Agencija za privredne registre će do 31. decembra 2018. godine uspostaviti Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika kojoj će se pristupati sa internet stranice Agencije.

Šta je Centralna evidencija stvarnih vlasnika?

Centralna evidencija je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima- stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (registrovani subjekti).

Postojeći registrovani subjekti imaju obavezu da evidentiraju, elektronskim putem, podatke o stvarnim vlasnicima najkasnije do 31. januara 2019. godine, u skladu sa Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018) i Pravilnikom o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta („Sl. glasnik RS“, br. 94/2018).

Upis, promena, brisanje

U ime registrovanog subjekta, upis, promenu i brisanje podataka iz evidencije vršiće lice koje je ovlašćeno za zastupanje u registrovanom subjektu, kao i registrator, na osnovu preuzetih podataka od nadležnih državnih organa o registrovanom subjektu, u slučajevima koji su propisani zakonom.

Pristup portalu

Portalu Centralne evidencije pristupaće se sa internet strane Agencije, kreiranjem naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika. Kako bi ovlašćeno lice moglo da izvrši evidentiranje podataka neophodno je da poseduje kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis.

Istovremeno, sa evidentiranjem vrši se i objavljivanje podataka na portalu Agencije, dok podaci o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta proizvode pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja tih podataka na internet strani Agencije.

Kako bi pružilo pomoć registrovanim subjektima u sprovođenju zakonske obaveze, Ministarstvo privrede je pripremilo Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju, koji je objavljen na internet strani ministarstva.

Izvor: sajt Agencije za privredne registre
Naslov: Redakcija