Saglasno članu 108. st. 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 i 73/18 – u daljem tekstu: Zakon), penzije i novčane naknade utvrđuju se u mesečnom iznosu i isplaćuju unazad po dinamici utvrđenoj opštim aktom Fonda. Sa pozivom na ovu zakonsku odredbu, Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo je Odluku o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” br. 92/2018 od 28. 11. 2018. godine, a stupa na snagu 6. 12. 2018. godine (u daljem tekstu: Odluka).
Odlukom se utvrđuje dinamika isplate penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond).
Prema odredbama Odluke, penzije i novčane naknade (za negu i pomoć drugog lica, za telesno oštećenje), utvrđene, u skladu sa Zakonom, u mesečnom iznosu, isplaćuju se unazad prema sledećoj dinamici:
1) iz dva dela, u tekućem mesecu za prethodni – korisnicima prava iz kategorije osiguranika zaposlenih, izuzev profesionalnih vojnih lica kojima se isplata vrši u celosti;
2) u celosti, u tekućem mesecu za prethodni – korisnicima prava iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti i osiguranika poljoprivrednika;
3) u celosti, u tekućem mesecu za prethodni – korisnicima prava na teritoriji bivših republika SFRJ;
4) u januaru, aprilu, julu i oktobru, za prethodni kvartal – korisnicima prava na teritoriji drugih država, izuzev korisnika penzija u čijem je interesu isplata za više kvartala.
Odlukom je ovlašćen direktor Fonda da na kraju svake tekuće godine, na predlog direktora Sektora za finansijske poslove u Direkciji Fonda, donese godišnji plan dinamike isplate penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja za narednu kalendarsku godinu, kojim se za svaki mesec utvrđuju datumi isplata po kategoriji osiguranika, kao i da, u slučaju potrebe, izvrši izmenu godišnjeg plana dinamike isplate.
Danom stupanja na snagu Odluke stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada 08/2 broj 022.2-11/47 od 15. novembra 2017. godine.