Републички завод за статистику (РЗС) je у свом Саопштењу за јавност од 11. 5. 2016. године, објавио ревидиране податке из Анкете о радној снази (АРС) за 2014. и 2015. годину.

С обзиром да је почев од 2016. године промењен систем оцењивања, ревизија је урађена како би се превазишао ефекат ове промене и обезбедила упоредивост података за период који следи са подацима из 2014. и 2015. године.

Подсећања ради, систем оцењивања је промењен и у 2015. години, када је постигнута  потпуна усаглашеност са европским стандардима. Нова промена има за циљ обезбеђивање још бољег квалитета оцена добијених из АРС-а, при чему се оцене добијене применом новог метода не разликују битно од пређашњих (видети табеле 1 и 2).

Приликом израчунавања пондера (тежинских фактора), којима се узорак експандира на целу популацију, поред  дистрибуције становништва по полу и петогодиштима старости, узета је у обзир и дистрибуција домаћинстава према броју чланова, уз услов да су пондери једнаки за сва лица која припадају истом домаћинству, као и за само то домаћинство, што обезбеђује конзистентне оцене на бази домаћинстава и на бази лица.

 

Табела 1. Основни показатељи тржишта рада у 2014. и 2015. години

– Ревидирани резултати-

 

2014

2015

 

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Год. просек

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Год. просек

 

(у хиљадама)

Активни

3117,4

3212,1

3199,2

3141,8

3167,6

3091,6

3129,9

3147,2

3135,6

3126,1

Запослени

2453,6

2548,3

2626,8

2609,0

2559,4

2504,1

2587,8

2623,9

2580,8

2574,2

Незапослени

663,7

663,8

572,4

532,8

608,2

587,5

542,1

523,3

554,8

551,9

Неактивни

2992,7

2890,6

2896,1

2946,8

2931,6

2989,6

2941,9

2900,2

2903,7

2933,9

 

(у процентима)

Стопа активности*

51,0

52,6

52,5

51,6

51,9

50,8

51,5

52,0

51,9

51,6

Стопа запослености**

40,2

41,8

43,1

42,9

42,0

41,2

42,6

43,4

42,7

42,5

Стопа незапослености***

21,3

20,7

17,9

17,0

19,2

19,0

17,3

16,6

17,7

17,7

Стопа неактивности****

49,0

47,4

47,5

48,4

48,1

49,2

48,5

48,0

48,1

48,4

Стопа неформалне запослености*****

19,7

20,4

22,8

21,8

21,2

19,7

19,7

21,5

20,4

20,4

 

* Стопа aктивности представља удео запослених и незапослених у укупном становништву старом 15 и више година.

** Стопа запослености представља удео запослених у укупном становништву старом 15 и више година.

*** Стопа незапослености представља удео незапослених у укупном броју активних становника (запослени и незапослени).

**** Стопа неaктивности представља удео лица неактивних на тржишту рада у укупном становништву старом 15 и више година.

***** Стопа неформалне запослености представља удео лица која раде без формалног уговора о раду у укупном броју   запослених. Ова категорија обухвата запослене у нерегистрованим фирмама, запослене у регистрованим фирмама, али без формалног уговора o раду и без социјалног и пензионог осигурања, као и неплаћене помажуће чланове домаћинства.       

 

Новим, ревидираним, резултатима (Табела 1) извршена је замена раније објављених резултата (Табела 2).

 

Табела 2. Основни показатељи тржишта рада у 2014. и 2015. години

– Претходни резултати –

 

2014

2015

 

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Год. просек

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Год. просек

 

(у хиљадама)

Активни

3117,7

3198,8

3186,8

3125,5

3157,2

3088,6

3123,2

3140,8

3114,5

3116,8

Запослени

2453,2

2530,2

2608,8

2584,5

2544,2

2494,3

2565,7

2615,2

2558,3

2558,4

Незапослени

664,4

668,6

578,1

541,0

613,0

594,3

557,5

525,6

556,1

558,4

Неактивни

2992,4

2903,9

2908,4

2963,1

2942,0

2992,6

2948,5

2906,6

2924,8

2943,1

 

(у процентима)

Стопа активности

51,0

52,4

52,3

51,3

51,8

50,8

51,4

51,9

51,6

51,4

Стопа запослености

40,2

41,5

42,8

42,4

41,7

41,0

42,3

43,2

42,4

42,2

Стопа незапослености

21,3

20,9

18,1

17,3

19,4

19,2

17,9

16,7

17,9

17,9

Стопа неактивности

49,0

47,6

47,7

48,7

48,2

49,2

48,6

48,1

48,4

48,6

Стопа неформалне запослености

19,7

20,5

22,5

22,0

21,2

19,4

18,5

20,4

19,4

19,5

 

Применом нове методе оцењивања постигнута је и већа прецизност оцене формалне запослености из Анкете о радној снази у поређењу са регистрованом запосленошћу коју РЗС од недавно публикује на бази података из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког пословног регистра (СПР).

 

Табела 3. Поређење регистроване запослености (ЦРОСО) и формалне запослености (АРС)

 

 

2015

 

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Год. просек

 

(у хиљадама)

AРС, пре ревизије

2010,6

2090,0

2080,7

2060,7

2060,5

АРС, након ревизије

2010,5

2078,3

2058,6

2053,5

2050,2

ЦРОСО

1981,6

1990,7

2002,7

2008,2

1995,8

      *Подаци из ЦРОСО нису доступни за 2014. годину

 

 

Основни циљ спровођења Анкете јесте прикупљање података о радним карактеристикама становништва и процена укупне радне снаге у земљи према међународним препорукама и дефиницијама, тј. добијање података о три основна, међусобно искључива контингента становништва старог 15 и више година, а то су: запослена, незапослена и неактивна лица. Становништво се разврстава у једну од наведених група на основу информација из упитника које се односе на активност анкетираних лица у посматраној седмици.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).