У свом Саопштењу за јавност 046/2016 од 29. 2. 2016. године, Републички завод за статистику (РЗС) је објавио упоредне податке о радној снази за IV квартал 2015.

Анкета о радној снази спроведена је у IV кварталу 2015. године, на узорку од око 13.000 домаћинстава на подручју Републике Србије. Прикупљени су подаци о демографским обележјима за сва анкетирана лица, којих је било 29.812. Подаци о радној активности прикупљени су за сва лица стара 15 и више година, односно за 25.887 лицa.  

Стопа незапослености, која представља удео незапослених у укупном броју активног становништва (запослени и незапослени), у Републици Србији износила је у IV кварталу 2015. године 17,9%, и то 17,4% за мушко и 18,4% за женско становништво. Стопа незапослености у Београдском региону износила је 19,3%, а у Региону Војводине 16,0%. У Региону Шумадије и Западне Србије стопа незапослености била је 17,6%, а у Региону Јужне и Источне Србије 18,8%.

Стопа запослености представља удео запослених у укупном становништву старом 15 и више година, и у IV кварталу 2015. износила је 42,4%, при чему је стопа запослености за мушкарце 50,0% а за жене 35,2%. Највећа стопа запослености била је у Региону Шумадије и Западне Србије (43,8%), а затим у Региону Војводине (42,8%). У Београдском региону ова стопа износила је 41,9%, док је у Региону Јужне и Источне Србије она била 40,4%.

 

Стопе незапослености и запослености у четвртом кварталу и целој 2014. и у сва четири квартала 2015. године

 

– Упоредни преглед –

 

IV квартал 2014

Ø 2014

I квартал 2015

II квартал 2015

III квартал 2015

IV квартал 2015

Стопа активности

51,3

 

51,8

 

50,8

 

51,4

 

51,9

51,6

Стопа незапослености

17,3

 

19,4

 

19,2

 

17,9

 

16,7

17,9

Стопа запослености

42,4

 

41,7

 

41,0

 

42,3

 

43,2

42,4

Стопа неформалне запослености

23,2

21,2

19,4

18,5

20,4

19,4

      

У односу на III квартал 2015, у IV кварталу исте године дошло је до пада стопе активности за 0,3 процентнa поенa. Стопа запослености је мања за 0,8 процентних поена, док је стопа незапослености порасла за 1,2 процентнa поенa.

У односу на IV квартал 2014, у IV кварталу 2015. дошло је до раста стопе активности за 0,3 процентнa поена. Стопа запослености је остала на истом нивоу а стопа незапослености је већа за 0,6 процентних поенa.

Стопа неформалне запослености у IV кварталу 2015. мања је за 1 процентни поен у односу на III квартал 2015. године, а у односу на IV квартал 2014. године мања је за 3,8 процентних поена.

Стопа неформалне запослености представља удео лица која раде без формалног уговора о раду у укупном броју запослених. Ова категорија обухвата запослене у нерегистрованим фирмама, запослене у регистрованим фирмама, али без формалног уговора o раду и без социјалног и пензионог осигурања, као и неплаћене помажуће чланове домаћинства.       

Основни циљ спровођења ове анкете јесте прикупљање података о радним карактеристикама становништва и процена укупне радне снаге у земљи према међународним препорукама и дефиницијама, тј. добијање података о три основна, међусобно искључива контингента становништва старог 15 и више година, а то су: запослена, незапослена и неактивна лица. 

Становништво се разврстава у једну од наведених група на основу информација из упитника које се односе на активност анкетираних лица у посматраној седмици.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).