Obaveštavamo pravna lica, odnosno preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, a nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2018. godinu u skladu sa članom 33. i 34. ovog Zakona, da rok za dostavljanje ovih izveštaja ističe u ponedeljak 1. jula 2019. godine (svi izveštaji poslati do 24 časa tog dana, smatraju se primljenim u roku).

Zaključno sa 24.6.2019. godine, preko 152.000 obveznika je ispunilo ovu obavezu (preko 113.000 obveznika dostavilo je redovne godišnje finansijske izveštaje istovremeno sa podacima za statističke potrebe, njih skoro 23.000 dostavilo je izjave o nektivnosti, a 16.000 je dostavilo redovne godišnje finansijske izveštaje samostalno). U tom smislu, očekuje se da do isteka roka još oko 22.000 obveznika dostavi predmetne izveštaje.

U okviru Registra finansijskih izveštaja mogu se pronaći sve relevantne informacije odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izvštaja za 2018. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava, kao i video uputstava, a eventualna sporna pitanja mogu se slati na sledeće elektronske adrese, i to:

  • za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku potrebno je uputiti reklamaciju na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs,
  • za rešavanje pitanja u vezi primene PIS FI sistema, njegovog pristupa ili problema sa potpisivanjem korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs i
  • za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi dostavljanja izveštaja koja ne možete naći na internet stranici Agencije i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja, na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Pozivamo sve obveznike dostvljanja izveštaja da u zavisnosti od prirode pitanja pravilno opredeljuju elektronsku adresu na koju ih šalju, a sve u cilju efikasnije organizacije rada i blagovremenog dobijanja odgovora na postavljena pitanja. Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2018. godinu, obveznici mogu pratiti na ovoj internet strani, odeljak Finansijski izveštaji, link Pretraga postupka obrade izveštaja za 2018. godine.

I na kraju podsećamo korisnike koji su izvršili uplatu naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, da ne čekaju uparivanje naknade sa predmetom u posebnom informacionom sistemu Agencije, već da skeniranu uplatnicu prilože na predviđeno mesto u tom sistemu, i dostave pripremljeni izveštaj.

Izvor: www.apr.gov.rs