Upravni odbor Advokatske komore Beograda, na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 21.7.2022.godine, a povodom  uočene opšte pojave pred sudovima,  posebno pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal   Višeg suda u Beogradu,   da se ignoriše postojanje izabranih branilaca i da se postavljaju branioci po službenoj dužnosti, protivno Zakoniku o krivičnom postupku, izdaje

P R E P O R U K U

Pozivaju se advokati  – članovi Advokatske komore Beograda da ne prihvataju status branilaca po službenoj dužnosti u predmetima u kojima za okrivljene za koje su postavljeni kao branioci po službenoj dužnosti postoje  izabrani branioci.

Ukoliko se advokati i pored ove preporuke Upravnog odbora Advokatske komore Beograda prihvate zastupanja u svojstvu branilaca po službenoj dužnosti okrivljenih koji imaju izabrane branioce, razmotriće se pitanje njihove disciplinske odgovornosti i postupanja protivno Kodeksu profesionalne etike advokata i Zakoniku o krivičnom postupku.

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Beograda

Preporuka

Izvor: sajt AKB
Naslov: Redakcija