Агенција за привредне регистре објавила је апликацију Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних.

Ова претрага треба да помогне корисницима, односно да их подсети, да поднесу захтев за повраћај више уплаћених средстава од накнаде која је прописана за поступање по конкретном предмету.

Поступак за повраћај средстава вршиће се искључиво на захтев уплатиоца, у складу са чланом 43. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016).

Захтев за повраћај вишка уплаћених средства подноси се писменим путем, на обрасцу Захтев за повраћај више-погрешно уплаћених средстава, или поднеском, у слободној форми, са обавезним елементима које има образац. Захтев за повраћај подноси се регистру надлежном за решавање по раније поднетој регистрационој пријави, уз обавезно достављање доказа о раније уплаћеној накнади за коју се тражи повраћај.

Апликација за претрагу предмета, односно захтева по којима је АПР идентификовала вишак уплаћених средстава по решеним предметима, а за које није извршен повраћај, објављен је на овом линку Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних и на страни Рачуни за уплату.

Претрага се може извршити на основу следећих критеријума: број предмета, односно регистрационог захтева који је раније био поднет ради поступања, назив уплатиоца, број рачуна уплатиоца са којег је извршено плаћање и позив на број. 

Захтев за повраћај вишка уплаћених средстава могу/треба да попуне и поднесу и лица која су уплатила накнаду а никада нису поднела захтев за регистрацију, као и за сва погрешно уплаћена средства на рачун Агенције.

Претрага ће редовно бити ажурирана, стога молимо кориснике да проверавају објављене податке.

Извор: www.apr.gov.rs