Anketa o radnoj snazi je istraživanje kojim se najpotpunije sagledavaju karakteristike radne snage i dešavanja na tržištu rada.

Pri sprovođenju ovog istraživanja primenjena su metodološka rešenja koja su usklađena sa preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada i zahtevima Evrostata, čime je obezbeđen najvažniji izvor za međunarodno poređenje podataka Republike Srbije sa drugim zemljama u oblasti statistike rada. Okvir za izbor uzorka zasnovan je na Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2011. godine. Anketiranje je izvršeno u oko 8.660 domaćinstava. Podaci se odnose na Republiku Srbiju i njene regione, u skladu sa Uredbom o nomenklaturi Statističkih teritorijalnih jedinica. Prikupljeni su podaci o demografskim obeležjima za sva lica, a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti. Anketirano je ukupno 24.700 lica, a za 21.466 lica prikupljeni su podaci o njihovoj radnoj aktivnosti, što je oko 0,4% od ukupnog broja lica starih 15 i više godina.

Anketa o radnoj snazi sprovedena je u novembru 2014. godine, a period posmatranja bio je od 27. oktobra do 2. novembra 2014. godine.

Stopa nezaposlenosti, koja predstavlja učešće nezaposlenih u ukupnom broju aktivnih stanovnika (zaposleni i nezaposleni), u Republici Srbiji iznosila je u IV kvartalu 2014. godine 16,8%, i to 16,4% za muško i 17,3% za žensko stanovništvo. Stopa nezaposlenosti u Beogradskom regionu iznosila je 15,9%, a u Regionu Vojvodine 18,7%. U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije stopa nezaposlenosti iznosila je 14,8%, dok je u Regionu Južne i Istočne Srbije iznosila 18,1%.

Stopa zaposlenosti predstavlja procenat zaposlenih u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina, i u IV kvartalu 2014. iznosila je 40,4%. Od toga je stopa zaposlenosti za muškarce iznosila 47,6%, a za žene 33,6%. Najveća stopa zaposlenosti bila je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (43,0%), a zatim u Regionu Vojvodine (40,0%). U Beogradskom regionu ova stopa iznosila je 39,3%, a u Regionu Južne i Istočne Srbije 38,7%.

 

Stope nezaposlenosti i zaposlenosti u I, II, III i IV kvartalu 2014.

– Uporedni pregled –

 

I kvartal 2014.

II kvartal 2014.

III kvartal 2014.

IV kvartal 2014.

Stopa nezaposlenosti

20,8

20,3

17,6

16,8

Stopa zaposlenosti

38,4

39,5

40,6

40,4

Stopa neformalne zaposlenosti

20,5

21,2

23,4

24,2

Stopa nezaposlenosti u IV kvartalu ove godine manja je za 0,8 procentna poena u odnosu na III kvartal. Stopa zaposlenosti beleži pad od 0,2 procentna poena.

Stopa neformalne zaposlenosti u IV kvartalu 2014. godine veća je za 0,8 procentna poena u odnosu na III kvartal.

Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja procenat lica koja rade bez formalnog ugovora o radu u ukupnom broju zaposlenih. Ova kategorija obuhvata zaposlene u neregistrovanoj firmi, zaposlene u registrovanoj firmi, ali bez formalnog ugovora o radu i bez socijalnog i penzionog osiguranja, kao i neplaćene pomažuće članove domaćinstva.

Osnovni cilj sprovođenja ove ankete jeste prikupljanje podataka o radnim karakteristikama stanovništva i procena ukupne radne snage u zemlji prema međunarodnim preporukama i definicijama, tj. dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina, a to su: zaposlena, nezaposlena i neaktivna lica.

Stanovništvo se razvrstava u jednu od navedenih grupa na osnovu informacija iz upitnika koje se odnose na aktivnost anketiranih lica u posmatranoj sedmici.

Radnu snagu (aktivno stanovništvo) čine sva lica koja rade (makar jedan sat sedmično) ili aktivno traže posao u cilju sticanja sredstava za život.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Republički zavod za statistiku

Saopštenje za javnost 022/2015