Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS”, broj 9/10) i člana 194. stav 2. Poslovnika Narodne​​ skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst),

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Drugog vanrednog zasedanja u Dvanaestom sazivu, održanoj 11. februara 2021. godine, donela je

Autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19 i 88/19)

Autentično tumačenje je objavljeno u "Službenom glasniku RS", br. 11/2021 od 12.2.2021. godine.

Odredba člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju korupcije glasi:

„3) „javni funkcioner” je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, osim lica koja su predstavnici privatnog kapitala u organu upravljanja privrednog društva koje je organ javne vlasti;”

Ovu odredbu treba razumeti tako da se odnosi i primenjuje na lica koja su neposredno birana od strane građana i lica koje bira, postavlja ili imenuje Narodna skupština, predsednik Republike, Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Vlada Republike Srbije, skupština autonomne pokrajine, vlada autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave.

Ovo autentično tumačenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

RS broj 6

U Beogradu, 11. februara 2021. godine

Narodna skupština Republike Srbije

Predsednik,

Ivica Dačić, s.r.

 

Povratak na prečišćeni tekst