У свом Саопштењу за јавност од 31. 8. 2016. године, Републички завод за статистику (РЗС) објавио је упоредне податке о радној снази за II квартал 2016. године.

Према резултатима Анкете о радној снази, у другом кварталу 2016. године дошло je до значајног повећања запослености и смањења незапослености, како у поређењу са претходним кварталом тако и у поређењу са истим кварталом прошле године. 

  

Графикон 1. Кретање стопе запослености/незапослености становништва старости 15 и више год., 2014‒2016.

 

 Стопа активности за становништво старости 15 и више година износи 54,1%, при чему је стопа активности код мушкараца 62,7%, а код жена 46,0%. Највећа стопа активности је у Региону Шумадије и Западне Србије (55,4%), а затим у Београдском региону (55,2%). У Региону Војводине ова стопа износи 52,8%, док је најнижа у Региону Јужне и Источне Србије, са 52,7%.

 Стопа запослености за становништво старости 15 и више година износи 45,9%, при чему је стопа запослености код мушкараца 53,8% а код жена 38,5%. Највећа стопа запослености је у Региону Шумадије и Западне Србије (47,3%), а затим у Београдском региону (46,7%). У Региону Јужне и Источне Србије ова стопа износи 44,7%, док је најнижа у Региону Војводине, са 44,4%.

 До раста запослености је дошло првенствено у пољопривредним делатностима, код становништва старијег од 55 година, са нижим и средњим нивоом образовања, и то углавном подразумева неформалну запосленост. С друге стране, запосленост се повећала и међу младима. Они су се углавном запослили на одређено време у секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и Стручне, научне и техничке делатности. Раст у наведеним делатностима је у складу са подацима о регистрованој запослености, коју Републички завод за статистику такође води.

 Стопа неформалне запослености се повећала и у поређењу са претходним кварталом, и у поређењу са истим кварталом прошле године. Ова стопа на нивоу свих делатности износи 22,7%, при чему две трећине неформалног сектора чини запосленост у пољопривредним делатностима. Стопа неформалне запослености се повећала и у непољопривредним делатностима, и износи 10,6%.

 Стопа незапослености за становништво старости 15 и више година износи 15,2%,и то 14,3% за мушко и 16,4% за женско становништво. Ова стопа је највећа у Региону Војводине (15,9%), затим следе Београдски регион (15,3%) и Регион Јужне и Источне Србије (15,0%), док је незапосленост најмања у Региону Шумадије и Западне Србије (14,6%).

 

 Табела 1. Основни показатељи кретања на тржишту рада, 2015-2016.

 

2015

2016

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

 

(%)

Стопа активности

50,8

51,5

52,0

51,9

52,6

54,1

Стопа запослености

41,2

42,6

43,4

42,7

42,6

45,9

Стопа незапослености

19,0

17,3

16,6

17,7

19,0

15,2

Стопа неактивности

49,2

48,5

48,0

48,1

47,4

45,9

Стопа неформалне запослености

19,7

19,7

21,5

20,4

20,3

22,7

 

 Главни циљ ове Анкете је оцењивање обима радне снаге, тј. запосленог и незапосленог становништва, при чему се под запосленошћу подразумева рад како у формалном, тако и у неформалном сектору.

 Анкетом је било обухваћено око 15.500 домаћинстава, од чега је анкетирано 12.271 домаћинство, тј. 29.943 лица старости 15 и више година.

 Радну снагу (активно становништво) чине сва запослена и незапослена лица старости 15 и више година.

 Стопа активности представља удео активног становништва у укупном становништву старом 15 и више година.

 Стопа запослености представља удео запослених лица у укупном становништву старом 15 и више година.

 Стопа незапослености представља удео незапослених лица у активном становништву.

 Стопа неформалне запослености представља удео лица запослених у нерегистрованим фирмама, у регистрованим фирмама, али без формалног уговора o раду, као и неплаћених помажућих чланова домаћинства у укупној запослености.       

 Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).