiji u bivšoj Jugoslaviji su privredne organizacije i druga društvena pravna lica) sadržavalo je dva osnovna ovlašćenja: ovlašćenje korišćenja i ovlašćenje raspolaganja.

Smisao odredbe čl. 398a Zakona o preduzećima je sprečavanje raspolaganja…; (Privredni apelacioni sud (RS))

29.09.2023. NEPOŠTENA TRŽIŠNA UTAKMICA; Odgovornost za nepoštenu tržišnu utakmicu može se utvrđivati samo u svakom konkretnom slučaju uzimajući u obzir štetne radnje svakog od lica konkurenata na tržištu, što podrazumeva da je građanskopravna odgovornost za štetu individualna i ceni se zasebno u odnosu na svakog štetnika i radnje koje su pr…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

25.09.2023. PREKID POSTUPKA PO TUŽBI ZA ZAŠTITU PRAVA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA; Kod obaveznog prekida postupka iz člana 65. stav 4. Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna na pravilnost odluke prvostepenog suda ne utiče činjenica da je već vođen jedan postupak za oglašavanje industrijskog dizajna ništavim, a koji je okončan odbijanjem podnetog zahteva.

Član 65. stav 4. Za…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. IZVORNO AUTORSKO DELO I DELO PRERADE; Izvorno autorsko delo i delo prerade su dva različita autorska dela koja su predmet zaštite, s tim da je autor dela prerade zavisan u vršenju svojih imovinskopravnih ovlašćenja od nosioca autorskog prava na izvornom delu.

Prenosom prava na delu prerade ostaju sva imovinskopravna i ličnopravna ovlašće…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. SUDSKA ZAŠTITA ISKLjUČIVIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE; Tužbu zbog povrede autorskog prava može podneti sticalac autorskih ovlašćenja u obimu u kome je na osnovu zakona ili ugovora stekao pravo na iskorišćavanje, ali povreda prava pretpostavlja da je izvršena radnja u odnosu na zaštićeno intelektualno dobro, da se radnja poklapa sa sadržinom bar jednog isključ…; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. SUPARNIČARSTVO KOD TUŽBE ZBOG POVREDE PRAVA NA ŽIG; Zakon o žigovima ne propisuje ograničenja u pogledu vrste usluga ili lica koja se mogu smatrati posrednikom kod podnošenja tužbe i protiv tog lica zbog povrede prava, pa je pravo lica koje tvrdi da mu je pravo povređeno da tužbu podnese protiv svakog lica čije su usluge korišćenje prilikom povrede.

Li…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

15.09.2023. DOZVOLjENOST TUŽBE ZA UTVRĐENjE FAKTIČKOG OBAVLjANjA POSLOVA; Utvrđenje faktičkog obavljanja poslova je utvrđenje činjenice koje ne može biti predmet samostalnog tužbenog zahteva.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. ODLUČIVANjE O USTAVNOJ ŽALBI KAO PRETHODNO PITANjE; Kada opstanak u pravnom prometu presude na osnovu koje su ispunjena potraživanja zavisi od odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi koja je protiv nje izjavljena, ta odluka predstavlja prethodno pitanje u postupku za vraćanje stečenog bez osnova u pogledu tih potraživanja. ; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. DONOŠENjE ODLUKA U SLIČNIM SITUACIJAMA; Ranije donete odluke u činjenično sličnim, ali ne i identičnim situacijama, nemaju obavezujući značaj u drugim slučajevima, pošto sudska odluka zavisi od okolnosti svakog konkretnog slučaja koje sud mora da utvrdi i ima u vidu, zbog dužnosti da se u svakom konkretnom slučaju individualizuje iznos nak…; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. DAVANjE POVODA ZA TUŽBU I TROŠKOVI POSTUPKA; Tuženi koji je upisan kao vlasnik u javnoj knjizi i koji je odluku ostavio sudu na ocenu dao je povoda za tužbu i nije priznao tužbeni zahtev, pa je dužan da naknadi troškove postupka. ; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. OVLAŠĆENjA SUDA KOD ODLUČIVANjA O PREDLOGU ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Sud bez veštačenja ne poseduje stručno znanje kojim bi doveo u sumnju opravdanost dijagnoze i terapije, odnosno mišljenje lekara da je punomoćniku neophodno mirovanje.

Sud ceni samo opravdanost razloga za propuštanje ročišta lica koje je trebalo da preduzme određenu radnju, a ne i mogućnost obezbeđenja zame…; (Apelacioni sud (RS))

01.09.2023. PONAVLjANjE POSTUPKA; Nije dozvoljeno ponavljanje postupka u parnicama koje nisu pravnosnažno okončane.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. PONUĐENO PORAVNANjE I PRECIZIRAN TUŽBENI ZAHTEV; Ako do zaključenja sudskog poravnanja koje predloži u toku postupka tužilac ne dođe, ovaj predlog se ne može tretirati kao preciziran tužbeni zahtev.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. DOZVOLjENOST TUŽBE PROTIV SUDIJE; Tužba protiv sudije sa zahtevom da se obaveže na naknadu nematerijalne štete, jer je postupajući u predmetu u vršenju sudijske funkcije (procesnom radnjom ili odlukom) povredio neko ljudsko pravo stranke zajemčeno Ustavom i zakonom, ne predstavlja zahtev o kojem se može raspravljati i odlučivati u smislu…; (Viši sud (RS))

04.09.2023. IZVRŠNOST SUDSKOG PORAVNANjA; Da bi bilo podobno za izvršenje, potrebno je da sudsko poravnanje postane izvršno, ali ne i da bude snadbeveno potvrdom izvršnosti.; (Viši sud (RS))

06.09.2023. NEPOSTOJANjE USLOVA U PARNIČNOM POSTUPKU ZA ISKLjUČENjE ILI IZUZEĆE POSTUPAJUĆEG SUDIJE KOJI JE BIO ČLAN VEĆA U IZVRŠNOM POSTUPKU ZBOG KOJEG SE VODI PARNICA; Učešće sudije, kao člana veća, u izvršnom postupku povodom kojeg se vodi parnica, nije razlog za isključenje postupajućeg sudije ni razlog za sumnju u njegovu nepristrastnost; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. PUNOMOĆNICI PO ZAPOSLENjU; Računovodstvenu ispravu kojom se knjiži promena može sačiniti i lice koje je kod učesnika u pravnom prometu, unutrašnjom sistematizacijom, raspoređeno na radno mesto koje obuhvata ovlašćenje za sačinjavanje računa.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. USLOVI POD KOJIMA SE SMATRA DA JE TUŽBA POVUČENA U SPORU MALE VREDNOSTI; Pristup tuženog i njegovo izjašnjenje da odbija da raspravlja je irelevantno za primenu odredbe člana 475. stav 1. Zakona o parničnom postupku. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. UTVRĐENjE NIŠTAVOSTI PRIZNANICE; Priznanica je isprava čije se utvrđenje ništavosti ne može tražiti, već se samo može tražiti utvrđivanje njene istinitosti, odnosno neistinitosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. TUŽBA ZA UTVRĐENjE ISTINITOSTI ILI NEISTINITOSTI ISPRAVE I SPOR O TAČNOSTI OBRAČUNA O NEOVLAŠĆENOM UTROŠKU ELEKTRIČNE ENERGIJE; Spor o tačnosti obračuna o neovlašćenom utrošku električne energije ne predstavlja imovinskopravni spor iz člana 1. Zakona o parničnom postupku.

Kod tužbe za utvrđenje istinitosti ili neistinitosti neke isprave zahtev je ograničen samo na utvrđenje da li isprava potiče ili ne potiče od onoga ko je u …; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. SMISAO SPAJANjA PARNICA I ODVOJENOG RASPRAVLjANjA O ZAHTEVIMA; Smisao spajanja parnica i odvojenog raspravljanja o zahtevima je da se strankama, u što krećem vremenskom roku i sa što manje troškova, omogući ostvarivanje prava u parničnom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

01.09.2023. IDENTIFIKACIONI PODACI I UREDNOST PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Činjenica da neki od identifikacionih podataka izvršnog dužnika nije tačan, može biti od značaja i uticaja u postupku sprovođenja izvršenja od strane javnog izvršitelja, a ne prilikom ocene urednosti predloga za izvršenje.; (Viši sud (RS))

04.09.2023. PRIVREMENA MERA PO ZAHTEVU TUŽENOG; U ovoj parnici nije moguće odlučivati  o predlogu  za određivanje privremene mere koji je istakao tuženi, koji nije postavio nikakav tužbeni zahtev u toj parnici. ; (Viši sud (RS))

25.09.2023. TROŠKOVI ZA SASTAV OBAVEŠTENjA O NAMERI PODNOŠENjA PREDLOGA ZA IZVRŠENjE MINISTARSTVU FINANSIJA I ZAHTEVA KOMORI JAVNIH IZVRŠITELjA; Troškovi za sastav obaveštenja o nameri podnošenja predloga za izvršenje Ministarstvu finansija i zahteva Komori javnih izvršitelja, su nužni  troškovi za vođenje izvršnog postupka.; (Osnovni sud (RS))

25.09.2023. RAZLOZI ZA UTVRĐENjE NEDOZVOLjENOSTI IZVRŠENjA; Navodi da izvršna isprava na osnovu koje se sprovodi izvršenje nije uredno dostavljena izvršnom dužniku i da nema svojstvo  izvršnosti ne mogu biti osnov tužbenog zahteva za utvrđenje nedozvoljenosti izvršenja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.09.2023. PODNOŠENjE NOVOG PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Donošenje rešenja kojim je postupak izvršenja obustavljen nije od uticaja na mogućnost podnošenja novog predloga za izvršenje na osnovu iste izvršne isprave u odnosu na potraživanje za koje nije sprovedeno izvršenje.

Propisivanje roka zastarelosti potraživanja ima cilj da obezbedi pravnu sigurnost i konačnos…; (Ustavni sud (RS))

Međunarodno privatno pravo

26.09.2023. OSNOV ZA PRIMENU KLAUZULE JAVNOG PORETKA KAO KOREKCIJE KOLIZIONE NORME; Primenom korekcije kolizione norme klauzulom javnog poretka, shodno odredbi člana 4. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja,  nema mesta primeni Advokatske tarife Hrvatske za svaku od pojedinačno preduzetih radnji od strane tužioca za ime i za račun ovde tuženog, već se ima primen…; (Apelacioni sud (RS))

Prekršajno pravo

14.09.2023. TRENUTAK IZVRŠENjA PREKRŠAJA IZ ČLANA 273. ZAKONA O RADU; Okrivljeni su izvršili prekršaj iz Zakona o radu, ali ne onog dana kada su započeli rad bez odgovarajućeg ugovora sa poslodavcem, već onda kada ih je inspekcija zatekla na radu bez istog ugovora.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. UTICAJ OČITE GREŠKE O PRIZNANjU OKRIVLjENOG NA ZAKONITOST ODLUKE; Neće uticati na zakonitost odluke činjenica da je sud naveo u obrazloženju da je okrivljeni priznao prekršaj, iako nije, jer se radi o očitoj grešci.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. ZASNIVANjE ODLUKE SAMO NA DOKAZIMA JEDNE STRANE; Prekršajna odgovornost okrivljenog se može zasnivati samo na dokazima koje je dostavio podnosilac zahteva, jer sud ceni na koji način je najcelishodnije voditi postupak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. IZREKA BEZ BIĆA PREKRŠAJA KOD PREKRŠAJA IZ ČLANA 332. STAV  2.  U VEZI STAVA  1. TAČKA 7.  ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kako u izreci  nije  navedeno čemu okrivljeni nije prilagodio brzinu  kretanja vozila u skladu sa članom 42. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,  to  izreku  prvostepene presude čini nerazumljivom, naročito imajući u vidu da ni zahtev za pokretanje prekršajnog  postupka  ne sadrži celok…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. NEPRIZNATI TROŠKOVI SAMOINICIJATIVNO DOSTAVLjENE PISANE ODBRANE; Kako prekršajni postupak protiv okrivljenog nije nastavljen, odnosno branilac okrivljenog nije obezbedio prisustvo okrivljenog, nisu ni mogli biti priznati troškovi prekršajnog postupka na ime obrazloženog podneska, odnosno samoinicijativno dostavljene pisane odbrane.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. NEZAKONITO PISANA ODBRANA; Odbrana mora biti potpisana lično od strane okrivljenog da bi mogla proizvoditi pravna dejstva i predstavljati osnov za dodeljivanje troškova prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. IZOSTAVLjANjE TAČNOG OPISA RADNjE ODGOVORNOG LICA U IZRECI; Kako izreku presude ne bi učinio nerazumljivom sud mora da razdvoji i navede koju radnju je preduzelo pravno lice, a koju radnju je preduzelo odgovorno lice.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NERAZUMLjIVOST ODLUKE ZBOG NENAVOĐENjA MATERIJALNE ODREDBE PREKRŠAJA; Presuda u kojoj nije navedeno koja je materijalna odredba povređena prekršajem, obuhvaćena je bitnom povredom odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. DOPUNA NEUREDNOG ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Kada treba dopuniti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, nijednom zakonskom odredbom nije predviđeno da se podnosiocu zahteva dostavlja predmetni zahtev koji je sam podneo sudu. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NEPOSTOJANjE REŠENjA KOJIM SE POKREĆE POSTUPAK; Sud ne može doneti zakonitu presudu ukoliko pre toga nije doneo rešenje o pokretanju prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NEUVAŽAVANjE ŽALBE OD STRANE POVERENIKA; Samo očekivanje tražioca informacije da će mu žalba biti izvesno uvažena od strane Poverenika i da je upravo ta odlučna činjenica koja daje za pravo njegovom stanovištu da je onemogućen ili da mu je otežano dobijanje informacije, nije postupanje suprotno zakonu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. VREDNOST VOZILA I BITNO OBELEŽJE PREKRŠAJA; Vrednost vozila ne predstavlja bitno obeležje prekršaja iz člana 265. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona,  već  je od značaja  samo kod izricanja  sankcije za taj  prekršaj  pošto je za njegovo izvršenje propisana novčana kazna od jednostrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekr…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. NEPOSTOJANjE  NEOTKLONjIVE PRAVNE ZABLUDE; Ne postoji na strani okrivljenog neotklonjiva pravna zabluda kada je prekršaj izvršio prilikom obavljanja radnog zadatka pošto  je bio dužan da se upozna sa pravilima i formalnostima koje se odnose na taj radni zadatak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. LIČNI  PRTLjAG KAO CARINSKA ROBA; Kada okrivljeni koji je strani državljanin na ulazu u Republiku Srbiju preko međunarodnosg graničnog prelaza,  nosi časovnik    kao svoj lični prtljag koji mu je kao putniku potreban za ličnu upotrebu tokom putovanja, oslobođen je  od uvoznih dažbina pa time i dužnosti da carinskom organu  prijavi na pr…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. PREKID  STRUJE  NA VOZILU  PRILIKOM  TEHNIČKOG  PREGLEDA; Prema članu 31. stav 3. Pravilnika o tehničkom pregledu vozila prekid struje na vozilu nije razlog za prekid tehničkog pregleda, tako da  nije bilo razloga za prekid tehničkog pregleda zbog prekida struje na vozilu, a što je radnja prekršaja za koju se okrivljeni  terete   – da tehnički pregled vozila…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. UREDNOST URUČENjA  POZIVA  POLICIJE; Vlasništvo nad kućom koja je na predmetnoj adresi nije od značaja za uručenje poziva policije, ukoliko je na istoj adresi bez ikakvog problema okrivljenom uručena i presuda prekršajnog suda.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. NEDOZVOLjENI POLjOPRIVREDNI  RADOVI  U  SPECIJALNOM REZERVATU  PRIRODE; Radnja prekršaja iz člana 126. stav 1. tačka 9.  u vezi stava 5. Zakona o zaštiti prirode ogleda se u radovima i aktivnostima na zaštićenom području bez ili protivno aktu  o uslovima  i merama zaštite prirode ili ako se radovi i aktivnosti  ne prijave upravljaču.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. ODBAČAJ  ZAHTEVA  ZBOG  ZASTARELOSTI; Kada se zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka   stavlja   na teret izvršenje prekršaja  dana  10. 3. 2022. godine, a zahtev je primljen   u pisarnici   suda   dana 16. 3. 2023. godine, pravilno je prvostepeni sud rešenjem odbacio navedeni zahtev shodno odredbama člana 184. stav 2. tačka 4. Zakona o…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. PREKRŠAJ  IZ  ČLANA  22. STAV  1.  ZAKONA  O  JAVNOM  REDU I MIRU; Iako podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nije predložio saslušanje oštećenih kao svedoka, sud je bez njihovih iskaza preuranjeno doneo oslobađajuću presudu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. POVREDA  PRAVA  NA  ODBRANU; Nema povrede prava na odbranu kada je prvostepeni sud pozvao okrivljenog da pristupi na ročište, u pozivu ga  upozorio  da će u slučaju neodazivanja po pozivu odluka biti doneta bez njegovog saslušanja, a okrivljeni se na ročište  nije odazvao, već je sudu dostavio podnesak da želi da zaključi sporazum o …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. OSNOV  VRAĆANjE  U PREĐAŠNjE  STANjE; U prekršajnom postupku se povpaćaj u pređašnje stanje može tražiti samo zbog propuštanja roka za izjavljivanje žalbe, a ne i zbog propuštanja ročišta.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. TROŠKOVI  POSTUPKA  USLED NEOSNOVANOG  ZAHTEVA; Kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti usled neosnovanog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koji je podneo oštećeni, onda na osnovu člana 141. stav 3. Zakona o prekršajima  troškove prekršajnog postupka snosi oštećeni.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. OSNOV  ZA  VRAĆANjE  U   PREĐAŠNjE  STANjE; Podnosilac molbe za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštenog  roka za žalbu,   mora   predlog za vraćanje u pređašnje  stanje učiniti izvesnim i da se radilo o stvarnim i opravdanim razlozima zbog kojih je propustio rok za izjavljivanje žalbe.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. ZASTARELOST ZA POKRETANjE I VOĐENjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZA PREKRŠAJE IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI; Kada su okrivljenima  stavljeni na teret prekršaji učinjeni u periodu od 15. 1. 2017. godine do februara 2018. godine, a postupak protiv njih je pokrenut 12. 1. 2022. godine, to u konkretnom slučaju nije nastupila zastarelost za pokretanje (jer je rok zastarelosti za pokretanje prekršajnog postupka 5 godi…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. NEPOSTOJANjE DVOSTRUKOG SUĐENjA ZA ISTU STVAR; Kada   sud   odbaci zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u delu koji se odnosi na osumnjičene  zbog prekršaja iz člana 177. stav 1. i stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, jer ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka pošto se pred Osnovnim javnim tužilaštvom   p…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. OPOMENA  ZA PREKRŠAJ  IZ ČLANA 9.  STAV 1. ZAKONA  O JAVNOM REDU I MIRU; Okolnost da je okrivljenom  majka bila na umoru u vreme kada je  učinio prekršaj iz člana 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru,  u znatnoj meri umanjuju njegovu odgovornost,  pa je sud pravilno primenio odredbu člana 50. Zakona o prekršajima i izrekao mu opomenu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.09.2023. PREKRŠAJ U ZONI  ŠKOLE; Neosnovani su žalbeni navodi da je sud samoinicijatino opredelio da je okrivljeni bio vozač u vozilu, s obzirom da iz prekršajnog naloga proizilazi da je vozač (ovde okrivljeni) u zoni škole upravljao putničkim motornim vozilom brzinom od 48 km/h, na koji način je učinio  prekršaj iz člana 333. stav 1….; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.09.2023. UBLAŽAVANjE  KAZNE; U konkretnom slučaju ne postoje razlozi za ublažavanje kazne okrivljenom pravnom licu, jer ni okrivljenom odgovornom licu  novčana kazna nije ublažena.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. KAŽNjAVANjE LICA PROTIV KOGA NIJE PODNET ZAHTEV ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Presuda je obuhvaćena bitnom povredom odredaba prekršajnog postupka, jer je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnet protiv Radnje, a sud je kaznio fizičko lice.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pitanja i odgovori sudova

06.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 547. I 547A; Pitanje:

Javni izvršitelj sprovodi izvršenje gde dolazi do pokretanja postupka prinudne likvidacije nad izvršnim dužnikom. Određuje se prekid postupka. Rešenjem APR-a određuje se brisanje izvršnog dužnika zbog okončanog postupka prinudne likvidacije. Donosi se rešenje o obustavi izvršnog postupka. Pravnim…; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 93.; Pitanje:

Da li veće suda odlučujući o prigovoru izvršnog dužnika-kontrolnog člana brisanog privrednog društva u postupku prinudne likvidacije izjavljenog protiv rešenja o nastavku izvršnog postupka protiv kontrolnog člana brisanog privrednog društva može doneti rešenje kojim se usvaja prigovor izvršnog…; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU ČL. 24. I 82.; Pitanje:

Da li se protiv rešenja suda, odnosno javnog izvršitelja, kojim se odlučuje o prekidu izvršnog postupka usled prinudne likvidacije izvršnog dužnika, kao i o nastavku izvršnog postupka u odnosu na kontrolnog člana, može izjaviti prigovor ili žalba i ko odlučuje o pravnom leku?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 15. I 261.;  Pitanje:

Da li manjinski akcionar (kod akcionarskog društva koje nije javno) podnošenjem tužbe sudu može tražiti od većinskog akcionara da mu otkupi akcije u situaciji kada većinski akcionar odbije otkup akcija, a stekli su se uslovi za otkup akcija u skladu sa ugovorom kojim su regulisani međusobni …; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 150.; Pitanje:

U postupku povrede prava na suđenje u razumnom roku sud rešenjem usvoji prigovor i utvrdi da je povređeno pravo stranke na suđenje u razumnom roku. Istim rešenjem dosudi podnosiocu prigovora troškove postupka. Ko je nadležan za isplatu dosuđenih troškova?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 62. I 548.; Pitanje:

Privredno društvo – društvo sa ograničenom odgovornošću obrisano je iz Registra privrednih subjekata zbog okončanja postupka prinudne likvidacije nad istim.

Uvidom na sajt Agencije za privredne registre utvrđeno je da u vlasničkoj strukturi brisanog privrednog društva učestvuju Grad K…. s…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON I IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 48.; Pitanje:

Ukoliko u toku sprovođenja izvršenja pred javnim izvršiteljem (po starom zakonu („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011,  99/2011 – dr. zakon, 109/2013 – odluka US, 55/2014 i 139/2014) i novom zakonu), izvršni poverilac pravno lice koje je u blokadi duži vremenski period, ugovorom ustupi svoje pot…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 74.; Pitanje:

Ako je javni izvršitelj doneo takav zaključak po starom zakonu, protiv koga je izvršni dužnik podneo zahtev za otklanjanje nepravilnosti u kojem ističe da priloženi ugovor o ustupanju potraživanja, predstavlja nedozvoljeno raspolaganje stranaka u smislu odredbi Zakona o obligacionim odnosima i Zakon…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 34.; Pitanje:

Da li stari izvršni poverilac ima pravo na troškove postupka koje je imao do stupanja novog izvršnog poverioca u postupak i od koga?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O STEČAJU, ČL. 93. I 117.; Pitanje:

Kada bude doneto rešenje kojim se utvrđuje prekid, da li se postupak može nastaviti kada izvršni poverilac podnese prijavu potraživanja koja mu bude osporena i predloži da se postupak nastavi, ili izvršni postupak treba trajno da ostane u prekidu i da izvršni poverilac mora da podnese tužbu, …; (Privredni apelacioni sud (RS))

Javno beležništvo

18.09.2023. DONOŠENjE ODLUKE O NEIZABRANIM KANDIDATIMA U POSTUPKU IMENOVANjA JAVNOG BELEŽNIKA; Nijednom odredbom Zakona o javnom beležništvu nije propisano donošenje odluke o neizabranim kandidatima u postupku imenovanja javnog beležnika.; (Upravni sud (RS))

Sudska praksa – avgust 2023.

Ustavni sudovi

19.09.2023. SLOBODA GOVORA I GOVOR MRŽNjE; Kritična tačka kada sloboda govora prerasta u govor mržnje jeste ona kada izražavanje predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje.

Prema članu 20. stav 2. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, „mržnja“ i „neprijateljstvo“ podrazumevaju intenzivne i iracionalne emo…; (Apelacioni sud (RS))

20.09.2023. DISKRIMINACIJA NACIONALNE MANjINE; Kod neposredne diskriminacije uvek postoji akt ili radnja kojima se lice ili grupa stavlja u nepovoljniji položaj, što podrazumeva da postoji lice ili grupa prema kojima se povoljnije postupa.

Označavanjem albanske nacionalne manjine nazivom „Šiptari“, iako uvredljivo u sadašnjim okolnostima, nije izvršen…; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. DISKRIMINACIJA U VEZI TROŠKOVA UPISA U ADVOKATSKU KOMORU; Okolnost da je Ustavni sud u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti našao da donošenjem odluke o troškovima i naknadama prilikom upisa u imenik advokata nije došlo do povrede načela zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava ukazuje da nije učinjena diskriminacija donošenjem tog opšteg akta, odluke do…; (Apelacioni sud (RS))

08.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU; Tok upravnog postupka umnogome zavisi od aktivnosti stranke u tom postupku.

Nema povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu koji traju pet godina i pet meseci i u kojima prvostepeni organ uprave i sud donose odluke u razumnim rokovima ako podnosilac ne koristi sred…; (Ustavni sud (RS))

08.09.2023. PRAVO NA IMOVINU I NAKNADA ŠTETE VLASNIKU STANA IZ KOGA NIJE ISELjEN NOSILAC STANARSKOG PRAVA; U cilju utvrđivanja da li je vlasnik stana iz koga nije iseljen nosilac stanarskog prava pretrpeo štetu njegova situacija mora se uporediti sa situacijom u kojoj bi bio da je uspeo sa građanskom tužbom i iselio nosioca stanarskog prava ili u kojoj bi se nalazio da je bio u mogućnosti da izda u zakup svo…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU ISELjENjA NOSIOCA STANARSKOG PRAVA; Postupak iseljenja nosioca stanarskog prava specifičan je, jer je prema Zakonu o stanovanju iz 1992. godine opština bila dužna da sredstva pribavljena od otkupa stanova prioritetno usmerava za izgradnju novih stanova, sa namenom za rešavanje stambenih potreba lica koja imaju stanarsko pravo na stanovima u…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA SAMOSTALNIH DELATNOSTI; Za prestanak svojstva osiguranika samostalnih delatnosti od značaja je utvrđivanje trenutka od kog prestaju ovlašćenja predstavljanja i zastupanja jedinog direktora društva koji je podneo ostavku. U slučaju kada jedini direktor podnese ostavku, prevashodno je na članovima društva sa ograničenom odgovorno…; (Ustavni sud (RS))

13.09.2023. POUKA O PRAVNOM LEKU; Pouka o pravnom leku, kao sastavni deo odluke suda ili organa uprave, ima za cilj ostvarivanje prava na žalbu ili drugog redovnog pravnog sredstva, koje je zajemčeno odredbom člana 36. stav 2. Ustava, a ne i ostvarivanje prava na vanredna pravna sredstva predviđena zakonom i prava na ustavnu žalbu, pa …; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. UPOTREBA JEZIKA I PISMA U POSTUPKU; Pod pojmom „jezik“ podrazumeva se usmeno korišćenje jezika, dok se pod pojmom „pismo“ podrazumeva pismeno korišćenja jezika.

Obim jezičkih procesnih prava u postupku se razlikuje u zavisnosti od toga da li je u pitanju stranka pripadnik nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi u sudu ili …; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU; Nepoštovanje načela hitnosti u radnim sporovima, donošenje prve presude u predmetu nakon četiri godine i deset meseci od podnošenja tužbe, mali broj izvedenih dokaza i odlučivanje o prigovoru sudije kome je u ponovnom prvostepenom postupku predmet dodeljen u rad nakon skoro četiri meseca ukazuju da prvos…; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. PREKLUZIVNOST TUŽBE ZA UTVRĐENjE POSTOJANjA RADNOG ODNOSA; Tužbi za utvrđenje postojanja radnog odnosa neminovno prethodi povreda prava zaposlenog, iz čega dalje sledi da se kod takve tužbe primenjuje specijalna odredba sadržana u Zakonu o radu koja pravo na sudsku zaštitu vremenski ograničava i vezuje za momenat saznanja za povredu prava u situaciji kada ne pos…; (Ustavni sud (RS))

15.09.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU; Izvršni postupak, koji predstavlja završnu fazu u ostvarivanju subjektivnih građanskih prava i koji nije kontradiktoran postupak, po pravilu, isključuje postojanje složenih činjeničnih i pravnih pitanja.

Postupanje suda koji tek nakon deset meseci konstatuje da nisu ispunjeni uslovi za održavanje zakazanog …; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

08.09.2023. PRECIZIRANjE RADNjE IZVRŠENjA I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Kada je u ponovnom postupku optužni akt izmenjen tako da umesto reči „istome doneo“ stoje reči „držao i istome preneo radi dalje prodaje“, time je samo precizirana radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ, čime optužba nije prekoračena.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. SPAJANjE KAZNI I ZASTARELOST IZVRŠENjA KAZNE; Nisu ispunjeni uslovi da se okrivljenom izrekne jedinstvena kazna kada je nastupila apsolutna zastarelost izvršenja kazne izrečene presudom čije se preinačenje traži, a okolnost da li je zastarelost nastupila se ceni u trenutku podnošenja zahteva za  preinačenje presude.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. PRODUŽENO KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA; Bez obzira na to što je svrstano u krivična dela protiv imovine, razbojništvo predstavlja krivično delo upravljeno protiv ličnosti, jer je ono složeno krivično delo, sastavljeno od krivičnog dela prinude i krivičnog dela krađe, te je stoga primena instituta produženog krivičnog dela moguća samo kada su…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.09.2023. RAZGRANIČENjE POKUŠAJA I SVRŠENOG KRIVIČNOG DELA KRAĐE; Krivično delo krađe je svršeno kada je stvar iz državine dotadašnjeg držaoca prešla u državinu izvršioca krivičnog dela, odnosno, kada je došlo do prekida vlasti nad stvari dotadašnjeg pritežaoca i zasnivanja sopstvene vlasti, pri čemu nije neophodno da je oduzeta stvar i odneta sa mesta na kome se dot…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.09.2023. KRIVIČNO DELO PRONEVERA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI I DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV OKRIVLjENOG KAO ZAPOSLENOG; Disciplinski postupak koji je protiv okrivljenog vođen od strane poslodavca povodom istog životnog događaja, u kome je utvrđena disciplinska odgovornost okrivljenog i konstatovano da je počinio povredu radne obaveze i nepoštovanje radne discipline, te mu je izrečena disciplinska mera – otkaz ugovora o …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.09.2023. KRIVIČNO DELO UČINjENO U INOSTRANSTVU I ODOBRENjE REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA; Kada se okrivljenom sudi za krivično delo učinjeno u inostranstvu, a sud prethodno nije utvrdio da se ono kažnjava i po zakonu zemlje u kojoj je učinjeno ili da je to predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom, neophodan uslov da bi sud mogao da okrivljenog oglasi krivim da je krivično delo učinio u inos…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. POKUŠAJ KVALIFIKOVANOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA IZNUDE; Kada okrivljeni nije ostvario imovinsku korist koja prelazi iznos od 450.000 dinara, jer je u izvršenju krivičnog dela sprečen od strane policijskih službenika, u trenutku kada je trebalo da preuzme novac od oštećenog, u njegovim radnjama se stiču svi bitni elementi krivičnog dela iznuda u pokušaju iz č…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. KRIVIČNO DELO LAŽNO PREDSTAVLjANjE; Bitno obeležje krivičnog dela iz člana 329. stav 1. KZ-a jeste da se radnja izvršenja preduzima u nameri pribavljanja kakve koristi, dok je za postojanje krivičnog dela iz stava 2. istog člana neophodno da učinilac izvrši kakvu radnju na koju je ovlašćeno samo službeno lice, pa kada se okrivljeni tereti da…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI I OMETANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI; Krivično delo iz člana 23. ZRJM, jeste specijalni oblik krivičnog dela iz člana 323. KZ-a, koje postoji kada se radi o napadu na službeno lice u vršenju samo jednog od niza poslova javne bezbednosti (član 30. stav 3. tačka 5. Zakona o policiji), i to poslova održavanja javnog reda i mira, a koji napad…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

22.09.2023. CARINSKI PREKRŠAJ I KRIVIČNO DELO IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ; Radnja carinskog prekršaja koja se sastoji u neprijavljivanju robe koja se unosi preko graničnog prelaza u carinsko područje Republike Srbije, ni u kom slučaju se ne može poistovetiti sa radnjom krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a koja se sastoji u neovlašćenom prenošenju opojne droge radi prodaje,…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.09.2023. NEZAKONITO SABIRANjE POJEDINAČNO UTVRĐENIH KAZNI; S obzirom na to da je okrivljenom za dva krivična dela utvrdio kazne zatvora od po devet meseci, jedinstvena kazna mora biti manja od 18 meseci, a ne sme da bude 18 meseci.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. UPUĆIVANjE REALNE PRETNjE SLUŽBENOM LICU; Rečima kojima je okrivljeni uputio mejlom „možda mi padne da napadnem obezbeđenje Vučićeve porodice“ od strane učinioca je upućena realna pretnja napadom na službena lica.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. PRAVNO LICE KAO OKRIVLjENI ZA SAOBRAĆAJNU NEZGODU SA SMRTNIM ISHODOM; Smrt oštećenog se ne može smatrati bilo kakvom koristi za okrivljena pravna lica, iz kog razloga je sud odbio optužni predlog protiv njih za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. NAČIN PAKOVANjA I KOLIČINA OPOJNE DROGE KAO JEDINI DOKAZI DA SE ONA DRŽI RADI PRODAJE; Količina od 82,30 grama kokaina i činjenica da je opojna droga bila upakovana u više paketića ne znače, po automatizmu, da je opojna droga bila namenjena prodaji, budući da je opojnu drogu moguće nabaviti u takvom pakovanju, te da više pakovanja nije neuobičajeno i da se to u savremeno doba ne protivi s…; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. SPAJANjE KAZNI ZATVORA I MAKSIMALNA JEDINSTVENA KAZNA; I u slučaju spajanja kazni koje su okrivljenom izrečene u dve ili više presuda, jedinstvena kazna, osim što ne sme dostići zbir tih kazni, ne sme preći ni 20 godina zatvora.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANjA ISPRAVE I KRIVIČNO DELO PREVARE; Kada je okrivljeni na osnovu falsifikovanih isprava – rešenja o administrativnoj zabrani u koja su uneti neistiniti podaci o visini njegovih mesečenih primanja – sa zajmodavcem zaključio više ugovora o zajmu, te tako dobijena sredstva koristio za vraćenje prethodnih pozajmica istom zajmodavcu, a potom mu …; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. OTUĐENjE IZNAJMLjENOG VOZILA I KRIVIČNO DELO PREVARE; Kada su okrivljeni lažnim prikazivanjem činjenica da vozilo hoće da zakupe na period od dva dana i da će ga koristiti isključivo na teritoriji Republike Srbije, naveli zaposlenog u rentakar agenciji da im vozilo preda, a po dobijanju vozila su njime otišli na Kosovo gde su vozilo prodali i novac dobijen p…; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. PREDMETI IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA TEŠKE KRAĐE KAO JEDINI DOKAZ; Kada okrivljeni negira izvršenje krivičnog dela, kada nema materijalnih tragova na licu mesta koji potiču od okrivljenog, očevidaca događaja ili drugih dokaza na osnovu kojih bi se nesumnjivo mogao utvrditi identitet izvršioca krivičnog dela, sama činjenica da je kod okrivljenog pronađen deo stvari koje s…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. TEŠKA KRAĐA IZVRŠENA OD STRANE GRUPE; Ako u postupku nije dokazano da su okrivljeni bili trajno ili privremeno povezani radi vršenja krivičnih dela teška krađa, tada se njihovo delovanje ne može podvesti pod pojam grupe, te se radnje okrivljenih imaju kvalifikovati kao saizvršilaštvo.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. STICAJ KRIVIČNIH DELA IZNUDE U POKUŠAJU I RAZBOJNIŠTVA; Kada je okrivljeni prema oštećenom najpre primenio silu i pretnju tražeći da mu oštećeni u određenom roku donese novac, a odmah potom upotrebom sile i pretnje prema oštećenom, od njega oduzeo zlatan lančić, tada se ne radi od odvojenim događajima između kojih postoji vremenska i prostorna distanca, pa s…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. TRŽIŠNA VREDNOST ODUZETE STVARI I ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI; Imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela koja će se od okrivljenog oduzeti, jeste tržišna vrednost stvari koju je okrivljeni pribavio izvršenjem krivičnog dela, a ne novčani iznos koji je dobio njenom prodajom.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. KRIVIČNO DELO SPREČAVANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE RADNjE IZ ČLANA 322. STAV 3. U VEZI ST. 2. I 1. KZ; Okrivljeni je silom onemogućio policijskog službenika da obavi posao javne bezbednosti – utvrđivanje njegovog identiteta – kada je nakon dovođenja u policijsku stanicu kako bi se utvrdio njegov identitet, startovao vozilo i udaljio se sa lica mesta, a pri udaljavanju naneo lake telesne povrede policijskom s…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. NEPOSTOJANjE SAUČESNIŠTVA U KRIVIČNOM DELU IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A; Kada su okrivljeni kao učesnici istog životnog događaja, preduzeli različite, alternativno propisane radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ-a, tada se ne radi o saučesništvu, već je svaki okrivljeni samostalni izvršilac tog krivičnog dela.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. RADNjA IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA TRGOVINE LjUDIMA; „Zloupotreba poverenja i odnosa zavisnosti“ i „davanje ili primanje novca ili druge koristi“ su dve različite, alternativno propisane radnje izvršenja krivičnog dela trgovina ljudima.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 333. STAV 2. U VEZI STAVA 1. KZ; Zaprećena kazna ne mora biti obuhvaćena umišljajem učinioca krivičnog dela iz člana 333. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a, već kod njega mora postojati svest o težini dela koje je izvršilo lice kome se pruža pomoć, a na osnovu samih radnji koje je učinilac preduzeo, zaključuje se da li su one bile usmerene …; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. UPRAVLjANjE VOZILOM POD DEJSTVOM ALKOHOLA I VINOST OKRIVLjENOG; Nejasni su i protivrečni razlozi prvostepenog suda da je okrivljeni prilikom izvršenja dela postupao sa svesnim nehatom – svestan  da pod uticajem alkohola može učiniti delo, ali olako držeći da do toga neće doći – kada je na osnovu nalaza i mišljenja veštaka utvrdio  da alkoholisanost okrivljenog nije u…; (Apelacioni sud (RS))

28.08.2023. NAČINI NEOVLAŠĆENOG PRODIRANjA U STAN; Neovlašćeno prodiranje u stan se može izvršiti na bilo koji način, čak i originalnim ključem.; (Viši sud (RS))

28.08.2023. SAMOINICIJATIVNI PRESTANAK DAVANjA IZDRŽAVANjA; Okrivljeni ne može samoinicijativno da prestane da daje izdržavanje, jer je u teškim prilikama, već mora da inicira sudski postupak u cilju izmene sudske odluke. ; (Viši sud (RS))

13.09.2023. DOKAZIVANjE UPORNOSTI KAO SINE QUA NON KOD KRIVIČNOG DELA PROGANjANjE; Dokazivanje upornosti okrivljenog je ključna stvar za osuđujuću presudu kod proganjanja.; (Viši sud (RS))

13.09.2023. KOMENTARISANjE JAVNO OBJAVLjENIH STAVOVA I ANGAŽMANA; Stavovi i angažmani koji se objavljuju javno kao takvi mogu biti izloženi različitim komentarima.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

29.08.2023. ODBRANA OKRIVLjENOG U POLICIJI KAO NEZAKONIT DOKAZ; Bez obzira na to što je okrivljeni prilikom saslušanja u policiji poučen o svojim pravima iz člana 85. stav 1. ZKP i što mu je omogućen poverljiv razgovor sa braniocem koji mu je postavljen po službenoj dužnosti, nakon čega je okrivljeni izneo svoju odbranu, odbrana okrivljenog predstavlja nezakonit dokaz …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. IZVEŠTAJ GEOMETRA KAO SASTAVNI DEO NALAZA I MIŠLjENjA VEŠTAKA; Izveštaj koji je sačinio geometar povodom izlaska na lice mesta zajedno sa veštakom, a u skladu sa zadatkom naredbe za veštačenje, ne predstavlja dokaznu radnju uviđaja, već je to sastavni deo nalaza i mišljenja veštaka, kao rezultata dokazne radnje veštačenja.  ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. KONKRETNA OPASNOST OD PONAVLjANjA KRIVIČNOG DELA KAO RAZLOG ZA ODREĐIVANjE PRITVORA; Kada bi opasnost od ponavljanja krivičnog dela mogla biti i apstraktna, radilo bi se o takozvanom „preventivnom pritvoru“, a ne o pritvoru kao meri obezbeđenja prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. ZAKONSKA REHABILITACIJA I TROŠKOVI POSTUPKA; Sud nema obavezu da u rešenju kojim se utvrđuje nastupanje zakonske rehabilitacije odluči o troškovima tog postupka, jer je donošenjem tog rešenja sud nastupio kao korektivan organ i faktički reagovao na inertnost organa uprave koji bi taj postupak trebalo da pokrene po službenoj dužnosti, pri čemu pred…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. ROK ZA PODNOŠENjE PRIVATNE TUŽBE U SLUČAJU SMRTI PRIVATNOG TUŽIOCA; Ukoliko privatni tužilac umre u toku roka za podnošenje privatne tužbe, tromesečni rok za podnošenje privatne tužbe od strane njegovih pravnih sledbenika teče od dana njegove smrti, a ne od dana kada je privatni tužilac saznao za krivično delo.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. PODNESAK KOJIM SE DOSTAVLjA SPECIJALNO PUNOMOĆJE I PRAVO NA NAGRADU; Podnesak branioca okrivljenog kojim je na zahtev organa postupka dostavio specijalno punomoćje radi isplate troškova postupka, nije podnesak kojim se traži ostvarivanje nekog prava niti ukazuje na činjenice koje govore u prilog odbrani te je pravilno postupio nižestepeni sud kada nije odlučio o zahtevu…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. SASLUŠANjE OKRIVLjENOG BEZ PRISUSTVA BRANIOCA U SLUČAJU OBAVEZNE ODBRANE; Kada je okrivljeni saslušan bez prisustva branioca iako je odbrana bila obavezna, ali se tom prilikom branio ćutanjem, tada s obzirom na način na koji se okrivljeni branio, presuda nije ni zasnovana na zapisniku o tom saslušanju, te stoga nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz 438. st…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.08.2023. IZRICANjE VASPITNE MERE I TROŠKOVI POSTUPKA; Rešenjem kojim je prema licu koje je krivično delo izvršilo kao maloletnik izrekao vaspitnu meru, sud mora odlučiti i o troškovima krivičnog postupka, koji troškovi, ukoliko to lice nema prihode ili imovinu, padaju na teret budžetskih sredstava suda.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.09.2023. VANBRAČNA ZAJEDNICA I SVOJSTVO PRIVILEGOVANOG SVEDOKA; Nakon što se odselila iz stana okrivljenog, čime je njihova vanbračna zajednica prestala da postoji, oštećena više nema svojstvo privilegovanog svedoka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.09.2023. IZMENA OPTUŽNOG AKTA U PONOVNOM POSTUPKU I ZABRANA  REFORMATIO IN PEIUS; Izmena činjeničnog opisa optužnog akta koju je javni tužilac izvršio u ponovnom postupku, a nakon čega je sud doneo presudu kojom ni u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela, kao ni u pogledu krivične sankcije nije izmenjena prvobitna presuda ukinuta po žalbi okrivljenog, ne predstavlja kršenje zabr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.09.2023. PODNOŠENjE VIŠE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA; Svi troškovi postupka se traže odjednom, kao jedinstveni izdaci učinjeni povodom postupka od njegovog pokretanja do njegovog završetka, i okrivljeni nema pravo na ponovljeni, odnosno prošireni zahtev za naknadu troškova, nakon pravnosnažno donete odluke u pogledu troškova koje je tražio.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. PREKRŠAJNI I KRIVIČNI POSTUPAK – PRESUĐENA STVAR; Kada radnje okrivljenog opisane u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i radnje koje su mu optužnim aktom stavljene na teret, predstavljaju činjenično jedan isti događaj, sa istovetnom radnjom izvršenja i u bitnom istim činjenicama, tada prekršajni postupak koji je prema okrivljenom obustavljen usled odus…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. ZASTUPANjE VIŠE PRIVATNIH TUŽILACA I NAGRADA PUNOMOĆNIKA; Odredbe tarifnog broja 8. stav 1. u vezi tarifnog broja 7. stav 1. Advokatske tarife predstavljaju način da se umanje troškovi krivičnog postupka za angažovanje punomoćnika privatnih tužilaca, u slučaju kada ih je dvoje ili više a imaju jednog punomoćnika, ali ne predstavljaju osnov za umanjenje troškova …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE KOJI JE PRETHODNO POSTUPAO KAO SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK; Postupanje u istom postupku kao sudije za prethodni postupak koji je odlučivao o žalbi na rešenje o zadržavanju, predstavlja razlog za obavezno izuzeće tog sudije prilikom obavljanja sudijske dužnosti i učestvovanja u donošenju presude. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. BLAGOVREMENOST PREDLOGA ZA POKRETANjE POSTUPKA PREMA MALOLETNIKU; Kada je oštećeni u roku predviđenim članom 53. ZKP podneo krivičnu prijavu protiv maloletnika zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, te je nakon što je obavešten o činjenici da je reč o krivičnom delu koje se goni po privatnoj tužbi, stavio predlog za pokretanje postupka prema malolet…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. UVIĐAJ MOBILNOG TELEFONA KAO POKRETNE STVARI; Radnja uviđaja preduzeta od strane policije nad mobilnim telefonom koji je oštećena dobrovoljno predala i omogućila pristup porukama koje se u njemu nalaze, a što je zatim i fotografisano, predstavlja dokaznu radnju uviđaja pokretne stvari u smislu člana 135. ZKP.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. ROK ZA OPOZIV USLOVNE OSUDE U SLUČAJU SPECIJALNOG USLOVA; I u slučaju specijanog uslova za opoziv uslovne osude, rok od godinu dana za opozivanje uslovne osude računa se od dana kada je proteklo vreme proveravanja, a ne od dana kada je istekao rok za ispunjenje obaveze koja čini specijalni uslov.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. VEZANOST SUDA ZAHTEVOM ZA IZRICANjE JEDINSTVENE KAZNE; Prilikom odlučivanja o zahtevu okrivljenog za izricanje jedinstvene kazne, sud ne može po službenoj dužnosti da preinači u pogledu odluke o kazni presudu koja nije obuhvaćena tim zahtevom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. IZMENA ČINjENIČNOG OPISA U IZRECI PRESUDE I ZABRANA  REFORMATIO IN PEIUS; Izmenom činjeničnog opisa krivičnog dela u izreci presude donete nakon ukidanja ranije presude po žalbi okrivljenog, u pogledu okolnosti koja ne predstavlja zakonsko obeležje krivičnog dela, nije prekršena zabrana preinačenja na štetu okrivljenog.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.09.2023. PRESUĐENA STVAR – KRIVIČNO DELO UVREDE I KRIVIČNO DELO UGROŽAVANjA SIGURNOSTI; Pravnosnažna presuda u postupku protiv okrivljenog zbog krivičnog dela uvrede predstavlja presuđenu stvar u postupku koji se protiv njega vodi zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, kada se činjenični opisi ovih krivičnih dela odnose na isti životni događaj koji se odigrao u isto vreme, na istom mes…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.09.2023. NEODRŽAVANjE PROCESNE RADNjE ZBOG NEDOLASKA UREDNO POZVANOG OKRIVLjENOG I TROŠKOVI POSTUPKA; Kada procesna radnja nije održana zbog nedolaska uredno pozvanog okrivljenog, ali na zapisniku tom prilikom nije konstatovano da je okrivljeni dužan da usled toga snosi troškove odlaganja procesne radnje, tada okrivljeni koji je oslobođen od optužbe ima pravo na naknadu troškova postupka na ime nagrade br…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.09.2023. PRAVNOSNAŽNOST REŠENjA; Pravnosnažnost rešenja nastupa kada se ono ne može pobijati žalbom, što podrazumeva da je okrivljeni kao stranka iskoristio to svoje pravo ili se istog odrekao, a za šta je neophodno da okrivljenom od strane suda bude dostavljeno rešenje koje je doneto u njegovom odsustvu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. ODLUČIVANjE O ZAHTEVU ZA PONAVLjANjE KRIVIČNOG POSTUPKA I OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE; U postupku odlučivanja po žalbi okrivljenog na rešenje kojim je odbačen zahtev njegovog branioca za ponavljanje krivičnog postupka okončanog pravnosnažnom presudom, ne može učestvovati sudija koji je prethodno učestvovao u donošenju presude u ranijem postupku.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. ISPITIVANjE SVEDOKA KAO NEZAKONIT DOKAZ; Ukoliko je ispitivanje svedoka izvršeno, a da pri tom javni tužilac prethodno nije uputio poziv osumnjičenom radi prisustvovanja ovoj dokaznoj radnji, niti je postojalo prethodno odobrenje sudije za prethodni postupak za preduzimanje ove dokazne radnje, radnja ispitivanja svedoka nije izvršena na zakonit nač…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. ČITANjE ISKAZA SVEDOKA NA GLAVNOM PRETRESU I BITNA POVREDA ODREDABA POSTUPKA; Sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka kada je u dokaznom postupku, umesto neposrednog ispitivanja svedoka na glavnom pretresu, bez saglasnosti stranaka pročitao zapisnik o njegovom ispitivanju pred javnim tužiocem.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. MOGUĆNOST IZMENE PRIVATNE TUŽBE; Izmena privatne tužbe kao optužnog akta nije vezana za rok za njeno podnošenje iz člana 65. stav 2. ZKP, već privatni tužilac može, shodno odredbi člana 409. ZKP koja se primenjuje i u skraćenom postupku, da vrši izmene činjeničnog opisa krivičnog dela tokom celog krivičnog postupka i to sve do završetk…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. PRAVA OŠTEĆENOG I BITNA POVREDA ODREDABA POSTUPKA; Odražavanjem glavnog pretresa na koji nije pozvao zakonskog zastupnika maloletnog oštećenog niti njegovog punomoćnika, sud je maloletnom oštećenom uskratio pravo da posredstvom zakonskog zastupnika, odnosno punomoćnika, koristi svoja prava garantovana odredbama člana 50. ZKP, između ostalih i pravo da…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. TROŠKOVI POSTUPKA PRINUDNOG IZVRŠENjA MERE BEZBEDNOSTI; Postupak za prinudno izvršenje mere bezbednosti iz člana 534. ZKP predstavlja krivični postupak u smislu člana 261. stav 1. ZKP, s obzirom na to da je uslovljen izricanjem mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana u krivičnom postupku i da se isti sprovodi pred sudom, te u slučaju njegove obustave, tro…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O MOLBI ZA USLOVNI OTPUST; Postupanje u svojstvu istražnog sudije u istražnom postupku koji je vođen protiv okrivljenog predstavlja smetnju kasnijem obavljanju sudijske funkcije u istom krivičnom predmetu, uključujući i učestvovanje u donošenju rešenja povodom molbe okrivljenog  za uslovno otpuštanje sa izdržavanja kazne zatvora.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

18.09.2023. SASLUŠANjE MALOLETNIKA U POLICIJI I NAGRADA IZABRANOG BRANIOCA; Odluka javnog tužioca da ne zahteva pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku se u procesnom smislu poistovećuje sa obustavom postupka, te u tom slučaju troškovi koji se odnose na nagradu izabranog branioca za prisustvo saslušanju maloletnika u policiji padaju na teret budžetskih sredstava, jer …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. PROMENA KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA I NAGRADA BRANIOCA; Kada je javni tužilac tokom postupka više puta menjao kvalifikaciju krivičnog dela za koje se okrivljeni tereti, nagrada branioca okrivljenog se obračunava prema zaprećenoj kazni za ono krivično delo za koje se vodi krivični postupak u momentu kada su od strane branioca preduzete procesne radnje.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE – ODLUČIVANjE O PRIGOVORU NA OPTUŽNICU; Učešće sudije u odlučivanju o prigovoru na optužnicu u skladu sa tada važećim Zakonikom o krivičnom postupku („Sl. list SRJ“, br.70/02 i 68/02; „Sl. glasnik RS“, br. 58/04; 85/05 i 46/06), predstavlja postupanje u krivičnom predmetu i donošenje procesne odluke koja je od bitnog uticaja na položaj okrivlj…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. SASLUŠANjE OKRIVLjENOG U PRISUSTVU JEDNOG OD VIŠE ANGAŽOVANIH BRANILACA; Kada je prilikom saslušanja okrivljenog bio prisutan jedan od izabranih branilaca okrivljenog, time je bila obezbeđena odbrana okrivljenog, a okolnost da njegova izjava nije data u prisustvu i drugog angažovanog branioca, ne čini zapisnik o saslušanju okrivljenog nezakonitim dokazom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

20.09.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KADA JE OKRIVLjENI OSLOBOĐEN ZA JEDNO OD VIŠE KRIVIČNIH DELA ZA KOJE SE TERETIO; Kada se okrivljeni teretio za više krivičnih dela, pa je oslobođen od optužbe za krivično delo zbog kojeg mu je postavljen branilac po službenoj dužnosti, zbog kojeg je bilo određeno veštačenje i zbog kojeg se nalazio u pritvoru, okrivljeni ne može biti obavezan da naknadi troškove na ime nagrade branio…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

22.09.2023. PRESUDA INOSTRANOG SUDA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Priznanje strane krivične presude je neophodno samo u postupku izvršenja strane krivične presude, ali ne i kada se ona koristi kao dokaz u krivičnom postupku, jer u tom slučaju strana krivična presuda predstavlja ispravu u smislu člana 2. stav 1. tačka 26. ZKP kojom se dokazivanje u krivičnom postupku v…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

22.09.2023. NEPOSTOJANjE RAZLOGA ZA OBAVEZNO IZUZEĆE PRILIKOM ODLUČIVANjA O ZAHTEVU ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; Učestvovanje sudije u donošenju rešenja kojom je prvostepena presuda prvi put bila ukinuta, nakon čega je postupak počeo teći iznova, ne predstavlja razlog za obavezno izuzeće tog sudije u postupku odlučivanja o zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

22.09.2023. ISPRAVLjANjE GREŠAKA U IZVORNIKU PRESUDE I U OVERENOM PREPISU PRESUDE; Izreka presude sadržana u zapisniku o glavnom pretresu predstavlja izvornik presude, pa se tehnička greška u samom izvorniku presude, kao delu zapisnika o glavnom pretresu, ispravlja primenom odredaba člana 234. stav 2. i člana 240. stav 3. ZKP koje se odnose na ispravku zapisnika o glavnom pretresu n…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.09.2023. PISMA OKRIVLjENOG KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU; Pisma koja je okrivljeni uputio iz zatvora dnevnim listovima, u nameri da budu objavljena mogu se koristiti kao dokazi u krivičnom postupku.; (Apelacioni sud (RS))

22.09.2023. ISKAZ OSUĐENOG KOJI NIJE OBUHVAĆEN ISTOM OPTUŽNICOM KAO DOKAZ U POSTUPKU; Bez obzira na to što osuđeni nije obuhvaćen optužnicom protiv drugog okrivljenog sa kojim je učestvovao u istom životnom događaju, iz razloga što je postupak prema osuđenom okončan u ranijem vremenskom trenutku zbog zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, njegov iskaz koji je dao pred javnim tu…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. SASLUŠANjE OKRIVLjENOG U PRISUSTVU BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KADA ODBRANA NIJE OBAVEZNA; Kada je okrivljeni pristao da da iskaz u odnosu na krivično delo za koje se tereti, na zakonitost njegovog saslušanja ne utiče činjenica što mu je branilac po službenoj dužnosti postavljen iako za to krivično delo odbrana nije bila obavezna.; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. NAČELO OBOSTRANE KAŽNjIVOSTI I PRAVNA SIGURNOST U KAZNENOM PRAVU; Uslov da krivično delo povodom kojeg se zahteva pružanje međunarodne pravne pomoći predstavlja krivično delo i po zakonu Republike Srbije, podrazumeva i da to krivično delo u domaćem zakonodavstvu postoji u vreme kada je okrivljeni izvršio krivično delo za koje je oglašen krivim presudom inostranog sud…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE U PONOVLjENOM POSTUPKU NAKON SUĐENjA U ODSUSTVU; Time što nije bio dostupan državnim organima, jer se nalazio u bekstvu, usled čega mu je suđeno u odsustvu, okrivljeni je svojim postupcima sam sebe doveo u procesnu situaciju jasno definisanu procesnim zakonom – da se u ponovljenom postupku u kome mu se sudi u prisustvu sa iskazom saoptuženog može up…; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. ISTICANjE U ŽALBI RAZLOGA ZA OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE; Ako odbrana u toku glavnog pretresa nije ukazala na postojanje razloga za obavezno izuzeće postupajućeg sudije, tu okolnost ne može isticati u žalbi protiv presude.; (Apelacioni sud (RS))

28.09.2023. IZRUČENjE DOMAĆEG DRŽAVLjANINA STRANOJ DRŽAVI; Lice koje je državljanin Republike Srbije ne može biti izručeno stranoj državi radi krivičnog gonjenja, osim ako je to drugačije regulisano biletalarnim ugovorom.; (Apelacioni sud (RS))

28.08.2023. DOKAZI POLICIJE KOJI NISU PRIKUPLjENI U SKLADU SA ZAKONOM; Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji od strane policije nisu prikupljeni u skladu s članom 287. ZKP-a.; (Viši sud (RS))

12.09.2023. NEZAKONITO IZJAVLjIVANjE ŽALBE; Punomoćnik maloletnih oštećenih u konkretnom slučaju nije mogao izjaviti žalbu zbog svih zakonskih razloga, niti zbog odluke o imovinsko-pravnom zahtevu, niti o troškovima krivičnog postupka s obzirom da isti padaju na teret budžetskih sredstava suda u delu koji se odnosi na nagradu postavljenog punom…; (Viši sud (RS))

13.09.2023. OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZBOG IZVRŠENjA PREKRŠAJA; Sud će zakonito osloboditi okrivljenog za krivično delo ukoliko se u njegovim radnjama ostvaruju elementi prekršaja, propisani (drugim) zakonom.; (Viši sud (RS))

13.09.2023. IMOVINSKOPRAVNE OBAVEZE UTVRĐENE U GRAĐANSKOM POSTUPKU; Okrivljeni neće biti obavezan od strane suda da isplati neisplaćene iznose ukoliko je ta imovinskopravna obaveza ustanovljena u već postojećoj pravnosnažnoj presudi iz građanske materije.; (Viši sud (RS))

25.09.2023. DISPOZITIV OPTUŽNOG AKTA BEZ NAVOĐENjA URAČUNLjIVOSTI; Ukoliko nije navedena uračunljivost u dispozitivu optuženja, optužni akt je nezakonito sastavljen.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

18.09.2023. REHABILITACIJA PRIGOVARAČA SAVESTI; Da bi se licu koje ističe prigovor savesti obezbedilo da po propisima na snazi do 28. 5. 1994. godine služi vojni rok bez oružja bilo je potrebno da se podnese pismeni zahtev za takvo služenje vojnog roka, zbog čega nije moguća rehabilitacija lica koje takav zahtev nije podnelo. ; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA KOD STICANjA BEZ OSNOVA KOD UPLATE DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE; Zaposleni nije pasivno legitimisan kada osnov uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kasnije otpadne.; (Apelacioni sud (RS))

04.09.2023. APSOLUTNA NENADLEŽNOST ZA UTVRĐENjE  VISINE ZARADE; Za utvrđenje visine zarade radi odlučivanja o visini penzije nije nadležan sud, već je nadležan upravni organ.; (Viši sud (RS))

12.09.2023. NAČIN ISPLATE CENE STANA KAO USLOV REFUNDACIJE PDV-A; Gotovinskim uplatama na tekući račun ne ostvaruje se pravo na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. TROŠKOVI ANGAŽOVANjA ADVOKATA; Kada je prvostepeni postupak pokrenut zahtevom stranke, ona snosi troškove postupka, pa i kada se radi o troškovima angažovanja advokata. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. PONIŠTAJ PRAVNOSNAŽNOG REŠENjA O IZUZIMANjU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA; Pravnosnažno rešenje o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta iz poseda ranijeg sopstvenika ne može se delimično poništiti i u odnosu na deo ili više izuzetih parcela koje nisu opredeljene u posebnu parcelu i kada predstavljaju deo kompleksa zemljišta koji je kao takav izuzet radi privođenja nameni. ; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. OBUSTAVA POSTUPKA PO ŽALBI I NAKNADNO IZDAVANjE REŠENjA TOKOM DRUGOSTEPENOG POSTUPKA; Postupak po žalbi se može obustaviti samo ako stranka odustane od žalbe.

Kada u toku drugostepenog upravnog postupka koji se vodi po žalbi koju je stranka izjavila zato što prvostepeni organ nije izdao rešenje u zakonom određenom roku, prvostepeni organ naknadno izda rešenje, drugostepeni organ ne m…; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. POSTUPANjE PRVOSTEPENOG ORGANA PO ZAHTEVU

; Prilikom odlučivanja o podnetom zahtevu prvostepeni organ ima mogućnost da o zahtevu reši pozitivno ili negativno ili da rešenjem zahtev odbaci, što znači da prvostepeni organ ima obavezu da o svakom podnetom zahtevu odluči i to u zakonom određenom roku.; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. NEDOSTACI ZBOG KOJIH NIJE MOGUĆE UTVRDITI STVARNU SADRŽINU PONUDE; Okolnost da izabrani ponuđač nije dostavio spisak isporučenih dobara, već spisak kupaca – naručilaca kojima je isporučivao dobra, ne predstavlja nedostatak u smislu člana 106. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama zbog koga se nije mogla utvrditi stvarna sadržina ponude.; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. NEMOGUĆNOST IZVRŠENjA REŠENjA; U situaciji kada izvršenje rešenja nije faktički moguće, dovodi se u pitanje i mogućnost njegovog pravnog izvršenja. Faktička nemogućnost izvršenja rešenja postoji ukoliko su građevinska i upotrebna dozvola izdate za formiranje stanova koji kao stambene celine nisu izgrađeni.

Ako je upravnim aktom faktičko…; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. POKRETANjE POSTUPKA UTVRĐIVANjA GODIŠNjEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA; Poreska uprava je dužna da po službenoj dužnosti pokrene postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana licu za koje stekne saznanje proisteklo iz činjeničnog stanja utvrđenog u drugom postupku koji se vodi pred tim organom.; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. UTICAJ ODUKE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA ZAKONITOST ODLUKE O IZBORU SARADNIKA NA FAKULTETU; Odluka Agencije za borbu protiv korupcije kojom je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funcije dekana koji je predsedavao sednicom na kojoj je doneta odluka o izboru saradnika u zvanje asistenta ne može imati uticaja na drugačije odlučivanje o zakonitosti odluke o tom izbo…; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. POČETAK OSTVARIVANjA PRAVA DA SE U IZDATIM RAČUNIMA ISKAŽE PDV I PRIHVATANjE ZVANIČNIH PODATAKA IZ EVIDENCIJE; Odredbama članova 38. stav 1. i 48. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost nije propisano da mali poreski obveznici tek od narednog dana od dana kada su ostvarili promet veći od iznosa predviđenog tim odredbama ostvaruju pravo da u izdatim računima iskažu PDV i da ga odbiju u iznosima koji su is…; (Upravni sud (RS))

Obligaciono pravo

28.08.2023. ISPLATA DUGA PO OSNOVU TROŠKOVA PDV KOD UGOVORA O GRAĐENjU; Za isplatu duga po osnovu troškova PDV kod ugovora o građenju nije bitna činjenica da li je taj porez plaćen, već da li je nastala obaveza da se on plati.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

30.08.2023. FORMULACIJA TUŽBENOG ZAHTEVA ZA ISPUNjENjE NOVČANE OBAVEZE KOJA GLASI  NA STRANU VALUTU; Nepravilna formulacija tužbenog zahteva za ispunjenje novčane obaveze koja glasi  na stranu valutu ne mora podrazumevati posledično odbijanje tužbenog zahteva kod utvrđene činjenice o postojanju te obaveze.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

30.08.2023. POSLOVNA SPOSOBNOST; Poslovna sposobnost podrazumeva sposobnost samostalnog odlučivanja o pravima i obavezama, odnosno sposobnost fizičkog lica da izjavama svoje pravno relevantne volje preuzima određena prava i obaveze i stvara, menja ili gasi određene pravne odnose.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. DUŽNOST OBRAĆANjA OŠTEĆENOG DRUŠTVU ZA OSIGURANjE KOD OBAVEZNOG OSIGURANjA U SAOBRAĆAJU; Nepodnošenje odštetnog zahteva društvu za osiguranje ne lišava oštećenog prava na sudsku zaštitu, jer se podnošenje tužbe ima smatrati neposrednim obraćanjem društvu za osiguranje. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.09.2023. ZALOŽNO PRAVO I JEMSTVO; Založni dužnik nije isto što i jemac i ne odgovara za dug celokupnom svojom imovinom, već se poverilac može namiriti samo unovčavanjem založene stvari: založno pravo na nepokretnosti ovlašćuje poverioca da ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vre…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

21.09.2023. ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU UČENIK PRETRPI NA PRAKTIČNOJ NASTAVI; Škola je obavezna da naknadi štetu koju je na praktičnoj nastavi u njenoj organizaciji i pod njenim nadzorom pretrpeo njen učenik. ; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. PRAVNI INTERES ZA ISPUNjENjE; Lice koje ima pravni interes da obaveza bude ispunjena je svako ono lice koje može imati materijalne posledice ako se obaveza ne ispuni na vreme.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. GRAD KAO VIŠA SILA; Grad se ne može smatrati višom silom u situaciji kada je postojala prilika da se spreče njegove posledice.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. NAKNADA ŠTETE REHABILITOVANOM LICU; Rehabilitovanom licu pripada naknada štete za umanjenje penzije do kog ne bi došlo da mu je priznat radni staž dok je bio lišen slobode i dok je bio nezaposlen, kao i da je ostvario platu da je nastavio da radi.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. POPUNA BLANKO MENICE I PREZENTIRANjE SOPSTVENE MENICE NA AKCEPT; Pravo na popunu blanko menice bezuslovno obuhvata pravo na unošenje svih bitnih meničnih sastojaka koji nedostaju – menične svote, mesta i datuma izdavanja, dospelosti i dr.

Kod sopstvene menice obavezuje se samo njen izdavalac (trasant) da će on menicu platiti označenom licu (remitentu), pa se u tom…; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. VOĐENjE RAČUNA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI O PRAVILNOJ PRIMENI MATERIJALNOG PRAVA I PRIMENA ČLANA 192. ZOO; Iako drugostepeni sud na pravilnu primenu materijalnog prava vodi računa po službenoj dužnosti, primena pravila iz člana 192. Zakona o obligacionim odnosima pretpostavlja iznošenje činjeničnih tvrdnji o postupanju ili propuštanju oštećenog da spreči odnosno umanji štetu.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. KUPOVINA ISTE NEPOKRETNOSTI OD STRANE DVA LICA; Stranke koje su kupci iste nepokretnosti i konkurenti za upis prava svojine u javnu evidenciju razrešavaju međusobni odnos po osnovu jačeg prava na nepokretnosti, zbog čega Republika Srbija kao nosilac prava javne svojine i Direkcija za izgradnju Novog Beograda kao korisnik, koji su na toj  nepokretn…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. ISPUNjENjE SOPSTVENE OBAVEZE I ISKLjUČENjE ZAKONSKE SUBROGACIJE KOD UGOVORA O OSIGURANjU KREDITA SA NACIONALNOM KORPORACIJOM ZA OSIGURANjE KREDITA; Nisu ispunjeni uslovi za prelaz potraživanja banke na osiguravača na osnovu člana 300. Zakona o obligacionim odnosima, jer je osiguravač  isplatom banci – davaocu kredita iznosa koji sada potražuje od tužene (korisnika kredita) ispunio svoju obavezu iz ugovora o osiguranju (polise osiguranja), a ne obav…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. SUDSKA ZAŠTITA PRAVA NA OTKLANjANjE NEDOSTATAKA NA OBJEKTU PO OSNOVU UGOVORA O GRADNjI INVESTICIONOG OBJEKTA

; U pogledu sudske zaštite prava na otklanjanje nedostataka na objektu po osnovu ugovora o gradnji investicionog objekta prekluzija ne nastupa pre isteka garantnog roka.

Tužioci – naručioci građevinskih radova imaju pravo da zahtevaju od tuženog kao izvođača radova da preduzme radnje i otkloni nedostatke…; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. PODELA IMOVINE NAKON PRESTANKA ORTAKLUKA; Nakon prestanka ortakluka imovina ortakluka se deli tako što se  od glavnice ortakluka podmiruju najpre dugovi ortakluka, pa se nakon izmirenja zajedničkih dugova ortacima vraćaju ulozi. Ortaci koji su u ortakluk uneli samo svoj rad, ne učestvuju u vraćanju uloga, ali nemaju ni obavezu prema trećim li…; (Apelacioni sud (RS))

31.08.2023. TERET DOKAZIVANjA KOD UGOVORA O DELU; Na tuženom je teret dokazivanja da potraživanje ne iznosi toliko koliko je ugovoreno i da je on izvršio svoju ugovornu obavezu, odnosno platio naknadu. ; (Viši sud (RS))

08.09.2023. HIPOTEKARNI POVERILAC KOD USTUPANjA POTRAŽIVANjA; Hipotekarni poverilac kojem je ustupljeno potraživanje nema obavezu da o ustupanju potraživanja obavesti hipotekarnog dužnika ukoliko ovaj nije dužnik u odnosu na kojeg je predmetno potraživanje preuzeto.; (Viši sud (RS))

27.09.2023. VIDOVI ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU; Zakon o obligacionim odnosima reguliše tri vida odgovornosti za štetu: predugovornu, ugovornu i vanugovornu.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. UGOVOR O FINANSIRANjU IZGRADNjE NEPOKRETNOSTI I OVLAŠĆENjE ZA NjEGOVO ZAKLjUČENjE; Ugovor kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da izgradi određeni objekat, a druga ugovorna strana da u izgradnji objekta učestvuje sa ugovorenim iznosom novčanih sredstava, predstavlja ugovor o finansiranju izgradnje nepokretnosti, a ne ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ugovor o finansiranju izgradnj…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

19.09.2023. KVALITET DRŽAVINE POTREBAN ZA STICANjE SVOJINE; Nezakonita državina je ona koja je nastala bez pravnog osnova ili na pravnom osnovu koji nije punovažan ili na pravnom osnovu koji nije podoban za sticanje onog prava koje se vrši.

Da bi državina bila zakonita, potrebno je da je pravni osnov (titulus) punovažan i da takav ostane sve vreme trajanja dr…; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. SMISAO ODRŽAJA; Smisao instituta održaja je upodobljavanje pravnog stanja činjeničnom kada postoji takav skup pravno relevantnih činjenica koje to omogućavaju.; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. SAVESNOST DRŽAVINE; Pretpostavka tačnosti upisa u katastru nepokretnosti je oborive prirode, pa ako pravni prethodnik nekog lica poseduje punovažan osnov sticanja – ugovor o otkupu, koji je izvršen, jer je on uveden u posed i isplatio je cenu, nema nesavesnosti državine tog lica.; (Apelacioni sud (RS))

12.09.2023. ROK ZA PODNOŠENjE PISMENE PONUDE O OBLIKU I VISINI NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST; U slučaju izgradnje posebne vrste objekta koji ima izuzetno veliki društveni značaj, propuštanjem roka za podnošenje pismene ponude o obliku i visini naknade za eksproprisanu nepokretnost ne gubi se pravo na podnošenje te ponude i istekom tog roka kako bi se celokupan postupak mogao nesmetano nastaviti …; (Upravni sud (RS))

13.09.2023. EKSPROPRIJACIJA PREOSTALOG DELA NEPOKRETNOSTI; Iz člana 10. Zakona o eksproprijaciji proizlazi da se ta odredba odnosi na nepokretnost u celini, a ne na katastarsku parcelu. ; (Upravni sud (RS))

14.09.2023. EKSPROPRIJACIJA PREOSTALOG DELA NEPOKRETNOSTI; Eksproprijacija preostalog dela nepokretnosti zbog toga što sopstvenik nema ekonomskog interesa da koristi preostali deo nepokretnosti, odnosno ako je zbog toga na preostalom delu nepokretnosti onemogućena ili bitno otežana njegova egzistencija podrazumeva da nije moguće da on preostali deo nepokretn…; (Upravni sud (RS))

18.09.2023. NEPOTPUNA EKSPROPRIJACIJA; Nepotpunom eksproprijacijom ustanovljava se službenost na nepokretnosti, čime ne prestaje pravo svojine, već se ono samo ograničava. Zbog toga se novčana naknada za eksproprisanu nepokretnost utvrđuje kao razlika u tržišnoj ceni nepokretnosti pre i posle ustanovljavanja službenosti.; (Upravni sud (RS))

27.09.2023. NEOMETANO VRŠENjE FAKTIČKE VLASTI NA STVARI; Neometano vršenje faktičke vlasti na predmetu državine podrazumeva da držalac u svako doba prema sopstvenom nahođenju može vršiti svoju faktičku vlast na stvari.

Faktička vlast privrednih društava na stvari i obavljanje privredne delatnosti  ne obezbeđuje se samo time da zakonski zastupnik kao pešak m…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Porodično pravo

11.09.2023. PROMENA ODLUKE O VRŠENjU RODITELjSKOG PRAVA I OCENA NAJBOLjEG INTERESA DETETA; Odluka o vršenju roditeljskog prava može da se promeni ukoliko su se značajnije promenile okolnosti nakon donošenja te odluke.

Kada je u pitanju najbolji interes deteta, odluku suda ne opredeljuje samo mišljenje deteta, već i druge okolnosti koje se tiču uzrasta i pola deteta, potreba deteta, kao i sposobn…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.09.2023. NASILjE U PORODICI; U sporovima zbog nasilja u porodici „nulta tolerancija“ na nasilje podrazumeva da se svako ponašanje koje odstupa od standarda „normalnog“ ophođenja i komuniciranja sa članovima porodice kvalifikuje kao nasilje u porodici.

Mere zaštite od nasilja u pordici izriču se u skladu sa izvršenom vrstom nasilja i …; (Apelacioni sud (RS))

21.09.2023. POSTOJANjE VANBRAČNE ZAJEDNICE; Za postojanje vanbračne zajednice nije presudan vremenski period njenog trajanja koliko namera vanbračnih partnera da je trajno ostvare i da u njoj imaju prava i dužnosti supružnika, pod uslovima određenim Porodičnim zakonom. ; (Apelacioni sud (RS))

26.09.2023. ZAKLjUČENjE  UGOVORA U IME MALOLETNOG DETETA, KOJIM SE STVARAJU OBAVEZE   MALOLETNOM DETETU KOJE PREVAZILAZE UOBIČAJENE OKVIRE; Za punovažnost ugovora kojim se nameće ispunjenje novčane obaveze na strani maloletnog deteta  koja prevazilazi uobičajene okvire, neophodna je saglasnost oba roditelja. Zaključenje takvog ugovora u ime maloletnog deteta, od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo, ima za posledicu ništavost ugovor…; (Apelacioni sud (RS))

31.08.2023. PRIVREMENA MERA – NASILjE U PORODICI; Da bi se odredila privremena mera u postupku zaštite od nasilja u porodici potrebno je da tužilja dokaže da će bez privremene mere biti upotrebljena sila ili nastati nenadoknadiva šteta.; (Viši sud (RS))

20.09.2023. URUČENjE  ODLUKE  O IZRICANjU  HITNIH MERA; Kada je okrivljenom naređenjem  izrečena hitna mera,  naloženo mu da se shodno članu 17. stav 4. Zakona o sprečavanju  nasilja u porodici po isteku te  hitne mere javi nadležnom policijskom službeniku koji je meru izrekao, a okrivljeni to učinio i rešenje o produženju hitne mere koje je doneo osnovni sud m…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

30.08.2023. ALEATORNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Za procenu aleatornosti ugovora o doživotnom izdržavanju bitne su sve okolnosti konkretnog slučaja, a ne samo vremenski razmak između zaključenja ugovora i momenta smrti primaoca izdržavanja.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.09.2023. PRAVNA PRIRODA SPORA IZMEĐU PRAVNOG SLEDBENIKA PRIMAOCA IZDRŽAVANjA I DAVAOCA IZDRŽAVANjA; Spor o pravnoj valjanosti ugovora o doživotnom izdržavanju koji se vodi između pravnog sledbenika primaoca izdržavanja i davaoca izdržavanja je imovinskopravni spor, a ne spor o pravu na izdržavanje ili o pravu na ukidanje izdržavanja, pa se dozvoljenost revizije ceni prema opštoj odredbi iz člana 403. ZPP….; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

19.09.2023. MOGUĆNOST SAČINjAVANjA USMENOG ZAVEŠTANjA; Izuzetne prilike za sačinjavanje usmenog zaveštanja u objektivnom smislu podrazumevaju postojanje vanrednih situacija kakve su elementarne nepogode poput zemljotresa, poplava, požara i slično.

Bolest i životno doba ostavioca ne predstavljaju sami za sebe izuzetne prilike koje omogućavaju sačinjavanje usmen…; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. ALEATORNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Rok od pet godina, u kome je primalac izdržavanja živeo nakon dijagnoze karcinoma pluća, ne može se smatrati kratkim periodom u kome je smrtni ishod bio izvestan, pa je takav ugovor o doživotnom izdržavanju predstavljao neizvesnost za davaoca izdržavanja.; (Apelacioni sud (RS))

01.09.2023. UTVRĐIVANjE OBIMA UDELA NASLEDNIKA KAO PRETHODNO PITANjE; Utvrđivanje obima udela naslednika na imovini koja je predmet nasleđivanja predstavlja prethodno pitanje u odnosu na zahtev za predaju u suposed te imovine.; (Viši sud (RS))

Stambeno pravo

12.09.2023. OTKUP STANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJI SE MOGU KORISTITI ZA REPREZENTATIVNE I DRUGE POTREBE DRŽAVNIH ORGANA I KOJI SE NALAZE NA PROSTORU OZNAČENOM KAO DEDINjE, SENjAK, TOPČIDERSKO BRDO; Odluka o utvrđivanju stambenih zgrada i stanova na kojima pravo svojine ima SRJ koji se ne mogu otkupljivati, odnosno prodavati iz 1997. godine, kao i spisak takvih stanova kao njen sastavni deo, nije prestala da važi.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

Radno pravo

26.09.2023. ZASTARELOST ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE IZ RADNOG ODNOSA; Potraživanje tužioca za naknadu troškova školovanja (specijalizacije) koji su dati tuženom, nije potraživanje iz građanskopravnog odnosa za isplatu duga, koje zastareva nakon proteka opšteg roka zastarelosti propisanog članom 371. ZOO, već potraživanje iz radnog odnosa na koje se primenjuje rok zastarelo…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.09.2023. POČETAK ROKA U KOME MOŽE DA SE OTKAŽE UGOVOR O RADU BEZ UPOZORENjA; Rok od šest meseci u kome može da se otkaže ugovor o radu bez ponovnog upozorenja ne računa se od dana kada je zaposlenom dostavljena odluka u formi opomene sa najavom otkaza, već od dana kada je učinjena prethodna povreda radne obaveze.; (Apelacioni sud (RS))

15.09.2023. PRERASTANjE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME; Bitna činjenica koja se tiče ispunjenja uslova za prerastanje radnog odnosa sa određenog vremena u radni odnos na neodređeno vreme jeste različit karakter radnog odnosa kada se radi o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme radi obavljanja povećanog obima posla i kada se radi o radnom odnosu na određeno…; (Apelacioni sud (RS))

15.09.2023. DUŽNOST NAKNADE ŠTETE KOJU JE PRETRPEO ZAPOSLENI; Dužnost naknade štete koju je pretrpeo zaposleni nije na donosiocu nezakonitog akta ukoliko donosilac nije ujedno i poslodavac oštećenog zaposlenog, već na poslodavcu, jer je poslodavac taj koji je realizovao, odnosno sproveo u delo nezakonit akt i neposrednom primenom takvog akta prouzrokovao štetu…; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. RASPOREĐIVANjE ZAPOSLENOG NA RADNO MESTO ZA KOJE JE POTREBAN VIŠI STEPEN STRUČNE SPREME OD ONOG ZA KOJI JE ZAKLjUČEN UGOVOR O RADU; Ne postoji obaveza poslodavca da sa zaposlenim zaključi ili izmeni ugovor o radu zbog toga što je zaposleni u međuvremenu stekao viši stepen stručne spreme od onog za koji je zaključio ugovor o radu.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA; Pravna priroda naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada policijskog službenika  sastoji se u tome što se nadoknađuju stvarni, a ne pretpostavljeni troškovi prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. FORMA SPORAZUMA O PRODUŽENjU RADNOG VEKA I OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU; Sporazum poslodavca i zaposlenog o produženju radnog veka treba da bude u pismenoj formi, jer se u takvoj formi zaključuje i ugovor o radu kojim se uspostavlja radni odnos.

Navršavanje radnog veka treba razlikovati od penzionisanja, jer kada zaposleni navrši radni vek ispunio je uslove za penziju, ali …; (Apelacioni sud (RS))

Trgovinsko pravo

19.09.2023. PROBIJANjE PRAVNE LIČNOSTI; Pravni subjektivitet društva kapitala nije uvek neprobojan zid za poverioce, već je neprobojan ako se pravna ličnost privrednog društva ne koristi za zakonom nedozvoljene ciljeve.

Probijanje pravne ličnosti podrazumeva činjenje prevarne radnje koja mora biti dokazana, što znači da aktiviranje lične odgovo…; (Apelacioni sud (RS))

04.09.2023. PASIVNA LEGITIMACIJA; U sporu za naplatu neplaćenih računa za isporučenu električnu energiju za poslovni prostor, pasivno je legitimisano pravno lice koje ima zaključen ugovor o isporuci, a ne direktor tog pravnog lica.; (Viši sud (RS))

27.09.2023. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA IZLUČENjE U STEČAJNOM POSTUPKU KAO PROCESNA PRETPOSTAVKA; Zahtev za izlučenje u stečajnom postupku nije procesna pretpostavka za ostvarivanje prava u parničnom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

25.09.2023. PREKID POSTUPKA PO TUŽBI ZA ZAŠTITU PRAVA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA; Kod obaveznog prekida postupka iz člana 65. stav 4. Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna na pravilnost odluke prvostepenog suda ne utiče činjenica da je već vođen jedan postupak za oglašavanje industrijskog dizajna ništavim, a koji je okončan odbijanjem podnetog zahteva.

Član 65. stav 4. Za…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. IZVORNO AUTORSKO DELO I DELO PRERADE; Izvorno autorsko delo i delo prerade su dva različita autorska dela koja su predmet zaštite, s tim da je autor dela prerade zavisan u vršenju svojih imovinskopravnih ovlašćenja od nosioca autorskog prava na izvornom delu.

Prenosom prava na delu prerade ostaju sva imovinskopravna i ličnopravna ovlašće…; (Privredni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. SUDSKA ZAŠTITA ISKLjUČIVIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE; Tužbu zbog povrede autorskog prava može podneti sticalac autorskih ovlašćenja u obimu u kome je na osnovu zakona ili ugovora stekao pravo na iskorišćavanje, ali povreda prava pretpostavlja da je izvršena radnja u odnosu na zaštićeno intelektualno dobro, da se radnja poklapa sa sadržinom bar jednog isključ…; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. SUPARNIČARSTVO KOD TUŽBE ZBOG POVREDE PRAVA NA ŽIG; Zakon o žigovima ne propisuje ograničenja u pogledu vrste usluga ili lica koja se mogu smatrati posrednikom kod podnošenja tužbe i protiv tog lica zbog povrede prava, pa je pravo lica koje tvrdi da mu je pravo povređeno da tužbu podnese protiv svakog lica čije su usluge korišćenje prilikom povrede.

Li…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

11.09.2023. DELOVANjE PRAVNOSNAŽNOSTI; Pravnosnažnost presude proteže se na univerzalne pravne sledbenike parničnih stranaka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

12.09.2023. SVRHA PREDLOGA ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; Svrha predloga za ponavljanje postupka je otklanjanje određenih nedostataka u pogledu činjeničnog utvrđenja na kome je zasnovana odluka koja se predlogom pobija, kao i najtežih povreda odredaba parničnog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.09.2023. DOZVOLjENOST TUŽBE ZA UTVRĐENjE FAKTIČKOG OBAVLjANjA POSLOVA; Utvrđenje faktičkog obavljanja poslova je utvrđenje činjenice koje ne može biti predmet samostalnog tužbenog zahteva.; (Apelacioni sud (RS))

18.09.2023. ODLUČIVANjE O USTAVNOJ ŽALBI KAO PRETHODNO PITANjE; Kada opstanak u pravnom prometu presude na osnovu koje su ispunjena potraživanja zavisi od odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi koja je protiv nje izjavljena, ta odluka predstavlja prethodno pitanje u postupku za vraćanje stečenog bez osnova u pogledu tih potraživanja. ; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. DONOŠENjE ODLUKA U SLIČNIM SITUACIJAMA; Ranije donete odluke u činjenično sličnim, ali ne i identičnim situacijama, nemaju obavezujući značaj u drugim slučajevima, pošto sudska odluka zavisi od okolnosti svakog konkretnog slučaja koje sud mora da utvrdi i ima u vidu, zbog dužnosti da se u svakom konkretnom slučaju individualizuje iznos nak…; (Apelacioni sud (RS))

19.09.2023. DAVANjE POVODA ZA TUŽBU I TROŠKOVI POSTUPKA; Tuženi koji je upisan kao vlasnik u javnoj knjizi i koji je odluku ostavio sudu na ocenu dao je povoda za tužbu i nije priznao tužbeni zahtev, pa je dužan da naknadi troškove postupka. ; (Apelacioni sud (RS))

25.09.2023. OVLAŠĆENjA SUDA KOD ODLUČIVANjA O PREDLOGU ZA VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE; Sud bez veštačenja ne poseduje stručno znanje kojim bi doveo u sumnju opravdanost dijagnoze i terapije, odnosno mišljenje lekara da je punomoćniku neophodno mirovanje.

Sud ceni samo opravdanost razloga za propuštanje ročišta lica koje je trebalo da preduzme određenu radnju, a ne i mogućnost obezbeđenja zame…; (Apelacioni sud (RS))

31.08.2023. TERET DOKAZIVANjA; Teret dokazivanja visine dugovanja po osnovu pruženih komunalnih usluga i njihove dospelosti leži na javom komunalnom preduzeću.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. PONAVLjANjE POSTUPKA; Nije dozvoljeno ponavljanje postupka u parnicama koje nisu pravnosnažno okončane.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. PONUĐENO PORAVNANjE I PRECIZIRAN TUŽBENI ZAHTEV; Ako do zaključenja sudskog poravnanja koje predloži u toku postupka tužilac ne dođe, ovaj predlog se ne može tretirati kao preciziran tužbeni zahtev.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. DOZVOLjENOST TUŽBE PROTIV SUDIJE; Tužba protiv sudije sa zahtevom da se obaveže na naknadu nematerijalne štete, jer je postupajući u predmetu u vršenju sudijske funkcije (procesnom radnjom ili odlukom) povredio neko ljudsko pravo stranke zajemčeno Ustavom i zakonom, ne predstavlja zahtev o kojem se može raspravljati i odlučivati u smislu…; (Viši sud (RS))

04.09.2023. IZVRŠNOST SUDSKOG PORAVNANjA; Da bi bilo podobno za izvršenje, potrebno je da sudsko poravnanje postane izvršno, ali ne i da bude snadbeveno potvrdom izvršnosti.; (Viši sud (RS))

06.09.2023. NEPOSTOJANjE USLOVA U PARNIČNOM POSTUPKU ZA ISKLjUČENjE ILI IZUZEĆE POSTUPAJUĆEG SUDIJE KOJI JE BIO ČLAN VEĆA U IZVRŠNOM POSTUPKU ZBOG KOJEG SE VODI PARNICA; Učešće sudije, kao člana veća, u izvršnom postupku povodom kojeg se vodi parnica, nije razlog za isključenje postupajućeg sudije ni razlog za sumnju u njegovu nepristrastnost; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. PUNOMOĆNICI PO ZAPOSLENjU; Računovodstvenu ispravu kojom se knjiži promena može sačiniti i lice koje je kod učesnika u pravnom prometu, unutrašnjom sistematizacijom, raspoređeno na radno mesto koje obuhvata ovlašćenje za sačinjavanje računa.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. USLOVI POD KOJIMA SE SMATRA DA JE TUŽBA POVUČENA U SPORU MALE VREDNOSTI; Pristup tuženog i njegovo izjašnjenje da odbija da raspravlja je irelevantno za primenu odredbe člana 475. stav 1. Zakona o parničnom postupku. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. UTVRĐENjE NIŠTAVOSTI PRIZNANICE; Priznanica je isprava čije se utvrđenje ništavosti ne može tražiti, već se samo može tražiti utvrđivanje njene istinitosti, odnosno neistinitosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. TUŽBA ZA UTVRĐENjE ISTINITOSTI ILI NEISTINITOSTI ISPRAVE I SPOR O TAČNOSTI OBRAČUNA O NEOVLAŠĆENOM UTROŠKU ELEKTRIČNE ENERGIJE; Spor o tačnosti obračuna o neovlašćenom utrošku električne energije ne predstavlja imovinskopravni spor iz člana 1. Zakona o parničnom postupku.

Kod tužbe za utvrđenje istinitosti ili neistinitosti neke isprave zahtev je ograničen samo na utvrđenje da li isprava potiče ili ne potiče od onoga ko je u …; (Privredni apelacioni sud (RS))

27.09.2023. SMISAO SPAJANjA PARNICA I ODVOJENOG RASPRAVLjANjA O ZAHTEVIMA; Smisao spajanja parnica i odvojenog raspravljanja o zahtevima je da se strankama, u što krećem vremenskom roku i sa što manje troškova, omogući ostvarivanje prava u parničnom postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

31.08.2023. DOKAZ O VISINI POTRAŽIVANjA U PARNIČNOM POSTUPKU NASTALOM PO PRIGOVORU STRANKE NA REŠENjE O IZVRŠENjU DONETOM NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE; Ne može se smatrati da tužilac nije dokazao visinu duga ako se ona može utvrditi iz verodostojne isprave, jer za nju važi  pretpostavka tačnosti onoga što je u njoj navedeno.; (Viši sud (RS))

31.08.2023. UREDNOST PREDLOGA ZA IZVRŠENjE I PARNIČNI POSTUPAK; Urednost predloga za izvršenje neophodna je procesna pretpostavka za odlučivanje o osnovanosti predloga za izvršenje, a ako je sud po neurednom predlogu postupio i doneo rešenje o izvršenju, parnični sud nije ovlašćen da ponovo ceni urednost takvog predloga.; (Viši sud (RS))

31.08.2023. OSPORAVANjE POTRAŽIVANjA U IZVRŠNOM POSTUPKU; Potraživanje utvrđeno pravnosnažnom i izvršnom odlukom ne može se sa uspehom osporavati u izvršnom postupku pokrenutom na osnovu takve odluke.; (Viši sud (RS))

31.08.2023. IZBOR SREDSTVA IZVRŠENjA I EVENTUALNA NESRAZMERA; Izvršni poverilac ima slobodu u predlaganju sredstva izvršenja, a  nesrazmera između dugovanog i predmeta izvršenja biće predmet ocene javnog izršitelja prilikom sprovođenja izvršenja.; (Viši sud (RS))

01.09.2023. IDENTIFIKACIONI PODACI I UREDNOST PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Činjenica da neki od identifikacionih podataka izvršnog dužnika nije tačan, može biti od značaja i uticaja u postupku sprovođenja izvršenja od strane javnog izvršitelja, a ne prilikom ocene urednosti predloga za izvršenje.; (Viši sud (RS))

04.09.2023. PRIVREMENA MERA PO ZAHTEVU TUŽENOG; U ovoj parnici nije moguće odlučivati  o predlogu  za određivanje privremene mere koji je istakao tuženi, koji nije postavio nikakav tužbeni zahtev u toj parnici. ; (Viši sud (RS))

25.09.2023. TROŠKOVI ZA SASTAV OBAVEŠTENjA O NAMERI PODNOŠENjA PREDLOGA ZA IZVRŠENjE MINISTARSTVU FINANSIJA I ZAHTEVA KOMORI JAVNIH IZVRŠITELjA; Troškovi za sastav obaveštenja o nameri podnošenja predloga za izvršenje Ministarstvu finansija i zahteva Komori javnih izvršitelja, su nužni  troškovi za vođenje izvršnog postupka.; (Osnovni sud (RS))

25.09.2023. RAZLOZI ZA UTVRĐENjE NEDOZVOLjENOSTI IZVRŠENjA; Navodi da izvršna isprava na osnovu koje se sprovodi izvršenje nije uredno dostavljena izvršnom dužniku i da nema svojstvo  izvršnosti ne mogu biti osnov tužbenog zahteva za utvrđenje nedozvoljenosti izvršenja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

08.09.2023. PODNOŠENjE NOVOG PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Donošenje rešenja kojim je postupak izvršenja obustavljen nije od uticaja na mogućnost podnošenja novog predloga za izvršenje na osnovu iste izvršne isprave u odnosu na potraživanje za koje nije sprovedeno izvršenje.

Propisivanje roka zastarelosti potraživanja ima cilj da obezbedi pravnu sigurnost i konačnos…; (Ustavni sud (RS))

Međunarodno privatno pravo

12.09.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE U POSTUPKU ZA PRIZNANjE STRANIH SUDSKIH ODLUKA; Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja ne predviđa mogućnost izjavljivanja revizije protiv pravnosnažnog rešenja drugostepenog suda o priznanju strane sudske odluke, čak i kada je prvostepeno rešenje preinačeno. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

26.09.2023. OSNOV ZA PRIMENU KLAUZULE JAVNOG PORETKA KAO KOREKCIJE KOLIZIONE NORME; Primenom korekcije kolizione norme klauzulom javnog poretka, shodno odredbi člana 4. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja,  nema mesta primeni Advokatske tarife Hrvatske za svaku od pojedinačno preduzetih radnji od strane tužioca za ime i za račun ovde tuženog, već se ima primen…; (Apelacioni sud (RS))

Prekršajno pravo

20.09.2023. OBAVEZA DRUGOSTEPENOG SUDA DA ODLUČI O SVIM ŽALBAMA PROTIV ISTE PRESUDE; Kada je pored branioca okrivljenog, i sam okrivljeni blagovremeno izjavio žalbu na prvostepenu presudu, a što je njegovo pravo, drugostepeni prekršajni sud je u obavezi da o obe žalbe odluči jednom odlukom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.08.2023. BLAŽI STEPEN KRIVICE KAO USLOV ZA IZRICANjE OPOMENE; Za izricanje opomene sud će pre svega da utvrdi da li je prekršaj izvršen sa blažim stepenom krivice.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.08.2023. VAŽAN OSNOV ZA DODATNO UMANjENjE KAZNE; Nije pravilno da sud ujednači odgovornost i kazne okrivljenih ukoliko je drugookrivljeni napadnut od strane prvookrivljenog, te je prilikom odbrane povredio pravo prvookrivljenog.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.08.2023. UPUĆIVANjE NA PARNICU UPRKOS OPREDELjENOM IZNOSU; Iako je opredelio imovinskopravni zahtev, sud će oštećenog da uputi na parnicu, jer deo zahteva koji se odnosi na visinu obeštećenja nije potkrepljen dokazima, te nije jasno kako je ustanovljen opredeljeni iznos.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

28.08.2023. ODGOVORNOST LICA ZA NEPOSTUPANjE PO ZAHTEVU ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA; Koje će lice snositi odgovornost za prekršaj zbog nepostupanja po Zakonu o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja zavisi od toga da li je u organu uopšte određeno ovlašćeno lice koje bi  postupalo po  zahtevima za pristup informacijama – ako jeste onda ono pod zakonom određenim uslovima sno…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

30.08.2023. NEPRIHVATANjE DOKAZNOG PREDLOGA U ŽALBI; S obzirom na to da je tek u žalbi predložen dokaz (pregled kamere) isti neće biti prihvaćen shodno članu 262. stav 3. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

30.08.2023. POGREŠNA PRIMENA ODREDBE ZAKONA U POGLEDU NAKNADNO POTPISANOG PREKRŠAJNOG NALOGA; Ukoliko okrivljeni na licu mesta prekršaja odbije da potpiše prekršajni nalog, te ga naknadno potpiše, sud će bitno povrediti postupak ukoliko takav nalog bude tretirao kao nepotpisan.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

30.08.2023. PRESUDA U KOJOJ NIJE NAVEDENO VREME IZVRŠENjA PREKRŠAJA; Nezakonita je izreka prvostepene presude ukoliko u istoj nije navedeno vreme kada je prekršaj izvršen. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

30.08.2023. NEZAKONITO REŠENjE O ISPRAVCI ODLUKE; Na taj način što je rešenje o ispravci dostavio samo jednoj strani koja ima pravo na žalbu, sud je učinio bitnu povredu odredaba postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. TRENUTAK IZVRŠENjA PREKRŠAJA IZ ČLANA 273. ZAKONA O RADU; Okrivljeni su izvršili prekršaj iz Zakona o radu, ali ne onog dana kada su započeli rad bez odgovarajućeg ugovora sa poslodavcem, već onda kada ih je inspekcija zatekla na radu bez istog ugovora.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. UTICAJ OČITE GREŠKE O PRIZNANjU OKRIVLjENOG NA ZAKONITOST ODLUKE; Neće uticati na zakonitost odluke činjenica da je sud naveo u obrazloženju da je okrivljeni priznao prekršaj, iako nije, jer se radi o očitoj grešci.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. ZASNIVANjE ODLUKE SAMO NA DOKAZIMA JEDNE STRANE; Prekršajna odgovornost okrivljenog se može zasnivati samo na dokazima koje je dostavio podnosilac zahteva, jer sud ceni na koji način je najcelishodnije voditi postupak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. IZREKA BEZ BIĆA PREKRŠAJA KOD PREKRŠAJA IZ ČLANA 332. STAV  2.  U VEZI STAVA  1. TAČKA 7.  ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kako u izreci  nije  navedeno čemu okrivljeni nije prilagodio brzinu  kretanja vozila u skladu sa članom 42. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,  to  izreku  prvostepene presude čini nerazumljivom, naročito imajući u vidu da ni zahtev za pokretanje prekršajnog  postupka  ne sadrži celok…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. NEPRIZNATI TROŠKOVI SAMOINICIJATIVNO DOSTAVLjENE PISANE ODBRANE; Kako prekršajni postupak protiv okrivljenog nije nastavljen, odnosno branilac okrivljenog nije obezbedio prisustvo okrivljenog, nisu ni mogli biti priznati troškovi prekršajnog postupka na ime obrazloženog podneska, odnosno samoinicijativno dostavljene pisane odbrane.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. NEZAKONITO PISANA ODBRANA; Odbrana mora biti potpisana lično od strane okrivljenog da bi mogla proizvoditi pravna dejstva i predstavljati osnov za dodeljivanje troškova prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.09.2023. IZOSTAVLjANjE TAČNOG OPISA RADNjE ODGOVORNOG LICA U IZRECI; Kako izreku presude ne bi učinio nerazumljivom sud mora da razdvoji i navede koju radnju je preduzelo pravno lice, a koju radnju je preduzelo odgovorno lice.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NERAZUMLjIVOST ODLUKE ZBOG NENAVOĐENjA MATERIJALNE ODREDBE PREKRŠAJA; Presuda u kojoj nije navedeno koja je materijalna odredba povređena prekršajem, obuhvaćena je bitnom povredom odredaba prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. DOPUNA NEUREDNOG ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Kada treba dopuniti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, nijednom zakonskom odredbom nije predviđeno da se podnosiocu zahteva dostavlja predmetni zahtev koji je sam podneo sudu. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NEPOSTOJANjE REŠENjA KOJIM SE POKREĆE POSTUPAK; Sud ne može doneti zakonitu presudu ukoliko pre toga nije doneo rešenje o pokretanju prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

15.09.2023. NEUVAŽAVANjE ŽALBE OD STRANE POVERENIKA; Samo očekivanje tražioca informacije da će mu žalba biti izvesno uvažena od strane Poverenika i da je upravo ta odlučna činjenica koja daje za pravo njegovom stanovištu da je onemogućen ili da mu je otežano dobijanje informacije, nije postupanje suprotno zakonu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. VREDNOST VOZILA I BITNO OBELEŽJE PREKRŠAJA; Vrednost vozila ne predstavlja bitno obeležje prekršaja iz člana 265. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona,  već  je od značaja  samo kod izricanja  sankcije za taj  prekršaj  pošto je za njegovo izvršenje propisana novčana kazna od jednostrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekr…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. NEPOSTOJANjE  NEOTKLONjIVE PRAVNE ZABLUDE; Ne postoji na strani okrivljenog neotklonjiva pravna zabluda kada je prekršaj izvršio prilikom obavljanja radnog zadatka pošto  je bio dužan da se upozna sa pravilima i formalnostima koje se odnose na taj radni zadatak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

18.09.2023. LIČNI  PRTLjAG KAO CARINSKA ROBA; Kada okrivljeni koji je strani državljanin na ulazu u Republiku Srbiju preko međunarodnosg graničnog prelaza,  nosi časovnik    kao svoj lični prtljag koji mu je kao putniku potreban za ličnu upotrebu tokom putovanja, oslobođen je  od uvoznih dažbina pa time i dužnosti da carinskom organu  prijavi na pr…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. PREKID  STRUJE  NA VOZILU  PRILIKOM  TEHNIČKOG  PREGLEDA; Prema članu 31. stav 3. Pravilnika o tehničkom pregledu vozila prekid struje na vozilu nije razlog za prekid tehničkog pregleda, tako da  nije bilo razloga za prekid tehničkog pregleda zbog prekida struje na vozilu, a što je radnja prekršaja za koju se okrivljeni  terete   – da tehnički pregled vozila…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. UREDNOST URUČENjA  POZIVA  POLICIJE; Vlasništvo nad kućom koja je na predmetnoj adresi nije od značaja za uručenje poziva policije, ukoliko je na istoj adresi bez ikakvog problema okrivljenom uručena i presuda prekršajnog suda.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. NEDOZVOLjENI POLjOPRIVREDNI  RADOVI  U  SPECIJALNOM REZERVATU  PRIRODE; Radnja prekršaja iz člana 126. stav 1. tačka 9.  u vezi stava 5. Zakona o zaštiti prirode ogleda se u radovima i aktivnostima na zaštićenom području bez ili protivno aktu  o uslovima  i merama zaštite prirode ili ako se radovi i aktivnosti  ne prijave upravljaču.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. ODBAČAJ  ZAHTEVA  ZBOG  ZASTARELOSTI; Kada se zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka   stavlja   na teret izvršenje prekršaja  dana  10. 3. 2022. godine, a zahtev je primljen   u pisarnici   suda   dana 16. 3. 2023. godine, pravilno je prvostepeni sud rešenjem odbacio navedeni zahtev shodno odredbama člana 184. stav 2. tačka 4. Zakona o…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. PREKRŠAJ  IZ  ČLANA  22. STAV  1.  ZAKONA  O  JAVNOM  REDU I MIRU; Iako podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nije predložio saslušanje oštećenih kao svedoka, sud je bez njihovih iskaza preuranjeno doneo oslobađajuću presudu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. POVREDA  PRAVA  NA  ODBRANU; Nema povrede prava na odbranu kada je prvostepeni sud pozvao okrivljenog da pristupi na ročište, u pozivu ga  upozorio  da će u slučaju neodazivanja po pozivu odluka biti doneta bez njegovog saslušanja, a okrivljeni se na ročište  nije odazvao, već je sudu dostavio podnesak da želi da zaključi sporazum o …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. OSNOV  VRAĆANjE  U PREĐAŠNjE  STANjE; U prekršajnom postupku se povpaćaj u pređašnje stanje može tražiti samo zbog propuštanja roka za izjavljivanje žalbe, a ne i zbog propuštanja ročišta.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. TROŠKOVI  POSTUPKA  USLED NEOSNOVANOG  ZAHTEVA; Kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti usled neosnovanog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koji je podneo oštećeni, onda na osnovu člana 141. stav 3. Zakona o prekršajima  troškove prekršajnog postupka snosi oštećeni.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

19.09.2023. OSNOV  ZA  VRAĆANjE  U   PREĐAŠNjE  STANjE; Podnosilac molbe za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštenog  roka za žalbu,   mora   predlog za vraćanje u pređašnje  stanje učiniti izvesnim i da se radilo o stvarnim i opravdanim razlozima zbog kojih je propustio rok za izjavljivanje žalbe.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. ZASTARELOST ZA POKRETANjE I VOĐENjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZA PREKRŠAJE IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI; Kada su okrivljenima  stavljeni na teret prekršaji učinjeni u periodu od 15. 1. 2017. godine do februara 2018. godine, a postupak protiv njih je pokrenut 12. 1. 2022. godine, to u konkretnom slučaju nije nastupila zastarelost za pokretanje (jer je rok zastarelosti za pokretanje prekršajnog postupka 5 godi…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. NEPOSTOJANjE DVOSTRUKOG SUĐENjA ZA ISTU STVAR; Kada   sud   odbaci zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u delu koji se odnosi na osumnjičene  zbog prekršaja iz člana 177. stav 1. i stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, jer ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka pošto se pred Osnovnim javnim tužilaštvom   p…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.09.2023. OPOMENA  ZA PREKRŠAJ  IZ ČLANA 9.  STAV 1. ZAKONA  O JAVNOM REDU I MIRU; Okolnost da je okrivljenom  majka bila na umoru u vreme kada je  učinio prekršaj iz člana 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru,  u znatnoj meri umanjuju njegovu odgovornost,  pa je sud pravilno primenio odredbu člana 50. Zakona o prekršajima i izrekao mu opomenu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.09.2023. PREKRŠAJ U ZONI  ŠKOLE; Neosnovani su žalbeni navodi da je sud samoinicijatino opredelio da je okrivljeni bio vozač u vozilu, s obzirom da iz prekršajnog naloga proizilazi da je vozač (ovde okrivljeni) u zoni škole upravljao putničkim motornim vozilom brzinom od 48 km/h, na koji način je učinio  prekršaj iz člana 333. stav 1….; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.09.2023. UBLAŽAVANjE  KAZNE; U konkretnom slučaju ne postoje razlozi za ublažavanje kazne okrivljenom pravnom licu, jer ni okrivljenom odgovornom licu  novčana kazna nije ublažena.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.09.2023. KAŽNjAVANjE LICA PROTIV KOGA NIJE PODNET ZAHTEV ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Presuda je obuhvaćena bitnom povredom odredaba prekršajnog postupka, jer je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnet protiv Radnje, a sud je kaznio fizičko lice.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pitanja i odgovori sudova

06.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 547. I 547A; Pitanje:

Javni izvršitelj sprovodi izvršenje gde dolazi do pokretanja postupka prinudne likvidacije nad izvršnim dužnikom. Određuje se prekid postupka. Rešenjem APR-a određuje se brisanje izvršnog dužnika zbog okončanog postupka prinudne likvidacije. Donosi se rešenje o obustavi izvršnog postupka. Pravnim…; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 93.; Pitanje:

Da li veće suda odlučujući o prigovoru izvršnog dužnika-kontrolnog člana brisanog privrednog društva u postupku prinudne likvidacije izjavljenog protiv rešenja o nastavku izvršnog postupka protiv kontrolnog člana brisanog privrednog društva može doneti rešenje kojim se usvaja prigovor izvršnog…; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU ČL. 24. I 82.; Pitanje:

Da li se protiv rešenja suda, odnosno javnog izvršitelja, kojim se odlučuje o prekidu izvršnog postupka usled prinudne likvidacije izvršnog dužnika, kao i o nastavku izvršnog postupka u odnosu na kontrolnog člana, može izjaviti prigovor ili žalba i ko odlučuje o pravnom leku?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 15. I 261.;  Pitanje:

Da li manjinski akcionar (kod akcionarskog društva koje nije javno) podnošenjem tužbe sudu može tražiti od većinskog akcionara da mu otkupi akcije u situaciji kada većinski akcionar odbije otkup akcija, a stekli su se uslovi za otkup akcija u skladu sa ugovorom kojim su regulisani međusobni …; (Privredni apelacioni sud (RS))

06.09.2023. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 150.; Pitanje:

U postupku povrede prava na suđenje u razumnom roku sud rešenjem usvoji prigovor i utvrdi da je povređeno pravo stranke na suđenje u razumnom roku. Istim rešenjem dosudi podnosiocu prigovora troškove postupka. Ko je nadležan za isplatu dosuđenih troškova?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 62. I 548.; Pitanje:

Privredno društvo – društvo sa ograničenom odgovornošću obrisano je iz Registra privrednih subjekata zbog okončanja postupka prinudne likvidacije nad istim.

Uvidom na sajt Agencije za privredne registre utvrđeno je da u vlasničkoj strukturi brisanog privrednog društva učestvuju Grad K…. s…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON I IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 48.; Pitanje:

Ukoliko u toku sprovođenja izvršenja pred javnim izvršiteljem (po starom zakonu („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011,  99/2011 – dr. zakon, 109/2013 – odluka US, 55/2014 i 139/2014) i novom zakonu), izvršni poverilac pravno lice koje je u blokadi duži vremenski period, ugovorom ustupi svoje pot…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 74.; Pitanje:

Ako je javni izvršitelj doneo takav zaključak po starom zakonu, protiv koga je izvršni dužnik podneo zahtev za otklanjanje nepravilnosti u kojem ističe da priloženi ugovor o ustupanju potraživanja, predstavlja nedozvoljeno raspolaganje stranaka u smislu odredbi Zakona o obligacionim odnosima i Zakon…; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU, ČL. 34.; Pitanje:

Da li stari izvršni poverilac ima pravo na troškove postupka koje je imao do stupanja novog izvršnog poverioca u postupak i od koga?

; (Privredni apelacioni sud (RS))

07.09.2023. ZAKON O STEČAJU, ČL. 93. I 117.; Pitanje:

Kada bude doneto rešenje kojim se utvrđuje prekid, da li se postupak može nastaviti kada izvršni poverilac podnese prijavu potraživanja koja mu bude osporena i predloži da se postupak nastavi, ili izvršni postupak treba trajno da ostane u prekidu i da izvršni poverilac mora da podnese tužbu, …; (Privredni apelacioni sud (RS))

Javno beležništvo

28.08.2023. TROŠKOVI OSTAVINSKOG POSTUPKA SPROVEDENOG PRED JAVNIM BELEŽNIKOM; Odluka o troškovima ostavinskog postupka koju donosi javni beležnik mora sadržati razloge o tome na koji način su obračunate visine nagrade i troškovi javnog beležnika.; (Viši sud (RS))

18.09.2023. DONOŠENjE ODLUKE O NEIZABRANIM KANDIDATIMA U POSTUPKU IMENOVANjA JAVNOG BELEŽNIKA; Nijednom odredbom Zakona o javnom beležništvu nije propisano donošenje odluke o neizabranim kandidatima u postupku imenovanja javnog beležnika.; (Upravni sud (RS))

 

Sudska praksa – juli 2023.

Ustavni sudovi

07.07.2023. POVREDA PRAVA NA IMOVINU; Do povrede prava na imovinu može doći zbog dugog trajanja postupka prinudnog namirenja potraživanja koje je prethodno utvrđeno izvršnom ispravom, a ne i u parničnom postupku u kome se tek odlučivalo o osnovanosti potraživanja. ; (Ustavni sud (RS))

07.07.2023. POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA; Donošenjem različite odluke suda poslednje instance u odnosu na druge odluke  sudova poslednje instance u bitno istovetnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji može  se dovesti u bitno različit položaj stranka u različitoj odluci.  ; (Ustavni sud (RS))

07.07.2023. ROK ZA ŽALBU I PRETERANI FORMALIZAM; Pogrešna pouka o roku u kome može da se podnese žalba i striktno držanje drugostepenog suda imperativne zakonske odredbe o tom roku na štetu stranke koja je postupala u skladu sa tom poukom predstavlja vid preteranog formalizma. ; (Ustavni sud (RS))

07.07.2023. SADRŽINA NAČELA SOCIJALNE PRAVDE; Socijalna pravda jemči da svi članovi društva imaju ista osnovna prava, mogućnosti, obaveze i socijalne beneficije, u skladu sa zakonom. Ona obuhvata i posebne mere, odnosno socijalna davanja koje socijalno odgovorna država može obezbediti za pojedince kojima je neophodna pomoć države i društva. Ust…; (Ustavni sud (RS))

10.07.2023. PRAVO NA UVEĆANU ZARADU; Zakon o radu ne sadrži numerus clausus osnova po kojima poslodavac može da prizna pravo na uvećanu zaradu zaposlenima, već prepušta da se, pored osnova koji su sadržani u njegovom članu 108. stav 1, a među kojima je i minuli rad, opštim aktom i ugovorom o radu utvrde i drugi slučajevi u kojima zaposl…; (Ustavni sud (RS))

10.07.2023. NEPOZIVANjE NA ZASTARELOST; Ustavnopravno neprihvatljiva je primena pravila o zastarelosti u izvršnom postupku kada se izvršni dužnik na nju nije pozvao u žalbi. ; (Ustavni sud (RS))

18.07.2023. PRAVA RODITELjA I PRAVO NA POŠTOVANjE PORODIČNOG ŽIVOTA; Prava roditelja izvedena su iz dužnosti roditelja da se o detetu stara. Ona postoje samo u meri koja je potrebna za zaštitu ličnosti, prava i interesa deteta. Preduslov za ostvarivanje dužnosti i prava roditelja jeste da se roditelju omogući neposredan kontakt i uspostavljanje fizičkog i emocionalnog odnos…; (Ustavni sud (RS))

18.07.2023. POVREDA PRAVA RODITELjA; Neomogućavanje u izvršnom postupku u periodu od četiri godine bilo kakvog kontakta roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo sa maloletnom decom predstavlja povredu prava roditelja. U postupku izvršenja presude o samostalnom vršenju roditeljskog prava organ starateljstva ima samo ulogu pomoćnog orga…; (Ustavni sud (RS))

18.07.2023. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA RODITELjA; Dugotrajna razdvojenost između deteta i roditelja nesumnjivo proizvodi štetne posledice po njihov odnos. Punoletstvom deteta prestaje pravno dejstvo izvršne isprave o njegovom poveravanju, zbog čega se može govoriti i o nastupanju nenadoknadivih posledica, a što utiče na visinu naknade nematerijalne šte…; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

06.07.2023. KONTINUIRANA RADNjA IZVRŠENjA I PRODUŽENO KRIVIČNO DELO; Produženo krivično delo podrazumeva postojanje više istih ili istovrsnih krivičnih dela, pa stoga nisu ispunjeni uslovi za primenu člana 61. KZ-a ukoliko radnja izvršenja krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru predstavlja jednu ko…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. SLUŽBENA RADNjA KOD KRIVIČNOG DELA OMETANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI IZ ČLANA 23. STAV 1. ZJRM; Za postojanje krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, potrebno je da u izreci presude bude jasno navedena službena radnja koju su kritičnom prilikom vršila ovlašćena službena lica, a nije neophodno navođenje zakonskih odredbi ko…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. PERSONALNI PRINCIP VAŽENjA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE I ROKOVI ZASTARELOSTI; Kada je protiv okrivljenog u vreme kada se nalazio na teritoriji Republike Srbije pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela izvršenog u stranoj zemlji, u kojoj protiv njega nije vođen krivični postupak, tada su bili ispunjeni uslovi da se na okrivljenog primeni krivično zakonodavstvo Srbije, uključuj…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. KRŠENjE MERE BEZBEDNOSTI I OPOZIV USLOVNE OSUDE; Sud može odrediti da će se uslovna osuda opozvati ukoliko okrivljeni prekrši izrečenu meru bezbednosti, jer je reč o obavezi koja je predviđena krivičnopravnim odredbama.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. MESTO IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Kada mesto izvršenja krivičnog dela nije od značaja za obeležja krivičnog dela, propust u vidu navođenja druge adrese kao mesta izvršenja krivičnog dela u izreci presude u odnosu na optužni akt, ne predstavlja prekoračenje optužbe, pri čemu se takav propust može otkloniti donošenjem rešenja o ispravci pres…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. ZASTARELOST IZVRŠENjA KAZNE U SLUČAJU UKIDANjA  PRAVNOSNAŽNE PRESUDE; Kada su odlukom suda po vanrednom pravnom leku nižestepene presude ukinute i predmet vraćen na ponovno odlučivanje u novom krivičnom postupku, rok zastarelosti izvršenja kazne se računa od dana pravnosnažnosti nove presude kojom je izrečena nova kazna.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. USLOVI ZA OSLOBOĐENjE OD KAZNE ZA KRIVIČNO DELO IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A; Kada presudom nije utvrđeno da je okrivljeni otkrio lica od kojih je nabavio opojnu drogu, jer sud u tom delu nije prihvatio odbranu okrivljenog, nisu ispunjeni zakonski uslovi za mogućnost primene odredbe člana 246. stav 5. KZ-a.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. KRIVIČNO DELO NEPOSTUPANjE PO ZDRAVSTVENIM PROPISIMA ZA VREME EPIDEMIJE; S obzirom na to da je krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz člana 248. KZ-a blanketnog karaktera, za postojanje radnje izvršenja ovog krivičnog dela neophodno je postojanje pravno relevantnih propisa i pojedinačnih akata nadležnih organa, a u skladu sa kojim okrivljeni…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. OBLICI SAUČESNIŠTVA I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Kvalifikovanje radnje okrivljenog kao radnje pomaganja, a umesto radnje saizvršilaštva za koju je okrivljeni optužen, predstavlja pravnu kvalifikaciju krivičnog dela kojom sud nije vezan i koju može upodobiti utvrđenom činjeničnom stanju, te stoga presudom optužba nije prekoračena.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. PRETHODNI DOGOVOR I SAIZVRŠILAŠTVO; Preduzimanje međusobno povezanih radnji jasno pokazuje da je između okrivljenih postojala saglasnost i dogovor da krivično delo vrše zajedno i da su svesni da aktivno učestvuju u izvršenju radnji krivičnog dela sa drugim licem.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA; Omogućavanjem drugom licu kome je izrečena mera izolacije, da se kreće na javnim mestima dok ta mera traje, i nepodnošenjem krivične prijave protiv istog lica za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz člana 248. KZ-a, okrivljeni je kao službeno lice drugom licu pribav…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. OBAVEZNO ODUZIMANjE PREDMETA; Kada je okrivljeni oglašen krivim za krivično delo nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350. KZ-a, za koje je imperativnom odredbom u stavu 5. propisano obavezno oduzimanje sredstava namenjenih ili upotrebljenih za izvršenje dela iz st. 1. do 3. tog člana, a u postupku je utvrđ…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. SAIZVRŠIOCI I „NE BIS IN IDEM“; Krivični postupak vođen povodom istog životnog događaja u kojem je jedan od saizvršilaca osuđen za krivično delo u saizvršilaštvu, ne predstavlja pravnosnažno presuđenu stvar u krivičnom postupku koji se povodom tog životnog događaja vodi protiv drugog saizvršioca, jer se o pravnosnažno presuđenoj st…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. PREREGISTRACIJA ORUŽJA I KRIVIČNO GONjENjE; Preregistracija oružja – zamena prethodnih i dobijanje novih oružnih listova povodom izmene Zakona o oružju i municiji, ne predstavlja legalizaciju oružja koju naredbom određuje ministar policije, i stoga nema uticaja na krivično gonjenje.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. PROIZVODNjA OPOJNE DROGE; Kada su pored instaliranja i održavanja opreme za uzgoj kanabisa u veštačkim uslovima i uzgajanja biljki do njihovog biološkog zrenja i okončanja vegetacije, preduzete i dodatne radnje kojima se dobija novi proizvod podoban za konzumaciju, tada sve te radnje predstavljaju međusobno povezane i kontinuirane rad…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. BITNI ELEMENTI KRIVIČNOG DELA NAVOĐENjE NA OVERAVANjE NEISTINITOG SADRŽAJA; Za postojanje pokušaja krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 358. stav 1. KZ-a, neophodno je da u izreci presude bude određeno šta je to konkretno što je nadležni organ trebalo da overi a što može da služi kao dokaz u javnom saobraćaju, kao i koja je to javna isprava, zap…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. LICE KOJE SE DOVODI U ZABLUDU KOD KRIVIČNOG DELA NAVOĐENjE NA OVERAVANjE NEISTINITOG SADRŽAJA; Kod krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 358. stav 1. KZ-a, u zabludu se može, osim fizičkog lica, dovesti i pravno lice, tačnije ovlašćeno lice koje radi u pravnom licu, pri čemu za postojanje ovog krivičnog dela nije neophodno navesti ime i prezime lica koje je u nadle…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. NAVOĐENjE ODGOVARAJUĆEG OBLIKA KRIVIČNOG DELA PRILIKOM PRAVNE KVALIFIKACIJE DELA; Kada je sud radnje okrivljenog pravno kvalifikovao kao određeno krivično delo, ali bez navođenja odgovarajućeg oblika tog krivičnog dela koji je radnjama okrivljenog ostvaren, time je primenio zakon koji se ne može primeniti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. KVALIFIKOVANjE RADNjI POMAGAČA U SKLADU SA KRIVIČNIM DELOM IZVRŠIOCA; Pomagač je saučesnik u delu čije zakonsko biće ostvaruje drugo lice kao izvršilac, što znači da pomagač i izvršilac realizuju konkretno isto krivično delo, pa stoga i pravna kvalifikacija njihovih radnji u odnosu na samo krivično delo mora biti ista.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO ORGANIZOVANjE IGARA NA SREĆU; Kada je okrivljeni suprotno odredbama Zakona o igrama na sreću, bez saglasnosti Državne lutrije Srbije kao nadležnog organa, priređivao igre na sreću koje su predviđene tim Zakonom, i koje se inače mogu organizovati samo pod određenim uslovima i uz dozvolu nadležnog organa, u njegovim radnjama se stiču…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA I RELATIVNA ZASTARELOST; Zastarelost krivičnog gonjenja okrivljenog je prekinuta svakom radnjom usmerenom na krivično gonjenje okrivljenog za konkretni predmet i događaj, nezavisno od pravne kvalifikacije krivičnog dela, pa se u tom smislu nastupanje relativne zastarelosti ocenjuje u odnosu na preduzete procesne i krivičnopravne rad…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. KRIVIČNO DELO NASILjE U PORODICI IZ ČLANA 194. STAV 2. KZ-A I NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Preciziranje sredstva izvršenja krivičnog dela iz člana 194. stav 2. u vezi stava 1. KZ-a u izreci presude kao „sredstva podobnog da telo teško povredi i zdravlje teško naruši“, a koje je u optužnom aktu činjenično opisano kao „sekira dužine oko 38 cm, dužine sečiva 5,5 cm“, ne predstavlja prekoračenje op…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. FORMALNO NAVOĐENjE UMIŠLjAJA KOD KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLjEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENjE LjUDI IZ ČLANA 350. STAV 3. U VEZI STAVA 2. KZ-A; Kada je u izreci presude navedeno da je krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u iz člana 350. stav 3. u vezi stava 2. KZ-a izvršeno u nameri pribavljanja imovinske koristi, činjenica da je u opisu krivičnog dela formalno izostao zakonski opis direktnog umišljaja, nije od ut…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.07.2023. KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV OPŠTE SIGURNOSTI I PRESUĐENA STVAR; Pravnosnažno okončani prekršajni postupci vođeni protiv okrivljenog zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o radu, predstavljaju presuđenu stvar u odnosu na krivični postupak koji se povodom suštinski istog životnog događaja vodi protiv okrivljenog zbog krivičnog dela teško d…; (Apelacioni sud (RS))

03.07.2023. PRODUŽENO KRIVIČNO DELO I JEDINSTVEN UMIŠLjAJ; Isti način izvršenja i ponašanja okrivljenog u svim inkriminisanim radnjama koje ulaze u sastav produženog krivičnog dela, ukazuje na postojanje jedinstvenog umišljaja u odnosu na iznos pribavljene imovinske koristi koji odgovara zbiru novčanih iznosa pribavljenih pojedinačnim radnjama okrivljenog.; (Apelacioni sud (RS))

03.07.2023. TEŠKA KRAĐA UPOTREBOM FIZIČKE SNAGE; Za postojanje krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ-a je bez značaja kolika je fizička snaga bila potrebna radi nasilnog uklanjanja prepreka u cilju ulaženja u zatvoreni prostor, kao ni da li su okrivljeni imali i koristili pri tome kakav alat ili ne.; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. DEKRIMINALIZACIJA KRIVIČNOG DELA IZDAVANjE ČEKA I KORIŠĆENjE PLATNIH KARTICA BEZ POKRIĆA; Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (“Službeni glasnik RS“ broj 94/16), kojim je propisano krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti iz člana 223. KZ-a, prestalo je da postoji krivično delo izdavanje čeka ili korišćenje platnih kartica bez pokrića iz čl…; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. ZAVISNOST OD OPOJNE DROGE I DRŽANjE ZA SOPSTVENU UPOTREBU; I lice koje nije zavisnik može neovlašćeno za svoju upotrebu držati psihoaktivne supstance, pri čemu količina koju neovlašćeno drži za svoju upotrebu u smislu člana 246a stav 1. KZ-a može biti kako manja, tako i velika.; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. VLASNIŠTVO NAD ORUŽJEM KAO JEDINI DOKAZ; Samo činjenica da je okrivljeni vlasnik pištolja nije dovoljno za zaključak da je okrivljeni kritičnom prilikom taj pištolj nosio i da je izvršio opaljenje.; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. NASTUPANjE KONKRETNE OPASNOSTI ZA ODREĐENI KRUG LICA; Konkretna opasnost kod krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. KZ-a treba da nastupi za određen krug lica, čiji život ili telo su radnjom učinioca dovedeni u opasnost, a taj krug lica mora biti obuhvaćen svešću učinioca. ; (Apelacioni sud (RS))

05.07.2023. LAŽNO PRIKAZANE ČINjENICE I NAMERA KOD KRIVIČNOG DELA PREVARE; Da bi postojalo krivično delo prevare i potreba za pružanjem krivično-pravne zaštite, a umesto građansko-pravnog odnosa, neophodno je utvrditi koje su to činjenice koje su pasivnom subjektu lažno prikazane i u čemu se sastojala njegova zabluda, kao i to da je okrivljeni imao nameru pribavljanja protivprav…; (Apelacioni sud (RS))

05.07.2023. SVOJSTVO SLUŽBENOG LICA I KRIVIČNO DELO PRIMANjE MITA; Kada je okrivljeni u organu kome je povereno vršenje javnih ovlašćenja, bio lice koje je imalo ovlašćenje da daje predlog direktoru koji odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, a na osnovu kog predloga jedino može doći do zasnivanja radnog odnosa sa određenim licem, smatra se da …; (Apelacioni sud (RS))

05.07.2023. UZGAJANjE IZ ČLANA 246. STAV 2. KZ-A; Kada je prilikom pretresa pronađena i od okrivljenog oduzeta biljka indijske konoplje, koja je bila u sirovom stanju, pri čemu je utvrđeno da ju je okrivljeni držao sa sopstvene potrebe jer je bio zavistan od opojnih droga, njegovim radnjama su ostvarena obeležja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i sta…; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. BIĆE KRIVIČNOG DELA LAŽNO PREDSTAVLjANjE; Lažno predstavljanje nije blanketno krivično delo.; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. USLOVI POD KOJIMA JE STRANAC PRIMLjEN NA STAN; Prilikom ocene činjeničnog stanja, odnosno postojanja umišljaja kod okrivljenog kod krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, potrebno je uzeti u obzir sve okolnosti pod kojim uslovima je stranac primljen na stan kod okrivljenog.; (Viši sud (RS))

12.07.2023. KRIVIČNO DELO UGROŽAVANjE JAVNOG SAOBRAĆAJA I PRIMENA BLANKETNE NORME; Tako što je našao da uzrok saobraćajne nezgode nije neprilagođena brzina  već nagla promena načina vožnje sud je primenio blanketnu normu, ali nije povredio identitet optužbe.; (Viši sud (RS))

12.07.2023. POGREŠAN PRAVNI TERMIN FALSIFIKOVANE ISPRAVE; Sud je pogrešno utvrdio činjenično stanje kada je dokument koji je okrivljeni sam napravio  i odšampao tretirao kao fotokopiju.; (Viši sud (RS))

13.07.2023. NEMOGUĆNOST KUMULACIJE MERA BEZBEDNOSTI NEURAČUNLjIVOM OKRIVLjENOM; Neuračunljivom okrivljenom kome je izrečena mera bezbednosti iz čl. 81. KZ-a se ne može izreći i mera bezbednosti iz čl. 89a KZ-a.; (Viši sud (RS))

Krivični postupak

06.07.2023. ZAKONITOST DOKAZNE RADNjE PREPOZNAVANjA LICA; Okolnost da lice koje vrši prepoznavanje nije prethodno opisalo lice u odnosu na koje vrši prepozavanje, ne čini ovu dokaznu radnju nezakonitom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. IZJAVA PRAVNOG SLEDBENIKA O PREUZIMANjU KRIVIČNOG GONjENjA; Roditelji pokojnog privatnog tužioca su dali svoju izjavu o preuzimanju krivičnog gonjenja okrivljenog, kada su u zahtevanom roku podneskom obavestli sud da žele da se postupak protiv okrivljenog nastavi.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. TROŠKOVI BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI I PREDUZIMANjE RADNjI U KORIST ODBRANE; Prava branioca ograničena su pravima koja u postupku ima okrivljeni tako da branilac procesne radnje preduzima samo u korist okrivljenog, a gde ne spada izjavljivanje pravnog leka na odluku o troškovima branioca postavljenog po službenoj dužnosti, jer u tom slučaju branilac pravni lek podnosi u svoje ime …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE U POGLEDU BITNIH ELEMENATA KRIVIČNOG DELA; Kada je činjenični opis u izreci presude ostao u granicama činjeničnog osnova iz optužbe tako da postoji istovetnost činjeničnog opisa radnje izvršenja krivičnog dela iz izreke presude sa činjeničnim opisom radnje dela u optužnom aktu javnog tužioca, a iz čega proizlaze zakonska obeležja krivičnog dela, pr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. ISPITIVANjE SVEDOKA BEZ PRISUSTVA ODBRANE; Ukoliko okrivljeni i branilac nisu uredno obavešteni o preduzimanju dokazne radnje ispitivanje svedoka od strane javnog tužioca, bez obzira na to da li im je poziv upućen, ispitivanje svedoka se u njihovom odsustvu može preduzeti samo po odobrenju sudije za prethodni postupak.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA NA IME ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI; Posebnim rešenjem o visini troškova okrivljeni se ne može obavezati da naknadi troškove na ime odbrane po službenoj dužnosti, jer se o troškovima postupka, u koje spadaju i troškovi branioca po službenoj dužnosti, kao i o obavezi okrivljenog da ih naknadi, odlučuje u presudi ili rešenju koje odgovara pr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

07.07.2023. IZJAŠNjENjE BRANIOCA NA NALAZ I MIŠLjENjE VEŠTAKA I PRAVO NA NAGRADU; Podnesak kojim se branilac okrivljenog izjasnio na nalaz i mišljenje veštaka predstavlja podnesak podnet u interesu okrivljenog, te branilac ima pravo na nagradu za njegov sastav, a okrivljeni pravo da mu se troškovi po tom osnovu naknade.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. ROK ZA PLAĆANjE TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA; Sud može odrediti da se okrivljenom, u skladu Zaključkom Visokog saveta sudstva broj 06-00-44/2015-01 od 22. 9. 2015. godine, troškovi postupka naknade u roku od 60 dana, s obzirom na to da Zakonikom o krivičnom postupku nije propisan paricioni rok za obavezu plaćanja troškova postupka, već je sudu ost…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. ISKAZ SVEDOKA O NjEGOVIM POSREDNIM SAZNANjIMA KAO NEZAKONIT DOKAZ; Iskazi svedoka koji se odnose na činjenice koje su saznali od oštećenog, a o kojima to lice nije svedočilo ni pred javnim tužiocem niti pred sudom, su posredno nezakoniti dokazi jer su u suprotnosti sa pravom okrivljenog da ispituje svedoke optužbe, pa se samim tim, na tim dokazima ne može zasnivati s…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. VANREDNI PRAVNI LEKOVI I ZASTARELOST IZVRŠENjA KAZNE; Način računanja zastarelosti izvršenja kazne predviđen odredbom člana 107. stav 2. KZ-a primenjuje se na sve vanredne pravne lekove, ali ne i na sve odluke koje po vanrednom pravnom leku mogu biti donete, već samo u slučaju odluke kojom je izrečena kazna smanjena, jer samo tada postoji kontinuitet sa ra…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. TROŠKOVI SASTAVA ŽALBE; O troškovima na ime nagrade branioca za sastav žalbe može naknadno odlučiti predsednik veća drugostepenog veća posebnim rešenjem.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. ODLUČIVANjE O PRITVORU KAO RAZLOG ZA IZUZEĆE SUDIJE; Ne narušava svako odlučivanje sudije o pritvoru prema okrivljenom pretpostavku nepristrasnosti tog sudije prilikom meritornog odlučivanja o krivici istog okrivljenog – to je faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju koje zavisi od toga da li je prilikom odlučivanja o pritvoru sudija zauzeo jasan stav o…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. „OSNOVANA SUMNjA“ I PREDUBEĐENjE SUDIJE PRILIKOM DONOŠENjA MERITORNE ODLUKE; Ocena postojanja zakonskih uslova za produženje pritvora koja uključuje i ocenu postojanja „osnovane sumnje“ o izvršenju krivičnog dela od strane okrivljenog, ne može predstavljati formiranje stava sudije o krivici tog istog okrivljenog ili kazni koju mu treba odrediti, odnosno „predubeđenje“ sudije koje dovod…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. SNIMAK RAZGOVORA SAČINjEN MOBILNIM TELEFONOM KAO DOKAZ U POSTUPKU; Snimak razgovora okrivljenog i oštećenog predstavlja sastavni deo iskaza oštećenog, koji je tokom davanja iskaza na glavnom pretresu izjavio da je telefonom snimio njihov razgovor, i kao takav nije nezakonit dokaz.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. PONAVLjANjE KRIVIČNOG POSTUPKA I ZASTARELOST KRIVIČNOG GONjENjA; Kada je krivični postupak protiv okrivljenog kome je suđeno u odsustvu pravnosnažno okončan pre nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, u slučaju ponavljanja postupka rok zastarelosti ne teče i nema uticaj na ishod tog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. ODBACIVANjE BLAGOVREMENE ŽALBE KAO NEBLAGOVREMENE I ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI; Kada je drugostepeni sud žalbu okrivljenog protiv prvostepene odluke odbacio kao neblagovremenu, iako je ona bila blagovremena, radi se o povredi zakona iz člana 485. stav 2. u vezi člana 485. stav 1. tačka 1. ZKP, kao i o povredi prava na pristup sudu iz člana 32. stav 1. Ustava RS, te je protiv tak…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. NEZAKONITOST PRETRESANjA KOJEM NISU PRISUSTVOVALI SVEDOCI; Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija koje je izvršeno bez prisustva dva punoletna građanina kao svedoka, predstavlja dokaz koji nije pribavljen na zakonit način, ali to ne mora uticati i na zakonitost presude ukoliko se ona zasniva i na drugim dokazima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. USVAJANjE IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA; Kada je oštećeni u svom iskazu pred javnim tužiocem opredelio iznos koji je od njega iznuđen krivičnim delom i postavio imovinskopravni zahtev, sud je ovlašćen da mu taj zahtev dosudi, bez obzira na to što ga oštećeni nije ponovio u završnoj reči i što nije precizirao njegovu visinu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. PRETRESANjE I OBAVEZNA ODBRANA; Prilikom dokazne radnje pretresanja, ovlašćena službena lica koja vrše pretres ne saslušavaju okrivljenog, te stoga i kada je u pitanju krivično delo za koje je zbog zaprećene kazne propisana obavezna odbrana, prisustvo branioca okrivljenog toj dokaznoj radnji nije obavezno, već se okrivljeni poučava o pra…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. OBAVEZNA ODBRANA I GLAVNI PRETRES U SKRAĆENOM POSTUPKU; U skraćenom postupku, u procesnoj situaciji održavanja glavnog pretresa u odsustvu uredno pozvanog okrivljenog, isključena je mogućnost primene odredbe člana 74. stav 1. tačka 5. ZKP, koja reguliše obaveznu odbranu okrivljenog od strane branioca u redovnom – opštem toku krivičnog postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

17.07.2023. TROŠKOVI OŠTEĆENOG U SLUČAJU ODBAČAJA KRIVIČNE PRIJAVE; Kada je krivični postupak okončan na nivou javnog tužilaštva odbačajem krivične prijave, javni tužilac je kao organ postupka u obavezi da oštećenom naknadi troškove angažovanog punomoćnika, jer nagrada i nužni izdaci punomoćnika oštećenog predstavljaju troškove krivičnog postupka, a koji troškovi se …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. TIMSKO VEŠTAČENjE; Veštaci iz usko povezanih oblasti mogu vešačenje obaviti timski, i u skladu sa tim dati zajednički nalaz i mišljenje.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. FOTOKOPIJA ISPRAVE KAO DOKAZ U POSTUPKU; U situaciji kada nije moguće pribaviti ispravu u originalu, nije isključena mogućnost upotrebe fotokopije isprave, pri čemu je pitanje da li fotokopija isprave predstavlja nezakonit dokaz faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od toga da li postoji sumnja u njenu verodostojnost.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. ROK ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI; Dopuna zahteva za zaštitu zakonitosti mora biti podneta u istom roku koji važi i za podnošenje samog zahteva – 30 dana od dana dostavljanja pravnosnažne presude okrivljenom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. SVEDOČENjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA O NjIHOVIM NEPOSREDNIM SAZNANjIMA; Kao svedoci u krivičnom postupku, policijski službenici se u svom iskazu mogu izjašnjavati o svojim neposrednim saznanjima o događaju kada su došli na lice mesta.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

24.07.2023. ODGOVOR NA ŽALBU I TROŠKOVI POSTUPKA; U odgovoru na žalbu privatni tužilac ostvaruje svoja prava, te zato njegov sastav predstavlja nužni trošak na čiju naknadu privatni tužilac ima pravo.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. NEPOSTOJANjE RAZLOGA ZA IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA O PRITVORU; Odlučivanje sudije o žalbi na rešenje o određivanju pritvora nije razlog za njegovo obavezno izuzeće prilikom odlučivanja o rešenju kojim se pritvor produžava.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. NAGRADA BRANIOCA ZA SASTAV ŽALBE NA REŠENjE O TROŠKOVIMA; U tarifnom broju 5. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata su taksativno navedeni pravni lekovi za koje advokatu pripada nagrada u skladu sa tim tarifnim brojem, a gde ne spada žalba na rešenje o troškovima postupka, već se ona tarifira kao ostali podnesak u skladu sa tarifnim brojem…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PREINAČENjE PRESUDE U POGLEDU PRAVNE KVALIFIKACIJE I ODLUKA O KRIVIČNOJ SANKCIJI; Kada se prvostepena presuda preinačava u pogledu pravne ocene dela, izrekom drugostepene presude se mora odlučiti o krivičnoj sankciji i onda kada je ona istovetna onoj koja je izrečena prvostepenom presudom.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PRAVNA OCENA RADNjI OKRIVLjENOG I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Da li je okrivljeni preduzimajući radnje koje su činjenično isto opisane i u dispozitivu optužnog akta i u izreci presude, „ometao službeno lice“ ili „napao službeno lice“, predstavlja pravnu ocenu opisane radnje, a ne dodavanje nove radnje, pa stoga kvalifikujući radnje okrivljenog kao ometanje umesto napada…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA I NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANjE O ŽALBI; Za utvrđivanje stvarne nadležnosti suda, uključujući i nadležnost za odlučivanje o žalbi na prvostepenu odluku, od značaja je činjenica koje krivično delo je okrivljenom optužnim aktom stavljeno na teret, odnosno za koje je vođen i pravnosnažno okončan krivični postupak, a ne krivično delo za koje je okri…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. IZABRANI PUNOMOĆNIK MALOLETNOG OŠTEĆENOG I TROŠKOVI POSTUPKA; Na teret budžetskih sredstava padaju samo troškovi zastupanja maloletnog lica kao oštećenog od strane punomoćnika koji je postavljen rešenjem predsednika suda ili rešenjem javnog tužioca kao organa postupka, a ne i troškovi zastupanja tog lica od strane izabranog punomoćnika.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. NEPOSTOJANjE RAZLOGA ZA OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE; Okolnost da je sudija u toku prvostepenog postupka samo odložio zakazani glavni pretres, ne predstavlja razlog za njegovo obavezno izuzeće prilikom odlučivanja u žalbenom postupku.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PREUZIMANjE KRIVIČNOG GONjENjA I POSTOJANjE OVLAŠĆENOG TUŽIOCA; Nisu povređene odredbe krivičnog postupka u pogledu postojanja optužbe ovlašćenog tužioca kada je viši javni tužilac preuzeo krivično gonjenje okrivljenog za krivično delo iz svoje stvarne nadležnosti, a po optužnici osnovnog javnog tužioca.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. UNOŠENjE ELEMENATA KRIVICE I POSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE; Unošenjem u izreku presude potpuno novih činjenica koje se tiču krivice okrivljenih – da su bili uračunljivi, postupali sa umišljajem i da su bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, sud je prekoračio optužbu i učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.07.2023. MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ – SAGLASNOST OSUĐENOG ZA PREMEŠTAJ; Osuđeni može opozvati svoju prethodno datu saglasnost za premeštaj u Republiku Srbiju radi izvršenja strane krivične presude, ukoliko su se okolnosti za njegovu odluku da da saglasnost naknadno izmenile.; (Apelacioni sud (RS))

03.07.2023. IZMENA OPTUŽNOG AKTA I PRIPREMANjE ODBRANE; Kada nije u pitanju suštinska izmena optužnog akta od strane javnog tužioca na glavnom pretresu, već izmena zbog očigledne tehničke omaške, tada nije potrebno dodatno vreme za pripremanje odbrane.  ; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. ZAHTEV ZA VEŠTAČENjE I OVLAŠĆENjA POLICIJE; Veštačenje je dokazna radnja, te stoga podnošenje zahteva za veštačenje ne spada u ovlašćenja koja policija na osnovu člana 286. ZKP ima u vezi sa preduzimanjem potrebnih mera u cilju otkrivanja i obezbeđenja tragova krivičnih dela i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz.; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. OKOLNOST IZ KOJE PROZILAZI OPASNOST ZA PONAVLjANjE DELA; Da će okrivljeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu da ponovi delo proizilazi iz činjenice da je preduzimao radnje u dužem vremenskom periodu prema više lica.; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. IZUZETNO DUPLIRANjE PROCESNIH ULOGA; Kada odstupa od pravila da se samo izuzetno mogu duplirati procesne uloge u krivičnom postupku, sud to mora konkretno obrazložiti.; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. UTICAJ POTVREDE O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA NA OSLOBAĐAJUĆU PESUDU; Potpisana potvrda o privremeno oduzetim predmetima nije dovoljan dokaz za oslobađajuću presudu.; (Apelacioni sud (RS))

12.07.2023. VEZANOST SUDA ZABRANOM PROMENA NA GORE; Preciziranjem optužnog akta u ponovljenom postupku i unošenjem elemenata umišljaja na strani okrivljenog, umesto pređašnjeg nehata koji je stavljen na teret okrivljenom, povređena je zabrana preinačenja na gore.; (Viši sud (RS))

12.07.2023. NEPOZIVANjE ZAKONSKIH ZASTUPNIKA NE PREDSTAVLjA APSOLUTNO BITNU POVREDU POSTUPKA; Navodi branioca da u prvostepenom postupku nije utvrđeno da li okrivljeni ima zakonskog zastupnika koji bi bio pozvan na pretres, niti bilo koje lice u smislu člana 433. ZKP, a sve u smislu člana 525. stav 4. ZKP, ne utiče na utvrđeno činjenično stanje, niti predstavlja apsolutnu bitnu povredu postupka.; (Viši sud (RS))

13.07.2023. NEPODUDARANjE VREDNOSTI ODUZETIH STVARI; Razlozi presude su nejasni i međusobno protivrečni imajući u vidu to da je u imovinsko pravnom zahtevu istaknuta jedna vrednst stvari, a da je u presudi naveden drugi iznos.; (Viši sud (RS))

Upravno pravo

04.07.2023. ISPUNjENjE KUMULATIVNO POSTAVLjENIH USLOVA ZA ODOBRENjE LEČENjA U INOSTRANSTVU; Starosna granica od 15 godina predviđena odredbom čl. 27. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju nije eliminišući uslov, za odobrenje lečenja osiguranog lica u inostranstvu, u situaciji kada je lečenje ranije započeto u inostranstvu, a prekinuto iz opravdanih medicinskih razloga i kada se okolnosti o …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

04.07.2023. PROCENAT TELESNOG OŠTEĆENjA USTANOVLjEN OD STRANE RF PIO NIJE EKVIVALENT PROCENTU UMANjENjA RADNE SPOSOBNOSTI; Naknada za telesno oštećenje, utvrđeno rešenjem Republičkog fonda PIO u visini od 40%, nije relevantna za utvrđenje stepena umanjenja radne sposobnosti i procenat njenog umanjenja nije nužno srazmeran stepenu telesnog oštećenja, te je tužilac  u obavezi da pruži dokaze na okolnost umanjenja svoje radne sposobn…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

10.07.2023. NOVINARSKA SLOBODA IZRAŽAVANjA; Novinarska sloboda izražavanja obuhvata i određeni nivo preterivanja čak i provokacije koji je nosilac javne funkcije dužan da trpi kada je reč o iznošenju kritičkih mišljenja koji se odnose na njegove rezultate rada i u vezi su sa njenim obavljanjem.; (Apelacioni sud (RS))

03.07.2023. DUG PREMA PARKING SERVISU – PASIVNA LEGITIMACIJA; Za dug za parkiranje odgovoran je vlasnik vozila koji se kao takav vodi u zvaničnoj evidenciji, zbog čega takvo lice u parničnom postupku nastalom iz postupka izvršenja na osnovu verodostojne isprave ne može sa uspehom isticati prigovor nedostatka pasivne legitimacije.; (Viši sud (RS))

03.07.2023. RAZLOZI OSPORENOG REŠENjA I ODGOVOR NA TUŽBU; Odgovorom na tužbu ne može se otkloniti nedostatak razloga u obrazloženju osporenog rešenja, koji moraju biti sadržani u samom rešenju. ; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. KVALIFIKACIJA ZAHTEVA STRANKE; Traženje stranke da drugostepeni organ primenom vanrednog pravnog sredstva iz člana 184. Zakona o opštem upravnom postupku ukine pravnosnažno rešenje ne može se pretpostavljati, već takav zahtev mora biti jasno i nedvosmisleno izražen.; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. OBAVEZA ODLUČIVANjA O ZAHTEVU; Ukoliko je prvostepeni organ našao da podnosilac zahteva nije dostavio dokaze na osnovu kojih bi moglo biti doneto rešenje kojim mu se priznaje pravo, to ga ne oslobađa obaveze da, ocenom dokaza koje je podnosilac dostavio, odluči o osnovanosti podnetog zahteva. ; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. DOKAZ O REŠAVANjU STAMBENOG PITANjA KOD OSLOBOĐENjA OD POREZA NA KAPITALNI DOBITAK; Odredbama člana 79. Zakona o porezu na dohodak građana i člana 4. stav 2. Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak  nije propisano da se dokazom o rešavanju stambenog pitanja člana porodice obveznika smatra izvršena prijava prebivališta tog č…; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. OSLOBAĐANjE OD OBAVEZE PLAĆANjA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS; Ne može se osloboditi od obaveze plaćanja takse za javni medijski servis lice koje nije istovetno licu upisanom kao korisnik merila električne energije. ; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. PONAVLjANjE UPRAVNOG POSTUPKA; U dispozitivu rešenja mora se navesti da li se postupak ponavlja po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke.

Ponavljanje upravnog postupka je vanredno pravno sredstvo po kome se sprovodi poseban postupak, pa se radnja storniranja zaduženja poreskom obavezom ne može naložiti rešenjem kojim se dozvoljava p…; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. POSTUPANjE NENADLEŽNOG UPRAVNOG ORGANA; Stranka ne sme da trpi štetne posledice zbog prenebregavanja obaveze nenadležnog organa da utvrdi koji je organ nadležan kada je nadležnost propisana zakonom, da tom organu dostavi žalbu i da o tome obavesti stranku. ; (Upravni sud (RS))

03.07.2023. ISPUNjENOST USLOVA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI TAKSI PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA; Odlukom o taksi prevozu grada Beograda nisu kumulativno propisani dokazi kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila. ; (Upravni sud (RS))

04.07.2023. KARAKTER REŠENjA O ISKLjUČENjU SA VODOVODNE MREŽE; Prvostepeno rešenje o isključenju sa vodovodne mreže, po svojoj pravnoj prirodi, predstavlja jednostranu izjavu volje o raskidu ugovora i nema karakter upravnog akta.; (Upravni sud (RS))

05.07.2023. DOZVOLjENOST ŽALBE, ODNOSNO TUŽBE PROTIV REŠENjA O ZAHTEVU ZA OTUĐENjE ILI DAVANjE U ZAKUP ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI; Protiv rešenja kojim je odbijen, odnosno odbačen zahtev za otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom dozvoljena je žalba, odnosno tužba, a protiv odluke donete po žalbi može se voditi upravni spor.; (Upravni sud (RS))

26.07.2023. NEODLUČIVANjE O SVIM PITANjIMA U UPRAVNOM POSTUPKU; Neodlučivanje o svim zahtevima stranke predstavlja povredu pravila upravnog postupka koja nije od bitnog uticaja na zakonitost osporenog rešenja. ; (Upravni sud (RS))

26.07.2023. SADRŽINA PRESUDE U UPRAVNOM SPORU; Kada sud prihvata i koristi argumente upravnih organa i razloge date u odluci koja je tužbom osporena, bilo bi neprikladno ponavljati razloge upravnog organa za donošenje presude.; (Upravni sud (RS))

26.07.2023. PRAVO PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE NA POKLON ZA NOVU GODINU NjIHOVOJ DECI; Profesionalni pripadnici vojske imaju pravo na poklon za Novu godinu – novčanu čestitku deci na osnovu Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. ; (Upravni sud (RS))

27.07.2023. STVARNA NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANjE O ŽALBAMA IZJAVLjENIM PROTIV REŠENjA PRVOSTEPENOG ORGANA O UTVRĐIVANjU OBLIKA I VISINE NAKNADE ZA VODE; Republička direkcija za vode, kao organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, nije nadležna da odlučuje o žalbi izjavljenoj protiv rešenja prvostepenog organa o utvrđivanju oblika i visine naknade za vode, već je to ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ; (Upravni sud (RS))

27.07.2023. PRAVO PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE NA SOLIDARNU POMOĆ ZA SLUČAJ ROĐENjA DETETA; Profesionalni pripadnici vojske imaju pravo na solidarnu pomoć za slučaj rođenja deteta na osnovu Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. ; (Upravni sud (RS))

27.07.2023. VISINA POKLONA ZA NOVU GODINU – NOVČANE ČESTITKE DECI ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA; Poslodavac nema mogućnost da odlučuje o samom pravu na poklon za Novu godinu – novčane čestitke deci zaposlenih u državnim organima, ali može da odluči o iznosu novca kojim se obezbeđuje ostvarivanje ovog prava. ; (Upravni sud (RS))

27.07.2023. ODLUČIVANjE O ISTOJ ŽALBI U UPRAVNOM POSTUPKU; Pravno nedopustivo je da u istoj upravnoj stvari, tj. po istoj žalbi u pravnom poretku postoje dva drugostepena rešenja.; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. ISPRAVA KOJOM SE UTVRĐUJE IDENTITET UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE PUTNE ISPRAVE; Identitet lica koje je podnelo zahtev za izdavanje putne isprave ne može se utvrditi na osnovu inostranog dokumenta sa slikom bez prilaganja javne isprave Republike Srbije s fotografijom. ; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. OBAVEZA PLAĆANjA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANjE; Obveznici doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje ne mogu biti oslobođeni obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa, a koji se plaćaju po svim osnovama po kojima ostvaruju prihod i bez obzira na dužinu ostvarenog penzijskog staža.; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. EFEKTIVNA SLUŽBA U VOJSCI KAO USLOV ZA ISPLATU JUBILARNE NAGRADE; Bez obzira na prestanak radnog odnosa krivicom Vojske i njenu obavezu da uplati doprinose za socijalno osiguranje za period nezakonitog prestanka radnog odnosa i povezivanje radnog staža, te okolnosti se ne mogu smatrati kao neprekidna efektivna služba u Vojsci Srbije koja je uslov za ostvarenje prava n…; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. PRIRODA ODLUČIVANjA PO SLOBODNOJ PROCENI; Priroda upravne stvari odobrenja privremenog boravka strancu u Republici Srbiji podrazumeva određeni stepen diskrecionog odlučivanja, ali to podrazumeva i da se takva procena mora zasnivati na celovito sprovedenom postupku utvrđivanja činjeničnog stanja, tj. izvođenju i oceni svih relevantnih dokaza iz ko…; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. OBRAZLOŽENjE REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE; Obrazloženje Republičke izborne komisije da se prigovor smatra odbijenim s razloga što predlog da se prigovor usvoji nije dobio većinu glasova njenih članova ne predstavlja pravno prihvatljivo obrazloženje.; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. ODRŽAVANjE JAVNE RASPRAVE U POSTUPKU ZAŠTITE IZBORNOG PRAVA; Zbog prirode izbornog spora, u postupku zaštite izbornog prava ne održava se javna rasprava shodnom primenom Zakona o upravnim sporovima, koju primenu predviđa  član 97. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika (“Službeni glasnik RS“ br. 35/00…68/20). ; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. DUŽINA BORAVKA STRANCA U PRIHVATILIŠTU; Dispozitiv odluke o boravku stranca u prihvatilištu mora da sadrži vremensko trajanje tog boravka. ; (Upravni sud (RS))

28.07.2023. NAKNADNO DAVANjE RAZLOGA REŠENjA; Naknadnim davanjem razloga rešenja koji prethodno nisu sadržani u njegovom obrazloženju ne otklanja se nedostatak tog rešenja u pogledu davanja jasnih i dovoljnih razloga, jer obrazloženje mora da bude sadržano u samom rešenju. ; (Upravni sud (RS))

31.07.2023. POSTUPAK NAPLATE POREZA; Zastarelost potraživanja jednog privrednog društva prema drugom privrednom društvu nije predmet poreskog postupka u kome se naplata poreza sprovodi na tom potraživanju.  ; (Upravni sud (RS))

31.07.2023. OBAVEZA PLAĆANjA LOKALNE KOMUNALNE TAKSE; Obaveza plaćanja lokalne komunalne takse od strane lica koje se na komercijalnoj osnovi bavi prenosom govora korišćenjem interneta za potrebe krajnjih korisnika ne zavisi od toga da li to lice poseduje prenosne uređaje kojima se podržavaju te aktivnosti, od postojanja šifre za te delatnosti i od odobrenj…; (Upravni sud (RS))

31.07.2023. OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS; Odjavljivanje korišćenja usluga javnog medijskog servisa nije osnov za oslobađanje od plaćanja takse za taj servis. ; (Upravni sud (RS))

21.07.2023. NEOVLAŠĆENA POTROŠNjA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PDV; Članom 200. Zakona o energetici utvrđena je obaveza operatora distributivnog sistema da u slučaju neovlašćene potrošnje izvrši obračun neovlašćeno utrošene električne energije i račun dostavi licu koje je to činilo, čime je nastala poreska obaveza na strani tog lica u vidu PDV, pa operator ima pravo …; (Privredni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

04.07.2023. PRIVILEGOVANI ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANjA; Za primenu privilegovanog roka zastarelosti predviđenog članom 377. ZOO nužno je postojanje pravnosnažne osuđujuće presude krivičnog suda.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.07.2023. ZASTARELOST KOD PREUZIMANjA DUGA; Između preuzimaoca i poverioca postoji ista obaveza koja je dotle postojala između pređašnjeg dužnika i poverioca, bez obzira na preuzimanje duga, zbog čega ne dolazi do promene roka zastarelosti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.07.2023. PODELjENA ODGOVORNOST KADA NIJE TRAŽENA PREDAJA POSEDA ZEMLjIŠTA; Netraženje predaje poseda zemljišta od lica koje je dužno to da učini utiče na smanjenje naknade štete koja je zbog toga nastala. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. NAKNADNO ISPUNjAVANjE MENICE PROTIVNO POSTOJEĆEM SPORAZUMU; Odredba člana 16. stav 2. Zakona o menici o  naknadnom ispunjavanju menice protivno postojećem sporazumu ne odnosi se na situaciju između izdavaoca blanko potpisane menice i lica koje je menicu popunilo protivno sporazumu, već se odnosi na treće lice, potonjeg imaoca menice.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. NIŠTAVOST UGOVORA O POKLONU ZBOG NEPOSTOJANjA POBUDE; Kada se pobuda iz koje je poklonodavac zaključio ugovor o poklonu  nije ostvarila, otpada i osnov za zaključenje istog ugovora, zbog čega je takav ugovor ništav u smislu odredbe čl.  52. Zakona o obligacionim odnosima, jer je otpala pobuda, a time je otpao i osnov ugovora.; (Apelacioni sud (RS))

06.07.2023. ROK ZASTARELOSTI  POTRAŽIVANjA PO OSNOVU STICANjA BEZ OSNOVA KAO POSLEDICA UTVRĐENjA NIŠTAVOSTI POJEDINE  ODREDBE UGOVORA O KREDITU; Rok zastarelosti potraživanja po osnovu sticanja bez osnova iz člana 371. 3OO za vraćanje plaćenog po ništavoj ugovornoj odredbi ne može početi da teče pre nego što je utvrđena njena ništavost.; (Apelacioni sud (RS))

07.07.2023. IZMAKLA KORIST; Izmakla korist se utvrđuje prema predvidivom i očekivanom, a ne prema apstraktnom dobitku. Ona se ne pretpostavlja, već se dokazuje.; (Apelacioni sud (RS))

07.07.2023. POVEĆANjE RENTE; Prilikom odlučivanja o zahtevu oštećenog za povećanje rente ne vodi se računa o porastu troškova života i opadanju kupovne moći novca, nego samo o porastu zarade koju bi oštećeni ostvarivao.; (Apelacioni sud (RS))

10.07.2023. VISINA NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE; Objektivizacija naknade nematerijalne štete i njeno tarifiranje nije u skladu sa njenom prirodom i društvenom svrhom, te pravilom iz člana 200. Zakona o obligacionim odnosima.

; (Apelacioni sud (RS))

05.07.2023. DOPRINOS OŠTEĆENOG KOD ŠTETE NASTALE KAO POSLEDICA GRADA; Na tuženoj državi leži teret dokazivanja da je tužilac morao da zna da postojoće mere nisu dovoljne i da je neophodno preduzeti konkretne dodatne mere u cilju otklanjanja eventualnih štetnih posledica od elementarnih nepogoda.; (Viši sud (RS))

05.07.2023. ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU OD GRADA; Činjenica da je podzakonskim aktima tužena država Srbija prenela pojedina ovlašćenja na lokalnu samoupravu, ne vodi zaključku da je time prestala da bude odgovorna za ispravno funkcionisanje protivgradne odbrane, već bi se radilo o solidarnoj odgovornosti gde je na tužiocu kao oštećenom pravo izbora od …; (Viši sud (RS))

06.07.2023. REDOSLED NAMIRENjA POTRAŽIVANjA; Potraživanje se namiruje redosledom koji odredi dužnik, ako među strankama nije šta drugo ugovoreno. Ako dužnik ne odredi redosled namirenja, uračunavanje se vrši tako što se prvo otplaćuju troškovi, zatim kamate i najzad glavnica. Stoga, poverilac nije ovlašćen da sam bira redosled namirenja potraživanj…; (Viši sud (RS))

05.07.2023. KOMPENZACIJA MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANjA STRANAKA; Ukoliko dužnik prilikom plaćanja obaveze prema poveriocu nije opredelio koju obavezu izmirije,  poverilaca će likvidirati ranije dospele obaveze po osnovu ispostavljenih računa.; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. KOMPENZACIJA ODLUKOM SUDA; Sudska kompenzacija predstavlja posebnu vrstu kompenzacije i to presudom suda kojom se vrši prebijanje utvrđenih i dospelih potraživanja parničnih stranaka.; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. RASKID UGOVORA USLED NEISPUNjENjA OBAVEZE U ROKU; Rok za isplatu cene u ugovoru o prodaji predstavlja bitan sastojak ugovora ukoliko je kao takav izričito i nedvosmisleno ugovoren.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. POČETAK ROKA ZASTARELOSTI; Početak roka zastarelosti vezuje se za pitanje od kog momenta poverilac ima pravo da zahteva ispunjenje obaveze od dužnika, dok dan kad je inicijalno ugovoreno da će radovi biti izvršeni daje odgovor na pitanje da li je bilo zadocnjenja u ispunjenju ugovornih obaveza i koliko ono iznosi. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. NAKNADA ZA KAŠNjENjE U ISPUNjAVANjU NOVČANE OBAVEZE U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA; Naknada za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze u komercijalnim transakcijama ne može se tražiti u izvršnom postupku budući da navedena obaveza nije konstituisana izvršnom ispravom. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

04.07.2023. PROCENA TRŽIŠNE CENE EKSPROPRISANOG ZEMLjIŠTA; Procena tržišne cene eksproprisanog zemljišta koju daje poreski organ samo je jedan od dokaza koji se koristi radi utvrđivanja visine naknade, čime se ne isključuje korišćenje drugih dokaznih sredstava ako sud smatra da je to potrebno i opravdano.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.07.2023. HIPOTEKA NA ZAJEDNIČKOJ SVOJINI; Hipoteka na nepokretnosti u zajedničkoj svojini supružnika ne može se pravno valjano ustanoviti bez njihove obostrane saglasnosti.

Načelo pouzdanja u katastar nepokretnosti štiti samo savesnog sticaoca prava na nepokretnostima i samo u odnosu na to lice važi pretpostavka o istinitosti i potpunosti izv…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. NEOSNOVANO OBOGAĆENjE ISPLATOM NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST KOJA JE BILA PREDMET UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU; Naknada za eksproprisanu nepokretnost – predmet ugovora o doživotnom  izdržavanju, isplaćena davaocu izdržavanja nakon smrti primaoca izdržavanja  ne predstavlja prenos imovine bez pravnog osnova.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA; Suvlasnik zemljišta ne može da trpi štetne posledice nepostupanja nadležnog organa koji nije sproveo upravni postupak i doneo rešenje o eksproprijaciji koje bi bilo osnov za isplatu novčane naknade zbog privođenja nameni u skladu sa planskim aktima tog zemljišta koje je postalo javna svojina. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.07.2023. NEDELjIVOST HIPOTEKE; Hipoteka obuhvata sve sastavne delove nepokretnosti, pripatke nepokretnosti i sva poboljšanja i povećanja vrednosti nepokretnosti na kojoj je uspostavljeno založno pravo što je u skladu sa načelom nedeljivosti hipoteke. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. REŠENjE O OTVARANjU I ISTOVREMENOM ZAKLjUČENjU STEČAJNOG POSTUPKA KAO OSNOV STICANjA SVOJINE; Rešenje o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, doneto na osnovu čl. 150-154. Zakona o stečaju, koji su proglašeni neustavnim, predstavlja osnov sticanja prava svojine na predmetnoj nepokretnosti izvršnog dužnika, iako izvršni dužnik nije kao vlasnik nepokretnosti upisan u katastar nepo…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Porodično pravo

04.07.2023. ISPLATA UDELA U OSNIVAČKOM ULOGU BRAČNOG DRUGA; Kada je novac iz zajedničke imovine unet u privredno društvo kao osnivački ulog jednog bračnog druga taj novac postaje vlasništvo društva, drugi bračni drug ne može isticati stvarno pravni zahtev povodom ovog osnivačkog uloga, ali može isticati obligaciono pravni zahtev u visini adekvatne vrednosti …; (Apelacioni sud (RS))

10.07.2023. MERE ZAŠTITE OD NASILjA U PORODICI; Izbor mera zaštite od nasilja u porodici mora biti takav da obezbedi adekvatnu reakciju suda na nasilje u porodici i da žrtvi nasilja pruži maksimalnu moguću zaštitu u datim okolnostima. Prilikom izbora mera zaštite koje će biti određene sud mora uzeti u obzir i maksimalno uvažiti i mišljenje same žrtve …; (Apelacioni sud (RS))

10.07.2023. SVRHA MERA ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI; Mere za zaštitu od nasilja u porodici ne mogu se koristiti za ostvarivanje stvarnih prava na nepokretnostima.   ; (Apelacioni sud (RS))

10.07.2023. VISINA IZDRŽAVANjA DETETA; Dozvoljena je mogućnost da se visina izdržavanja deteta odredi u iznosu kojim bi se ugrozila egzistencija roditelja-davaoca izdržavanja, jer su roditelji dužni da i po cenu ugrožavanja sopstvene egzistencije obezbede dovoljno sredstava za izdržavanje dece, ali samo u slučaju da i drugi roditelj nije u mogućn…; (Apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

04.07.2023. SPOR O PONIŠTAJU ZAVEŠTANjA KOJI  ZA PREDMET IMA NEPOKRETNOST NE SMATRA SE SPOROM MALE VREDNOSTI; Imajući u vidu predmet sudske zaštite, osporavanje punovažnosti zaveštanja kojim je ostavilac raspolagao nepokretnostima ne smatra se sporom male vrednosti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. PREDMET ZAOSTAVŠTINE; Kada se iz dostavljenih dokaza ne može utvrditi da je novopronađena imovina pripadala ostaviocu, ona ne može predstavljati predmet zaostavštine.; (Viši sud (RS))

Stambeno pravo

06.07.2023. PRENAMENA NASTOJNIČKOG STANA; Jednokratnim raspolaganjem stanom koji je korišćen kao nastojnički, od strane JP za stambene usluge, tako što je preneto pravo raspolaganja stanom na drugo pravno lice, menja se namena nastojničkog stana, zbog čega je punovažan ugovor o zakupu tog stana na neodređeno vreme i ugovor o otkupu istog zaklju…; (Apelacioni sud (RS))

Radno pravo

31.07.2023. OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA OBAVLjANjEM ODREĐENOG POSLA; Zaposlenom ne može biti otkazan ugovor o radu zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova na kojima nije radio. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

19.07.2023. DISKRIMINACIJA I POSEBNE MERE; Uživanje prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda bez ikakve diskriminacije krši se ne samo onda kada države ugovornice različito tretiraju lica koja se nađu u analognim situacijama, a da pri tom za takvo razlikovanje ne navedu objektivna i razumna …; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. TERET DOKAZIVANjA PRESTANKA RADNOG ODNOSA; Teret dokazivanja činjenice da je zaposlenom radni odnos prestao konačnim rešenjem tužene snosi poslodavac, kao strana u sporu kojoj ta činjenica ide u korist, pošto se radi o dokazu na okolnost da je konačnošću rešenja o prestanku radnog odnosa prestala i obaveza poslodavca na isplatu razlike plate.; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. UZROČNOST NASTANKA ŠTETE KOD PROPUSTA OSIGURANjA BEZBEDNIH USLOVA RADA; Kada je šteta nastala usled povrede na radu, a postoje propusti poslodavca da se osiguraju bezbedni uslovi rada i spreče štetne posledice, tada se uzročnost pretpostavlja.; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. ODRICANjE OD STIMULATIVNE NAKNADE PRILIKOM PRESTANKA RADNOG ODNOSA; Stimulativna naknada prilikom prestanka radnog odnosa spada u primanja iz radnog odnosa koja se prema izričitim pravilima iz člana 105. stav 3. Zakona o radu ne smatraju zaradom, zbog čega poslodavac nema ovlašćenja da svoje novčano potraživanje prema zaposlenom naplati njenim obustavljanjem, čak i da je …; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. RAZLIČITE VREDNOSTI RADNOG ČASA KOD ISTOG POSLODAVCA; Kao element za obračun osnovne zarade zaposlenog vrednost radnog časa mora biti ista za sve zaposlene kod poslodavca, jer se u suprotnom narušava imperativno pravilo propisano odredbom člana 104. stav 2. i 3. Zakona o radu o jednakoj zaradi za isti rad ili rad iste vrednosti, bez obzira na posebna p…; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. DISKRIMINACIJA U ODNOSU NA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA; Ne postoji razumno opravdan razlog da se licu koje je dobilo zajam od poslodavca ne odobri otpis duga kao ostalim zaposlenima – korisnicima tog zajma samo zato što mu je u međuvremenu prestao radni odnos. ; (Apelacioni sud (RS))

27.07.2023. MIROVANjE RADNOG ODNOSA; Vreme tokom mirovanja radnog odnosa ne smatra se vremenom efektivno provedenim na radu, pa se ne može računati u vreme potrebno radi ostvarivanja prava pripadnika MUP-a na jubilarnu nagradu.  ; (Upravni sud (RS))

Trgovinsko pravo

26.07.2023. NEDOSTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA; Odredba o pokretanju postupka prinudne likvidacije zbog nedostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za prethodne dve uzastopne godine, koja se primenjuje počev od 1. 10. 2018. godine, odnosi se i na period pre njenog stupanja na snagu. ; (Upravni sud (RS))

13.07.2023. ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA NAKON BRISANjA IZ PRIVREDNOG REGISTRA PO OKONČANjU PRINUDNE LIKVIDACIJE; Ne može postojati odgovornost člana privrednog društva za obaveze brisanog privrednog društva nakon sprovedenog postupaka prinudne likvidacije, osim ukoliko se ne radi o kontrolnom članu privrednog društva ili članu privrednog društva koji je primilo likvidacioni ostatak. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. PRINUDNA LIKVIDACIJA I PREKID POSTUPKA; Sprovođenje postupka izvršenja se prekida ukoliko se pokrene postupak prinudne likvidacije nad strankom.; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. RAVNOPRAVNI POLOŽAJ POVERILACA; Planom reorganizacije ne može se dovesti nijedan poverilac u povlašćeni položaj u odnosu na druge poverioce u okviru iste klase.; (Privredni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. TROŠKOVI ANGAŽOVANOG PUNOMOĆNIKA STEČAJNOG DUŽNIKA; Angažovanje punomoćnika advokata za zastupanje stečajnog dužnika u parnici ne predstavlja angažovanje stručnog lica za koje je potrebna saglasnost stečajnog sudije.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.07.2023. PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENjE ZATEZNE KAMATE NA POTRAŽIVANjA IZ UPPR; Postoji pravo tužioca da zahteva utvrđenje potraživanja na ime obračunate zakonske zatezne kamate na glavni dug od docnje tuženog prema rokovima iz UPPR-a za pojedine rate pa do otvaranja stečaja kada je otvoren stečajni postupak nad tuženim zbog nepostupanja po planu reorganizacije i kada je tužilac u t…; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.07.2023. PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENjE ZATEZNE KAMATE OD OTVARANjA STEČAJNOG POSTUPKA DO ISPLATE; Ne postoji pravni interes za podnošenje tužbe radi utvrđenja zatezne kamate od otvaranja stečajnog postupka do isplate, jer se pravo na tu kamatu ostvaruje u skladu sa materijalnopravnom odredbom iz člana 85. stav 3. Zakona o stečaju.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. GUBITAK AKTIVNE LEGITIMACIJE KOD PREUZIMANjA AKCIJA; Prodaja akcija u postupku preuzimanja privrednog društva ne dovodi do gubitka aktivne legitimacije akcionara koji su imali to svojstvo kada im je upućena ponuda za preuzimanje.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

04.07.2023. OPŠTE POZNATA OZNAKA; Opšte poznata oznaka sa kojom su relevantna javnost i potencijalni korisnici bili upoznati pre nego što drugo lice  podnese prijavu za zaštitu žiga sa istom, odnosno sličnom oznakom, kao notorna oznaka, uživa zaštitu kao da je registrovana, tako što zabranjuje drugom licu da zaštiti žigom takvu ili s…; (Apelacioni sud (RS))

04.07.2023. ISKLjUČIVA PRAVA AUTORA; Ustupanjem imovinskih autorskih prava  trećem licu autor ostaje i dalje imalac isključivih prava autora i kao takav je ovlašćen da preduzima pravne radnje u cilju zaštite istih, jer tužilac time nije preneo, osim imovinskih, autorska prava čiji je isključivi imalac. Iz navedenih prava proističu ovlašćenja …; (Apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

04.07.2023. DISKRIMINACIJA I SUDSKE ODLUKE; Najbitnija karakteristika diskriminacije je pravljenje razlike između lica koje tvrdi da je diskriminisano i drugih lica u istoj ili uporedivoj situaciji, koje pri tom mora biti neopravdano i vezano za neko lično svojstvo diskriminisanog lica.

Ukoliko neopravdano nejednak tretman nema za osnov lično …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.07.2023. RAZLOZI ZA POSEBNU REVIZIJU I VALUTA ZAHTEVA; Posebna revizija može se izjaviti samo zbog pogrešne primene materijalnog prava, a ne i zbog povrede odredaba postupka.

Pravilo da zahtev u stranoj valuti sadrži u sebi i zahtev za isplatu u domaćoj valuti u sudskoj praksi primenjuje se i u obrnutom smislu – zahtev za isplatu u domaćoj valuti sadrži…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. VAŽENjE PUNOMOĆJA NAKON SMRTI VLASTODAVCA; Punomoćje kojim je predviđeno da isto važi do okončanja postupka eksproprijacije, a što podrazumeva i naplatu novčane naknade za eksproprisanu nepokretnost, koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenog između vlastodavca, kao primaoca izdržavanja i unuka lica koje je ovlašćeno punom…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. REVIZIJSKI RAZLOG PRESUĐENE STVARI; Revizijski razlog presuđene stvari tiče se pre svega prvostepene presude, pa je ta bitna povreda odredaba parničnog postupka morala biti isticana u žalbi.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. PRIZNANjE TUŽBENOG ZAHTEVA; Priznanje tužbenog zahteva mora biti izričito da bi proizvodilo pravno dejstvo. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. UPOZORENjE SUDA STRANCI DA MOŽE DA ANGAŽUJE PUNOMOĆNIKA I PREDLOG ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; Upozorenje suda stranci da može da angažuje punomoćnika ne može uticati na činjenicu da je predlog za ponavljanje postupka podnet suprotno odredbi o obaveznom zastupanju od strane advokata u postupku po vanrednom pravnom leku. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

31.07.2023. ROKOVI IZ ČLANA 77. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA; Rokovi iz člana 77. Zakona o privrednim društvima su prekluzivni rokovi i teku neprekidno od učinjene povrede, odnosno od saznanja za nju.

Prekluzivni rokovi su strogi rokovi i kao takvi predviđeni zakonom, a na njih sud pazi po službenoj dužnosti.

Kada se podnese tužba za naknadu štete u skladu sa o…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

06.07.2023. NUŽNO SUPARNIČARSTVO KOD  ČLANOVA KONZORCIJUMA; Članovi konzorcijuma nisu nužni i jedinstveni suparničari,  kada  je zaključenim ugovorom o „Konzorcijumu“, učešće u odgovornosti pojedinih članova „Konzorcijuma“ utvrđena shodno   ugovorenom procentu.; (Apelacioni sud (RS))

07.07.2023. PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ; Pokretanjem većeg broja parničnih postupaka neosnovanim tužbama zasnovanim na istim činjeničnopravnim zaključcima onemogućava se rad suda, što je ponašanje koje u suprotnosti sa načelom savesnog korišćenja procesnih prava i zabrane njihove zloupotrebe, zbog čega nisu ispunjeni uslovi za priznavanje prava na…; (Apelacioni sud (RS))

07.07.2023. NUŽNO I JEDINSTVENO SUPARNIČARSTVO; Ako tužba obuhvata samo neke od suvlasnika nepokretnosti, presuda doneta prema njima ne bi imala dejstva prema suvlasnicima koji nisu tuženi, jer je pravo svojine vezano za nepokretnost, a ne za lice. ; (Apelacioni sud (RS))

07.07.2023. ZABRANA PREINAČENjA NA GORE; Ne može se drugostepenom odlukom dosuditi manji iznos potraživanja nego prvostepenom odlukom ako se žalila samo stranka kojoj su potraživanja dosuđena.; (Apelacioni sud (RS))

18.07.2023. VEŠTAČENjE DNK; Okolnost da DNK analizu nije izvršio Biološki fakultet nije od značaja ako je tu analizu obavila ustanova koja se nalazi na spisku ustanova koja se po rešenju Ministarstva pravde nalazi na spisku pravnih lica koja obavljaju veštačenja iz te oblasti. ; (Apelacioni sud (RS))

18.07.2023. PRAVNOSNAŽNOST PRESUDE; Ne može se pretpostaviti apsolutna tačnost, istinitost i pravna utemeljenost činjenica utvrđenih u obrazloženju određene pravnosnažne presude, već sud o njihovom dejstvu i pravnom značaju u drugom postupku odlučuje imajući u vidu i ostale izvedene dokaze.

Pravnosnažnost određene presude odnosi se samo …; (Apelacioni sud (RS))

19.07.2023. OCENA DOKAZA; Slobodna ocena dokaza ne znači istovremeno i proizvoljnost, već kritičko ispitivanje celokupnog dokaznog materijala i rezultata dokaznog postupka, odnosno savesnu i brižljivu ocenu svakog dokaza i upoređivanje sa drugim dokazima.; (Apelacioni sud (RS))

05.07.2023. PREKID POSTUPKA ZBOG PRETHODNOG PITANjA; Dok se ne utvrdi nesaglasnost akta sa Ustavom ili zakonom, sud nema ovlašćenje da ga ne primenjuje, niti da odlaže njegovu primenu. Sledstveno tome, nije ovlašćen ni da prekine postupak dok se ne oceni ustavnost takvog akta.; (Viši sud (RS))

06.07.2023. PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANjE STRANKE; Nalog prvostepenog suda dat punomoćniku da dostavi overeno punomoćje za zastupanje tužioca i to od strane nadležnih organa Republike Srbije suprotan je odredbi čl. 90. ZPP, kojom je propisano da stranka izdaje punomoćje u pisanom obliku. ; (Viši sud (RS))

06.07.2023. PRAVO NA RASPRAVLjANjE; Ukoliko sud stranci ne da rok u kome se može izjasniti na primljeni nalaz i mišljenje veštaka, već se odluka donese na ročištu na kom mu je ovo pismeno uručeno, stranci je povređeno pravo na raspravljenje.; (Viši sud (RS))

05.07.2023. VISINA TAKSENE OBAVEZE; U parnici pred privrednim sudom u kojoj se kao stranka pojavljuje fizičko lice, koje ne obavlja registrovanu delatnost, protivna stranka platiće taksu u visini koja se ima obračunati kao da se postupak vodi pred sudom opšte nadležnosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

05.07.2023. NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANjE O ZEMLjIŠTU ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA; Utrđivanje prava korišćenja na zemljištu radi redovne upotrebe objekta spada u sudsku nadležnost.; (Privredni apelacioni sud (RS))

19.07.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA; Kroz odluku o troškovima parničnog postupka ne mogu se rešavati materijalnopravni odnosi između tuženih u postupku.; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.07.2023. POSTOJANjE PRETHODNOG PITANjA; Zakonitost konačnog upravnog akta ne može biti predmet ocene u parničnom postupku, pa samim tim ni pitanje zakonitosti upravnog akta ne može imati značaj prethodnog pitanja u tom postupku.

U upravnom sporu se ne rešava o postojanju relevantnog prava ili pravnog odnosa između stranaka, već o zakonitos…; (Privredni apelacioni sud (RS))

20.07.2023. ONEMOGUĆAVANjE RASPRAVLjANjA; Neodlučivanjem o predlogu stranke za izvođenje dokaza veštačenjem uskraćeno je njeno pravo da raspravlja pred sudom.  ; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. PROŠIRENO DEJSTVO PRESUDE; Utvrđenu sadržinu prava ili pravnih odnosa u sudskoj odluci treba smatrati istinitom.

Utvrđenje zakonitosti postupanja povodom određenih činjenica u jednom postupku ima se proširiti i na treće lice koje na osnovu tih činjenica postavlja zahtev u drugom postupku.

; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

31.07.2023. DOZVOLjENOST REVIZIJE U IZVRŠNOM POSTUPKU; Kako Zakon o izvršenju i obezbeđenju isključuje pravo na izjavljivanje revizije kao vanrednog pravnog leka, to nije dozvoljena ni posebna revizija u izvršnom postupku. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

11.07.2023. PRAVO KOJE SPREČAVA IZVRŠENjE; Pravo koje sprečava izvršenje nije isključivo pravo svojine. Zakon koji reguliše izvršni postupak ne definiše bliže o kojim se pravima zapravo radi ali takvo pravo i pored činjenice da nije izvršen prenos prava u javnoj knjizi, nesumnjivo može biti pravo savesnog kupca kome je nepokretnost prodata i pred…; (Apelacioni sud (RS))

21.07.2023. ZLOUPOTREBA PRAVA; Podnošenje pet predloga za izvršenje na osnovu pet računa u razmaku od nekoliko dana predstavlja zloupotrebu prava, jer je bilo isključivo usmereno na ostvarivanje imovinske koristi naplatom naknade za kašnjenje, a ne u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku kao cilju označenim posebnim zakonom….; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. PONOVNO POKRETANjE IZVRŠNOG POSTUPKA; Izvršni poverilac ima pravni interes da ponovo pokrene izvršni postupak ako njegovo potraživanje nije namireno.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA; Činjenica da je izvršni poverilac pravnosnažnom sudskom odlukom isključen kao član izvršnog dužnika ne utiče na obavezu izvršnog dužnika koja je ustanovljena  izvršnom ispravom.

Nedostavljanjem izvršnom poveriocu podneska izvršnog dužnika na osnovu koga je obustavljen izvršni postupak onemogućen je izvrš…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. PREKID POSTUPKA OD STRANE JAVNOG IZVRŠITELjA; U slučaju kada prekid postupka nastupa po sili zakona, odluka o prekidu donosi se u formi rešenja kojim se potvrđuje nastupanje zakonskih razloga za prekid postupka, a u toj formi donosi se i odluka po predlogu za nastavak postupka, čak i kada te odluke donosi javni izvršitelj. Zbog toga je dozvoljen pr…; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. OSNOV ZA PROTIVIZVRŠENjE; Pravnosnažnošću je obuhvaćena izreka presude, te se u postupku izvršenja prinudno izvršava izrekom određena obaveza izvršnog dužnika na davanje, činjenje odnosno nečinjenje, pa je njeno preinačenje osnov za protivizvršenje.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. PODNOŠENjE PREDLOGA ZA IZVRŠENjE PRE PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE; Ovlašćenje izvršnog poverioca da i pre pravnosnažnosti presude podnese predlog za izvršenje ne oslobađa ga dužnosti da kada predlog za izvršenje podnese sudu koji nije odlučivao o potraživanju u prvom stepenu presudu snabde potvrdom o izvršnosti.; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. NADLEŽNOST U IZVRŠNOM POSTUPKU; Nadležnost propisana u izvršnom postupku je isključiva nadležnost i ne može biti izmenjena voljom stranaka u postupku.

Izvršni postupak na osnovu verodostojne isprave nije spor, već vanparnični postupak uređen Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, koji sadrži i imperativne odredbe o nadležnosti izvršnog su…; (Privredni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. OBIM PROTIVIZVRŠENjA; Izvršni dužnik može zahtevati od izvršnog poverioca povraćaj samo onog iznosa koji je poverilac dobio u postupku sprovođenja izvršenja, a što nisu iznos na ime troškova NBS za sprovođenja izvršenja i zatezna kamata.; (Privredni apelacioni sud (RS))

Prekršajno pravo

07.07.2023. DOSTAVLjANjE OD STRANE POLICIJE PREMA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE UPRAVNI POSTUPAK; Urednost dostave, kao osnovna prepostavka za postojanje prekršaja iz člana 330. stav 1. tačka 23. ZOBS, se ne ceni prema odredbama Zakona o prekršajima, jer je dostavljanje pre pokretanja prekršajnog postupka u nadležnosti policije koja, kao organ uprave, postupa u skladu sa odredbama Zakona o opštem up…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

03.07.2023. UPOREDO VOĐENjE PREKRŠAJNOG I IZVRŠNOG  POSTUPKA; Kada je usvojen prigovor punomoćnika kažnjenog izjavljen na rešenje o izvršenju (doneto po osnovu konačnog i izvršnog prekršajnog naloga) kao osnovan, a rešenje o izvršenju stavljeno  van snage, ukinute sve sprovedene radnje izvršenja, a postupak izvršenja obustavljen, dok je okrivljeni u postupku po podnetom z…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

13.07.2023. PRAVO NA ODBRANU I GLAVNI PRETRES; Održavanje glavnog pretresa nije obavezno, te njegovim neodržavanjem se ne može povrediti pravo na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.07.2023. RADNjA SUDA KOJOM PREKIDA ZASTARELOST; Preduzimanjem neke radnje sud poništava protek zastarelosti, te se teorijski rok za podnošenje prekršajnog naloga može poklopiti sa rokom za vođenje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.07.2023. PRAVO SUDA DA PROCENI DA LI IMA DOVOLjNO DOKAZA ZA DONOŠENjE ODLUKE; Adekvatna koncentracija dokaza opravdava sud da odustane od zakazane procesne radnje suočenja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.07.2023. OKOLNOSTI KOJE OPRAVDAVAJU IZRICANjE OPOMENE; Priznanje okrivljenog, težina učinjenog prekršaja, a posebno činjenica da okrivljeni do sada nije prekršajno kažnjavan opravdavaju izricanje sudske opomene.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.07.2023. NEDOKAZIVOST POSTOJANjA ELEMENTA NUŽNE ODBRANE; Postojanje istovremenog potivpravnog napada, kao neophodnog elementa nužne odbrane, tokom postupka nije učinjeno izvesnim, pa osnova za usvajanje žalbe u pogledu nužne odbrane nema.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

14.07.2023. NEZAKONITO ODBACIVANjE DELIMIČNO NEUREDNOG ZAHTEVA; Zbog toga što je zajedno sa neurednim zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka u odnosu na odgovorno lice sud odbacio taj zahtev i u delu koji se odnosi na okrivljeno pravno lice, učinjena je bitna povreda odredaba postupka. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.07.2023. POTVRĐIVANjE PRVOSTEPENE PRESUDE; Kada je okrivljenom pre donošenja odluke, data mogućnost da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve činjenice i dokaze koji mu idu u korist, a on nije pristupio sudu radi iznošenja odbrane, svoj izostanak nije valjano pravdao, a sudu nije dostavio pisanu odbranu, dok je prvostep…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.07.2023. PREKRŠAJ  NEKORIŠĆENjA  PREKLOPNIKA  ILI  TASTERA  NA  TAHOGRAFU; Bitno obeležje prekršaja iz člana 59. stav 1. tačka 39. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu  i tahografima jeste nekorišćenje odgovarajućih preklopnika ili tastera  na   tahografu, odnosno njihovo nekorišćenje za evidentiranje vremena upravljanja, ostalog radnog vremena, vremena raspo…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

20.07.2023. ODBAČAJ  ZAHTEVA  ZA   PONAVLjANjE  PREKRŠAJNOG  POSTUPKA; Rešenjem o odbačaju zahteva za ponavljanje postupka odlučeno je u skladu sa odredbama člana 282. stav 4. Zakona o prekršajima, pošto   činjenice i dokazi na kojima je zahtev zasnovan očigledno nisu podobni da na osnovu njih ponavljanje bude dozvoljeno. One u  konkretnom slučaju nisu podobne jer se branilac …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. KADA  JE  NEOPHODNO  ODREDITI  PSIHIJATRIJSKO  VEŠTAČENjE; Okrivljeni je u odbrani izneo da se ne seća predmetnog  događaja, već  je detalje događaja saznao od policijskog službenika, sam  policijski službenik je svedočio da je okrivljeni  rekao da se uopšte ne seća događaja, a da mu je on (policijski službenik) prepričao šta se desilo konkretnom prilikom, dok…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. BITNA  OBELEŽJE  PREKRŠAJA   PREKORAČENjA  DOZVOLjENE  BRZINE  KRETANjA   IZ ČLANA 333. STAV 1. TAČKA 16. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kada u  prekršajnom nalogu izdatom za prekršaj iz člana 333. stav 1. tačka 16. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,  nisu  navedeni tačno vreme kada je prekoračena brzina kretanja za kategoriju vozila kojom je vozač upravljao, kojoj kategoriji predmetno vozilo pripada,  mesto prekoračenja brzin…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

21.07.2023. NASTUPANjE ZASTARELOSTI UKOLIKO TUŽILAŠTVO  PREDUZIMA DOKAZNE RADNjE PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA; Kada se osumnjičeni terete da su prekršaje izvršili dana 31. 7. 2021. godine, a tužilaštvo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv njih   podnelo dana 14. 10. 2022. godine, prošao je rok od jedne godine od dana kada se  terete da su prekršaje učinili, pri čemu je bez značaja što su u predme…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. OPASNA  RADNjA U SAOBRAĆAJU; Opasna radnja u saobraćaju je kada   okrivljeni  vozilom  skreće  prema kolskom ulazu tako što prvo pravi lučnu putanju ulevo, u suprotnu saobraćajnu traku, a potom u desnu stranu  i   takvom  radnjom   uzrokuje saobraćajnu nezgodu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. NEUREDNO URUČENjE POZIVA  POLICIJE; Ako dostavljač drugu dostavu pismena nije pokušao u roku od 24 časa, u odnosu na prvi pokušaj uručenja pismena, onda dostava pismena – poziva policije, nije uredna u smislu člana 75. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. TROŠKOVI  POSTUPKA  KOJI  PADAJU NA TERET  OŠTEĆENE; Kada je okrivljena oslobođena odgovornosti, jer nije dokazano da je učinila prekršaj, troškove postupka snosi oštećena koja je i podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. OPRAVDANOST UBLAŽAVANjA  KAZNE AKO SE I NA TAJ NAČIN POSTIŽE  SPECIJALNA I GENERALNA PREVENCIJA; Pravilno su primenjene odredbe o ublažavanju i okrivljenoj izrečena  novčana kazna koja je duplo manja od najmanje mere novčane kazne propisane za prekršaj koji je učinila, pošto  se u konkretnom slučaju postiže svrha kažnjavanja i  to kako u pogledu specijalne tako i generalne prevencije.  ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. NEBLAGOVREMENOST  ZAHTEVA  ZA NAKNADU  TROŠKOVA  POSTUPKA; Zahtev  za naknadu nagrade i nužnih izdataka branioca podnosi se u roku od 3 meseca od dana kada   je dostavljena pravosnažna odluka, tako da je svaki takav zahtev podnet posle ovog roka, neblagovremen.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. OČEVIDAC  DOGAĐAJA; Svedok policijski službenik je svedočio da se nalazio na trotoarskom zaobljenju na raskrsnici ulica P i J u mestu A, odakle je   video da okrivljeni nema vezan pojas. Kako je ova činjenica lako  uočljiva kroz prozor vozila, svedok jeste bio očevidac događaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. PRECIZIRANjE  MESTA  IZVRŠENjA  PREKRŠAJA; Kada je utvrđeno da je okrivljeni upravljao vozilom  u mestu A ulicom J od ulice P prema centru, mesto izvršenja prekršaja iz člana 332a stav 1. tačka 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u dovoljnoj meri je utvrđeno tako da nema potrebe  precizno odrediti mesto koje bi bilo označeno kućnim b…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

25.07.2023. INSTITUT  ZASTARELOSTI; Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka je članom 84. stav 1. Zakona o prekršajima ograničena na jednu godinu od dana kada je prekršaj učinjen. Zastarelost je institut koji je osnov za prestanak ovlašćenja suda da protiv određenog lica pokrene ili vodi prekršajni postupak.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. POGREŠNA PRAVNA KVALIFIKACIJA RADNjE OKRIVLjENOG; Neprecizno navođenje zakona koji sadrži odredbu o krivičnom delu za koje je okrivljeni osuđen, otklanja se preinačenjem, a ne ukidanjem presude.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. IZVRŠENjE VIŠE PREKRŠAJA PRILIKOM RIBOLOVA; Ukoliko pored toga što je ulovio ribu koju nije smeo da ulovi okrivljeni i sprečava ribočuvara da mu oduzme opremu za ribolov, izvršiće dva, a ne jedan prekršaj.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. RADNjE SUDA KOJIMA SE NE POVREĐUJE PRAVO OKRIVLjENOG NA ODBRANU; Vršenjem uvida u pismeno koje nije dokaz u postupku od strane suda ne vređa se pravo okrivljenog na odbranu. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. NEOVLAĆENO LICE ZA PODNOŠENjE ŽALBE; Sud će odbaciti žalbu advokata u slučaju kada je istu podneo bez punomoćja u spisima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

26.07.2023. POGREŠNA PRIMENA NAČELA NE BIS IN IDEM; U slučaju kada tužilaštvo iz razloga nepostojanja predloga za gonjenje odbaci izveštaj, ne može se doneti rešenje o obustavi postupka po osnovu ne bis in idem.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.07.2023. OPOMENA  KAO  ADEKVATNA  PREKRŠAJNA  SANKCIJA; Opomena je adekvatna sankcija kada okrivljeni prema oštećenoj učini prekršaj iz člana 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, a bio   je     uznemiren postupkom oštećene koja je usled nepažnje pričkinula detetu prst.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

27.07.2023. OSNOVI ZA UBLAŽAVANjE KAZNE; Osnovi za ublažavanje kazne jesu i imovno stanje okrivljenog koji je učenik i izdržavaju ga roditelji, priznanje      izvršenja prekršaja,   okolnost da izvršenjem   ppekpšaja nisu prouzrokovane teže posledice, i to što  je  prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka  4. Zakona o bezbednosti caobpaćaja na putevi…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Sudska praksa – jun 2023.

Ustavni sudovi

02.06.2023. GLAVNO OBELEŽJE DISKRIMINACIJE; Glavno obeležje diskriminacije je neopravdano pravljenje razlike između lica po osnovu nekog ličnog svojstva, a sudska zaštita se u takvom slučaju pruža samo ako je načelo jednakosti prekršeno činjenjem ili nečinjenjem nadležnog organa, koje je u direktnoj ili indirektnoj vezi sa određenim ličnim svojstvo…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

08.06.2023. UTICAJ GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA NA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH; Godišnjim programom poslovanja javnog preduzeća ne derogiraju se prava zaposlenih po osnovu radnog odnosa, već se njime samo može dovesti u pitanje da li će zaposleni svoja prava ostvariti u punom obimu. ; (Ustavni sud (RS))

08.06.2023. OCENA POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Prilikom ocene povrede prava na suđenje u razumnom roku ispituje se postupanje ne samo sudova pred kojima se vodio postupak, već i postupanje drugih državnih organa ili vršilaca javnih ovlašćenja koji preduzimaju pojedine radnje u postupku ili u vezi sa postupkom, a čije učešće može uticati na njegovu duž…; (Ustavni sud (RS))

08.06.2023. KRITERIJUMI ZA OCENU VISINE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Prilikom ocene visine naknade nematerijalne štete zbog utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku, Ustavni sud ceni dužinu trajanja parničnog postupka, složenost predmeta spora, doprinos suda dužini trajanja postupka, životni standard u državi, te činjenicu da će dosuđena naknada biti mnogo brže…; (Ustavni sud (RS))

08.06.2023. POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA; Uslov za osnovanost navoda o povredi prava na jednaku zaštitu prava je različito postupanje u istovetnim činjeničnim i pravnim situacijama. ; (Ustavni sud (RS))

08.06.2023. SADRŽINA PRAVA NA RAD; Bliža sadržina i način ostvarivanja prava na rad iz člana 60. Ustava uređuju se zakonom. Sadržinu tog prava, pored ostalog, čini i rok u kome zaposleni može zahtevati sudsku zaštitu povređenog prava iz radnog odnosa, koji su podnosioci ustavne žalbe prekoračili, te je nastupila prekluzija.; (Ustavni sud (RS))

09.06.2023. USLOV ZA UTVRĐENjE POVREDE PRAVA; Svako lice koje se poziva na povredu nekog Ustavom zajemčenog prava dužno je da pokaže ličnu zainteresovanost radi ostvarivanja određenog prava i da preduzima zakonom propisane radnje koje su od značaja za njegovo ostvarivanje. Pasivnim ponašanjem, neprijavljujući svoje potraživanje u stečajnom postupku, …; (Ustavni sud (RS))

09.06.2023. USLOV ZA OSTVARENjE PRAVA NA POVRAĆAJ IMOVINE; Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje ne može se ostvariti ako se takav akt ne priloži uz zahtev ili ne bude dostavljen do okončanja upravnog postupka.; (Ustavni sud (RS))

12.06.2023. ZAŠTITA PRAVA NA IMOVINU; Garancije prava na imovinu odnose se na zaštitu postojeće imovine, odnosno potraživanja u vezi sa kojima podnosilac ima barem legitimna očekivanja da će steći delotvorno uživanje imovinskog prava.
Član 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (pravo na i…; (Ustavni sud (RS))

12.06.2023. PRIHVATLjIVOST DOKAZA; Član 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ne sadrži nikakva pravila o prihvatljivosti dokaza ili načinu na koji oni treba da budu ocenjeni, iz razloga što su ta pitanja uređena nacionalnim zakonodavstvom.

Sudovi su ti koji su na prvom mestu pozvani da tumače i primenjuju m…; (Ustavni sud (RS))
12.06.2023. NAVODI USTAVNE ŽALBE; Navodi ustavne žalbe moraju se zasnivati na ustavnopravnim razlozima kojima se, sa stanovišta Ustavom utvrđene sadržine označenog ustavnog prava ili slobode, potkrepljuju tvrdnje o njegovoj povredi ili uskraćivanju.
; (Ustavni sud (RS))

15.06.2023. OBRAZLOŽENjE DRUGOSTEPENE ODLUKE; Prilikom ocene da li obrazloženje sudskog akta zadovoljava standarde pravičnog suđenja, neophodno je sagledati da li je žalbeni sud ispitao odlučna pitanja koja su pred njega izneta ili se zadovoljio pukim potvrđivanjem odluke prvostepenog suda. Nerazmatranjem navoda u žalbi u pogledu činjenica čije je utvr…; (Ustavni sud (RS))

16.06.2023. SADRŽINA PRIGOVORA RADI UBRZAVANjA POSTUPKA; Ukazivanje da postupak traje devet, odnosno 15 godina predstavlja dovoljan osnov da se razmotri osnovanost zahteva za utvrđenje povrede prava na suđenje u razumnom roku. ; (Ustavni sud (RS))

16.06.2023. POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENjE; Navodi žalbe koji su ponovljeni u ustavnoj žalbi, a ne predstavljaju prihvatljive ustavnopravne razloge koji ukazuju na to da su u toku postupka sudovi arbitrerno postupali i da je merodavno pravo proizvoljno primenjeno, ne mogu predstavljati argumentovane razloge za tvrdnju o povredi prava na pravično su…; (Ustavni sud (RS))

20.06.2023. ZASTARELOST DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE; Odnos između zaposlenog i poslodavca je obligacioni građanskopravni odnos, zbog čega nema mesta primeni odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji na taj odnos, pa ni njegovih odredaba o nezastarevanju prava na utvrđivanje i naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. ; (Ustavni sud (RS))

20.06.2023. OBRAZLOŽENjE ODLUKE; Pravo na obrazloženu sudsku odluku podrazumeva obavezu suda da navede jasne, dovoljne i razumljive razloge na kojima zasniva svoju odluku, pri čemu ovakva obaveza ne znači da je sud dužan da u odluci daje detaljne odgovore na sva postavljena pitanja i iznete argumente. Obaveza davanja obrazloženja zavisi o…; (Ustavni sud (RS))

20.06.2023. PROIZVOLjNA PRIMENA PROCESNOG PRAVA U IZVRŠNOM POSTUPKU; Proizvoljno je primenjeno procesno pravo u izvršnom postupku kada je kao rok za postavljanje zahteva za naknadu troškova postupka primenjen rok iz Zakona o parničnom postupku. ; (Ustavni sud (RS))

21.06.2023. ODBIJANjE SUDA DA IZVEDE PREDLOŽENE DOKAZE; Odbijanje suda da izvede predložene dokaze kada su činjenice zbog kojih se traži izvođenje tih dokaza utvrđene na drugi način diskreciono je pravo suda i ne može samo po sebi predstavljati povredu prava na pravično suđenje.; (Ustavni sud (RS))

21.06.2023. DOPRINOS STRANKE DUGOM TRAJANjU POSTUPKA; Podnošenje zahteva za prekid postupka u situaciji kada on nije obavezan i podnošenje nedozvoljene tužbe predstavljaju doprinos stranke dugom trajanju postupka. ; (Ustavni sud (RS))

21.06.2023. PRAVO NA PRISTUP SUDU; Pravo na pristup sudu nije apsolutno i neograničeno, jer sama priroda ovog prava podrazumeva situacije u kojima se Ustavom i zakonom mogu utvrditi određene vrste ograničenja. Propisivanje rokova za podnošenje tužbe zbog povrede ili ugrožavanja prava iz radnog odnosa ne predstavlja, samo po sebi, povredu…; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

13.06.2023. TAKSATIVNO NAVOĐENjE RADNjI SAIZVRŠIOCA U IZRECI PRESUDE; Kada je okrivljeni zajedno sa ostalim okrivljenima bio nosilac odluke o izvršenju dela, nakon čega je i učestvovao u njegovom izvršenju, tada je on postupao kao saizvršilac u smislu odredbe člana 33. KZ-a, i to njegovo svojstvo se ne dovodi u pitanje činjenicom da u izreci presude nisu taksativno navedene r…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.06.2023. RADNjE POMAGANjA IZ ČLANA 35. STAV 2. KZ-A; Članom 35. stav 2. KZ-a radnje pomaganja su opredeljene samo kao tipične, tako da to ne isključuje da se kao radnje pomaganja mogu smatrati i druge radnje kojima se sa umišljajem doprinosi izvršenju krivičnog dela, odnosno kojima se stvaraju uslovi za izvršenje krivičnog dela i samim tim i za nastupanje inkrim…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.06.2023. POMAGANjE U IZVRŠENjU KRIVIČNOG DELA I POSTOJANjE IZVRŠIOCA KRIVIČNOG DELA; Rešenje kojim je odbačena optužba prema okrivljenom koji je označen kao izvršilac krivičnog dela u skladu sa članom 416. stav 1. tačka 3. ZKP, nema materijalnu pravnosnažnost u smislu krivičnopravne odgovornosti okrivljenog, pa stoga ne utiče na postojanje optuženog lica zbog izvršenja krivičnog dela u o…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
14.06.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM I KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA; Pribavljanje imovinske koristi nije obeležje krivičnog dela zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 228. KZ-a, već obeležje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. KZ-a, pa kada je okrivljeni iskorišćavanjem svojih službenih ovlašćenja pribavio drugom imovinsku korist, njegovim …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.06.2023. POMAGANjE I „LIMITIRANA AKCESORNOST“; Za postojanje pomaganja kao oblika saučesništva, uslov je postojanje krivičnog dela u objektivnom smislu – da je izvršeno delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo i koje je protivpravno.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.06.2023. SAIZVRŠILAŠTVO I BITAN DOPRINOS IZVRŠENjU KRIVIČNOG DELA; Radnje saizvršilaštva su sve one radnje koje na osnovu prethodnog dogovora, prema unapred podeljenim ulogama i prema planu organizovanog delovanja u izvršenju predmetnog krivičnog dela, preduzima svaki od izvršilaca, a koje imaju osetan značaj za ostvarenje krivičnog dela i koje su u tesnoj vezi sa radnjom…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.06.2023. PORESKA UTAJA I ODGOVORNOST ZAKONSKOG ZASTUPNIKA; Direktor i zastupnik privrednog društva – poreskog obveznika, za obaveze tog društa, pa i za eventualno izvršenje krivičnog dela, odgovara kao odgovorno lice u pravnom licu, a ne kao jemac svojom imovinom u smislu Zakona o obligacionim odnosima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. PRETNjA NAPADOM KOD KRIVIČNOG DELA OMETANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI; Radnja izvršenja osnovnog oblika krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM jeste i pretnja napadom, koja s obzirom na način na koji je preduzeta, može biti verbalna, a može biti izvršena i određenim konkludentnim radnjama.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. NEMOGUĆNOST IZDRŽAVANjA KAZNE ZATVORA U KUĆNIM USLOVIMA; Prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora za krivična dela učinjena u sticaju, koja obuhvata i kaznu utvrđenu za krivično delo nasilje u porodici izvršeno na štetu člana porodice sa kojim okrivljeni živi u istom porodičnom domaćinstvu, sud ne može okrivljenom odrediti izdržavanje te kazne u kućnim uslo…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. NEPOSTOJANjE PREKORAČENjA OPTUŽBE KOD KRIVIČNOG DELA UVREDE; Dopuna izreke presude od strane suda u vidu njene konkretizacije i preciziranja, ali tako da učinjena dopuna nije uticala na sadržaj uvredljivih reči koje je privatni tužilac u privatnoj tužbi naveo, ne predstavlja prekoračenje optužbe, već preciziranje činjeničnog stanja utvrđenog tokom postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. OMETANjE SLUŽBENOG LICA U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI; Celokupno ponašanje okrivljenog kritičnom prilikom – nepostupanje po naredbama ovlašćenog službenog lica koje je obavljalo redovnu patrolnu delatnost kontrole saobraćaja, kretanje prema oštećenom protivno upozorenju i upućivanje pretnji oštećenom sa vidno istaknutim nožem za pojasem – ima karakter ometanja …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI I SVOJSTVO SLUŽBENOG LICA; Prilikom vršenja ovlašćenja iz okvira delatnosti javnog preduzeća kojima se ostvaruje zakonom utvrđeni javni interes, a gde spada i kontrola naplate parkinga, oštećeni kao zaposlen u tom preduzeću ima svojstvo službenog lica, pa su napadom na oštećenog pri obavljanju takve službene radnje ostvarena sva z…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. NAMERA DRŽANjA OPOJNE DROGE RADI DALjE PRODAJE; Za krivično delo iz člana 246. stav 1. KZ-a nije bitna količina opojne droge koja se drži, već namera da se ona drži radi prodaje, pa ukoliko je takva namera postojala kod okrivljenog, ne može se raditi o krivičnom delu iz člana 246a stav 2. KZ-a.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

26.06.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENjA U PRIVREDI I KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA; Radnja krivičnog dela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. stav 2. u vezi stava 1. tačka 4. KZ-a nije dekriminalizovana donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, broj 94/16 od 24. 11. 2016. godine), s obzirom na to da su u zakonskom opisu, bitna obele…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.06.2023. PRODUŽENO KRIVIČNO DELO PORESKE UTAJE I OBJEKTIVNI USLOV INKRIMINACIJE; I kod konstrukcije produženog krivičnog dela poreske utaje koje obuhvata više obračunskih perioda, iznos izbegnute poreske obaveze mora u svakom pojedinačnom periodu preći iznos neophodan za postojanje krivičnog dela, pa se zato u postupku mora utvrditi da li je u svakom poreskom periodu poreza na do…; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. ROK ZASTARELOSTI IZVRŠENjA KAZNE I UKIDANjE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE; Kada je pravnosnažna presuda po vanrednom pravnom leku ukinuta i predmet vraćen na ponovno odlučivanje, rok zastarelosti izvršenja kazne se računa od dana pravnosnažnosti nove presude. ; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA SILOVANjA I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Kada je sud na osnovu činjenica utvrđenih u postupku – da je okrivljeni oštećenu prinudio na obljubu pretnjom da će za nju otkriti nešto što bi škodilo njenoj časti ili ugledu, a ne kvalifikovanom pretnjom kako je optužen – radnje okrivljenog kvalifikovao kao krivično delo silovanje iz člana 178. stav 2. KZ-a…; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. KRIVIČNO DELO SILOVANjE IZ ČLANA 178. STAV 2. KZ-A; Pretnja oštećenoj da će njenom mužu otkriti njihovu vezu, predstavlja pretnju okrivljenog da će otkriti za oštećenu nešto što bi škodilo njenoj časti i ugledu, koja je podobna da kod nje stvori ubeđenje da će pretnja biti realizovana i da je prinudi na obljubu, pa je bez značaja to što je oštećena u stan kriti…; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. OTPOR OŠTEĆENE I UMIŠLjAJ OKRIVLjENOG KOD KRIVIČNOG DELA SILOVANjA; Otpor oštećene predstavlja njenu odluku da izbegne polni odnos i znači odsustvo dobrovoljnosti, a umišljaj okrivljenog obuhvata svest da se ozbiljnim pretnjama koje su stvorile ubeđenje da će biti ostvarene oštećena prinuđuje na obljubu, i tu obljubu okrivljeni hoće iako je svestan da se oštećena ozbiljno supro…; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. RUKOVODILAC SLUŽBE RAČUNOVODTSVA KAO ODGOVORNO LICE; S obzirom na delokrug poslova koji mu je poveren u vezi rukovođenja radom službe za računovodstveno-finansijske poslove, kao i na relevantne odredbe zakona kojim se uređuje računovodstvo, rukovodilac službe za računovodstvo i finansije fakulteta može imati svojstvo odgovornog lica u smislu člana 112….; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. ZASTARELOST KOD KRIVIČNOG DELA NESAVESTAN RAD U SLUŽBI; Krivično delo nesavestan rad u službi je jedno, jedinstveno krivično delo i kada se sastoji iz više sukcesivnih radnji izvršenja preduzetih u okviru određenog vremenskog perioda, te se stoga zastarelost krivičnog gonjenja računa u odnosu na poslednju protivpravnu radnju.; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA; Odobrenja direktora privrednog društva za plaćanja po fiktivnim računima za usluge koje nisu pružene predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela iz člana 227. KZ-a, a izdavanje takvih računa od strane preduzetnika radnju pomaganja u krivičnom delu iz člana 227. KZ-a, kojim radnjama se jednom privrednom subje…; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. POMAGANjE U KRIVIČNOM DELU OTMICE; Protivpravo lišenje slobode nije samo sebi cilj kod krivičnog dela otmice, već je to način do kojeg se dolazi do cilja – iznuđivanje imovinske koristi, pa je pomaganje stoga svaka radnja kojom se pomaže u ostvarivanju tog cilja, nezavisno od toga da li je pomagač učestvovao u lišenju slobode oštećenog.; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. NALOG ZA PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA KAO SLUŽBENA ISPRAVA; Pojam službene isprave je širi od pojma javne isprave, pa se službenim ispravama osim javnih smatraju i one isprave koje u vršenju službene dužnosti izdaje službeno ili odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu, kojima se potvrđuju neke pravno relevantne činjenice, a gde spada i nalog …; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. SVRŠENO KRIVIČNO DELO OTMICE; Krivično delo otmice je svršeno samim odvođenjem i zadržavanjem oštećenog protivno njegovoj volji u cilju sticanja imovinske koristi, bez obzira na to da li je taj cilj i ostvaren.; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. TEŠKA KRAĐA UPOTREBOM FIZIČKE SNAGE; Kada je okrivljeni za oduzimanje tuđe pokretne stvari upotrebio fizičku snagu tako što je stvar skinuo sa zida gde je bila pričvršćena, a zatim i prilikom njenog otvaranja jer je bila zaključana, to predstavlja kvalifikatornu okolnost u smislu člana 204. stav 1. tačka 1. KZ-a, a činjenica da je oduzeo zatv…; (Apelacioni sud (RS))

07.06.2023. ISPALjIVANjE PROJEKTILA PUCANjEM U VIS I KONKRETNA OPASNOST; Konkretnu opasnost, kao obeležje krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti, čini neposredna, stvarna i bliska mogućnost da dođe do povrede zaštićenog dobra, pa kada je utvrđeno da je okrivljeni ispred kafane ispalio projektile pucajući u vis, takva radnja okrivljenog nije imala za posledicu nastupanje op…; (Apelacioni sud (RS))

07.06.2023. POVRAT I UBLAŽAVANjE KAZNE; Ranija osuda za umišljajno krivično delo od koje nije proteklo pet godina isključuje mogućnost ublažavanja kazne, sve i ako sud nađe da postoje naročito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja.; (Apelacioni sud (RS))

28.06.2023. PRAVNI KONTINUITET INKRIMINACIJE IZMEĐU KRIVIČNIH DELA ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENjA U PRIVREDI IZ ČLANA 238. STAV 1. TAČKA 2. KZ-A I PREVARA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI IZ ČLANA 223. KZ-A; Krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. stav 1. tačka 2. KZ nije dekriminalizovano donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, broj 94/16 od 24. 11. 2016. godine), s obzirom na to da su bitna obeležja tog krivičnog dela sada sadržana u krivi…; (Apelacioni sud (RS))

28.06.2023. KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENjA U PRIVREDI IZ ČLANA 238. STAV 1. TAČKA 2. KZ-A I KRIVIČNO DELO PREVARA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI IZ ČLANA 223. STAV 3. KZ-A – PRIMENA BLAŽEG ZAKONA; Protivpravne radnje okrivljenog, koje prema zakonu važećim u vreme donošenja presude odgovaraju obeležjima krivičnog dela prevara u obavljanju privredne delatnosti iz člana 223. stav 3. u vezi stava 1. KZ-a („Službeni glasnik RS“, br. 85/05…94/16), imaju se kvalifikovati kao krivično delo zloupotreba ovl…; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. NAPUŠTANjE PROSTORIJA U KOJIMA OSUĐENI IZDRŽAVA KAZNU KUĆNOG ZATVORA; Kada osuđeni spori da je samovoljno napuštao prostorije u kojima izdržava kaznu kućnog zatvora, sud je pre nego što donese odluku kojom će odrediti da osuđeni ostatak kazne izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora, u obavezi da utvrdi da li je uređaj za praćenje osuđenog bio ispravan.; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. NEOVLAŠĆENA PRODAJA, ODNOSNO DRŽANjE OPOJNE DROGE KAO BITNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 246. STAV 1. KZ-A, ODNOSNO IZ ČLANA 246A STAV 1. KZ-A; Ako u izreci presude nije navedeno da su prodaja, odnosno držanje opojne droge bili neovlašćeni, tada nedostaje bitno obeležje krivičnih dela iz člana 246. stav 1. KZ-a i iz člana 246a stav 1. KZ-a, jer navedena krivična dela mogu postojati samo ako se opojna droga neovlašćeno prodaje ili neovlašćeno…; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. BITNO SMANjENA URAČUNLjIVOST I DIRETKAN UMIŠLjAJ; Bitno smanjena uračunljivost ne isključuje umišljaj kao psihički odnos okrivljenog prema delu, ni na planu svesti, ni na planu volje, pa se i u takvom stanju krivično delo može izvršiti sa direktnim umišljajem.; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. NUŽNA ODBRANA I KRIVIČNO DELO UBISTVO; Kada je oštećeni iz poštolja ispalio nekoliko hitaca u pravcu okrivljenog, koji je potom iz svog pištolja ispalio nekoliko hitaca u pravcu oštećenog, nanevši mu rane usled kojih je preminuo, okrivljeni je postupao u nužnoj odbrani čije granice nisu prekoračene, jer je to bila jedina mogućnost da od sebe…; (Apelacioni sud (RS))

Krivični postupak

13.06.2023. TAJNI NADZOR KOMUNIKACIJE; Telefonski broj u odnosu na koji se može odrediti trajni nadzor komunikacije jeste i telefonski broj za koji postoje osnovi sumnje da ga okrivljeni koristi, nezavisno od toga što on pripada drugom licu. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.06.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANjA U TREĆEM STEPENU; Sudija koji je bio predsednik veća prilikom donošenja odluke u drugom stepenu kojom je ukinuta oslobađajuća presuda, ima predubeđenje u odnosu na predmet optužbe, koje je takvog kvaliteta i značaja da predstavlja razlog za obavezno izuzeće sudije pri odlučivanju u trećem stepenu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

13.06.2023. PRIKUPLjANjE OBAVEŠTENjA OD GRAĐANA; Od procene policijskog službenika zavisi u kom svojstvu će pozvati određeno lice, te stoga ako policijski službenik ne nađe osnove sumnje za izvršenje krivičnog dela, ovlašćen je da lice pozove u svojstvu građanina, a da onda, ukoliko iz izjave pozvanog građanina oceni da se on može smarati osumnjičeni…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.06.2023. PRETRESANjE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA ZGRADE; Naredba o pretresanju stana i drugih prostorija čiji je držalac okrivljeni, omogućava i pretresanje svih zajedničkih prostorija zgrade u kojoj je stan držaoca stana – okrivljenog, i koje kao takve okrivljeni može koristiti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.06.2023. PRETRESANjE I PRISUSTVO BRANIOCA; Prilikom pretresanja koje je prethodilo zadržavanju okrivljenog, nisu postojali razlozi za obaveznu odbranu okrivljenog, pa prisustvo branioca toj dokaznoj radnji nije obavezno, već se okrivljeni poučava o svom pravu da uzme branioca koji može prisustvovati pretresanju.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.06.2023. SVOJSTVO OŠTEĆENOG I TROŠKOVI POSTUPKA; Kada javni tužilac izmeni optužni akt tako da određeno lice usled te izmene nema svojstvo oštećenog, sud ne može presudom obavezati okrivljenog da tom licu naknadi troškove postupka. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

14.06.2023. PROCESNA NESPOSOBNOST SVEDOKA I ZAKONITOST NjEGOVOG ISKAZA; Iskaz svedoka koji nije sposoban da svedoči ne predstavlja nezakonit dokaz, već ta nesposobnost predstavlja pitanje kredibiliteta svedoka prilikom ocene njegovog iskaza i verodostojnosti takvog iskaza.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.06.2023. ISPITIVANjE OPTUŽNICE I PRIMENA BLAŽEG ZAKONA; U fazi ispitivanja optužnice se ne može razmatrati pitanje primene blažeg krivičnog zakona na učinioca krivičnog dela, već odgovor na to pitanje daje sud prilikom donošenja meritorne odluke u datoj krivičnopravnoj stvari.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

15.06.2023. PRINUDA PRILIKOM PRETRESANjA I ZAKONITOST DOKAZA; Zapisnik o pretresanju lica i potvrda o privremeno oduzetim predmetima prilikom pretresanja su zakoniti dokazi samo ako prema licu koje se pretresa nije vršena prinuda od strane ovlašćenih službenih lica, pa ukoliko okrivljeni osnovano ukaže da je pretrpeo policijsko zlostavljanje, sud je radi ocene zako…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. TROŠKOVNIK BRANIOCA I PRAVO NA NAGRADU; Kada je branilac nakon što je usmeno postavio zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka, priložio rukom pisani podnesak „troškovnik“ koji nije obrazložen već sadrži samo prosto nabrajanje troškova za izvršene radnje, to ne predstavlja nužnu radnju po osnovu koje branilac ima pravo na nagradu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. OVLAŠĆENI TUŽILAC I ODBIJAJUĆA PRESUDA; Kada sud smatra da radnje za koje se okrivljeni tereti treba kvalifikovati kao krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi, tada ne može doneti presudu kojom odbija optužbu za krivično delo koje je okrivljenom stavljeno na teret optužnim aktom javnog tužioca, a na osnovu odustanka tužioca od optužbe.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. PRESUDA KOJOM NIJE POTPUNO REŠEN PREDMET OPTUŽBE; Time što sud nije odlučio u meritumu, već je doneo formalnu odluku – presudu kojom se optužba odbija, nije učinjena bitna povreda iz člana 438. stav 1. tačka 8. ZKP, jer se o nepotpuno rešenom predmetu optužbe može govoriti samo u situaciji kada sud nije uopšte doneo odluku o nekoj tački optužbe. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. SEDNICA VEĆA PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM I PRISUSTVO BRANIOCA; Činjenica da je drugostepeni sud održao sednicu veća u odsustvu uredno obaveštenog branioca okrivljenog ne znači da okrivljeni u postupku pred drugostepenim sudom nije imao branioca, odnosno da nije imao odbranu, te time nisu povređene odredbe o obaveznoj odbrani iz člana 74. ZKP.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. INICIJATIVA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI; Drugi procesni subjekti u krivičnom postupku koji u skladu sa odredbama ZKP nisu lica ovlašćena za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti, mogu Republičkom javnom tužiocu podneti inicijativu za podnošenje ovog vanrednog pravnog leka, u skladu sa ustavnim pravom podnošenja predloga državnim organima …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE KOJI JE UČESTVOVAO U POTVRĐIVANjU OPTUŽNICE PRILIKOM ODLUČIVANjA U DRUGOM STEPENU; Učestvovanjem u donošenjeu drugostepene presude sudije koji je kao član veća učestvovao u donošenju rešenja o potvrđivanju optužnice, učinjena je apsolutna bitna povreda odredaba postupka, jer navedena okolnost predstavlja razlog za obavezno izuzeće sudije. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

23.06.2023. ISPITIVANjE SAOKRIVLjENOG U SVOJSTVU SVEDOKA; Saokrivljeni protiv koga je krivični postupak obustavljen usled zastarelosti, može se na glavnom pretresu u postupku protiv drugog saokrivljenog ispitati kao svedok.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

26.06.2023. POSEBNO REŠENjE O TROŠKOVIMA POSTUPKA I POVREDA ZAKONA IZ ČLANA 441. STAV 4. ZKP; Posebnim rešenjem kojim je sud obavezao okrivljenog na plaćanje troškova postupka na koje okrivljeni nije obavezan presudom, učinjena je povreda zakona iz člana 441. stav 4. ZKP u vezi člana 262. st. 1. i 2. ZKP, jer je takva odluka suprotna pravnosnažnoj sudskoj odluci kojom je već odlučeno o troškovima…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

26.06.2023. SNIMAK VIDEO NADZORA KAO DOKAZ U POSTUPKU; Snimak video nadzora koji je nastao kao vid opštih bezbedonosnih mera koje se preduzimaju na javnim mestima od strane držaoca prostorija u kojima se snimanje redovno obavlja iz bezbedonosnih razloga, ne predstavlja dokaz pribavljen na nezakonit način, i u postupku se može koristiti kao isprava – predmet…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

26.06.2023. PREKORAČENjE OVLAŠĆENjA DRUGOSTEPENOG SUDA U OBIMU ISPITIVANjA PRESUDE; Drugostepeni sud je prekoračio ovlašćenja koja se tiču obima ispitivanja prvostepene presude kada je kod nepostojanja žalbe okrivljenog, preinačio prvostepenu presudu u njegovu korist, odlučujući samo povodom žalbe tužioca.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.06.2023. OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA I TROŠKOVI POSTUPKA ZA RADNjE PREDUZETE PRED TUŽILAŠTVOM; Kada okrivljenog oslobodi od optužbe, sud odlučuje o svim troškovima na čiju naknadu okrivljeni ima pravo, gde pored troškova za radnje preduzete pred sudom, spadaju i troškovi za radnje preduzete pred javnim tužilaštvom, budući da su to troškovi nastali povodom postupka.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

28.06.2023. TROŠKOVI PREVOZA BRANIOCA; Iznos troškova prevoza na čiju naknadu branilac ima pravo se utvrđuje u skladu sa članom 9. Tarife o nagradama i naknadama za rad advokata, a ne shodno članu 8. Pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.06.2023. NEMOGUĆNOST DUALITETA PROCESNIH SVOJSTAVA; Dualitet procesnih svojstava u krivičnom postupku nije dozvoljen, pa se saokrivljeni koji je zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela ne može ispitivati kao svedok u postupku protiv drugog saokrivljenog, već će se na osnovu člana 406. stav 1. tačka 5. ZKP pročitati zapisnik o njegovom saslušanju.; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. ODBACIVANjE OPTUŽNICE; Kada viši javni tužilac izjavi da ne ostaje pri optužnici osnovnog javnog tužioca, sud ne može da obustavi krivični postupak usled odustanka javnog tužioca od optužbe, već u tom slučaju rešenjem odbacuje optužnica zato što nema zahteva ovlašćenog tužioca.; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. PREDLOG OŠTEĆENOG ZA POKRETANjE POSTUPKA PREMA MALOLETNIKU; Kada je u policiji sačinjen zapisnik o prijemu krivične prijave koju je oštećeni podneo protiv maloletnika zbog događaja od istog dana, na osnovu kog je policijski službenik istog dana sastavio krivičnu prijavu koju je dostavio nadležnom javnom tužiocu, povodom koje su potom preduzimane dalje radnje u …; (Apelacioni sud (RS))

05.06.2023. ISKAZ SAOKRIVLjENOG KAO JEDINI DOKAZ; Iskaz jednog saokrivljenog, u odsustvu drugih dokaza u pogledu učešća drugog saokrivljenog u izvršenju krivičnog dela, nije dovoljan za izvesnost da je drugi saokrivljeni izvršilac krivičnog dela i za osuđujuću presudu. ; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. TROŠKOVI PRED SUDOM PRAVNOG LEKA; Zahtev za naknadu troškova nastalih u postupku po pravnom leku mora biti postavljen u podnetom pravnom leku, odnosno istaknut na sednici veća pred sudom pravnog leka.; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANjA KAZNE KUĆNOG ZATVORA; I kada se odlučuje o uslovnom otpustu okrivljenog koji kaznu zatvora izdržava u prostorijama u kojima stanuje, neophodno je da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u svom izveštaju dostavi i mišljenje o stepenu ispunjenja programa postupanja i opravdanosti uslovnog otpusta.; (Apelacioni sud (RS))

06.06.2023. MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ – NAČELO OBOSTRANE KAŽNjIVOSTI; Načelo obostrane kažnjivosti, kao uslov za pružanje međunarodne pravne pomoći, ne zahteva apsolutni gramatički i formalni identitet normi dva krivična zakona, ali je neophodno da inkriminacija u stranom zakonu prema smislu i svojoj sadržini odgovara bilo kojoj inkriminaciji domaćeg krivičnog zakonodav…; (Apelacioni sud (RS))

07.06.2023. PRESUDA KOJOM NIJE POTPUNO REŠEN PREDMET OPTUŽBE; Kada na osnovu izvedenih dokaza smatra da se radi o lakšem obliku krivičnog dela u odnosu na ono za koje je okrivljeni optužen, pa usled toga nađe da je nastupila apsolutna zastarelost, sud ne može odbiti optužbu, već je u obavezi da okrivljenog oslobodi od optužbe za krivično delo za koje je optužen…; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. PRETPOSTAVKE ZA SASLUŠANjE OKRIVLjENOG; Obaveza organa postupka, pa tako i policije, je da u potpunosti primeni član 85. stav 3. ZKP i da okrivljenog pozove da se izričito izjasni o tome da li će uzeti branioca po svom izboru, odnosno da li želi da ga zastupa izabrani branilac, uz upozorenje da će mu, ukoliko ne izabere branioca, a u slučaj…; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. PONOVNO OTVARANjE GLAVNOG PRETRESA POVODOM ŽALBE NA PRESUDU I NOVA PRESUDA; Kada prvostepeni sud povodom žalbe na presudu ponovo otvori glavni pretres i donese novu presudu, tom presudom mora odlučiti da li ranije donetu presudu potvrđuje ili je preinačava, jer će u suprotnom postojati dve samostalne presude o istoj krivičnoj stvari i o istom okrivljenom.; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. BLAGOVREMENOST PRIVATNE TUŽBE; Kada je privatna tužilja, u roku za podnošenje privatne tužbe, policiji prijavila događaj u kom je napadnuta od strane okrivljene, time je u zahtevanom roku jasno izrazila svoju volju za krivično gonjenje okrivljene, a što se u smislu člana 65. stav 3. ZKP ima smatrati blagovremenom privatnom tužbom. ; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KADA JE OKRIVLjENOM IZREČENA VASPITNA MERA; Kada je protiv okrivljenog vođen krivični postupak prema odredbama ZKP u kojem mu je, kao mlađem punoletnom licu, izrečena vaspitna mera na osnovu člana 41. ZM, to nije osnov da se prema njemu primeni i odredba člana 79. stav 1. ZM u pogledu odluke o troškovima postupka.; (Apelacioni sud (RS))

30.06.2023. IZMENA VISINE PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI I PREKORAČENjE OPTUŽBE; Izmenom visine protivpravno pribavljene imovinske koristi u izreci presude optužba nije prekoračena, jer je takva izmena ostala u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva.; (Apelacioni sud (RS))

Upravno pravo

28.06.2023. LICA NA KOJA SE NE PRIMENjUJE NAREDBA O LEGALIZACIJI ORUŽJA; Lica koja su nakon stupanja na snagu Naredbe o legalizaciji oružja („Službeni glasnik RS“, broj 53/17) neovlašćeno kupila, prodala ili posredovala u kupoprodaji oružja i municije ne spadaju u krug lica na koje se Naredba primenjuje, jer je njen smisao da se iz krivičnog progona isključe samo ona lica ko…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.06.2023. PRENOŠENjE NEDOPUŠTENE INFORMACIJE; Autentičnost prenošenja nedopuštene informacije sama po sebi ne čini objavljivanje dopuštenim.
Objavljivanje nedopuštene tvrdnje koje je davalac intervjua izneo novinaru tokom emisije uživo na radiju ne predstavlja nedopušteno prenošenje.; (Apelacioni sud (RS))

12.06.2023. ČINjENIČNI I VREDNOSNI SUDOVI; U sporovima povodom javnog informisanja, potrebno je napraviti razliku između činjenica, za čiju proveru istinitosti postoji objektivno merilo, i vrednosnog suda, koji se ne prosuđuje ni kao istinit ni kao neistinit.
Kada određeni navod predstavlja vrednosni sud, mora se ceniti da li za njega postoji …; (Apelacioni sud (RS))

12.06.2023. UPIS PRAVA SVOJINE U JAVNE KNjIGE I TAČNOST PODATAKA UPISANIH U NjIMA; Valjanost pravnog posla ima prioritet u odnosu na upis prava u javne knjige, budući da evidentiranje u javnim knjigama ne može biti presudno u situaciji kada je voljom stranaka izvršen prenos prava svojine. Lice koje se pouzdalo u tačnost i potpunost podataka upisanih u javnu knjigu ne može izgubiti svo…; (Apelacioni sud (RS))

16.06.2023. PRAVO NA PENZIJU; Pravo na penziju predstavlja stečeno pravo koje se ne može ograničiti administrativnim postupkom fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kroz neisplatu novčanog iznosa iz stečenog prava. ; (Apelacioni sud (RS))

19.06.2023. PRAVO NA PRIVATNOST; Povreda prava na privatnost postoji i ako ono što se iznosi i prenosi iz ličnog ili porodičnog života nije u stanju da povredi čast i ugled lica. Privatnost je zaštićena samostalno, znači nezavisno od časti i ugleda, pa je nebitno da li je ono što se objavljuje istinito ili nije.; (Apelacioni sud (RS))

20.06.2023. PRENOŠENjE TUĐE INFORMACIJE; Autentično prenošenje tuđe informacije ne znači da je objavljivanje takve informacije dopušteno. ; (Apelacioni sud (RS))

21.06.2023. NOVČANO POTRAŽIVANjE NASTALO IZ KOMUNALNIH USLUGA I SRODNIH DELATNOSTI; Novčano potraživanje poverioca nastalo na ime neosnovanog korišćenja električne energije ne predstavlja novčano potraživanje nastalo iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti.; (Viši sud (RS))

26.06.2023. UPLATA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE PREDSTAVLjA NOVČANO POTRAŽIVANjE; Potraživanje poverioca koje se odnosi na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje predstavlja novčano potraživanje, a ne nenovčanu obavezu koju može izvršiti samo izvršni dužnik.; (Viši sud (RS))

29.06.2023. PRETPOSTAVKA DOSTAVLjANjA REŠENjA; Pogrešan je zaključak da se u situaciji kada se u spisima predmeta ne nalaze dostavnice o uručenju, upodobljava izvršenom dostavljanju situacija u kojoj je po svim okolnostima slučaja nesumnjivo da je stranka koja nije učestvovala u postupku znala za doneto rešenje i njegovu sadržinu, mada joj ono nije form…; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. ODREDBE KOJE SE PRIMENjUJU PRILIKOM MERITORNOG I PROCESNOG ODLUČIVANjA; Imajući u vidu da se odredba člana 15. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine primenjuje prilikom meritornog odlučivanja o zahtevu stranke za izdavanje dozvole, nema mesta njenoj primeni prilikom procesnog odlučivanja. ; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. MEĐUSOBAN ODNOS ODLUKA O NERASPOREĐIVANjU I PRESTANKU RADNOG ODNOSA; Od odluke o žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rešenja kojim je zaposleni u jedinici lokalne samouprave ostao neraspoređen zavisi ostanak u pravnom prometu odluke kojom je tom licu prestao radni odnos, pa nezakonitost prvonavedene odluke uslovljava nezakonitost drugonavedene odluke.; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. OVLAŠĆENjE DRUGOSTEPENOG ORGANA DA ODLUČUJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA; Drugostepeni organ nije ovlašćen da odlučuje o zahtevu za naknadu troškova za pravno zastupanje u postupku po žalbi kada žalbu uvažava i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. To će učiniti prvostepeni organ u tom postupku.; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. NAČELO OBAVEZNOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU; Načelo obaveznosti u upravnom postupku ne znači samo obavezu nadležnog organa da rešenje kojim je njegov akt poništen izvrši tako što će umesto poništenog akta doneti drugi, već i obavezu da novi upravni akt donese u svemu prema pravnom shvatanju višeg organa i primedbama tog istog organa u pogledu pos…; (Upravni sud (RS))
29.06.2023. PRETPOSTAVKA ZA SPOR PUNE JURISDIKCIJE; Pretpostavka za rešavanje u sporu pune jurisdikcije jeste prethodna ocena suda da upravni akt treba poništiti.; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. PRETPOSTAVKE ZA SPOR PUNE JURISDIKCIJE; Nemogućnost da se zbog procesnih smetnji oceni da li se radi o činjenično nespornom slučaju onemogućava odlučivanje u sporu pune jurisdikcije.; (Upravni sud (RS))

29.06.2023. SPAJANjE POSTUPAKA U UPRAVNOM SPORU; Jednom tužbom u upravnom sporu može se osporavati samo jedan konačan upravni akt. ; (Upravni sud (RS))

30.06.2023. VRSTA SREDSTAVA NA ŠTEDNjI KOD BANAKA POLOŽENIH U VREME SFRJ; Kliring u međunarodnoj trgovini predstavlja institut uz pomoć kojeg dve države prebijaju svoja međusobna potraživanja na taj način da novac između njih ne prelazi granicu, već samo roba i usluge, pa tako svaka država u nekoj od svojih banaka otvara račun na koji uplaćuje novac za kupljenu robu i usluge …; (Upravni sud (RS))

30.06.2023. DUŽNOST OCENE ŽALBENIH NAVODA; Tuženi organ je dužan da žalbene navode ceni i obrazloži prilikom primene materijalnog prava imajući u vidu da su isti od značaja za pravilnost i odlučivanje tuženog organa. ; (Upravni sud (RS))

22.06.2023. OBAVEZA PLAĆANjA ELEKTRIČNE ENERGIJE; Obaveza tuženog da plati cenu za utrošenu električnu energiju postoji samo ako je tuženi bio korisnik električne energije na mernom mestu za koje se potražuje utuženi iznos.; (Privredni apelacioni sud (RS))

28.06.2023. KARAKTER ODNOSA IZ PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA; Iako se poslovi iz programa mera zdravstvene zaštite životinja ustupaju pravnim licima putem konkursa, a odluku o izboru pravnog lica za obavljanje poslova donosi ministar, odnosi u vezi sa obavljanjem poverenih poslova uređuju se ugovorom iz Zakona o obligacionim odnosima. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Obligaciono pravo

02.06.2023. PRIZNANjE DUGA I ZASTARELOST; Priznanje duga čini dužnik izjavom ili radnjom iz koje se bez sumnje može zaključiti da on time manifestuje svoju volju da prizna dug. Odobravanje novčanih sredstava od strane države na ime pružanja pomoći određenoj opštini u sanaciji šteta nema značaj priznanja duga.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

02.06.2023. ODGOVORNOST JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA DUGOVE MESNE ZAJEDNICE; Tužena jedinica lokalne samouprave, kao osnivač mesne zajednice, solidarno je odgovorna sa mesnom zajednicom. Ta odgovornost je supsidijarnog solidarnog karaktera.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.06.2023. NESPOSOBNOST ZA RAD IZ ČLANA 195. ZOO; Radna sposobnost je sposobnost pojedinca za obavljanje poslova koji se na tržištu rada mogu valorizovati ili sposobnost organizma da u toku rada održi unutrašnju fiziološku ravnotežu i da po prestanku rada u optimalnom vremenu u potpunosti uspostavi balans narušen osmočasovnim radnim angažovanjem.Nakn…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

29.06.2023. NAKNADA IMOVINSKE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Uslov za ostvarenje prava na naknadu imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku je pravnosnažno rešenje kojim je utvrđena povreda tog prava.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

16.06.2023. DOPRINOS NASTANKU ŠTETE; Postoji doprinos oštećenog nastanku štete ako je pristao da sedne u vozilo kojim upravlja lice koje je u alkoholisanom stanju i ako nije vezao sigurnosni pojas. ; (Apelacioni sud (RS))

16.06.2023. UGOVOR O POKLONU; Ugovor o poklonu je ugovor kojim poklonodavac daje ili obećava poklonoprimcu besplatno i dobrovoljno neku imovinsku vrednost, a poklonoprimac to prima ili prihvata.; (Apelacioni sud (RS))

19.06.2023. DUŽNOST PAŽNjE KORISNIKA KREDITA I OTEŽANO ISPUNjENjE OBAVEZE; Iako postoji obaveza banke da klijente obaveštava o rizicima zaključenja ugovora, to ne isključuje obavezu korisnika kredita da se u zaključenju ugovora rukovodi dužnom pažnjom iz člana 18. Zakona o obligacionim odnosima. Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti moguć je samo ako te okolnosti otežavaju …; (Apelacioni sud (RS))

19.06.2023. ZASTARELOST REGRESNOG POTRAŽIVANjA GARANTNOG FONDA; Garantni fond nije u ugovornom odnosu ni sa trećim oštećenim licem, ni sa vlasnikom neosiguranog vozila. Oba odnosa tiču se vanugovorne odgovornosti za štetu i pravna priroda potraživanja Garantnog fonda ne menja se u regresnom postupku, zbog čega ono zastareva u rokovima iz člana 376 st. 1. i 2. Zako…; (Apelacioni sud (RS))

21.06.2023. ZASTARELOST PRINUDNE NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANjA U IZVRŠNOM POSTUPKU; Početak zastarelosti prinudne naplate novčanog potraživanja u izvršnom postupku se računa od dana izvršnosti, a ne od dana pravnosnažnosti izvršne isprave.; (Viši sud (RS))

01.06.2023. RASKID UGOVORA ZBOG IZMENjENIH OKOLNOSTI; Protekom roka na koji je ugovor zaključen prestaje važnost ugovora i isti ne proizvodi pravno dejstvo među ugovrnim strankama, te se od tog momenta isti ne može više raskinuti, pa ni zbog izmenjenih okolnosti. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

01.06.2023. SNIŽENjE NAKNADE ZA IZVEDENE RADOVE; Naručilac nema pravo na sniženje naknade za izvedene radove pozivajući se na njihove nedostatke, ako je ivršio prijem radova i nije poslenika obavestio o eventualnim uočenim nedostacima, jer je propuštanjem obaveštenja o nedostacima, na njega prešao rizik slučajne propasti ili oštećenja.; (Privredni apelacioni sud (RS))

21.06.2023. UPOTREBLjAVANjE TUĐE STVARI U SVOJU KORIST; Korist od upotrebe tuđe stvari može se ogledati i u izostalom umanjenju imovine. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.06.2023. PODELjENA ODGOVORNOST; Svrha instituta podeljene odgovornosti za štetu je sprečavanje situacije da lice koje je pretrpelo štetu, a svojim je ponašanjem ili propuštanjem uticalo na nastanak štete ili njeno uvećanje, ne ostvari protivpravnu dobit. Teret dokazivanja činjenica kojima se utvrđuje postojanje doprinosa oštećenika je na…; (Privredni apelacioni sud (RS))

22.06.2023. NAKNADA ŠTETE I VOLjA LICA POVEZANIH S NjOM; Sud nije u mogućnosti da suprotno volji učesnika saobraćajne nezgode i ovlašćenih lica koja su u vezi s njima odbije zahtev za isplatu štete zbog nedostatka aktivne legitimacije.; (Privredni apelacioni sud (RS))
23.06.2023. PREINAČENjE VALUTE DOSUĐENOG IZNOSA; Ne postoji smetnja za preinačenje traženog deviznog iznosa u dosuđeni dinarski iznos pošto je reč o novčanim zahtevima odredive prirode.; (Privredni apelacioni sud (RS))
26.06.2023. JEMSTVO KAO BESPLATNO RASPOLAGANjE; Raspolaganjem bez naknade ili uz neznatnu naknadu smatraju se radnje koje je dužnik preduzeo pre pokretanja stečaja i koje su za posledicu imale umanjenje imovine ili oštećenje poverilaca stečajnog dužnika kroz umanjenu vrednost imovine koja će služiti za namirenje njihovih potraživanja, iako na to raspolaganj…; (Privredni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. ŠTETA I POSTOJANjE UZROČNO – POSLEDIČNE VEZE; Uzrok štete je samo onaj događaj čijem redovnom dejstvu odgovara konkretna šteta i koji je prema redovnom toku stvari bio podesan da izazove nastalu posledicu.
; (Privredni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. REOSIGURANjE; Reosiguranje, kao institut prava osiguranja, nije posebno uređen Zakonom o obligacionim odnosima, ali se na njega primenjuju odgovarajuće odredbe tog zakona čija primena nije isključena.
Reosiguranje je ugovor kojim se jedna strana, reosiguravač, obavezuje da drugoj strani, osiguravaču, plati deo iznosa …; (Privredni apelacioni sud (RS))
29.06.2023. ODGOVORNOST ZA DUGOVE SFRJ; Za štetu nastalu u SFRJ u trenutku kada je ona u vreme nezakonitog preduzimanja radnji i nastupanja štetnih posledica bila jedina međunarodno priznata država, a koju štetu je prouzrokovala Jugoslovenska narodna armija kao deo oružanih snaga SFRJ, odgovorna je SFRJ na osnovu odredaba svog zakonodavstva….; (Privredni apelacioni sud (RS))

Stvarno pravo

02.06.2023. FAKTIČKO ZAUZIMANjE PARCELE I ZASTARELOST; Faktičko zauzimanje parcela radi izgradnje ulica predstavlja pravni osnov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu koja ne može biti niža od tržišne, isto kao i da je sproveden postupak eksproprijacije, odnosno izuzimanja zemljišta iz poseda.
Pravo na naknadu za faktički eksproprisane nepokretnosti ne z…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
02.06.2023. DEOBA ZAJEDNIČKE STVARI; Usmeni ugovor o deobi zajedničke nepokretnosti ima pravno dejstvo kao pismeni ugovor, jer se deobom ne prenosi svojina, već se njome samo utvrđuju odnosi među zajedničarima. ; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
09.06.2023. SUVLASNIŠTVO I STICANjE SVOJINE ODRŽAJEM; Suvlasnik se ne može pozivati na institut održaja kako bi stekao pravo svojine na celoj suvlasničkoj stvari ni u situaciji kada samo on drži i koristi stvar, jer u slučaju susvojine ne mogu biti kumulativno ispunjeni uslovi iz člana 28. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa koji su neophodni da b…; (Apelacioni sud (RS))
12.06.2023. OZNAČENjE STRANAKA KOD ZALOŽNE IZJAVE; Tužbom za utvrđenje ništavosti založne izjave moraju, kao nužni suparničari, biti obuhvaćeni i zalogodavac i zalogoprimac, s obzirom na to da su oba lica učesnici odnosa koji odgovara ugovoru o zalozi. ; (Apelacioni sud (RS))
01.06.2023. PRETPOSTAVKA SAVESNOSTI DRŽALACA; Da bi se radilo o državini podobnoj za sticanje prava svojine putem održaja, potrebno je da držalac preduzima radnje na osnovu kojih se osnovano može zaključiti da je držalac stvari.; (Privredni apelacioni sud (RS))
15.06.2023. OBAVEZA DOSTAVLjANjA IZJAVE OSTALIH HIPOTEKARNIH POVERILACA DA DUŽNIK NIJE IZMIRIO DUG; Ustavnopravno neprihvatljiv je zaključak prema kome je podnosilac zahteva za upis zabeležbe hipotekarne prodaje dužan da dostavi i izjave ostalih hipotekarnih poverilaca da dužnik nije izmirio dug. ; (Ustavni sud (RS))

Porodično pravo

02.06.2023. IZDRŽAVANjE PUNOLETNOG DETETA; Za pravo punoletnog deteta na izdržavanje nije od presudne važnosti da li dete ima formalno status redovnog ili vanrednog učenika, već okolnost da li se školovanje odvija kontinuirano i bez velikih prekida.
Svrha izdržavanja punoletne dece na redovnom školovanju je da se isti posvete stručnom usavršava…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
02.06.2023. ZAJEDNIČKO VRŠENjE RODITELjSKOG PRAVA; Kada zakonodavac predviđa zajedničko vršenje roditeljskog prava, onda ima u vidu sporazum roditelja koji je uslov takvog načina vršenja prava roditelja. Ukoliko sporazuma nema ili on otpadne, onda nije moguće zajedničko vršenje roditeljskog prava.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
09.06.2023. NEOZNAČAVANjE DETETA KAO STRANKE U POSTUPKU ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI; Interesi zaštite prava deteta mogu pretegnuti nad formalizmom u pogledu označavanja stranaka u postupku za zaštitu prava deteta i zaštitu od nasilja u porodici.; (Apelacioni sud (RS))
19.06.2023. MINIMALNA SUMA IZDRŽAVANjA; Minimalna suma izdržavanja je orijentaciono merilo za utvrđivanje ukupnog iznosa za zadovoljenje mesečnih potreba izdržavanog lica, a ne osnovica u odnosu na koju se određuje visina obaveze davaoca izdržavanja. ; (Apelacioni sud (RS))
19.06.2023. DELIMIČNO LIŠENjE RODITELjSKOG PRAVA; Potpunim izostankom interesovanja roditelja za dete i njegove potrebe i neobaveštavanjem drugog roditelja o adresi na kojoj živi, taj roditelj je ispoljio nesavesnost u vršenju roditeljskog prava, jer drugi roditelj ne može da preduzima radnje koje su od interesa za razvoj deteta bez njegove saglasnosti.; (Apelacioni sud (RS))
20.06.2023. PROMENA PREZIMENA DETETA; Promena prezimena deteta moguća je samo u situacijama propisanim odredbama člana 349. Porodičnog zakona.; (Apelacioni sud (RS))

Nasledno pravo

21.06.2023. NENASLEDIVOST OBAVEZA U VEZI SA IZVRŠNIM POSTUPKOM; Ne prelaze na zakonske naslednike obaveze ostavioca koje se odnose na činjenje i koje ne mogu da se pretvore u novčani ekvivalent.; (Viši sud (RS))

Stambeno pravo

09.06.2023. OTKUP STANA U BRAKU; Pravo svojine na stanu stečeno otkupom u toku trajanja braka ulazi u režim zajedničke imovine supružnika pod uslovom da je jedan supružnik stan otkupio kao ugovorni nosilac stanarskog prava.
Stan koji je otkupilo dete nosioca stanarskog prava, a na osnovu saglasnosti nosioca stanarskog prava, ne mo…; (Apelacioni sud (RS))

Trgovinsko pravo

22.06.2023. STEČAJ IZVRŠNOG DUŽNIKA U VEZI SA IZVRŠNIM POSTUPKOM; Nakon otvaranja stečajnog postupka ne može se protiv stečajnog dužnika, odnosno nad njegovom imovinom, odrediti i sprovesti prinudno izvršenje.; (Viši sud (RS))
22.06.2023. PRINUDNA LIKVIDACIJA IZVRŠNOG DUŽNIKA KOJI JE PRIVREDNO DRUŠTVO NE PREDSTAVLjA OSNOV ZA OBUSTAVLjANjE IZVRŠENjA; Prinudna likvidacija izvršnog dužnika koji je privredno društvo ne predstavlja osnov za obustvljanje izvršenja u smislu odredbe člana 129. stav 1. tačka 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.; (Viši sud (RS))
22.06.2023. PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU I POSTUPAK IZVRŠENjA; Nisu ispunjeni uslovi za prelaz obaveze sa privrednog subjekta u lividaciji na stečajnog dužnika koji je pre podnošenja predloga za izvršenje prodat rešenjem privrednog suda u stečajnom postupku, iako je stečajni dužnik kontrolni član privrednog subjekta u likvidaciji.; (Viši sud (RS))
01.06.2023. UKIDANjE ZABRANE IZVRŠENjA; Prilikom ocene osnovanosti zahteva za ukidanje zabrane izvršenja stečajni sudija će se rukovoditi visinom obezbeđenog potraživanja predlagača i da li je predmetna imovina od značaja za reorganizaciju.; (Privredni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. UGOVOR O FRANŠIZINGU; Na osnovu ugovora o franšizingu sarađuju dva ili više privrednih subjekata na taj način što davalac franšizinga, kao vlasnik prava isključive upotrebe firme, žiga, oznake, simbola, proizvoda i usluga, stavlja na raspolaganje primaocu franšizinga pravo njihovog korišćenja uz određenu naknadu. ; (Privredni apelacioni sud (RS))
27.06.2023. TUŽBA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA NAKNADU ŠTETE PROTIV LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA DRUŠTVU; Zakon o privrednim društvima ne uređuje posebno pravo privrednog društva da u svoje ime i za svoj račun podnese tužbu za naknadu štete protiv lica koja imaju dužnost prema društvu.
Odredbama Zakona o privrednim društvima nije propisana objektivna odgovornost lica koja imaju dužnost prema društvu, n…; (Privredni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. NELOJALNA KONKURENCIJA; Uslov za utvrđenje postojanja nelojalne konkurencije u vidu postojanja štete koja se nanosi ili može biti naneta mora biti dokazan čak i onda kada nije moguće dokazati visinu štete. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

26.06.2023. NESAVESNOST POSLOVANjA I ZAŠTITE ZNAKA; Nesavesno poslovanje podrazumevalo bi određeno nesavesno postupanje prema drugim učesnicima u pravnom prometu, dok je zaštita znaka koji koristi za obeležavanje svojih proizvoda isključivo interes tužioca, kako bi na taj način omogućio druge učesnike u prometu da svoje iste ili slične proizvode obeleža…; (Privredni apelacioni sud (RS))

Parnični postupak

05.06.2023. PRAVNI INTERES ZA IZJAVLjIVANjE ŽALBE; Postojanje pravnog interesa za izjavljivanje žalbe u svakom slučaju podrazumeva postojanje mogućnosti da se po izjavljenom pravnom leku donese povoljnija odluka za žalioca od odluke protiv koje je izjavljena žalba.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
26.06.2023. UPOTREBA FAKSIMILA OD STRANE PUNOMOĆNIKA ADVOKATA; Punomoćnik advokat je ovlašćen da se u pravnom saobraćaju umesto svojeručnog potpisa koristi otiskom svog potpisa u formi faksimila.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
29.06.2023. PODACI IZ JAVNIH KNjIGA KAO RAZLOG ZA PONAVLjANjE POSTUPKA; Podaci iz javnih knjiga ne predstavljaju nove činjenice i nove dokaze sa čijom se sadržinom stranka pre okončanja postupka ne može upoznati i koje u njemu ne može upotrebiti.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))
16.06.2023. NEODREĐIVANjE PARICIONOG ROKA U IZRECI; Paricioni rok je zapravo materijalnopravni rok kojim se ostavlja dodatni rok tuženom u kojem treba da ispuni zahtev i po pravilu se isti određuje presudom kojom se nalaže ispunjenje činidbe.
Propust suda da odredi paricioni rok u izreci ne utiče na zakonitost i pravilnost presude, jer je on u svakom…; (Apelacioni sud (RS))
19.06.2023. OCENA DOKAZA; Načelo slobodne ocene dokaza karakteriše odsustvo zakonom utvrđenih pravila o izboru dokaza, o rangiranju dokaza prema dokaznoj snazi, o načinu ispitivanja pojedinog dokaza.; (Apelacioni sud (RS))
20.06.2023. PRAVO NA PRAVNU SIGURNOST I PRAVO NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA; Pravo na pravnu sigurnost iz člana 32. stav 1. Ustava i pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava ne znače istovremeno i obaveznost primene pravnih stavova iz ranije donetih sudskih odluka u slučajevima koji mogu biti činjenično i pravno slični. ; (Apelacioni sud (RS))
21.06.2023. VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE – PROPUŠTENO ROČIŠTE ZBOG POSLOVNOG SASTANKA KOJI JE DUŽE TRAJAO; Nije opravdano propuštanje punomoćnika stranke da pristupi na ročište zbog poslovnog sastanka koji je neplanirano duže trajao.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. STVARNA NADLEŽNOST SUDA; Kada je predmet spora poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu usled pokretanja postupka likvidacije, za postupanje po takvom zahtevu stvarno je nadležan privredni sud.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. PRIGOVOR NA OPOMENU ZA TAKSU; Protiv opomene za plaćanje sudske takse nije dozvoljeno izjaviti prigovor.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. OBJEKTIVNO PREINAČENjE TUŽBE; Pre odlučivanja o objektivnom preinačenju tužbe, sud suprotnoj strani mora ostaviti mogućnost da se na isto izjasni. U suprotnom, sud je uskratio pravo tuženom na raspravljanje.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. TROŠKOVI POSTUPKA KOD POVLAČENjA TUŽBE; Kada do povlačenja tužbe ne dođe odmah po zaključenju ugovora o reprogramu duga, tužilac je u obavezi da tuženom naknadi troškove postupka.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. MESNA NENADLEŽNOST; Sud se ne može oglasiti mesno nenadležnim bez prigovora stranke, osim u situaciji kada se radi o isključivoj mesnoj nadležnosti.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. PRIVREMENI ZASTUPNIK; Tuženom se ne može postaviti privremeni zastupnik pre nego što oglas o postavljanju privremenog zastupnika bude objavljen.; (Viši sud (RS))
01.06.2023. UVEĆANjE TROŠKOVA POSTUPKA NA IME PDV-A; Sud će priznati punomoćniku stranke koja uspe u sporu iznos na ime poreza na dodatu vrednost za izvršen obračun naknade i troškova samo ukoliko dostavi račun za izvršene advokatske usluge i dokaz da je obveznik PDV-a.; (Privredni apelacioni sud (RS))
21.06.2023. DOSTAVLjANjE DOKAZA PRILIKOM VEŠTAČENjA; Okolnost što je veštak prilikom veštačenja koristio dokumentaciju koju je stranka dostavila prilikom veštačenja ne znači da je veštak ne može koristiti, imajući u vidu da odredbama članova 259 – 275. Zakona o parničnom postupku nije imperativno isključena ova mogućnost.; (Privredni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. TROŠKOVI POSTUPKA NAKON IZMIRENjA OBAVEZE; Kako je tuženi odmah nakon donošenja rešenja o izvršenju izmirio dugovanu obavezu, to svi troškovi koji su nastali naknadno su troškovi koje je skrivio tužilac, te imajući u vidu uspeh stranaka u sporu i njihov doprinos, pravedno i pravično je da svaka od njih snosi svoje troškove postupka.; (Privredni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. DOZVOLjENOST ŽALBE; Žalbu može izjaviti samo stranka u odnosu na koju je odluka doneta. ; (Privredni apelacioni sud (RS))
23.06.2023. JEZIK NA KOME JE PISANI DOKAZ SASTAVLjEN; Sud neće razmatrati dokaz koji nije dostavljen na jeziku koji je u službenoj upotrebi u sudu. ; (Privredni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. PREKID PARNIČNOG POSTUPKA DO OKONČANjA POSTUPKA PRED TUŽILAŠTVOM; Postupak pred tužilaštvom protiv učinioca krivičnog dela krađe ne predstavlja prethodno pitanje u sporu povodom ugovora o osiguranju. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Izvršni postupak

05.06.2023. IZVRŠNOST PRIVREMENE MERE; Pogreška u određivanju datuma izvršnosti i pravnosnažnosti rešenja o privremenoj meri nije od značaja ukoliko je na ovo rešenje izostala žalba, a postupak je u međuvremenu pravnosnažno okončan. ; (Viši sud (RS))
21.06.2023. SUKOB MESNE NADLEŽNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU; U izvršnom postupku u slučaju konkurencije nadležnosti koja nije isključiva mesna nadležnost se određuje prema izboru izvršnog poverioca od mogućih nadležnosti koje predviđa Zakon o izvršenju i obezbeđenju (čl. 7. i 8). ; (Viši sud (RS))
21.06.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA PROTIVIZVRŠENjE; Predlog za protivizvršenje može biti podnet isključivo od strane izvršnog dužnika i trećeg lica koje je uspelo u parničnom postupku vođenom radi utvrđenja da se u nekom predmetu izvršenja ne može sprovesti izvršenje.; (Viši sud (RS))
21.06.2023. ATRAKCIJA NADLEŽNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU; Ako je predlog za izvršenje podnet protiv više lica, a za njih ne postoji mesna nadležnost istog suda, nadležan je sud koji je mesno nadležan za jednog od izvršnih dužnika.; (Viši sud (RS))
21.06.2023. NEOSNOVAN NALOG ZA ISPRAVKU ILI DOPUNU PREDLOGA ZA IZVRŠENjE; Sud ne može smatrati da je predlog za izvršenje povučen ukoliko izvršni poverilac nije postupio po nalogu suda kojim mu je neosnovano naloženo uređenje predloga.; (Viši sud (RS))
21.06.2023. TROŠKOVI POREZA NA DODATU VREDNOST ZA PREDUZETE RADNjE OD STRANE PUNOMOĆNIKA IZVRŠNOG POVERIOCA IZ REDA ADVOKATA; Troškovi poreza na dodatu vrednost ne predstavljaju nužne i potrebne troškove izvršnog postupka na ime preduzetih radnji od strane punomoćnika advokata koje su uvećene za iznos PDV-a.; (Viši sud (RS))
22.06.2023. PRENOS POTRAŽIVANjA U VEZI SA IZVRŠNIM POSTUPKOM; Izvršni poverilac je u obavezi da u izvršnom postupku priloži dokaz o isplati cene kod Ugovora o ustupanju potraživanja i dokaz da je u javnim knjigama izvršen prenos založnog prava sa ustupioca na prijemnika kao dokaze da je konkretno novčano potraživanje obezbeđeno izvršnom ispravom prešlo na njega.; (Viši sud (RS))
26.06.2023. PRIVREMENA MERA; Za ocenu osnovanosti predloga za određivanje privremene mere dovoljno je pružiti dokaz da je lice u odnosu na koga se traži određivanje privremene mere upisano u odgovarajući registar kao vlasnik stvari u odnosu na koju se traži zabrana otuđenja i opterećenja, jer određivanjem takve privremene mere ovo li…; (Viši sud (RS))
26.06.2023. REMONSTRATIVNO DEJSTVO ŽALBE U IZVRŠNOM POSTUPKU; Sudija pojedinac postupajući u prvom stepenu može da, primenom odredbe člana 77a Zakona o izvršenju i obezbeđenju, i delimično usvoji žalbu izjavljenu protiv sopstvenog rešenja o izvršenju ukoliko nađe da je ista delimično osnovana, nakon čega spise dostavlja drugostepenom sudu radi odlučivanja o ostatku i…; (Viši sud (RS))
26.06.2023. USLOVI ZA ODREĐIVANjE IZVRŠENjA PRIMENOM ODREDBE ČLANA 368. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU; Nisu ispunjeni uslovi za donošenje rešenja o izvršenju primenom odredbe člana 368. ZPP ukoliko je predlog za izvršenje podnet istog dana kada je nastupila izvršnost izvršne isprave.; (Viši sud (RS))
22.06.2023. ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA U ODLUCI O PRIVREMENOJ MERI; Odluka o troškovima postupka donosi se uz odluku o glavnoj stvari, a ne uz odluku o privremenoj meri. ; (Privredni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. PRAVNI INTERES ZA UTVRĐIVANjE NEDOZVOLjENOSTI IZVRŠENjA; Kako pravni interes za tužbu mora postojati i u trenutku odlučivanja o tužbenom zahtevu, obustava izvršnog postupka tokom parničnog postupka utiče na postojanje pravnog interesa izvršnog dužnika za podnošenje tužbe za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja. ; (Privredni apelacioni sud (RS))

Prekršajno pravo

01.06.2023. SNAGA MOTORA KAO OBELEŽJE PREKRŠAJA; Bitno obeležje prekršaja iz člana 331. stav 1. tačka 90b Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je i da snaga motora vozila prelazi 80 kw, a što je podatak koji je upisan u saobraćajnu dozvolu kao javnu ispravu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
01.06.2023. DOSTAVLjANjE PO ČLANU 158. STAV 2. ZAKONA O PREKRŠAJIMA; Dostava sudskih pismena izvršena na prijavljenu adresu prebivališta okrivljenog, koju je potpisao da je primio otac okrivljenog, uredna je u smislu člana 158. stav 2. Zakona o prekršajima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
01.06.2023. CELISHODNOST VOĐENjA PREKRŠAJNOG POSTUPKA PREMA MALOLETNIKU; Kada se utvrdi da je maloletnik ne svojom voljom upravljao motornim vozilom, a nema izdatu vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju vozila, već zato što je majka to zahtevala od njega, onda se imajući u vidu i raniji život maloletnika i njegova lična svojstva prekršajni postupak obustavlja na osnovu…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
01.06.2023. POJAM JAVNOG MESTA; Kada okrivljeni udari oštećenog na obali reke, na keju, u blizini kafića, takvo mesto jeste javno mesto u smislu člana 3. stav 1. tačka 2. Zakona o javnom redu i miru.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
01.06.2023. IZRICANjE BLAŽE KAZNE; Primena člana 43. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima je osnovana kada se i na taj način pozitivno utiče na okrivljenu da ubuduće ne čini iste ili istovrsne prekršaje.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
01.06.2023. ZASTARELOST VOĐENjA POSTUPKA ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 81. ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI; Na prekršaj iz člana 81. stav 3. u vezi stava 1. tačka 9. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti primenjuje se opšti rok zastarelosti od jedne odnosno dve godine od dana kada je prekršaj učinjen. ; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
02.06.2023. PREKRŠAJ NEPRIJAVLjIVANjA ROBE KOJA SE UNOSI U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE; Kada je vrednost robe koja se unosi u carinsko područje Republike Srbije, do 100 evra, nema obaveze njenog prijavljivanja carinskom organu, zbog čega u tom slučaju nema prekršaja iz člana 292. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
02.06.2023. ANGAŽOVANjE DVA BRANIOCA I ROK ZA ŽALBU ; Kada okrivljeni ima dva branioca dovoljno je da presuda bude dostavljena samo jednom od njih i u tom slučaju rok za žalbu na presudu teče od dana kada je branilac primio sudsku odluku. U konkretnoj pravnoj stvari okrivljeni nije propustio rok za žalbu jer ju je u njegovu korist podneo ovlašćeni advokat….; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
02.06.2023. ODLUKA SUDA O UBLAŽAVANjU KAZNE; Razlozi za ublažavanje kazne mogu biti okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, lične i porodične prilike okrivljenog i nepostojanje težih posledica prekršaja.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
02.06.2023. ORGANIZOVANjE I SPROVOĐENjE VOZAČKOG ISPITA NA PROPISANI NAČIN; Pravno lice koje obavlja obuku kandidata za vozače motornih vozila, nije vozački ispit organizovalo i sprovelo na propisan način jer je prihvatilo prijavu kandidata za vozača motornih vozila „B“ kategorije i stavilo prijavu kandidata na spisak za dodatni praktični ispit koji je i održan, iako kandi…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
02.06.2023. NEPROPISNO PRETICANjE; Kada okrivljeni pretekne putničko vozilo koje se kreće ispred njega tako da vozilom pređe preko uzdužne pune linije na kolovozu na suprotnu traku, čini prekršaja iz člana 331. stav 1. tačka 10. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
21.06.2023. SAOBRAĆAJ NA PUTU; Kada okrivljena upravlja putničkim vozilom krećući se unazad od pravca kolovoza ulice ka kući, pri čemu se prethodno ne uveri da tu radnju može izvršiti na bezbedan i propisan način, zbog čega se kukom za vuču – koja je na zadnjem delu vozila, naslanja na zid kuće i oštećuje ga, upravljala je vozilom u …; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. UČESTVOVANjE U TUČI I VRŠENjE NASILjA NAD DRUGIM; Budući da je tuča uzajamno vršenje nasilja između dva ili više lica, onda je okrivljeni nepravilno osuđen za prekršaj iz člana 9. stav 2. Zakona o javnom redu i miru, jer je udario MM nogom u predelu noge.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. UMIŠLjAJ KOD PREKRŠAJA IZ ČLANA 8. STAV 1. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU; Okrivljeni postupa umišljajno kada prekršaj iz člana 8. stav 1. Zakona o javnom redu i miru učinio svestan svojih radnji i izgovorenih reči – da preduzetim radnjama i izgovorenim rečima može doći do zabranjene posledice u vidu narušavanja javnog reda i mira, na šta i pristaje.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. POSTAVLjANjE SAOBRAĆAJNOG ZNAKA; Saobraćajni znak „obavezno zaustavljanje“ može se postaviti i u neposrednoj blizini raskrsnice, ukoliko je postavljen na preglednom mestu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
22.06.2023. UREDNO URUČENjE POZIVA I POVREDA PRAVA NA ODBRANU; Kada dostavljanje sudskog poziva okrivljenom nije bilo uredno, a presuda je doneta bez njegovog saslušanja, povređeno mu je pravo na odbranu.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. TROŠKOVI ANGAŽOVANjA BRANIOCA; Neobrazloženi podnesak je onaj koji ne sadrži činjenične navode, i u užem smislu se ne odnosi na pružanje odbrane okrivljenima i iznošenje činjenica.
Za sastav zahteva za naknadu troškova, u slučaju kada zastupa dve stranke, braniocu se naknada ne uvećava za po 50 % za drugu i svaku narednu stranku….; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
28.06.2023. U TROŠKOVE PREKRŠAJNOG POSTUPKA NE SPADA ZATEZNA KAMATA; Traženje da se dosude troškovi prekršajnog postupka sa uvećanjem za zakonsku zateznu kamatu, nije nesnovano jer je odredbom člana 140. Zakona o prekršajima propisano šta su troškovi prekršajnog postupka, a sud priznaje samo nužne troškove u koje ne spada zatezna kamata.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
29.06.2023. PREKIDANjE ZASTARELOSTI; Prekršajni sud je u konkretnom slučaju, preduzimanjem procesne radnje u vidu donošenja naredbe o uređenju zahteva u vreme kada još nije bila nastupila zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje opisane u zahtevu, prekinuo zastarelost pošto je tu procesnu radnju preduzeo radi v…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
29.06.2023. IZDVAJANjE SLUŽBENIH BELEŠKI IZ SPISA; Iz spisa sudskog predmeta se neće izdvojiti službene beleške policijske uprave o obaveštenjima primljenim od građana, kada su ovlašćena službena lica te policijske uprave postupala u skladu sa odredbama članova 286. i 288. Zakonika o krivičnom postupku.; (Prekršajni apelacioni sud (RS))
29.06.2023. ČINjENIČNI OPIS PREKRŠAJA IZ ČLANA 333. STAV 1. TAČKA 15. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA; Kada je okrivljeni oglašen odgovornim da je kritičnom prilikom kao vozač putničkog motornog vozila registarske oznake upravljao u naselju brzinom od 63 km/č koja je za više od 10 km/č do 20 km/č veća od dozvoljene na putu u naselju gde vozač ne sme da se vozilom kreće brzinom većom od 50 km/č, izrek…; (Prekršajni apelacioni sud (RS))

Pitanja i odgovori sudova

01.06.2023. UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANjA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ČL. 62. I 63.; Pitanje:
Tuženi je bio u zakupu poslovnog prostora po osnovu ugovora o zakupu sa trećim licem, s tim što ugovor o snabdevanju električnom energijom između tužioca i tuženog nikada nije zaključen. Istekom ugovora o zakupu tužilac je nastavio da fakturiše uslugu tuženom iako je tuženi faktički napustio …; (Privredni apelacioni sud (RS))

Sudska praksa – maj 2023.

Ustavni sudovi

03.05.2023. RAČUNANjE STAŽA OSIGURANjA; Ustavnopravno su neprihvatljivi razlozi kojima licu koje je jednu polovinu punog radnog vremena radilo kao zaposleni kod poslodavca, a drugu polovinu punog radnog vremena u privrednom društvu čiji je osnivač, ovo drugo radno vreme nije uračunato u vreme koje se računa u staž osiguranja, jer nije od zn…; (Ustavni sud (RS))

03.05.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU; Postoji materijalni interes da se staž osiguranja utvrdi u dužem trajanju, jer je to od uticaja na visinu prava na starosnu penziju. Povreda prava na suđenje u razumnom roku postoji kada je suđenje u jednom stepenu trajalo preterano dugo. ; (Ustavni sud (RS))

03.05.2023. VISINA IZDRŽAVANjA DETETA; Okolnost da li postoji obaveza dužnika da izdržava drugo lice (dete) utiče na mogućnosti dužnika, a ne na potrebe poverioca izdržavanja.; (Ustavni sud (RS))

03.05.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U HITNIM POSTUPCIMA; Potrebna je naročita marljivost nadležnih vlasti u svim predmetima koji se tiču ličnog statusa i svojstva, a naročito u državama u kojima domaći zakon propisuje da određeni sudski postupci imaju hitan karakter. ; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. ODREĐIVANjE VRSTE EKSPROPRISANOG ZEMLjIŠTA; Suštinska materijalna pretpostavka za ostvarivanje naknade za eksproprisano zemljište koja ne može biti niža od tržišne jeste tretiranje tog zemljišta u skladu sa njegovim stvarnim statusom od strane nadležnih organa, jer od toga zavisi i visina naknade za eksproprisano zemljište.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. NEPOSREDNA PRIMENA POTVRĐENIH MEĐUNARODNIH UGOVORA; Redovni sudovi su dužni da u postupcima koje vode primenjuju i tumače odredbe merodavnog prava u skladu sa odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. PRAVO NA DOM I IZVRŠENjE NA NEPOKRETNOSTI KOJA PREDSTAVLjA DOM; Pravo na dom je ograničeno ako se nepokretnost koja predstavlja dom prodaje u izvršnom postupku. Legitiman cilj u ograničenju prava na dom može biti zaštita prava na imovinu lica koje je nepokretnost koja predstavlja dom kupilo kao učesnik na javnoj licitaciji i uknjižilo je na svoje ime. Sprovođenje …; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. OBRAZLOŽENOST SUDSKE ODLUKE; Neizjašnjavanje drugostepenog suda o navodima iz prigovora protiv zaključka o obustavi izvršenja koji se tiču primene odredaba Zakona o privrednim društvima o prekidu i nastavku izvršnog postupka koji se vodi protiv lica koje je brisano iz registra nakon postupka prinudne likvidacije, a koji su bili jed…; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. PERIOD ZA KOJI SE OCENjUJE POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Vanparnični postupak radi polaganja novca u sudski depozit po svojoj prirodi predstavlja jedinstvenu celinu, pa se radi utvrđivanja opravdanosti dužine trajanja postupka mora uzeti u obzir i stanje predmeta na dan 8. novembra 2006. godine, kada je stupio na snagu Ustav Republike Srbije.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. OBRAZLOŽENOST SUDSKE ODLUKE; Neizjašnjavanje drugostepenog suda o navodima iz prigovora protiv zaključka o obustavi postupka koji se odnose na dostavljanje isprave podobne za upis prava svojine na nepokretnostima predstavlja povredu prava na obrazloženu sudsku odluku. ; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. PRAVNO DEJSTVO ZAHTEVA ZA OTKLANjANjE NEPRAVILNOSTI; Zahtev za otklanjanje nepravilnosti iz člana 74. Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2011. godine, kao specifično pravno sredstvo u izvršnom postupku, postao je univerzalni supstitut žalbe, pa je pravno stanovište prema kome se taj zahtev ne odnosi na radnje preduzete od strane izvršnog sudije proizvoljno…; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. POVREDA PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO; Pravo na pravno sredstvo ne garantuje i uspeh u postupku po pravnom leku pred nadležnim organom više instance ako za to nije bilo zakonskog osnova.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. OSNOV ZA IZJAVLjIVANjE USTAVNE ŽALBE; Odredbe Ustava kojima se neposredno ne jemče ljudska prava i slobode ne mogu biti osnov za izjavljivanje ustavne žalbe.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Država se smatra odgovornom zbog česte promene sudskih veća, što dovodi do odugovlačenja postupka usled potrebe da se novi sudija upozna sa predmetom. ; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. OKONČANjE IZVRŠNOG POSTUPKA ARHIVIRANjEM I IZLUČENjEM PREDMETA; Činjenica da je spis predmeta arhiviran i izlučen, sama po sebi, ne znači da je izvršni postupak okončan u skladu sa zakonom, odnosno da je podnosilac namirio potraživanje.; (Ustavni sud (RS))

04.05.2023. KARAKTER PRAVNIH SREDSTAVA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU; Pravna sredstva iz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku su preventivno-kompenzatornog karaktera, jer s jedne strane zakon predviđa mogućnost ubrzavanja i okončanja predmetnog postupka izjavljivanjem prigovora, a s druge strane zakon propisuje i mogućnost isplate novčanog obeštećenja za neimov…; (Ustavni sud (RS))

08.05.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU ZBOG REŠAVANjA PRETHODNOG PITANjA U DRUGOM POSTUPKU; Postojaće povreda prava na suđenje u razumnom roku ukoliko je do dugog trajanja postupka došlo zbog odluke o njegovom prekidu kako bi se sačekao ishod drugog postupka u kome je bilo neopravdanog odugovlačenja i kašnjenja koje se može pripisati nacionalnim sudovima i organima.; (Ustavni sud (RS))

08.05.2023. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE USTAVNE ŽALBE; Fizičko lice koje je u postupku koji je prethodio postupku pred Ustavnim sudom imalo svojstvo preduzetnika pa ga zatim u tom postupku izgubilo aktivno je legitimisano za podnošenje ustavne žalbe.; (Ustavni sud (RS))

11.05.2023. SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU KOJI SPROVODI IZVRŠITELj; Odbijanjem  prigovora radi ubrzavanja izvršnog postupka, uz obrazloženje da je doneto rešenje o obustavi postupka sa nalogom da se spisi predmeta dostave javnom izvršitelju je podnositelju povređeno pravo na pravično suđenje.; (Ustavni sud (RS))

Krivično pravo

05.05.2023. KONVERTIBILNO ORUŽJE; Za postojanje krivičnog dela iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ-a je dovoljno da se pištolj s obzirom na konstrukciju i materijal od kojeg je napravljen može prepraviti – konvertovati u vatreno oružje tako da ispaljuje bojevu municiju, nezavisno od toga da li je on i bio prepravljen u vreme kada ga …; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.05.2023. KRIVIČNO DELO UCENA U POKUŠAJU; Kada je okrivljeni upućivao pretnje oštećenima da će protiv njih otkriti nešto što bi škodilo njihovoj časti i ugledu, a u cilju da ih prinudi da mu vrate nepostojeći dug na štetu svoje imovine, što oštećeni nisu učinili, u njegovim radnjama se tiču sva subjektivna i objektivna obeležja krivičnog dela ucen…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.05.2023. PROIZVODNjA ILI UZGAJANjE MARIHUANE; Uzgajanje stabljika marihuane, a zatim i ubiranje plodova i njihovo sušenje, predstavlja proizvodnju opojne droge u smislu člana 246. stav 1. KZ-a, a ne uzgajanje u smislu stava 2. istog člana.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

05.05.2023. POKUŠAJ UBISTVA I LAKA TELESNA POVREDA; U radnjama okrivljenog stiču se sva kako objektivna tako i subjektivna obeležja krivičnog dela ubistvo u pokušaju, kada je oštećenom nožem zadao ubodnu ranu u vitalni deo tela – prednju desnu stranu grudnog koša, bez obzira na to što ubodna rana koju je oštećenom zadao predstavlja laku telesnu povredu.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. ORGANIZOVANA KRIMINALANA GRUPA KAO KVALIFIKATORNA OKOLNOST KOD KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLjEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENjE LjUDI; Kvalifikatorna okolnost – da je delo učinjeno od strane organizovane kriminalne grupe – ne podrazumeva da svi članovi te grupe istovremeno vrše krivično delo, već predstavlja kumulaciju njihovih kriminalnih volja da učine neko krivično delo, gde svaki član kriminalne organizacije ima unapred određen kri…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. NEPROPISNO NOŠENjE ORUŽJA KAO OPŠTE OPASNA RADNjA; Nošenje vatrenog oružja koje je bilo napunjeno, sa patronom u cevi i otkočeno, predstavlja opšte opasnu radnju u smislu člana 278. stav 4. u vezi stava 1. KZ-a kada je takvo nepropisno nošenje u svom uzročno-posledičnom sledu dovelo do teže posledice – smrti oštećenog.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. NAREDBA O LEGALIZACIJI ORUŽJA I KRIVIČNO DELO NEDOZVOLjENA PROIZVODNjA, DRŽANjE, NOŠENjE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA; Smisao naredbe o legalizaciji oružja jeste da se za period njenog važenja trajno isključi krivično gonjenje lica koja neovlašćeno drže i nose oružje i municiju, kako bi im se omogućilo da legalnim putem predaju takvo oružje nadležnim državnim organima.; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. NEPOSTOJANjE PRIVIDNOG IDEALNOG STICAJA IZMEĐU KRIVIČNIH DELA LAKE TELESNE POVREDE I UGROŽAVANjA SIGURNOSTI; Kada je radnja izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti preduzeta naknadno, nakon što je radnja izvršenja krivičnog dela lake telesne povrede završena, tada se ne radi o jedinstvenoj radnji izvršenja i prividnom idealnom sticaju, već je reč o dva krivična dela koja su samostalna jedno u odnosu na dr…; (Vrhovni kasacioni sud (RS))

09.05.2023. POSLEDICA KRIVIČNOG DELA PREVARA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI; Posledica krivičnog dela iz člana 223. KZ-a nije pribavljanje protivpravne imovinske koristi sebi ili drugom, već se sastoji u činjenju ili nečinjenju lica dovedenog u zabludu na štetu imovine subjekta privrednog poslovanja za koje ili u kojem radi i