Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je usvojen nakon dugogodišnje izrade, unaprediće pristup pravdi za veliki broj građana slabijeg imovnog stanja kroz podršku širokog kruga pružalaca besplatne pravne pomoći, izjavila je danas ministarka pravde Nela Kuburović, prilikom otvaranja manifestacije „Dani prava jugoistočne Evrope“.

Ona je istakla da je, u cilju šire dostupnosti besplatne pravne pomoći, zakonom omogućena upotreba svih raspoloživih resursa, iskustava i specijalizovanih znanja, gde se posebno očekuje važan doprinos civilnog društva.

„Nadamo se da će adekvatna priprema za početak primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći znatno doprineti razumevanju sistema, koji je predviđen zakonom i motivisati sve potencijalne pružaoce da se uključe u sistem“, rekla je Kuburović i dodala da je usvajanjem tog zakona, ispunjena jedna od osnovnih obaveza u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i obaveza koja proističe iz Ustava.

Istovremeno, dodala je ministarka, planirano je sprovođenje obuke za različite grupe pružalaca besplatne pravne pomoći, kao i obuke u jedinicama lokalne samouprave, u vezi sa odlučivanjem o zahtevu za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć.

Kuburović je podsetila da je oblast ljudskih prava u pravnom sistemu Republike Srbije regulisana kroz set različitih zakona, kao i da Ministarstvo pravde u okviru svoje nadležnosti kontinuirano i aktivno radi na unapređenju ljudskih prava.

Takođe, Kuburović je posebno istakla da je u toku priprema Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela, koja se uporedo radi sa novom Strategijom razvoja pravosuđa za period 2019-2024.

Ministarka je ukazala i da je Ministarstvo pravde posebnu pažnju posvetilo ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom, budući da je odredbama javnobeležničke tarife propisano da su lica sa invaliditetom, deca bez roditeljskog staranja i lica koja su primaoci socijalne pomoći oslobođena obaveze plaćanja nagrade u punom iznosu. Takođe, propisano je i da javnom beležniku ne pripada uvećana nagrada za učešće pozvanih svedoka i tumača u sastavljanju javnobeležničke isprave za slabovidu stranku i stranku koja nije u stanju da čuje i govori.

Pored toga, Kuburović je istakla da je posle više od 10 godina, Ministarstvo pravde 2017. godine objavilo oglas za postavljenje tumača za gluva lica za područje svih viših sudova, te da je nakon sprovedene provere znanja postavljeno ukupno 17 tumača za znakovni jezik za gluva lica.

Takođe, ministarka je podsetila da je u novembru prošle godine usvojen i novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da se radi na izradi nove Strategije razvoja pravosuđa u Republici Srbiji, dok je, u cilju daljeg ujednačavanja sudske prakse, Ministarstvo pravde razvilo portal za sudsku praksu, odnosno aplikaciju koja obuhvata odabrane odluke sudova opšte nadležnosti, što je instrument za poboljšanje pristupa javnosti pravosuđu, jer su odluke, u kojima su automatski vrši anonimiozacija ličnih podataka, dostupne svim građanima na veb stranici portala.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici istakao je da je pravna pomoć ključna komponenta u okviru pristupa pravdi, te da u toj oblasti postoje važne regulative EU.

„Zakon je usvojen u novembru prošle godine i stupiće na snagu u septembru ove godine. To je dobar korak napred, ali treba ga sprovesti i da vidimo kakvi će biti rezultati“, rekao je Fabrici.

Ambasador Kraljevine Švedske Jan Lundin rekao je „Dani prava jugoistočne Evrope“ zaista simbolizuju vladavinu prava i daju signal za razvoj vladavine prava u celom regionu i da će se zajedno raditi na tome, te da se nada da će se ta konferencija razviti u veoma važan kanal regionalne saradnje i razmene ideja i pravnih iskustava.

Dvodnevna konferencija „Dani prava jugoistočne Evrope“ na kojoj učestvuje više od 40 izlagača iz zemlje i regiona održava se u hotelu Metropol Palas, a organizuje je NVO „Civil right defenders“.

Izvor: sajt Ministarstva pravde
Naslov: Redakcija