Нова управа захтева нову комуникацију

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јавност да је израђен кратак анимирани филм о новом начину рада јавне управе у Републици Србији који се може погледати на сајту Министарства као и Јутјуб каналу овог органа на линку https://www.youtube.com/watch?v=BhQ6HA5xDCM&feature=youtu.be

Анимирани филм израђен је са цилјем да на занимлјив, илустративан и разумлјив начин информише јавност у Србији о променама које доноси нови Закон о општем управном поступку (ЗУП) и примена одредби о размени података из службених евиденција између органа, а која је 8. јуна 2016. године ступила на снагу.

Реформа јавне управе представлја сложен, системски процес који се тиче свих физичких и правних лица у Републици Србији. Трансформација јавне управе у сервис грађана и привреде треба да омогући брзо, ефикасно, транспарентно, одговорно и економично поступање органа управе према грађанима и привредним субјектима, а доношењем новог ЗУП-а успоставлјен је системски законодавни оквир за тај преображај.

Анимирани филм „Добра управа“ замишлјен је као кратка информативна прича која треба да информише, али још више мотивише лјуде да се активно уклјуче у прађење примене ових законских одредби.

Активним праћењем рада јавне управе од локалног до републичког нивоа грађани и грађанке пружиће подршку јавној управи у унапређењу њеног рада како би 1. јуна 2017. године била спремна за пуну примену Закона о општем управном поступку.

Министарство државне управе и локалне самоуправе сматра да без активног уклјучивања грађана у надзор над применом јавних политика и без активног комуницирања грађана и институција велики процес реформе државне администрације није могућ.

Извор: сајт Министарства државне управе и локалне самоуправе