Управа за трезор је на својој интернет страни објавила одговоре на често постављана питања у вези Централног регистра фактура.

У наставку преносимо питања и одговоре:

Функционална питања

Да ли се Правилник односи на фактуре које имају датум од 01.03.2018. или се односи на рачуне који су примљени од 01.03., а датум фактуре може бити из фебруара ? Да ли се такве фактуре региструју у ЦРФ ?

Правилник се односи на фактуре издате од 01. марта 2018. године.
Да ли се и на који начин врши регистрација предрачуна, односно профактура, уколико је Уговором дефинисано авансно плаћање ?

Уколико је уговором дефинисано авансно плаћање 100%, може да се изврши регистрација профактуре и прати измирење. Уколико је дефинисан аванс који је мањи од 100%, региструје се профактура на износ аванса, а касније се региструје и сама фактура али на преостали остали износ за плаћање.
Уколико правно лице врши синдикалну продају запосленима у институцијама које припадају јавном сектору, фактура се издаје на ту институцију а запосленима се од зараде обуставља припадајућа рата, да ли се ове фактуре региструју у ЦРФ ?

Није у питању комерцијална трансакција између приватног и јавног сектора, већ се као дужник појављује физичко лице, одредбе Закона и Правилника се не примењују на наведене трансакције.
Које фактуре се региструју у ЦРФ ?

У ЦРФ се региструју фактуре у којима су Корисници јавних средстава (тип 0,1,2,4 и 6) дужници. На следећој страници можете видети који су то корисници: http://www.trezor.gov.rs/registar-kjs-cir.html.
Да ли ИДФ мора да буде наведен на фактури која се шаље дужнику, а која је претходно регистрована у ЦРФ ?

Не. Члан 9. Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура”(Сл. Гласник РС број 7/2018) каже да се приликом регистрације фактуре уноси број фактуре, где је број фактуре позив на број одобрења из инструкције за плаћање, или број фактуре под којим је издата, у случају да није наведена инструкција за плаћање.

Да ли се у ЦРФ региструју фактуре у којима су дужници јавна предузећа ?

Не. Јавна предузећа су корисници јавних средстава (тип 7) и фактуре према њима се не региструју.

Код броја фактуре уколико имамо модел 97, да ли у број фактуре уносимо 97 па ПБО ?

Не. У број фактуре уноси се само ПБО без 97.

Да ли се и даље евидентирају обавезе кроз РИНО ?

Све фактуре издате до 28. фебруара евидентираће се кроз РИНО, као и њихово измирење. Ово важи за КЈС (тип 0,1,2,4 и 6). Јавна предузећа раде у систему РИНО као и до сада.

Како се плаћају регистроване фактуре ?

Начин плаћања регистрованих фактура остаје исти као и до сада. Приликом регистрације фактуре потребно је пратити упутство за регистрацију на https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/register-invoice.

Да ли привредни субјекти који пружају угоститељске услуге КЈС региструју такве фактуре ?

Да. Члан 2. тачка 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама дефинише појам комерцијалне трансакције.

Да ли правно лице може да има више администратора регистрованих у ЦРФ ?

Да. Једно правно лице региструје једног администратора у организационој јединици Управе за трезор. Регистровани администратор самостално отвара друге корисничке налоге тј. локалне администраторе и локалне кориснике.

Да ли се региструју обавезе добављача из иностранства ?

Не.

Да ли су могућа делимична плаћања фактура ?

Да.

Да ли су могућа плаћања путем спецификације већег броја рачуна ?

Да.

Ко уноси књижна одобрења, дужник или поверилац ?

Поверилац уноси књижна одобрења и задужења.

Да ли у ЦРФ треба да се региструју и накнаде зарада (боловање и сл.) које се рефундирају од РФЗЗО ?

Не. Овакве обавезе нису предмет регистрације у ЦРФ јер није реч о комерцијалним трансакцијама.

Да ли пољопривредна газдинства евидентирају фактуре у ЦРФ ?

Само уколико је пољопривредно газдинство привредни субјект.

Да ли су девизна плаћања предмет ЦРФ ?

Не.

Да ли је потребно евидентирати сваку обуставу зараде, блокаду рачуна, обуставу пензије итд. ?

Не. Предмет ЦРФ су само комерцијалне трансакције.

Да ли има упозорење ако увозимо фактуре које су већ евидентиране ?

Да. Није могуће пријавити исту фактуру два пута, позив ће бити одбијен са грешком.

Да ли се предузетници региструју у ЦРФ ?

Да. Уколико обављају комерцијалне трансакције у којима су субјекти јавног сектора дужници.

Да ли се региструје документ о задужењу за продате поклон картице ?

Не.

Шта је ИДФ ? Да ли се наводи у инструкцији за плаћање ?

То је интерни број у информационом систему. Нигде се не наводи.

Да ли је измирење новчаних обавеза за премије осигурања према друштву за осигурање потребно регистровати у ЦРФ ?

Не.

Судови имају велики број фактура према затворима и КП домовима и од 01. јануара 2018. су укључени у систем за извршење буџета.

Да ли су такве фактуре предмет регистрације у ЦРФ ?

Не. Те уплате имају карактер јавних прихода и уплаћују се са шифром плаћања 253.

Да ли рокови плаћања остају исти као и за РИНО ?

Да. Рокови плаћања су дефинисани Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Да ли је могућа регистрација предрачуна ?

Да.

Да ли је дефинисана улога приликом регистрације дужник/поверилац ?

Не. Региструје се правно лице/орган без назнаке да ли је у улози дужника или повериоца.

Да ли су рефундације трошкова за електричну енергију, воду итд. предмет регистрације у ЦРФ ?

Не.


Регистрација ПЛ (правно лице / орган)


До када ће трајати регистрација у ЦРФ ?

Регистрација у ЦРФ почиње од 6. фебруара и трајно је отворена. Обавештење о фази тестирања односи се на регистрацију фактура која ће трајати до 28. фебруара.

У којој организационој јединици Управе за трезор се врши регистрација ?

Регистрацију можете извршити у било којој организационој јединици по Вашем избору.

Како се врши предаја документације ?

Предаја документације врши овлашћено лице у организационој јединици Управе за трезор која је наведена у Захтеву за регистрацију.

Уколико приликом регистрације унесемо неки погрешан податак, на који начин можемо да извршимо исправку ?

Потребно је да се обратите Управи за трезор која ће извршити отказивање Вашег захтева. Након тога поступак регистрације је потребно поновити.

Како се преузима захтев за регистрацију у ЦРФ ?

Образац за регистрацију је у on-line облику. На страници https://crf.trezor.gov.rs/register потребно је попунити и послати форму након чега Вам систем попуњен образац шаље на наведену e-mail адресу.

Ко пупуњава поље ЈБКЈС приликом регистрације ?

ЈБКЈС попуњавају само корисници јавних средстава. За остале кориснике који се региструју, поље ЈБКЈС остаје празно.

Који ЈБКЈС наводи локална самоуправа у захтеву за регистрацију ?

Локалне самоуправе региструју све своје директне кориснике буџетских средстава. Дакле, приликом регистрације наводе ЈБКЈС за буџет (тип 0) и појединачно ЈБКЈС за сваки орган и службу (тип 1). ЈБКЈС (тип 0) видеће све регистроване фактуре за своје директне кориснике, док ће директни корисник видети само фактуре у којима је наведен њихов ЈБКЈС.

Где можемо да нађемо број организационе јединице Управе за трезор ?

Листа организационих јединица Управе за трезор се налази испод поља за унос.

Чији подаци треба да стоје у пољу подаци о администратору ?

Администратор може бити било које лице које овлашћујете за рад у систему у ваше име сагалсно Правилнику.

Да ли се фирма мора регистровати на општини седишта ?

Регистрацију можете извршити у било којој организационој јединици Управе за трезор. Није неопходно да буде општина седишта фирме. Уколико за конкретну општину не постоји организациона јединица у списку, унесите најближу из списка који имате на регистрационој форми.

Да ли документацију подноси овлашћено лице, администратор или може неко треће лице ?

Документацију може поднети или преузетии треће лице али уз Овлашћење за преузимање корисничког налога (Образац 5).

Да ли је грешка уколико јавно предузеће приликом регистрације унесе ЈБКЈС ?

Не. Јавно предузеће има додељен ЈБКЈС у Управи за трезор и потребно је да га унесу приликом регистрације.

Да ли се дужници региструју у ЦРФ ?

Да. Дужници су у обавези да пре плаћања фактуре или другог захтева за исплату провере да ли су исти регистровани у ЦРФ.

Када се попуњава Образац 3 — Захтев за укидање приступа ЦРФ ?

Подноси се организационој јединици УТ када се захтева укидање приступа за правно лице/орган и подразумева деактивацију свих корисничких налога (на пример, угашено правно лице).


Техничка питања

Да ли је негде на сајту Управе за трезор доступна техничка документација за РЕСТ АПИ инерфејс за ЦРФ ?

Са продукцијом, од 01. марта 2018. године ће РЕСТ бити комплетиран и постављен линк у корисничку документацију.

Да не би правили увоз ЈСОН и ЦСВ фајла ручно, која је адреса Wеб сервиса за слање фактура, како се повезати ?

Документација за РЕСТ сервиса биће доступна након 01. марта.

Да ли се приликом групне регистрације фактура добија извештај о ИДФ бројевима регистрованих фактура ?

Не. Фактура се у ЦРФ води према броју фактуре који је наведен приликом регистрације. То значи, да ће и приликом групне регистрације свака фактура имати онај број који је у фајлу наведен. Дужник је у обавези да приликом плаћања на налогу за пренос у позиву на број одобрења наведе број фактуре под којим је регистрована у ЦРФ.

Претраживачи које подржава апликација ?

Препорука је да то буду Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge.

Да ли је дозвољена измена корисничког имена које је систем доделио?

Да. Дозвољено је мењање корисничког имена.

Шта значи порука „Корисник је већ одобрен на систему” када отварамо корисничке налоге за запослене ?

Кориснички налог је јединствен у целом систему. Порука значи да то корисничко име већ постоји у оквиру неког ПЛ и потребно је изменити корисничко име уносом неког знака, броја итд.