U skladu sa odredbom člana 2. stav 1. Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 41/20), koja je stupila na snagu dana 24. marta 2020. godine, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji stranke ne mogu snositi posledice nepostupanja u zakonom propisanim rokovima, pa će se ova odredba uzimati u obzir i prilikom ocene blagovremenosti registracionih prijava, žalbi i drugih pravnih lekova.

Kao što je poznato, do prestanka vanrednog stanja korisnicima su u Agenciji za privredne registre dostupni onlajn eServisi za registraciju osnivanja preduzetnika, jednočlanog i višečlanog DOO-a, kao i za registraciju ugovora o finansijskom lizingu, ali i Centralna evidencija objedinjenih procedura za građevinske dozvole, Poseban informacioni sistem za dostavljanje elektronskih finansijskih izveštaja i Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Sve ostale registracione prijave, dokumentacija i zahtevi šalju se u pisanoj formi, putem poštanskih operatora, na adresu Brankova 25, 11 000 Beograd.

Sva uputstva o procedurama registracije i ostale informacije o radu Agencije objavljene su na www.apr.gov.rs.

Tok prijema i obrade svakog pojedinačnog predmeta može se pratiti na stranici Pretrage, putem Pretrage podataka o primljenim prijavama i žalbama.

U odeljku Registri, na linku Obrasci, objavljene su sve registracione prijave.

Za komunikaciju sa Agencijom, privrednici i građani mogu pozvati Info centar (telefon: 011 20 23 350, info@apr.gov.rs) ili telefone organizacionih jedinica APR-a (spisak telefona na stranici Kontakti).

Za tehnička pitanja, u vezi sa „eServisom” i radom aplikacija u IT sistemu APR-a, korisnici se mogu obratiti Servis desku (sd@apr.gov.rs).

Pravna pomoć se sada pruža samo elektronskim putem, a spisak elektronskih adresa za pitanja, koja se upućuju pojedinačnim registrima, objavljen je u „Kontaktima” na sajtu APR-a.

Izvor: sajt APR
Naslov: Redakcija