Jedan postupak vansudskog poravnanja u proseku traje samo 33 dana, odnosno 161 dan kraće od sudskog postupka, a prosečni troškovi poravnanja iznose 1.500 dinara i to je deset puta manje od prosečne visine sudskih troškova.

To je pokazalo istraživanje uporednom analizom podataka iz 50 nasumično odabranih pravosnažno okončanih predmeta u kojima je osnovni sud odlučivao po tužbi za naknadu neimovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i 68 zaključenih vansudskih poravnanja između Državnog pravobranilaštva kao zastupnika sudova i građana, po istom osnovu.

Analiza, koju je sproveo Projekat vladavine prava USAID, bavila se visinom dosuđene naknade, dužinom trajanja postupka, kao i visinom troškova postupka i nedvosmisleno pokazala da jedno vansudsko poravnanje uštedi 161 dan suđenja i 13.239 dinara troškova, u poređenju sa sudskim postupkom.

Prosečno, troškovi postupka vansudskog poravnanja iznose 1.500 dinara, odnosno samo 3,1 odsto vrednosti prosečno dogovorene naknade, što je skoro deset puta manje od prosečne visine sudskih troškova, koja iznosi 14.739 dinara. Toliko brže i stranka kojoj je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku ostvaruje pravo na naknadu.

Tako, analiza pokazuje da su procenjene kumulativne uštede u 68 vansudskih poravnanja zaključenih u periodu od jula do novembra 2018. godine – 900.252 dinara troškova za zastupane sudove, odnosno sudski budžet, i 10.948 dana u vremenu potrebnom za sprovođenje ovakvih postupaka pred sudom.

Podsećamo da je Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Sl. glasnik RS“, br. 40/2015)počeo da se primenjuje 1. januara 2016. godine, a usvojen je kao odgovor na pozive upućene od strane Evropskog suda za ljudska prava i Evropske unije da se razviju i primene delotvorna rešenja za prekomerno trajanje sudskih postupaka kojima bi se smanjio priliv predstavki i u Evropskom sudu za ljudska prava, kao i u Ustavnom sudu.

Jedan od načina za naknadu štete definisanih u okviru Zakona jeste poravnanje između suda koji je prouzrokovao kršenje – kojeg predstavlja Državno pravobranilaštvo – i građana čije je pravo prekršeno, a te odredbe o poravnanju su do sredine 2018. godine retko uspešno primenjivane zbog zahtevnih i dugotrajnih postupaka koji su bili posledica nedovoljno preciznih odredbi Zakona.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, ministar pravde, državni pravobranilac i direktor Pravosudne akademije potpisali su jula 2018. Uputstvo za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, koje premošćava jaz i nedostatke Zakonskih odredbi, pojednostavljuje postupak poravnanja i omogućava da se sva poravnanja izvršavaju iz jedinstvenog budžeta – budžeta Visokog saveta sudstva, što omogućava bolje praćenje potrošnje u ovu svrhu, a samim tim i delotvornost primene Uputstva.

Projekat vladavine prava nastaviće da podržava primenu Uputstva i promociju vansudskog poravnanja u postupcima zaštite prava na suđenje u razumnom roku kroz obuke, kojih je do sada održano šest sa ukupno 172 polaznika, izradu promotivnih materijala i periodično sprovođenje ovakvih i sličnih analiza, te objavljivanje njihovih rezultata.

U saradnji sa Državnim pravobranilaštvom i drugim zainteresovanim stranama, Projekat vladavine prava uložiće napore da se primena instituta sudskog i vansudskog poravnanja proširi i na druge vrste sporova u kojima stranke zastupa Državno pravobranilaštvo, naročito imajući u vidu uštede koje se ovakvim alternativnim metodama rešavanja sporova ostvaruju.

Izvor: sajt Ministarstva pravde
Naslov: Redakcija