Agencija za privredne registre objavila je aplikaciju Pretraga rešenih predmeta za koje su uplaćene naknade u većem iznosu od propisanih.

Ova pretraga treba da pomogne korisnicima, odnosno da ih podseti, da podnesu zahtev za povraćaj više uplaćenih sredstava od naknade koja je propisana za postupanje po konkretnom predmetu.

Postupak za povraćaj sredstava vršiće se isključivo na zahtev uplatioca, u skladu sa članom 43. Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 i 60/2016).

Zahtev za povraćaj viška uplaćenih sredstva podnosi se pismenim putem, na obrascu Zahtev za povraćaj više-pogrešno uplaćenih sredstava, ili podneskom, u slobodnoj formi, sa obaveznim elementima koje ima obrazac. Zahtev za povraćaj podnosi se registru nadležnom za rešavanje po ranije podnetoj registracionoj prijavi, uz obavezno dostavljanje dokaza o ranije uplaćenoj naknadi za koju se traži povraćaj.

Aplikacija za pretragu predmeta, odnosno zahteva po kojima je APR identifikovala višak uplaćenih sredstava po rešenim predmetima, a za koje nije izvršen povraćaj, objavljen je na ovom linku Pretraga rešenih predmeta za koje su uplaćene naknade u većem iznosu od propisanih i na strani Računi za uplatu.

Pretraga se može izvršiti na osnovu sledećih kriterijuma: broj predmeta, odnosno registracionog zahteva koji je ranije bio podnet radi postupanja, naziv uplatioca, broj računa uplatioca sa kojeg je izvršeno plaćanje i poziv na broj. 

Zahtev za povraćaj viška uplaćenih sredstava mogu/treba da popune i podnesu i lica koja su uplatila naknadu a nikada nisu podnela zahtev za registraciju, kao i za sva pogrešno uplaćena sredstva na račun Agencije.

Pretraga će redovno biti ažurirana, stoga molimo korisnike da proveravaju objavljene podatke.

Izvor: www.apr.gov.rs