У свом Саопштењу за јавност, бр. 321/2016 од 30. 11. 2016. године, Републички завод за статистику (РЗС) је објавио упоредне податке о радној снази за III квартал 2016. године.

 

Према резултатима Анкете о радној снази, у трећем кварталу 2016. године дошло je до значајног повећања запослености и смањења незапослености, како у поређењу са претходним кварталом тако и у поређењу са истим кварталом прошле године.

До раста запослености је дошло првенствено у пољопривредним делатностима и прерађивачкој индустрији, код становништва старијег од 55 година, са нижим и средњим нивоом образовања. Ти послови су углавном сезонског и повременог карактера.

Истовремено се повећала запосленост младих, који су се углавном запослили на одређено време, у секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и мало и поправка моторних возила, у приватној регистрованој својини. Раст у наведеним делатностима је у складу са подацима о регистрованој запослености, којима Републички завод за статистику такође располаже.

С друге стране, запосленост на неодређено време у државној својини има тенденцију смањења.

Графикон 1. Кретање стопе запослености/незапослености становништва старости 15+, 2014‒2016.

 

Стопа активности за становништво старости 15 и више година износи 54,3%, при чему је стопа активности код мушкараца 62,6%, а код жена 46,6%. Највећа стопа активности је у Региону Шумадије и Западне Србије (56,9%), затим у Београдском региону (54,2%). У Региону Војводине ова стопа износи 53%, док је најнижа у Региону Јужне и Источне Србије, са 52,6%.

Стопа запослености за становништво старости 15 и више година износи 46,8%, при чему је стопа запослености код мушкараца 54,7%, а код жена 39,5%. Највећа стопа запослености је у Региону Шумадије и Западне Србије (48,8%), затим у Београдском региону (47,0%). У Региону Војводине ова стопа износи 45,9%, а најнижу вредност има у Региону Јужне и Источне Србије (45,1%).

Стопа неформалне запослености повећала се и у поређењу са претходним кварталом и у поређењу са истим кварталом прошле године. Ова стопа на нивоу свих делатности износи 24,1%, при чему две трећине неформалног сектора чини запосленост у пољопривредним делатностима.

Стопа незапослености за становништво старости 15 и више година износи 13,8%, и то: 12,6% за мушко и 15,2% за женско становништво. Ова стопа највећа је у Региону Јужне и Источне Србије и Региону Шумадије и Западне Србије (14,2%), затим следи Регион Војводине (13,5%), док је незапосленост најмања у Београдском региону (13,3%).

 

Табела 2. Основни показатељи кретања на тржишту рада, 2015–2016.

 

 

2015

2016

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

 

(%)

Стопа активности

50,8

51,5

52,0

51,9

52,6

54,1

54,3

Стопа запослености

41,2

42,6

43,4

42,7

42,6

45,9

46,8

Стопа незапослености

19,0

17,3

16,6

17,7

19,0

15,2

13,8

Стопа неактивности

49,2

48,5

48,0

48,1

47,4

45,9

45,7

Стопа неформалне запослености

19,7

19,7

21,5

20,4

20,3

22,7

24,1

 

 

Циљ ове aнкете је оцењивање обима радне снаге, тј. запосленог и незапосленог становништва, при чему се под запосленошћу подразумева рад како у формалном, тако и у неформалном сектору.

Анкетом је било обухваћено око 15.200 домаћинстава, од чега је анкетирано 11.990 домаћинстава, тј. 29.006 лица старости 15 и више година.

Радну снагу (активно становништво) чине сва запослена и незапослена лица старости 15 и више година.

Стопа активности представља удео активног становништва у укупном становништву старом 15 и више година.

Стопа запослености представља удео запослених лица у укупном становништву старом 15 и више година.

Стопа незапослености представља удео незапослених лица у активном становништву.

Стопа неформалне запослености представља удео лица запослених у нерегистрованим фирмама, у регистрованим фирмама, али без формалног уговора o раду, као и неплаћених помажућих чланова домаћинства у укупној запослености.  

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).