Odlukom o izmenama i dopunama odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 138/14 od 17. 12. 2014. godine, dalje: Odluka), propisano je da se u svaku uplatnicu ili dokaz o uplati naknade za poslove registracije i druge usluge Agencije za privredne registre (dalje: Agencija) obavezno unosi model 97 i poziv na broj odobrenja koji dodeljuje Agencija putem posebne aplikacije.

Aplikacija za preuzimanje poziva na broj dostupna je preko stranice Agencije – Računi za uplatu, kao i na stranicama svakog registra na kojima se navodi račun Agencije. Broj koji se generiše iz aplikacije unosi se, uz model 97, u nalog za uplatu ili prenos sredstava za plaćanje.

Dokaz o uplati naknade dostavlja se istovremeno sa podnošenjem zahteva, odnosno registracione prijave, a Agencija će prihvatiti kao ispravan samo onaj dokaz o uplati naknade koji ima sve elemente propisane Odlukom.

Ispravan dokaz o uplati koji se dostavlja uz ostalu dokumentaciju predstavlja:

1. prvi primerak naloga za uplatu, snabdeven potpisom ovlašćenog lica i  pečatom pošte, banke ili uprave za trezor, koji sadrži:

– sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (iznos naknade, broj uplatnog računa, šifru plaćanja, svrhu plaćanja, ime, prezime i adresu uplatioca, naziv korisnika),

– obavezan poziv na broj odobrenja, generisan od Agencije, po modelu 97 i

– datum uplate, ili

2. nalog za prenos ili potvrda, snabdeveni potpisom i pečatom banke ili uprave za trezor koji sadrže:

– sve obavezne elemente iz naloga za prenos (iznos naknade, račun uplatioca, račun primaoca (evidencioni račun Agencije), šifru plaćanja, svrhu plaćanja, naziv uplatioca, naziv korisnika),

– obavezan poziv na broj odobrenja, generisan od strane Agencije, po modelu 97,

– klauzulu da je naknada realizovana i

– datum kada je naknada realizovana, ili

3. izvod poslovnog računa uplatioca overen pečatom banke, uprave za trezor ili uplatioca, koji sadrži:

– sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (podatke o nazivu i broju računa uplatioca, broj izvoda, datum uplate, ukupan promet računa, uplaćeni iznos sredstava na račun Agencije, svrhu uplate i šifru uplate) i

– obavezan poziv na broj odobrenja, generisan od strane Agencije, po modelu 97.