Одлуком о изменама и допунама одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 138/14 од 17. 12. 2014. године, даље: Одлука), прописано је да се у сваку уплатницу или доказ о уплати накнаде за послове регистрације и друге услуге Агенције за привредне регистре (даље: Агенција) обавезно уноси модел 97 и позив на број одобрења који додељује Агенција путем посебне апликације.

Апликација за преузимање позива на број доступна је преко странице Агенције – Рачуни за уплату, као и на страницама сваког регистра на којима се наводи рачун Агенције. Број који се генерише из апликације уноси се, уз модел 97, у налог за уплату или пренос средстава за плаћање.

Доказ о уплати накнаде доставља се истовремено са подношењем захтева, односно регистрационе пријаве, а Агенција ће прихватити као исправан само онај доказ о уплати накнаде који има све елементе прописане Одлуком.

Исправан доказ о уплати који се доставља уз осталу документацију представља:

1. први примерак налога за уплату, снабдевен потписом овлашћеног лица и  печатом поште, банке или управе за трезор, који садржи:

– све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (износ накнаде, број уплатног рачуна, шифру плаћања, сврху плаћања, име, презиме и адресу уплатиоца, назив корисника),

– обавезан позив на број одобрења, генерисан од Агенције, по моделу 97 и

– датум уплате, или

2. налог за пренос или потврда, снабдевени потписом и печатом банке или управе за трезор који садрже:

– све обавезне елементе из налога за пренос (износ накнаде, рачун уплатиоца, рачун примаоца (евиденциони рачун Агенције), шифру плаћања, сврху плаћања, назив уплатиоца, назив корисника),

– обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,

– клаузулу да је накнада реализована и

– датум када је накнада реализована, или

3. извод пословног рачуна уплатиоца оверен печатом банке, управе за трезор или уплатиоца, који садржи:

– све обавезне елементе извода банкарског рачуна (податке о називу и броју рачуна уплатиоца, број извода, датум уплате, укупан промет рачуна, уплаћени износ средстава на рачун Агенције, сврху уплате и шифру уплате) и

– обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.