Republički zavod za statistiku objavio je prethodne rezultate revizije bruto domaćeg proizvoda (BDP) po metodologiji ESA 2010, prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama, za period 2015–2017. Finalne procene biće objavljene godinu dana kasnije – u skladu sa novom dinamikom objavljivanja podataka o BDP-u.

Prema preliminarnim rezultatima obračuna, bruto domaći proizvod u 2017. godini iznosio je u tekućim cenama 4.754.368,4 mil. RSD. U odnosu na prethodnu godinu, BDP je nominalno veći za 5,2%.

Posmatrano po delatnostima, u 2017. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imaju: sektor prerađivačke industrije – 15,1%, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila – 11,4%, sektor poslovanja nekretninama – 7,3%, sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – 6,0% i sektor informisanja i komunikacija – 5,0%.

S druge strane, u upotrebi BDP-a učešće izdataka za ličnu potrošnju domaćinstava je 69,6%, izdataka za finalnu potrošnju države 16,2%, bruto investicija u osnovna sredstva 17,7%, izvoza dobara i usluga 50,5% i uvoza dobara i usluga 57,1%.

Realni rast BDP-a u 2017. godini, u odnosu na prethodnu godinu, iznosio je 2,0%.

Po delatnostima, u 2017. godini u sektoru prerađivačke industrije ostvaren je realni rast bruto dodate vrednosti od 4,8%, u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila 5,2%, u sektoru informisanja i komunikacija 3,8%, u sektoru građevinarstva 5,7%, u sektoru saobraćaja i skladištenja 4,5% i u sektoru usluga smeštaja i ishrane 10,8%. Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – 11,2%, kao i u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom – 4,2%. Posmatrano sa rashodne strane, najveći realni rast beleže izvoz dobara i usluga – 8,2% i uvoz dobara i usluga – 11,1%. Bruto investicije u osnovna sredstva imaju realni rast od 7,3%. Izdaci za finalnu potrošnju imaju realnu stopu rasta od 2,2%, od čega je realni rast izdataka za ličnu potrošnju sektora domaćinstava 2,0%. Izdaci za ličnu potrošnju države imaju realni rast od 3,7%, a izdaci za kolektivnu potrošnju rast od 2,7%.

 

Saopštenje RZS broj 271 od 01. 10. 2018.

*Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).