У свом Саопштењу за јавност бр. 141/2016 од 31.05.2016. године, Републички завод за статистику (РЗС) је објавио упоредне податке о радној снази за I квартал 2016. године.

У првом кварталу 2016. године, обим радне снаге старости 15 и више година, упркос негативном демографском тренду, наставља раст започет још 2011. године. Иако се, због нарушене упоредивости података за период 2008-2013. и период након тога, раст активности (учешћа радне снаге) не може измерити апсолутним бројевима, у први мах (током 2011. и 2012. године) се евидентно одразио на повећање незапослености, да би почев од 2013. године довео до раста запослености.

Током протекле две године запосленост је расла, и то претежно у формалном сектору, док је незапосленост у 2015. години опала у односу на 2014. годину, да би у првом кварталу 2016. године дошло до незнатног повећања броја незапослених лица у поређењу са истим кварталом 2014. и 2015. године.

Код младе популације (15-24 године), лоши трендови на тржишту рада, покренути глобалном економском кризом у 2008. години, трајали су све до 2014. године, када креће континуирани раст запослености и пад незапослености. Стопа запослености младих је у првом кварталу 2016. у односу на исти квартал 2014. године, повећана за 3,1 п.п. (са 13,1% на 16,2%), док је стопа незапослености у том периоду смањена за близу 8 п.п. (са 52,5% на 44,2%).

Напомена: У циљу достизања веће прецизности оцена контигената радне снаге, Републички завод за статистику од почетка 2016. године примењује нову методологију оцењивања, тј. израчунавања пондера којима се узорак експандира на ниво популације. Том променом је прекинута упоредивост серије података, због чега је  РЗС ревидирао податке за 2014. и 2015. годину и тиме обезбедио упоредивост почев од 2014. године. Ревидирани подаци за 2014. и 2015. годину се могу наћи на веб сајту РЗС-а.

У првом кварталу 2016. године Анкета о радној снази спроведена је на узорку од око 14.000 домаћинстава, од чега је анкетирано 11.532 домаћинства, тј. 28.240 лица старости 15 и више година.

Стопа запослености за становништво старости 15 и више година износи 42,6%, при чему је стопа запослености за мушкарце 49,8% а за жене 35,9%. Највећа стопа запослености је у Региону Шумадије и Западне Србије (45,0%), а затим у Београдском региону (43,0%). У Региону Војводине ова стопа износи 41,4%, док је најнижа у Региону Јужне и Источне Србије са 40,7%.      

Стопа незапослености за становништво старости 15 и више година износи 19,0%, и то 18,5% за мушко и 19,6% за женско становништво. Стопа незапослености у Београдском региону је 20,5%, а у Региону Војводине 19,2%. У Региону Шумадије и Западне Србије 16,6%, а у Региону Јужне и Источне Србије 20,2%.

У односу на IV квартал 2015. године, у I кварталу 2016. године дошло је до пада стопе активности за 0,7 процентних поенa. Стопа запослености је мања за 0,1 процентни поен, док је стопа незапослености порасла за 1,3 процентнa поенa.

У односу на I квартал 2015. године, у I кварталу 2016. године дошло је до раста стопе активности за 1,8 процентних поена. Стопа запослености је порасла за 1,4 процентних поена док је стопа незапослености остала на истом нивоу.

У првом кварталу 2016. године стопа неформалне запослености на нивоу свих делатности износи 20,3%, при чему две трећине неформалног сектора чини запосленост у пољопривредним делатностима. Запосленост у неформалном сектору, изузимајући пољопривреду, смањила се у поређењу са првим и четвртим кварталом 2015. године.

Основни циљ спровођења ове анкете јесте прикупљање података о радним карактеристикама становништва и процена укупне радне снаге у земљи према међународним препорукама и дефиницијама, тј. добијање података о три основна, међусобно искључива контингента становништва старог 15 и више година, а то су: запослена, незапослена и неактивна лица. 

Становништво се разврстава у једну од наведених група на основу информација из упитника које се односе на активност анкетираних лица у посматраној седмици.

Радну снагу (активно становништво) чине сва лица која раде (бар један сат седмично) или активно траже посао.

Стопа запослености представља удео запослених у укупној популацији.

Стопа незапослености представља удео незапослених у укупном броју активног становништва (запослени и незапослени).

Стопа неформалне запослености представља удео лица која раде без формалног уговора о раду у укупном броју запослених. Ова категорија обухвата запослене у нерегистрованим фирмама, запослене у регистрованим фирмама, али без формалног уговора o раду и без социјалног и пензионог осигурања, као и неплаћене помажуће чланове домаћинства.        

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).