Nedeljna lista poreskih obaveza

  april2021

  PonUtoSreČetPetSubNed
  1
  • Dostava obračunate naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta za narednu lovnu godinu, na propisanom obrascu
  2
  3
  4
  5
  • Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa na obrascu OZU
  • Podnošenje obrasca IOSI – Izveštaj poslodavca o izvršenju obaveze zapo- šljavanja osoba sa invali- ditetom. Uplata obaveze za prethodni mesec
  • Boravišna taksa
  • Boravišna taksa – za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu
  6
  7
  8
  9
  10
  • Dostavljanje podatka o zalihama određenih niskoalkoholnih pića na poslednji dan u mesecu
  • Dostavljanje podataka o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu
  • Podnošenje obrasca PP-PPNO za porez na premije neživotnog osiguranja
  • Podnošenje i plaćanje PDV-a za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV-a, na obrascima POPDV i PP PDV
  11
  12
  13
  14
  • Obveznik za koga je poreski period kalendarsko tromesečje podnosi poresku prijavu PP PDV nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda
  • Uplata naknade za postavljanje reklamnih tabli
  15
  • Uplata naknade za ispuštenu vodu
  • Uplata naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini
  • Naknada za izvađeni rečni nanos
  • Uplata naknade za korišćenje voda
  • Uplata naknade za korišćenje drveta
  • Uplata naknade za korišćenje šumskog zemljišta u nešumske namene
  • Podnošenje poreske prijave PP OA za obračunatu akcizu i PP OAEL
  • Plaćanje akcize
  • Uplata obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere
  • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
  • Porez na paušalni prihod od samostalne delatnosti, kao i porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige
  • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
  • Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa od strane preduzetnika i obveznika poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva koji vode poslovne knjige
  • Plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2019. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi
  • Uplata naknade za privremeno korišćenje delova zemljišta železničkog područja koje je u opštoj upotrebi
  • Uplata naknade za posta- vljanje telekomunikacione opreme na zemljištu i objektima koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture
  • Uplata naknade za korišćenje javne površine
  • Uplata naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina
  • Dostava naknade za korišćenje ribarskog područja na propisanom obrascu
  • Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora utvrđuje se za kalendarsku godinu, a plaća akontaciono u jednakim tromesečnim ratama
  • Mesečna akontacija poreza na dobit pravnih lica
  • Podnošenje POPDV i PP PDV i uplata PDV-a od strane obveznika PDV-a i poreskih dužnika iz člana 10. Zakona, koji imaju mesečni poreski period, kao i za obveznika iz člana 36a Zakona
  16
  17
  18
  19
  20
  • Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog odnosno stambenog prostora, na obrascu REF-G
  • Zahtev za refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE
  • Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  • Plaćanje akcize
  • Krajnji rok za isplatu zarada za prethodni mesec, odnosno obračun i uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu ako poslodavac nema sredstva za isplatu zarada
  • Zahtev za refakciju diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju PDV u prethodnom tromesečju – obrazac REF 5