Републички завод
за статистику је објавио резултате годишњег обрачуна бруто домаћег
производа (БДП) за 2016. годину по
методологији ESA 2010, према производном и расходном приступу, у
текућим и сталним ценама.

Према тим подацима, бруто домаћи производ је у 2016. години, у текућим ценама, износио 4.261.927,4 мил. РСД. У односу на претходну годину, БДП је номинално већи за 5,4%.

Посматрано по делатностима, у 2016. години најзначајније учешће у формирању БДПа имају: сектор прерађивачке индустрије15,6%, сектор трговине на
велико и мало и поправке моторних возила10,1%, сектор пословања некретнинама8,6% и сектор пољопривреде, шумарства
и рибарства 6,5%. С друге стране, у употреби БДПа учешће издатака за личну потрошњу домаћинстава је 71,4%, издатака за финалну потрошњу државе 16,0%, бруто инвестиција у основне фондове 17,7%, извоза робе и услуга 50,0% и увоза робе и услуга 57,5%.

Реални раст БДПа у 2016. години, у односу на претходну годину, износио је 2,8%.

По делатностима,
у 2016. години у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства остварен
је реални раст бруто додате вредности од 8,1%, у сектору
прерађивачке индустрије – 2,2%, у сектору трговине на велико и мало и поправке
моторних возила – 3,0%, у сектору информисања и комуникација – 5,8% и у сектору
снабдевања електричном енергијом, гасом и паром – 6,3%.

Реални пад бруто
додате вредности забележен је у сектору рударства – 3,7%. Посматрано
са расходне стране, највећи реални раст бележе извоз робe и
услуга – 12,0% и увоз робe и
услуга – 9,0%. Бруто инвестиције у основне фондове имају
реални раст од 5,1%. Издаци за финалну потрошњу имају реалну стопу раста од
1,2%, од чега је реални раст издатака за личну потрошњу сектора домаћинстава
0,8%. Издаци за личну потрошњу државе имају реални раст од 2,4%, а издаци за
колективну потрошњу раст од 2,0%.

 

 

Саопштење
РЗС број 267 од 2.

10. 2017.

*Републички завод за
статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако
да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

< <