Макроекономске информације о пословању правних лица и предузетника, као и економских целина у Републици Србији, израђују се на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе, као и редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја, које су та правна лица односно предузетници доставили у складу са важећим прописима о рачуноводству.

Макроекономске информације се израђују по групама правних лица и за предузетнике, односно економске целине, а садрже детаљне информације о њиховом броју, броју запослених, резултатима пословања, структури пословне имовине и извора финансирања, које су пропраћене  одговарајућим графичким и табеларним приказима, као и презентацијама.

У оквиру макроекономских информација дају се званични подаци на основу којих се могу сагледавати успешност и финансијски положај правних лица и предузетника, а заинтересовани их могу користити за потребе макроекономских анализа и истраживања и на основу њих сагледавати привредна кретања у Републици Србији.

Макроекономске информације се израђују и објављују у форми Годишњег билтена финансијских извештаја и макроекономских саопштења о пословању правних лица и предузетника односно економских целина.

Годишњи билтен финансијских извештаја је по први пут израђен на основу података за 2014. годину, у складу са новим моделом финансијског извештавања, који је уведен сходно Закону о рачуноводству (“Службени гласник РС“ бр. 62/2013). Билтен се израђује двојезично, на српском и енглеском језику, и садржи збирне податке о пословању свих правних лица и предузетника у земљи, за последње две године.

Макроекономска саопштења су израђивана у Народној банци Србије, а ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 111/2009) од 1. јануара 2010. године, послови у вези финансијских извештаја и бонитета правних лица и предузетника пренети су у Агенцију за привредне регистре, у којој се наставља израда макроекономских саопштења. Саопштења садрже податке о пословању правних лица и предузетника за последње две године и анализу тренда дату на основу тих података, а поред података на укупном нивоу, у оквиру саопштења посебан осврт даје се са аспекта концентрације финансијских перформанси по одређеним нивоима класификације и пословања одабраних сегмената привреде.

​Преузмите макроекономске информације у pdf формату: 

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2015. годину

Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2015. години