Недељна листа пореских обавеза

  октобар 2023

  Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1
  2
  3
  4
  5
  • Боравишна такса
  • Обавештење о закљученим уговорима о извођењу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма на обрасцу ОЗУ
  • Подношење обрасца ИОСИ. Уплата обавезе за претходни месец.
  6
  7
  8
  9
  10
  • Подношење и плаћање ПДВ-a за пореског дужника који није обвезник ПДВ-a на обрасцима ПОПДВ и ПП ПДВ
  • Подношење обрасца ПП-ППНО за порез на премије неживотног осигурања
  11
  12
  13
  14
  • Порез који се утврђује решењем пореског органа на приход по основу пружања угоститељских услуга
  • Плаћање доприноса на приходе од обављања самосталне делатности за претходни месец
  • Порез на паушални приход од самосталне делатности, као и порез на приход од самосталне делатности предузетника који води пословне књиге
  15
  • Обвезници плаћања накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада плаћају накнаду у року од 15 дана од дана истека тромесечја
  • Подношење пореске пријаве и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, који у њему раде, без заснивања радног односа.
  • Уплата накнаде за коришћење природног лековитог фактора
  • Подношење пореске пријаве ПП ОА за обрачунату акцизу и ПП ОАЕЛ
  • Плаћање акцизе
  • Враћање оштећених, односно неискоришћених акцизних маркица
  • Достављање података о оштећеним односно неискоришћеним акцизним маркицама
  • Подношење ПОПДВ и ПП ПДВ и уплата ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а и пореских дужника из члана 10. Закона, који имају месечни порески период, као и за обвезника из члана 36а Закона
  • Подношење ПОПДВ и ПП ПДВ и уплата ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а и пореских дужника из члана 10. Закона, који имају тромесечни порески период
  • Месечна аконтација пореза на добит правних лица
  • Уплата накнаде за коришћење шумског земљишта у нешумске намене
  • Уплата накнаде за коришћење дрвета
  • Уплата накнаде за коришћење вода
  • Накнада за извађени речни нанос
  • Уплата накнаде за коришћење водних објеката и система у јавној својини
  • Уплата накнаде за испуштену воду
  • Уплата накнаде за постављање рекламних табли
  • Уплата накнаде за привремено коришћење делова земљишта железничког подручја које је у општој употреби
  • Уплата накнаде за постављање телекомуникационе опреме на земљишту и објектима које користи управљач јавне железничке инфраструктуре
  • Уплата накнаде за коришћење јавне површине
  • Уплата накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина
  • Уплата накнаде за коришћење рибарског подручја
  • Уплата обавезе доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере
  16
  17
  18
  19
  20
  • Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности који се користе за грејање пословног односно стамбеног простора, на обрасцу РЕФ-Г
  • Захтев за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и биотечности која се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије, на обрасцу РЕФ-ЕТЕ
  • Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на обрасцу РЕФ-И
  • Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогориво који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе, на обрасцу РЕФ-Т
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  • Захтев за рефакцију дипломатског и конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију ПДВ-а у претходном тромесечју – образац РЕФ 4
  • Подношење пореске пријаве за приходе од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем
  31
  • Плаћање акцизе
  • Крајњи рок за исплату зарада за претходни месец, односно обрачун и уплату доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу ако послодавац нема средства за исплату зарада