Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o​​ Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS”, broj 9/10) i člana 194. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst),

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Drugog vanrednog zasedanja u Dvanaestom sazivu, održanoj 11. februara 2021. godine, donela je

Autentično tumačenje odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19 i 6/20 – dr. zakoni)

Autentično tumačenje je objavljeno u "Službenom​​ glasniku RS", br. 11/2021 od 12.2.2021. godine.

Odredba člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju glasi:

„Organ poslovođenja univerziteta je rektor, fakulteta – dekan, akademije strukovnih studija – predsednik, visoke škole i visoke škole strukovnih studija – direktor. Organ poslovođenja se bira tajnim glasanjem iz reda nastavnika visokoškolske ustanove koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, a izabrani su na neodređeno vreme. Organ poslovođenja bira se na tri godine sa mogućnošću jednog uzastopnog izbora.”

Ovu odredbu treba razumeti tako da se organ poslovođenja odgovarajuće visokoškolske ustanove – rektor, dekan, predsednik, odnosno direktor ne može birati iz reda nastavnika kojima je prestao radni odnos na kraju školske godine u kojoj su navršili 65 godina života (član 93. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju), a zatim im je produžen radni odnos ugovorom sa visokoškolskom ustanovom na određeno vreme do dve godine, uz mogućnost dodatnih produženja, a najduže do kraja školske godine u kojoj navršavaju 70 godina života (član 93. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju).

Ovo autentično tumačenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

RS broj 7

U Beogradu, 11. februara 2021. godine

Narodna skupština Republike Srbije

Predsednik,

Ivica Dačić, s.r.

Povratak na prečišćeni tekst