Да бисте регистровали аутомобил до сада сте морали да имате измирене све новчане прекршајне казне. Од сада то више не важи.

Уставни суд Србије, наиме, прогласио је члан 336. Закона о прекршајима неуставним по којем грађани који нису измирили одређене новчане казне не могу да добију возачку и пробну возачку дозволу, потврду о регистрацији, одјаву возила…

Ипак, Уставни суд Србије је одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката или радњи предузетих на основу ових одредаба.

Захтев за оцену уставности члана 336. Закона о прекршајима из 2013. године поднео је Заштитник грађана, оцењујући да се њиме ограничавају уставна права грађана, који се стављају у неравноправан положај у односу на друге грађане. Међутим, у току трајања поступка пред Уставним судом, усвојен је нови Закон о прекршајима који је од свих оспорених забрана задржао забрану регистрације и издавања саобраћајне дозволе. Уставни поступак по овој иницијативи је обустављен усвајањем новог закона прошле године, али је Суд наставио рад по службеној дужности, што је резултирало оценом о неуставности члана 336. Закона о прекршајима.

Наиме, оспорени члан 336. односи се на последице уписа грађана у регистар новчаних казни.

Тај члан предвиђа да се у сврху наплате изречене новчане казне, трошкова поступка и других досуђених новчаних износа који су евидентирани у регистру новчаних казни, кажњеном лицу док у потпуности не измири дуговани износ неће дозволити:

1) издавање возачке дозволе и пробне возачке дозволе;

2) издавање потврде о регистрацији, саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице, потврде о привременој регистрацији возила и привремених регистрацијских таблица;

3) одјава возила.

Такође, тај законски члан наводи да се посебним законом може предвидети и привремено ускраћивање издавања или продужења важности других дозвола и докумената, али да се не може ускратити издавање или продужење важности дозвола и докумената којим би се угрозило остваривање Уставом гарантованих људских и мањинских права, здравље и безбедност људи, животна средина или имовина већег обима.

Одлуку о неуставности одредбе 336. Закона о прекршајима Уставни суд је донео на седници од 3. новембра.

Извор: Блиц