ING-PRO-Poslovni-savetnik.pdf

×

Časopis Poslovni savetnik je dostupan kao štampana publikacija ili kao elektronski časopis.

Štampani časopis ima godišnje 12 izdanja, od čega je jedan dvobroj (broj 7-8).

Elektronski časopis je dostupan na stranici www.propisi.net
Članci iz svih dosadašnjih brojeva dostupni su u e-časopisu kojim se pristupa u okviru izdanja Propisi.net i povezani su sa relevantnim propisima i članovima propisa. Informacije o novim člancima kao i kompletna arhiva skraćenih izdanja nalazi se i  na sajtu www.poslovnisavetnik.net Kompletne članke mogu čitati samo pretplatnici, sa korisničkim nalogom (unosom korisničkim imenom i šifrom), a imaju pristup celokupnoj arhivi sa preko 700 tekstova. Svi tekstovi mogu se štampati i kopirati saglasno Zakonu o autorskim i srodnim pravima. Svi članci mogu se pretraživati putem različitih pretraga: po rečima u nazivu i tekstu, oblastima, autorima, broju i godinji objavljivanja kao i poslednjim dodatim čalancima. Časopis se može pretraživati i na ćiriličnom i na latiničnom pismu.

Sekcije  u časopisu su:

RAČUNOVODSTVO – aktuelne i praktične teme iz oblasti vođenja računovodstvenih evidencija, izrade završnog računa i finansijskih izveštaja.

POREZI – teme iz oblasti PDV-a i drugih poreza, naročito poreza na dobit pravnih lica, sastavljanje poreskog bilansa i poreskih prijava.

BUDžETSKI KORISNICI – teme iz oblasti budžetskog računovodstva, finansijskih izveštaja, vođenja knjiga i evidencija, budžetskoj kontroli i čestim greškama koje prave, finansijskog upravljanja.

ZARADE – aktuelne teme i obračuni zarada, plata, naknada i drugih primanja.

POSLOVNE FINANSIJE – teme iz oblasti finansijske analize i upravljanja finansijama za računovođe i menadžere.

Uvek ostaje i mogućnost da se direktno javite mejlom ili preko web servisa „ Budimo na vezi  – vi pitate mi odgovaramo“ sa direktnim pitanjem.

U časopisu se nalazi i detaljan kalendar poreskih i drugih obaveza.

Časopis možete poručiti telefonom: 011/ 2835-010, 2836-820, 2836-821, 2836-822 ili putem formePretplata