На основу члана  4. Правилника о праћењу и начину повраћаја више или
погрешно уплаћених средстава
, Агенција за привредне регистре је, по
службеној дужности, покренула поступак за повраћај тих средстава на
рачун уплатиоца.

Средства се враћају правним лицима која су у току 2015. године према
АПР-у извршила уплату већег износа накнаде или су, пак, погрешно
уплатила средства.

И у наредном периоду, АПР ће наставити са повраћајем више или
погрешно уплаћених средстава извршених у 2016, 2017. и 2018. години, у
складу са извршеном контролом коју спроводе надлежни регистри, односно
Сектор економско- финансијских послова Агенције. 

Такође, АПР ће наставити да извршава и повраћај више или погрешно
уплаћених средстава према достављеним захтевима подносиоца
регистрационих пријава а преглед предмета, одн. регистрационих захтева,
по којима је идентификован вишак уплаћених средстава по решеним
предметима, а за које није извршен повраћај, дат је у апликацији Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних.    

Извор: сајт АПР-а
Наслов: Редакција