Donošenjem Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), stvoreni su uslovi da se u sistem javnih nabavki uvedu tzv. centralizovane javne nabavke. Smatra se da takve, krupne jednoobrazne javne nabavke imaju značajne ekonomske prednosti kroz ekonomiju obima (odnosno smanjenje nabavnih cena po osnovu obima kupovine), povoljnije uslove nabavki za državni sektor, snižavanje troškova nabavke i njihovo pojednostavljenje. Zakonom su centralizovane javne nabavke regulisane u čl. 48. i 49. Prema odredbama ovih članova, telo za centralizovane javne nabavke je naručilac koji zaključuje:

– okvirne sporazume, ili

– dodeljuje ugovore za dobra, usluge ili radove namenjene naručiocima, ili

– direktno pribavlja dobra, odnosno usluge za potrebe naručilaca.

Telo za centralizovane nabavke je dužno da postupak javne nabavke oblikuje po partijama, uvek kada je to moguće, a može biti obrazovano na republičkom, pokrajinskom nivou ili na nivou lokalne samouprave. Takođe, više lokalnih samouprava može osnovati zajedničko telo za centralizovane javne nabavke, ili može biti obrazovano od strane više naručilaca.

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem u tekstu: Uprava za zajedničke poslove) je telo za centralizovane javne nabavke za potrebe državnih organa i organizacija, uključujući i pravosudne organe. Prema stavu 2. člana 49. Zakona, predmet centralizovane javne nabavke, uslove, način planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenje postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove bliže uređuje Vlada. Na osnovu ove zakonske odredbe, Vlada je donela UREDBU o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javnenabavke, koja je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 93/2015 a stupila je na snagu 21.11.2015. godine (u daljem tekstu: Uredba). Uredbom se bliže uređuju predmet, uslovi, način planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenje postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove, za potrebe državnih organa i organizacija, uključujući i pravosudne organe (u daljem tekstu: naručioci). Shodno članu 3. Uredbe, na predlog Uprave za zajedničke poslove Vlada do 1. juna tekuće godine za narednu godinu određuje centralizovane javne nabavke dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove u zavisnosti od perioda trajanja okvirnih sporazuma koji su prethodno zaključeni sa istim predmetom javne nabavke, a sve u cilju blagovremenih priprema javnih nabavki za potrebe državnih organa. Sa pozivom na ovu svoju zakonsku obavezu, Vlada je donela ODLUKU o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkihorgana u 2019. godini (“Službeni glasnik RS”, br. 49/2018, u daljem tekstu: Odluka). Tačkom 1. Odluke određene su sledeće centralizovane javne nabavke dobara i usluga koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi u 2019. godini, i to:

1) dobra:

(1) kancelarijski materijal;

(2) računarski materijal – toneri (osim za tonere nabavljene na osnovu centralizovane javne nabavke koja je pokrenuta u 2018. godini);

(3) goriva i maziva;

(4) prevozna sredstva (ukoliko naručioci pribave saglasnost u skladu sa važećim propisima);

(5) računarska oprema – hardver (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara);

(6) računarska oprema – hardver (čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od 500.000,00 dinara);

(7) električna energija;

(8) papirna konfekcija;

(9) kancelarijski nameštaj;

2) usluge:

(1) sanitarne usluge i druge srodne usluge (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija);

(2) usluge održavanja i popravke (održavanje računarske opreme – računara, štampača i komunikacione opreme) – samo za opremu koja nije bila predmet centralizovane javne nabavke u 2018. godine ili je nabavljena u 2018. godini;

(3) elektronske komunikacione usluge – usluga prenosa putem optičkih vlakana;

(4) usluge obezbeđenja (fizičko-tehničko i protivpožarno obezbeđenje objekata).

Ovde treba imati u vidu da se radi samo o nabavkama koje sprovodi Uprava za zajedničke poslove, koja je Zakonom ovlašćeno telo za centralizovane javne nabavke za potrebe državnih organa i organizacija, uključujući i pravosudne organe. Takvom zadatku odgovaraju i navedena dobra i usluge koje će uprava nabavljati. Pri tome treba podsetiti da će Uprava za zajedničke poslove kod sprovođenja javnih nabavki morati da se pridržava sledećih načela iz čl. 49. i 50. Zakona:

1) da postupak javne nabavke oblikuje po partijama, uvek kada je to moguće, na način da omogući učešće malih i srednjih preduzeća,

2) da prati izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma i vodi jedinstvenu elektronsku evidenciju dobavljača.