Анкета о радној снази је истраживање којим се најпотпуније сагледавају карактеристике радне снаге и дешавања на тржишту рада.

При спровођењу овог истраживања примењена су методолошка решења која су усклађена са препорукама и дефиницијама Међународне организације рада и захтевима Евростата, чиме је обезбеђен најважнији извор за међународно поређење података Републике Србије са другим земљама у области статистике рада. Оквир за избор узорка заснован је на Попису становништва, домаћинстава и станова из 2011. године. Анкетирање је извршено у око 8.660 домаћинстава. Подаци се односе на Републику Србију и њене регионе, у складу са Уредбом о номенклатури Статистичких територијалних јединица. Прикупљени су подаци о демографским обележјима за сва лица, а за лица стара 15 и више година и подаци о њиховој радној активности. Анкетирано је укупно 24.700 лица, а за 21.466 лица прикупљени су подаци о њиховој радној активности, што је око 0,4% од укупног броја лица старих 15 и више година.

Анкета о радној снази спроведена је у новембру 2014. године, а период посматрања био је од 27. октобра до 2. новембра 2014. године.

Стопа незапослености, која представља учешће незапослених у укупном броју активних становника (запослени и незапослени), у Републици Србији износила је у IV кварталу 2014. године 16,8%, и то 16,4% за мушко и 17,3% за женско становништво. Стопа незапослености у Београдском региону износила је 15,9%, а у Региону Војводине 18,7%. У Региону Шумадије и Западне Србије стопа незапослености износила је 14,8%, док је у Региону Јужне и Источне Србије износила 18,1%.

Стопа запослености представља проценат запослених у укупном становништву старом 15 и више година, и у IV кварталу 2014. износила је 40,4%. Од тога је стопа запослености за мушкарце износила 47,6%, а за жене 33,6%. Највећа стопа запослености била је у Региону Шумадије и Западне Србије (43,0%), а затим у Региону Војводине (40,0%). У Београдском региону ова стопа износила је 39,3%, а у Региону Јужне и Источне Србије 38,7%.

 

Стопе незапослености и запослености у I, II, III и IV кварталу 2014.

– Упоредни преглед –

 

I квартал 2014.

II квартал 2014.

III квартал 2014.

IV квартал 2014.

Стопа незапослености

20,8

20,3

17,6

16,8

Стопа запослености

38,4

39,5

40,6

40,4

Стопа неформалне запослености

20,5

21,2

23,4

24,2

Стопа незапослености у IV кварталу ове године мања је за 0,8 процентна поена у односу на III квартал. Стопа запослености бележи пад од 0,2 процентна поена.

Стопа неформалне запослености у IV кварталу 2014. године већа је за 0,8 процентна поена у односу на III квартал.

Стопа неформалне запослености представља проценат лица која раде без формалног уговора о раду у укупном броју запослених. Ова категорија обухвата запослене у нерегистрованој фирми, запослене у регистрованој фирми, али без формалног уговора о раду и без социјалног и пензионог осигурања, као и неплаћене помажуће чланове домаћинства.

Основни циљ спровођења ове анкете јесте прикупљање података о радним карактеристикама становништва и процена укупне радне снаге у земљи према међународним препорукама и дефиницијама, тј. добијање података о три основна, међусобно искључива контингента становништва старог 15 и више година, а то су: запослена, незапослена и неактивна лица.

Становништво се разврстава у једну од наведених група на основу информација из упитника које се односе на активност анкетираних лица у посматраној седмици.

Радну снагу (активно становништво) чине сва лица која раде (макар један сат седмично) или активно траже посао у циљу стицања средстава за живот.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Републички завод за статистику

Саопштење за јавност 022/2015