Makroekonomske informacije o poslovanju pravnih lica i preduzetnika, kao i ekonomskih celina u Republici Srbiji, izrađuju se na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe, kao i redovnih godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, koje su ta pravna lica odnosno preduzetnici dostavili u skladu sa važećim propisima o računovodstvu.

Makroekonomske informacije se izrađuju po grupama pravnih lica i za preduzetnike, odnosno ekonomske celine, a sadrže detaljne informacije o njihovom broju, broju zaposlenih, rezultatima poslovanja, strukturi poslovne imovine i izvora finansiranja, koje su propraćene  odgovarajućim grafičkim i tabelarnim prikazima, kao i prezentacijama.

U okviru makroekonomskih informacija daju se zvanični podaci na osnovu kojih se mogu sagledavati uspešnost i finansijski položaj pravnih lica i preduzetnika, a zainteresovani ih mogu koristiti za potrebe makroekonomskih analiza i istraživanja i na osnovu njih sagledavati privredna kretanja u Republici Srbiji.

Makroekonomske informacije se izrađuju i objavljuju u formi Godišnjeg biltena finansijskih izveštaja i makroekonomskih saopštenja o poslovanju pravnih lica i preduzetnika odnosno ekonomskih celina.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja je po prvi put izrađen na osnovu podataka za 2014. godinu, u skladu sa novim modelom finansijskog izveštavanja, koji je uveden shodno Zakonu o računovodstvu (“Službeni glasnik RS“ br. 62/2013). Bilten se izrađuje dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, i sadrži zbirne podatke o poslovanju svih pravnih lica i preduzetnika u zemlji, za poslednje dve godine.

Makroekonomska saopštenja su izrađivana u Narodnoj banci Srbije, a stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009) od 1. januara 2010. godine, poslovi u vezi finansijskih izveštaja i boniteta pravnih lica i preduzetnika preneti su u Agenciju za privredne registre, u kojoj se nastavlja izrada makroekonomskih saopštenja. Saopštenja sadrže podatke o poslovanju pravnih lica i preduzetnika za poslednje dve godine i analizu trenda datu na osnovu tih podataka, a pored podataka na ukupnom nivou, u okviru saopštenja poseban osvrt daje se sa aspekta koncentracije finansijskih performansi po određenim nivoima klasifikacije i poslovanja odabranih segmenata privrede.

​Preuzmite makroekonomske informacije u pdf formatu: 

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2015. godini