Kalendar važenja pravnih akata

  januar2021

  PonUtoSreČetPetSubNed
  1
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS” br. 95/18) – član 28. stav 1. u delu koji se odnosi na učestvovanje na internom konkursu državnih službenika koji su u radni odnos na određeno vreme primljeni nakon sprovedenog javnog konkursa zbog privremeno povećanog obima posla, član 36. st. 2, 3. i 4. i član 37. primenjuju se od 1. 1. 2021. godine.
  • Zakon o zaposlenima u javnim službama („Sl. glasniku RS” br. 113/2017, 95/2018 i 86/2019) – primenjuje se od 1. 1. 2021. godine.
  • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedini- ce lokalne samouprave („Sl. glasnik RS” br. 113/2017, 95/2018 i 86/2019) – primenjuje se od 1. 1. 2021. godine.
  • Pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljud- sku upotrebu („Sl. glasnik RS” br. 103/2018, 94/2019, 2/2020 – ispravka i 84/2020) – primenjuje se od 1. 1 2021. godine, osim člana 10, koji se primenjuje zaključno sa danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji, kao i odredaba ovog pravilnika koje se odnose na proizvode od paradajza, koje se primenjuju od 31. 12. 2021. godine.
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS” br. 25/2019) – od 11. oktobra 2020. godine počinje da teče rok za podnošenje registracione prijave i propisane dokumentacije za upis usklađivanja u Registar zdravstvenih ustanova formiran pri Agenciji za privredne registre. Napominjemo da navedeni rok traje tri meseca i okončava se 11. januara naredne godine, a sve zdravstvene ustanove koje poštuju navedeni rok i do 11. januara 2021. godine podnesu registracionu prijavu, s potrebnom dokumentacijom za upis usklađivanja u Registar zdravstvenih ustanova, neće biti u obavezi da plaćaju naknadu za upis usklađivanja u iznosu od 4.900,00 dinara.
  12
  13
  14
  15
  • Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Sl. glasnik RS” br. 152/2020) – primenjuje se od 15. 1. 2021. godine.
  • Pravilnik o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću („Sl. glasnik RS” br. 152/2020) – primenjuje se od 15. 1. 2021. godine.
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  • Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Sl. glasnik RS” br. 26/2020) – primenjuje se od 28. 1. 2021. godine.
  29
  30
  31