У присуству Њ.Е. Амбасадора Краљевине
Норвешке Арне Санес Бјорнстада и министра привреде Жељка Сертића, у
Агенцији за привредне регистре почела је с радом Централна евиденција
привремених ограничења права лица регистрованих у АПР, чиме је почела
примена Закона о централној евиденцији привремених ограничења права лица
регистрованих у Агенцији за привредне регистре, који је крајем прошле
године усвојила Народна Скупштина, на предлог Министарства привреде.

Пројекат успостављања Централне евиденције реализован је на основу
Споразума који је Министарство спољних послова Краљевине Норвешке
потписало са Владом Републике Србије 2013. године, у складу са
Билатералним програмом, за чије је спровођење одговорна Канцеларија за
европске интеграције. Циљ пројекта је подршка реформи државне управе,
јачање владавине права и конкурентности.

Вредност донације коју је Краљевина Норвешка дала за реализацију
пројекта је 700.000 евра и тим средствима обезбеђен је софтвер за
Централну евиденцију. Сама Агенција је учествовала у пројекту са
сопственим средствима у износу од око 100.000 евра којима је набављена
хардверска опрема.

Успостављањем централне евиденције, први пут ће на једном месту бити
обједињени електронски подаци о решењима, пресудама и другим актима на
основу којих су државни органи донели мере којима су забранили или
ограничили обављање делатности или послова, забранили располагање
новчаним средствима и уделима у привредним друштвима или забранили
вршење дужности одговорног лица у фирмама и предузетничким радњама.

У нови информациони систем уписиваће се и изречене мере пореских и
инспекцијских органа, решења министарстава и других органа о одузимању
овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења, концесија, субвенција итд. Преко
Централне евиденције биће обезбеђена боља координација и ажурнија
размена података између државних органа, уз помоћ  информационих
технологија.

Србија има јавно доступне регистре са подацима за око 350.000 привредних
друштава и предузетника, транспарентне финансијске извештаје, уговоре о
лизингу и податке о заложним правима.

Циљ формирања Централне евиденције је пружање ажурних пословних података
на основу којих ће трећа лица моћи да стекну што потпунију слику о
пословној поузданости привредних друштава и физичких лица која управљају
привредним друштвима, која обављају привредну делатност или располажу
новчаним средствима компанија и предузетника.

Законом је
створен правни основ за ограничавање права на регистрацију лицима која
су привремено дисквалификована, одн. која су уписана у Централну
евиденцију привремених ограничења. Правне последице привременог
ограничења трају за време важења акта надлежног органа и на начин који
је тим актом одређен.

Централна евиденција се води у електронској форми, а упис података се
врши по службеној дужности, путем јединствене информационе платформе
који ће водити и њоме управљати и одржавати је Агенција.

КЛАСИФИКАЦИЈА ОСНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА:

Врста мере

Орган

Акт

Забрана или ограничење обављања делатности или послова

Суд

Пресуда

Решење

Управни орган

Решење

Забрана располагања новчаним средствима

Суд

Пресуда

Решење

Управни орган

Решење

Забрана вршења дужности или позива одговорном лицу у правном лицу или предузетнику

Суд

Пресуда

Решење

Управни орган

Решење

Забрана
или ограничење располагања уделима или друго ограничење сходно
прописима којима се уређује правни положај привредних друштава

Суд

Пресуда

Решење

Мера изречена на основу прописа којима се уређује порески поступак и пореска администрација

Управни орган

Решење

Мера изречена у поступку из надлежности органа инспекцијског надзора

Управни орган

Решење

Мера
одузимања овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења, концесија, субвенција,
подстицаја или других права утврђених посебним законима

Управни орган

Решење

Правно лице

Решење

Друга мера у складу са законом

Суд

Пресуда

Решење

Управни орган

Решење

Правно лице

Решење

Извор: сајт АПР-а