Доношењем Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), створени су услови да се у систем јавних набавки уведу тзв. централизоване јавне набавке. Сматра се да такве, крупне једнообразне јавне набавке имају значајне економске предности кроз економију обима (односно смањење набавних цена по основу обима куповине), повољније услове набавки за државни сектор, снижавање трошкова набавке и њихово поједностављење. Законом су централизоване јавне набавке регулисане у чл. 48. и 49. Према одредбама ових чланова, тело за централизоване јавне набавке је наручилац који закључује:

– оквирне споразуме, или

– додељује уговоре за добра, услуге или радове намењене наручиоцима, или

– директно прибавља добра, односно услуге за потребе наручилаца.

Тело за централизоване набавке је дужно да поступак јавне набавке обликује по партијама, увек када је то могуће, а може бити образовано на републичком, покрајинском нивоу или на нивоу локалне самоуправе. Такође, више локалних самоуправа може основати заједничко тело за централизоване јавне набавке, или може бити образовано од стране више наручилаца.

Управа за заједничке послове републичких органа (у даљем у тексту: Управа за заједничке послове) је тело за централизоване јавне набавке за потребе државних органа и организација, укључујући и правосудне органе. Према ставу 2. члана 49. Закона, предмет централизоване јавне набавке, услове, начин планирања централизованих јавних набавки и спровођење поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове ближе уређује Влада. На основу ове законске одредбе, Влада је донела УРЕДБУ о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке, која је објављена у “Службеном гласнику РС”, бр. 93/2015 а ступила је на снагу 21.11.2015. године (у даљем тексту: Уредба). Уредбом се ближе уређују предмет, услови, начин планирања централизованих јавних набавки и спровођење поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове, за потребе државних органа и организација, укључујући и правосудне органе (у даљем тексту: наручиоци). Сходно члану 3. Уредбе, на предлог Управе за заједничке послове Влада до 1. јуна текуће године за наредну годину одређује централизоване јавне набавке добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове у зависности од периода трајања оквирних споразума који су претходно закључени са истим предметом јавне набавке, а све у циљу благовремених припрема јавних набавки за потребе државних органа. Са позивом на ову своју законску обавезу, Влада је донела ОДЛУКУ о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2019. години (“Службени гласник РС”, бр. 49/2018, у даљем тексту: Одлука). Тачком 1. Одлуке одређене су следеће централизоване јавне набавке добара и услуга које ће Управа за заједничке послове републичких органа спроводити у 2019. години, и то:

1) добра:

(1) канцеларијски материјал;

(2) рачунарски материјал – тонери (осим за тонере набављене на основу централизоване јавне набавке која је покренута у 2018. години);

(3) горива и мазива;

(4) превозна средства (уколико наручиоци прибаве сагласност у складу са важећим прописима);

(5) рачунарска опрема – хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара);

(6) рачунарска опрема – хардвер (чија појединачна вредност прелази износ од 500.000,00 динара);

(7) електрична енергија;

(8) папирна конфекција;

(9) канцеларијски намештај;

2) услуге:

(1) санитарне услуге и друге сродне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација);

(2) услуге одржавања и поправке (одржавање рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме) – само за опрему која није била предмет централизоване јавне набавке у 2018. године или је набављена у 2018. години;

(3) електронске комуникационе услуге – услуга преноса путем оптичких влакана;

(4) услуге обезбеђења (физичко-техничко и противпожарно обезбеђење објеката).

Овде треба имати у виду да се ради само о набавкама које спроводи Управа за заједничке послове, која је Законом овлашћено тело за централизоване јавне набавке за потребе државних органа и организација, укључујући и правосудне органе. Таквом задатку одговарају и наведена добра и услуге које ће управа набављати. При томе треба подсетити да ће Управа за заједничке послове код спровођења јавних набавки морати да се придржава следећих начела из чл. 49. и 50. Закона:

1) да поступак јавне набавке обликује по партијама, увек када је то могуће, на начин да омогући учешће малих и средњих предузећа,

2) да прати извршење уговора и оквирних споразума и води јединствену електронску евиденцију добављача.