Republički zavod
za statistiku je objavio rezultate godišnjeg obračuna bruto domaćeg
proizvoda (BDP) za 2016. godinu po
metodologiji ESA 2010, prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u
tekućim i stalnim cenama.

Prema tim podacima, bruto domaći proizvod je u 2016. godini, u tekućim cenama, iznosio 4.261.927,4 mil. RSD. U odnosu na prethodnu godinu, BDP je nominalno veći za 5,4%.

Posmatrano po delatnostima, u 2016. godini najznačajnije učešće u formiranju BDPa imaju: sektor prerađivačke industrije15,6%, sektor trgovine na
veliko i malo i popravke motornih vozila10,1%, sektor poslovanja nekretninama8,6% i sektor poljoprivrede, šumarstva
i ribarstva 6,5%. S druge strane, u upotrebi BDPa učešće izdataka za ličnu potrošnju domaćinstava je 71,4%, izdataka za finalnu potrošnju države 16,0%, bruto investicija u osnovne fondove 17,7%, izvoza robe i usluga 50,0% i uvoza robe i usluga 57,5%.

Realni rast BDPa u 2016. godini, u odnosu na prethodnu godinu, iznosio je 2,8%.

Po delatnostima,
u 2016. godini u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ostvaren
je realni rast bruto dodate vrednosti od 8,1%, u sektoru
prerađivačke industrije – 2,2%, u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke
motornih vozila – 3,0%, u sektoru informisanja i komunikacija – 5,8% i u sektoru
snabdevanja električnom energijom, gasom i parom – 6,3%.

Realni pad bruto
dodate vrednosti zabeležen je u sektoru rudarstva – 3,7%. Posmatrano
sa rashodne strane, najveći realni rast beleže izvoz robe i
usluga – 12,0% i uvoz robe i
usluga – 9,0%. Bruto investicije u osnovne fondove imaju
realni rast od 5,1%. Izdaci za finalnu potrošnju imaju realnu stopu rasta od
1,2%, od čega je realni rast izdataka za ličnu potrošnju sektora domaćinstava
0,8%. Izdaci za ličnu potrošnju države imaju realni rast od 2,4%, a izdaci za
kolektivnu potrošnju rast od 2,0%.

 

 

Saopštenje
RZS broj 267 od 2.

10. 2017.

*Republički zavod za
statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako
da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

<<